Best for felleskapet. Miljø Kunnskap Byutvikling. - Best for Rana. For samarbeid, stem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Best for felleskapet. Miljø Kunnskap Byutvikling. - Best for Rana. For samarbeid, stem"

Transkript

1 Best for felleskapet - Best for Rana Miljø Kunnskap Byutvikling For samarbeid, stem

2 Best for mennesker best for Rana Endelig har kommunestyret vedtatt å bygge et kunnskapssenter i Mo i Rana. Kunnskapssenteret gir et løft for kompetansebygging og for å skape de fremtidige kunnskapsbaserte arbeidsplassene. Dette har vært en av de viktigste sakene for SV i mange år. Vi lyktes nesten med KultiRana, som skulle bli både kunnskapssenter og kulturhus. Flertallet i kommunestyret sa imidlertid nei. Det betyr at vi nå må få inn kulturhus i økonomiplanen slik at vi får et aktivitetshus som gjør Mo i Rana til en mer spennende og levende by. Det blir en av SVs neste kampsaker. Vi kan skryte av en fantastisk natur, men det kan de fleste kommuner i Norge. Vi må ha noe mer. Skal vi bli attraktiv for innflytting må vi ha kompetansemiljøer og frodig kulturliv - en by som lever. Vi har tatt viktige steg i retning en stor flyplass på Hauan. Dette arbeidet har topp prioritet, og etter konsesjonsbehandling gjenstår jobben med finansiering og realisering. Kunnskapssenter, kulturhus og flyplass vil gi kommunen og regionen et løft. En av de viktigste og vanskeligste sakene for tiden er utvikling av skolene i Rana. SV ønsker å se sammenhenger, ikke lettvinte løsninger. For oss er ungdomsskolen ei stor kvalitetsutfordring. Ranaskolene gir i dag for dårlig tilbud i valgfag. Regjeringa har presentert opplegg for 8 nye valgfag. Vårt mål er å gi flest mulig elever i Rana dette tilbudet. Det har dessverre blitt en politisk ukultur i Rana, hvor det er viktigere å hogge hodet av motstandere enn å finne gode løsninger. Vi trur ikke på å utvikle et lokalsamfunn på negativitet. SV ønsker ei brei forankring av kommunens viktige oppgaver og SV mener at gode forslag ikke bare oppstår i enkelte partier. SV vil vektlegge samarbeid i neste periode. Det å finne gode løsninger i kommunen er ikke bare et spørsmål om å få flertall, men å fange opp gode ideer, ha en prosess som involverer og ei best mulig forankring. På denne måten får flere et eierskap til oppgavene. For SV er kampen mot privatisering og konkurranseutsetting av de kommunale tjenester en av de mest sentrale strider vi står foran. Vi vil bevare og videreutvikle et likeverdig tilbud til befolkningen. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og de skal ha trygghet for sine arbeidsvilkår. Arbeidet mot uønska deltid er en av våre viktige oppgaver. Vi frykter at en seier for høyresida vil innebære å rive byggverk som har tatt generasjoner å bygge opp. Å bygge stein på stein er møysommelig arbeid. Å rive går kjapt. I løpet av de siste årene er støvproblemene blitt betydelig redusert, men det er kommet noen alvorlige faresignaler om at en så godt som friskmeldt ord nå har fått økte tjæreforekomster. En god klima- og energiplan er kommet på plass, og vi går løs med friskt mot for at den skal virkeliggjøres. SV tar kampene der hvor politiske skillelinjer er reelle og viktige. SV har samtidig et ønske om å ha dialog om løsninger for de viktige sakene for Rana. SV vil søke et bredt samarbeid om kompetansebyen, kulturkommunen, flyplassen, gode og trygge velferdstjenester, den gode skole for framtida, nærings-, miljø- og klimautfordringer. 2

3 Best for byen best for Rana Mo i Rana det attraktive bosted Lokalsamfunnet må pulsere for å bli attraktivt som bosted. En av våre store utfordringer er å skape en levende by. Uten aktiv satsing på sentrum står vi i fare for at folkelivet havner på kjøpesentra utafor bykjernen. Vi ser det som viktig å styrke kunnskap, kultur og handel i sentrum for å skape byliv. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med næringsaktører. Med kunnskapssenter og kulturhus i sentrum, legger vi grunnlag for mer aktivitet innafor handel og kafeliv. SV ønsker å videreføre samarbeidet med universitet og høgskoler, for å styrke utdanningstilbudet i Rana, Rana har et utadvendt og godt bibliotek, med en bokbuss som sørger for desentralisert tilbud. Når det kommunale og det fylkeskommunale biblioteket får en samlokalisering med et universitetsbibliotek får vi enda et løft. Et litteraturhus i biblioteket er en ide SV ønsker å jobbe videre med. Rana har et aktivt kulturliv, med Nordland Teater, festivaler, musikk, teater, dans og ei god kulturskole. Dette må vi bygge videre på! Rana SV vil jobbe for et kulturhus som skal gi oss storsalen samtidig som det skal være et verksted for kulturlivet både for øving og forestillinger. Vi må ha et kulturhus som lokalmiljøet har råd til å bruke. Omlegging av O.T.Olsensgt er en viktig målsetting for Rana SV. Det vil gi et åpent, bilfritt areal i nedre enden av gågata. Der kan torghandelen samles, omgitt av en aktivitetspark for barn og unge. Det er viktig med tanke på vekst å ha tilstrekkelig med tomter for boligbygging i bydelene, samt tilrettelegge for leiligheter sentrum og styrke vår attraktivitet som studiested ved å utvikle et tilbud om studentboliger i byen. I samarbeid med Husbanken bør det satses på utleieleiligheter for målgrupper, som ikke har ressurser til å komme inn i ordinært kjøpemarked eller som ikke er interessert i å eie selv. realisere kunnskapssenteret og arbeide for utvida studietilbud etablere Kulturhuset et allaktivitetens hus bevare byaksene Havmannaksen og Kirkeaksen som åpner byen mot orden utvikle grønne lunger (parker) i sentrum tilrettelegge for leiligheter og studentboliger i sentrum Gjennomføre omlegging av O.T. Olsens gt. 3

4 Best for miljøet best for Rana Ranaindustrien er teknologisk i front internasjonalt. Vi har verdens reneste stålverk. Industrien er i fremste rekke i å nytte avfall som ressurs. Men vi har fortsatt utfordringer og muligheter. Svevestøvproblemene er betydelig redusert de siste årene, men arbeidet må holde fram. Ran orden var nesten friskmeldt, inntil foruroligende målinger på tjærestoffer har satt nytt fokus på orden. Vi må legge press på KLIFF (Klima- og forurensingsdirektoratet) og fylkesmannen, slik at kildene til giftutslipp kartlegges, og arbeidet med å få en friskmeldt ord fortsetter. Framtidas mennesker og miljø skapes i dag Arbeidet for bærekraftig miljø og natur er en kjernesak for Rana SV. For å sikre de kommende generasjoner må vi satse på miljøvennlig omstilling og arbeide visjonært for den bærekraftige miljøkommunen Rana. Rana er en foregangskommune på flere områder, og slik skal det være: Kommunen skal være en god rollemodell for å inspirere innbyggere og næringsaktører. arbeide for videre energieffektivisering utvide en miljøvennlig bilpark i kommunen etablere ladestasjoner for el-biler styrke kollektivtilbudet i samarbeid med fylkeskommunen arbeide for sammenhengende gang- og sykkelveier styrke tilknytningsplikten for ernvarme Ren luft og ren ord arbeide for ytterligere reduksjon av svevestøvet i samarbeid med industrien og KLIFF holde et intensivt nivå på gatefeiing i kommunal regi arbeide for å kartlegge og redusere utslipp av miljøgifter Naturmangfold Naturens rikdom av planter og dyr, samt leveområder og landskaper må sikres for framtida. Det forutsetter en bærekraftig og langsiktig arealpolitikk. Ranavassdraget er nasjonalt laksevassdrag. Det forplikter når det gjelder revisjon av konsesjonsvilkår for Statskrafts kjøring av kraftverkene. Det er uakseptabelt at det er flo og ære i elva ut fra kraftprisene på det internasjonale kraftmarked. Det må stilles klare krav om vannføring som ivaretar miljøhensyn for laks, biologisk mangfold, utrasing osv Rana SV ønsker fortsatt at motorisert ferdsel i utmark, skal skje i regulerte løyper med avgrensede formål. Utbygging må foregå slik at det tas hensyn til naturen, og ikke gå på bekosting av leveområder for truede dyrearter og sårbare naturtyper. arbeide aktivt for å ta vare på naturens rikdom av planter og dyr for framtida arbeide for strengere konsesjonsvilkår for kjøring av kraftverkene 4

5 Best for barn & unge best for Rana Rana skal være et godt sted å vokse opp, med et godt og stimulerende oppvekstmiljø preget av toleranse hvor barn og unge har mulighet å delta og utvikle seg. Den grunnleggende utviklingen av et menneske skjer i de første leveårene. SV vil ha barnehager som legger til rette for mestring og livsglede med trygge kompetente voksne og gode fysiske areal, inne og ute. Barnehagen skal også sikre god språkutvikling hos minoritetsbarn, samt anerkjenne og synliggjøre ulike språk og kulturer. Rana SV jobber for en god offentlig skole som er i utvikling slik at unge får de beste muligheter for å delta i yrkes- og samfunnslivet i fremtiden. Faglige dyktige og kompetente lærere er en av de viktigste forutsetninger for god læring. Derfor vil vi prioritere kompetanseheving i barnehage og skole. Ved å bedre overgangene fra barnehage og oppover til videregående skole, i samarbeid med foreldre og fagfolk, vil vi sikre en helhet av voksne som sammen bidrar gjennom hele oppveksten. Et godt oppvekstmiljø betyr også at barn og unge får et variert kultur- og fritidstilbud. Vi skal ha trygge og inkluderende fritidsarenaer. Det er et mål å motvirke tilstrømning av ungdom til sentrum. Samtidig må sentrum utvikles til et sted der de møter ulike kulturtilbud, et sted hvor det er trygt også for barn og unge å ferdes. Rana SV vil arbeide for å sikre Ungdommens Hus, et hus med ungdomskafé, blackbox, aktivitetslokaler for ungdom over 15, som bidrar til å skape møteplass, miljøer og kreativitet. Det er viktig å ha et godt samarbeid med lag og foreninger, og å stimulere den frivillige innsatsen. Gjennom å delta aktivt får ungdom anledning til å nytte sine ressurser til gagn for seg selv og andre. For idrettslag med større anlegg er det mulig å utvikle partnerskapsavtaler etter modell fra avtalen med Båsmo og Ytteren Idrettslag om Skillevollen. arbeide for en god offentlig skole utvikle den gode standarden vi har i våre barnehager arbeide for et bredt kultur- og fritidstilbud for barn og unge Full barnehagedekning Et av de viktige kriteriene for tilflytting og attraktivitet som studiested er god tilgang til barnehageplass med god standard og med høg faglig kompetanse. 5

6 Best for barn & unge best for Rana De ansatte i barnehagene i Rana ligger godt over landsgjennomsnittet i utdanningsnivå. Tilfredsheten med kvaliteten i våre barnehager er god. Vi har hatt en gledelig utvikling av barnehageutbygginga, og vi har i følge statlig definisjon full dekning, men det innebærer allikevel for lang ventetid for noen. Samtidig ser vi nå at vi får flere unger i barnehagealder. modernisere og utvide Storforshei barnehage modernisere og utvide Selfors barnehage følge opp med barnehageutbygginger ut fra de prognoser vi har for barn i barnehagealder Skole for framtida Rana SV ser det som viktig å ha nærhet i barneskolen. Derfor vil vi bevare hovedtrekkene i barneskolestrukturen. Samtidig ser vi at for små skoler skaper et miljø med få jamnaldringer og begrensa lærermiljø, noe som er sosialt og pedagogisk uklokt. Spesielt gjelder det Storvollen og Grønn elldal skoler. Dette må avveies i forhold til reisetid til skole. Et godt SFO-tilbud må integreres godt med skolen og kunnskap om ungene, med fysisk aktivitet, kultur og leksehjelp. På ungdomsskoletrinnet er det viktig å ha så store fagmiljøer at det kan gis et bredt tilbud. De nye valgfagene forsterker behovet. Sterke fagmiljø er det som kan gi våre ungdommer den faglige ballast de skal ha med seg videre. Avstandene i Rana gjør at vi har mindre ungdomsskoletrinn i Utskarpen og på Storforshei med begrensa faglig bredde, men dette kan bøtes på ved nettverk og utveksling av lærerressurser. Rana SV ser på ungdomsskolebyggene på Selfors og Gruben som saneringsobjekter. Å renovere disse skolene vil bli en kostbar og dårlig løsning. Vi mener at den beste løsningen er at ungdomsskoleelevene fra Ytteren overføres til en utvida og renovert Båsmo Ungdomsskole, mens Selfors og Gruben får ei ny, moderne ungdomsskole på Gruben. Det er viktig å finne ei lokalisering som gjør at flest mulig elever har gang- eller sykkelavstand til skolen. Rana SV vil arbeide for en god videregående skole og for å styrke tilbudet av læreplasser for yrkesfag. Rana skal også være en god vertskommune for skolelever på hybel. opprettholde nærhet til småskolen, men ønsker ikke for små elev- og lærermiljø at elevene fra Alteren, Båsmo og Ytteren går på Båsmo Ungdomsskole at elevene fra Selfors og Gruben går på en nybygd ungdomsskole på Gruben gjeninnføre skolemattilbud Barnevern som fanger opp de utsatte Rana har, som mange kommuner, klare utfordringer på barn og unge som faller utafor. En styrking av barnevernet, både gjennom bemanning og gjennom gode samarbeidsrelasjoner er høyst påkrevd. Barnevernet må ha et nært samarbeidsforhold til barnehager, skoler, helsesøstrer/helsevesen og det bør vurderes om Uteseksjonen bør overføres barnevernet for å styrke det faglige miljøet og samarbeidet. styrke bemanning og satse på faglig utvikling og etterutdannings i barnevernet 6

7 Best for fellesskapet best for Rana Trygghet for omsorg Rana kommer inn i en fase hvor vi får mange eldre. Det var mange som flyttet til Rana som 20-åringer på 50- og 60-tallet. Det innebærer at vi må bygge opp et variert omsorgstilbud med hjemmetjeneste, omsorgsboliger og sykehjemsplasser slik at vi får pleie og omsorg på riktig nivå. De fleste ønsker å bo hjemme eller i omsorgsbolig lengst mulig. Derfor er det viktig å bygge opp de lavere omsorgsnivåene for å unngå at de eldre må flytte på sykehjem før det er nødvendig. Samhandlingsreformen kommer til å prege perioden Kommunens helse- og omsorgstjenester skal kunne gi et bredere og mer omfattende tilbud til innbyggerne, både i forebyggende arbeid og i tidlig inngrep. Rana er nasjonalt verdsatt for at vi er en pilotkommune ved utviklinga av Helseparken som samhandling mellom kommune og stat. Omsorgstjenesten skal fortsatt utvikles i tråd med Omsorgstrappa og Demensplanen der et bredt spekter av ulike tilbud kan settes sammen slik at det passer den enkelte brukers behov, og tjenestene henger sammen i en kjede. utvikle Helseparken til å bli regional og utvide bredden av tilbud utvikle nye samhandlingsarenaer med na bokommuner og Helgelandssykehuset videreutvikle Omsorgstrappa og Demensplanen pleie og omsorg på riktig nivå i takt med aldersutviklingen i Rana sikre god og kvalifisert bemanning satse på kompetansebygging videreutvikle folkehelsearbeidet i alle sektorer forebyggende arbeid må prioriteres Et verdig liv Rana SV ser det som en viktig samfunnsoppgave å sikre et verdig liv for alle mennesker. Det gjøres allerede mye bra arbeid i Rana for eksempel tradisjonen med sommer- og vinteraktivitetsuka. Det er etablert botilbud som bl.a. Gardsbakken, men behovet er stort og tilbudene må bygges ut. De må være sammensatte slik at de er tilpasset forskjellige behov, både for de som ønsker en vanlig bosammenheng og de som ønsker å bo i et fellesskap. Det er viktig å satse på godt psykiatrisk tilbud. Bakeribygget er blitt et fyrtårn i arbeidet innafor psykiatri. SV er stolt av at vi gikk i spissen for å få etablert det heldøgns bemanna botilbudet på Gruben for rusmisbrukere, og vi er villig til å stå oppreist i motvind for å gi et verdig tilbud for grupper som ikke har sterke talspersoner og som ofte møte en viss motstand. Vi må bygge videre på det gode samarbeidet Rana har med Husbanken. Rana SV vil : arbeide for et sammensatt botilbud for funksjons- og utviklingshemmede og andre grupper som trenger spesiell oppfølging sikre avlastningsplasser videreutvikle det gode arbeidet innen rus og psykiatri 7

8 Best for fellesskapet best for Rana Det likestilte samfunn Rana SV vil jobbe for det likestilte samfunn, med et likestilt arbeidsliv. I kommunal sektor har vi utfordringer både når det gjelder likelønn og bruk av uønsket deltid. Da SV var i styringsposisjon fra 2003 til 2007 økte andelen av kvinner i styrer hvor kommunen var involvert fra 18% til 47%. Rana SV ønsker å styrke funksjonshemmedes tilgang til arbeidslivet og det er en selvfølge at universell utforming er et krav til kommunale bygg. Likeledes må kommunen arbeide for å bedre inkluderingen av innvandrere i lokalsamfunnet i samarbeid med næringsliv og frivillig sektor. Vi ønsker et samfunn hvor alle, uavhengig av religion, kultur, etnisk bakgrunn eller seksuell legning skal ha like muligheter. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn preget av toleranse og mangfold. En styrket språkopplæring er fundamentalt for integrering. Rana SV vil styrke Frivilligsentralen. Vi vil jobbe for at den som skal være for alle, og ikke skal ha tilknytting til Kirkelig Fellesråd. Rana er vertskommune for sydsamisk teater, og bør ha ambisjoner om styrke sydsamisk kultur. Rana SV vil arbeide for at kommunalt ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsjobb redusere bruken av midlertidige stillinger og innleide vikarer til et minimum, samt sikre at arbeidet foregår i tråd med lovverk og tariffavtaler arbeide for forpliktende planer for likelønn si nei til privatisering og konkurranseutsetting av tjenester arbeide for flere kvinner i ledende stillinger sikre brukerdeltakelse slik at universell ut forming blir best mulig Rana som universell kommune arbeide for at våre nye landsmenn blir inkludert i yrkeslivet, i politisk virksomhet og det frivillige arbeid at Frivilligsentralen, som skal arbeide for alle, ikke skal ha tilknytting til Kirkelig Fellesråd. Som deltidsansatt vil du oppleve at det er vanskelig å få huslån - SV vil arbeide for at kommunalt ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsjobb. 8

9 Best for ranværingene best for Rana Rana er større enn Østfold fylke i areal. En god politikk for Rana må sikre utvikling i bygdesamfunnene. De skal ha et kvalitetsmessig godt tilbud med barnehager og skoler. De skal ha et tilbud om fritidsaktiviteter. Sikring av grendehus er en viktig oppgave. Landbruk er ei viktig næring i Rana og det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark må utnyttes. SV vil prioritere jordvern og vil ivareta kulturlandskapet vårt. SV ser det som viktig å styrke gjeldende og alternativ næringsutvikling i bygdene våre. Vi har ei målsetting om at alle ranværinger skal ha tilbud om breiband og mobildekning. I det nasjonale laksevassdraget Ran- orden og Ranelva ligger det et potensial for næringsutvikling og rekreasjon. SV har arbeidet for og vil fortsatt arbeide for å endre den effektkjøringa av kraftverkene som fører til flo og ære i elva. En tredjedel av Rana er nasjonalpark og vi har flere verneområder av høg verdi. For Rana SV er det viktig å ivareta verneverdiene samtidig som det satses på lokal verdiskaping. Her ligger betydelige muligheter for grønt reiseliv, for å utvikle en merkevare. Dette arbeidet må skje gjennom regionalt samarbeid med reiselivsorganisasjoner og med nasjonalparkstyret. SV ser muligheter i reiselivsutvikling ved å koble byen til opplevelser i regionen, ved kultur, landbruk/mat, nasjonalt laksevassdrag, friluftsliv og ved å utvikle bruk og vern i forhold til våre nasjonalparker/verneområder. SV er mot salg av offentlig eierskap til kraftressursene, og for en aktiv eierpolitikk i Helgelandskraft. Industrien er en av våre viktige bærebjelker og på mange områder er den i front teknologisk. Kunnskapen vi har vil være et fortrinn ved videreutvikling og ny etablering av industri. Rana SV vil arbeide for gode rammebetingelser for industrien overfor sentrale myndigheter. Rana har en lang tradisjon innafor gruvevirksomhet. Rana må være på banen i forhold til den geosatsinga som regjeringa legger opp til, både i forhold til lokalisering av NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) virksomhet og til framtidig utvinning av malmer/mineraler. Etablering av en stor flyplass på Hauan vil være et stort løft for næringsutvikling i de fleste sektorer, og vil gjøre Rana og regionen til en mer attraktiv etablerings- og bosted. arbeide for konsesjonsvilkår for kraft produsentene som sikrer miljøet, og styrker Ranelva som lakseførende vassdrag og dermed muliggjør næringsutvikling satse på å utvikle verdiskaping i tilknytting til verneområder ved å bygge merkevarer som ikke går på bekostning av verneverdiene. styrke landbruket og sikre areal, både innog utmark, til fortsatt matproduksjon bl.a. gjennom jordvern 9

10 Best for regionen best for Rana Flyplass på Hauan, kunnskapssenter og regionalt kulturhus vil styrke regionen. Rana har regionale oppgaver. Rana skal være motor. Det innebærer et ansvar for at vi ikke sitter på vår høge hest, men har respekt for våre naboer og kommer til fots. Vi må skape enighet om målsettinger som styrker regionen. Det å komme i gang med å heve standarden på vegnettet og å styrke jernbanen blir enda viktigere når det skal etableres en flyplass på Hauan. Rana SV vektlegger å jobbe for breiest mulig allianser politisk og næringsmessig for å gi arbeidet for flyplass best mulig framdrift. En god samhandling med fylkeskommunen er sentralt. Første oppgave er behandling av konsesjonssøknad, og neste utfordring er å få på plass en finansieringspakke mellom regionen og staten. Det er flere regionale utfordringer og muligheter, bl.a. samhandlingsreformen og reiseliv. Det regionale samarbeidet må ikke erne politiske beslutninger fra de folkevalgte organ. arbeide for realisering av stor flyplass på Hauan sikre at vi får et vegnett som knytter regionen sammen på en god måte bidra til et bredt samarbeid på Helgeland 10

11 Best på samtale og samhandling best for Rana Rana kommune skal være en sentral tilrettelegger for innbyggerne og næringslivet. Det skal være enkelt å få kontakt med kommunen, og saksbehandlingen skal skje raskt. Alle i kommunen har rett til tjenester, fra barnehage og skole, til omsorg og gravsted. Rana SV ønsker at innbyggerne skal likebehandles og mener derfor at eiendomsskatt skal innkreves i hele kommunen, og ikke bare i bymessige strøk. Rana SV ønsker å gjøre Rana til ett attraktivt lokalsamfunn. Vegen dit går gjennom å sette oss høge mål og arbeide for å skape eierskap til målene. De gode prosesser skjer ikke i lukkede rom. Rana SV ønsker å ha en arbeidsform som er inkluderende, som skaper åpne arenaer for debatt. Rana skal være et samfunn preget av raushet, og i et slikt samfunn er det ikke rom for rasisme og fordommer. SV vil jobbe for å skape bredt engasjement hvor ranværinger blir invitert til å delta. arbeide for å skape politisk bredde for felles mål skape arenaer for dialog ved åpne møter og seminarer både i partiregi, i samarbeid med andre og ved at kommunen er arrangør gjenopprette spørretimer i kommunestyret jobbe for å aktivisere nærmiljøutvalg i bygder og bydeler invitere organisasjonene til dialoger 11

12 For samarbeid, stem

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Program for Rana Venstre

Program for Rana Venstre Program for Rana Venstre for perioden 2015-2019 Venstre vil bidra til grønn vekst i Rana. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer