Er det greit hvis de ikke er rusa?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det greit hvis de ikke er rusa?"

Transkript

1 Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det greit hvis de sier det er en jobb? Er det greit hvis de har passert atten? Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de er norske? Den største gruppen i prostitusjonshandelen er horekundene Er det greit at menn kan kjøpe kvinner uten tanke for konsekvensene? Er det greit at menn misbruker kvinner så lenge de betaler for det? Er det greit at menn gjør kvinner til en salgsvare?

2 Nettverk i Nord mot prostitusjon og vold Nettverk i nord mot prostitusjon og vold (NNPV) ble dannet i 1997 av organisasjoner som Womens Congress of Kola Peninsula, Kola Sameforening, Kvinnegruppa Ottar og den samiske kvinneforeningen Sáráhkká. NNPV ble opprettet som en reaksjon på den eksplosive økningen i handel med russiske kvinner som Finnmark opplevde på slutten av 1990-tallet. NNPV jobber for å stoppe prostitusjonstrafikken i nord, og for å kriminalisere horekundene. Kontakt oss: Mail: Mobil: Heftet er produsert av NNPV med støtte fra Barne- og familiedepartementet (BFD) i Det økende tallet på utenlandske prostituerte i Norge, og den stadig mer synlige gateprostitusjonen, har tvunget fram debatten om hvordan Norge skal forholde seg til kjøp og salg av mennesker. Er problemet at de prostituerte går i feil gater, eller er problemet at prostitusjon finnes? En tilsvarende økning som den i Norge foregår i hele Europa. Unntaket er Sverige. Etter at Sverige kriminaliserte horekunden og gjorde sexkjøp forbudt i 1999, har etterspørselen etter prostituerte sunket. Sverige er ikke lenger et attraktivt mål for menneskehandlere. Etterspørselen etter kvinner til bruk i prostitusjon blir ofte delt inn i tre komponenter. Den største og viktigste komponenten er menn som etterspør kvinner, med det formål å utnytte dem seksuelt mot betaling. Uten menn som aktivt beslutter og gjennomfører kjøp av kvinner Hvorfor må horene være på strøket mens kundene får gå i alle strøk?! ville ikke prostitusjon eksistert. Menn som begår slike handlinger blir i normaliseringens navn kalt kunder, klienter eller konsumenter. Den andre komponenten er profitørene. Her finner vi halliker, bordelleiere og såkalte bakmenn. De kalles profitører fordi de tjener store penger på å formidle kvinner til mennene i gruppe en. Uten aktive menn som kjøper kvinner, ville ikke disse gjort god butikk. I den grad debatten i Norge har inkludert etterspørselsiden, er det her folk er mest villige til å sette inn skytset. Det eksisterer en forståelse av at de som frakter kvinnene rundt, tilrettelegger for og tilbyr dem som varer er et alvorlig problem, og handelen er forbudt. Til forskjell er mennene som kjøper og seksuelt misbruker kvinnene per i dag fredet av samfunnet. Den tredje komponenten, som også vil bli direkte berørt av å kriminalisere sexkjøp, er det potensielle markedet den mannlige befolkningen for øvrig utgjør. Gjennom offentligheten blir vi eksponert for et bilde av prostitusjon som greit og som en handel uten skadevirkninger. Uten en slik normalisering ville det være vanskelig å forklare hvorfor prostitusjonsindustrien øker i omfang. Denne tredje komponenten handler om den kulturelle normaliseringen av prostitusjon og i hvilken grad vi ønsker at flere eller færre menn i Norge skal bli horekunder. En kriminalisering av den aktive mannlige kjøperen er et tiltak som direkte berører alle tre komponentene i etterspørselsiden, og plasserer ansvaret for sexhandelen der det hører hjemme. Hos kunden. NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD

3 Prostitusjon i et globalt perspektiv Sexindustrien er en av verdens største og raskest voksende illegale industrier. Bare handel med narkotika og våpen er mer omfattende enn handel med kvinner og barn. Hvert år havner to millioner jenter mellom fem og femten år, og ca 4 millioner jenter og kvinner totalt, på det kommersielle sexmarkedet. Handel med kvinner er mindre risikofylt enn annen illegal handel, og det økonomiske utbyttet er stort! Mange ønsker å skille prostitusjon fra menneskehandel med den begrunnelse at prostitusjon godt kan være en vanlig jobb man frivillig går inn i. De argumenterer for et skille mellom såkalt tvungen og frivillig prostitusjon. Det er verdt å merke seg at FNkonvensjonen mot menneskehandel fra 1949 og FNs kvinnekonvensjon ikke skiller mellom dette, eller mellom handel med mennesker, såkalt trafikkering ( trafficking ), og prostitusjon. Vi støtter oss til FNs definisjoner som går mot delingen. Å skille mellom frivillig og tvungen prostitusjon strider mot definisjonen av prostitusjon som vold mot kvinner. Rapporten State of the world population utgitt av FNs befolkningsfond (UNFPA) i 2000, har et eget kapittel om vold mot kvinner. Hvert år havner to millioner jenter mellom fem og femten år, og ca 4 millioner jenter og kvinner totalt, på det kommersielle sexmarkedet. De fleste ender opp i tvangsekteskap, slaveri eller prostitusjon. Mange lures av menneskehandlere som lokker med gode penger. Disse dukker gjerne opp i konflikt- og katastrofeområder. Desperasjonen er stor mange steder, og foreldre velger derfor å selge sine døtre til det de tror er nye muligheter i et nytt land. Resultatet er at de prostituerte blir stadig flere, og ikke minst: de blir stadig yngre. Ifølge UNICEF kommer minst kvinner og unge jenter årlig til Thailand fra fattige naboland. De fleste av disse ender opp i prostitusjon. Mellom og nepalske jenter havner i prostitusjon i India hvert år. Men selv om den mest omfattende trafikkeringen foregår i Asia, er østeuropeiske kvinner og jenter en stadig økende gruppe innen denne formen for menneskehandel. I 1998 hevdet Den Internasjonale Migrasjonsorganisasjonen (IOM) at anslagsvis kvinner årlig trafikkeres inn til Vest- Europa 1. Med det økende antallet utenlandske prostituerte vi ser mange steder i Europa, er det grunn til å tro at tallet er høyere i dag. For eksempel viser tall fra Nederland at omtrent 80% av de prostituerte er utenlandske. Handel med mennesker for prostitusjon er en stadig økende industri. De kriminelle nettverkene som handler med våpen og narkotika innser i stadig større grad at handel med kvinner til prostitusjon i rike land er en solid inntektskilde. Etterspørselen er stor. Kundene er mange og villige, også i Norge. Handelen er lite risikofylt sammenlignet med annen illegal handel, og det økonomiske utbyttet er stort. Hver enkelt kvinne som er fraktet inn i EU/EØS-området kan fraktes rundt og selges mange ganger, til forskjell fra narkotika eller våpen. Horekundene utgjør etterspørselen som holder denne trafikken oppe, og dette står også norske menn ansvarlige for. En kriminalisering av horekunder vil hindre at Norge er et attraktivt marked for menneskehandlere. I Sverige tyder alt på at andelen ikke-svenske kvinner i sexhandelen er synkende. Samtidig opplever de største byene i Norge en stadig økende tilstrømming av utenlandske prostituerte. At Norge skal bli et fristed for handel med kvinner og mobil prostitusjon er ikke ønsket av noen. Ulike undersøkelser fra Nederland, der prostitusjon er legalisert, viser at prosentandelen av menn som kjøper sex er mye høyere der enn i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet har prosentandelen horekunder blant menn i Norge ligget stabilt på 13%, mens man i Nederland opererer med tall på mellom 50 og 80%. Vi er ikke bare opptatt av de 13% av norske menn som allerede har kjøpt sex. Vi fokuserer også på de potensielle sexkjøperne. Forskjellen på tallene fra Norge og Nederland sier noe vesentlig om hvordan samfunnets syn på prostitusjon påvirker antallet horekunder. 1 International Organization for Migration, Michael Specter, Traffickers New Cargo: Naive Slavic Women, New York Times, 11 January 1998 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD

4 I 1999 innførte Sverige følgende lov mot kjøp av seksuelle tjenester: Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella Tjänster «Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.» Prostitusjon i de nordiske landene Det anslås at antall kvinner i prostitusjon i Sverige ble redusert fra til i løpet av de tre første årene etter at sexkjøp ble kriminalisert 1. Denne loven, kalt Sexkjøpsloven, er sekundær til straffeloven. Det innebærer at man vil dømmes for kjøp av sex hvis ikke handlingen faller innunder andre lover. For eksempel vil man, hvis man har kjøpt sex av en mindreårig, dømmes for dette, og ikke etter sexkjøpsloven. I 1999 ble det anslått at svenske menn totalt kjøpte prostituerte kvinner. Av disse kvinnene var ca. 650 gateprostituerte. Fra 1999 til i dag har antallet kvinner som er involvert i gateprostitusjon i Sverige sunket med 30 til 50%, og rekrutteringen av prostituerte har falt kraftig. Det anslås at kvinner i prostitusjon er redusert fra i 1999, før loven trådte i kraft, til kvinner i Sverige i I en rapport fra den svenske Rikskriminalpolisen (Politidirektoratet) fra 2003 slås det fast at Sverige ikke opplever den samme økningen i antall kvinner utsatt for menneskehandel som vi finner i nabolandene. Rikskriminalpolisen anslår at mellom 400 og 600 kvinner blir trafikkert inn til Sverige hvert år. Dette tallet har holdt seg konstant i løpet av de siste årene 2.Utenlandske kvinner i gateprostitusjon har mer eller mindre forsvunnet 3, og antallet kunder har sunket med 75-80% 4. Tallet på kvinner i gateprostitusjon i Sverige er i dag ikke flere enn 500. Sammenlikner vi med tallene på kvinner involvert i gateprostitusjon i Danmark ser vi hva lovgivningen i Sverige har betydd for prostitusjonsmarkedet. I Danmark, hvor til kvinner befinner seg i prostitusjon hvert år, blir det anslått at 50% eller flere er ofre for menneskehandel 5.På begynnelsen av 1990-tallet var om lag kvinner i gateprostitusjon i Danmark. I 2004 var tallet steget til mellom og Danmark har ingen lovgivning som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Her i Norge regner vi med at det finnes omtrent prostituerte. En stadig større del av de prostituerte i Norge er utenlandske. Av 617 prostituerte i Oslo i 2003 hadde 67% ikkenorsk bakgrunn. Bare 1/3 av prostitusjonen foregår på gata, altså er den synlige gateprostitusjonen bare en mindre del av det totale prostitusjonsmarkedet. I Norge har vi ingen offisielle tall på hvor mange kvinner og barn som er ofre for menneskehandel. De tallene vi har, er fra ROSA-Prosjektet som ble startet opp 1. januar Formålet med prosjektet er å hjelpe kvinner som er utsatt for menneskehandel med å bryte ut av prostitusjonen, og få kvinnene til å hjelpe politi og myndigheter med å få straffet bakmennene. I løpet av de månedene prosjektet har vært i gang, har det mottatt henvendelser fra over 60 kvinner. 12 av dem, altså 20%, er barn under 16 år. Bare 5 av henvendelsene har vært fra kvinner som befinner seg utenfor Oslo. Vi kan slå fast at menneskehandelsproblemet i Norge er stort. De kvinnene som har vært i kontakt med ROSA- Prosjektet har hatt ressurser nok til å ta seg ut av situasjonen de har havnet i. Det sier seg selv at dette er et lite antall av de kvinnene som befinner seg i en menneskehandelssituasjon som har denne muligheten. Vi vet at bakmennene som organiserer denne trafikken er kriminelle som også driver med annen type organisert kriminalitet, som narkotikaomsetning og handel med våpen. Pengene de tjener på prostitusjon pumpes inn i organisert kriminalitet av ulike slag. Norske menn som velger å være horekunder, finansierer på denne måten alvorlig organisert internasjonal kriminalitet T. Ekman, leder for Anti-Trafikkeringsgruppen hos politiet i Gøteborg, personlig samtale 16. januar 2004; Gripenløf, ; S-A. Månsson, Sosialfag ved Universitetet i Gøteborg, personlig samtale, 12. januar 2004; M. Sjøstrand Persson, leder for prostitusjonsgruppen til sosialtjenesten i Malmø, personlig samtale 16. januar, 2004 (Rikskriminalpolisen 2004) (IOKSP, ; Kärrman,2000) (Gripenløf, ) (Ledberg, 2003; D. Otzen, leder av Reden, det danske svaret på Pro- Senteret, personlig samtale 15. desember 2003) Love Bestemmer Antal Prostituerede, 2004 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 7

5 I Norge mener påtalemyndigheten og politiet at kjønnskjøpsloven blir vanskelig å håndheve, og at det stort sett er en sovende lov i Sverige. Hva er din kommentar til dette? Dette er feil. I 2004 ble ca 50 personer bøtelagt eller dømt for brudd mot loven, rundt 20 av disse i Gøteborg. Antallet avhenger selvsagt av hvor mye ressurser politiet legger ned på spaning. Men uansett minsker loven antallet sexkjøp. Det er ikke så lett for kunder å plukke opp prostituerte. Gateprostitusjonen er mye mindre synlig enn før. Hva betyr det for svensk påtalemyndighet og politi at det finnes en lov mot kjøp av seksuelle tjenester? Det blir lettere å etterforske menneskehandel Thomas Ahlstrand er svensk politijurist. Han jobber i Gøteborg med lovbrudd med internasjonal tilknytning, som grov narkotikakriminalitet, menneskehandel og hallikvirksomhet. Her svarer han på noen spørsmål om den praktiske betydningen av sexkjøpsloven i Sverige. Den svenske loven praktiske konsekvenser og hallikvirksomhet. Kundene har jo en funksjon som vitner på at sexhandelen forekommer. De kan siktes for brudd på sexkjølpsloven, og hentes med tvang av politiet. Klær, lommebok og bopel undersøkes, pc og telefon beslaglegges og kontrolleres. Opplysninger som kommer frem i rettsaken mot dem blir automatisk tilgjengelige i etterforskningen av hallikene. Visst har de mistenkte sexkjøperne rett til å tie, men det forekommer sjelden. De velger vanligvis å komme med en forklaring der de unnskylder seg selv så mye som mulig. Slik var det ikke tidligere. Siden sexkjøp ble sett på som en uhederlig handling gjaldt ikke engang vitneplikten. Hva er etter din mening den viktigste prinsipielle begrunnelsen for å ha en slik lov som loven mot kjøp av seksuelle tjenester? 1) Sexkjøpsloven minsker prostitusjon og menneskehandel. 2) Sexkjøpsloven gjør det lettere for politi og påtalemyndigheter å begrense menneskehandel og hallikvirksomhet 3) Sexkjøpet innebærer utnytting av en person i vanskelige omstendigheter. Med tiden har jeg blitt mer og mer personlig overbevist om at prostituerte er offer, selv om de ikke alltid sier det selv. Dette er min subjektive opplevelse etter arbeid med denne typen kriminalitet. Er det kjent om innførelsen av sexkjøpsloven har hatt noen betydning for omfanget av menneskehandelen i Sverige? Menneskehandelen er mer begrenset i Sverige enn i Danmark og Norge. Dette framgår av en studie publisert ved Gøteborgs Universitet. Ettersom gateprostitusjonen minsket kraftig er det helt enkelt vanskeligere for halliker å få kontakt med kundene. Også ved telefonavlytting og i avhør ser vi at menneskehandlerne har problemer med å nå ut til kundene. Pro-Senteret i Oslo (det norske statlige kompetansesenteret på prostitusjon) sier at kjønnskjøpsloven i Sverige bare har ført til at prostitusjonen flytter fra gaten og går under jorden. De hevder også at det ikke har hatt noen innvirkning på omfanget av prostitusjon i Sverige, verken nasjonalt eller på menneskehandelen inn til Sverige. Hva mener du om dette? a) Det er ikke feil å kriminalisere sexkjøp selv om en del vil bryte loven. Tyveri og drap skjer jo, men ingen er motstandere av lover mot dette av den grunn. b) At prostitusjonen går under jorden betyr at det blir vanskeligere å oppnå kontakt mellom kunde og prostituert. Altså minsker prostitusjonen. Også rekrutteringen til prostitusjon minsker. All tilgjengelig statistikk og all forskning og evaluering viser også at menneskehandel og hallikvirksomhet går tilbake i Sverige. Se og søk på sexuella tjänster for materiale. Antallet horekunder bestemmer hvor mange kvinner og barn som til en hver tid tilbys på prostitusjonsmarkedet Prostitusjon handler om menn. Når norske menn velger å kjøpe seg tilgang på kvinners og barns kropper står de ansvarlige for disse menneskenes liv i fortsatt prostitusjon. Det er antallet horekunder som etterspør kvinner og barn til prostitusjon som avgjør hvor mange prostituerte som til en hver tid finnes på markedet. Når menn aktivt velger å ikke være horekunder blir det potensielle markedet for hallikene mindre. Menn som ikke kjøper sex begrenser prostitusjon og sørger for å hindre handel med kvinner. Fattigdom er bare en av flere grunner til prostitusjon. De aller fleste fattige er ikke prostituerte. Manglende likestilling, menns makt over kvinner, og forestillingen om at mannlig seksualliv er en menneskerett er de viktigste grunnene til kjønnshandelen. Det er ikke fattige menn som blir fraktet som varer til Norge eller andre land i Europa. Derimot er det norske menn som sørger for å holde kyniske bakmenn i gang ved å gjøre handel med kvinner til lukrativ business. Seksuell tilgang på kvinner og jenter blir tatt for Menn som ikke kjøper sex begrenser prostitusjon og handel med kvinner gitt av mange menn. For eksempel menn som tjenestegjør i militæret, eller som deltar i konflikt eller krig. Overalt der det finnes militærbaser vil halliker og strippebar- og bordelleiere se et potensielt marked. Som et eksempel ledet nærværet av FN (UNTAC) soldater i Kambodsja fra februar 1992 til september 1993, til en økning av kvinner og barn i prostitusjon i Phnom Penh fra til Boys will be boys svarte øverste leder for troppene, Yasushi Akashi, da han ble konfrontert med klager på de mannlige fredsbevarerne. Han sa også at En 18-årig varmblodig soldat har rett til å jakte på nydelige utgaver av det motsatte kjønn. Som en konsekvens av dette gjorde han ingenting med soldatenes framferd. FN innser at styrkene forsterker problemene i områder de opererer når soldatene tar del i seksuell utnyttelse av lokale kvinner. Derfor er det i dag utarbeidet klare regler som slår fast at det for fredsbevarende soldater blant annet er forbudt å bytte penger, varer eller arbeid mot sex. Seksuell utnyttelse er blitt forbudt for fredsbevarende styrker. Nå er det på tide å innføre de samme forbudene for alle menn. 8 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 9

6 Kriminalisering myter og fakta «Hvis vi kriminaliserer kundene vil volden mot de prostituerte øke. Volden har økt etter innføringen av loven i Sverige.» Kvinnene på strøket er utsatt for mye vold, grov vold og volden er i stor grad knyttet til krenkelser. I episodene de forteller om, har de ofte fryktet for livet sitt. Kvinnene hevder i Varmestuen at kundene er blitt råere med årene: De vil ha mer enn avtalt, de er mer påtrengende og fysisk pågående. De har stadig mindre respekt for kvinnenes grenser. Flere av voldtektene er anale, og noen ganger opptrer flere gjerningsmenn etter hverandre. I tillegg til dette har kvinnene belastningen med den daglige trakasseringen fra ulike aktører. Volden gjør at kvinnene er redd når de går på strøket, og reduserer deres handlefrihet. hele 79% av volden kvinnene er utsatt for, [er]vold utført av tilfeldige kunder. I tillegg til de fysiske skadene kvinnene får, er særlig kundevolden etterfulgt av psykiske reaksjoner. Sitatene er hentet fra rapporten «Walk on the wild side» om kvinner i gateprostitusjon i Bergen og vold fra Volden mot prostituerte i Sverige har økt etter at kriminaliseringsloven trådte i kraft. Men volden mot prostituerte øker også i Nederland, hvor prostitusjon er legalisert. Volden mot prostituerte øker faktisk i hele Europa, også i Norge. Forskning viser at volden mot prostituerte i hele Europa blir hyppigere, og overgrepene grovere. Denne volden er ikke en effekt av en kriminaliseringslov, men av prostitusjonen i seg selv. Menn som kjøper tilgang til andres kropper bruker i stadig større grad både fysisk og psykisk vold overfor de prostituerte. «En kriminaliseringslov vil være umulig å håndheve, og vil dermed bli en sovende lov som ingen kan dømmes etter.» Opprinnelig var det en kritikk i Sverige mot loven at den ville bli vanskelig å håndheve. Etter at loven har trådt i kraft har kritikken forsvunnet. I 2004 ble ca 50 personer bøtelagt eller dømt for brudd på loven, rundt 20 av disse i Gøteborg. Det blir vanskeligere for kunder å plukke opp prostituerte. Loven har etter hvert gjort det lettere å etterforske menneskehandel og hallikvirksomhet. Dette tror man har sammenheng med at etterforskende politi har fått større forståelse for årsakene bak lovgivningen. De har fått en dypere erkjennelse av hvilke mekanismer som gjør kvinner sårbare for prostitusjon og menneskehandel, og det har blitt utviklet bedre etterforskningsmetoder. Kriminaliseringsloven har dessuten en viktig normativ effekt. I Sverige støtter nå 80% loven mot sexkjøp 1. «Hvis vi kriminaliserer kundene vil prostitusjonen gå under jorden og foregå på internett. Da har vi ikke oversikt over hva som skjer.» Det at gjennomsnittsalderen på gatearenaen stiger er også et tegn på at mer av prostitusjonen foregår innendørs. Dette er i tilfelle del av en trend i Norden. 2 Vi antar at innendørsprostitusjonen utgjør to tredjedeler av det totale prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi har mindre kunnskap om kvinnene på innendørsmarkedet som gruppe enn vi har om kvinnene på gata. Innendørsprostitusjonen er mer skjult enn gateprostitusjonen, og kvinnene her har mindre kontakt med hjelpeapparatet. Mye av kunnskapen om innendørsmarkedet er altså ikke sikker kunnskap. Det skyldes også at denne arenaen endrer seg hurtig, og kunnskapen blir derfor raskt for gammel. Det er et større innslag av kvinner med utenlandsk opprinnelse på de forskjellige innendørsarenaene enn før. 3 Uttalelsene i rapporten fra Utekontakten i Bergen og fra nettsidene til Pro-Sentret viser at mesteparten av prostitusjonen i Norge allerede foregår innendørs, i leiligheter og bordeller. Denne delen av prostitusjonen er det naturlig nok vanskeligere å ha oversikt over. Sverige er dermed ikke alene om å ha en prostitusjonsarena det er vanskelig å få innblikk i. Argumentet kan derfor ikke brukes mot loven i Sverige. Prostitusjon er skjult fordi ingen ønsker å ha handelen i sitt eget nabolag. Vold, kriminalitet og lyssky aktiviteter følger med prostitusjonshandelen hvor enn den foregår i verden. Også der prostitusjon er legalisert er det store illegale prostitusjonsmarkeder som det er vanskelig å få oversikt og kontroll over 4. Den globale prostitusjons- og pornoindustrien har alltid vært rask med å ta i bruk fordelene med ny teknologi for å fremme deres interesser, og øke salget og profitten av produktene. Nettsexprosjektet ved Universitetet i Gøteborg, et forskningsprosjekt som studerer bruken av internett for seksuelle formål, konkluderer med at tallet på svenske kvinner som prostituerer seg via nettet forholder seg stabilt på ca kvinner. De samme kvinnene annonserer fra mange ulike nettadresser. Rapporten konkluderer også med at nettbruk med prostitusjonsformål er resultat av en rask utvikling av internett-teknologi og ikke en konsekvens av den svenske lovgivningen Ministry of Industry, Employment and Communications, Division of Gender Equality, January 2004 Walk on the wild side - om kvinner i gateprostitusjon i Bergen og vold Hentet fra nettsidene til Pro-Senteret i Oslo. Statlig kompetansesenter på prostitusjon Julie Bindel and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, 2003: Local Government and Transport Committee. Evidence Received for Prostitution Tolerance Zones (Scotland) Bill Stage 1. Metropolitan University. A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden. inquiries-03/ptz/lg04-ptz-res-03.htm#p267_35478) 10 NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD NETTVERK I NORD MOT PROSTITUSJON OG VOLD 11

7 En kriminaliseringslov vil sende sterke signaler om at kjøp av mennesker ikke er akseptert i Norge. En kriminaliseringslov vil forhindre vold og overgrep mot mennesker i en allerede vanskelig situasjon. En kriminaliseringslov vil hindre at Norge blir et fristed for menneskehandel. En kriminaliseringslov vil plassere ansvaret der det hører hjemme hos kunden.