HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste den og kommunestyrets representanter ble innkalt med sakliste samme dag. Videre ble saklisten samme dato sendt kommunestyrets vararepresentanter, distriktsrevisoren, Finnmark Dagblad, NRK, etatene samt politiske partier som er representert i kommunestyret til orientering. Den ble også rådmannens utredninger/formannskapets innstillinger sendt kommunestyrets representanter/ vararepresentanter og de øvrige som fikk tilsendt saklisten vedr. kommunestyremøtet. Den ble følgende dokumenter sendt de samme som rådmannens utredninger/formannskapets innstillinger: Årsregnskap 2007: Havøysund havnevesen Måsøy KF Årsregnskap 2007: Måsøy Industrieiendom KF Årsregnskap 2007: Måsøy kommune Årsmelding 2007: Måsøy kommune Av kommunestyrets representanter hadde 4 meldt forfall og vararepresentanter var forsøkt innkalt. Frammøtt var: AV MÅSØY ARBEIDERPARTIS LISTE. 1. Repr. Ingalill Olsen 2 Ingrid Majala 3. Roy-Arne Andersen 4. Kjell Larsen 5. Irene R. Eliassen 6. Siw Berg 7. Geir Leite 8. Vararepr. Else Ramberg 9. Gunnar Jensen AV SENTERPARTIETS LISTE: 10. Repr. Elisabeth D. Guldbrandsen 11. Gudleif Kristiansen 12. Vararepr. Åge Flaten AV HØYRES LISTE: 13. Repr. Anne-Karin Olli 14. Repr. Knut Arnestad 1

2 15. Torbjørn Mathisen AV SOS. VENSTREPARTIS LISTE: 16. Repr. Lisbeth Seppola AV FREMSKRITTSPARTIETS LISTE: 17. Vararepr. Georg Fossheim Videre deltok rådmann Leif Vidar Olsen og konsulent Eli Moe. Møtet ble satt kl Etter navneopprop tok kommunestyret pause for avholdelse av gruppemøte. Møtet ble igjen satt kl

3 13/08 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG DIVERSE STYRER, RÅD OG NEMNDER M.V. - ENDRING Kommunestyret vedtar å øke satsene i reglement for Godtgjørelse til folkevalgte og diverse, styrer råd og nemnder m.v. med 15%. De nye satsene blir å gjelde fra AP/SV v/repr. Irene R. Eliassen fremmet følgende forslag til vedtak: Satsene for legitimert tap i ordinær arbeidsinntekt til kr ,-. For selvstendige næringsdrivende: Møter over 4 timer kr ,-. Møter under 4 timer kr ,-. De andre satsene økes med 15%. De nye satsene blir å gjelde fra Videre bes administrasjonen følge opp reglementet for godtgjørelse til volkevalgte og diverse styrer, råd og nemnder m.v. slik at satsene for møtegodtgjørelse og erstatning for tap i arbeidsinntekt vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen og eventuelle endringer skal gjelde fra hvert år. Første gang Da det er uklart hvem som er selvstendig næringsdrivende må definisjonen på dette innarbeides i regelverket. Forslaget fremmet av AP/SV v/repr. Irene R. Eliassen vedtas - 14/08 FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV PIGGTRÅD I GJERDE Med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 andre og tredje ledd og lov av 5. mai 1961 om grannegjerder 18a vedtar Måsøy kommunestyre forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder med følgende ordlyd: Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder i Måsøy kommune 1 Formål 3

4 Formålet med denne forskriften er å hindre skader på mennesker og dyr ved bruk av piggtråd. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for hele Måsøy kommune 3 Forbud mot piggtråd Forbudet gjelder for all bruk av piggtråd i gjerder, dvs. både på utmark og mellom innmark og utmark 4 Behandling av fjernet piggtråd Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. All fjernet piggtråd skal lagres/ destrueres på forsvarlig måte. 5 Dispensasjon Kommunen kan i særlige tilfeller etter søknad dispensere fra bestemmelsen i denne forskriften. Med særlige forhold menes først og fremst industrianlegg eller annen næringsvirksomhet med et spesielt behov for sikring. 6 Pliktforsømmelse og straff Ved brudd på forskriftens 3 første ledd, kan kommunen sørge for fjerning av slik piggtråd på grunneiers regning. Brudd på denne forskriften kan straffes med bot eller fengsel i inntil et halvt år jf. dyrevernloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ved kunngjørelsestidspunktet. Saken oversendes landbrukskontoret i Kvalsund for videre behandling. Formannskapets innstilling vedtas. 15/08 HYTTERENOVASJON Kommunestyre vedtar å innføre renovasjonsløsning for fritidsboliger, hytterenovasjon, med virkning fra 1. juli 2008 for alle fritidsboliger i Måsøy kommune. Renovasjonsordningen organiseres med soneinndeling slik det framkommer i saksutredningen under alternativ 1. Retningslinjer for hytterenovasjon utarbeides av teknisk etat og skal senest være ferdig 30. juni Formannskapets behandling: Saka går til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet da høringsfristen utgår

5 AP/SV v/repr. Siv Berg fremmet følgende forslag på tillegg til rådmannens innstilling: Hamnedalen hyttefelt i sone 1 med container i Ryggefjord i sommermånedene og benytter container i Krokelvdalen om vinteren. De med flere hytter i Måsøy kommune gis mulighet til å søke dispensasjon fra regelverket slik at de betaler for 1 hytterenovasjon. SP v/repr. Elisabeth D. Guldbrandsen fremmet forslag på følgende tillegg til rådmannens innstilling: 2. avsnitt utgår og endres til: Renovasjonsordningen organiseres med soneinndeling slik det framkommer i saksutredningen under alternativ 3. Hytteeiere i sone 2 velger selv om de vil knytte seg til renovasjonsordningen. Kommunestyre vedtar å innføre renovasjonsløsning for fritidsboliger, hytterenovasjon, med virkning fra 1. juli 2008 for alle fritidsboliger i Måsøy kommune. Renovasjonsordningen organiseres med soneinndeling slik det framkommer i saksutredningen under alternativ 1. Retningslinjer for hytterenovasjon utarbeides av teknisk etat og skal senest være ferdig 30. juni Vedtatt med 14 mot 3 stemmer som ble avgitt for forslaget fremmet av SP v/repr. Elisabeth D. Guldbrandsen. Hamnedalen hyttefelt i sone 1 med container i Ryggefjord i sommermånedene og benytter container i Krokelvdalen om vinteren. De med flere hytter i Måsøy kommune gis mulighet til å søke dispensasjon fra regelverket slik at de betaler for 1 hytterenovasjon. 16/08 LÅNEVEDTAK - HUSBANKEN - STARTLÅN FOR VIDERE UTLÅN Kommunestyret viser til Husbankens lånetilsagn av og vedtar å oppta startlån i Husbanken stort kr ,- for videre utlån. Lånet nedbetales over 10 år. Rentesats f.t. 5,5%. 5

6 Formannskapets innstilling vedtas, dog endres låneopptaket til kr ,-. 17/08 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV UNDERSKUDD OG EKSTRA TILSKUDD TIL HAVØYSUND KIRKEGÅRD Kommunestyret viser til søknad fra kirkeadministrasjonen om å få dekt akkumulert underskudd på kr opparbeid i 2006 og Kommunestyret utsetter saken i påvente av en grundigere konsekvensvurdering av drifta. SP v/ repr. Gudleif Kristiansen fremmet følgnde forslag til vedtak: Kommunestyret viser til søknad fra kirkeadministrasjonen og vedtar å dekke akkumulert undereskudd opparbeidet i 2006 og 2007 på kr ,- mot Disposisjonsfond. Kommunestyret ber også om at teknisk etat bidrar til å utarbeide kostnadsoverslag for ferdigstillelse av kirkegården i Havøysund. Videre ber kommunestyret administrasjonen om å gå sammen med menighetsrådet for å se på den økonomiske driften, for deretter å sette opp budsjett for H/Frp. v/repr. Anne Karin Olli fremmet forslag på følgende tillegg til forslag fremmet av SP: Kommunestyret ber administrasjonen sammen med kirka gjennomgå fremtidig driftsnivå og vedlikehold. Saken skal tilbake til kommunestyret før neste budsjettbehandling. (Det ble ikke votert over dette forslaget. Forslaget skal følge saken). Kommunestyret viser til søknad fra kirkeadministrasjonen om å få dekt akkumulert underskudd på kr opparbeid i 2006 og Kommunestyret utsetter saken i påvente av en grundigere konsekvensvurdering av drifta. Vedtatt med 10 mot 7 stemmer som ble avgitt for forslaget fremmet av SP v/repr. Gudleif Kristiansen. 6

7 18/08 TUFJORD VANNVERK - NY BEHANDLING Kommunestyret vedtar å investere i nytt vannbehandlingsanlegg til Tufjord vannverk som dekker det totale vannbehovet i Tufjord, forutsatt at Tufjordbruket AS bidrar med sin andel av investeringen. Klarer man ikke finasiere opp et vannbehandlingsanlegg som dekker det totale vannbehovet i Tufjord, investerer kommunen i et redusert vannbehandlingsanlegg. Formannskapets merknader til innstillingen: Formannskapet ber om at administrasjonen avklarer med Tufjordbruket innen om de vil delta som medfinansiør. AP/SV v/repr. Kjell Larsen fremmet forslag på følgende tillegg til formannskapets innstilling (etter 1. setning): Tufjordbruket AS må derfor bidra med kr. 2,5 mill. H v/repr. Anne Karin Olli fremmet følgende forslag: Endring av 1. setning:.. forutsatt at Tufjordbruket AS bidrar med minimum kr. 1,25 mill. 2. avsnitt strykes. (Ikke stemt over) Kommunestyret vedtar å investere i nytt vannbehandlingsanlegg til Tufjord vannverk som dekker det totale vannbehovet i Tufjord, forutsatt at Tufjordbruket AS bidrar med sin andel av investeringen. Vedtatt med 10 mot 7 st. som ble avgitt for et Forslag fremmet av H v/repr. Anne Karin Olli. Klarer man ikke finasiere opp et vannbehandlingsanlegg som dekker det totale vannbehovet i Tufjord, investerer kommunen i et redusert vannbehandlingsanlegg. Tufjordbruket AS må derfor bidra med kr. 2,5 mill. - Vedtatt med 13 mot 4 stemmer. 19/08 DELEGASJONSREGLEMENTET - REVISJON Kommunestyret vedtar fremlagte reviderte delegasjonsreglement. 7

8 Formannskapets innstilling vedtas. 20/08 DESISJON REGNSKAP HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF Kommunestyret viser til det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,77. Regnskapet fastsettes som Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt årsregnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,77 overføres til disposisjonsfondet. Formannskapets innstilling vedtas. 21/08 DESISJON REGNSKAP MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF Kommunestyret viser til det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,32. Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven, jfr forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 6. Regnskapet fastsettes som Måsøy Industrieiendom KF sitt årsregnskap for Regnskapsmessig merforbruk på kr ,32 dekkes over driftsregnskapet for

9 Formannskapets innstilling vedtas. 22/08 DESISJON REGNSKAP MÅSØY KOMMUNE Kommunestyret viser til det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig ressultat på kr 0. Regnskapet fastsettes som Måsøy kommune sitt årsregnskap for Formannskapets innstilling vedtas. 23/08 ÅRSMELDING 2007 Kommunestyret tar årsmeldinga for 2007 til orientering. Formannskapets innstilling vedtas. 9

10 24/08 ÅRSMELDING NÆRINGSFONDET 2007 Kommunestyret tar årsmelding for 2007 til orientering.. 25/08 ÅRSBERETNING KONTROLLUTVALGET I MÅSØY KOMMUNE Innstilling: Rådmannen fremmer ikke innstilling. Årsberetningen tas til orientering. Følgende ble erklært inhabil i sak 26/08: Repr. Geir Leite (A) er ansatt i firma Sweco Grøner og har utarbeidet forprosjekt for utbedring Havøysund skole jfr. fvl. 6, 2. ledd. Repr. Lisbeth Seppola (SV) har vært med i prosjektet ang. uteområdet v/havøysund skole jfr. kommunelovens 40, pkt 3b. 26/08 BUDSJETTREGULERING 1/2008 Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjettreguleringsforslag datert

11 Repr. Torbjørn Mathisen (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP/H: Kommunestyret er kritisk til at en så stor endring/budsjettregulering ble lagt frem uten saksutredning. Formannskapets innstilling vedtas Forslaget fremmet av repr. Torbjørn Mathisen på vegne av SP/H vedtas. 27/08 INTERPELLASJON HAR DISTRIKTET I MÅSØY EN FREMTID? Måsøy Senterparti v/gudleif Kristiansen hadde fremmet følgende interpellasjon: HAR DISTRIKTET I MÅSØY EN FREMTID? I kommunestyrets møte 13. juni 2003 sak 0016/03 ble rapport fra nedsatt utvalg som skulle se på hvorvidt distriktet i Måsøy har en fremtid behandlet. Bakgrunnen for utvalgets arbeid var den negative befolkningsutviklingen i kommunen. Utvalget avholdt 6 arbeidsmøter i tillegg til folkemøter på alle steder i kommunen, og fremla en rapport som ble forelagt kommunestyret. I kommunestyrets vedtak om tiltak som skal iverksettes fremgår det bl.a. av pkt. 1 at administrasjonen eller kommunens politiske ledelse har kontordag/møter i distriktet minimum 1 gang pr. år. I rapporten begrunnes dette som et tiltak som skal bidra til å skape mindre avstand mellom distriktet og kommunesenteret og for å få bedre forståelse for problemer i distriktet. Har en fra kommunens administrative og/eller politiske side fulgt opp dette punktet i vedtaket? Om svaret er negativt ber en om en redegjørelse hvorfor dette ikke er fulgt opp og hva en vil gjøre for å etterkomme dette. Om svaret derimot er positivt ber en om en oversikt over de møter som er avholdt på de enkelte sted i distriktet siden vedtaket ble fattet. Ordførerens svar på interpellasjon: Viser til interpellasjon fra Måsøy Senterparti knyttet til sak 16/03 om administrasjonen eller kommunens politiske ledelse har kontordager/møter i distriktet minimum 1 gang pr. år. 11

12 Bakgrunn for saken var et ønske om å styrke distriktene i Måsøy og å redusere den negative befolkningsutviklingen. Det har vi prøvd å gjøre i distriktene gjennom opprettholdelse av skoltilbud, til tross for få elever. Måsøy kommune har lagt til rette for infrastruktur som eks.vis flytebrygger. For meg som politikere er konkrete tiltak den viktigste oppfølgingen av det å styrke distriktene i Måsøy. Utvikling av kommunen er en kontinuerlig prosess som vi alle må delta i, uansett parti. I så måte er budsjettvedtaket i desember hvert år, årets viktigste styringsredskap. Når det gjelder avvikling av kontordager i distriktet så er det ikke fulgt opp. Begrunnelsen for det er at Måsøy kommune har de siste årene ikke hatt en normal bemanningssituasjon i forhold til administrasjonen. Vi har hatt stor utskifting av etatsjefer/administrativt personell, samt vakanse i stillinger. Rådmannen har i lange perioder de senere år fungert også som helse- og sosialsjef i forbindelse med sykemelding. Vi har hatt skifte av teknisk sjef, noe vi også går mot på nytt. Det er en stilling som er vanskelig å besette, og det kan bety at rådmannen må administrere deler av dette saksfeltet også fra høsten av. Han har også hatt utviklings- og næringsarbeidet i kommunen i forbindelse med vakanse i stillingen. Utbyggingsprosjekt og oppfølging av disse ligger også under rådmannen, noe som vanligvis har ligget under teknisk etat. I tillegg er legetjenesten direkte underlagt rådmannen. En slik organisering er gjort for å få organisasjonen til å fungere, til tross for mangel på nøkkelstillinger. Jeg nevner det for å synliggjøre at Måsøy kommune ikke har en normal bemanningssituasjon. Denne situasjonen kommer ikke til å endre seg vesentlig med det første. Formannskapet har drøftet denne situasjonen i fjor og rådmannen fikk tilbakemelding om at han måtte prioritere bort arbeidsoppgaver, for å ta fatt i det viktigste. Det Måsøy Senterparti spør om er et resultat av prioritering i en hektisk hverdag. Fra Måsøy kommunes side, både politisk og administrativt, ser vi klart at behovet er til stede, men at situasjonen ikke har tillatt slik prioritering. Vi opplever allikevel at vi har god kontakt med innbyggerne i distriktet, gjennom telefon, mailkontakt og besøk på kontoret. Også min arbeidssituasjon har endret seg, med økt reisefrekvens og arbeidspress. Jeg har allikevel den tro at mine verv utenfor Måsøy kommune også skal komme Måsøy tilgode. Ellers hadde jeg ikke takket ja til arbeidskrevende verv utenom kommunen. Både politisk og administrativt skal vi gjøre vårt ytterste for å øke besøksfrekvensen. I den forbindelse skal vi legge vårt første formannskapsmøte høsten-08 til en av øyene i distriktet, for å imøtekomme dette. Jeg vil allikevel vise til at hovedutfordringen, den negative befolkningsutviklingen, for 2007 ble positiv, med 14 innbyggere i pluss. Dette som et resultat av bl. a nye arbeidsplasser, og at kommunen har god styring på sin økonomi. Det å kjøre så stramt økonomisk som Måsøy kommune gjør, har sine utfordringer, men hvis vi vurderer utviklingen i Måsøy kommune siden 2003, så ser vi flere positive trekk. Vedtaket Måsøy Senterparti etterspør består av 8 punkt. Jeg refererer de ikke, men jeg konstaterer at administrasjonen og politikerne i Måsøy kommune i hovedsak har oppfylt punktene sett opp mot målsettinga i vedtaket. Det betyr ikke at vi ikke skal ha fokus på hvordan vi skal kunne styrke hele Måsøy kommune. Her må alle i det politiske miljø bidra med gode og konstruktive forslag. 28/08 INTERPELLASJON BARNEHAGETILBUD PÅ ROLVSØY Måsøy Høyre v/anne Karin Olli hadde fremmet følgende interpellasjon: Måsøy Høyre er kjent med at der er kommet flere henvendelser til Måsøy kommune fra foreldre som ønsker opprettelse av barnehage på Rolvsøy. Disse henvendelser er kommet flere ganger, uten at det er skjedd noe konkret i saken. Viser her til svar fra kultur- og oppvekstsjefen dat og På Rolvsøy er det som kjent investert store summer av en næringsaktør i en virksomhet som har stor sysselsetningsmessig betydning. For at kommunen skal få mest mulig positive ringvirkninger av denne etableringen, er skatteinngang og økt rammetilskudd viktige konsekvenser. Fast bosetning er her en ønsker og 12

13 utløsende faktor. Her er tilbud om barnehageplass en viktig kommunal oppgave. Foreldre på Rolvsøy har like stor bruk for barnehagetilbud som andre steder. Måsøy Høyre er klar over at det kan være noen hindringer av formell karakter og at barnehagedrift ikke er innregulert i driftsbudsjettet for Dog vil vi minne om at i Måsøy kommune har det vært tverrpolitisk enighet om å opprettholde skoletilbud for en hvr pris, og Måsøy Høyre mener at dette prinsippet også må gjelde for barnehagetilbud. De fleste skolebarn kommer fra barnehageplass. Spørsmål: Hvordan ser ordfører på den politiske sammenhengen mellom tilrettelegging av tilbud for befolkningen, i dette tilfellet barnehagetilbud, og fast bosetning i kommunen? Vil ordfører bidra til at det startes opp et barnehagetilbud til småbarnsforeldre på Rolvsøy, og hva kan eventuelt gjøres for at kommunen på kort varsel kan starte opp med et barnehagetilbud på Rolvsøy fra høsten 2008? Ordførerens svar på interpellasjon: Viser til Måsøy Høyres interpellasjon til ordfører, i kommunestyremøte 13.juni Spørsmål 1: Hvordan ser ordfører på den politiske sammenhengen mellom tilrettelegging av tilbud for befolkningen, i dette tilfelle barnehagetilbudet, og fast bosetning i kommunen? Ulike tilbud i en kommune er selvfølgelig en faktor for å beholde/øke bosetningen på et sted, men det er også mange andre faktorer for å øke/opprettholde en bosetning. Svært mange kystkommuner i Finnmark har hatt en langvarig befolkningsnedgang, til tross for gode kommunale tilbud. Hvis vi tar utgangspunkt i skoletilbudet i distriktet så har vi gode skoler og kvalifisert personell. Allikevel har vi et stadig synkende elevtall. Måsøy kommune gjenåpner Gunnarnes skole fra høsten 2008 med 2 elever. Det er selvfølgelig et økonomisk løft for Måsøy kommune, men et valg vi har følt har vært riktig, ikke minst overfor elever og foreldre fra Rolvsøy. Vi ønsker å ha de samme føringene overfor Rolvsøy, som på de andre øyene. Spørsmål 2: Vil ordfører bidra til at det startes opp et barnehagetilbud til småbarnforeldre på Rolvsøy, og hva kan eventuelt gjøres for at kommunen på kort varsel kan starte opp med et barnehagetilbud på Rolvsøy fra høsten 2008? I budsjettet for 2008 er det ikke rom for nye tiltak. Jeg anser det derfor ikke som mulig å få et kommunalt barnehagetilbud høsten Jeg viser i den forbindelse til rådmannens gjennomgang i forbindelse med budsjett 2009 i dag hvor vi etter vedtak tar inn Gunnarnes skole, midlertidige sykehjemsplasser etc., samt er gitt en oversikt over kjente tall for Fra skoleåret 2008/2009 vil det være 3 barn under skolepliktig alder (registrert i folkeregisteret) og skoleåret 2009/2010 vil det kun være 2 barn. Dersom Måsøy kommune skulle vurdere oppstart av et barnehagetilbud på Rolvsøy ville det kreve en utredning i tilknytning til offentlige krav til godkjenning av barnehage, til lønn, til utstyr og til muligheten for å skaffe kvalifisert personell, som kommunestyret måtte vurdere opp mot prioriteringene i neste års budsjett. Det er selvfølgelig fritt opp til alle partier å foreslå prioriteringer, og rydde plass til nye tiltak i forbindelse med framtidig budsjettbehandlinger. Jeg tror at en god og gjennomførbar løsning for foreldrene kan være å starte en familiebarnehage. Det vil ikke være i kommunal regi, men med tilskudd fra det offentlige. Jeg vil derfor anbefale at foreldrene på Rolvsøy vurderer en slik mulighet for å løse behovet. Det kan nevnes at det har vært tatt kontakt fra Rolvsøy for å bruke skolen til barnepass fra høsten av, noe kommunen selvsagt er behjelpelig med. 13

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer