Er det greit hvis de ikke er rusa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det greit hvis de ikke er rusa?"

Transkript

1 Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det greit hvis de sier det er en jobb? Er det greit hvis de har passert atten? Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de er norske? Den største gruppen i prostitusjonshandelen er horekundene Er det greit at menn kan kjøpe kvinner uten tanke for konsekvensene? Er det greit at menn misbruker kvinner så lenge de betaler for det? Er det greit at menn gjør kvinner til en salgsvare?

2 Nettverk i Nord mot prostitusjon og vold Nettverk i nord mot prostitusjon og vold (NNPV) ble dannet i 1997 av organisasjoner som Womens Congress of Kola Peninsula, Kola Sameforening, Kvinnegruppa Ottar og den samiske kvinneforeningen Sáráhkká. NNPV ble opprettet som en reaksjon på den eksplosive økningen i handel med russiske kvinner som Finnmark opplevde på slutten av 1990-tallet. NNPV jobber for å stoppe prostitusjonstrafikken i nord, og for å kriminalisere horekundene. Kontakt oss: Mail: Mobil: Heftet er produsert av NNPV med støtte fra Barne- og familiedepartementet (BFD) i Det økende tallet på utenlandske prostituerte i Norge, og den stadig mer synlige gateprostitusjonen, har tvunget fram debatten om hvordan Norge skal forholde seg til kjøp og salg av mennesker. Er problemet at de prostituerte går i feil gater, eller er problemet at prostitusjon finnes? En tilsvarende økning som den i Norge foregår i hele Europa. Unntaket er Sverige. Etter at Sverige kriminaliserte horekunden og gjorde sexkjøp forbudt i 1999, har etterspørselen etter prostituerte sunket. Sverige er ikke lenger et attraktivt mål for menneskehandlere. Etterspørselen etter kvinner til bruk i prostitusjon blir ofte delt inn i tre komponenter. Den største og viktigste komponenten er menn som etterspør kvinner, med det formål å utnytte dem seksuelt mot betaling. Uten menn som aktivt beslutter og gjennomfører kjøp av kvinner Hvorfor må horene være på strøket mens kundene får gå i alle strøk?! ville ikke prostitusjon eksistert. Menn som begår slike handlinger blir i normaliseringens navn kalt kunder, klienter eller konsumenter. Den andre komponenten er profitørene. Her finner vi halliker, bordelleiere og såkalte bakmenn. De kalles profitører fordi de tjener store penger på å formidle kvinner til mennene i gruppe en. Uten aktive menn som kjøper kvinner, ville ikke disse gjort god butikk. I den grad debatten i Norge har inkludert etterspørselsiden, er det her folk er mest villige til å sette inn skytset. Det eksisterer en forståelse av at de som frakter kvinnene rundt, tilrettelegger for og tilbyr dem som varer er et alvorlig problem, og handelen er forbudt. Til forskjell er mennene som kjøper og seksuelt misbruker kvinnene per i dag fredet av samfunnet. Den tredje komponenten, som også vil bli direkte berørt av å kriminalisere sexkjøp, er det potensielle markedet den mannlige befolkningen for øvrig utgjør. Gjennom offentligheten blir vi eksponert for et bilde av prostitusjon som greit og som en handel uten skadevirkninger. Uten en slik normalisering ville det være vanskelig å forklare hvorfor prostitusjonsindustrien øker i omfang. Denne tredje komponenten handler om den kulturelle normaliseringen av prostitusjon og i hvilken grad vi ønsker at flere eller færre menn i Norge skal bli horekunder. En kriminalisering av den aktive mannlige kjøperen er et tiltak som direkte berører alle tre komponentene i etterspørselsiden, og plasserer ansvaret for sexhandelen der det hører hjemme. Hos kunden. NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD

3 Prostitusjon i et globalt perspektiv Sexindustrien er en av verdens største og raskest voksende illegale industrier. Bare handel med narkotika og våpen er mer omfattende enn handel med kvinner og barn. Hvert år havner to millioner jenter mellom fem og femten år, og ca 4 millioner jenter og kvinner totalt, på det kommersielle sexmarkedet. Handel med kvinner er mindre risikofylt enn annen illegal handel, og det økonomiske utbyttet er stort! Mange ønsker å skille prostitusjon fra menneskehandel med den begrunnelse at prostitusjon godt kan være en vanlig jobb man frivillig går inn i. De argumenterer for et skille mellom såkalt tvungen og frivillig prostitusjon. Det er verdt å merke seg at FNkonvensjonen mot menneskehandel fra 1949 og FNs kvinnekonvensjon ikke skiller mellom dette, eller mellom handel med mennesker, såkalt trafikkering ( trafficking ), og prostitusjon. Vi støtter oss til FNs definisjoner som går mot delingen. Å skille mellom frivillig og tvungen prostitusjon strider mot definisjonen av prostitusjon som vold mot kvinner. Rapporten State of the world population utgitt av FNs befolkningsfond (UNFPA) i 2000, har et eget kapittel om vold mot kvinner. Hvert år havner to millioner jenter mellom fem og femten år, og ca 4 millioner jenter og kvinner totalt, på det kommersielle sexmarkedet. De fleste ender opp i tvangsekteskap, slaveri eller prostitusjon. Mange lures av menneskehandlere som lokker med gode penger. Disse dukker gjerne opp i konflikt- og katastrofeområder. Desperasjonen er stor mange steder, og foreldre velger derfor å selge sine døtre til det de tror er nye muligheter i et nytt land. Resultatet er at de prostituerte blir stadig flere, og ikke minst: de blir stadig yngre. Ifølge UNICEF kommer minst kvinner og unge jenter årlig til Thailand fra fattige naboland. De fleste av disse ender opp i prostitusjon. Mellom og nepalske jenter havner i prostitusjon i India hvert år. Men selv om den mest omfattende trafikkeringen foregår i Asia, er østeuropeiske kvinner og jenter en stadig økende gruppe innen denne formen for menneskehandel. I 1998 hevdet Den Internasjonale Migrasjonsorganisasjonen (IOM) at anslagsvis kvinner årlig trafikkeres inn til Vest- Europa 1. Med det økende antallet utenlandske prostituerte vi ser mange steder i Europa, er det grunn til å tro at tallet er høyere i dag. For eksempel viser tall fra Nederland at omtrent 80% av de prostituerte er utenlandske. Handel med mennesker for prostitusjon er en stadig økende industri. De kriminelle nettverkene som handler med våpen og narkotika innser i stadig større grad at handel med kvinner til prostitusjon i rike land er en solid inntektskilde. Etterspørselen er stor. Kundene er mange og villige, også i Norge. Handelen er lite risikofylt sammenlignet med annen illegal handel, og det økonomiske utbyttet er stort. Hver enkelt kvinne som er fraktet inn i EU/EØS-området kan fraktes rundt og selges mange ganger, til forskjell fra narkotika eller våpen. Horekundene utgjør etterspørselen som holder denne trafikken oppe, og dette står også norske menn ansvarlige for. En kriminalisering av horekunder vil hindre at Norge er et attraktivt marked for menneskehandlere. I Sverige tyder alt på at andelen ikke-svenske kvinner i sexhandelen er synkende. Samtidig opplever de største byene i Norge en stadig økende tilstrømming av utenlandske prostituerte. At Norge skal bli et fristed for handel med kvinner og mobil prostitusjon er ikke ønsket av noen. Ulike undersøkelser fra Nederland, der prostitusjon er legalisert, viser at prosentandelen av menn som kjøper sex er mye høyere der enn i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet har prosentandelen horekunder blant menn i Norge ligget stabilt på 13%, mens man i Nederland opererer med tall på mellom 50 og 80%. Vi er ikke bare opptatt av de 13% av norske menn som allerede har kjøpt sex. Vi fokuserer også på de potensielle sexkjøperne. Forskjellen på tallene fra Norge og Nederland sier noe vesentlig om hvordan samfunnets syn på prostitusjon påvirker antallet horekunder. 1 International Organization for Migration, Michael Specter, Traffickers New Cargo: Naive Slavic Women, New York Times, 11 January 1998 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD

4 I 1999 innførte Sverige følgende lov mot kjøp av seksuelle tjenester: Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella Tjänster «Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.» Prostitusjon i de nordiske landene Det anslås at antall kvinner i prostitusjon i Sverige ble redusert fra til i løpet av de tre første årene etter at sexkjøp ble kriminalisert 1. Denne loven, kalt Sexkjøpsloven, er sekundær til straffeloven. Det innebærer at man vil dømmes for kjøp av sex hvis ikke handlingen faller innunder andre lover. For eksempel vil man, hvis man har kjøpt sex av en mindreårig, dømmes for dette, og ikke etter sexkjøpsloven. I 1999 ble det anslått at svenske menn totalt kjøpte prostituerte kvinner. Av disse kvinnene var ca. 650 gateprostituerte. Fra 1999 til i dag har antallet kvinner som er involvert i gateprostitusjon i Sverige sunket med 30 til 50%, og rekrutteringen av prostituerte har falt kraftig. Det anslås at kvinner i prostitusjon er redusert fra i 1999, før loven trådte i kraft, til kvinner i Sverige i I en rapport fra den svenske Rikskriminalpolisen (Politidirektoratet) fra 2003 slås det fast at Sverige ikke opplever den samme økningen i antall kvinner utsatt for menneskehandel som vi finner i nabolandene. Rikskriminalpolisen anslår at mellom 400 og 600 kvinner blir trafikkert inn til Sverige hvert år. Dette tallet har holdt seg konstant i løpet av de siste årene 2.Utenlandske kvinner i gateprostitusjon har mer eller mindre forsvunnet 3, og antallet kunder har sunket med 75-80% 4. Tallet på kvinner i gateprostitusjon i Sverige er i dag ikke flere enn 500. Sammenlikner vi med tallene på kvinner involvert i gateprostitusjon i Danmark ser vi hva lovgivningen i Sverige har betydd for prostitusjonsmarkedet. I Danmark, hvor til kvinner befinner seg i prostitusjon hvert år, blir det anslått at 50% eller flere er ofre for menneskehandel 5.På begynnelsen av 1990-tallet var om lag kvinner i gateprostitusjon i Danmark. I 2004 var tallet steget til mellom og Danmark har ingen lovgivning som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Her i Norge regner vi med at det finnes omtrent prostituerte. En stadig større del av de prostituerte i Norge er utenlandske. Av 617 prostituerte i Oslo i 2003 hadde 67% ikkenorsk bakgrunn. Bare 1/3 av prostitusjonen foregår på gata, altså er den synlige gateprostitusjonen bare en mindre del av det totale prostitusjonsmarkedet. I Norge har vi ingen offisielle tall på hvor mange kvinner og barn som er ofre for menneskehandel. De tallene vi har, er fra ROSA-Prosjektet som ble startet opp 1. januar Formålet med prosjektet er å hjelpe kvinner som er utsatt for menneskehandel med å bryte ut av prostitusjonen, og få kvinnene til å hjelpe politi og myndigheter med å få straffet bakmennene. I løpet av de månedene prosjektet har vært i gang, har det mottatt henvendelser fra over 60 kvinner. 12 av dem, altså 20%, er barn under 16 år. Bare 5 av henvendelsene har vært fra kvinner som befinner seg utenfor Oslo. Vi kan slå fast at menneskehandelsproblemet i Norge er stort. De kvinnene som har vært i kontakt med ROSA- Prosjektet har hatt ressurser nok til å ta seg ut av situasjonen de har havnet i. Det sier seg selv at dette er et lite antall av de kvinnene som befinner seg i en menneskehandelssituasjon som har denne muligheten. Vi vet at bakmennene som organiserer denne trafikken er kriminelle som også driver med annen type organisert kriminalitet, som narkotikaomsetning og handel med våpen. Pengene de tjener på prostitusjon pumpes inn i organisert kriminalitet av ulike slag. Norske menn som velger å være horekunder, finansierer på denne måten alvorlig organisert internasjonal kriminalitet T. Ekman, leder for Anti-Trafikkeringsgruppen hos politiet i Gøteborg, personlig samtale 16. januar 2004; Gripenløf, ; S-A. Månsson, Sosialfag ved Universitetet i Gøteborg, personlig samtale, 12. januar 2004; M. Sjøstrand Persson, leder for prostitusjonsgruppen til sosialtjenesten i Malmø, personlig samtale 16. januar, 2004 (Rikskriminalpolisen 2004) (IOKSP, ; Kärrman,2000) (Gripenløf, ) (Ledberg, 2003; D. Otzen, leder av Reden, det danske svaret på Pro- Senteret, personlig samtale 15. desember 2003) Love Bestemmer Antal Prostituerede, 2004 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 7

5 I Norge mener påtalemyndigheten og politiet at kjønnskjøpsloven blir vanskelig å håndheve, og at det stort sett er en sovende lov i Sverige. Hva er din kommentar til dette? Dette er feil. I 2004 ble ca 50 personer bøtelagt eller dømt for brudd mot loven, rundt 20 av disse i Gøteborg. Antallet avhenger selvsagt av hvor mye ressurser politiet legger ned på spaning. Men uansett minsker loven antallet sexkjøp. Det er ikke så lett for kunder å plukke opp prostituerte. Gateprostitusjonen er mye mindre synlig enn før. Hva betyr det for svensk påtalemyndighet og politi at det finnes en lov mot kjøp av seksuelle tjenester? Det blir lettere å etterforske menneskehandel Thomas Ahlstrand er svensk politijurist. Han jobber i Gøteborg med lovbrudd med internasjonal tilknytning, som grov narkotikakriminalitet, menneskehandel og hallikvirksomhet. Her svarer han på noen spørsmål om den praktiske betydningen av sexkjøpsloven i Sverige. Den svenske loven praktiske konsekvenser og hallikvirksomhet. Kundene har jo en funksjon som vitner på at sexhandelen forekommer. De kan siktes for brudd på sexkjølpsloven, og hentes med tvang av politiet. Klær, lommebok og bopel undersøkes, pc og telefon beslaglegges og kontrolleres. Opplysninger som kommer frem i rettsaken mot dem blir automatisk tilgjengelige i etterforskningen av hallikene. Visst har de mistenkte sexkjøperne rett til å tie, men det forekommer sjelden. De velger vanligvis å komme med en forklaring der de unnskylder seg selv så mye som mulig. Slik var det ikke tidligere. Siden sexkjøp ble sett på som en uhederlig handling gjaldt ikke engang vitneplikten. Hva er etter din mening den viktigste prinsipielle begrunnelsen for å ha en slik lov som loven mot kjøp av seksuelle tjenester? 1) Sexkjøpsloven minsker prostitusjon og menneskehandel. 2) Sexkjøpsloven gjør det lettere for politi og påtalemyndigheter å begrense menneskehandel og hallikvirksomhet 3) Sexkjøpet innebærer utnytting av en person i vanskelige omstendigheter. Med tiden har jeg blitt mer og mer personlig overbevist om at prostituerte er offer, selv om de ikke alltid sier det selv. Dette er min subjektive opplevelse etter arbeid med denne typen kriminalitet. Er det kjent om innførelsen av sexkjøpsloven har hatt noen betydning for omfanget av menneskehandelen i Sverige? Menneskehandelen er mer begrenset i Sverige enn i Danmark og Norge. Dette framgår av en studie publisert ved Gøteborgs Universitet. Ettersom gateprostitusjonen minsket kraftig er det helt enkelt vanskeligere for halliker å få kontakt med kundene. Også ved telefonavlytting og i avhør ser vi at menneskehandlerne har problemer med å nå ut til kundene. Pro-Senteret i Oslo (det norske statlige kompetansesenteret på prostitusjon) sier at kjønnskjøpsloven i Sverige bare har ført til at prostitusjonen flytter fra gaten og går under jorden. De hevder også at det ikke har hatt noen innvirkning på omfanget av prostitusjon i Sverige, verken nasjonalt eller på menneskehandelen inn til Sverige. Hva mener du om dette? a) Det er ikke feil å kriminalisere sexkjøp selv om en del vil bryte loven. Tyveri og drap skjer jo, men ingen er motstandere av lover mot dette av den grunn. b) At prostitusjonen går under jorden betyr at det blir vanskeligere å oppnå kontakt mellom kunde og prostituert. Altså minsker prostitusjonen. Også rekrutteringen til prostitusjon minsker. All tilgjengelig statistikk og all forskning og evaluering viser også at menneskehandel og hallikvirksomhet går tilbake i Sverige. Se og søk på sexuella tjänster for materiale. Antallet horekunder bestemmer hvor mange kvinner og barn som til en hver tid tilbys på prostitusjonsmarkedet Prostitusjon handler om menn. Når norske menn velger å kjøpe seg tilgang på kvinners og barns kropper står de ansvarlige for disse menneskenes liv i fortsatt prostitusjon. Det er antallet horekunder som etterspør kvinner og barn til prostitusjon som avgjør hvor mange prostituerte som til en hver tid finnes på markedet. Når menn aktivt velger å ikke være horekunder blir det potensielle markedet for hallikene mindre. Menn som ikke kjøper sex begrenser prostitusjon og sørger for å hindre handel med kvinner. Fattigdom er bare en av flere grunner til prostitusjon. De aller fleste fattige er ikke prostituerte. Manglende likestilling, menns makt over kvinner, og forestillingen om at mannlig seksualliv er en menneskerett er de viktigste grunnene til kjønnshandelen. Det er ikke fattige menn som blir fraktet som varer til Norge eller andre land i Europa. Derimot er det norske menn som sørger for å holde kyniske bakmenn i gang ved å gjøre handel med kvinner til lukrativ business. Seksuell tilgang på kvinner og jenter blir tatt for Menn som ikke kjøper sex begrenser prostitusjon og handel med kvinner gitt av mange menn. For eksempel menn som tjenestegjør i militæret, eller som deltar i konflikt eller krig. Overalt der det finnes militærbaser vil halliker og strippebar- og bordelleiere se et potensielt marked. Som et eksempel ledet nærværet av FN (UNTAC) soldater i Kambodsja fra februar 1992 til september 1993, til en økning av kvinner og barn i prostitusjon i Phnom Penh fra til Boys will be boys svarte øverste leder for troppene, Yasushi Akashi, da han ble konfrontert med klager på de mannlige fredsbevarerne. Han sa også at En 18-årig varmblodig soldat har rett til å jakte på nydelige utgaver av det motsatte kjønn. Som en konsekvens av dette gjorde han ingenting med soldatenes framferd. FN innser at styrkene forsterker problemene i områder de opererer når soldatene tar del i seksuell utnyttelse av lokale kvinner. Derfor er det i dag utarbeidet klare regler som slår fast at det for fredsbevarende soldater blant annet er forbudt å bytte penger, varer eller arbeid mot sex. Seksuell utnyttelse er blitt forbudt for fredsbevarende styrker. Nå er det på tide å innføre de samme forbudene for alle menn. 8 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 9

6 Kriminalisering myter og fakta «Hvis vi kriminaliserer kundene vil volden mot de prostituerte øke. Volden har økt etter innføringen av loven i Sverige.» Kvinnene på strøket er utsatt for mye vold, grov vold og volden er i stor grad knyttet til krenkelser. I episodene de forteller om, har de ofte fryktet for livet sitt. Kvinnene hevder i Varmestuen at kundene er blitt råere med årene: De vil ha mer enn avtalt, de er mer påtrengende og fysisk pågående. De har stadig mindre respekt for kvinnenes grenser. Flere av voldtektene er anale, og noen ganger opptrer flere gjerningsmenn etter hverandre. I tillegg til dette har kvinnene belastningen med den daglige trakasseringen fra ulike aktører. Volden gjør at kvinnene er redd når de går på strøket, og reduserer deres handlefrihet. hele 79% av volden kvinnene er utsatt for, [er]vold utført av tilfeldige kunder. I tillegg til de fysiske skadene kvinnene får, er særlig kundevolden etterfulgt av psykiske reaksjoner. Sitatene er hentet fra rapporten «Walk on the wild side» om kvinner i gateprostitusjon i Bergen og vold fra Volden mot prostituerte i Sverige har økt etter at kriminaliseringsloven trådte i kraft. Men volden mot prostituerte øker også i Nederland, hvor prostitusjon er legalisert. Volden mot prostituerte øker faktisk i hele Europa, også i Norge. Forskning viser at volden mot prostituerte i hele Europa blir hyppigere, og overgrepene grovere. Denne volden er ikke en effekt av en kriminaliseringslov, men av prostitusjonen i seg selv. Menn som kjøper tilgang til andres kropper bruker i stadig større grad både fysisk og psykisk vold overfor de prostituerte. «En kriminaliseringslov vil være umulig å håndheve, og vil dermed bli en sovende lov som ingen kan dømmes etter.» Opprinnelig var det en kritikk i Sverige mot loven at den ville bli vanskelig å håndheve. Etter at loven har trådt i kraft har kritikken forsvunnet. I 2004 ble ca 50 personer bøtelagt eller dømt for brudd på loven, rundt 20 av disse i Gøteborg. Det blir vanskeligere for kunder å plukke opp prostituerte. Loven har etter hvert gjort det lettere å etterforske menneskehandel og hallikvirksomhet. Dette tror man har sammenheng med at etterforskende politi har fått større forståelse for årsakene bak lovgivningen. De har fått en dypere erkjennelse av hvilke mekanismer som gjør kvinner sårbare for prostitusjon og menneskehandel, og det har blitt utviklet bedre etterforskningsmetoder. Kriminaliseringsloven har dessuten en viktig normativ effekt. I Sverige støtter nå 80% loven mot sexkjøp 1. «Hvis vi kriminaliserer kundene vil prostitusjonen gå under jorden og foregå på internett. Da har vi ikke oversikt over hva som skjer.» Det at gjennomsnittsalderen på gatearenaen stiger er også et tegn på at mer av prostitusjonen foregår innendørs. Dette er i tilfelle del av en trend i Norden. 2 Vi antar at innendørsprostitusjonen utgjør to tredjedeler av det totale prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi har mindre kunnskap om kvinnene på innendørsmarkedet som gruppe enn vi har om kvinnene på gata. Innendørsprostitusjonen er mer skjult enn gateprostitusjonen, og kvinnene her har mindre kontakt med hjelpeapparatet. Mye av kunnskapen om innendørsmarkedet er altså ikke sikker kunnskap. Det skyldes også at denne arenaen endrer seg hurtig, og kunnskapen blir derfor raskt for gammel. Det er et større innslag av kvinner med utenlandsk opprinnelse på de forskjellige innendørsarenaene enn før. 3 Uttalelsene i rapporten fra Utekontakten i Bergen og fra nettsidene til Pro-Sentret viser at mesteparten av prostitusjonen i Norge allerede foregår innendørs, i leiligheter og bordeller. Denne delen av prostitusjonen er det naturlig nok vanskeligere å ha oversikt over. Sverige er dermed ikke alene om å ha en prostitusjonsarena det er vanskelig å få innblikk i. Argumentet kan derfor ikke brukes mot loven i Sverige. Prostitusjon er skjult fordi ingen ønsker å ha handelen i sitt eget nabolag. Vold, kriminalitet og lyssky aktiviteter følger med prostitusjonshandelen hvor enn den foregår i verden. Også der prostitusjon er legalisert er det store illegale prostitusjonsmarkeder som det er vanskelig å få oversikt og kontroll over 4. Den globale prostitusjons- og pornoindustrien har alltid vært rask med å ta i bruk fordelene med ny teknologi for å fremme deres interesser, og øke salget og profitten av produktene. Nettsexprosjektet ved Universitetet i Gøteborg, et forskningsprosjekt som studerer bruken av internett for seksuelle formål, konkluderer med at tallet på svenske kvinner som prostituerer seg via nettet forholder seg stabilt på ca kvinner. De samme kvinnene annonserer fra mange ulike nettadresser. Rapporten konkluderer også med at nettbruk med prostitusjonsformål er resultat av en rask utvikling av internett-teknologi og ikke en konsekvens av den svenske lovgivningen Ministry of Industry, Employment and Communications, Division of Gender Equality, January 2004 Walk on the wild side - om kvinner i gateprostitusjon i Bergen og vold Hentet fra nettsidene til Pro-Senteret i Oslo. Statlig kompetansesenter på prostitusjon Julie Bindel and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003: Local Government and Transport Committee. Evidence Received for Prostitution Tolerance Zones (Scotland) Bill Stage 1. Metropolitan University. A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden. inquiries-03/ptz/lg04-ptz-res-03.htm#p267_35478) 10 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 11

7 En kriminaliseringslov vil sende sterke signaler om at kjøp av mennesker ikke er akseptert i Norge. En kriminaliseringslov vil forhindre vold og overgrep mot mennesker i en allerede vanskelig situasjon. En kriminaliseringslov vil hindre at Norge blir et fristed for menneskehandel. En kriminaliseringslov vil plassere ansvaret der det hører hjemme hos kunden.

Er det greit hvis de ikke er rusa?

Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Min vei gjennom fagfeltet

Min vei gjennom fagfeltet Min vei gjennom fagfeltet Jeg har blitt bedt om å si noe om min vei gjennom forskningsfeltet på dette forskningsseminaret om voldtekt og forskningsmetoder. Jeg skal gjøre det ved å vise hvordan mine forskningstemaer

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Heftet er utgitt av Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner, og med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og Justisdepartementet.

Heftet er utgitt av Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner, og med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og Justisdepartementet. Heftet er utgitt av Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner, og med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og Justisdepartementet. Oslo 2003. 1 Forord Nettverket mot prostitusjon og handel med

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NCIS Norway National Criminal Investigation Service. Menneskehandel. Kontroll med innleid. arbeidskraft. Knut Bråttvik Politioverbetjent

NCIS Norway National Criminal Investigation Service. Menneskehandel. Kontroll med innleid. arbeidskraft. Knut Bråttvik Politioverbetjent Menneskehandel Kontroll med innleid arbeidskraft Knut Bråttvik Politioverbetjent Kripos NCIS Norway NCIS Norway Menneskehandel/trafficking hva er det? Utnyttelse av sårbare mennesker til; Prostitusjon

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Rettsvesenet i kjønnsperspektiv

Rettsvesenet i kjønnsperspektiv Rettsvesenet i kjønnsperspektiv To sentrale spørsmål: Er retten en patriarkalsk institusjon, i den forstand at den bidrar til å opprettholde menns herredømme og undertrykke kvinner? Er lovgivning og bruk

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Representantforslag 91 S

Representantforslag 91 S Representantforslag 91 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Andersen Eide Dokument 8:91 S (2014 2015)

Detaljer

TING ER IKKE ALLTID SLIK DET SER UT SOM

TING ER IKKE ALLTID SLIK DET SER UT SOM TING ER IKKE ALLTID SLIK DET SER UT SOM HVA ER PROSTITUSJON SIDE 6 HVEM KJØPER SEX? SIDE 10 INNENDØRS PROSTITUSJON SIDE 12 UTENDØRS PROSTITUSJON SIDE 16 MANNLIG PROSTITUSJON SIDE 22 BARN OG UNGE SIDE 28

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og endring av strpl 216 b til å omfatte saker om grooming

Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og endring av strpl 216 b til å omfatte saker om grooming Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200703007 2007/01699-5 008 10.10.2007 Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester,

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp På bakgrunn av brev fra Justis- og politidepartementet den 04.07.2007 ønsker Reform ressurssenter for menn å komme

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole SAMFUNNSFAG Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESINGSAKTIVITET Se på bildene. Hvilke forskjeller finner du på bildene? Finner du noen likheter? FORSKJELLER:

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET

MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET U MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET Undervisningsmateriell om slaveri i det 21. århundre DEL 1: HVA ER MODERNE SLAVERI? SLAVERIETS HISTORIE...KORT FORTALT Slaveri har alltid eksistert. Fra

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

MYTER PROSTITUSJON K V I N N E F RO N T E N

MYTER PROSTITUSJON K V I N N E F RO N T E N MYTER 18OM PROSTITUSJON KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING K V I N N E F RO N T E N 1. VERDENS ELDSTE YRKE At noe har eksistert lenge, betyr ikke at det hverken bør eller kan forandres på. Vi sier ikke:

Detaljer

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Er de egentlig fattige? Er det mulig å tjene penger på tigging? Går pengene

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Brief Dixi ressurssenter for voldtatte ønsker mer kjennskap og flere henvendelser. Utfordring En vanlig reaksjon blant folk som har opplevd traumatiske

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

FARLIGE FORBINDELSER. En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for

FARLIGE FORBINDELSER. En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for FARLIGE FORBINDELSER En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for Av Ulla Bjørndahl Oslo, 2012 Rapporten er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune og med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Detaljer

Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier.

Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Digitale krenkelser mot kvinner i Norden Digitale krenkelser inkluderer netthets, stalking,

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

EN KRITISK ANALYSE AV STRAFFELOVEN 202A MED FOKUS PÅ MENNESKERETTIGHETER, HÅNDHEVINGSPROBLEMATIKK OG VIRKNINGER

EN KRITISK ANALYSE AV STRAFFELOVEN 202A MED FOKUS PÅ MENNESKERETTIGHETER, HÅNDHEVINGSPROBLEMATIKK OG VIRKNINGER EN KRITISK ANALYSE AV STRAFFELOVEN 202A MED FOKUS PÅ MENNESKERETTIGHETER, HÅNDHEVINGSPROBLEMATIKK OG VIRKNINGER av Line Meyer Widing Til sammen 16 013 ord 16.06.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven Aleneforeldreforeningen har gjennomgått de ulike forslagene

Detaljer

HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05.

HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05. HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1 1.1 PROBLEMSTILLING OG TEMA 1

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Justis-og beredskapsdepartementet Sekretariatet for Konfliktrådene 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd

Detaljer

Representantforslag 116 S

Representantforslag 116 S Representantforslag 116 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja Dokument 8:116 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing Frokostseminar: Nettmobbing 12.01.17 Pb. Kværna Ungdomspatruljen i Bærum 5 politibetjenter (To patruljer + etterforsker) Jobber dag/kveld/natt Etterforsker alle saker der mistenkte er under 18år Bekymringssamtaler

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN PROSTITUSJON

HANDLINGSPLAN PROSTITUSJON Saksnr: 200414264-4 Saksbehandler: RIBE Delarkiv: BHOS-0005 HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON 2005-2008 Stor er den som vinn over andre, veldig er den som overvinn seg sjølv (Olav H. Hauge) 1 Lokal handlingsplan

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ Skamløs Kjære deg som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv som aldri blir

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk Ung.no og 2016 totalt (2015 i parentes): 12,6 millioner økter (11,2) 22,5 millioner sidevisninger (21,2) 28.604 besvarte spørsmål (27.020) Fra 01.01.17 vil

Detaljer

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 48 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

PFU-SAK NR. 210/12 KLAGER: Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret ADRESSE:

PFU-SAK NR. 210/12 KLAGER: Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret ADRESSE: PFU-SAK NR. 210/12 KLAGER: Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret ADRESSE: Oslo kommune, Velferdsetaten, Storgt. 11, 0155 Oslo TELEFON: 23 10 02 00 / 970 01 704 PUBLIKASJON: Klassekampen PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Moss Statens barnehus Moss Fylkesmannen 13.06.17 Informasjon om barnehusets rolle og funksjon v/leder Cathrine Bergheim Hva er Statens barnehus? Det er et tverrfaglig og samlokalisert tiltak rettet mot barn,

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

LÆRERGUIDE stopp barneekteskap

LÆRERGUIDE stopp barneekteskap LÆRERGUIDE stopp barneekteskap INNHOLD INTRODUKSJON Tema: Barneekteskap og barns rettigheter Hvert år blir over 15 millioner jenter i verden gift som barn. Én jente hvert annet sekund, 40 000 hver dag.

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 3. kvartal 216 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 216 Generell økning i perioden, men vi ser at henvendelser om vold og overgrep vokser kraftig. I juli hvert år er spørretjenesten stengt,

Detaljer

Indre avmakt og misbruk av ytre makt.

Indre avmakt og misbruk av ytre makt. Indre avmakt og misbruk av ytre makt. Per Isdal Alternativ til Vold per@atv-stiftelsen.no erfaringsbasert - 25 år som terapeut for menn som bruker vold mot sin partner - 12 år (med Thore Langfeldt) som

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Sikkerhetsarbeid. v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg

Sikkerhetsarbeid. v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg Sikkerhetsarbeid v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg Vold i barns liv skiller seg fra andre tema vi jobber med Vold er forbudt og straffbart. Vold er sterkt skadelig, og kan være dødelig (potensielt akutt

Detaljer