Office translation. at sammendraget kun gjelder for utstedelse av Omsettelige Verdipapirer med en verdi pr. enhet mindre enn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Office translation. at sammendraget kun gjelder for utstedelse av Omsettelige Verdipapirer med en verdi pr. enhet mindre enn 50.000."

Transkript

1 Office translation SAMMENDRAG * Sammendraget må forstås som en introduksjon til Prospektet. En avgjørelse om å investere i de Omsettelige Verdipapirene (Notes) bør være basert på Prospektet som helhet, herunder vedlagt dokumentasjon. Etter implementeringen av de relevante bestemmelsene i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EC) i hver medlemsstat i EØS, har Den Ansvarlige ikke noe sivilrettslig ansvar i noen av medlemsstatene kun på grunnlag av sammendraget, herunder oversettelser av dette, med mindre det er villedende, unøyaktig eller inneholder uoverensstemmelser når det sammenholdes med de øvrige delene av Prospektet. Dersom en saksøker fremmer krav for en domstol i en medlemsstat i EØS-området på grunnlag av den informasjon som forefinnes i dette Prospektet, kan saksøkeren, i overensstemmelse med det nasjonale lovverket i den samme medlemsstat, bli pålagt å bære kostnadene med å oversette Prospektet før søksmålet blir behandlet av en domstol. Innholdet i det følgende sammendraget er ikke komplett, og begrenses av det som for øvrig er angitt i Prospektet. Videre, når det gjelder vilkårene og betingelsene for en Transje av Omsettelige Verdipapirer, er det de Endelige Vilkår for disse som skal gjelde. De Omsettelige Verdipapirene kan også utstedes i en slik form, og på slike vilkår som Québec fra tid til annen avtaler med den relevante Kjøper/Kjøperne. I et slikt tilfelle vil et tilleggsprospekt gjøres tilgjengelig, i hvilket det gjøres rede for på hvilken måte den inngåtte avtalen vil komme til å berøre de Omsettelige Verdipapirene. Ord og uttrykk definert i De Omsettelige Verdipapirenes form, Gjeldende Endelige Vilkår og Vilkår og Betingelser for de Omsettelige Verdipapirene under, skal ha de samme betydningene de har i dette sammendraget. Kort om Utsteder I overensstemmelse med An Act respecting Financement-Québec (R.S.Q., c. F-2.01) ble aksjeselskapet Financement-Québec stiftet i Selskapets aksjekapital er i sin helhet eiet av Québec. Selskapets formål er å yte finansielle tjenester overfor offentlige organisasjoner, særlig utlånsvirksomhet og ved å bistå dem i å øke sine kredittmuligheter samt å minimere deres finanskostnader. Selv om Financement-Québec i dag bare yter lån til organsisasjoner/institusjoner relatert til utdanning, helse og sosiale tjenester, gir loven selskapet rett til å yte lån til kommune eller andre organisasjoner opprettet av Québecs regjering. Financement-Québec er mandatar med mandat fra Québec, hvis motsvarende sivilrettslige stilling er agent. Finansministeren ( Ministeren ) har ansvaret for Financement-Québec. På tross av at selskapet er mandatar under Québec, forplikter ikke Financement-Québec noen andre enn seg selv når selskapet handler i sitt eget navn. Financement-Québecs eiendom utgjør en del av Québecs domene, men tvangsfullbyrdelse av Financement-Québecs forpliktelser kan kreves mot dets eiendom. Lån ytt av Financement-Québec må godkjennes av Québecs Regjering, og selskapet utsteder sikkerhetsstillelser som garanteres av Québec. * Dette sammendraget er utferdiget i henhold til Art. 5(2) i Prospektdirektivet, og for ordens skyld presiseres det at sammendraget kun gjelder for utstedelse av Omsettelige Verdipapirer med en verdi pr. enhet mindre enn

2 Financement-Québecs regnskaper revideres av Statsrevisoren, og revisjonsrapporten, årsrapporten og årsregnskapene sendes til Ministeren. Kort om Garantisten Québec er en av Canadas ti provinser. Québec er Canadas største provins målt i areal ( km 2 ), og utgjør 15,4 % av Canadas totale geografiske areal. Québec er den nest største provinsen når det gjelder antall innbyggere (7,6 mill. innbyggere, eller 23,5 % av Canadas totale befolkning, pr. juli 2005). Québecs offisielle språk er fransk, som snakkes av ca. 95 % av befolkningen. I dette Sammendraget er alle dollarbeløp oppgitt i canadiske dollar, med mindre annet er spesifisert, eller det fremgår av sammenhengen. I Québec slutter regnskapsåret den 31. mars. Med mindre annet er angitt, skal 2004 bety kalenderåret som sluttet 31. desember Andre kalenderår blir referert til på samme måte. Alle diskrepanser i beløpene som er angitt og totalsummene i tabellene som er inntatt i dette Prospektet er en følge av avrunding. Québec har en moderne, utviklet økonomi. I 2004 sto den tjenesteytende sektoren for 70,4 %, industrinæringen for 21,2 %, byggeindustrien for 5,8 % og primærnæringen for 2,6 % av BNP (målt i realpris basert på 1997-dollaren (chained 1997 dollars)). Québecs BNP (målt i faste priser) sto for 20,9 % av Canadas BNP (målt i faste priser). De største industriene i Québec omfatter hovedsakelig fremstilling av metall (herunder aluminumssmelting), mat, transportmidler (herunder fly, motorkjøretøyer og deler til disse), papirprodukter, treprodukter samt olje- og kullprodukter. Québec har også betydelige hydroelektriske ressurser, og produserer ca. en tredel av all elektrisk kraft produsert i Canada. Montréal og Ville de Québec, Québecs hovedstad, er sentra for den økonomiske aktiviteten. Montréal er et av de største industrielle, kommersielle og finansielle sentra i Nord-Amerika og er Canadas nest største urbane område målt i innbyggertall. Montréal er også Canadas største havn, og ligger ved St. Lawrence-elven. St. Lawrence-elven fører ut mot Atlanterhavet og inn mot den innenlandske navigasjonssystemet i De store sjøene. Québec og Canada deler myndigheten til å kreve inn personskatt i Québec. Pr. i dag utskriver og oppkrever staten sin egen skatt på personinntekt. Satsene varierer mellom %. Aksjeselskaper er pålagt å betale skatt til provinsen. Dette gjelder skatt på overskudd, kapital og lønninger. Québecs andre, store inntektskilde er overføringer fra staten. Det konstitusjonelle rammeverk Canada er en forbundsstat bestående av ti provinser og tre føderale territorier. Makten er fordelt mellom den føderale regjering og provinsregjeringene, og er nedfelt i The constitution Acts, 1867 to 1982 ( Grunnloven ). Ifølge Grunnloven har hver provinsregjering eksklusiv myndighet til å generere inntekter gjennom direkte skatteoppkreving innenfor sine territoriale grenser. I tillegg har hver provinsregjering også hatt eksklusiv myndighet når det gjelder regulering av utdanning, helse, sosiale tjenester, eiendomsrett, borgerrett, naturressurser, kommunale institusjoner, samt at de vanligvis også regulerer alle andre lokale eller private forhold innenfor sin provins. De har også myndighet til å regulere og generere inntekter fra prøveboring, utvikling, bevaring og forvaltning av naturressurser. Parti Québécois, hvis hovedformål er et selvstendig Québec, satt med regjeringsmakt fra september 2004 til 14. april I løpet av sin termin la Parti Québécois frem et lovforslag for Nasjonalforsamlingen; An Act respecting the future of Québec ( Lov om Québecs 2

3 fremtid ) ( Loven ). Lovforslaget inneholdt bestemmelser om at dersom Loven ble vedtatt i en folkeavstemning ville den bli gitt lovs kraft, og Québec ville proklamere sin selvstendighet og samtidig fremsette et formelt tilbud overfor Canada om inngåelse av en overenskomst for et økonomisk og politisk partnerskap. I november 1995 Loven nedstemt med et knapt flertall (50,6 %). Québec Liberal Party, et føderalistparti, vant ved det siste valget 14. april 2003, og utgjør i dag regjeringen med 72 av 125 taburetter i Nasjonalforsamlingen. Når det gjelder grunnlovsspørsmålet, har Québec Liberal Party en politisk linje som legger vekt på verdiene i et canadisk føderalt system. Partiets fokus legger særlig vekt på å styrke Québecs plass innenfor forbundsstaten, å få i stand nye allianser med de andre provinsene og å få i stand et samarbeid provinsregjeringene imellom. Det neste valget må skje innen april Canadas høyesterett avgjorde i august 1998, etter en anmodning fra den føderale regjeringen, hvilken Québec ikke deltok i, at (i) ifølge Grunnloven, kan ikke Québec tre ut unilateralt uten å først forhandle med de andre partene i den Canadiske Konføderasjonen innenfor de eksisterende rammer Grunnloven gir, (ii) ifølge internasjonal rett har ikke Québec redd til unilateralt å løsrive seg fra Canada, (iii) imidlertid, ville den tydelige avstandstagen Québecs innbyggere står for når det gjelder den gjeldende orden, og det tydelige ønsket om å gjennomføre en uttredelse, tvinge de andre provinsene og den føderale regjeringen til å forhandle i overensstemmelse med Grunnlovens prinsipper, og Québec ville også måtte forhandle i overensstemmelse med disse prinsippene, og (iv) dersom Québec skulle forhandle, men står overfor urimelig steilhet fra de andre partiene, ville provinsen ha større sannsynlighet for å bli anerkjent, enn om den selv ikke handlet i overensstemmelse med konstitusjonelle prinsipper i forhandlingene. Offentlige finanser Finansministeren er ansvarlig for den generelle forvaltningen av Québecs finanser. Følgende lover regulerer forvaltningen av offentlige midler: Financial Administration Act, Balanced Budget Act og Act to establish a budgetary surplus reserve. The Public Administration Act regulerer forvaltningen av finansielle, menneskelige, fysiske og informative ressursene i regjeringsadministrasjonen. Alle inntekter og midler som Parlamentet disponerer over utgjør the Consolidated Revenue Fund of Québec (Québecs inntektsfond). Budsjettet og avsetningene fra inntektsfondet og de samlede organisasjonene offentliggjøres ved begynnelsen av hvert inntektsår. Midlertidige finansregnskaper og reviderte budsjettforslag utgis hvert kvartal. The Balanced Budget Act (Lov om budsjettbalanse) har som formål å sørge for at Regjeringen, kumulativt, opprettholder en budsjettbalanse. Økonomi (dollarbeløp i millioner) BNP målt i dagens markedspriser $ $ $ $ $ %-endring BNP målt i realpris basert på 1997-dollar 4,3 % 1,5 % 2,7 % 2,1 % 2,3 % Personinntekter $ $ $ $ $ Kapitalutgifter $ $ $ $ $

4 Vareeksport til utlandet $ $ $ $ $ Innbyggertall pr. 1. juli (angitt i 1000) Arbeidsløshet (i prosent) 8,5 % 8,8 % 8,7 % 9,2 % 8,5 % Konsumprisindeks (endring i prosent) 2,4 % 2,4 % 2,0 % 2,5 % 1,9 % Gjennomsnittlig vekselkurs (US$ pr. C$) 0,67 0,65 0,64 0,71 0,77 Karakteristika og risiko for de Omsettelige Verdipapirene Etter denne planen kan Utsteder løpende utstede Omsettelige Verdipapirer i ulike valutaer, som avtales mellom Utsteder og den aktuelle Kjøper. De Omsettelige Verdipapirene vil ha en løpetid på én måned eller lenger, eller slik løpetid som er tillatt eller blir krevd. Utsteder kan utstede Omsettelige Verdipapirer med fast rente (Fixed Rate Notes), Omsettelige Verdipapirer med flytende rente (Floating Rate Notes), indeksavhengige Omsettelige Verdipapirer (Index Linked Notes), Omsettelige Verdipapirer i to valutaer (Dual Currency Notes), nullkupongobligasjoner (Zero Coupon Notes), delvis innbetalte Omsettelige Verdipapirer (Partly Paid Notes), Omsettelige Verdipapirer med avdrag (Instalment Notes), eller andre typer Omsettelige Verdipapirer som Utsteder og den aktuelle Kjøper kommer overens om. De gjeldende vilkår til verdipapirene skal avtales mellom Utsteder og den aktuelle Fonds- /Børshandler før de Omsettelige Verdipapirene utstedet, og vilkårene vil bli satt inn i Prospektet, med slike endringer og tillegg som følger av de gjeldende Endelige Vilkår og eventuelle tilleggsprospekt. Québec skal uforbeholdent og ugjenkallelig garantere for presis betaling av hovedstol og renten på de Omsettelige Verdipapirene (samt betaling av eventuelle tilleggsbeløp som Utsteder eventuelt måtte bli avkrevd å betale i henhold til vilkårene og betingelsene nedfelt i de Omsettelige Verdipapirene), samtidig som dette forfaller til betaling, enten det er ved løpetidens utløp, ved innløsning, ved fremskyndelse av forfallstid, eller på annen måte. De Omsettelige Verdipapirene kan kun selges til personer bosatt utenfor USA, i henhold til Regulativ S og gjeldende lovverk. Med mindre det er spesifisert i de Endelige Vilkårene, vil de Omsettelige Verdipapirene i hver utstedelse være i form av ihendehaverpapirer med eller uten kupong, og vil først bli utstedt som en eller flere midlertidige globale Omsettelige Verdipapirer (Temporary Global Notes) som deponeres på utstedelsesdatoen på vegne av Euroclear og/eller Clearstream, Luxembourg, eller som avtalt særskilt. Interessene i et midlertidig, globalt Omsettelig Verdipapir vil kunne byttes inn i interesser i et permanent globalt Omsettelig Verdipapir(Permanent Global Note) med attestering som gjelder for eierskap for personer ikke bosatt i USA, slik dette kreves av lovverket som gjelder for verdipapiromsetning i USA. Interesser i et permanent globalt Omsettelig Verdipapir kan byttes ut mot endelige Omsettelige Verdipapirer (definitive notes), men kun i visse, begrensede situasjoner beskrevet i Vilkår og Betingelser for de Omsettelige Verdipapirene - Endelige sertifikater, eller i henhold til spesifikasjonene i de gjeldende Endelige Vilkår. De Omsettelige Verdipapirene skal være underlagt og tolkes i henhold til Québecs lover og Canadas lover som gjelder i Québec. 4

5 De Omsettelige Verdipapirene innebærer direkte, usikrede, lovlige, gyldige, bindende og uforbeholdne forpliktelser for Utsteder. De Omsettelige Verdipapirene vil være pari passu seg imellom, og med all annen gjeld, omsettelige verdipapirer eller andre gjeldsbrev utstedt av Québec, som er utestående på de Omsettelige Verdipapirenes utstedelsesdato, samt i fremtiden. Betaling av hovedstol samt rente på de Omsettelige Verdipapirene vil belastes til og betales av Québecs Samlede Inntektsfond. Det er blitt søkt om å få de Omsettelige Verdipapirer som er utstedt i henhold til Programmet inntatt i den offisielle listen (the Official List) hos den UK Listing Authority, og at det blir gitt tillatelse til å handle med dem på London Stock Exchange s Gilt Edged og Fixed Interest Market. De Omsettelige Verdipapirene kan også utstedes som unoterte, eller de kan tas opp til notering, handel og/eller prising ved andre børser, noteringsmyndigheter og/eller kurssystemer, og de Endelige Vilkår som gjelder for en Serie, skal inneholde opplysninger om de Omsettelige Verdipapirene i en Serie er inntatt i den offisielle listen og notert på London Stock Exchange eller er tatt opp til notering, handel og/eller prising ved andre børser, noteringsmyndigheter og/eller kurssystemer. Dersom de Omsettelige Verdipapirene blir tatt opp til notering på et regulert marked i den Europeiske Union, kan bli strøket fra notering og i stedet notert på en annen børs som avtalt med de(n) aktuell(e) Fonds-/Børsmegler(ne) dersom Direktiv om løpende og periodisk rapportering eller lovgivning i en Medlemsstat krever at Financement-Québec (i) setter opp sitt finansregnskap i henhold til andre standarder enn Canadian GAAP ( Canadian GAAP ), eller at revisjon må skje i henhold til internasjonale revisjonsstandarder ( ISA ), eller (ii) å sende inn ekstra kvantitative eller kvalitative redegjørelser som gjelder viktige forskjeller mellom Canadian GAAP og internasjonale regnskapsstandarder ( IFRS ), eller andre ekstra revisjonsrapporter i forbindelse med slike redegjørelser. Å stryke Omsettelige Verdipapirene fra notering kan i betydelig grad påvirke muligheten til (a) fortsatt å eie slike Omsettelige Verdipapirer, eller (b) å selge de Omsettelige Verdipapirene i sekundærmarkedet. Dersom Québec ikke betaler hovedstol, premien, renten eller andre beløp på de Omsettelige Verdipapirene eller Kupongene når de forfaller til betaling, skal det regnes som mislighold, dersom manglende betaling fortsetter i 45 dager. Det regnes også som mislighold dersom Québec unnlater å betale hovedstol, premien, renten eller andre beløp på gjeld (direkte gjeld eller garantigjeld) som refererer seg til penger lånt av Québec, dersom beløpet er større enn USD (eller tilsvarende beløp i andre valutaer) i pålydende verdi, som ikke gjelder de Omsettelige Verdipapirene samtidig som disse forfaller til betaling. Det regnes som mislighold dersom Québec ikke oppfyller eller handler i henhold til overenskomster eller avtaler tilhørende de Omsettelige Verdipapirene (som ikke er betaling av hovedstol, premie, rente, eller tilleggsbeløp), eller tilhørende Agentavtalen, og slikt mislighold fortsetter i 60 dager. De Omsettelige Verdipapirene kommer ikke til å være beheftet med negativ pant. Ifølge dagens lov bortfaller Québecs forpliktelse til å betale ut noe på et Omsettelig Verdipapir tre år etter forfallsdato, med mindre retten til utbetaling ble rettslig benyttet før utløpet av treårsperioden. De Omsettelige Verdipapirene kan innløses før utløpstiden til pålydende eller til et Innløsningsbeløp som eventuelt er nedfelt i de aktuelle Endelige Vilkår. En prematur 5

6 innløsning kan redusere utbyttet på investeringen, sammenlignet med utbyttet man kunne fått dersom det Omsettelige Verdipapiret blir innløst på ved løpetidens slutt. De Omsettelige Verdipapirene vil ikke nødvendigvis handles aktivt i markedet; eller så er et slikt marked ikke særlig likvid, noe som kan påvirke investorens mulighet for å få solgt det Omsettelige Verdipapiret. Omsettelige Verdipapirer som utstedes ifølge Programmet kan eventuelt være knyttet opp mot en eller flere indekser eller andre underliggende variabler. Slike Omsettelige Verdipapirer kan medføre risiki som vanligvis ikke forbindes med lignende investeringer i finansielle instrumenter, herunder at utbyttet kan bli betydelig mindre enn utbyttet man kan oppnå ved å investere i Omsettelige Verdipapirer med fast eller flytende rente. I enkelte tilfeller kan slike Omsettelige Verdipapirer også innebære risiko for tap av hele, eller deler, av hovedstol. Ifølge Québecs lover, har ikke Québec immunitet mot å stevnes for domstolene eller å bli dømt. Imidlertid er Québec immun overfor motkrav, beslagleggelse, arrest eller andre midlertidige forføyninger og tvangsfullbyrdelse. Når en fremmed dom skal håndheves i fremmed valuta, skal en Québec-domstol konvertere beløpet til canadisk valuta til vekslingskursen som gjelder den dagen den fremmede dommen trådte i kraft, på det sted den ble gitt. 6

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen SAMMENDRAG Dette sammendraget må leses som en innledning til dette Basisprospektet. Beslutning om investering i noen av Obligasjonene bør være basert på en vurdering av dette Basisprospektet som helhet,

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 PROSPEKT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon av minimum 1.500.000 aksjer og maksimum 10.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 10 pr

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS PRE II Prospekt PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IX) av minimum 100 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer