Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 11.03.09-19/09"

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /09 Oversikt over Eventueltsaker for utvalg for helse- og sosialtjenester Forslag/vedtak Dato Ansv.avd.sjef Kvitt. Videre oppfølging Melding 6/08 Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet på omsorgstilbudet. I forbindelse med behandlingen av sak 6/08, ble det bestemt at utvalget får meldingen tilbake fra administrasjonen så raskt som mulig som egen sak med de mottatte innspillene fra utvalget Kommunaldirektør Sak 10/08 utvalgsmøte Framtidig bruk av Sandnes sykehus. Roald A. Lende (Pp) stilte spørsmål om administrasjonen er kommet i gang med sin planlegging vedr. et såkalt intermediært sykehus i samarbeid med SUS. Lende ba videre om info vedr. interkommunalt samarbeid Kommunaldirektør Rådgiver Frode Otto svarte at en har kommet i gang med planlegging. Han opplyste også at de har vært og sett i Bergen og Trondheim der de har slikt samarbeid. Det er også sendt brev til SUS, men SUS er foreløpig veldig avventende. En er nødt til å ha en teknisk gjennomgang av Sandnes sykehus og se på kostnader til å kunne bruke bygningen. På utvalgsmøtet 11.06, opplyste Karen Irene Stangeland (Ap) at saken er ferdigbehandlet av Helse Stavanger, men blir formelt behandlet i Helse Vest i uke 24, der vedtaket sanns blir lik forslaget fra bystyret i Sandnes. Innleie fra vikarbyrå. Anne Gravdal (Ap) stilte spørsmål om hvilke rutiner Sandnes kommune har for å sjekke at vikarer fra de ulike vikarbyrå har den bakgrunn og kompetanse som er ønskelig for det oppdrag/tjenester som skal utføres Kommunal- Direktør Rådgiver Frode Otto svarte at bruken av vikarbyrå er noe som er kommet i det siste. Byråene klarer ikke å skaffe nok kvalifisert personell. Han var informert om at det ved en anledning var blitt bedt om hjelpepleier, men vikarbyrået kunne bare være behjelpelig med assistent. Da dette ble oppdaget (på opplæringsvakt), ble vedkommende ikke brukt til mer enn kvalifikasjonene tilsa. 1

2 Konferanse. Omsorgsplan 2015 Mer av det samme eller smartere løsninger. Konferansen vil foregå på Atlantic hotell i Stavanger mars Deltagelse er gratis Kommunaldirektør Aud Skjørestad (Krf) hadde fått ulike forskrifter/veiledere som hun tenkte at kanskje andre utvalgsmedlemmer hadde bruk for Sekretær bestiller disse til samtlige utvalgsmedlemmer. Fått på møtet den Thor Magne Seland (H) lurte på om det var en rettskraftig dom i Riskatunsaken, eller har Sandnes Sparebank anket? Dersom det er anket, hvordan er progresjonen i forbedring av anlegget, da det vil være bankens ansvar å foreta utbedring? Kommunaldirektør Kommunaldirektør svarte at banken har anket. Thor Magne Seland (H) hadde fått en henvendelse fra en far til et funksjonshemma barn som viste til at bostøtteordningen skulle få økte satser, men det var en forutsetning at leieutgiftene ikke skulle øke. Dette har det gjort, leieprisene har hatt en betydelig økning. Hva gjøres med dette? Kommunaldirektør Kommunaldirektør svarte at det i bystyret ble fattet vedtak på feil grunnlag. Dette blir rettet opp igjen i 1. perioderapport for Vanskeligstilte har ikke fått regning med nye leiepriser, mens de som bor i omsorgsboliger har fått det. De som har betalt den nye prisen, vil få pengene igjen for mellomlegget når det nye vedtaket er fattet. Thor Magne Seland (H) stilte følgende spørsmål: 1. Kan vi få en melding på boligsituasjonen for vanskeligstilte, med disponering av omdisponerte midler som egen oversikt? Hvor mye er det handlet for? Hvor mange boliger er skaffet og hvordan slår det ut på ventelisten? 2. Fristen for søknad om erstatning i forbindelse med barnehjems behandling går ut i oktober. Hvor mange har søkt til nå? Det er satt av 42 mill til dette, og et anslag på forventet utbetaling kan kanskje estimeres? Kommunaldirektør Kommunaldirektør svarte følgende: 1. Det er pr. dato inngått avtale om innkjøp av 8 boliger, 7 av disse er 3 roms leiligheter, 1 stk er 2 roms, 2 av leilighetene er overtatt og innflyttet, total sum på disse er ,-. Kontraktspris totalt for alle boligene er ,-. På venteliste pr er det 133 personer, nytt tildelingsmøte er i dag, og da har vi 22 nye søknader til behandling. 2. Hun besvarte dette spørsmålet med å dele ut melding 2/08 i bystyret

3 3. Har Sandnes behandlet evt. plassering av spilleautomater på pub/bar/restaurant? Etter oppslag med Blåkors er behandlings behovet for spillavhengige kraftig redusert etter at forbud ble innført. Er det ønskelig med en oppmyking av dagens praksis, og hvordan stiller Sandnes kommune seg til plassering av Norsk Tippings automater? 4. Demente som ligger på Åse Boas har en uholdbar situasjon i varmen, pårørende blir bedt om å ta med vifte pga varme på rommet. Solen står på hele ettermiddagen og det er ikke noen tilfredstillende solskjerming. Hva kan gjøres? Signe J. Nijkamp (Krf) hadde fått en henvendelse fra brukerutvalget for Mental Helse som lurte på hvordan rapportene fra dem skulle legges fram for utvalg for helse- og sosialtjenester? 3. Bystyret kan i løpet av bevillingsperioden endre på vedtatte retningslinjer. Av hensyn til forutberegnelighet bør de selvsagt være forsiktige med å gjøre dette. Kjenner ikke til om noen av skjenkestedene har konkrete planer om automater. Alle gruppelederne i bystyret har fått mail om dette. 4. Det ble for en tid siden installert nytt ventilasjonsanlegg i dette bygget, anlegget har også aircondition. For at anlegget skal fungere tilfredstillende, må dører og vinduer være lukket, noe de ikke var da varmen stod på. Det er gått ut info til lederne og alle ansatte om det Utvalget var enige om at de ønsket hele referatet fra møtene deres som melding. De ønsket og en befaring til Fredheim i høst. Befaring før møtet Arne Buchholdt Espedal (Ap) hadde fått en henvendelse fra en pårørende til en bruker av Austrått Boas. Der hadde de i sommer en temp. på 40 grader innendørs på det verste, jevnt over hadde temp. vært på ca. 30 grader! Hva skyldes dette? Kommunaldirektør levekår at dette var nytt for henne, hun vil snakke med lederen og kommer tilbake med saken. Det stemmer at det var varmt inne i denne perioden, det ble kjøpt inn vifter som tiltak for å redusere temperaturen. Thor Magne Seland (H) stilte følgende spørsmål: 1. Hvordan er fremgangen i saken mot Sandnes Sparebank ang. Riska rehab? Registrerte i en sak at rådmannen vurderte å bruke av de avsatte 11 mill. til annet formål. Er det brukt noe av denne potten? 2. Er det tatt initiativ til å starte prosessen med Kanalgt. og evt samarbeid med boligbyggelaget for å realisere dette prosjektet? Kommunaldirektør svarte følgende: 1. Saken er ikke ferdig i rettsapparatet ennå, og hun kan derfor foreløpig ikke si noe om fremdrift. 5 av de 11 mill. er omdisponert til Kunstens Hus. 2. Det gjøres vurderinger av bruken av Kanalgt og rådmannen vil komme tilbake til videre fremdrift i økonomiplanen. 3

4 Signe J. Nijkamp (Krf) hadde hatt besøk av 2 representanter fra Skeianetunet sitt Brukerråd som lurte på hvorfor Skeianetunet ikke lenger sorterte under Kultur? De mente også at dersom de skulle fortsette under Levekår, måtte det settes inn mer ressurser slik at miljøarbeidet på dagtid kunne være der hver dag. Kommunaldirektør svarte at Skeianetunet ble lagt til Levekår ved omorganiseringen for 4 år siden. Grunnen til det var bl.a. at de andre eldresentrene er organisert der. Steinar Borgen (Sp) takket for en veldig interessant befaring. Han lurte på om utvalget kunne få en oversikt over tjenestetilbudene som ligger inn under utvalg for helse- og sosialtjenester sitt område, og hvem som drifter, antall brukere osv. Kommunaldirektør svarte at det ville komme. Henny M. Mauritzen (Frp) ønsket en befaring til Dale Asylmottak. Signe Nijkamp (Krf) viste til at Sandnes kommune har kjøpt tilbake Sandnes Sykehus, men at dette ikke kan tas i bruk før Kan det brukes til noe i mellomtiden? Kommunaldirektør levekår svarte at det jobbes med dette, og vil komme tilbake til det i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Thor Magne Seland (H) viste til konferanse i Kristiansand med kommunalministeren og stilte følgende 3 spørsmål: 1. 40% av kommunene i Norge følger ikke forvaltningsloven når det tildeles kommunal bolig. Er Sandnes en av disse? 2. Kan utvalget avholde et møte med regionskontoret til Husbanken (noe de er positive til)for å få informasjon om hvordan vi best mulig kan utnytte midler fra Husbanken i forbindelse med boligsosial handlingsplan blant annet? Kommunaldirektør Kommunaldirektør levekår svarte følgende: 1. Nei, Sandnes er ikke en av disse kommunene. Vi følger prosedyren som er godkjent av bystyret og det fattes vedtak. 2. Sandnes er i ferd med å inngå ny samarbeidsavtale med Husbanken. Denne konkretiserer hva Husbanken kan bistå med slik at kommunen kan realisere noen av tiltakene som er vedtatt i boligsosial handlings plan. Avtalen vil bli lagt fram for utvalg for helse- og sosialtjeneste på neste møte. Melding 37/08 og 38/08 utvalgets møte

5 3. Har Sandnes søkt om kompetansetilskudd for noen prosjekter? Dette er et eget tilskudd som ble gitt til 163 prosjekter i fjor, bl.a. til et prosjekt på Lagårdsveien i Stavanger. 3. Ja, Sandnes har fått midler tidligere til ulike prosjekt. Det vurderes å søke nytt kompetanse tilskudd når den nye avtalen med Husbanken foreligger. Thor Magne Seland (H) stilte videre følgende spørsmål: 1. I forrige møte spurte jeg om Kanalgt. og videre progresjon i denne konkrete saken. Svaret var da at rådmannen skulle komme med forslag til fremdrift i forbindelse med økonomiplan. Jeg kan ikke finne dette prosjektet nevnt i planen, er det en forglemmelse? Kommunaldirektør Kommunaldirektør svarte følgende: 1. Nei, det er ikke en forglemmelse, men rådmannen har ikke funnet rom for tiltak knyttet til Kanalgt. i denne økonomiplanen. Det jobbes med ulike muligheter, foreløpig på idestadiet, spesielt rettet mot tiltak i boligsosial handlingsplan. 2. Før sommeren ble det besluttet å rullere handlingsplan mot diskriminering i Sandnes kommune basert på kjønn, religion, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Det er nå utarbeidet en handlingsplan fra regjeringen når det gjelder seksuell legning som viser til Bergen og Stavanger. Jeg vet også at plan for Rogaland er ute på høring i disse dager, der oppfordres alle kommuner å ha egen plan på dette. Hvordan ligger Sandnes an i dette arbeidet? Er det igangsatt? Hvem har ansvaret for denne samordnende planen? Det hadde vært flott om vi kunne vært litt i forkant på en så profilforebyggende sak som direkte kan knyttes opp mot vår egen visjon som modig, romslig og sunn. 2. Organisasjonsdirektør har ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Det skal være et oppstartmøte nå i november Saken kommer til politisk behandling våren Karen Irene Stangeland (Ap) refererte til kopi av et brev fra statsråd Bjarne Håkon Hansen som var sendt til alle gruppelederne og diverse andre personer i Sandnes. Dette gjaldt planene for Vatnekrossen. Svaret hans bygger på et brev fra pårørende og ikke nødvendigvis de faktiske forhold Kommunaldirektør Kommunaldirektør levekår har ikke mottatt dette brevet ennå, men hun bekreftet at det ikke er endring i planene. 5

6 Signe Nijkamp (Krf) viste til invitasjon fra Husbanken om seminaret Nasjonal konferanse om bostedsløse som skal være i Bergen januar, hun skal delta på dette og ønsket at flere fra utvalget blir med Kommunaldirektør Påmelding til Frode Otto. Politisk sekretariat Gunn Bakken sekretær 6

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 26.januar kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 1/15 Godkjenning

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 27. januar 2010 fra Fellesorganisasjonen (FO) C på vegne av deres medlem A. Ombudet har kommet med uttalelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer