RAPPORT FRA STIFTELSEN NABOHJELP KONSEPT NABO-SONE - KOMPETANSETILSKUDD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA STIFTELSEN NABOHJELP 2005-2007 - KONSEPT NABO-SONE - KOMPETANSETILSKUDD 11482896"

Transkript

1 Stiftelsen nabohjelp Serviceboks Kristiansand v% abo Husbanken V/ Gunnar Sveri RAPPORT FRA STIFTELSEN NABOHJELP KONSEPT NABO-SONE - KOMPETANSETILSKUDD Viser til referanse Husbanken 2007/446-2 Kopi sendes elektronisk til no for bruk på Bibsys. Kontaktinformasjon: Stiftelsen Nabohjelp Serviceboks Kristiansand Besøksadresse : Holbergsgate sekretariatnabo.as

2 Stiftelsen Nabohjelp: Stiftelsen Nabohjelp ble etablert 14. november 2000, med sekretariat lokalisert til Kristiansand. Stifterne er Kristiansand kommune, AL Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norsk Folkehjelp. Hovedsamarbeidspartner er Husbanken, Justisdepartementet, TrygVesta og BUSSEN Trafikkselskap AS (Kristiansand). Styrets sammensetning: Fagråd: Leder: Rolf B. Wegner Knut Enger Nest leder: Synnøve Folde Synnøve Folde Styremedlem: Egil Lyngen Helge Fredriksen Styremedlem: Tone Stang Astrup Ivar Oftedahi Styremedlem: Tove Nakken Loveleen Kumar Vara rep. Erik Brekke Ellen Kittelsbye Vara rep. Svein Bjørn Losnegård Yngvar M. Arnli Vara rep. YngvarArnli Asbjørn Karlsen Daglig leder: Tom Nordby Regnskapsfører: Økonomikonsult als - Kristiansand Revisor: Engebø, Revisorsenteret, Kristiansand Tanken bak konseptet nabo: Gjennom enkle virkemidler kan NABOSONER bidra til å redusere kriminalitet og frykten for den i bomiljøer, bedre det sosiale nettverk og høyne bevisstheten om at man har et ansvar for nærmiljøet sitt. Nabo-soner er et geografisk avgrenset boområde der beboerne selv tar et felles ansvar for å trygge sitt eget nærmiljø, gjennom å bli kjent med de som bor i området. Hver Nabo-sone velger en koordinator som er kontaktperson for sonen innad og utad til samarbeidspartnere som kommune og politi. Aksjon NABO går ut på å mobilisere de gode krefter naboer imellom; slik at naboer bryr seg om hverandre på en positiv måte, og tar vare på både de materielle og menneskelige verdier til felles beste. I praksis er NABOSONE enkle ting som å sikre egne verdier for innbrudd, organisere nabopatruljer, passe huset til hverandre, ta inn posten for naboer som er bortreist, holde et øye med hvem som beveger seg i naboområdet, styrke det sosiale bånd naboer imellom, bidra til et godt og inkluderende bomiljø der alle blir del i fellesskapet osv. Aksjon NABO berører også mer holdningsmessige forhold, som å gripe fatt i uønskede tendenser i et nabolag og forebygge en negativ utvikling av for eksempel kriminalitet, rusmissbruk, mobbing, tagging, diskriminering osv. Naboer som bryr seg positivt om hverandre, kan sammen oppnå store verdiforbedringer i oppvekstmiljøet for barn, og i bomiljøet for både barn, voksne og eldre. Vi ønsker å få inn en positivt ladet reaksjon på ordet naboen. En person som både barn og voksne kan og tørr prate med. Videre at ordet nabolag får tilbake den sosiale betydning, og ikke blir et geografisk begrep. Aksjon NABO er et konsept der man tar tak i uønskede forhold i eget bomiljø. Det vil på ingen måte si at naboene skal være politiets forlengede arm, eller noen form for borgervern. Det er ingen tvil om hvem som har ansvaret for ordensmakten i områdene, og nabopatruljene organiseres bare for at det skal være personer synlig tilstede i boområdet der det er behov. Erfaring viser at det er flere som tar tak i uønskede hendelser i en nabo -sone, for en har tryggheten ved å snakke i flertall med de resterende naboer i ryggen. Det er lettere å si at slik vil ikke VI ha det for her er vi en nabo-sone, i stedet for slik vil ikke JEG ha det.

3 EN etablert NABOSONE har riktignok et tett samarbeid med politiet, men skal selv ikke utføre noen politioppgaver. Naboene skal være naboens forlengede arm, og ingen politi eller borgervern. For at det skal være synlig for uønskede elementer at de er kommet inn i et område der naboer bryr seg om hverandre, merkes områdene med NABOSONE skift og oblater på postkasser/dører. Nabo er gratis for alle boområder i Norge å knytte seg til, og opp til de enkelte naboer i samarbeid med lokalt politi å gjennomføre. Å etablere en NABOSONE er et kriminalitetsforebyggende tiltak, der også gevinsten er et bedre sosialt bomiljø og reduksjon av angst, frustrasjon og uttrygghet. Aksjon NABO bygger på TRIVSEL, TILHØRIGHET og TRYGGHET i bomiljøet, samt at betydningen for et inkluderende bomiljø fremheves. I en nabo-sone skal alle ha det godt og føle en sterk grad av trygghet. Utbredelse pr. 1. Januar 2007: Det er 204 godkjent etablerte Nabosoner, fordelt fra Tromsø, Bergen, Stord, Sandnes, Klepp, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Oslo og ned til Sarpsborg. Det arbeides aktivt i 8 registrerte vel / borettslag med etablering av Nabosone. Det her vært en økning i antall nabo-soner under prosjektperioden på rundt 180, dette befatter ca husstander der tanken om å ta vare på de personer en har rundt seg er blitt styrket. Kriminalstatistikk: Finansnæringens Hovedorganisasjon har offentliggjort tall for de tre første kvartal av 2002, som viser at innbrudd i økende grad rammer boligområder fremfor butikker/kiosker/bensinstasjoner. De siste årene har det vært en nedgang i antall innbrudd i privatboliger /leiligheter, men like fullt meldes det til politiet daglig om 69 innbrudd. De siste årene viser en nedgang i villainnbrudd, men derimot en sterk økning i leilighetsinnbrudd. Det er vist til økende vold, spesielt i bykjemer, men også på større kjøpe sentere og i boligfelt. Aksjon Nabohjelp kan vise til statistikk hvor et borettslag (Øvre Slettheia i Kristiansand) fire år etter innføring av konseptet Nabo fikk redusert samlet utbetaling grunnet skader og hærverk fra ,- kroner til ,- pr. år. Det har siden ligget rundt ,- kroner pr. år. Reportasje i avisen Fedrelandsvennen kan vise til reduksjon i kriminaliteten i området Vågsbygd / Kristiansand, der Nabo-soner er innført; med 25 % færre lovbrudd i Voie 130 % færre lovbrudd i Vågsbygd 1 47 % færre lovbrudd i Øvre Slettheia. En nyere statistikk fra Stovner i Oslo, viser tydelig samme nedgang i antall anmeldelser til politiet etter at nabo-sonene har startet sitt arbeid. Her viser også fellesarrangementer at samhold på tvers av etnisk opprinnelse slår rot. Beboere roser effekten av mer fellesskap og samhold. Hvordan gjøres konseptet Nabo kjent på landsbasis: Stiftelsen Nabohjelp har dessverre ikke fått de økonomiske midlene en kan ekspandere stort og fort med, følgelig ble kontakten utad derfor noe lavere enn forventet også i Det har vist seg at der vi over tid har fått omtale i pressen, positiv innstilling fra politi og politikere, og at vår logo er kjent; bedrer responsen fra boområder. Mye innsats har derfor gått med til å få logoen synliggjort og tanken bak konseptet Nabo gjort kjent via post l Intemett I telefon. Stiftelsen har med andre ord ikke fått den pressedekning som var en forutsetning for etablering på landsbasis. Det er derfor blitt en av daglig leders oppgaver å finne andre måter å gjøre tanken bak stiftelsen kjent. Dette gjøres med aktiv bruk av telefon, post og Intemett. Det er brukt betydelig tid for å kontakte politisk ledelse og forebyggende enheter innen de fleste av landets kommuner. Videre er mer enn 140 av landets aviser tilskrevet for å få presseomtale hvert år. Likeledes er lokalradioer kontaktet for å kunne komme med innslag om Nabo. Dette er en tung materie å arbeide opp mot.

4 Styret i Stiftelsen har besluttet at Oslo kommune skal være satsningsområde for Oslo kommune har satt av midler for annonsering og presseinnslag der logo og omtale blir offentliggjort. Stiftelsens Internettside der Husbanken har link og logo (www.nabo. as), er kommet som link på flere nettsider, Dette, samt omtale i lokalradio / lokalaviser, har gjort at antall "treff på vår nettside nå ligger på et gjennomsnitt på litt over 1500 treff/besøk i måneden. Fremgangsmåte for etablering av soner i landets kommuner. Der det er politisk vilje og positiv respons fra politiet, arrangeres en Oppstartskonferanse fra vår side. Vi inviterer til et fellesmøte for representanter for velforeninger, borettslag og selvstendige boområder. På dette møtet presenteres konseptet Nabo, og hvordan områder kan etableres. Møtet følges opp med et referat fra møtet til de fremmøtte interessenter. Det blir så opp til de forskjellige velforeninger/borettslag å beslutte om de skal etablere en Nabo-sone. Dette følges opp med et etableringsmøte i vellet/borettslaget der beboere og politi utveksler nødvendig informasjon og setter grunnlaget for et samarbeid. Merkesett kan så bestilles via sekretariatet for Stiftelsen Nabohjelp. Økonomi: Stiftelsens økonomi kan ikke betegnes som meget god, men stiftelsen kan trygt drive sin drift på et ambisjonsnivå som ligger under det planlagte ved stiftelsesdato. Stiftelsens styre arbeider aktivt for å skaffe flere hovedsamarbeidspartnere. Dette har vist seg vanskelig med dagens resultater for de større solide bedrifter som opererer i markedet. Svært få har mulighet for å binde seg opp med en avtale på ønsket kapital over tid. Styret arbeider aktivt med å skaffe bedrifter som hovedsamarbeidspartner. Problemområder. Trange økonomiske rammer vanskeliggjør spredning av konseptet med den hurtighet som er ønsket, og som var en forutsetning ved dannelsen av stiftelsen. Bruk av post, telefon og Internett gjør ikke prosessen raskere. Aksjon Nabo merker også tydelig at det tar tid å arbeide opp mot velforeninger / borettsalg, for at konseptet skal utvikles til en Nabosone. Demokratiske prosesser som styremøter, allmøter og lignende før konseptet kan besluttes innført i boområdene, er oftest lange og tidkrevende. Konseptet er gratis og frivillig, og kan ikke tvinges på boområder uten minst 50 % interesse fra beboernes side. Det er ikke alltid like lett å få tak i ressurspersoner som ønsker å bidra aktivt til innføring av noe nytt. At politiet gikk inn i en omstrukturering har heller ikke hjulpet stiftelsen. Omorganisering gjør at de fleste Politidistrikt i liten gard har prioritert å fremme NABO- konseptet som et ledd i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette skyldes først og fremst reduserte budsjett og færre politifolk i aktiv tjeneste. Politidistriktene har i dag færre patruljer i drift samtidig, noe vi merker med hensyn til patruljering i Nabo-soner. Oslo Politidistrikt vil for 2008 samarbeide aktivt med Oslo kommune og Stiftelsen nabohjelp for å bringe nabo-tanken inn hos byens befolkning. Det er en kjent sak at å innføre noe nytt tar tid. De positive statistikker fra områder hvor Nabo-soner er innført hjelper oss i markedsføringen. Antall tilfeller av hærverk og innbrudd synker, og trygghet og trivsel øker. Med redusert hærverk I skadeverk synker også frustrasjonen og utryggheten kriminalitet medfører. Konklusjon: Utbredelsen av Aksjon Nabo har tatt lenger tid enn forventet, men konseptet vinner sakte men sikkert frem på landsbasis. Konseptet Nabo får en meget positiv mottagelse der vi kommer i tale med beboere. Statistikker viser en veldig bedring innen det kriminalitetsforebyggende arbeid, og beboere kan klart se fordelen av å

5 etablere en Nabo -sone i sine boområder. Selv om antall nyetablerte soner går langsomt, arbeides det aktivt i flere boområder med etablering. I den senere tid har flere og flere tatt kontakt med stiftelsen Nabohjelp på telefon eller e -post. Dette har øket spesielt etter at Styrets leder Rolf B. Wegner har fått en fast spalte i medlemsbladet til NBBL; BO. De siste å rene har interessen for prosjektet flyttet seg fra det å sikre egne boliger og verdier, til den sosiale gevinsten en får gjennom Nabo. Spørsmål om hvordan en skal løse "sosiale" uoverenstemmelser opptar flere og flere. Det er derfor blitt en dreining i plansjegrunnlaget under informasjonsmøtene til nettopp å møte interessen for et bedre sosialt bomiljø. Tiltak som styrker samhold og kontaktmuligheter naboer imellom, det å kunne hjelpe hverandre, og hvordan man kan få flere til å delta i fellesskapet, fatter stor interesse. (Plansjene bygger nå på hvordan skape et godt og inkluderende bomiljø der også de sårbare gruppers kompetanse kan nyttes i fellesskapets beste. Mye plansjemateriell er hentet fra tips og ideer i Husbankens Formidlingshefte fra Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø.) Dreining i folks interesse for mer sosiale tiltak for å styrke bomiljøet og inkludering, har muligens sammenheng med at stadig flere og flere skaffer seg innbruddsalarm. Fra å føle en usikkerhet og frykt inne i egne hjem og for egne verdier, har fokus nå flyttet seg ut til fellesområder rundt boområdet. Vi får flere henvendelser fra boområder uten særlige problemer innen kriminalitet, men som "sliter" med å bygge opp et godt helhetlig sosialt miljø. Stiftelsen nabohjelp takker for støtte og samarbeid i prosjektperioden. Prosjektet nabohjelp vil fortsette i årene fremover. Vi vil nå konsentrere tilbud om tiltaket til de større byene i Norge, og i samarbeid med Natteravnsrådet gjøre fremstøt der frivillighet viser seg å fungere allerede. Dette håper vi vil gi en forebyggende gevinst også innen kriminalitetsforebygging og inkluderende bomiljø. Konseptet nabohjelp har fått en styrket sosial profil, takket være Husbanken. Dette vil videreutvikles selv om prosjektperioden er over, og Stiftelsen Nabohjelp håper på mange flere Nabo -soner der inkluderende bomiljø vil stå sentralt. For Stiftelsen Nabohjelp, Kristiansand, 12 februar Tom Nordby Daglig leder

VOLLEN VEL 2009. vinter. Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars!

VOLLEN VEL 2009. vinter. Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars! VOLLEN VEL 2009 Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! vinter Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars! Hvorfor må kontingenten for dem som bor i velveiene økes? Dette skiltet

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Frivilligheten mobiliseres mot vold

Frivilligheten mobiliseres mot vold Nr. 3 - september - 63. årgang Frivilligheten mobiliseres mot vold TEMA: oppvekst og trygghet Side 2 og 5-9 Ordføreren i et eksklusivt intervju. Les hva han svarer når vi spør om kommunens forhold til

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 Oslo kommune Bydel Sagene OSLO BYSTYRE HELSE- OG SOSIALKOMITEEN RÅDHUSET 0037 Oslo Dato: 01.07.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 BYDELSUTVALGETS

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer