Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og endring av strpl 216 b til å omfatte saker om grooming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og endring av strpl 216 b til å omfatte saker om grooming"

Transkript

1 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato / Høring - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, og endring av strpl 216 b til å omfatte saker om grooming Det vises til høringsbrev datert 4. juli 2007 vedrørende innføring av straffebestemmelse for kjøp av seksuelle tjenester samt forslag om endring av straffeprosessloven 216 b (kommunikasjonskontroll) til også å omfatte saker om grooming (straffeloven 201 a) Direktoratet har forelagt høringssaken for samtlige politimestre, sjefen for Kripos og sjefen for Politihøgskolen. Vi har fått svar fra politimestrene i Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Sør-Trønderlag, Gudbrandsdal, Oslo, Telemark, Rogaland og Troms. Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester Spørsmålet om kriminalisering I følge høringsnotatet er målsettingen med å straffebelegge kjøp av seksuelle tjenester at det vil bidra til å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed markedet for prostitusjon, og være med på å forhindre at kvinner og menn drives til prostitusjon eller utsettes for menneskehandel (sitat fra side 2). Det understrekes at det samtidig med kriminaliseringen må iverksettes hjelpetiltak overfor dem som av ulike grunner får sin inntekt fra salg av sex. Kriminalisering gir en viktig signaleffekt, og erfaring fra Sverige 1 tilsier at det kan bidra til endrede holdninger. Det er også sannsynlig at etterspørselen etter prostituerte vil reduseres noe. Gateprostitusjonen vil nok minke betraktelig, og politiet vil ha en klar hjemmel for å gripe inne overfor personer som tilbyr sine tjenester (politiloven 7 første ledd nr. 3). I et ordensperspektiv er dette positivt. Det er derimot mer usikkert om - og eventuelt i hvilken grad - kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester vil bidra til å forhindre at kvinner og menn drives til prostitusjon og 1 Se blant annet rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester avgitt 8. oktober Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tlf: Faks: E-post: Org. nr.: mva Bankgiro:

2 2 utsettes for menneskehandel. Det er ingen tvil om at det fortsatt vil eksistere et omfattende marked for kjøp og salg av seksuelle tjenester et marked bakmenn vil utnytte på ulike måter. Det er heller ingen tvil om at kriminalisering i Norge i seg selv ikke vil bidra nevneverdig til bekjempelse av menneskehandel i et globalt perspektiv. De prostituerte selv og støtteapparatet rundt dem har dessuten kommet med advarsler om at situasjonen for de prostituerte vil bli vesentlig forverret, blant annet ved at de blir mer avhengige av bakmenn og mer utsatt for vold og trusler og. Det er også fare for at færre prostituerte oppsøker helseapparatet og andre støttespillere. Seks av de åtte politimestrene som har uttalt seg, støtter innføring av et generelt straffebud mot kjøp av seksuelle tjenester. I tillegg til signaleffekt, holdningsendring og redusert etterspørsel, fremhever flere at kriminalisering vil være positivt for den alminnelige orden. Politimestrene i Oslo og Sør-Trøndelag understreker dessuten at forbudet vil være et viktig element i arbeidet for å bekjempe hallikvirksomhet og menneskehandel i Norge. Begge gir uttrykk for at kriminalisering vil virke forebyggende, ved at det blir vesentlig mindre attraktivt å være prostituert i/bringe prostituerte til Norge. Politimesteren i Oslo uttaler blant annet at et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester anses for å være utelukkende positivt for forhindre menneskehandel, og også vanskeliggjøre virksomheten til de multikriminelle hallikene som oppfattes å drive med alle former for kriminalitet som innbringer penger. Det er gode indikasjoner på at penger tjent på prostitusjonsvirksomhet også finansierer annen kriminell virksomhet som narkotikahandel. Prostitusjonsmarkedet er svært lukrativt, og relativt trygt i den forstand at varen seksuelle tjenester har vært lovlig å kjøpe. Politimesteren i Oslo gir dessuten uttrykk for at etterforskningen av hallik- og menneskehandelssaker ikke vil bli vanskeliggjort, blant annet fordi at for innendørsmarkedet må det skaffes leiligheter/andre lokaliteter, det må annonseres og evt transporteres. Disse aktivitetene vil være synlige for politiet, og allerede pr i dag har politiet god oversikt over innendørsmarkedet, og også relativt effektive virkemidler for å gripe inn ovenfor husromutleiere. Politimestrene i Troms og Telemark er på sin side skeptiske til om et generelt forbud mot kjøp av seksuelle tjenester er veien å gå. Politimesteren i Troms antar at etterspørselen etter seksuelle tjenester blir noe redusert, men at dette først og fremst vil gå ut over de prostituerte som er lavest på rangstigen. Han ønsker heller økt satsning på andre tiltak, blant annet de som er nevnt i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel Han er dessuten skeptisk til at knappe politiressurser skal brukes til å avdekke kjøp av ordinære seksuelle tjenester. Politimesteren i Telemark viser til at vi allerede har en rekke straffebestemmelser som beskytter mot de skadeligste forholdene ved prostitusjon, og at et nytt forbud først og fremst er et tiltak for å hindre frivillig sexhandel mellom myndige personer uten bakmenn. Han gir utrykk for at slik handel er et samfunnsproblem, og at kriminalisering vil kunne ha positive effekter. Det vil imidlertid også kunne ha en rekke negative effekter. Dessuten stiller han spørsmål ved om politiets ressurser i dag gir rom for en effektiv håndeving av den nye straffebestemmelsen. Under henvisning til tidligere utredninger og vurderinger, er politimesteren i Telemark sin konklusjon at han [ikke finner] gode nok holdepunkter for å kriminalisere kjøp av sex nå, til dette er utsikten til positive og muligens negative konsekvenser for usikre og lite utredet. Politidirektoratet tar til etterretning at det pr i dag er politisk flertall for å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. En kriminalisering må påregnes å redusere synlig gateprostitusjon, og vil derfor være positivt fra et ordensmessig synspunkt. En annen ting er at en betydelig

3 3 forbedring uansett vil kunne oppnås ved økt uniformert patruljering fra politiets side. (Dette vil dog kreve en vesentlig økning av politiets ressurser). Vi er imidlertid ikke overbevist om at kriminaliseringen vil ha avgjørende betydning i kampen mot hallikvirksomhet og menneskehandel i Norge. Dette, i kombinasjon med klare signaler fra de prostituertes organisasjoner om at forholdene for de prostituerte gjennomgående vil bli verre, gjør at direktoratet mener andre tiltak for å bekjempe hallikvirksomhet og menneskehandel vil være vel så hensiktsmessige som kriminalisering. Vi viser her særlig til tiltakene nevnt i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel tiltak som til dels også vil bidra til å bekjempe hallikvirksomhet. Vi vil dessuten understreke at selv om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge vil gjøre det mindre attraktivt å bringe utenlandske prostituerte hit, vil det ikke i seg selv bidra til å redde enkeltindivider fra prostitusjon/menneskehandel. Realiteten er at de reiser/fraktes til andre land isteden. Handel med kvinner og barn er et stort og meget alvorlig globalt problem, og Norge er forpliktet til å bidra i kampen mot menneskehandel generelt og ikke bare i konkrete saker knyttet til trafficking av prostituerte til Norge. De moralske aspekter ved utnyttelse av andre mennesker gjennom kjøp av seksuelle tjenester har i liten grad vært i fokus i den pågående debatten om kriminalisering. Det kan være gode grunnet til å markere det moralsk uakseptable ved kundens handling, men vi reiser spørsmål ved om en slik markering bør skje ved kriminalisering. Når det gjelder håndheving av et nytt straffebud, viser vi til punktet nedenfor om økonomiske konsekvenser. Utforming av straffebestemmelsen m.m Plassering - egen bestemmelse eller inn i straffeloven 203? Straffeloven(strl) 203 setter straff for den som kjøper seksuelle tjenester fra en person under 18 år. Departementet reiser spørsmålet om et nytt generelt straffebud mot kjøp av seksuelle tjenester bør tas inn i denne paragrafen eller gis i en egen paragraf (ny 202a). Departementet heller til sistnevnte løsning, blant annet fordi dette vil opprettholde fokuset på at barn og unge bør ha et særskilt vern. Av de politimestrene som har uttalt seg om dette, er politimestrene i Oslo, Troms, Gudbrandsdalen, Telemark og Søndre Buskerud enig med departementet. Politimestrene i Rogaland, Sør-Trøndelag og Asker og Bærum er av den oppfatning at det bør være én felles paragraf, og at hensynet barn og unges spesielle behov for vern ivaretas ved at de omhandles i et eget ledd (med strafferamme som i dag). Direktoratet anser begge løsninger som tilfredsstillende. Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i utlandet? Departementet reiser spørsmålet om kjøp av seksuelle tjenester i utlandet fra voksne prostituerte bør kunne straffeforfølges i Norge, men mener det ikke er naturlig å foreslå dette. Kjøp av slike tjenester i utlandet fra personer under 18 år kan forfølges i Norge, jf. strl. 12 nr. 3 bokstav a. Politimesteren i Rogaland tar til orde for at når man kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester fra voksne i Norge, bør man også kunne straffeforfølge kjøp av seksuelle tjenester

4 4 i utlandet. Han viser blant annet til at formålet med den nye bestemmelsen er holdningsendring og redusert etterspørsel, og at dette er like viktig i forhold til kjøp av seksuelle tjenester i utlandet som i Norge. Direktoratet har forståelse for disse synspunktene, men heller likevel til departementets syn på at kriminaliseringen foreløpig bør begrenses til kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Blant annet er det lite realistisk at norsk politi kan bruke nevneverdige ressurser på å avdekke kjøp av seksuelle tjenester fra voksne i utlandet. Gjerningsbeskrivelsen. Forsøk. Medvirkning. Departementets forlag til ny 202a lyder som følger: Den som skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag, straffes for kjøp av seksuelle tjenester med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. På samme måte straffes den som oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen. Departementet påpeker at ordlyden i staffeloven 203 (..den som mot vederlag har seksuell omgang med en person under 18 år ) kan forstås slik at også den som selger seksuelle tjenester til en person under 18 år kan straffes. Det er imidlertid klart forutsatt at salg ikke er straffbart. Ved utformingen av en ny lovtekst bør denne ordlyden unngås, og den foreslåtte - den som skaffer seg seksuell omgang eller handling - er bedre. Straffeloven 203 kan, slik departementet antyder, bør justeres tilsvarende. Bestemmelsen rammer, i likhet med den svenske bestemmelsen, kjøp av seksuelle tjenester fra alle grupper prostituerte. I Finland er det kun straffbart å kjøpe seksuelle tjenester fra ofre for menneskehandel. Politidirektoratet deler, i likhet med de politimestrene som har uttalt seg om dette, departementets oppfatning om at straffebudet bør rette seg mot kjøp av seksuelle tjenester fra alle grupper prostituerte ikke minst fordi det vil være meget vanskelig å bevise forsett hva gjelder at den prostituerte er et offer for menneskehandel. Vi antar at det, på samme måte som i Sverige, ikke er meningen å kriminalisere seksuell omgang i faste parforhold, selv om forholdet kan sies å være preget av et bytte mellom materielle goder og seksuell omgang. Faste kundeforhold bør imidlertid omfattes av forbudet, og grensen her kan nok i en del tilfeller være vanskelig å trekke. Politimesteren i Oslo foreslår at begrepet tilfeldig tas inn i lovteksten, slik det er gjort i Sverige. Alle former for vederlag bør i prinsippet omfattes. Tvilsspørsmål må i stor grad finne sin løsning gjennom rettspraksis, men det er likevel ønskelig at forarbeidene sier noe mer om begrepet. Blant annet er det i høringsnotatet (side 7) antydet en ulik terskel for hva slag ytelser som er å anse som vederlag i forhold til barn/unge (strl 203) og i forhold til voksne. Dette bør det kunne sies noe mer om. Direktoratet er ellers enig i at både kjøp av seksuell omgang og kjøp av seksuell handling bør omfattes ikke minst av bevismessige hensyn. Vi er imidlertid usikre på om gjerningsbeskrivelsen omfatter alle de tjenestene man ønsker å dekke. Politimesteren i Sør-Trøndelag nevner kjøp av en eller flere prostituerte til å utføre seksuelle handlinger/ha seksuell omgang med seg selv/hverandre mens kunden ser på. Disse situasjonene er ikke omtalt i høringsnotatet, og dekkes neppe av forslaget slik det foreligger pr i dag. Det bør med andre ord avklares nærmere - både i lovteksten og i forarbeidene - i hvilken grad kjøp av seksuelle tjenester hvor kjøper ikke deltar fysisk, men kun observerer, skal være

5 5 straffbart. Som politimesteren i Sør-Trøndelag sier, kan dette være vel så straffverdig som det å delta fysisk selv. Også det å kjøpe seksuelle tjenester for en annen og det å motta en tjeneste kjøpt av en tredjemann, skal etter departementets forslag omfattes av bestemmelsen. Blant annet er dette nødvendig for å hindre omgåelser av forbudet, og Politidirektoratet er, i likhet med de politimestrene som har uttalt seg, enig i forslaget. Vi er videre enige i at straffebudet må anses overtrådt når vederlag er avtalt og omgangen/handlingen er påbegynt. Forsøk bør være straffbart på vanlig måte. Den nærmere grensedragningen mellom forsøk og fullbyrdet overtredelse kan by på utfordringer ikke minst hva gjelder grensen mellom forsøk og fullbyrdet overtredelse i form av handling. I departementets forslag ligger at medvirkning blir straffbart på vanlig måte, men at den som er selger av den seksuelle tjenesten ikke skal kunne straffes for medvirkning. Vi antar at det er tilstrekkelig at det siste fremgår av forarbeidene. Dette har for øvrig en visss sammenheng med spørsmålet om den prostituerte pr definisjon skal anses som fornærmet ved overtredelse av 202a. Vi savner en prinsipiell drøftelse og avklaring av dette. Strafferammen Den foreslåtte strafferamme på bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler anses hensiktsmessig. I praksis vil det antakelig bli mest aktuelt med bøter, men det er viktig at strafferammen er høy nok til å muliggjøre bruk av tvangsmidler under etterforskningen, se nedenfor. Departementet har reist spørsmål om det bør gjelde en forhøyet strafferamme dersom handlingen er begått under bestemte omstendigheter. Av politimestrene er det bare politimesteren i Sør-Trøndelag som har uttalt seg om dette. Han anbefaler en forhøyet strafferamme for skjerpende omstendigheter som for eksempel utnyttelse av sårbar situasjon, tvang, trusler, vold, utøvelse av handling i fellesskap, overføring av smittsomme sykdommer m.m. Politidirektoratet ser at det har en signaleffekt å øke strafferammen for visse skjerpende omstendigheter. Vi antar samtidig at den strafferammen departementet har foreslått, sammen med økt strafferamme ved konkurrens (se nedenfor), vil dekke det praktiske behovet for å kunne idømme relativt strenge straffer i visse tilfeller. Konkurrens Politidirektoratet er enig med departementet i at det ikke er grunn til å gjøre unntak fra den vanlige konkurrenslæren. En ny straffebestemmelse om kjøp av sex vil dermed kunne anvendes i konkurrens med andre bestemmelser, som for eksempel strl 155, 223, 227, 228 eller 229, i tråd med gjeldende lære. Straffeprosessuelle tvangsmidler Den foreslåtte strafferammen innebærer at en rekke straffeprosessuelle tvangsmidler, som pågripelse, fengsling, ransaking, skjult fjernsynsovervåking på offentlig sted (strpl 202a) og avlytting av telefonsamtale på visse vilkår (strpl 216 l), kan anvendes.

6 6 Det er imidlertid ikke foreslått å åpne for kommunikasjonskontroll etter strpl 216b. Departementet påpeker at slik kontroll vil kunne være effektivt ved den type lovbrudd det her er snakk om, men foreslår likevel ikke å gi hjemmel for slike tvangsmidler nå uten at det er nærmere begrunnet. Kriminalisering vil etter all sannsynlighet medføre at prostitusjonsmiljøene vil gå innendørs i enda større grad enn i dag. Telefon og internett vil da bli viktige kommunikasjonsmåter for formidling av seksuelle tjenester. Å ha mulighet til kontroller som nevnt i strpl 216b (og da særlig annet ledd bokstavene c og d) vil utvilsomt kunne være svært nyttig under etterforskningen av disse sakene. Historiske trafikkdata vil riktignok kunne kreves utlevert etter strpl 210, men tilgang til fremtidige data er utømmende regulert i 216b. Når strpl 216b er foreslått endret ved at groomingbestemmelsen tas inn, se nedenfor, kunne det derfor være hensiktsmessig å samtidig ta med en ny 202a i oppregningen. Det kan innvendes at de bestemmelsene som er omfattet i strpl 216b bokstav b) i dag gjennomgående har høyere strafferamme enn den foreslåtte 202a. Bare 145a har en tilsvarende strafferamme, men her begås selve forbrytelsen ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel. Også når det gjelder strl 390a, som det er vist til i høringsbrevet, begås ofte det straffbare forhold ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel. Behovet for å kunne anvende tvangsmidlene nevnt strpl 216 b kan nok dermed sies å være større i disse sakene enn når det gjelder kjøp av seksuelle tjenester. For politiet vil det imidlertid som nevnt være en fordel dersom det åpnes for kommunikasjonskontroll også i 202asaker. Kartlegging Politidirektoratet er som det fremgår ovenfor ikke overbevist om at det er riktig og viktig å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester som ledd i kampen mot hallikvirksomhet og menneskehandel. Det er i alle fall svært viktig å evaluere virkningene av kriminaliseringen både for å se om den har hatt de ønskede effekter og for å fange opp de negative virkningene. Dette forutsetter et godt kartleggings-/forskningsarbeid både i forkant og på ulike stadier i etterkant, og vi forutsetter at det settes av tilstrekkelige midler til dette. Andre tiltak for å bekjempe prostitusjon og menneskehandel. Det er, som høringsnotatet fremhever, viktig at det samtidig med kriminaliseringen iverksettes og videreføres tiltak for å hjelpe situasjonen til de kvinner og menn som allerede er i prostitusjon og lever av inntekt fra dette. Det må iverksettes hjelpetiltak både overfor de som ønsker å komme seg ut av prostitusjon, de som fortsetter som prostituerte og nye prostituerte. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel inneholder en rekke tiltak, men også andre hjelpetiltak må iverksettes/videreføres, ikke minst overfor prostituerte som åpenbart ikke er ofre for menneskehandel.

7 7 Økonomiske konsekvenser I høringsnotatet understrekes det at for at den foreslåtte straffebestemmelsen om kriminalisering skal nå sitt formål om å bidra til å endre holdninger og reduserer etterspørselen og markedet for prostitusjon, kreves det ressurser som sikrer en effektiv håndheving av bestemmelsen. Og videre at en særlig innsats når bestemmelsen trer i kraft, vil tydeliggjøre at det har skjedd en endring av rettstilstanden på området. Det er med andre ord ønskelig at politi og påtalemyndighet effektivt håndhever den nye straffebestemmelsen ikke minst i forbindelse med ikrafttredelse av bestemmelsen. Til dette trengs det ressurser. Det er imidlertid vél så viktig å styrke ressursene i politi og påtalemyndighet for i størst mulig grad å kunne demme opp for utviklingen av et illegalt marked som etter all sannsynlighet vil være preget av hallikvirksomhet og menneskehandel og som i større grad enn i dag vil operere i skjul for offentligheten og for politiet. Politidirektoratet har tidligere (juni 2007), på oppfordring fra Justisdepartementet, redegjort for ressursbehovet i kjølvannet av kriminaliseringen. Behovet for ressurser spesifikt knyttet til håndheving av den nye bestemmelsen er beregnet til ca. 30 millioner kroner (hvorav ca 20 millioner til lønn og drift av et visst antall årsverk, og 10 millioner til tolk, utradisjonelle metoder m.m). I juni 2007 ble det også foretatt beregninger av ressursbehovet sett i et større og mer strategisk perspektiv - i forhold til bekjempelse av organisert kriminalitet, vold og overgrep knyttet til prostitusjonsvirksomhet. Etterforskning av hallik- og menneskehandelssaker er meget ressurskrevende, og beregningene viser at den totale ressursbruken ved en effektiv etterforskning av et tilfredsstillende antall saker er ca 100 millioner kroner i året - hvorav ca 49 millioner til lønnsmidler, 11 millioner til drift (overtid, metodebruk) og 40 millioner til tolkeutgifter. Politiets bidrag til beskyttelse av og bistand til ofre for menneskehandel er innberegnet i totalbeløpet. Politiet bruker allerede i dag mye ressurser på etterforskning av hallik- og menneskehandelssaker (og saker hvor hallikvirksomhet/menneskehandel er en av flere kriminalitetstyper begått av de samme nettverkene). En ønsket økt satsning på dette området nødvendiggjør imidlertid at politiet tilføres friske midler. Endring av staffeprosessloven 216 b til å omfatte groomingsaker Departementet ber om synspunkter på om straffeprosessloven 216 b bør endres slik at det åpnes for visse former for kontroll av kommunikasjonsmidler under etterforskning av grooming-saker (strl 201 a). Det foreslås ikke å åpne for avlytting av kommunikasjonsmidler (strpl 216 a). Alle politimestrene som har uttalt seg om dette, understreker at kommunikasjonskontroll etter strpl 216 b vil være meget nyttige i groomingsaker. De (mulig) straffbare forholdene vil i disse sakene ofte skje ved kommunikasjon på mobiltelefon og/eller via datamaskiner, og bruk av de aktuelle tvangsmidlene vil kunne gjøre etterforskningen mer effektiv. Som politimesteren i Oslo påpeker, kan det riktignok reises visse motforestillinger mot å utvide områdene for kommunikasjonskontroll til straffbare forhold med relativt lav strafferamme. Straffeloven 201 a er gitt for å beskytte barn og unge mot seksuell

8 8 utnyttelse, og den relevante kommunikasjonen mellom den potensielle overgriperen og fornærmede skjer i all hovedsak ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Det kan etter direktoratets mening derfor utvilsomt forsvares å åpne for kommunikasjonskontroll i disse sakene. Med hilsen Ingelin Killengreen Saksbehandler: Guri Lenth Tlf: Vedlegg 8 uttalelser fra politidistrikter

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/7497 Vår referanse: 201702833-7 008 Sted, Dato Oslo, 29.09.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL RATIFIKASJON AV

Detaljer

Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester Justis- og politidepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 9. oktober 2007 Deres ref.: 200703007 ES MVO/AME/mk Vår ref.:

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Halvard Grønli Saksmappe: 2015/544-3503/2015 Arkiv: F00 Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 03.02.2015

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksframlegg Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 14/1183 Saksnr Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp På bakgrunn av brev fra Justis- og politidepartementet den 04.07.2007 ønsker Reform ressurssenter for menn å komme

Detaljer

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk 1 Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Trondheim, 31. mai 2013 HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte.

Vi viser til Justisdepartementets brev av om ovennevnte. DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse 200907672 ES KFH/mk 200903207-/AKH Dato Høring -

Detaljer

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Ot.prp. nr. 79 (2007 2008) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. juni

Detaljer

Styrking av regelverket knyttet til miljøkriminalitet oppsummering av høringssvar

Styrking av regelverket knyttet til miljøkriminalitet oppsummering av høringssvar Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 42 L ( )

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 42 L ( ) Innst. 211 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 42 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse

Detaljer

Innst. O. nr. 42. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 18 (2006-2007)

Innst. O. nr. 42. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 18 (2006-2007) Innst. O. nr. 42 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 18 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING AV SELVKJØRENDE KJØRETØY PÅ VEG POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/1716 Vår referanse: 201604955-13 008 Sted, Dato Oslo, 14.03.2017 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM UTPRØVING

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Innst. O. nr. 3. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 48 ( )

Innst. O. nr. 3. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 48 ( ) Innst. O. nr. 3 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 48 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering

Detaljer

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo ØST POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201600755 Vår referanse: 201600669 (H) 201601103 (R) Sted, Dato Ski/Lillestrøm 30.03.16 HØRING ENDRING I PASSLOVEN MV

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/2961 Vår referanse: 201604359-12 008 Sted, Dato Oslo, 03.02.2017 HØRINGSSVAR

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/1240 Vår referanse: 201701054-11 008 Sted, Dato Oslo, 19.04.2017 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. 1.

Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. 1. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200700972 2007/00562-2 008 06.06.2007 Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet 1. Innledning

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement P.b. 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/00489-3 2010/01485-8 008 17.08.2010 Høring - utvidet bruk av politiattester

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/1945-2- GHE 13.12.2012 Høring - endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Bruk av bevisprovokasjon ved etterforskning av menneskehandel

Bruk av bevisprovokasjon ved etterforskning av menneskehandel Bruk av bevisprovokasjon ved etterforskning av menneskehandel En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2013 Kand.nr : 189 og 191 Antall ord: 7533 Sammendrag Temaet for bacheloroppgaven

Detaljer

Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200504909-/IBF Saksbehandler: VCH Vår ref.: 08/3244- Dato: 05.05.2008 Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet

Detaljer

POLITIET POLITIDIREKTORATET

POLITIET POLITIDIREKTORATET POLITIET POLITIDIREKTORATET Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse : 17/4831 Vår referanse: 201703755-10 008 Sted, Dato Oslo, 18.10.2017

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/7497 2015/3813-15/FD II 5/VIM 29.09.2017 Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

RI KSADVOK ATEN. VÅR REF: 2014/ ABG/ggr HØRING- UTVISNING A V SÆRREAKSJ ONSDØMTE UTLENDINGER

RI KSADVOK ATEN. VÅR REF: 2014/ ABG/ggr HØRING- UTVISNING A V SÆRREAKSJ ONSDØMTE UTLENDINGER noz d3s o L RI KSADVOK ATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Sendes også per e-post tillovavdelingen@jd.no D E RE S REF, : 14/3692 ES IHO/bj VÅR REF: 2014/01115-003 ABG/ggr

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt

POLITIET. NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin<gsuttalelse. Hordaland politidistrikt POLITIET Justisdepartementet Lovavd. P.b. 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår reftranse Dato 30.04.2010 NOU 2009:15 S kjult informa.y.on åpen kontroll - horin

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 48 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffe prosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

NCIS Norway National Criminal Investigation Service. Menneskehandel. Kontroll med innleid. arbeidskraft. Knut Bråttvik Politioverbetjent

NCIS Norway National Criminal Investigation Service. Menneskehandel. Kontroll med innleid. arbeidskraft. Knut Bråttvik Politioverbetjent Menneskehandel Kontroll med innleid arbeidskraft Knut Bråttvik Politioverbetjent Kripos NCIS Norway NCIS Norway Menneskehandel/trafficking hva er det? Utnyttelse av sårbare mennesker til; Prostitusjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. DET KONGELIGE FINANS DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 00300SLO Deres ref Vår ref 14/2710 SL EF!KR 5 Dato 19.09.2014 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Detaljer

r ~ ~ " ,':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il

r ~ ~  ,':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il Justis- og be redskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 O slo r ~ ~ ",':J 1 P~T l'lllll lll\ ~lt.;l.l thit l ' l JlNl~ Il Politiets sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet Postboks 4773

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Min vei gjennom fagfeltet

Min vei gjennom fagfeltet Min vei gjennom fagfeltet Jeg har blitt bedt om å si noe om min vei gjennom forskningsfeltet på dette forskningsseminaret om voldtekt og forskningsmetoder. Jeg skal gjøre det ved å vise hvordan mine forskningstemaer

Detaljer

Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen

Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 201204292-/LTH Vår ref.: 2013/1 Dato: 08.01.2013 Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Bioteknologinemnda

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven POLITIET POLITIDIREKTORATET Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201104560 2011/03237-4 008 15.02.2012 Høringssvar

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01645-A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt) mot A (advokat

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD MOT TIGGING

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD MOT TIGGING VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Nicolai Heilemann Tlf: 75 10 11 14 Arkiv: X40 &00 Arkivsaksnr.: 15/240-2 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST RIKSADVOKATEN Politimestrene Statsadvokatene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00541-002 HST015 07.04.2017 541.1 IKKE HJEMMEL FOR ILAGT TAP AV FØRERETT I PERIODEN 1. FEBRUAR 2012-31. MARS

Detaljer

OSLO STATSADVOKATEMBETER

OSLO STATSADVOKATEMBETER OSLO STATSADVOKATEMBETER Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2014/00787-001 RT0006 601 Vår ref.:2014/00803 Dato: 12. mai 2014 ENDRING A V REGLENE OM PÅTALEKOMPETANSE VED IKRAFTTREDELSE

Detaljer

Oslo kommune - Byrådsavdelingene Rådhuset 0037 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201200959 2012/09036-2 003 18.12.2012 Høring - Endring i politivedtekt for Oslo kommune Jeg viser til forslag om endring

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/7930 Vår ref: 16/06285-3 Dato: 13.02.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens

Detaljer

Innst. O. nr. 60. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 53 ( )

Innst. O. nr. 60. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 53 ( ) Innst. O. nr. 60 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2005-2006) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 og utleveringsloven

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF.: DATO: Ra GKL/jaa

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF.: DATO: Ra GKL/jaa RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo REF.: VÅR REF.: DATO: 200907981 Ra 09-685 GKL/jaa 20.04.10 790 HØRING FORSLAG TIL LOVENDRINGER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM

Detaljer

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO

I Iorsk presseforbund - offentlighetsutvalget Kristine Holm Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO Sivikymbudsmann Arne Sloytingets ornbudsmann tbr forvaltniagen Besoksadresse kersgata 8, inugang Tollbagata Posta dresse Postboks 3 Sentru.m, 0101 Oslo rfetefou 22 82 85 00 Gront nummer 800 80 039 Teleffiks

Detaljer

TRAFFICKING. Straffeloven 224. Kandidatnummer: 305 Veileder: Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 25. november Til sammen ord

TRAFFICKING. Straffeloven 224. Kandidatnummer: 305 Veileder: Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 25. november Til sammen ord TRAFFICKING Straffeloven 224 Kandidatnummer: 305 Veileder: Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 25. november 2005 Til sammen 17 952 ord 21.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Bakgrunn og problemstilling

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn

Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200606423 2007/01127-7 008 21.05.2007 Høring - Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og fustisdepartementet ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og 1 JUSTieEDf RTEMENTFT APR 2 AVD/KONT/BEH: Deres referanse 2003/0812 SP Vår referanse 110/2003 Vår

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

= Datatilsynet. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO = Datatilsynet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse 200907672 ES KFH/mk Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09/01534-2 /CBR Dato 29. april 2010 Høringsuttalelse -

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing Frokostseminar: Nettmobbing 12.01.17 Pb. Kværna Ungdomspatruljen i Bærum 5 politibetjenter (To patruljer + etterforsker) Jobber dag/kveld/natt Etterforsker alle saker der mistenkte er under 18år Bekymringssamtaler

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Arkivsak: 20140298 Arkivkode: Saksbeh: Lise Olsen Saksgang Helse- og sosialkomiteen Arbeidsutvalget Møtedato 10.09.2014 17.09.2014

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III

Strafferett for ikke-jurister dag III Strafferett for ikke-jurister dag III Seniorforsker Synnøve Ugelvik, PRIO Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

Prop. 14 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Prop. 14 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) Prop. 14 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. november

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer