Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 23/12 Kontrollutvalgssak 12/ årsrapport for /364 PS 24/12 Søknad om fritak som representant til representantskapet i Midt-Troms museum 2012/161 PS 25/12 Valg av representant til Senja viltregion /347 PS 26/12 Torsken kommunes årsregnskap /160 PS 27/12 Industrikai Torsken - økt låneopptak 2011/114 PS 28/12 Økonomirapport 1. kvartal /359 PS 29/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - psykiatritjenesten 2012/223 PS 30/12 Gnr.30 - Søknad om konsesjon vedr jordskiftesak på Kaldfarnes 2011/64 PS 31/12 Rehabilitering av bassenget på Medby skole 2012/365

3 Torsken kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2012/364-1 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 23/ Kontrollutvalgssak 12/ årsrapport for 2011 Rådmannens innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. Saksopplysninger Kommuneloven ( Lov om kommuner og fylkeskommuner av nr. 107 gir bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Gjeldende forskrift trådte i kraft , sammen med tilhørende endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat. Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning jf. 76. For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv om et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne jr. 77 nr. 1. Dette er gjentatt i forskrift om kontrollutvalg i kommune og fylkeskommuner av

4 Torsken kommune Arkiv: 038 Arkivsaksnr: 2012/161-5 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 24/ Søknad om fritak som representant til representantskapet i Midt-Troms museum Rådmannens innstilling Torsken kommunestyre innvilger Gerd C Flakstad, 9393 Flakstadvåg fritak som representant i representantskapet i Midt-Troms museum for perioden Ny representant velges: Saksopplysninger Gerd C Flakstad, 9393 Flakstadvåg har søkt om fritak som representant i representantskapet i Midt-Troms museum for perioden , grunnet alvorlige helsemessige problemer i nærmeste familie. Vurdering Ved egen sykdom eller alvorlig sykdom i nærmeste familie har tidligere søknader om fritak blitt innvilget i Torsken kommune.

5 Torsken kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2012/347-3 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 25/ Valg av representant til Senja viltregion Rådmannens innstilling Kommunestyret i Torsken vedtar følgende representanter til Senja Viltregion for perioden , Marius Fredriksen, Gryllefjord, med Vidkun Wilsgård, Torsken som vararepresentant. Saksopplysninger Det skal velges representant og vararepresentant til Senja viltregion for perioden Ved forrige valgperiode ble det ikke politisk valgt representant, kontaktperson for Torsken kommune var ass.rådmann. Vurdering Torsken kommune har i dag 3 elgvald og jaktlag, hvorav 2 jaktlag har vært aktiv de to siste årene. Administrasjon tillater seg å foreslå representanter til Senja Viltregion med bakgrunn i aktivitet og stimulering av unge jegere.

6 Torsken kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2012/160-7 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 48/ Kommunestyret i Torsken 26/ Torsken kommunes årsregnskap 2009 Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Vedtak Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for 2009 Rådmannens innstilling Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for 2009 Saksopplysninger Kommunens regnskap for 2009 legges fram med rådmannen innstilling. Kommunens regnskap er forelagt kontrollutvalget til uttalelse og uttalelsen skal følge behandling av saken i formannskap og kommunestyret.

7 Vurdering Torsken kommune har avlagt et regnskap for 2009 som viser et regnskapmessig mindreforbruk på kr ,- Kommunen hadde ved inngangen av året et akkumulert merforbruk på 14,2 millioner kroner. Årets mindreforbruk på kr ,- skulle derved medført en tilsvarende nedgang i det akkumulerte merforbruket. I stedet er det akkumulerte merforbruket øket til 18,5 millioner kroner. Dette henger sammen med oppretting av feil på kapitalkonto som ble avdekket i 2007 og har vært kommentert både for regnskap 2007 og Feilen stammer fra feil i bygging av ny balanse, utgangen av Revisjonen mener at regnskapet slik det forelikker ikke bør fastsettes som kommunens årsregnskap for Torsken kommune har slitt over år med å få avlagt gamle regnskap og kommunestyret er orientert om at det vil være umulig å legge fram disse gamle regnskapene med en kvalitet som tilsier at revisjon kan gi positiv revisjonsberetning. Det har for regnskapsperioden 1999 fram til i dag vært gjort en stor jobb med opprydding og samarbeidet med revisjon er særdeles godt. De største oppryddingene er nå foretatt, en del mangler, så administrasjonssjefen forventer ikke at revisjons kan gi en positiv revisjonsberetning før 2011 regnskapet.

8 Torsken kommune Arkiv: P22 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 46/ Kommunestyret i Torsken 27/ Industrikai Torsken - økt låneopptak Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Vedtak Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret å vedta oppjustering av låneopptak med 4,791 mill kroner til 9,021 mill kroner til finansiering av utbygging av Industrikai Torsken under forutsetning av: Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS skal betjene lånets avdrag, renter og øvrige finansomkostninger på hele lånet. En egen leieavtale/nedbetalingsavtale av lån mellom Torsken kommune og Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS utarbeides. Garanti/pantobligasjon gitt av Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS. Rådmannens innstilling Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret å vedta oppjustering av låneopptak med 4,791 mill kroner til 9,021 mill kroner til finansiering av utbygging av Industrikai Torsken under forutsetning av: Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS skal betjene lånets avdrag, renter og øvrige finansomkostninger på hele lånet.

9 En egen leieavtale/nedbetalingsavtale av lån mellom Torsken kommune og Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS utarbeides. Garanti/pantobligasjon gitt av Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS. Vedlagte saksbilag: 1. Svar på søknad om godkjenning av låneopptak fra Fylkesmannen i Troms av Bekreftelse på inngåelse av leieavtale mellom Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS og Torsken kommune om nytt kaianlegg. Utrykte bilag: 1. Tilsagn om tilskudd kr fra Kystverket av Bakgrunn Kommunestyret har vedtatt utbygging av industrikai i Torsken til en kostnad av 8,462 mill kroner. Kommunen har mottatt tilsagn om tilskudd på 4,232 mill kroner og tatt opp lån for å finansiere resten: 4,23 mill kroner. Det beløpet skal i sin helhet dekkes inn av Nils Sperre AS/Torsken Havprodukter AS. Ved innkommende tilbud viser det seg at prosjektet blir langt dyrere enn først antatt. Kostnaden blir 13,253 mill kroner ekskl. mva. Rådmannen foreslår derfor å øke låneopptaket. Saksopplysninger Nils Sperre AS som eier Torsken Havprodukter AS i Torsken har i en årrekke hatt mottak for pelagisk råstoff. Fangstmønsteret har de senere år endret seg med større kvantum og med større fartøy. Dette har medført at anlegget i Torsken har blitt for lite, det har ikke kapasitet til å kunne ta store laster. Kommunestyret vedtok i møte sak 68/11 utbygging av industrikai i Torsken på følgende vilkår: Torsken kommunes bidrag til prosjektet er utløst av tilskudd fra Kystverket øremerket Industrikai Torsken 4,23 mill kroner. Øvrig finansiering av industrikai finansieres med kommunalt lån, hvor Torsken Havprodukter AS skal betjene lånets avdrag, renter og øvrige finansomkostninger. Det skal utarbeides egen leieavtale/nedbetalingsavtale av lån mellom Torsken kommune og Torsken Havprodukt AS. Oppstart av tiltak kan iverksettes når underskrevet avtale foreligger og godkjennelse av låneopptaket er godkjent. Torsken kommune skal ha prosjektlederansvar for utbyggingen. Fylkesmannen har godkjent låneopptaket på 4,23 mill kroner til formålet og kommunen har fått lånetilsagn fra Kommunalbanken. Torsken Havprodukter AS har i Bekreftelse om inngåelse av leieavtale nytt kaianlegg sluttet seg til planen og vil, når anlegget er ferdigstilt, inngå leieavtale for bruk av anlegget. Torsken havprodukter AS skal med sin leie dekke kommunens løpende driftsutgifter på anlegget.

10 Ved ankommende anbud viser det seg at prosjektet blir dyrere enn først antatt. Kostnadsoverslaget er på kr ekskl. mva. Kommunen har budsjettert med 8,462 mill kroner inklusive tilskuddet fra Kystverket. Det vil si at kommunen må ta opp lån på ytterligere kr for å finansiere prosjektet - til sammen lånefinansiering på kr 9,021 mill kroner.

11 Torsken kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2012/359-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 49/ Kommunestyret i Torsken 28/ Økonomirapport 1. kvartal 2012 Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling Vedtak Kommunestyret tar økonomirapport til orientering. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar økonomirapport til orientering. Saksopplysninger

12 Torsken kommune Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2012/223-3 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 47/ Kommunestyret i Torsken 29/ Forvaltningsrevisjonsrapport - psykiatritjenesten Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Vedtak 1. Kommunestyret viser til konklusjon i rapporten Psykiatritjenesten. I konklusjon framgår det at revisjonens funn og vurderinger i prosjektet viser at Torsken kommune i undersøkelsesperioden har gitt et tilfredsstillende tilbud til personer med problemer relatert til rus og psykiatri. 2. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rådmannens innstilling 3. Kommunestyret viser til konklusjon i rapporten Psykiatritjenesten. I konklusjon framgår det at revisjonens funn og vurderinger i prosjektet viser at Torsken kommune i undersøkelsesperioden har gitt et tilfredsstillende tilbud til personer med problemer relatert til rus og psykiatri. 4. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

13 Saksopplysninger Kontrollutvalget fattet i møte den , under behandling av sak 27/10, vedtak om å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende psykiatritjenesten i Torsken kommune. Vurdering Rapportens funn, vurderinger og del konklusjoner viser at Torsken kommune i undersøkelsesperioden har gitt et tilfredsstillende tilbud til personer med problemer relatert til rus og psykiatri. Rådmann legger fram innstilling i tråd med kontrollutvalgets vedtak.

14 Torsken kommune Arkiv: V64 Arkivsaksnr: 2011/64-11 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 53/ Kommunestyret i Torsken 30/ Gnr.30 - Søknad om konsesjon vedr jordskiftesak på Kaldfarnes Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Vedtak Torsken kommune innvilger konsesjon til nedenfor nevnte personer ved overtakelse av eiendommer på Kaldfarnes i forbindelse med Nord Troms Jordskifteretts sak se skifteplan til regulerende vedtak av Pkt 5.1) Arne Stenhaug s erverv av en ¼ del av gnr 30 bnr 2 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,- Pkt 5.4) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av 11/72 deler av gnr 30 bnr 13 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av 11/72 deler gnr 30 bnr 13 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Pkt 5.6) Arne Stenhaug sitt erverv av 13/36 deler av gnr 30 bnr 13 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Pkt 5.9) Odd Annar Olsen sitt erverv av 1/1 del av gnr 30 bnr 28 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,- Pkt 5.12) Arne Stenhaug sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 66 i Torsken. Fritatt for dokumentavgift jf dokumentavgiftsloven 7 siste ledd.

15 Pkt 5.13) Hanne-Merethe Johansen sitt erverv av 5/6 del av gnr 30 bnr 67 i Torsken Fritatt for dokumentavgift jf dokumentavgiftsloven 7 siste ledd. Pkt 5.14) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 68 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 68 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Pkt 5.15) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 69 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 69 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Vedtak fattes i medhold av konsesjonslovens 1, 9 og 12. Det er ved avgjørelsen lagt vekt den miljø og arronderingsmessige gode løsning som fremkommer i Nord-Troms Jordskifterett s sak nummer Rådmannens innstilling Torsken kommune innvilger konsesjon til nedenfor nevnte personer ved overtakelse av eiendommer på Kaldfarnes i forbindelse med Nord Troms Jordskifteretts sak se skifteplan til regulerende vedtak av Pkt 5.1) Arne Stenhaug s erverv av en ¼ del av gnr 30 bnr 2 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,- Pkt 5.4) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av 11/72 deler av gnr 30 bnr 13 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av 11/72 deler gnr 30 bnr 13 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Pkt 5.6) Arne Stenhaug sitt erverv av 13/36 deler av gnr 30 bnr 13 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Pkt 5.9) Odd Annar Olsen sitt erverv av 1/1 del av gnr 30 bnr 28 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,- Pkt 5.12) Arne Stenhaug sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 66 i Torsken. Fritatt for dokumentavgift jf dokumentavgiftsloven 7 siste ledd. Pkt 5.13) Hanne-Merethe Johansen sitt erverv av 5/6 del av gnr 30 bnr 67 i Torsken Fritatt for dokumentavgift jf dokumentavgiftsloven 7 siste ledd. Pkt 5.14) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 68 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 68 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-.

16 Pkt 5.15) Marvin Johan Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 69 og Helge Øivind Kåre Andreassen sitt erverv av ½ del av gnr 30 bnr 69 i Torsken. Avgiftsgrunnlag kr ,-. Vedtak fattes i medhold av konsesjonslovens 1, 9 og 12. Det er ved avgjørelsen lagt vekt den miljø og arronderingsmessige gode løsning som fremkommer i Nord-Troms Jordskifterett s sak nummer Saksopplysninger Viser til nevnte jordskiftesaks dokumenter hvor det fremkommer en omforent enighet mellom partene med en løsning som innebærer makebytte og skifte av areal og bruksnumre mellom de berørte parter. På grunn av enkelte parsellers størrelse og «skifte av eiere» som ikke kan overdras konsesjonsfritt må de parter det gjelder søke konsesjon for sitt erverv, jf konsesjonsloven. Landbruksforvaltningen vurderer saken som fullgodt utredet og gjort rede for gjennom jordskiftesaken som er gjennomført av Nord Troms Jordskifterett. Landbruksfaglig vurdering. De berørte eiendommene på Kaldfarnes har ut i fra en landbruksfaglig vurdering begrensede areal og produksjonsressurser med en beskjeden avkastningsevne. Ut i fra en avveining av interessene i denne saken finner en at andre samfunnsinteresser må tillegges stor vekt. Det forslag til «gode» løsninger - med en omforent enighet mellom partene - tilsier at de partene som har behov for det får innvilget konsesjon, Jf. konsesjonslovens bestemmelser. Landbruksforvaltningen mener at Nord Troms Jordskifteretts slutning til løsning i sak nr tilsier at de berørte parter innvilges konsesjon. Omfordeling av areal og makebytte mellom partene vurderes å ha en stor miljømessig fordel sett i forhold til arrondering og fremtidig forvaltning av eiendommene med tilhørende ressurser. Jf. konsesjonslovens 9 skal det i alminnelighet ikke gis konsesjon dersom antall sameiere øker ved ervervet. Dette forhold vil det i denne saken ikke være riktig å tillegge vekt da de fremtidige eier og bruksforhold er mest gagnlig for samfunnet jf konsesjons lovens 1.

17 Torsken kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2012/365-1 Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 50/ Kommunestyret i Torsken 31/ Rehabilitering av bassenget på Medby skole Aktuelle saksdokumenter D Gjennomgang av basseng ved Medby oppvekstsenter. Kostnadsspesifikasjon fra Plan-Evo. Rådmannens innstilling 1. Administrasjonen starter omgående en prosess med tanke på å skaffe tilskudd til renoveringsprosjektet, samt sjekke ut mulighetene for ekstern finansiering. Kostnadsoverslag, forprosjekt og tilstandsrapport forelegges kommunestyret, sammen med Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Vedtak 2. Administrasjonen starter omgående en prosess med tanke på å skaffe tilskudd til renoveringsprosjektet, samt sjekke ut mulighetene for ekstern finansiering. 3. Kostnadsoverslag, forprosjekt og tilstandsrapport forelegges kommunestyret, sammen med forslag til finansiering forslag til finansiering.

18 Bakgrunn Tilstanden til bassenget på Medby skole er slik at fremtidig bruk vil krever omfattende bygningsmessig rehabilitering. Rehabiliteringen vil omfatte tekniske installasjoner og bygningsmessige utbedringer av bassenget og garderober. Saksopplysninger Bassenget på skolen har vært i bruk fra 1979/80 og er nå 32 år gammelt. Det tekniske anlegget er utdatert og preget av slitasje. Garderober og dusj er nedslitte og dels forringet som følge av lekkasjer. Bassengkroppen med underliggende bærekonstruksjoner er blitt svekket som følge av lekkasje fra basseng og skvulperenne. Fliser og membran i må skiftes ut. Det er behov for nye sanitærinstallasjoner, dusjer med tilhørende sirkulasjonssystem. Renseanlegget er og utslitt og udatert og det er ikke lenger i forskriftsmessig stand. Det gamle avfuktingsanlegget er nedslitt og kostbart i drift. Vurdering Det vises til vedlagte kostnadsoverslag fra Plan-Evo AS av Selv om bassenget på Medby skole har vært driftet og godt vedlikeholdt er bassengets alder ca. 32 år. Slitasje og utdatert løsninger gjør at det er et behov for rehabilitering med utskifting av tekniske installasjoner. Rehabiliteringen vil føre til betydelig reduksjon i driftskostnadene. Det er avholdt befaring med rådgivende konsulenter innen bygg, vvs og elektro på Medby skole. Befaringen avdekket behov for omfattende rehabilitering der de samlede kostnadene er anslått til å bli ca kr. 6,555,000,-. Bygningsmessig vil renoveringen gjelde bassengkropp og basseng med tilhørende garderober. De tekniske anleggene vil være nytt avfuktingsanlegg, nytt sanitæranlegg, nytt renseanlegg og el- kraft med nye installasjoner. De totale kostnadene på 6,555 mill, må fordeles over kommunal egenandel og tippemidler. Det er ikke urealistisk å anta at kommunens andel vil bli på kr. 3,5 mill. Kommunens egenandel må lånefinansieres. Det synes klart at man uansett ikke kommer bort fra en betydelig renovering av bassenget ved Medby skole dersom man skal ha basseng i denne delen av kommunen.

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Videokonferanse i Gryllefjord og Medby, kommunehuset i Gryllefjord Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 27.06.2013 kl. 13:00 kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer