Best for felleskapet. Miljø Kunnskap Byutvikling. - Best for Rana. For samarbeid, stem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Best for felleskapet. Miljø Kunnskap Byutvikling. - Best for Rana. For samarbeid, stem"

Transkript

1 Best for felleskapet - Best for Rana Miljø Kunnskap Byutvikling For samarbeid, stem

2 Best for mennesker best for Rana Endelig har kommunestyret vedtatt å bygge et kunnskapssenter i Mo i Rana. Kunnskapssenteret gir et løft for kompetansebygging og for å skape de fremtidige kunnskapsbaserte arbeidsplassene. Dette har vært en av de viktigste sakene for SV i mange år. Vi lyktes nesten med KultiRana, som skulle bli både kunnskapssenter og kulturhus. Flertallet i kommunestyret sa imidlertid nei. Det betyr at vi nå må få inn kulturhus i økonomiplanen slik at vi får et aktivitetshus som gjør Mo i Rana til en mer spennende og levende by. Det blir en av SVs neste kampsaker. Vi kan skryte av en fantastisk natur, men det kan de fleste kommuner i Norge. Vi må ha noe mer. Skal vi bli attraktiv for innflytting må vi ha kompetansemiljøer og frodig kulturliv - en by som lever. Vi har tatt viktige steg i retning en stor flyplass på Hauan. Dette arbeidet har topp prioritet, og etter konsesjonsbehandling gjenstår jobben med finansiering og realisering. Kunnskapssenter, kulturhus og flyplass vil gi kommunen og regionen et løft. En av de viktigste og vanskeligste sakene for tiden er utvikling av skolene i Rana. SV ønsker å se sammenhenger, ikke lettvinte løsninger. For oss er ungdomsskolen ei stor kvalitetsutfordring. Ranaskolene gir i dag for dårlig tilbud i valgfag. Regjeringa har presentert opplegg for 8 nye valgfag. Vårt mål er å gi flest mulig elever i Rana dette tilbudet. Det har dessverre blitt en politisk ukultur i Rana, hvor det er viktigere å hogge hodet av motstandere enn å finne gode løsninger. Vi trur ikke på å utvikle et lokalsamfunn på negativitet. SV ønsker ei brei forankring av kommunens viktige oppgaver og SV mener at gode forslag ikke bare oppstår i enkelte partier. SV vil vektlegge samarbeid i neste periode. Det å finne gode løsninger i kommunen er ikke bare et spørsmål om å få flertall, men å fange opp gode ideer, ha en prosess som involverer og ei best mulig forankring. På denne måten får flere et eierskap til oppgavene. For SV er kampen mot privatisering og konkurranseutsetting av de kommunale tjenester en av de mest sentrale strider vi står foran. Vi vil bevare og videreutvikle et likeverdig tilbud til befolkningen. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og de skal ha trygghet for sine arbeidsvilkår. Arbeidet mot uønska deltid er en av våre viktige oppgaver. Vi frykter at en seier for høyresida vil innebære å rive byggverk som har tatt generasjoner å bygge opp. Å bygge stein på stein er møysommelig arbeid. Å rive går kjapt. I løpet av de siste årene er støvproblemene blitt betydelig redusert, men det er kommet noen alvorlige faresignaler om at en så godt som friskmeldt ord nå har fått økte tjæreforekomster. En god klima- og energiplan er kommet på plass, og vi går løs med friskt mot for at den skal virkeliggjøres. SV tar kampene der hvor politiske skillelinjer er reelle og viktige. SV har samtidig et ønske om å ha dialog om løsninger for de viktige sakene for Rana. SV vil søke et bredt samarbeid om kompetansebyen, kulturkommunen, flyplassen, gode og trygge velferdstjenester, den gode skole for framtida, nærings-, miljø- og klimautfordringer. 2

3 Best for byen best for Rana Mo i Rana det attraktive bosted Lokalsamfunnet må pulsere for å bli attraktivt som bosted. En av våre store utfordringer er å skape en levende by. Uten aktiv satsing på sentrum står vi i fare for at folkelivet havner på kjøpesentra utafor bykjernen. Vi ser det som viktig å styrke kunnskap, kultur og handel i sentrum for å skape byliv. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med næringsaktører. Med kunnskapssenter og kulturhus i sentrum, legger vi grunnlag for mer aktivitet innafor handel og kafeliv. SV ønsker å videreføre samarbeidet med universitet og høgskoler, for å styrke utdanningstilbudet i Rana, Rana har et utadvendt og godt bibliotek, med en bokbuss som sørger for desentralisert tilbud. Når det kommunale og det fylkeskommunale biblioteket får en samlokalisering med et universitetsbibliotek får vi enda et løft. Et litteraturhus i biblioteket er en ide SV ønsker å jobbe videre med. Rana har et aktivt kulturliv, med Nordland Teater, festivaler, musikk, teater, dans og ei god kulturskole. Dette må vi bygge videre på! Rana SV vil jobbe for et kulturhus som skal gi oss storsalen samtidig som det skal være et verksted for kulturlivet både for øving og forestillinger. Vi må ha et kulturhus som lokalmiljøet har råd til å bruke. Omlegging av O.T.Olsensgt er en viktig målsetting for Rana SV. Det vil gi et åpent, bilfritt areal i nedre enden av gågata. Der kan torghandelen samles, omgitt av en aktivitetspark for barn og unge. Det er viktig med tanke på vekst å ha tilstrekkelig med tomter for boligbygging i bydelene, samt tilrettelegge for leiligheter sentrum og styrke vår attraktivitet som studiested ved å utvikle et tilbud om studentboliger i byen. I samarbeid med Husbanken bør det satses på utleieleiligheter for målgrupper, som ikke har ressurser til å komme inn i ordinært kjøpemarked eller som ikke er interessert i å eie selv. realisere kunnskapssenteret og arbeide for utvida studietilbud etablere Kulturhuset et allaktivitetens hus bevare byaksene Havmannaksen og Kirkeaksen som åpner byen mot orden utvikle grønne lunger (parker) i sentrum tilrettelegge for leiligheter og studentboliger i sentrum Gjennomføre omlegging av O.T. Olsens gt. 3

4 Best for miljøet best for Rana Ranaindustrien er teknologisk i front internasjonalt. Vi har verdens reneste stålverk. Industrien er i fremste rekke i å nytte avfall som ressurs. Men vi har fortsatt utfordringer og muligheter. Svevestøvproblemene er betydelig redusert de siste årene, men arbeidet må holde fram. Ran orden var nesten friskmeldt, inntil foruroligende målinger på tjærestoffer har satt nytt fokus på orden. Vi må legge press på KLIFF (Klima- og forurensingsdirektoratet) og fylkesmannen, slik at kildene til giftutslipp kartlegges, og arbeidet med å få en friskmeldt ord fortsetter. Framtidas mennesker og miljø skapes i dag Arbeidet for bærekraftig miljø og natur er en kjernesak for Rana SV. For å sikre de kommende generasjoner må vi satse på miljøvennlig omstilling og arbeide visjonært for den bærekraftige miljøkommunen Rana. Rana er en foregangskommune på flere områder, og slik skal det være: Kommunen skal være en god rollemodell for å inspirere innbyggere og næringsaktører. arbeide for videre energieffektivisering utvide en miljøvennlig bilpark i kommunen etablere ladestasjoner for el-biler styrke kollektivtilbudet i samarbeid med fylkeskommunen arbeide for sammenhengende gang- og sykkelveier styrke tilknytningsplikten for ernvarme Ren luft og ren ord arbeide for ytterligere reduksjon av svevestøvet i samarbeid med industrien og KLIFF holde et intensivt nivå på gatefeiing i kommunal regi arbeide for å kartlegge og redusere utslipp av miljøgifter Naturmangfold Naturens rikdom av planter og dyr, samt leveområder og landskaper må sikres for framtida. Det forutsetter en bærekraftig og langsiktig arealpolitikk. Ranavassdraget er nasjonalt laksevassdrag. Det forplikter når det gjelder revisjon av konsesjonsvilkår for Statskrafts kjøring av kraftverkene. Det er uakseptabelt at det er flo og ære i elva ut fra kraftprisene på det internasjonale kraftmarked. Det må stilles klare krav om vannføring som ivaretar miljøhensyn for laks, biologisk mangfold, utrasing osv Rana SV ønsker fortsatt at motorisert ferdsel i utmark, skal skje i regulerte løyper med avgrensede formål. Utbygging må foregå slik at det tas hensyn til naturen, og ikke gå på bekosting av leveområder for truede dyrearter og sårbare naturtyper. arbeide aktivt for å ta vare på naturens rikdom av planter og dyr for framtida arbeide for strengere konsesjonsvilkår for kjøring av kraftverkene 4

5 Best for barn & unge best for Rana Rana skal være et godt sted å vokse opp, med et godt og stimulerende oppvekstmiljø preget av toleranse hvor barn og unge har mulighet å delta og utvikle seg. Den grunnleggende utviklingen av et menneske skjer i de første leveårene. SV vil ha barnehager som legger til rette for mestring og livsglede med trygge kompetente voksne og gode fysiske areal, inne og ute. Barnehagen skal også sikre god språkutvikling hos minoritetsbarn, samt anerkjenne og synliggjøre ulike språk og kulturer. Rana SV jobber for en god offentlig skole som er i utvikling slik at unge får de beste muligheter for å delta i yrkes- og samfunnslivet i fremtiden. Faglige dyktige og kompetente lærere er en av de viktigste forutsetninger for god læring. Derfor vil vi prioritere kompetanseheving i barnehage og skole. Ved å bedre overgangene fra barnehage og oppover til videregående skole, i samarbeid med foreldre og fagfolk, vil vi sikre en helhet av voksne som sammen bidrar gjennom hele oppveksten. Et godt oppvekstmiljø betyr også at barn og unge får et variert kultur- og fritidstilbud. Vi skal ha trygge og inkluderende fritidsarenaer. Det er et mål å motvirke tilstrømning av ungdom til sentrum. Samtidig må sentrum utvikles til et sted der de møter ulike kulturtilbud, et sted hvor det er trygt også for barn og unge å ferdes. Rana SV vil arbeide for å sikre Ungdommens Hus, et hus med ungdomskafé, blackbox, aktivitetslokaler for ungdom over 15, som bidrar til å skape møteplass, miljøer og kreativitet. Det er viktig å ha et godt samarbeid med lag og foreninger, og å stimulere den frivillige innsatsen. Gjennom å delta aktivt får ungdom anledning til å nytte sine ressurser til gagn for seg selv og andre. For idrettslag med større anlegg er det mulig å utvikle partnerskapsavtaler etter modell fra avtalen med Båsmo og Ytteren Idrettslag om Skillevollen. arbeide for en god offentlig skole utvikle den gode standarden vi har i våre barnehager arbeide for et bredt kultur- og fritidstilbud for barn og unge Full barnehagedekning Et av de viktige kriteriene for tilflytting og attraktivitet som studiested er god tilgang til barnehageplass med god standard og med høg faglig kompetanse. 5

6 Best for barn & unge best for Rana De ansatte i barnehagene i Rana ligger godt over landsgjennomsnittet i utdanningsnivå. Tilfredsheten med kvaliteten i våre barnehager er god. Vi har hatt en gledelig utvikling av barnehageutbygginga, og vi har i følge statlig definisjon full dekning, men det innebærer allikevel for lang ventetid for noen. Samtidig ser vi nå at vi får flere unger i barnehagealder. modernisere og utvide Storforshei barnehage modernisere og utvide Selfors barnehage følge opp med barnehageutbygginger ut fra de prognoser vi har for barn i barnehagealder Skole for framtida Rana SV ser det som viktig å ha nærhet i barneskolen. Derfor vil vi bevare hovedtrekkene i barneskolestrukturen. Samtidig ser vi at for små skoler skaper et miljø med få jamnaldringer og begrensa lærermiljø, noe som er sosialt og pedagogisk uklokt. Spesielt gjelder det Storvollen og Grønn elldal skoler. Dette må avveies i forhold til reisetid til skole. Et godt SFO-tilbud må integreres godt med skolen og kunnskap om ungene, med fysisk aktivitet, kultur og leksehjelp. På ungdomsskoletrinnet er det viktig å ha så store fagmiljøer at det kan gis et bredt tilbud. De nye valgfagene forsterker behovet. Sterke fagmiljø er det som kan gi våre ungdommer den faglige ballast de skal ha med seg videre. Avstandene i Rana gjør at vi har mindre ungdomsskoletrinn i Utskarpen og på Storforshei med begrensa faglig bredde, men dette kan bøtes på ved nettverk og utveksling av lærerressurser. Rana SV ser på ungdomsskolebyggene på Selfors og Gruben som saneringsobjekter. Å renovere disse skolene vil bli en kostbar og dårlig løsning. Vi mener at den beste løsningen er at ungdomsskoleelevene fra Ytteren overføres til en utvida og renovert Båsmo Ungdomsskole, mens Selfors og Gruben får ei ny, moderne ungdomsskole på Gruben. Det er viktig å finne ei lokalisering som gjør at flest mulig elever har gang- eller sykkelavstand til skolen. Rana SV vil arbeide for en god videregående skole og for å styrke tilbudet av læreplasser for yrkesfag. Rana skal også være en god vertskommune for skolelever på hybel. opprettholde nærhet til småskolen, men ønsker ikke for små elev- og lærermiljø at elevene fra Alteren, Båsmo og Ytteren går på Båsmo Ungdomsskole at elevene fra Selfors og Gruben går på en nybygd ungdomsskole på Gruben gjeninnføre skolemattilbud Barnevern som fanger opp de utsatte Rana har, som mange kommuner, klare utfordringer på barn og unge som faller utafor. En styrking av barnevernet, både gjennom bemanning og gjennom gode samarbeidsrelasjoner er høyst påkrevd. Barnevernet må ha et nært samarbeidsforhold til barnehager, skoler, helsesøstrer/helsevesen og det bør vurderes om Uteseksjonen bør overføres barnevernet for å styrke det faglige miljøet og samarbeidet. styrke bemanning og satse på faglig utvikling og etterutdannings i barnevernet 6

7 Best for fellesskapet best for Rana Trygghet for omsorg Rana kommer inn i en fase hvor vi får mange eldre. Det var mange som flyttet til Rana som 20-åringer på 50- og 60-tallet. Det innebærer at vi må bygge opp et variert omsorgstilbud med hjemmetjeneste, omsorgsboliger og sykehjemsplasser slik at vi får pleie og omsorg på riktig nivå. De fleste ønsker å bo hjemme eller i omsorgsbolig lengst mulig. Derfor er det viktig å bygge opp de lavere omsorgsnivåene for å unngå at de eldre må flytte på sykehjem før det er nødvendig. Samhandlingsreformen kommer til å prege perioden Kommunens helse- og omsorgstjenester skal kunne gi et bredere og mer omfattende tilbud til innbyggerne, både i forebyggende arbeid og i tidlig inngrep. Rana er nasjonalt verdsatt for at vi er en pilotkommune ved utviklinga av Helseparken som samhandling mellom kommune og stat. Omsorgstjenesten skal fortsatt utvikles i tråd med Omsorgstrappa og Demensplanen der et bredt spekter av ulike tilbud kan settes sammen slik at det passer den enkelte brukers behov, og tjenestene henger sammen i en kjede. utvikle Helseparken til å bli regional og utvide bredden av tilbud utvikle nye samhandlingsarenaer med na bokommuner og Helgelandssykehuset videreutvikle Omsorgstrappa og Demensplanen pleie og omsorg på riktig nivå i takt med aldersutviklingen i Rana sikre god og kvalifisert bemanning satse på kompetansebygging videreutvikle folkehelsearbeidet i alle sektorer forebyggende arbeid må prioriteres Et verdig liv Rana SV ser det som en viktig samfunnsoppgave å sikre et verdig liv for alle mennesker. Det gjøres allerede mye bra arbeid i Rana for eksempel tradisjonen med sommer- og vinteraktivitetsuka. Det er etablert botilbud som bl.a. Gardsbakken, men behovet er stort og tilbudene må bygges ut. De må være sammensatte slik at de er tilpasset forskjellige behov, både for de som ønsker en vanlig bosammenheng og de som ønsker å bo i et fellesskap. Det er viktig å satse på godt psykiatrisk tilbud. Bakeribygget er blitt et fyrtårn i arbeidet innafor psykiatri. SV er stolt av at vi gikk i spissen for å få etablert det heldøgns bemanna botilbudet på Gruben for rusmisbrukere, og vi er villig til å stå oppreist i motvind for å gi et verdig tilbud for grupper som ikke har sterke talspersoner og som ofte møte en viss motstand. Vi må bygge videre på det gode samarbeidet Rana har med Husbanken. Rana SV vil : arbeide for et sammensatt botilbud for funksjons- og utviklingshemmede og andre grupper som trenger spesiell oppfølging sikre avlastningsplasser videreutvikle det gode arbeidet innen rus og psykiatri 7

8 Best for fellesskapet best for Rana Det likestilte samfunn Rana SV vil jobbe for det likestilte samfunn, med et likestilt arbeidsliv. I kommunal sektor har vi utfordringer både når det gjelder likelønn og bruk av uønsket deltid. Da SV var i styringsposisjon fra 2003 til 2007 økte andelen av kvinner i styrer hvor kommunen var involvert fra 18% til 47%. Rana SV ønsker å styrke funksjonshemmedes tilgang til arbeidslivet og det er en selvfølge at universell utforming er et krav til kommunale bygg. Likeledes må kommunen arbeide for å bedre inkluderingen av innvandrere i lokalsamfunnet i samarbeid med næringsliv og frivillig sektor. Vi ønsker et samfunn hvor alle, uavhengig av religion, kultur, etnisk bakgrunn eller seksuell legning skal ha like muligheter. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn preget av toleranse og mangfold. En styrket språkopplæring er fundamentalt for integrering. Rana SV vil styrke Frivilligsentralen. Vi vil jobbe for at den som skal være for alle, og ikke skal ha tilknytting til Kirkelig Fellesråd. Rana er vertskommune for sydsamisk teater, og bør ha ambisjoner om styrke sydsamisk kultur. Rana SV vil arbeide for at kommunalt ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsjobb redusere bruken av midlertidige stillinger og innleide vikarer til et minimum, samt sikre at arbeidet foregår i tråd med lovverk og tariffavtaler arbeide for forpliktende planer for likelønn si nei til privatisering og konkurranseutsetting av tjenester arbeide for flere kvinner i ledende stillinger sikre brukerdeltakelse slik at universell ut forming blir best mulig Rana som universell kommune arbeide for at våre nye landsmenn blir inkludert i yrkeslivet, i politisk virksomhet og det frivillige arbeid at Frivilligsentralen, som skal arbeide for alle, ikke skal ha tilknytting til Kirkelig Fellesråd. Som deltidsansatt vil du oppleve at det er vanskelig å få huslån - SV vil arbeide for at kommunalt ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsjobb. 8

9 Best for ranværingene best for Rana Rana er større enn Østfold fylke i areal. En god politikk for Rana må sikre utvikling i bygdesamfunnene. De skal ha et kvalitetsmessig godt tilbud med barnehager og skoler. De skal ha et tilbud om fritidsaktiviteter. Sikring av grendehus er en viktig oppgave. Landbruk er ei viktig næring i Rana og det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark må utnyttes. SV vil prioritere jordvern og vil ivareta kulturlandskapet vårt. SV ser det som viktig å styrke gjeldende og alternativ næringsutvikling i bygdene våre. Vi har ei målsetting om at alle ranværinger skal ha tilbud om breiband og mobildekning. I det nasjonale laksevassdraget Ran- orden og Ranelva ligger det et potensial for næringsutvikling og rekreasjon. SV har arbeidet for og vil fortsatt arbeide for å endre den effektkjøringa av kraftverkene som fører til flo og ære i elva. En tredjedel av Rana er nasjonalpark og vi har flere verneområder av høg verdi. For Rana SV er det viktig å ivareta verneverdiene samtidig som det satses på lokal verdiskaping. Her ligger betydelige muligheter for grønt reiseliv, for å utvikle en merkevare. Dette arbeidet må skje gjennom regionalt samarbeid med reiselivsorganisasjoner og med nasjonalparkstyret. SV ser muligheter i reiselivsutvikling ved å koble byen til opplevelser i regionen, ved kultur, landbruk/mat, nasjonalt laksevassdrag, friluftsliv og ved å utvikle bruk og vern i forhold til våre nasjonalparker/verneområder. SV er mot salg av offentlig eierskap til kraftressursene, og for en aktiv eierpolitikk i Helgelandskraft. Industrien er en av våre viktige bærebjelker og på mange områder er den i front teknologisk. Kunnskapen vi har vil være et fortrinn ved videreutvikling og ny etablering av industri. Rana SV vil arbeide for gode rammebetingelser for industrien overfor sentrale myndigheter. Rana har en lang tradisjon innafor gruvevirksomhet. Rana må være på banen i forhold til den geosatsinga som regjeringa legger opp til, både i forhold til lokalisering av NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) virksomhet og til framtidig utvinning av malmer/mineraler. Etablering av en stor flyplass på Hauan vil være et stort løft for næringsutvikling i de fleste sektorer, og vil gjøre Rana og regionen til en mer attraktiv etablerings- og bosted. arbeide for konsesjonsvilkår for kraft produsentene som sikrer miljøet, og styrker Ranelva som lakseførende vassdrag og dermed muliggjør næringsutvikling satse på å utvikle verdiskaping i tilknytting til verneområder ved å bygge merkevarer som ikke går på bekostning av verneverdiene. styrke landbruket og sikre areal, både innog utmark, til fortsatt matproduksjon bl.a. gjennom jordvern 9

10 Best for regionen best for Rana Flyplass på Hauan, kunnskapssenter og regionalt kulturhus vil styrke regionen. Rana har regionale oppgaver. Rana skal være motor. Det innebærer et ansvar for at vi ikke sitter på vår høge hest, men har respekt for våre naboer og kommer til fots. Vi må skape enighet om målsettinger som styrker regionen. Det å komme i gang med å heve standarden på vegnettet og å styrke jernbanen blir enda viktigere når det skal etableres en flyplass på Hauan. Rana SV vektlegger å jobbe for breiest mulig allianser politisk og næringsmessig for å gi arbeidet for flyplass best mulig framdrift. En god samhandling med fylkeskommunen er sentralt. Første oppgave er behandling av konsesjonssøknad, og neste utfordring er å få på plass en finansieringspakke mellom regionen og staten. Det er flere regionale utfordringer og muligheter, bl.a. samhandlingsreformen og reiseliv. Det regionale samarbeidet må ikke erne politiske beslutninger fra de folkevalgte organ. arbeide for realisering av stor flyplass på Hauan sikre at vi får et vegnett som knytter regionen sammen på en god måte bidra til et bredt samarbeid på Helgeland 10

11 Best på samtale og samhandling best for Rana Rana kommune skal være en sentral tilrettelegger for innbyggerne og næringslivet. Det skal være enkelt å få kontakt med kommunen, og saksbehandlingen skal skje raskt. Alle i kommunen har rett til tjenester, fra barnehage og skole, til omsorg og gravsted. Rana SV ønsker at innbyggerne skal likebehandles og mener derfor at eiendomsskatt skal innkreves i hele kommunen, og ikke bare i bymessige strøk. Rana SV ønsker å gjøre Rana til ett attraktivt lokalsamfunn. Vegen dit går gjennom å sette oss høge mål og arbeide for å skape eierskap til målene. De gode prosesser skjer ikke i lukkede rom. Rana SV ønsker å ha en arbeidsform som er inkluderende, som skaper åpne arenaer for debatt. Rana skal være et samfunn preget av raushet, og i et slikt samfunn er det ikke rom for rasisme og fordommer. SV vil jobbe for å skape bredt engasjement hvor ranværinger blir invitert til å delta. arbeide for å skape politisk bredde for felles mål skape arenaer for dialog ved åpne møter og seminarer både i partiregi, i samarbeid med andre og ved at kommunen er arrangør gjenopprette spørretimer i kommunestyret jobbe for å aktivisere nærmiljøutvalg i bygder og bydeler invitere organisasjonene til dialoger 11

12 For samarbeid, stem

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer