MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 22.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall: Haldor Buan Grendstad (SP). Varamedlemmer: Harald Sigstadstø (SP). Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, plansjef Geir Magne Sund, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av og Merknader: Ingen Behandlede saker: 55/10 61/10 Sak 61/10 ble behandlet før sak 60/10. I starten av møtet ble kulturprisen for 2010 delt ut til Knut Sørum. Prisen tildeles med bakgrunn i hans mangeårige arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet på småbruket Sjølbakken. I møtet var det innslag fra kulturskolen. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2 Klæbu, Side 2 av 18

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/10 10/4 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre 56/10 05/424 Reglement for seniorpolitikk - prolongering 57/10 10/581 Samarbeid innenfor psykisk helse - Leistad Helsehus 58/10 03/460 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer - innspill til endringer 59/10 04/52 Spørsmål om behandling av forslag til reguleringsplan for Langmo 60/10 10/503 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett /10 10/685 Innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer Side 3 av 18

4 55/10 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Formannskapets innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. 56/10 REGLEMENT FOR SENIORPOLITIKK - PROLONGERING Formannskapets innstilling Kommunestyret prolongerer reglement for seniorpolitikk, vedtatt , med den endring at bonus settes til kr. pr. år for hel stilling fra Reglementet gjelder så lenge dagens ordning med AFP varer. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret prolongerer reglement for seniorpolitikk, vedtatt , med den endring at bonus settes til kr. pr. år for hel stilling fra Reglementet gjelder så lenge dagens ordning med AFP varer. 57/10 Samarbeid innenfor psykisk helse - Leistad Helsehus Formannskapets innstilling Klæbu kommune inngår et samarbeid med Trondheim vedr etterbehandlingsplasser v/ Leistad Helsehus, basert på betaling med et fast årlig beløp etter antall innbyggere. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Side 4 av 18

5 Kommunestyrets vedtak Klæbu kommune inngår et samarbeid med Trondheim vedr etterbehandlingsplasser v/ Leistad Helsehus, basert på betaling med et fast årlig beløp etter antall innbyggere. 58/10 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer - innspill til endringer Utvalg for næring, miljø og samferdsel innstilling Kommunestyret vedtar å ikke endre forskriften for vann- og avløpsgebyr, sist vedtatt i sak 57/09. Behandling: Medlem Petter Hosen stilte spørsmål ved medlem Kai Nordseths (AP) habilitet ble erklært inhabil ved behandlingen av saken i NMS-utvalgets møte den Medlem Harald Sigstadstø (SP) ba om vurdering av egen habilitet. Ved votering ble Nordseth og Sigstadstø erklært habil med 15 mot 6 (H/FrP)stemmer. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag: Gjeldende forskrift endres på følgende punkter: - 3 Definisjoner/ Abonnementsgebyr. Det formuleres en klarere grense mellom abonnent og boenhet, og i hvilken grad abonnenter med flere boenheter skal belastes forbruksgebyrets faste del. (Eksp: Boligsameier, borettslag og liknende sammenslutninger med organisert fellestilknytning til kommunalt ledningsnett) Årsgebyr (forbruksbasert) Det innføres en klarere definisjon for gebyrets faste andel: hva fastandelen forutsettes å dekke, og forholdstallet som tilstrebes mellom årsgebyrets faste del og den forbruksvariable delen Forbruksgebyr (jfr. Endringsforslag 8.3) Det innføres en formulering av formålet med gebyr basert på faktisk forbruk: forbrukers mulighet for selv å kunne påvirke sine kostnader til vann- og avløp Forbruksgebyr/ 10 Avvik i årsgebyr. Abonnentens mulighet til målerbasert forbruksberegning av både vann og avløp harmoniseres i punktene: ikke ensartet framstilt. Forslag til endring framlegges for NMS-utvalget til behandling, og kommunestyret til endelig vedtak tidlig Medlem Gro Merethe Ulstad fremmet følgende forslag: Alle prinsipper blir gjennomgått i forskriften i løpet av For evaluering av erfaringer med gjeldende forskrift. Ordfører Jarle Martin Gundersen fremmet følgende forslag: Side 5 av 18

6 Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 18 mot 5 (AP) stemmer. Ved votering ble Ulstads forslag enstemmig vedtatt. Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar å ikke endre forskriften for vann- og avløpsgebyr, sist vedtatt i sak 57/09. Alle prinsipper blir gjennomgått i forskriften i løpet av For evaluering av erfaringer med gjeldende forskrift. Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. 59/10 Spørsmål om behandling av forslag til reguleringsplan for Langmo Formannskapet innstilling 1. Kommunestyret vil ta standpunkt til utbygging av Langmo gjennom kommuneplanen. 2. Forutsatt at Langmo blir tatt inn i kommuneplanen, kan foreliggende forslag til reguleringsplan sluttbehandles etter plan- og bygningsloven av Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet følgende forslag: Foreslår at pkt. 2 tas ut. Kommunestyret vil ta standpunkt til utbygging av Langmo gjennom kommuneplanen etter plan- og bygningsloven. Sæterbø trakk sine forslag. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak 1. Kommunestyret vil ta standpunkt til utbygging av Langmo gjennom kommuneplanen. 2. Forutsatt at Langmo blir tatt inn i kommuneplanen, kan foreliggende forslag til reguleringsplan sluttbehandles etter plan- og bygningsloven av Side 6 av 18

7 60/10 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2011 Formannskapet innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2011 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2011 begrenset oppad til 13,260 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2011, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2010 til 2011 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets forslag til budsjett for 2011 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet Kapittel side 34: Kommunestyret har tidligere vedtatt at ny skole skal lokaliseres i sentrum. Kommunestyret ønsker å få utredet en alternativ skolelokalisering i Gjellan-Trøåsenområdet. Bevilgningen til planlegging/prosjektering skole (prosjekt 8) økes fra 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr. Økningen på 1,0 mill. kr finansieres ved bruk av kapitalfondet. Kapittel side 27 (erstatter siste avsnitt): Det settes av kroner til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene finansieres gjennom tilskudd fra Statens vegvesen. Side 7 av 18

8 Formannskapet vedtar at rehabiliteringen av gulvet i Klæbuhallen medtas i kommunens handlingsprogram, økonomiplan punkt 4.2 om investeringsbudsjett. Tidspunkt for iverksettelse avgjøres når formannskapet prioriterer bruk av de investeringsmidler som er avsatt i budsjettet. Ekstra avsetning til Menighetsrådets driftsbudsjett til 0,25 st kateket med formål å styrke/ opprettholde nivå på konfirmantundervisning i Avsetningen forutsetter at MR dekker tilsvarende stillingsandel fra egen drift. (merutgift 140 ). Investeringsbudsjett: IKT/EDB og IKT skole til sammen 1 mill kr årlig. I 2011 deles det 70/30, 2012 og 2013 deles det 90/10. Nytt forslag for 2014 og hvert tredje år fremover, deles det igjen 70/30. Tillegg under pkt. 5.1 Alle enheter i Klæbu kommune må bli enda bedre på å gjøre seg kjent med stønads- og tilskuddsmuligheter innenfor sitt område. ENHET FOR KULTUR endres til enhet for KULTUR, IDRETT OG FRITID. Dette for å synliggjøre for innbyggerne, lag og foreninger, og enheten selv, hva enheten innehar. HELSE/ PLEIE OG OMSORG: Ber rådmannen om å utrede muligheten for å slå sammen enhet for Helse og enhet Hjemmetjenesten. NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTER: Tilskudd næringsformål budsjetteres til kr ,-, uten nærmere spesifikasjon. DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Under punktet konkurranseutsetting av enkelte tjenester vurderes: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Kommunen synes i dag å være i geografisk ubalanse mellom barnehagekapasitet og lokale offentlige og private tilbud i sentrum, på Tanem og i øvrige deler av bygda. Det må foretas en snarlig administrativ og politisk gjennomgang av behov kontra tilbud/ kapasitet ift igangsatte og planlagte tilbud. Gjennomgangen må minst ha økonomiplanhorisont. Saken vil kunne berøre så vel planlagt og vedtatt eiendomssalg, planlegging av ny barnehagekapasitet, som framtidige kontraktforhold til innleide barnehager. Salg av kommunal eiendom ønskes forsert i økonomiplanperioden. Det må bringes rask avklaring rundt salgsobjekt som utsettes av hensyn til dagens bruk. I gebyrregulativet gjeninnføres en skjønnsvurdering for å samordne saksbehandlingsgebyr der flere formål kolliderer i enkle byggesaker (ekspl. rivning/ gjenoppbygging/ beskjeden utvidelse i samme prosess). Skjønnet formuleres som en rimelighetsbetraktning/ rabattering ved fastsetting av gebyr i slike saker. Det avsettes 250 for å holde svømmehallen åpen også i mndr: april-juni, september og oktober. Åpningstiden tilpasses skolenes og publikums behov på dagtid og ettermiddag/ kveld. Muligheter for billettering for publikums bruk av hallen skal gis. Utvidet åpning og evt Side 8 av 18

9 lørdagsåpent kan også søkes løst i samarbeid med frivillige organisasjoner/ private interesser forutsatt at det etableres forsvarlig sikkerhetsvakthold. (merutgift 250 merinntekt 30 ) Tiltaksplanens formulering om utsatt vurdering av å konkurranseutsette hjemmesykepleie og hjemmetjenester strykes fra plandokumentet, da det fører personalet i disse tjenestene inn i en erfart uheldig ventestatus. Helsesøster økes med ytterligere 0,5 årsverk Koordinering av tjenester for personer med sammensatte behov prioriteres. Festeavgift for gravsteder endres fra kr. 155,- til 200,-/ år for å styrke MR s driftsbudsjett. (merinntekt/-utg 40 ). De lokaler som Torsdagstreffen bruker i dag, tilbakeføres til Klæbu Industrier. Samlokalisering med Treffstedet tilbys. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2011 og betalingsregulativ 2011, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 15. desember 2010 kl Behandling: Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden til Følgende innkomne merknader er lagt fram for kommunestyret i møtet: 1. Klæbu eldreråd 2. Musikernes fellesorganisasjon, kulturskolen i Klæbu 3. Samarbeidsutvalget ved Tanem oppvekstsenter 4. Monica Devle 5. Utdanningsforbundet 6. Fagforbundet 7. Klæbu menighetsråd 8. Drøftingsmøte Forslag til utredning av konkurranseutsetting av renhold Formannskapets omforente vedtak Formannskapet har i møte gjennomgått innkomne uttalelser, hvor formannskapet avgir følgende uttalelse: Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Eldrerådet: Eldrerådets initiativ til diskusjon av regionale sykehjem, følges opp. SU Tanem oppvekstsenter: Vurdering av lokal vikarpool følges opp i 2011 for kommunens virksomhet generelt. Utdanningsforbundet/Fagforbundet: Side 9 av 18

10 Prinsippet konkurranseutsetting av renhold diskuteres i kommunestyrets budsjettbehandling Formannskapet har i sitt møte i dag den , lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Høringsuttalelsene videresendes til de respektive utvalg som informasjon. I kommunestyret ble det fremmet følgende forslag: Fra medlem Forslag Vedtatt / Falt Stemmetall 1 Otto Sæterbø på vegne av SV/KrF/ AP 2 Otto Sæterbø på vegne av SV/KrF/ AP 3 Otto Sæterbø på vegne av SV/KrF/ AP 4 Peter Høvik (FrP) 6c Lilian Waaden (H) 7 Lillian Waaden (H) Handlingsplan - kapittel 5.1 Teksten Alle enheter i Klæbu kommune må bli enda bedre på å gjøre seg kjent med stønads- og tilskuddmuligheter innenfor sitt område tas ikke inn. Handlingsplan kapittel Tilskudd fra Statens vegvesen settes i sin helhet av til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Handlingsplan kapittel Prosjektkostnad skoleutbygging 2011 styrkes med NOK 1 mill for å forsere klarlegging og prosjektering av skoleutvidelse på Tanem og ny skole i sentrum. Ulike alternativer til skole i sentrum anses tilstrekkelig belyst gjennom Sletten-prosjektet og senere administrativ utredning rundt alternative skoleplasseringer. Handlingsplanens delmål Pkt Nye kulepunkt: - Lederutvikling for kommunens ledere - Redusere sykefravær Kulturskolen skal ta i bruk mer frivillighetens prinsipper, samt effektivisere undervisningen. Skole Vi ber rådmannen utrede muligheten for at Sørborgen og Klæbu ungdomsskole organiseres under felles administrasjon og rektor. Besparelsene dette gir, brukes i ekstra lærertetthet til elevene. Samme beløp som skolene klarer å frigi administrativt for økt lærertetthet, kommer også som tilleggsbevilgning, inntil kr. 250 fra Falt 14/9 (AP/SV/KrF) Vedtatt 19/4 (SP/V) Falt 14/9 (AP/SV/KrF) Vedtatt 19/4 (SP/Uavh.) Falt 14/9 (SV/AP/KrF) Falt 15/8 (FrP/H) Side 10 av 18

11 8 Lillian Waaden (H) 9 Lillian Waaden (H) 10a 10b Kai Nordseth Kai Nordseth disposisjonsfondet. Barnehage Enhet Sletten inneholder Sletten, Grindvollen og Rydland barnehage. Ber rådmannen vurdere om Sentrum og Hesteskoen barnehage kan slåes sammen til en felles enhet. Besparelsen går inn i en felles vikarpool for barnehagene. Drift og vedlikehold Renhold er ikke omtalt i noen av de eksisterende delmål for enheten Vi foreslår nytt delmål: - Opprettholde et godt renhold i kommunale bygg, for å ha et best mulig inneklima. Forslag til endring av gebyrregulativ: Andel fast abonnementsgebyr VA pr abonnent (boenhet) i forbruksbasert innkreving reduseres til hver kr 1000,- for hhv vann- og avløpstjenester i Endringens formål er å øke abonnentgruppens muligheter til reell påvirkning av egne kostnader: jfr saksframlegget og forurensningsforskriftens ledd med kommentarer. Uttalt kommunalt mål å øke antall abonnenter med forbruksbasert gebyr vil slik imøtekomme på sikt. Dekning for begge forslag: Budsjettert forslag til reduksjon av vannavgift for 2011 kr ,- bortfaller til fordel for endrede gebyrvilkår. Subsidiert forslag: Forbruksbasert VA-gebyr. For borettslag, sameier og andre boliggrupperinger med organisert felles abonnentforhold til kommunens VA-tilbud, og med felles tilknytningspunkter til ledningsnettet, betales fast abonnementsgebyr VA pr påbegynte 10 boenheter i sammenslutningen. Jfr saksframlegget og Forurensningsforskriftens ledd. Falt Vedtatt Falt Falt 15/8 (H/FrP) Enstemmig 19/5 (AP) 20/3 (AP) 11a Kai Nordseth AP/KrF/ Dekning for begge forslag: Budsjettert forslag til reduksjon av vannavgift for 2011 kr ,- bortfaller til fordel for endrede gebyrvilkår. Flertallsinnstilling om utredning av Helse/Hjemmetjenester som sammenslått enhet bortfaller, da det forventes inkludert i Vedtatt 13/10 (AP/SV/KrF/ Uavh.) Side 11 av 18

12 11b 11c SV Kai Nordseth AP/KrF/ SV Kai Nordseth AP/KrF/ SV 12 May Aarø (AP) 14 Petter Hosen FrP 17 Torill Moe AP/SV/ KrF/H 18 Torill Moe AP/SV/ KrF 19 Torill Moe AP/SV/ KrF 20 Torill Moe AP/SV/ KrF/H 21 Otto Sæterbø på vegne av SV/KrF/ AP 22 Frode Støre Bergrem V rådmannens administrative gjennomgang av alle enheter. Formannskapet flertallsinnstilling: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Bortfaller. Fondsavsetning og bruk av merinntekt ved utvidet eiendomsskatt og salg av kommunal eiendom, skal ikke detaljert bindes til mange del-formål, men følge dagens praksis for avsetning for å lette kommunens konkrete framtidige kapitalbehov. Opprettholde rådmannens opprinnelige forslag om at festeavgift økes med 5 % fra kr 155,- til kr 162,- pr. år. Revisjon betalingsregulativ Satsene i betalingsregulativet gyldig fom 2011 er meget høye og det forslås at regulativet i sin helhet blir sendt revisjon for kontroll for å avdekke om nivået er riktig. Stryke ordet kateket i formannskapets innstilling om økte midler til menighetsrådet. Endring av betegnelse på enhet Kultur bortfaller 6.6 Enhet kultur bes se på muligheten for å ha lørdagsåpent bibliotek i samme tidsrom som bassenget er åpent. Innsparing i kulturskolen står som i øk. Planen, men enheten finner selv hvordan dette skal gjennomføres. Tillegg i gebyrregulativet I gebyrregulativet innføres samordning av saksbehandlingsgebyr der flere formål søkes samtidig. Kvantumsrabatt for samordning følger følgende fordeling Største gebyr 100% av gebyr Nest største gebyr 80% av gebyr Påfølgende gebyr 50% av gebyr Styrking av budsjettet på 625 tildeles skolen. Denne omdisponeringen må gå på bekostning av: - Ekstra tildeling til Menighetsrådet - Økt åpning i svømmehallen - Økt stilling til helsesøster Vedtatt 12/11 (FrP/H/V/ Uavh.) Falt 14/9 (FrP/H/1V) Falt 18/5 (AP) Falt 16/ 7 (FrP/2H) Vedtatt Enstemmig Falt 14/9 (AP/SV/KrF) Vedtatt Enstemmig Vedtatt 20/3 (2SP/Uavh.) Vedtatt Falt 21/2 (V) 21/2 (V) 23 Anne Rådmannen ser på mulighetene for at Klæbu Vedtatt 18/5 (FrP) Side 12 av 18

13 Huitfeldt SP May Aarø AP/SV/ KrF/H kan bli en FYSAK-kommune og sjekke ut mulighetene for offentlige tilskudd og om det kan tas midler fra helse og forebyggende arbeid og komme tilbake til utvalg for tjenesteyting i første halvdel av Votering over formannskapets innstilling: Forslag Vedtatt Stemmetall A 1 Kommunestyret godkjenner handlingsprogram Vedtatt Enstemmig og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2011 gjøres følgende vedtak: B 1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste Vedtatt Enstemmig tillatte skattesats legges til grunn. B 2 Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med Vedtatt Enstemmig 1.ledd 7 promille av takstverdien. B 2 Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom Vedtatt 16/7 (FrP/H) 2.ledd utskrives med 7 promille av takstverdien. B 3 Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt Vedtatt Enstemmig ramme for lønnsoppgjøret 2011 B 4 Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2011 Vedtatt Enstemmig begrenset oppad til 13,260 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. B 5 Rådmannen får fullmakt til å ta opp Vedtatt Enstemmig likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2011, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. B 6 Kommunestyret vedtar endringer i Vedtatt Enstemmig betalingssatser fra 2010 til 2011 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for B 7 Formannskapets forslag til budsjett for 2011 Vedtatt 18/5 (FrP) vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B 8 Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Vedtatt Enstemmig Ved voteringen over formannskapets innstilling ble budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Side 13 av 18

14 Kommunestyrets vedtak A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2011 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2011 begrenset oppad til 13,260 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2011, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2010 til 2011 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets forslag til budsjett for 2011 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet Kapittel side 34: Kommunestyret har tidligere vedtatt at ny skole skal lokaliseres i sentrum. Kommunestyret ønsker å få utredet en alternativ skolelokalisering i Gjellan-Trøåsenområdet. Bevilgningen til planlegging/prosjektering skole (prosjekt 8) økes fra 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr. Økningen på 1,0 mill. kr finansieres ved bruk av kapitalfondet. Kapittel side 27 (erstatter siste avsnitt): Det settes av kroner til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene finansieres gjennom tilskudd fra Statens vegvesen. Formannskapet vedtar at rehabiliteringen av gulvet i Klæbuhallen medtas i kommunens handlingsprogram, økonomiplan punkt 4.2 om investeringsbudsjett. Tidspunkt for iverksettelse avgjøres når formannskapet prioriterer bruk av de investeringsmidler som er avsatt i budsjettet. Side 14 av 18

15 Ekstra avsetning til Menighetsrådets driftsbudsjett til 0,25 st kateket med formål å styrke/ opprettholde nivå på konfirmantundervisning i Avsetningen forutsetter at MR dekker tilsvarende stillingsandel fra egen drift. (merutgift 140 ). Investeringsbudsjett: IKT/EDB og IKT skole til sammen 1 mill kr årlig. I 2011 deles det 70/30, 2012 og 2013 deles det 90/10. Nytt forslag for 2014 og hvert tredje år fremover, deles det igjen 70/30. Tillegg under pkt. 5.1 Alle enheter i Klæbu kommune må bli enda bedre på å gjøre seg kjent med stønads- og tilskuddsmuligheter innenfor sitt område. ENHET FOR KULTUR endres til enhet for KULTUR, IDRETT OG FRITID. Dette for å synliggjøre for innbyggerne, lag og foreninger, og enheten selv, hva enheten innehar. HELSE/ PLEIE OG OMSORG: Ber rådmannen om å utrede muligheten for å slå sammen enhet for Helse og enhet Hjemmetjenesten. NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTER: Tilskudd næringsformål budsjetteres til kr ,-, uten nærmere spesifikasjon. DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Under punktet konkurranseutsetting av enkelte tjenester vurderes: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Kommunen synes i dag å være i geografisk ubalanse mellom barnehagekapasitet og lokale offentlige og private tilbud i sentrum, på Tanem og i øvrige deler av bygda. Det må foretas en snarlig administrativ og politisk gjennomgang av behov kontra tilbud/ kapasitet ift igangsatte og planlagte tilbud. Gjennomgangen må minst ha økonomiplanhorisont. Saken vil kunne berøre så vel planlagt og vedtatt eiendomssalg, planlegging av ny barnehagekapasitet, som framtidige kontraktforhold til innleide barnehager. Salg av kommunal eiendom ønskes forsert i økonomiplanperioden. Det må bringes rask avklaring rundt salgsobjekt som utsettes av hensyn til dagens bruk. I gebyrregulativet gjeninnføres en skjønnsvurdering for å samordne saksbehandlingsgebyr der flere formål kolliderer i enkle byggesaker (ekspl. rivning/ gjenoppbygging/ beskjeden utvidelse i samme prosess). Skjønnet formuleres som en rimelighetsbetraktning/ rabattering ved fastsetting av gebyr i slike saker. Det avsettes 250 for å holde svømmehallen åpen også i mndr: april-juni, september og oktober. Åpningstiden tilpasses skolenes og publikums behov på dagtid og ettermiddag/ kveld. Muligheter for billettering for publikums bruk av hallen skal gis. Utvidet åpning og evt lørdagsåpent kan også søkes løst i samarbeid med frivillige organisasjoner/ private interesser forutsatt at det etableres forsvarlig sikkerhetsvakthold. (merutgift 250 merinntekt 30 ) Side 15 av 18

16 Tiltaksplanens formulering om utsatt vurdering av å konkurranseutsette hjemmesykepleie og hjemmetjenester strykes fra plandokumentet, da det fører personalet i disse tjenestene inn i en erfart uheldig ventestatus. Helsesøster økes med ytterligere 0,5 årsverk Koordinering av tjenester for personer med sammensatte behov prioriteres. Festeavgift for gravsteder endres fra kr. 155,- til 200,-/ år for å styrke MR s driftsbudsjett. (merinntekt/-utg 40 ). De lokaler som Torsdagstreffen bruker i dag, tilbakeføres til Klæbu Industrier. Samlokalisering med Treffstedet tilbys. Endringer vedtatt i kommunestyret Handlingsplan kapittel Tilskudd fra Statens vegvesen settes i sin helhet av til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Handlingsplanens delmål Pkt Nye kulepunkt: - Lederutvikling for kommunens ledere - Redusere sykefravær Drift og vedlikehold Renhold er ikke omtalt i noen av de eksisterende delmål for enheten Vi foreslår nytt delmål: Opprettholde et godt renhold i kommunale bygg, for å ha et best mulig inneklima. Flertallsinnstilling om utredning av Helse/Hjemmetjenester som sammenslått enhet bortfaller, da det forventes inkludert i rådmannens administrative gjennomgang av alle enheter. Formannskapet flertallsinnstilling: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Bortfaller. Stryke ordet kateket i formannskapets innstilling om økte midler til menighetsrådet. 6.6 Enhet kultur bes se på muligheten for å ha lørdagsåpent bibliotek i samme tidsrom som bassenget er åpent. Innsparing i kulturskolen står som i øk. Planen, men enheten finner selv hvordan dette skal gjennomføres. Tillegg i gebyrregulativet I gebyrregulativet innføres samordning av saksbehandlingsgebyr der flere formål søkes samtidig. Kvantumsrabatt for samordning følger følgende fordeling Største gebyr 100% av gebyr Nest største gebyr 80% av gebyr Påfølgende gebyr 50% av gebyr Side 16 av 18

17 Rådmannen ser på mulighetene for at Klæbu kan bli en FYSAK-kommune og sjekke ut mulighetene for offentlige tilskudd og om det kan tas midler fra helse og forebyggende arbeid og komme tilbake til utvalg for tjenesteyting i første halvdel av /10 Innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer Kommunestyrets vedtak Saken utsettes til neste kommunestyremøte for å få klarhet i hvilke næringsbygg som blir berørt av vedtaket. Behandling: Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt på øvrig næringseiendom i Klæbu kommune gjeldende fra og med skatteåret Prinsippene og takseringsnivået som ble benyttet ved forrige hovedtaksering (2007) legges til grunn for arbeidet med å taksere øvrig næringseiendom. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand ved behov i takseringsarbeidet. Eiendomsskatten på øvrig næringseiendom skal være utskrevet før utgangen av juni Disponering av eiendomsskatten, samt skattetakst vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for de respektive år. Kommunestyrets vedtak gjøres under forutsetning av at Stortinget vedtar regjeringens forslag om å innføre eiendomsskatt på øvrig næringseiendom. Ordfører Jarle Martin Gundersen fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: For budsjettåret 2011 benyttes kommunens inntekter fra eiendomsskatt fra øvrig næring til å dekke kostnader til etablering og drift av næringsforum under stiftelse. Eiendomsskatten anses i denne sammenheng å erstatte et nødvendig økonomisk bidrag fra næringsorganisasjonene til samme formål. Medlem Ole Horgøien fremmet følgende forslag: Innføring av eiendomsskatt på næringseiendom utsettes, inntil beregningsmåter og konsekvenser for næringslivet er klarlagt. Og en revisjon av betalingsregulativet i samband med dette er gjennomført. Ved votering falt Horgøiens utsettelsesforslag med 15 mot 8 (H/FrP)stemmer. Side 17 av 18

18 Medlem Jomar Aftret fremmet følgende forslag: Det innføres ikke eiendomsskatt på øvrig næringseiendom i kommunen. Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 8 (FrP/H) stemmer. Ved votering ble ordførerens tilleggsforslag vedtatt med 15 mot 8 (SV/Frp) stemmer. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt på øvrig næringseiendom i Klæbu kommune gjeldende fra og med skatteåret Prinsippene og takseringsnivået som ble benyttet ved forrige hovedtaksering (2007) legges til grunn for arbeidet med å taksere øvrig næringseiendom. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand ved behov i takseringsarbeidet. Eiendomsskatten på øvrig næringseiendom skal være utskrevet før utgangen av juni Disponering av eiendomsskatten, samt skattetakst vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for de respektive år. Kommunestyrets vedtak gjøres under forutsetning av at Stortinget vedtar regjeringens forslag om å innføre eiendomsskatt på øvrig næringseiendom. For budsjettåret 2011 benyttes kommunens inntekter fra eiendomsskatt fra øvrig næring til å dekke kostnader til etablering og drift av næringsforum under stiftelse. Eiendomsskatten anses i denne sammenheng å erstatte et nødvendig økonomisk bidrag fra næringsorganisasjonene til samme formål. Side 18 av 18

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/503 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2011

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/503 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2011 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2010 Sak: 100/10 Arkivsak: 10/503 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2011-2014, økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 Behandling: Ordfører Jarle

Detaljer

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16:00 Slutt: 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.12.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 16.30 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Peter M. Høvik (FrP), Ole Horgøien

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.12.2016 Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Alf Steinar Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04. 2011 Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.10.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Geir Liang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/11 11/2226 Godkjenning av valgstyrets møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/11 11/2226 Godkjenning av valgstyrets møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen MØtedato: 06.10.2011 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var alle til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.20 Slutt: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 16:00 Slutt: 17:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:05

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Slutt: 17:05 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 16.30 Slutt: 20.30

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 16.30 Slutt: 20.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 16.30 Slutt: 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lilian Waaden (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 13:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 13:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2011 Tid: 12:40 Slutt: 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 17.45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 17.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00 Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00 Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2011 Tid: 17:00 Slutt: 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 11.25 Slutt: 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.55

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.55 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 16:30 Slutt: 18.55 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2014 Tid: 16:00 Slutt: 21.05 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 18.45 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var alle til stede. Forfall:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Sak: 130/16 Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2017-20120, økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 Behandling: Rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19:00 Slutt: 23.30

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19:00 Slutt: 23.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 19:00 Slutt: 23.30 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15.50

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus formannskapssalen Møtedato: 13.01.2011 Tid: 12:00 Slutt: 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.25

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.25 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.01.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18.25 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid: Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: 10.11.2010 Tid: 17.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Anne Huitfeldt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: 16:00 Slutt: 19:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 18:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 21.30

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 21.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 16.45 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.09.2010 Tid: 17.00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Frode Støre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: Tid: 15:00 Slutt: 15.35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: Tid: 15:00 Slutt: 15.35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: 08.09.2016 Tid: 15:00 Slutt: 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Slutt: 18.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Saksprotokoll. Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28.11. til 12.12. 2012.

Saksprotokoll. Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28.11. til 12.12. 2012. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2012 Sak: 102/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.10.2014 Tid: 16:30 Slutt: 20:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.03.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.03.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.03.2014 Tid: 09:00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.02.2016 Tid: 10.30. (Orientering 09.00. Valgstyre 09.30). Slutt: 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 20.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 20.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: 20.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 21 til stede ved

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen (SP), Petter A. Hosen,

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Efia Marie Damba

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Slutt: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer