Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier."

Transkript

1 årsberetning 2012

2 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag Eiker Eiendomsutvikling AS er en personorientert virksomhet, og alle våre prosjekter og tiltak skal være i harmoni med følgende kriterier: Prosjektene skal fokusere optimalt på den enkeltes personlige behov Prosjektene skal fokusere optimalt på samfunnsnytten av tiltaket Det skal være økonomisk bærekraft i alle prosjekter og tiltak 2

3 innhold Eiker Eiendomsutvikling Visjon, foretningside og verdigrunnlag... 2 Nøkkeltall... 4 Eiker Eiendomsutvikling AS... 7 Styrets årsberetning Regnskap Kontantstrømoppstilling Balanse Noter Revisjonsberetning Hokksund utvikling as Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning nævraløkka AS Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning stasjonsgata 30 AS Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Varg eiendom as Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Hougsund eiendomsselskab as Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning rådhusgata bosenter AS Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning industrigata bosenter as Styrets årsberetning Regnskap Balanse Noter Revisjonsberetning 3

4 Eiker Eiendomsutvikling Nøkkeltall Konsernregnskap Eiker Eiendoms utvikling AS Hokksund Utvikling AS Stasjonsgata 30 AS Nævraløkka AS Varg AS Industrigata Bosenter AS Rådhusgata Bosenter AS Hougsund Eiendoms selskab AS Sum konsern 2012 Sum konsern 2011 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Ordinært resultat Skattekostnad Årsresultat Resultatutvikling for konsernet Resultat etter skatt Boligutleie Utleie boenheter Forvaltning ØE kommune Ledighet i boligene Gjennomsnittlig ledighet gjennom året

5 Eiker Eiendomsutvikling AS balanse Eiker Eiendoms utvikling AS Hokksund Utvikling AS Stasjonsgata 30 AS Nævraløkka AS Varg AS Industrigata Bosenter AS Rådhusgata Bosenter AS Hougsund Eiendoms selskab AS Sum konsern 2012 Sum konsern 2011 Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler EK Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Gjeld rentesikret Sum langsiktig gjeld konsern pr utgjør kr , hvorav 2/3 er rentesikret. Markedsverdi eiendommer Hvert år blir det gjennomført en vurdering av markedsverdien på eiendomsporteføljen. Vurderingen gjennomføres av Fossen Takst AS. Pr ble markedsverdien vurdert til 467 millioner. Balanseført verdi er 310 millioner. 5

6 Eiker Eiendomsutvikling AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2012 Omsetning og økonomisk resultat Omsetningen i 2012 ble 20,5 mill. kr, en nedgang på 4,4 mill. kr fra året før. Nedgangen skyldes at det ikke er solgt eiendom i 2012, mens det i 2011 ble inntektsført 5,4 mill. som gevinst på eiendomssalg. Leieinntektene er 1,0 mill. kr høyere i 2012 enn i Økningen skyldes i hovedsak leie fra eiendom som ble ferdigstilt i løpet av 2011, og som gir inntekter for hele året De viktigste hendelsene i 2012 for Eiker Eiendomsutvikling AS (heretter benevnt EEU) var: Støahagen. Salgsstart for prosjektet og seks leiligheter er solgt i Ytterligere fire er solgt så langt i Dette utløser finansiering og bygging starter i Hokksund Sentrum Vest. Utvikling av samarbeidsmodell med ROM Eiendom AS. Darbu sentrum. Avtale med lokale interessenter om utvikling av en nærings- og boligeiendom. Stasjonsgata Ferdigstilt forretningslokale, kontorer og boliger i samarbeid med Kirkens Sosialtjeneste. Kjøp av tomter i Vestfossen og Hokksund. EEU er et selskap med forretningsadresse i Hokksund og er eid av Øvre Eiker kommune. Selskapets hovedformål er å realisere kommunens boligsosiale handlingsplan. EEU, som er morselskap i konsernet, har følgende datterselskaper: Hokksund Utvikling AS Stasjonsgata 30 AS Rådhusgata Bosenter AS Eiker Eiendomsutvikling AS Varg Eiendom AS Industrigata Bosenter AS Nævraløkka AS Hougsund Eiendomsselskab AS I tillegg eier EEU og Kirkens Sosialtjeneste Stasjonsgata AS med 50 % hver. EEU eier også 38,2 % i FIDA AS, som er et selskap for utvikling av eiendommen på Darbu sentrum. Driftskostnadene er 1,2 mill. kr lavere i 2012 enn i Dette skyldes ingen spesielle forhold, bortsett fra vedlikeholds og energikostnadene som var ca. 0,7 mill. kr lavere enn året før. Netto finanskostnader økte 2,9 mill. i forhold til EEU tok i 2012 opp byggelån for prosjektene Haugløkka i Skotselv og Haugveien i Hokksund. Rentebindingen for deler av selskapets gjeld, som ble gjort i løpet av 2011, fører til noe høyere rente, og slår ut for hele Rentebindingen sikrer forutsigbare og ikke økende rentekostnader på sikt. Årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr etter mottatt konsernbidrag på kr fra datterselskaper. Resultatet er ca. 4,3 mill. kr dårligere enn året før. Styret er ikke fornøyd med det svake resultatet, som skyldes at planlagte eiendomssalg i Støahagen og Roaskogen er forsinket og ikke har blitt realisert i Datterselskapene har samlet et overskudd på kr og resultat for konsernet samlet blir da et overskudd på kr Styret foreslår for generalforsamlingen at årets resultat disponeres som følger: - til utbytte kr ,- - overføres annen egenkapital kr ,- Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2011 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til forhold vedrørende markeds- og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapets økonomiske stilling. Etter utgangen av regnskapsåret har det 6

7 Eiker Eiendomsutvikling AS ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret eller som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. sammen med Kirkens Sosialtjeneste. Eiendommen huser i dag bruktbutikk, kontor og leiligheter. Varg Eiendom AS er et holdingselskap og eier eiendommer som er organisert i egne datterselskaper. Varg Eiendom AS eier tomten Hokksund Sentrum Vest. Tomten, utviklingsprosjektet, en enebolig og den gamle ligningsgården er i dag eiendelene i seskapet i tillegg til datterselskapene. Hougsund Eiendomsselskab AS eier et kontorbygg hvor lensmannsetaten i Øvre Eiker er lokalisert. Datterselskaper I prinsippet er selskapets næringseiendommer og eiendommer hvor det er, eller skal bygges et større antall boliger, organisert i egne selskaper. Industrigata AS i Mjøndalen eier 18 omsorgsleiligheter, og kom inn i EEU som en del av Varg-kjøpet. Bygget er seksjonert og kan enkelt avhendes når N. Eiker kommunes tildelingsrett er utløpt om ni år. Rådhusgata Bosenter AS er en boligeiendom i Hokksund med 16 omsorgsleiligheter. Eiendommen kom inn i selskapet som en del av Varg-kjøpet. Hokksund Utvikling AS eier to næringseiendommer i Hokksund sentrum, Stasjonsgata 72 74, hvor selskapets hovedkontor ligger og Stasjonsgata 64, som er en eldre forretningsgård. Stasjonsgata 30 AS eier en sentrumstomt syd for Rådhuset som det er naturlig å utvikle for næringsformål. Tomten, som i dag benyttes til parkering, gir ingen inntekter. Nævraløkka AS eier en tomt i Skotselv sentrum. Det er inngått opsjonsavtale med eier av naboeiendommen for salg av tomten. Den gir i dag ingen inntekter. Stasjonsgata AS eier eiendommen i Hokksund hvor Jernia tidligere var lokalisert, og eies 50/50 FIDA AS, hvor EEU har 38,2 % eierandel, eier en sentrumseiendom på Darbu hvor det i dag er dagligvareforretning. Det arbeides med planer for utvikling av eiendommen til ny forretning og leilighetsbygg. Selskap (tall i 100 kr) Omsetning Driftsresultat Årsresultat Hokksund Utvikling AS Industrigata Bosenter AS Rådhusgata Bosenter AS Hougsund Eiensdomsseskab AS Varg Eiendom AS Stasjonsgata 30 AS (66 347) Nævraløkka AS (33 068) Sum Samlet viser datterselskapene et overskudd på vel 1,2 mill. kr. Utviklingskostnader for prosjektet Hokksund Sentrum Vest er da utgiftsført. 7

8 Eiker Eiendomsutvikling AS Strategisk Plan Styret utarbeidet i 2011 en strategiplan for perioden Planen legger opp til en satsing på omsorgsboliger og helse og sosialboliger. Øvre Eiker Kommune foretok i 2012 en revidering av eierstrategi og vedtekter for sine datterselskaper. Styret reviderte strategiplanen for EEU på høsten 2012 og utarbeidet handlingsplan for 2013 basert på nye vedtekter og eierstrategi. Personale Selskapet hadde ved årets utløp seks medarbeidere som utgjorde 4,8 årsverk, hvorav 1,4 årsverk var kvinner. I løpet av 2012 har en av selskapets medarbeidere vært langtidssykemeldt. Sykefraværet i 2011 var derfor 5,6 %, mot 2,0 % året før. Daglig leder har i tillegg vært Øvre Eiker Kommunes eierrepresentant i utvidelsesprosjektet for Eikertun. For å kompensere for dette har styreleder i en periode arbeidet i selskapet på timebasis med bestemte prosjekter. Det har ikke vært skader eller ulykker i Styret er bevisst på likestilling og arbeider for at krav som stilles til dette overholdes. Prosjekter I 2012 er eiendommen i Stasjonsgata ferdig rehabilitert. Kirkens Sosialtjeneste har flyttet sin bruktbutikk til lokalene i første etasje. Over butikken har de kontorer og det er ferdigstilt fire leiligheter for personer som er i ettervern. Det er ferdigstilt en bolig i Strømshauggata. Arbeidet med utvikling av Hokksund Sentrum Vest er videreført. ROM Eiendom er partner i prosjektet og det er forhandlet fram en avtale om et felles selskap for videre utvikling av prosjektet. Avtalen er ikke sluttforhandlet eller signert, men vil bli det i løpet av første halvår Etter dette vil det bli utlyst en arkitektkonkurranse som vil være grunnlaget for en planprosess for området. Støahagen er et prosjekt for bygging av 38 leiligheter for salg. Første byggetrinn er 19 leiligheter i tillegg til parkeringskjeller for hele prosjektet. Prosjektet er ferdig utviklet og entreprenør er valgt. Det kreves salg av 50 % av første byggetrinn for å utløse finansiering. Ved årets slutt var dette ikke på plass, men i løpet av første kvartal 2013 er det solgt nok leiligheter og prosjektet settes i gang. Roaskogen er et tomteområde som gikk inn i EEU fra Buskerud Tomteselskap ved etableringen av selskapet. Området er regulert for boligbygging og nødvendige tiltak for å kunne utvikle tomtene for salg er gjennomført. Området er planlagt med 13 eneboligtomter og 14 rekkehustomter. For å kunne påbegynne arbeidet med infrastruktur kreves enighet med naboer om bruk av privat vei og refusjon av infrastrukturkostnader for andre tomter som blir bebyggbare når Roaskogens infrastruktur er på plass. Det har så langt ikke vært mulig å komme fram til enighet om dette og prosjektet er blitt forsinket. Selskapet har også i 2012 kjøpt noen tomter for å kunne bygge nye boliger til erstatning for til dels gamle og uhensiktsmessige boliger selskapet disponerer i dag. 8

9 Eiker Eiendomsutvikling AS Styre og Administrasjon Retningslinjer for styrets arbeid og for daglig leder ble gjennomgått og vedtatt av styret på første styremøte i Styret har drøftet selskapets totale finansiering og bedt administrasjonen starte arbeidet med en gjennomgang. En forsvarlig og tilstrekkelig finansiering er kritisk for et eiendomsselskap som til en hver tid har kapitalkrevende prosjekter i gang. Kapitalkostnadene er selskapets største enkelte kostnadspost. I forbindelse med tildeling av byggeoppdrag på ca. 3,2 mill. kr på en av selskapets eiendommer er EEU klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Avgjørelse på klagen var ventet i løpet av høsten 2012, men er fremdeles ikke kommet. Det har i 2012 vært avholdt 10 styremøter og 91 saker er behandlet. I forbindelse med revidering av strategiplan og utarbeidelse av handlingsplan for 2013 gjennomførte styret en studietur til Berlin over en helg. Berlin var valgt for å se på rehabiliterings- og byutviklingsprosjekter. Turen var lagt opp av Code Arkitekter i samarbeid med et tysk arkitektfirma og representanter fra begge deltok. Det er utarbeidet rapport fra turen. Miljø Selskapet eier boliger og forurenser gjennom dette ikke direkte det ytre miljøet. Det ble etablert et selskap med vedtekter som tilfredsstiller Husbankens krav for å få utbetalt tilskudd til boligene i Haugveien, Haugløkka og Myraveien. Husbanken har krav om at selskapet må være et såkalt non-proft -selskap og setter begrensninger for eiernes uttak av utbytte og lignende. Eiendommen overføres i I alle EEUs utviklingsprosjekter legges det vekt på miljøvennlige, energieffektive og lønnsomme løsninger. Prosjektene realiseres ved bruk av underentreprenører og det stilles krav til at disse etterlever lovbestemte HMS-krav. 9

10 Eiker Eiendomsutvikling AS Fremtidsutsikter Flere store prosjekter er igangsatt i 2012 og disse skal gi selskapet økonomi til å realisere fremtidige bestillinger fra eierne i forhold til boligsosiale handlingsplaner som kommer. Hokksund Sentrum Vest er utviklet videre i 2012 i samarbeid med ROM Eiendom AS. Det er så langt ikke oppstått forhold som tilsier at prosjektet ikke kan realiseres eller må skaleres ned. Styringsrenten i 2012 har fortsatt ned, men bankenes innlånsrente har økt noe. Likevel er rentenivået fortsatt lavt. Dette virker positivt for etterspørselen etter boliger og gjør at verdien på selskapets boligmasse stiger. Boligproduksjonen i Norge i 2012 ble ca enheter, en betydelig økning fra Likevel er årlig behovet anslått til ca boliger, noe som gjør at prisene holder seg høye. Så lenge boligproduksjonen er på dagens nivå er det rimelig å forvente en relativt høy etterspørsel selv om tilflytningen til kommunen ikke er spesielt høy. Styret ser derfor for seg et godt marked for boliger de nærmeste årene selv om prisene vil fortsette å stige. Hokksund, 14. mai 2013 Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 10

11 Resultatregnskap Eiker Eiendomsutvikling AS Note Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert (dekket)

12 Balanse Pr Eiker Eiendomsutvikling AS EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Balanse Pr Eiker Eiendomsutvikling AS EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 100) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Gjeld til kredittinstitusjoner 2, 4, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hokksund, 26. april 2012 Styret i Eiker Eiendomsutvikling AS Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 13

14 Eiker Eiendomsutvikling AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av eiendeler Avskrivninger Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utdelinger fra selskapet Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger av investeringstilskudd Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Innbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Utbetalinger ved kjøp av aksjer, obligs. / konsernbidrag til DS Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger gjeld konsernselskap 0 0 Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontanstrøm for perioden Effekt av valitakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v

15 Eiker Eiendomsutvikling AS Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Salgsinntekter Inntekter blir resultatført når de er opptjent (opptjeningsprinsippet). Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasing av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden. Tomtearealer Ved opparbeidelse av tomteområder (egenregi), blir historisk kostpris for arealet, med tillegg av opparbeidelseskostnader, fordelt på den enkelte tomt. Gevinst ved salg av tomtene føres som annen (ordinær) driftsinntekt. Historisk kostpris på gjenværende arealer, står som anleggsmidler i balansen. Bebygde eiendommer De fleste boliger, og institusjonene avskrives ikke, da de har nødvendig vedlikehold og tilsyn til at verdien ikke forringes. Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning balanseføres ikke, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. 15

16 Noter Eiker Eiendomsutvikling AS NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER (forts) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). 16

17 Eiker Eiendomsutvikling AS Noter Note 2: Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Tomter, bolig og eiendom Utstyr/ inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Offentlig tilskudd Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Totalt Årets avskrivninger Antatt levetid år 3-5 år Tomter avskrives ikke. Enkelte boliger og institusjoner som ble overtatt fra Øvre Eiker kommune i 2003 er ikke overskjøtet til selskapet og grunnbokshjemmelen står således fortsatt på kommunen. Disse eiendommene har per en bokført verdi på kr Det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommene. Note 3: investering i datterselskap og tilknyttet selskap Eiker Eiendomsutvikling AS har eierandeler i følgende selskap: Forretningskontor Egenkapital siste år 100 % Resultat siste år 100% Balanseført verdi Datterselskap: Nævraløkka AS Skotselv 100 % Stasjonsgata 30 AS Hokksund 100 % Hokksund Utvikling AS Hokksund 100 % Varg Eiendom AS Hokksund 100 % Eiker Omsorgsbygg AS* Hokksund 100 % *Selskap stiftet (leverer ikke årsregnskap for 2012) Tilknyttet selskap: Eierandel/ stemmeandel Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Egenkapital siste år 100 % Resultat siste år 100% Balanseført verdi Stasjonsgata AS Hokksund 50 % *) Fida Eiendom AS Hokksund 38 % *) * Årsregnskapene for 2012 er ikke avlagt og oppgitte tall er for Note 4: Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld i regnskapet på totalt kr er i sin helhet gjeld til selskapets eier, med forfall desember

18 Noter Eiker Eiendomsutvikling AS Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.: Kortsiktig gjeld Fordringer Foretak i samme konsern Annen langsiktig gjeld Foretak i samme konsern 0 0 Note 5: Bundne midler Bankinnskudd som er bundet på konto for skattetrekk Note 6: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 100. Alle aksjer har like rettigheter. Øvre Eiker kommune er eier av alle aksjene. Note 7: Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing) 0 0 Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Tomter, bygninger Varer 0 0 Sum Note 8: Skattekostnad og utsatt skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Midlertidige forskjeller Driftsmidler Kunder Gevinst og tap konto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel % Utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 Utsatt skatt i balansen Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført

19 Noter Eiker Eiendomsutvikling AS Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt 0 0 For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt Skattekostnad Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført Note 9: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Sysselsatte årsverk 6 6 Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller disse kravene. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Styrets leder har vært arbeidende i store deler av 2012 og har mottatt lønn på kr ,- samt kilometergodtgjørelse etter statens satser. Revisor Kostnadsført godtgjørelse eks mva til revisor fordeler seg slik: - revisjon andre tjenester Sum godtjørelse til revisor Note 10: Garantiforpliktelser, tvister m.v. Selskapet har ikke stilt garantier overfor andre utover det som følger av leasing- og husleieavtaler. Selskapet ble klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser novermber Forholdet kan lede til et erstatningskrav. Det er ennå ikke fattet avgjørelse. Selskapet har ikke satt av for å dekke eventuelt krav da de mener sannsynligheten er liten. 19

20 Eiker Eiendomsutvikling AS Note 11: Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt EK Annen opptjent egenk. Egenkapital Årets resultat Ekstraordinært utbytte Avgitt konsernbidrag Egenkapital Sum Note 12: Ansvarlig lån Kr av selskapets langsiktige lån fra Øvre Eiker kommune formelt omgjort til et ansvarlig lån som har prioritet etter all annen gjeld. Lånets løpetid er på 2 år og er avdragsfritt inntil annet besluttes av generalforsamlingen. Lånet renteberegnes med fast nominell rente på 4,55% over lånets løpetid. 20

21 Revisjonsberetning Side 1/2 21

22 Revisjonsberetning Side 2/2 22

23 Hokksund Utvikling AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2012 Hokksund Utvikling AS er et eiendomsselskap som er 100 % eid av Eiker Eiendomsutvikling AS. Selskapets forretningskontor er i Hokksund. Selskapet består av to eiendommer som ligger sentralt i Hokksund. Eiendommenes adresse er Stasjonsgata 72/74 og Stasjonsgata 64. Årets resultat viser et overskudd på ,- Omsetningen i 2012 ble 7,2 % høyere enn i Dette skyldes bl.a. mindre ledighet. De samlede ordinære investeringene i 2012 var ,-. Egenkapitalen pr var 6,6 %. Den likviditetsmessige stillingen er god. Av årsresultater er det avsatt konsernbidrag på ,- og ,- til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2012 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i Selskapet kjøper inn alle tjenester og har derfor ikke ansatte. Styret har bestått av 40 % kvinner og 60 % menn. Selskapet forurenser ikke direkte det ytre miljø. Selskapet har fokus på å forhindre samt redusere eventuelle negative miljøvirkninger i forbindelse med sin virksomhet. Det er i 2012 iverksatt tiltak for å redusere vannforbruket i selskapets eiendommer. Alle bygninger er energimerket i løpet av året. Hokksund / Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 23

24 Resultatregnskap Hokksund Utvikling AS Note Leieinntekter Sum driftsinntekt Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt konsernbidrag (etter skatt) Avsatt til annen egenkapital Sum disponert (dekket)

25 Balanse Pr Hokksund Utvikling AS EIENDELER Note anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 2, Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 Balanse Pr Hokksund Utvikling AS EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (150 aksjer á kr 1 000) 3, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 2, 7, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2, Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hokksund, 14. mai 2013 Styret i Hokksund Utvikling Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 26

27 Noter Hokksund Utvikling AS REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Leieinntekter Selskapet har leieinntekter som vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Tjenestene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. 27

28 Hokksund Utvikling AS Noter NOTE 1: VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Bygninger Tekniske installasjoner sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Bygning Stasjonsgata avskrives over 50 år (2%) NOTE 2: Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Leverandørgjeld Kundefordringer Eiker Eiendomsutvikling AS Sum Annen kortsiktig gjeld Andre fordringer Eiker Eiendomsutvikling AS Sum Annen langsiktig gjeld annen langsiktig fordring Eiker Eiendomsutvikling AS Sum NOTE 3: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 150 aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter. Aksjene eies av: Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Eiker Eiendomsutvikling AS % 100 % 28

29 Noter Hokksund Utvikling AS NOTE 4: Skattekostnad Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28% av gr.lag for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt Skatteffekt av konsernbidrag Betalbar skatt 0 0 Utsatt skatt Fremførbart underskudd Midlertidige forskjeller driftsmidler Fordringer Gevinst- og tapskonto Fremførbar korreksjonsinntekt Grunnlag utsatt skatt / skattefordel Balanseført utsatt skatt (+) / skattefordel (-) Sum NOTE 5: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ikke hatt noen ansatte i Antall årsverk er dermed 0. Ytelser til ledende personer Det er ikke utbetalt honorar til styret eller daglig leder i Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor inkl. mva fordeler seg slik: - revisjon andre tjenester Sum godtgjørelse til revisor

30 Noter Hokksund Utvikling AS Note 6: Egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Avgitt konsernbidrag etter skatt Egenkapital NOTE 7: Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år NOTE 8: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med 0 0 NOTE 9: Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Tomter, bygninger Sum

31 Revisjonsberetning Side 1/2 31

32 Revisjonsberetning Side 2/2 32

33 Nævraløkka AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2012 Nævraløkka AS er et eiendomsselskap som er 100 % eid av Eiker Eiendomsutvikling AS. Selskapets forretningskontor er i Hokksund. Selskapet består av en tomt som ligger sentralt i Skotselv. Årets resultat viser et underskudd på ,- Egenkapitalen pr var 47,8 %. Årets underskudd dekkes av mottatt konsernbidrag. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2012 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i Selskapet kjøper inn alle tjenester og har derfor ikke ansatte. Styret har bestått av 40 % kvinner og 60 % menn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin virksomhet. Hokksund / Styret i Nævraløkka AS Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 33

34 Nævraløkka AS Resultatregnskap Note Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Mottatt konsernbidrag Sum disponert (dekket)

35 Nævraløkka AS Balanse Pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 2, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

36 Balanse Pr Nævraløkka AS EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (500 aksjer á kr 1 000) 3, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hokksund, Styret i Nævraløkka AS Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Inger Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 36

37 Noter Nævraløkka AS REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. 37

38 Nævraløkka AS Noter NOTE 1: VARIGE DRIFTSMIDLER Tomt Totalt Anskaffelseskost Tilgang - - Avgang - - Anskaffelseskost Balanseført verdi Årets avskrivninger - - NOTE 2: Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kortsiktige fordringer Industrigata Bosenter AS Hougsund Eiendomsselskab AS Kortsiktig gjeld Eiker Eiendomsutvikling AS NOTE 3: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 500 aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter. Aksjene eies av: Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Eiker Eiendomsutvikling AS ,0 % 100 % NOTE 4: Skattekostnad Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28% av gr.lag for betalbar skatt i resultatregnskapet) - - For mye, for lite avsatt i fjor - - Sum betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) - - Balanseført utsatt skattefordel - - Utsatt skattefordel som ikke er ført i balansen Sum

39 Noter Nævraløkka AS NOTE 5: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ikke hatt noen ansatte i Antall årsverk er dermed 0. Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Ytelser til ledende personer Det er ikke utbetalt honorar til styret i Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor inkl. mva fordeler seg slik: - revisjon andre tjenester Sum godtgjørelse til revisor Note 6: Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Sum Egenkapital Årets resultat Mottatt konsernbidrag Egenkapital

40 Revisjonsberetning Side 1/2 40

41 Revisjonsberetning Side 2/2 41

42 Stasjonsgata 30 AS Organisasjonsnummer Styrets årsberetning for 2012 Stasjonsgata 30 AS er et eiendomsselskap som er 100 % eid av Eiker Eiendomsutvikling AS. Selskapets forretningskontor er i Hokksund. Selskapet består av sentral tomt i Hokksund. Årets resultat viser et underskudd på ,-. Egenkapital pr var 13,5 %. Selskapet får dekket sitt underskudd ved mottatt konsernbidrag. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2012 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i Selskapet kjøper inn alle tjenester og har derfor ikke ansatte. Styret har bestått av 40 % kvinner og 60 % menn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin virksomhet. Hokksund / Styret i Stasjonsgata 30 AS Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Svein Haare Arve Wang Målfrid Høivik Torgeir Finnerud Daglig leder 42

43 Resultatregnskap Stasjonsgata 30 AS Note Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Rentekostnad fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Mottatt konsernbidrag Sum disponert (dekket)

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2011 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2010 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2013 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK Sak 7b /2017 LM Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer