Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 37/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 49/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 50/13 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 SKADEFOREBYGGENDE TILTAK - UTTAK AV JERV I OMRÅDET MELLOM NEADALFØRET OG INNDALEN INNENFOR KOMMUNENE TYDAL, SELBU, MERÅKER, STJØRDAL, LEVANGER OG VERDAL (KOPI AV BREV TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING) EN OVERSIKT OVER SAKER SOM ER BEVILGET, MEN IKKE UTBETALT FRA NÆRINGSFONDET MELDING OM DELEGART VEDTAK - SØKNAD OM TILSKOTT, EGGEN TAXI SVAR PÅ SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING - TYDAL SKISENTER RS 54/13 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT RS 55/13 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 SØR-TRØNDELAG PLEIE- OG OMSORGSFORUM: REDEGJØRELSE TYDAL KOMMUNE Saker til behandling REGULERINGSPLAN FOR DALSLIA HYTTEFELT GNR 192 BNR 1 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN SYLAN HYTTEFELT GNR 188 BNR 1 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING SALG AV KOMMUNAL BOLIG, 2. GANGS BEHANDLING. TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET / / / / / / / / / /244 PS 42/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TKE /302 PS 43/13 ÅRSREGNSKAP 2012 FOR TYDAL KOMMUNE 2013/127 PS 44/13 ÅRSMELDING TYDAL KOMMUNE 2013/10 PS 45/13 ÅRSMELDING VÆRNESREGIONEN /326 PS 46/13 RAPPORT FOR BRUK AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER I 2012 PS 47/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅR 3 - FISKEDESTINASJON NEADALEN 2012/7 2011/189

3 PS 48/13 KOMMUNALT TILSKUDD TIL LANDBRUKSTILTAK /602 PS 49/13 AS AAS TRANSPORT. SØKNAD OM TILSKUDD. X 2013/337

4

5 PS37/13Referater

6 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Formannskapet deltok på landbrukstreff i Tydalshallen, kl Marthe R. Græsli Økonomisjef

7 Saksliste PS 32/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 40/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 41/13 RS 42/13 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK I NORD- TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG FYLKER, SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE OG SANKKJØLEN NATURRESERVAT I SØR- TRØNDELAG FYLKE SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT FOR "SAMENES HUS PÅ RØROS" RS 43/13 STIMULERINGSTILSKUDD FOR VETERINÆR VAKTTJENESTE - TILDELING AV MIDLER RS 44/13 FYLKESMANNENS BESØK I TYDAL KOMMUNE - KOMMENTAR TIL OPPFØLGINGSBREV 2008/ / / /2162 RS 45/13 AJOURFØRT UTBYTTEOVERSIKT 2013/156 RS 46/13 REFERAT FRA MØTE /767 RS 47/13 RS 48/13 PS 33/13 PS 34/13 PS 35/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKOTT, BREKKA BYGDETUN INFORMASJON OM ØKONOMISK SOSIALHJELP UTVIKLINGSTENDENS Saker til behandling PRIORITERING AV DET KOMMUNALE STATSTILSKUDDET TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET MED OVERORDNA REGNINGSLINJER I TYDAL FOR 2013 PRIORITERING AV DET KOMMUNALE STATSTILSKUDDET TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET MED OVERORDNA RETNINGSLINJER I TYDAL FOR 2013 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN ANMODNING OM Å OPPRETTE KOMMUNEKOMITÉ 2010/ / / / /325 PS 36/13 SØKNAD OM TILSKOTT, TYDALSFESTIVAL'N 2013/291

8 PS 32/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 40/13 Møteprotokoll formannskap RS 41/13 Delegering av myndighet til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat i Sør-Trøndelag fylke RS 42/13 Svar på søknad om støtte til forprosjekt for "Samenes Hus på Røros" RS 43/13 Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler RS 44/13 FYLKESMANNENS BESØK I TYDAL KOMMUNE - KOMMENTAR TIL OPPFØLGINGSBREV RS 45/13 Ajourført utbytteoversikt RS 46/13 Referat fra møte RS 47/13 Melding om delegert vedtak - svar på søknad om tilskott, Brekka bygdetun RS 48/13 Informasjon om økonomisk sosialhjelp utviklingstendens PS 33/13 Prioritering av det kommunale statstilskuddet til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket med overordna regningslinjer i Tydal for 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Kr ,- tildeles nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2013 i henhold til prioriteringsplan. 2. Tydal kommune godkjenner framlagt forslag til overordna retningslinjer for tilskuddsutbetaling og tilskuddssatser for NMSK-midler PS 34/13 Prioritering av det kommunale statstilskuddet til Spesielle miljøtiltak i jordbruket med overordna retningslinjer i Tydal for 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

9 Vedtak i Formannskapet Kr ,- tildeles spesielle miljøtiltak i jordbruket 2013 i henhold til prioriteringsplan PS 35/13 Tv-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen anmodning om å opprette kommunekomité Behandling i Formannskapet Forslag fra Mona Moan Lien : Råd for eldre og funksjonshemmede oppnevnes til aksjonskomité. Ordføreren oppnevnes til leder for komiteen. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Råd for eldre og funksjonshemmede oppnevnes til aksjonskomité. Ordføreren oppnevnes til leder for komiteen. PS 36/13 Søknad om tilskott, Tydalsfestival'n Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Tydalsfestival n blir innvilga kr ,- i tilskott til marknadsføring og profilering. 2. Beløpet tas frå avsette midlar av næringsfondet som er øyremerka til kulturarrangement, trivsel og bulyst.

10 Meråker kommune Sektor kommunal utvikling i /, i 2 9 j PQ -.0:3 Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: 2011/12-5 Saksbehandler: Marit Graftås Dato: Skadeforebyggende tiltak - uttak av jery i området mellom Neadalføret og Inndalen innenfor kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal Beitesesongen 2012 var foruroligende mht. tap av beitedyr (sau) i Meråker, spesielt i grenseområdene i sør/øst og i nord. Det er i vinter tatt ut 2 dyr i sørdelen i forbindelse med den ordinære lisensjakta. Det er opplyst at de lokale SNO-kontaktene har foretatt registreringsoppdrag i felten utover seinvinteren, og at det nå følges opp 3 lokaliteter med mistanke om yngling innenfor området mellom Neadalføret og Inndalen. Vi har forstått det slik at det gjenstår noe verifiseringsarbeid knyttet til disse. Menigmann som har ferdes i fijellet denne vinteren er av den oppfatning at det er en stor jervaktivitet både på nordsida og sørsida av Meråker. Det kan også se ut til at det er flere gauper her enn det som var antatt tidligere. Etter vår oppfatning er forvaltningen av jerv helt ut av kontroll, og Staten som ansvarlig for forvaltningen, må ta grep. Alt utover det antall jerv som skal være her i henhold til forvaltningsplanen, må tas ut. De samla utfordringen på grunn av fredet rovvilt kan derfor bli meget stor i kommende beitesesong. Kommunen ser derfor med bekymring på forestående beitesesong for saunæringa og likeså kommende kalvingsperiode for reindriftsnæringa. Føret vil etter hvert forsvinne, og ferdsel og rekking av spor ned mot skoggrensa vil fort bli problematisk. Kommunen har kun fått tilgang til tilfeldige opplysninger om det arbeidet som er gjort, gjøres eller vil bli gjort fra statlige myndigheter i forhold rovdyrforvaltningen. Meråker kommune etterlyser derfor nå direkte informasjon om tingenes tilstand. Postadresse Org.nr Telefon Bank 7530 Meråker E-post Hjemmeside Telefaks Skatt postmottakgrneraker.kommune.no

11 , saksnr. 2011/12-5 Hva akter Direktoratet for naturforvaltning/statens Naturoppsyn å foreta seg for å redusere rovdyrpresset og risikoen for at rein og sau som beiter i det overnevnte området blir påført lidelser sommeren 2013? Verifiseringa og krav til og metodikk for verifisering synes for oss å grense opp mot skjult verning, dette selv om totalbestandet av jerv er langt over de bestandsmål som Stortinget har satt. Meråker kommune imøteser en snarlig avklaring. Med hilsen Side 2 av 2

12 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Notat Til: Fra: Formannskapet Olav Harry Østby Sak nr: Dato: 2013/ En oversikt over saker som er bevilget, men ikke utbetalt fra Næringsfondet Her en oversikt over tilskudd fra næringsfondet, men som ikke er utbetalt. Status pr NFEG07 Seil langs vei: Rest kr Det kan bli aktuelt å montere seil langs FV705 på Stugudalen, når det nå blir 50 km/t sone her. Kr tilbakeføres til NF. NFTI107 Småkraftverk: Prosjekt som skulle gjennomføres av TKE. Selskapet er nå ikke operativt, og pengene kan tilbakeføres. Kr tilbakeføres til NF. NF-tilskudd Larsville studio: Resttilskudd kr vil bli tilbakeført til næringsfondet. NF-tilskudd Tenus Nea (Selbu VGS): Tilskudd til deltakelse på Villmarksmessa på Lillestrøm i SVGS er purret flere ganger, men ingen reaksjon og ikke noe regnskap. Kr tilbakeføres til NF. NFTI47 Nesjøfisk BA: Videreutvikling av innlandsfiske, med ruser i Nesjøen. Søker har ikke mottatt tilsagnsbrev fra Tydal kommune. Søker kommer kanskje til å søke senere ved nye prosjekter. Kr tilbakeføres til NF. NFTI55 Tydalsfisk AS: Selskapet er konkurs. Kr tilbakeføres til NF. NFTI82 Tydal Næringsforening: Bevilget tilskudd med 2x Antall utstillere avgjørende for størrelsen på tilskuddet. Utbetaling på kr i Kr tilbakeføres til NF. NFTI46 Tydal Sveis og Mek: Rest av tilskudd kr tilbakeføres til næringsfondet. Kopi: Marthe Græsli og Fred Kåre Fremo

13 , saksnr. 2013/115-2 Side 2 av 2

14 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Eggen Taxi v/ Petter Eggen Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ /2013 Jo Vegard Hilmo Melding om delegert vedtak - søknad om tilskott, Eggen Taxi Saken er behandlet med vedtaksnr. 25/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Eggen Taxi vil utvide drifta si med å investere i ny Maxi taxi. Bedrifta har eksistert sia 2008 og har i dag ansvar for sykekjøring gjennom Sør-Trøndelag taxi AS, i tillegg til vanleg drosjekjøring. Ved innkjøp av ny Maxi taxi ser bedrifta eit betydeleg potensial i transport av større grupper, til dømes eldre og ungdom. Eggen taxi har allereie sett opp pakketurar til Lerkendal. Det er ein kjennsgjerning at kollektivtransporttilbodet i Tydal ikkje er optimalt. Ei nyetablering slik det her er snakk om vil utan tvil gjera det generelle tenestetilbodet i kommunen betre. Samstundes er det her inngått avtale med ein ekstra sjåfør som tar kjøringa i periodar med stor pågang. Slik sett har dette også betyding for sysselsetting. Det er viktig å presisere at Næringsfondet ikkje kan brukast til reine driftstilskott. Innkjøp av ny drosje er difor i seg sjølv ikkje eit tiltak som kan få støtte av næringsfondet. Derimot kan bedrifter som har utgifter som kan knytast direkte opp mot vidareutvikling eller nyetablering få tilskott. I vedlagt utgiftsoversikt går det fram at samla utgifter til etablering av nytt Maxi taxitilbod i Tydal (bortsett frå sjølve kjøpet av bil) ligg på kr 24662,77,-. I tillegg har saksbehandlar i ettertid fått opplyst kostnadar til innkjøp av GPS på kr. 2500,-. Samla utgifter blir dermed på kr ,77,-. Vedtak: 1. Eggen Taxi får innvilga eit tilskott på kr 17000,- frå næringsfondet. 2. Tilskottet utbetalast mot dokumentasjon av utgifter. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

15 Saksnr. 2013/320-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Vedlegg: Søknad om tilskudd fra Tydal næringsfond Vedlegg til søknad Kopi til: Marthe Rønning Græsli Fred Kåre Fremo Side 2 av 2

16 Eggen taxi v/ Petter Eggen 7590 Tydal Tydal MOTTATT 22 APR Tydal kommune Tydal kommune Næringsfondet v/ Eirik Einum 7590 Tydal SØKNAD OM TILSKUDD FRA TYDAL NÆRINGSFOND. Jeg søker med dette om støtte fra Næringsfondet i anledning anskaffelse av Maxi Taxi i firmaet EGGEN TAXI. Jeg startet firmaet med taxikjøring på februar 2008, er tilknyttet Sør Trøndelag Taxi AS som har anbudet på sykekjøring i helseforetaket som Tydal tilhører. Grunnlaget for næringa ligger hovedsakelig i sykekjøring, annen bruk av taxi er minimal i Tydal så grunnlaget for taxikjøring som næring er marginalt. Bygdas eldre benytter seg av hjemmesykepleien for kjøring til nødvendige behov og Rulle brukes også når pensjonister skal på tur. Ved anskaffelse av en Maxi taxi, som er etterspurt fra bygdas innbyggere håper jeg å kunne tilby større grupper muligheter til transport. Bygdas forskjellige lag innen sport og kultur, skoleklasser, Tydal kommunes forskjellige etater og andre lag og grupper ønsker jeg som kunder.bilen er en Mercedes Sprinter modell 16 seter, med en leasingavtale som også har rullestolrampe. Tjenestetilbudet vil med denne anskaffelsen bli vesentlig utvidet. Jeg har allerede satt opp turer til Lerkendal på hjemmekamper til Rosenborg, med en pakkepris inkl. billett på en fin tribuneplass og transport. Når det gjelder sjåfør så har jeg knyttet til meg en person fra Røros som kjører for meg hvis jeg ikke har anledning eller er opptatt med annen kjøring. I en oppstartsfase av utvidelsen av Eggen Taxi så er det mange utgifter som kommer på før en har mulighet til innkjøring, så derfor søker jeg Tydal Næringsfond om tilskudd til forskjellige utgifter ved utvidelsen. Håper på en positiv og snarlig behandling av min søknad. Mvh E gen Taxi v/ Petter Olaus Eggen. 1.vedlegg Eggen' 2 2. T dal orgiu df

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Ellen Brandtzæg Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref 2013/ /2013 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om serverings-og skjenkebevilling - Tydal Skisenter Saken er behandlet med vedtaksnr. 18/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Ellen Brandtzæg innvilges serveringsbevilling i kafeen ved Tydal Skisenter. Formålet er å tilby enkel matservering til alpinsenterets brukere. Dette har tidligere vært drevet på dugnad av Tydal IL. Søker har bestått etablererprøven i Lokalene er godkjent av Mattilsynet, ved tilsyn for 2 år siden. Stugudal Håndverk og Fritid v/ellen Brandtzæg innvilges også skjenkebevilling for øl og vin for en bestemt anledning. Det er planlagt et «after ski»-arrangement langfredag den Skjenking kan skje i tidsrommet Brandtzæg har også tatt kunnskapsprøven for skjenking i Skjenking kan skje i kafeens lokaler, og innenfor avsperret område på utsiden av lokalet. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Olav Harry Østby næringskonsulent Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2013/208-2 Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur IN-gruppen v/nabil Ismail 7580 SELBU Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2013/ /2013 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Tydal Restaurant Saken er behandlet med vedtaksnr. 17/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydal Restaurant v/in-gruppen innvilges skjenkebevilling for perioden til Det tillates skjenking av øl og vin fra alle dager. Skjenking av brennevin fra mandag til lørdag og fra på søn-og helligdager. Som skjenkeansvarlig godkjennes Nabil K.Ismail, med Ilham Mnabhi som stedfortreder. Skjenking tillates i Tydal Restaurants lokaler, samt et inngjerdet uteområde på inntil 100m2 rett utenfor restauranten. Tydal Restaurant v/in-gruppen innvilges serveringsbevilling som gjelder nevnte lokaler, som for øvrig eies av Tydal kommune. Dokumentasjon på bestått etablererprøve og skjenkeprøve er levert Tydal kommune. Dette gjelder både ansvarlig og stedfortreder. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Olav Harry Østby næringskonsulent Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

20 Saksnr. 2013/107-3 Side 2 av 2

21 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Notat Til: Kontrollutvalget Fra: Gunnbjørn Berggård Sak nr: Dato: 2013/ SØR-TRØNDELAG PLEIE- OG OMSORGSFORUM: REDEGJØRELSE TYDAL KOMMUNE I. Generelt: Rådmannen velger å gi noen generelle vurderinger først, som gjelder den alvorligste siden av denne saken: Forholdet til eventuell korrupsjon. Den etterfølgende redegjørelse vil vise at rådmannen ikke på noe tidspunkt var orientert om, eller kunne ha mistanke om at det på de faglige kursene deltok firma som betalte inn midler til STPO. Midler som i sin tur ble brukt til å delfinansiere de omtalte reisene. Det å delta på faglige kurs med kun faglig program innenfor fylket kan ikke i seg selv være kritikkverdig, selv om det arrangeres av et faglig forum. Det er dokumentert at disse kursene hadde kun faglig innhold, og at prisen lå i samme leie som tilsvarende kurs i offentlig regi. Det faktum at det er utstillere på slike kurs er i heller ikke i seg selv bemerkelsesverdig. Det skjer jo også på kurs og samlinger innenfor kommune, KS og stat. Det faktum at disse utstillerne har betalt inn midler til STPO, som i sin tur er brukt til reiser, gir saken en helt annen karakter. Det gir grunn til mistanker om korrupsjon. Slikt er uakseptabelt, og må ikke under noen omstendighet forekomme. Styret i STPO har et særskilt ansvar for etablering av slike ordninger. Det er sterkt kritikkverdig at ledere på dette nivå ikke reagerte på en slik praksis. I tillegg er det grunn til å tro at også deltakere på reisene var orientert om hvordan de ble finansiert. Det er i ettertid ikke grunn til å tro at den etablerte finansieringsordningen påvirket kommunens valg av leverandører på noe område. Dette vil det likevel være umulig å dokumentere, og dette i seg selv gjør slike saker alvorlige.

22 , saksnr. 2013/411-2 II Deltakelse på reiser: Det deltok to personer fra Tydal på reisen til Cuba i Det ble innvilget tre dager permisjon med lønn. To dager var avspasering, og en uke ferie ble avviklet. Kursavgiften lå på ca kr pr person. Rådmannen husker godt samtaler om deltakelse på denne turen. Rådmannen aksepterte under tvil at reisen ble gjennomført, men som nevnt foran, uten kunnskap om finansiering via firma som deltok på de fylkesvise samlingene. Det var en deltaker fra Tydal kommune so deltok også på tur til San Fransisco i Her ble det ikke avkrevd deltakeravgift. Også her ble det søkt om permisjon i tre dager med lønn. Resten var avspasering og ferie. Det er angitt i vedlagte oversikter at Tydal kommune hadde deltaker på reise til Kina i Dette stemmer ikke. Årsaken til at hun står på lista er sannsynligvis at hun i utgangspunktet var påmeldt, men at det da ble satt endelig stopp for denne type reiser fra rådmannens side. Det har altså ikke vært deltakere fra Tydal kommune på slike reiser etter Rådmannen vil i ettertid beklage at det ble gitt anledning til å delta på reiser i 2003 og 2005, selv om rådmannen da ikke var klar over at reisene ble delfinansiert av private firma. III Konferanser i regi av STPO Tydal kommune har mer eller mindre regelmessig hatt deltakere på de fylkesvise konferansene i regi av STPO. Som nevnt foran er dette rene faglige konferanser med ordinær konferansepris. Rådmannen mener det ikke opplyser saken å ettergå eksakt deltakere og priser. Det vil kreve en del arbeid. Det opereres ikke med medlemskap i STPO. Konferansene var åpne for deltakere fra alle kommunene i fylket. IV Generell vurdering av studiereiser mm Som nevnt foran beklager rådmannen at det ble gitt anledning til å delta på reiser i 2003 og Tydal har hatt og vil ha en meget streng praksis for deltakelse på studieturer utenlands. Dette gjelder uansett hvordan disse måtte være finansiert. Reiser i regi av KS, KLP og andre instanser der kommunen er medlem vil ikke være kritikkverdig på samme måte som reiser i regi av nettverk som STPO. Likevel har kommunen også her en streng praksis. KS arrangerer årlig studieturer utenlands for rådmenn. Rådmannen har ikke noen gang deltatt på slike turer. Rådmannen har en tilsvarende streng praksis overfor alle kommunalt ansatte. V Andre forum Tydal kommune deltar ikke i andre nettverk som kan sammenlignes med STPO. Det vil heller ikke være aktuelt i framtida. Side 2 av 2

23 , saksnr. 2013/411-2 VI Etiske vurderinger Rådmannen kan ikke se at denne saken gir grunnlag for særskilte tiltak i forhold til etisk standard i kommunen. Likevel har rådmannen satt opp tema etikk på førstkommende tjenesteledermøte, med STPO-saken som utgangspunkt. Dette for å repetere hva som skal være kommunens praksis på dette området Gunnbjørn Berggård rådmann Side 3 av 3

24 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/ Utvalg for areal, miljø og teknikk 28/ Formannskapet 38/ Kommunestyret Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Vedlegg: Særutskrift - Reguleringsplan Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 i Tydal kommune Dalslia - reviderte plandokumenter Plandokument_reguleringsplan Dalslia gnr 192 bnr 1_planforslag_ Plankart_reguleringsplan Dalslia gnr 192 bnr 1_A0_M2500_planforslag_ Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1. Adresseliste/ naboliste høring reguleringsplan Dalslia Adresseliste Dalslia - utvidet naboliste Reguleringsplan Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 i Tydal kommune. Adresseliste høringsorganer Landbruksfaglig uttalelse Gårdskart i M=1:1500 Uttalelse - reguleringsplan for Dalslia hytteområde - Tydal 192/1 - Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Høringssvar - Sør-Trøndelag Fylkeskommune Uttalelse - Reguleringsplan Dalslia hyttefelt - Gbnr. 192/1 - Tydal kommune Høringsuttalelse - Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag /Hedmark Høringssvar - Statens vegvesen Gjenpart av nabovarsel Klage på reguleringsplan

25 Plankart Klage på utbygging av Dalslia hyttefelt - tomt nr. 108, 133 og Per Inge og Heidi Kristoffersen Innsigelse/klage på reguleringsplan for Dalslia hyttefelt g.nr. 192 b.nr.1 - Fuglaas Merknad til reguleringsplanen - Torill S. og Nils T. Kjøsnes Klage på reguleringsplan for Dalslia hyttefelt - Lars Jacob Stovner og Brit Bakken Merknad til planforslag for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 - Marianne Menne og Reidar Minde Merknad til Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 192 brnr 1 Kommentar til "Forslag til revidert reguleringsplan for Dalslia hyttefelt" - Håvard A. Brønstad og Irene Sørli Merknad til Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 - Kjell Bjørgum Innsigelse på foreslått reguleringsplan - Britt Mari Hundebo Høringssvar - Inge Morten Rotvold Merknad til Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 191 bnr 1 - Revidert plan Situasjonskart Kommentar til reguleringsplan Dalslia hyttefelt Uttalelse fra Trym Holter 2013 Tilsvar brev grunneier Saksopplysninger I møte den , sak 78/12, vedtok utvalg for areal, teknikk og miljø å legge forslag til reguleringsplan for Dalslia hyttefelt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er planforslaget oversendt høringsinstansene og berørte parter til behandling og uttalelse. Reguleringsplanen omfatter 105 eksisterende hytter og 35 nye hyttetomter, 1 eksiterende boligtomt, 1 hytte som omdisponert til bolig- fritidshusformål og 2,7 da areal til boligformål. I tillegg omfatter planen areal for friluftsområder (lek og opphold), næring- og industriformål, masseuttak, landbruk, felles veger og gang-/sykkelveg med bro over Møåa. Det er innkommet i alt 22 uttalelse fra berørte. 15 uttalelser omfattet veg- og trafikksituasjonen. 9 uttalelser omfattet lokalisering av tomter og 3 omfattet andre forhold. Grunneier har bedt om å få kommentere og foreta en revidering av planen for å vurdere om noen av uttalelsene/merknadene kan imøtekommen. Hans forslag er vist i et eget vedlegg. Det er mottatt uttalelse fra 5 av 8 høringsinstanser. I tillegg er det mottatt en landbruksfaglig uttalelse fra landbrukssjefen. Vurdering Som det fremgår av høringsorganene sine uttalelser er det ikke stilt noen vilkår for egengodkjenning av den revidert reguleringsplanen for Dalslia hytteområde. Fylkesmannen påpeker i sitt brev det er gjort en vurdering av naturmangfoldet i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen sluttet seg til kommunes konklusjoner om at planforslaget er positivt for naturmangfoldet, da det i svært liten grad tar i bruk nye areal til byggeområder. Det pekes også på at kommuneplanens bestemmelser om bruk og vern av sjø og

26 vassdrag, og retningslinjer om plassering og utforming av ny fritidsbebyggelse også bidrar til en langsiktig og helhetlig forvaltning av naturmangfoldet i Tydal kommune. Sør-Trøndelag Fylkeskommune påpeker i sin uttalelse at de nye tomtene i området bør plasseres med tanke på å unngå fremtidige konflikter mellom ny og eksisterende bebyggelse. Det påpekes også at fortettingen bør skje på en slik måte at kvaliteten og tilgjengeligheten til friluftsområdene ikke reduseres. De minner også om aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Sametinget minner også om kulturminnelovens bestemmelser og aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 8 når det gjelder samiske kulturminner som er automatisk fredet når de er eldre enn 100 år. Reindriftsforvaltningen har ingen merknad til planen da den er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen henviser til veglovens bestemmelser om at det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. De fleste høringsuttalelsene fra berørte parter går mest på vedlikehold av veg og økt trafikk. Økt trafikk kan ha en negativ miljøeffekt på hytter som ligger nær veger som nå vil betjene et større antall hytter. De som er mest utsatt i den forbindelse er de som er lokalisert langs adkomstvegen fra fylkesveg 705 og inn i hytteområdet. Økt trafikk på stikkvegene vil ha en mindre negativ miljøeffekt da trafikkøkningen på disse vegene vil være beskjeden. En del uttalelser går på nye hytters nærhet til eksisterende bebyggelse. Grunneier har her foreslått en litt annen lokalisering av noen tomter. Med bakgrunn i merknad fra hytteeiere av tomt 49 og 57 flyttes den nye tomt 139 til sør for vegen opp i feltet og på motsatt side av vegen i forhold til de to tomtene. Det forutsettes at den nye tomten stikkes ut i samråd med teknisk etat. I henhold til merknad fra eier av tomt 85 flyttes tomt 122 til vest for ny adkomstveg og på motsatt side av vegen i forhold til tomt 123. Merknaden hva angår tomt 123 tas ikke til følge. Plassering av den nye tomten må stikkes ut i samråd med teknisk etat. Ny veg til tomt 39 som vist i planen godkjennes ikke. Veg som planlagt i tidligere plan vist forbi tomt 40 opprettholdes. Merknaden tas til følge. Tomt 109 flyttes til området nordvest for tomt 10. Adkomst reguleres fra adkomstveg til tomt 9 eller tomt 8. Tomt 110 beholder sin plassering. Merknaden tas ikke til følge. Tomt 109 må stikkes ut i samråd med teknisk etat. Tomtene 108, 129, 132 og 135 flyttes til vest for den regulerte adkomstvegen. Det er mottatt merknad fra eiere av tomtene 58 og 59 når det gjelder plassering av disse tomtene. Merknadene tas delvis til følge. Tomtene må stikkes ut i samråd med teknisk etat.

27 Med bakgrunn i grunneieren sin vurdering av innspill fra eier av tomt 16 beholdes plassering av ny tomt 117. Merknaden tas ikke til følge. Vegen vest i planområdet som er vist med muligheter for rundkjøring bør fysisk stenges med bom som kun kan betjenes ved drift og vedlikehold av vegen. Dette slik at unødig trafikk gjennom området unngås. En del av henvendelsen som går trafikk imøtekommes med en slik regulering. Det er påpekt fra bosatte og hytteeiere langs vegen at det til tider er manglende vedlikehold på adkomstvegen inn i området og som skaper unødige støv og støyplager. Også tilliggende dyrkede arealer er unødig belastet med årsak i manglende vedlikehold. Det forutsettes at adkomstvegen som skal betjene 3-4 boliger og 135 hytter må holdes i tilfredsstillende stand slik at unødig miljøbelastninger unngås. Planforslaget er som fylkesmannen påpeker vurdert i forhold til naturmangfoldloven i forbindelse med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i I planforslaget er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det ikke er registrert forhold som kan medføre konsekvenser med utbygging av området som foreslått. Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reviderte reguleringsplanen for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 datert på følgende vilkår: 1. Tomt 139 flyttes til sør for veg som anført i saksframlegget. 2. Tomt 122 flyttes til vest for ny adkomstveg som anført i saksframlegget. Plassering av tomt 123 opprettholdes. 3. Ny veg til tomt 39 godkjennes ikke. Adkomst til tomt 39 skal vises som forlengelse av veg til tomt 40 i henhold til tidligere plan. 4. Tomt 109 flyttes til området nordvest for tomt 10 med vist adkomst fra veg til tomt 8 eller tomt 9. Tomt 110 beholder sin plassering som vist i planen. 5. Tomtene 108, 129, 132 og 135 flyttes til vest for den nye regulerte adkomstvegen. Plassering av tomtene 130, 131 og 133 opprettholdes. 6. Plassering av tomt 117 opprettholdes. 7. Utstikking av de nye tomtene må skje i samråd med teknisk etat.

28 8. Når de nye tomtene er utstukket må det utarbeides et nytt revidert plankart som viser de nye plasseringene av tomtene og som oversendes kommunen. 9. Med den økte trafikken som vil bli på vegen inn i hytteområdet forutsettes det at et veglag dannes. Veglaget må ha som oppgave å sørge for at vegen holdes i en slik stand at den ikke sjenerer tilliggende boliger, hytter og landbruksarealene på en unødig belastende måte. Standarden på vegen må være slik at støv og støyplager unngås mest mulig. 10. Vedtaket om å godkjenne den nye reviderte reguleringsplanen datert med de endringer og vilkår som er opplistet og vedtatt opphever den tidligere godkjente reguleringsplanen for området. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Forslag fra Ketil Nilsen: Saken utsettes. Utvalget foretar en befaring i Dalslia hyttefelt før saken behandles på nytt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Saken utsettes. Utvalget foretar en befaring i Dalslia hyttefelt før saken behandles på nytt. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Asbjørn Rotvold ble erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reviderte reguleringsplanen for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 datert på følgende vilkår: 11. Tomt 139 flyttes til sør for veg som anført i saksframlegget.

29 12. Tomt 122 flyttes til vest for ny adkomstveg som anført i saksframlegget. Plassering av tomt 123 opprettholdes. 13. Ny veg til tomt 39 godkjennes ikke. Adkomst til tomt 39 skal vises som forlengelse av veg til tomt 40 i henhold til tidligere plan. 14. Tomt 109 flyttes til området nordvest for tomt 10 med vist adkomst fra veg til tomt 8 eller tomt 9. Tomt 110 beholder sin plassering som vist i planen. 15. Tomtene 108, 129, 132 og 135 flyttes til vest for den nye regulerte adkomstvegen. Plassering av tomtene 130, 131 og 133 opprettholdes. 16. Plassering av tomt 117 opprettholdes. 17. Utstikking av de nye tomtene må skje i samråd med teknisk etat. 18. Når de nye tomtene er utstukket må det utarbeides et nytt revidert plankart som viser de nye plasseringene av tomtene og som oversendes kommunen. 19. Med den økte trafikken som vil bli på vegen inn i hytteområdet forutsettes det at et veglag dannes. Veglaget må ha som oppgave å sørge for at vegen holdes i en slik stand at den ikke sjenerer tilliggende boliger, hytter og landbruksarealene på en unødig belastende måte. Standarden på vegen må være slik at støv og støyplager unngås mest mulig. 20. Vedtaket om å godkjenne den nye reviderte reguleringsplanen datert med de endringer og vilkår som er opplistet og vedtatt opphever den tidligere godkjente reguleringsplanen for området.

30 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 30/ Formannskapet 39/ Kommunestyret Reguleringsplan Sylan hyttefelt gnr 188 bnr 1 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Vedlegg: 1. Særutskrift - Sylane hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b - AMT sak 9/13 2. Sylan hyttefelt 188/1 - revidert reguleringsplan for område F28a og F28b (brev til Geo Tydal ) 3. Kunngjøring 4. Reguleringsplan Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 i Tydal kommune (brev til høringsorganer) 5. Reguleringsplan Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 (brev til berørte parter) 6. Reguleringsplan for Sylane hyttefelt, gnr 188 bnr l - Offentlig ettersyn-uttalelse fra reindriftsforvaltningen 7. Forslag til reguleringsplan Sylan hyttefelt i Tydal kommune - Sør-Trøndelag fylkeskommune 8. Uttalelse - Høring - Reguleringsplan for Sylane hyttefelt - 188/1 - Sametinget 9. Uttalelse - Høring Reguleringsplan Sylane hyttefelt 188/1 - Statens vegvesen 10. Sak 9/13 Reguleringsplan for Sylane hyttefelt 188/1 - Bente og Erik Herfjord 11. Klage på innsyn - Tor Arne Fremstad 12. Uttalelse - reguleringsplan for Rotåtjønna og ned til Stugguvollmoen - Tydal 188/1 - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

31 Saksopplysninger I møte den , sak 9/13, vedtok utvalg for areal, miljø og teknikk å legge forslag til reguleringsplan for Sylane hyttefelt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er planforslaget oversendt høringsorganene og berørte parter til behandling og uttalelse. Reguleringsplanen omfatter i alt 49 eksisterende tidligere godkjente tomter og 50 nye. Forslaget er helt i samsvar med den vedtatt kommuneplanens arealdel vedtatt av Tydal kommunestyre i sak 45/12. Området er i kommuneplanens arealdel gitt betegnelsen F28a og F28b. I tillegg til tomtene som er innenfor reguleringsplanen er det registrert 25 eksisterende bebygde hyttetomter fra Rotåtjønna og videre opp langs Sylsjøvegen. Det er også registrert 12 tomter på området Stugguvollmoen hvorav 6 av disse er regulert til blandet formål for bolig/fritidshus. Disse tomtene er lokalisert slik at de i dag ligger i tilknytning til arealer som er ervervet av andre utbyggere og til ulike formål. Det vises i den forbindelse også til reguleringsplanen for Stugudal sentrum. Adkomsten til det nye hyttefeltet vil bli fra allerede opparbeidet veg til Stugguvollmoen hytteområde og fra Sylsjøvegen. Forslaget omfatter også snøscooterløypa fra Stugguvollmoen til Nesjøen som går gjennom planområdet. Oppkjørt skiløype er lokalisert like nordøst for planområdet ved Rotåtjønna. Den berøres derved ikke av planen. I planforslaget er det vist adkomst til to andre hyttefelt i området som er godkjent i medhold av kommuneplanens arealdel. Disse har betegnelsen F32b og F29a. Det er så langt ikke fremmet forslag til reguleringsplan for disse områdene. I tillegg er det vist tre eksisterende arealer disponert til parkeringsformål for fritidsbebyggelsen på eiendommen 188/2 øst for Rotåa i planforslaget. Det er ikke lagt inn noen hensynssone for høyspent kraftledning da det er planlagt at eksisterende og ny høyspent kraftledning skal legges i jord. Grunneier Paul Græsli har i en egen fullmakt gitt John Inge Sørensen rett til å ta hånd om utbygging av Sylane hyttefelt. Det er innkommet i alt 2 uttalelser/merknader fra berørte og 5 fra høringsinstansene. Vurdering Som det fremgår av høringsorganene sine uttalelser er det ikke stilt noen vilkår for egengodkjenning av reguleringsplanen for Sylane hyttefelt. Reindriftsforvaltningen påpeker i sin uttalelse at det i reguleringsbestemmelsenes pkt står at «I areal beliggende mellom tomtene har grunneier rett til å drive tradisjonell skogsdrift, beiting og ellers utnytte området i tråd med vanlig praksis for landbrukseiendommer». De uttaler at det kanskje skulle ha stått noe om at reindriftsutøverne også har rettigheter i området. De påpeker også at det kunne ha vært behov for en konsekvensutredning uavhengig av kommuneplanens arealdel da det i øverkant av området er et naturlig trekk, en drivingslei og et gjerdeanlegg for reinen. Det er ikke stilt vilkår til egengodkjenning av planforslaget.

32 Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker i sin uttalelse at det ikke skal oppføres bolig eller fritidsbebyggelse nærmere vassdrag enn 50 m. De forutsetter at tomtene 97 og 98 mellom elva og Sylsjøvegen plasseres slik at bebyggelsen på disse tomtene blir liggende minimum 50 meter fra Rotåa. De påpeker også at vegløsning til fritidsbebyggelse på naboeiendommen 188/2 over Rotåa bør forelegges NVE. De minner også om aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens 8. Fylkeskommunen påpeker også at LNFR området videreføres i samme utstrekning som i kommuneplanens arealdel. Det er vist til vilttrekket som i kommuneplanen er noe bredere og er gitt en grønn farge med formål LNFR. Sametinget viser også til aktsomhetsplikten i henhold til lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr annet ledd. De minner også om at samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i henhold til 4 annet ledd. Statens vegvesen har ingen merknad til planforslaget. Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse manglende grad av utnytting og at det langs vassdraget burde ha vært avsatt en byggeforbudssone, og et begrenset belte med kantvegetasjon. Fylkesmannen har ikke stilt vilkår for egengodkjenning. Av uttalelsene innkommet fra berørte påpeker eier av tomt 2, Bente og Erik Herfjord, sin private vannkilde og brønn i forhold til adkomstveg til ny hyttetomt nr. 92. Det kan opplyses at det er lagt fram offentlig vann- og avløpsledning til området og at eier av tomt 2 har søkt tilknytning til dette ledningsnettet. Eieren av hytte på tomt nr. 31 Tor Arne Fremstad påpeker at tomtene 75 og 78 på motsatt side av viltkorridoren vil få fri sikt ned mot hans hytte. Avstanden fra hans hytte og til den nærmeste vil utgjøre ca. 120 m. Det er også noe vegetasjon mellom de nærmeste to hyttene og tomt 31. Avstanden og vegetasjonen vil medføre et begrenset innsyn som må kunne aksepteres. Planforslaget er vurdert i henhold til naturmangfoldloven i forbindelse med den vedtatte kommuneplanens arealdel. En kan ikke se at det fremlagte forslaget vil endre den vurderingen da reguleringsplanforslaget omfatter fortetting av et allerede utnyttet område til formål fritidsbebyggelse. Viltkorridoren må opprettholdes som kommuneplanens arealdel viser. I planforslaget er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det ikke er registrert forhold som kan medføre konsekvenser med utbygging av området som foreslått. Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reguleringsplanen for Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 datert på følgende vilkår: 1. Viltkorridoren gis grønn farge som viser formål LNFR og den må utvides i nordre del området slik den fremstår og er vist i den vedtatte kommuneplanens arealdel.

33 2. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til 30 % BYA. Det vises for øvrig til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel hva angår utnyttelse av tomtearealene. 3. Aktsomhetsplikten i kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeide opphøre om det under arbeidet med utbygging av område oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 4. Merknaden fra eier av tomt 31 om fare for innsyn kan ikke tas til følge da avstanden frem til ny tomt utgjør ca. 120 m og at det er del vegetasjon mellom tomtene. 5. Merknaden fra eier av tomt nr. 2 vedr. brønn tas til følge ved at bygging av veg frem til tomt 92 ikke berører den etablert brønnen eller tilsiget til denne. Det må anføres at det er tilrettelagt etter søknad fra hytteeier tilknytning av hytte nr. 2 til offentlig ledningsnett i området. 6. Avkjørsler til Sylsjøvegen må teknisk godkjennes av vegholder Statkraft. 7. Vedtaket om godkjenning av reguleringsplanen for Sylane hyttefelt datert opphever tidligere vedtatte reguleringsplan for Stugguvollbekken hytteområde og deler av tidligere godkjent disposisjonsplan for hyttebebyggelse på eiendommen opp til reguleringsplanens avgrensning opp mot Rotåtjønna. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reguleringsplanen for Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 datert på følgende vilkår: 8. Viltkorridoren gis grønn farge som viser formål LNFR og den må utvides i nordre del området slik den fremstår og er vist i den vedtatte kommuneplanens arealdel. 9. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til 30 % BYA. Det vises for øvrig til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel hva angår utnyttelse av tomtearealene. 10. Aktsomhetsplikten i kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeide opphøre om det under arbeidet med utbygging av område oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 11. Merknaden fra eier av tomt 31 om fare for innsyn kan ikke tas til følge da avstanden frem til ny tomt utgjør ca. 120 m og at det er del vegetasjon mellom tomtene.

34 12. Merknaden fra eier av tomt nr. 2 vedr. brønn tas til følge ved at bygging av veg frem til tomt 92 ikke berører den etablert brønnen eller tilsiget til denne. Det må anføres at det er tilrettelagt etter søknad fra hytteeier tilknytning av hytte nr. 2 til offentlig ledningsnett i området. 13. Avkjørsler til Sylsjøvegen må teknisk godkjennes av vegholder Statkraft. 14. Vedtaket om godkjenning av reguleringsplanen for Sylane hyttefelt datert opphever tidligere vedtatte reguleringsplan for Stugguvollbekken hytteområde og deler av tidligere godkjent disposisjonsplan for hyttebebyggelse på eiendommen opp til reguleringsplanens avgrensning opp mot Rotåtjønna.

35 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Arne Rokkones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 31/ Formannskapet 40/ Kommunestyret Salg av kommunal bolig, 2. gangs behandling. Vedlegg: Verdi- og lånetakst Rønningen 6 Bud på Rønningen 6 Særutskrift - Salg av kommunal bolig Verdi-og lånetakst Rønningen 6 Saksopplysninger Bakgrunn: Salg av boligen Rønningen 6 er behandlet tidligere i AMT, utvalgssak 18/13 med følgende vedtak: Salg av Rønningen 6 utsettes. Det foretas en ny taksering av Rønningen 6 av ny takstmann. Dette for å sikre rett verdi ved evt. salg senere. Ny takst er avholdt av annen takstmann og markedsverdien som fremkommer i denne taksten er tilnærmet lik forrige takst, kr mot kr Vurdering Tydal kommune har en boligpolitisk plan fra 2008 som sier følgende: «Kommunen bør opptre som en ansvarlig markedsaktør på lik linje med private når det gjelder salg av boliger. Markedsprisen i Tydal bør bli mer i samsvar med reelle verdier» Det er markedet som bestemmer hvilken pris man kan oppnå for en bolig, og i dette tilfelle var interessen liten, men kommunen som eier av flere bygninger bør ikke være en negativ prisdriver

36 på boliger i markedet. Med henvisning til ny takst ser saksbehandler ingen grunn til å endre innstilling til vedtak ifra forrige behandling. Rådmannens innstilling Boligeiendommen Rønningen 6 selges ikke for mottatte tilbudssum. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Boligeiendommen Rønningen 6 selges ikke for mottatte tilbudssum.

37

38

39

40

41

42 MOTTATT 22JAN.2013 Tydal kommune CC,) \(\ - `.\ ) Lr (1 Jc4,C H,

43 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Arne Rokkones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 18/ Formannskapet Kommunestyret Salg av kommunal bolig Vedlegg: Verdi- og lånetakst Rønningen 6 Bud på Rønningen 6 Saksopplysninger Bakgrunn: Rønningen 6 har tidligere vært lagt ut for salg, (sist sommer 2012), interessert kjøper valgte å trekke budet. En tid senere kom det en henvendelse om boligen fremdeles var til salgs, boligen ble da annonsert for salg på ny. Vurdering Boligen som er bygd i 1970 er uten kjeller og har ikke gjennomgått vesentlig renovering, unntatt etter en vannlekkasje i 2005 som førte til at gulvene på kjøkken og bad måtte skiftes med tilhørende oppussing av de berørte rommene, bruk og normal slitasje gjennom alle år tilsier også at boligen bærer preg av dette. Vedlikeholdet av kommunale utleieboliger blir mangelfullt grunnet sammenhengende utleie og mangel på midler, vedlikehold av boligene må som oftest gjennomføres i perioder boligene ikke er utleid og blir da så omfattende at andre utleieboliger blir rammet.

44 I kommunens vedlikeholdsplan står denne boligen oppført med utvendig vedlikeholdsbehov kalkulert til kr Salgstakst på boligen er kr , i taksten er det tatt hensyn til boligens tilstand og det er vurdert i forhold til andre boligsalg i senere tid. I Tydal er markedet for salg av bolig lite og interessen for denne boligen gjenspeiler nok dette, det har meldt seg få interesserte og det har kommet inn bare et bud. Innkommet bud er på kr Saksbehandleren har vurdert det innkomne bud så lavt at det ikke kan aksepteres. Salg av kommunale boliger til en slik pris, og i forhold til foreliggende takst, vil ytterligere forverre markedet for salg av private boliger i kommunen, det kan ikke være riktig at kommunen bidrar til dette. Et slikt nivå på omsetting av boligeiendommer vil også i liten grad bidra til bygging av nye boliger, inneværende år er det igangsatt bygging av bare en bolig i Tydal. Kommunen har også et ansvar for å opprettholde et stabilt og forsvarlig prisnivå på boliger som omsettes i kommunen. Konklusjon: Boligeiendommen Rønningen 6 med tilhørende ½-part i garasje selges ikke for mottatte tilbudssum da den anses for lav, litt over 50 % av takst. Det vil ikke være riktig å selge kommunale boliger så langt under takst. Rådmannens innstilling Boligeiendommen Rønningen 6 selges ikke for mottatte tilbudssum. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Erik K. Kirkvold fremmet følgende forslag: Salg av Rønningen 6 utsettes. Det foretas en ny taksering av Rønningen 6 av ny takstmann. Dette for å sikre rett verdivurdering ved evt. salg senere. Erik K. Kirkvold sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Salg av Rønningen 6 utsettes. Det foretas en ny taksering av Rønningen 6av ny takstmann. Dette for å sikre rett verdivurdering ved evt. salg senere.

45

46 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 011 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 41/ Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Saksopplysninger Kommunestyret har bestemt at det skal avholdes valg mandag 9. september (ikke søndagsvalg). Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen må ikke foregå senere enn kl på valgdagen, jfr valglovens 9-3. Sametingsvalget Samelovens 2-3, 3. avsnitt: Valget holdes på samme dag som stortingsvalg. I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget. I Tydal er det mindre enn 30 manntallsførte. Det skal derfor ikke avholdes sametingsvalg 9. september. De som ønsker å avgi stemme på sametingsvalget må forhåndsstemme. Vurdering Vi ser ikke grunn til å utvide åpningstiden i stemmelokalene og foreslår samme tider som ved tidligere valg. Rådmannens innstilling Følgende stemmetider og stemmesteder vedtas: Mandag 9. september: Spongtun Kl og Rådhus II møterom Øyfjellet Kl og Bjørkly Kl og

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 28.05.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 28.05.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.09.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 20.10.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 99/14 Til saknr.: 105/14 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Turid Braa Torstein Tøndel - fratrådte

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

SAKSLISTE - FORTSETTELSE

SAKSLISTE - FORTSETTELSE Søndre Land kommune Side 1 SAKSLISTE - FORTSETTELSE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 169/12 12/956 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/ BNR 10 170/12 12/960 KLAGE -

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 14:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer