HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 3. oktober 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste den og kommunestyrets representanter ble innkalt med sakliste samme dag. Videre ble saklisten samme dato sendt kommunestyrets vararepresentanter, distriktsrevisoren, Finnmark Dagblad, NRK, etatene samt politiske partier som er representert i kommunestyret til orientering. Den ble også rådmannens utredninger/formannskapets innstillinger sendt kommunestyrets representanter/ vararepresentanter og de øvrige som fikk tilsendt saklisten vedr. kommunestyremøtet. I samme ekspedisjon ble følgende dokumenter utsendt: Plan for forvaltningsrevisjon Plan for selskapskontroll Av kommunestyrets representanter hadde 5 meldt forfall og vararepresentanter var forsøkt innkalt. Frammøtt var: AV MÅSØY ARBEIDERPARTIS LISTE. 1. Repr. Ingalill Olsen 2 John Aase 3. Roy-Arne Andersen 4. Georg Mathisen 5. Irene R. Eliassen 6. Siw Berg 7. Vararepr. Gunnar Jensen 8. Hanne Mathisen AV SENTERPARTIETS LISTE: 9. Repr. Elisabeth D. Guldbrandsen 10. Gudleif Kristiansen 11. Thorleif Hanssen AV HØYRES LISTE: 12. Repr. Anne-Karin Olli 13. Vararepr. Merethe Karthigesan AV SOS. VENSTREPARTIS LISTE: 14. Repr. Lisbeth Seppola 1

2 AV FREMSKRITTSPARTIETS LISTE: 15. Vararepr. Audhild Berg Videre deltok rådmann Leif Vidar Olsen og konsulent Eli Moe. Møtet ble satt kl Etter navneopprop tok kommunestyret pause for avholdelse av gruppemøte. Møtet ble igjen satt kl Kl møtte Fjordlaks AS som var invitert til kommunestyremøte for å orientere om Tufjordbrukets planer og rolle i Måsøy kommune. Fra Fjordlaks AS møtte eier Anders Pedersen, styremedlem Asbjørn Rutgerson og avokat Henrik Grung. 2

3 29/08 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET VALG OVER 2 DAGER Kommunestyret viser til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv av hvor kommunene orienteres om at valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2009 er fastsatt til mandag 14. september Med hjemmel i valglovens 9-2, 2. ledd, vedtar kommunestyret at det også skal holdes valg på søndag 13. september 2009 i stemmekretsen Havøysund. 30/08 VALG VALGSTYRE VALGPERIODEN Innstilling: Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker. Som valgstyre for valgperioden oppnevnes formannskapet. Som leder velges ordfører Som nestleder velges varaordfører. 31/08 FELLESRÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - NY BEHANDLING Kommunestyret vedtar å opprettholde sitt vedtak av sak 36/07 - om å opprette fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Havøysund Pensjonistforenings repr. Georg Fossheim m/personlig vararepr. Roald Jørgensen entlediges for resten av valgperioden. Denne plassen i fellesrådet gis til Mental Helse Måsøy. Som Mental Helse Måsøys representant/pers.vararepr. for resten av valgperioden velges: 3

4 1. Repr. 2. Personlig vararepr. Som leder/nestleder i fellesrådet velges: 1. Leder 2. Nestleder Ordningen med fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en prøveordning i valgperioden 2007/2011. Repr. Anne Karin Olli (H) fremmet følgende forslag på endring av 2. avsnitt:.. Som Mental Helse Måsøys repr./pers. vararepr. for resten av valgperioden velges 2 representanter m/personlige vararepresentanter. Repr. Audhild Berg (Frp.) fremmet følgende forslag på 2 personlige vararepr.: Ann Torill Mathisen Audhild Berg Kommunestyret vedtar å opprettholde sitt vedtak av sak 36/07 - om å opprette fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, dog endres antall representanter m/personlige vararepresentanter til 6. Havøysund Pensjonistforenings repr. Georg Fossheim m/personlig vararepr. Roald Jørgensen entlediges for resten av valgperioden. Denne plassen i fellesrådet gis til Mental Helse Måsøy. Som Mental Helse Måsøys representanter/pers.vararepr. for resten av valgperioden velges: Representant Personlig vararepr. 1. Maria Johnsen Berg 1. Ann Torill Mathisen 2. Tom Rune Borch 2. Audhild Berg Rådet konstituerer seg selv. Ordningen med fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en prøveordning i valgperioden 2007/ /08 VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET - ENDRING Kommunestyret vedtar å endre 3-Sammensetning og valg. Endring blir: Ungdomsrådet skal bestå av 7 faste medlemmer, hvorav 5 velges på ungdommens allmøte innen 30 september hvert år. 4

5 Kommunestyret vedtar å endre 5-Organisering. Endring blir: Ungdomsrådet skal ha møter hver annen måned. Utover dette skal rådet ha møter når leder eller to av rådets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til møtene skal være skriftlig og sendes ut minst 14 dager før møtet. Møtene legges til dagtid i forbindelse med helg, slik at de som er borte på skole har anledning til å delta. Rådet er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Avgjørelser blir tatt med alminnelig flertall, ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltsetmme. Leder, nestleder + et medlem utgjør rådets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder saker for rådet, og kan gies avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Arbeidsutvalget skal ha møter før eller etter ordinære møter i rådet. 33/08 KOMMUNAL GODKJENNING AV HØTTEN BARNEHAGE Høtten barnehage godkjennes etter Lov om barnehager (LOV ) 6 og 10 som en 4-avdelings barnehage med et netto leke- og oppholdsareal på 447, 7 m2 og med plass til inntil 72 barn (over 3 år) og med en bemanningsplan ut fra retningsgivende norm. 34/08 5

6 KOMMUNAL LÅNEGARANTI - MÅSØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kommunestyret i Måsøy garanterer i form av simpel kausjon for et lån tatt opp av Måsøy menighetsråd. Låneopptaket skal maksimalt være på kr , og lånets varighet settes til maksimalt 20 år. 35/08 BUDSJETTREGULERING 2/2008 Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjettreguleringsforslaget. 36/08 DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING KAP. 16 Kommunestyret vedtar følgende endring av delegasjonsreglementet - kap. 16 som omfatter delegasjon av myndighet til administrasjonssjefen etter særlov; Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77: administrasjonen behandler byggesaker som omfatter; uteboder, grillhytter, badestamper og lekestuer administrativt. samlet grunnflate for fritidsbolig inklusiv utebod, grillhytte, badestamp og lekestue skal ikke overstige100m². Samlet grunnflate for Boligenhet inklusiv utebod, grillhytte, badestamp og lekestue skal ikke overstige 200 m² byggesaken skal på vanlig måte sendes på høring 6

7 bygningenes innbyrdes avstandskrav kan fravikes. bygningenes saltak og takvinkel kan fravikes antall i byggeenheten utvides 37/08 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon utarbeides hvert annet år. Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon : 1. Offentlige anskaffelser 2. Ressursbruk i grunnskolen 3. Prosedyrer ved rutiner og ansettelser i kommunen 4. Økonomisk sosialhjelp Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. Kontrollutvalgets innstilling vedtas. 38/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

8 Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for selskapskontroll følger valgperioden. Det foretas eierskapskontroll i alle selskaper i planperioden. Ansvaret for å få kontrolloppgavene gjennomført legges til kontrollutvalgssekretariatet (KUSEK IKS). Kontroll av KUSEK IKS som selskap vurderes av kontrollutvalget. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Kontrollutvalgets innstilling vedtas. 8