Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser"

Transkript

1 Vedlegg 2 - side 1 av 5 Håndbok Vedlegg 2 Bergartsklassifisering Vedlegg 2 Bergartsklassifisering Versjon april 2005 erstatter versjon juli 197 Omfang Prinsipp Å klassifisere bergarter inngår som et ledd i å bestemme steinmaterialers brukbarhet (egenskaper) til ulike formål. Det er nødvendig med kunnskap om ulike petrografiske klassifikasjonssystemer for generell geologisk kartleg-ging av materialforekomster og vedrørende stabilitet og drift ved bygging av veg. For ikke å overskride rammen for håndboken, beskrives et forenklet klassifikasjonssystem. Dette vil være veiledende ved videre undersøkelser og testing av steinmaterialer etter kap eller Systemet bygger på en visuell klassifikasjon av de hyppigst forekommende, norske bergarter, samt deres innhold av mineraler i sin almin-nelighet. Definisjoner Bergart: Et naturlig dannet, fast stoff sammensatt av minst ett, helst flere mineraler (se figur V2-3). Mineral: En molekylgruppe med en bestemt kjemisk sammensetning. De kan være ordnet i en bestemt krystallisasjonsform med særtrekk (se figur V2-2). De fleste mineraler er krystallinske. Magmatiske bergarter: Bergarter som er størknet fra en oppsmeltet masse, enten på eller nær jordoverflaten, vulkanske eller på større dyp, plutoniske (dypbergarter). Sedimentære bergarter: Bergarter med opprinnelse i et sediment (avsetning på havbunn eller på jordoverflaten), og herdet hovedsakelig ved trykkpåvirkning. Metamorfe bergarter: Omdannede bergarter med mer eller mindre bevarte særtrekk fra en tidligere fase eller opprinnelse (f.eks. magmatisk og/eller sedimentær). Strukturer i bergartssammenheng: - Lagmessig oppbygning eller skifrig (heterogen) - Homogen - jevnhet, massiv - Oppsprekning, opptreden av planparallelle eller uregelmessig bruddflater i en eller flere retninger - Porfyrisk, der store enkeltkrystaller opptrer i en finkornet masse - Porøs, med tydelige hulrom - Forvitret, der ett eller flere forskjellige mineraler er omdannet og derved svekker bergartens fasthet, samt forandrer øvrige strukturer - Kornstørrelse: Finkornet har korndiameter < 1.0 mm Middelskornet korndiameter 1.0-5,0 mm Grovkornet korndiameter > 5.0 mm Amorf = glassaktig, ikke krystallin, kryptokrystal-lin - Konglomeratisk, der forskjellige bergartsfragmenter ligger sementert i bergarten, gjerne i form av boller eller biter mer eller mindre rundet - Pegmatittisk, der svært store krystaller er utviklet som kropper, årer, konkresjoner eller bånd i en bergart - Teksturer, mikrostrukturer i mineralsammenheng - Form: * kornet menes at mineralene har uregelmessige korngrenser til hverandre. * Prismatisk betyr mer eller mindre avlange korn (f.eks. porfyrisk). * Sjiktig betyr krystall med krystalloppbygning i sjikt. * Stråleformet betyr krystallutvikling som stråler fra et punkt i form av lange prismer eller fibre Mineral H Mineral H Referanseeks. H Talk 1 6 Fingernegl 2,5 Gips 2 7 Messing 4,5 Kalkspat 3 Topas 8 Stål (spiker) 5,5 Flusspat 4 Korund 9 Glass 6 Apatitt 5 Diamant 10 Figur V2-1: Mohs hårdhetsskala

2 Vedlegg 2 - side 2 av 5 Viktige egenskaper hos mineraler: - Farge henspeiler på egenfargen hos mineraler. Enkeltmineraler vil i større mengder i en bergart gi farge til denne - Brudd henspeiler på bruddflater som skyldes egenskaper karakteristiske hos enkelte mineraler i form av planparallelle kløv i en eller flere retninger. - Hardhet betegner ripemotstand mot et annet medium, f.eks. glass, stål, messing, fingernegl med kjent hardhet. Prøvet mot enkeltmineraler etter Mohs' hardhetsskala: (se figur V2-1). - Krystallsystemer: Mineraler opptrer i 7 ulike hovedformer og i et utall av varianter av disse avhengig av indre oppbygging. - Krystallflater: Utviklede flater på enkeltkrystaller som har opphav i mineralets krystallform. - Strekprøve utføres i forbindelse med hardhetstest. Mineraler kan eksempelvis risses mot et uglassert porselensskår for fargetest. Mineraler: De viktigste bergartsdannende mineralene er silikater, hvorav feltspat utgjør ca. 60 % av jordskorpen. Pyroksen og amfibol utgjør ca. 16 %, kvarts ca. 12 %, glimmer ca. 4 %, mens de resterende 8 % består av mer enn 2000 kjente mineraler av ulik type. De viktigste mineraler og deres visuelle egenskaper er følgende: (se figur V2-2). Bergarter: I figur V2-3 er beskrevet de viktigste bergartstyper som opptrer i Norge. Det opptrer imidlertid mange varianter med avvikende mineralinnhold, eller som er så finkornet at de ikke lar seg bestemme visuelt. Mikroskopisk analyse kan da være aktuelt, se kap og Referanser For ytterligere studium: Nystuen, J.P. (1972) : Mineralogi og petrografi. Universitetsforlaget Statens vegvesen (1976): Bestemmelsestabeller for mineraler og bergarter. Intern rapport nr Veglaboratoriet, Oslo Kommentar: Denne klassifikasjonsmodellen, sammen med definisjoner på ulike typer mineraler og bergarter vil være den minimumkunnskap som skal til for å utføre en grov petrografisk klassifikasjon. Referanselisten gir henvisning til litteratur på norsk der basiskunnskaper om geologi og petrografi kan innhentes.

3 Vedlegg 2 - side 3 av 5 Mineral Farge Form Kløvretninger Hardhet Strekfarge Finnes i disse bergarter Lys grå til hvit eller rødlig grå kornet eller prismatisk 2, av og til 3 nær terning 6 Hvit Magmatiske, de fleste metomorfe, gråvakke, arkose Svart, dyp brungrønn, grågrønn Uregelm. kornet eller langprismatisk stengelig, fibrig 1-2, vinkel ca. 60/ Hvit til lys grønnlig Magmatiske, metamorfe Pyroksen Svart, dyp brungrønn, grågrønn kornet eller kortprismatisk 1-2, vinkel ca Lys grønnlig til brunlig Magmatiske, enkelte metamorfe Hvit til grå kornet Ingen 7 Hvit Enkelte magmatiske, metamorfe, sandstein, kvartsitt med flere Olivengrønn til gulgrønn kornet Svakt utviklet 6,5-7 Hvit Magmatiske uten kvarts Serpentin Grønn til gulgrønn Kornet eller fibrig Svake 3-4 Grønnlig hvit Metamorfe (omdannet olivin) Kalkspat Hvit til grå, gulaktig, brunaktig kornet 3 gode, rombohedralt 3 Hvit Sedimentære, metamorfe Bruser med saltsyre Dolomitt - " - - " - - " - 3(4-5) Hvit - " - Grålig hvit eller svartbrun Sjiktig, plateformet 1 god 2-3 Hvit eller lys grønnlig til brunlig Metamorfe Elastiske enkeltsjikt typiske. Ofte "metallisk" glans Kloritt Grågrønn til gråsvart Sjiktig, skjellaktig, kornet 1 god 1-2,5 Hvit til lys grønnlig til grå Metamorfe Ikke elastiske enkeltsjikt Epidot Grønn, gulgrønn, brungrønn kornet til prismatisk Gråaktig Metamorfe Granat Rødbrun, grønnbrun, svart Runde korn, ofte med krystallform Ingen 6,5-7,5 Hvit til blek rødbrun Metamorfe Kis (Ulike typer) Metallisk gul, grå eller blåaktig m.m. Kornet, men også andre former: Sjiktig, terning, oktaeder m.m Mørk grå til svart Eruptive, metamorfe Av og til også i svart leirstein Leirmineraler Hvit til grå, nyanser i grønt, brunt og blått Kryptokrystallint, sjiktig Omdanningsprodukter, hovedsakelig etter feltspat. Lyse typer er ofte svellende ved opptak av vann, se kap Figur V2-2: De viktigste mineraler og deres visuelle egenskaper

4 Vedlegg 2 - side 4 av 5 Type og navn Mineralinnhold Ca. volum % Struktur Andre karakteristika Magmatiske Basalt Diabas Porfyr Pegmatitt Tuff Granitt Dioritt Var.Granodioritt Var.dioritt Syenitt Gabbro Peridotitt Sedimentære sandstein Gråvakke (-sandstein) Arkose Konglomerat Pyroksen (og amfibol) (1 type) Som basalt. Lysere varianter har mer feltspat Varierende med feltspat, pyroksen, amfibol og/eller kvarts, feltspat, glimmer, m.m. Slam og støvpartikler med ulik sammensetning (2 typer) (1 type), amfibol (2 typer), (pyroksen), glimmer, kvarts (1 type) (2 typer) Pyroksen (1 type) Pyroksen, kalkspat, m.m. Andre mineraler Bergartsfragmenter, "boller" i sandstein, gråvakke eller siltstein Homogen, av og til porfyrisk eller porøs. Middelskornet - " - Homogen, som regel finkornet Figur V2-3: De viktigste bergartstyper (fortsettes neste side) Homogen, porfyrisk. Krystaller av ett mineral klart større enn grunnmassen som er finkornet Svært grovkornet. Ofte krystaller i størrelse på flere cm Finkornet til amorf, skifrig lite fast eller glassaktig med fragmenter Homogen,. Finkornet = aplittisk Homogen, som granitt Homogen, Homogen, Rundete korn, Benket eller noe skifrig Benket eller noe skifrig Boller fra 1 eller flere b., svakere skifrig/lagdelt Mørk grå til grønnlig grå, massiv. Lavabergart Mørk grå til grønnlig grå, massiv. Lavabergart Opptrer som gangbergart Porfyrisk med feltspat, pyroksen eller kvarts. Lavabergart eller gangbergart. Grå til brunlig grå, rustrød eller grønnlig grå Hvit, grå, rødlig grå mest vanlig Grå til brunlig i skikt. Vulkansk sedimentær. Fragmenter av lavabergarter forekommer. Ligger mellom lavastrømmer Lys grå til rødlig grå. Kan ha svak skifrig struktur (foliasjon) ved dannelse fra metamorfe b."gneisgranitt" Hvitaktig til grå Rødlig grå Lys grå Grå til rødlig grå Mørk grå til grønnlig grå eller brunlig. Av og til "lagdelt" med dioritt eller peridotitt. Grå, grågrønn. Brun ved forvitring Lys grå til grå, rødlig eller gulaktig Grå i nyanser, samt grønnlige eller rødlige. Sedimentasjonsstrukturer forek. Variable farger. Sedimentasjonsstrukturer forek. Rundete b.-fragmenter forek.

5 Vedlegg 2 - side 5 av 5 (fortsatt fra forrige side) Type og navn Mineralinnhold Ca. volum % Struktur Andre karakteristika Siltstein Leirstein, feltspat, leirmineraler, organiske rester (kullstoff), m.m. Utpreget skifrig og lagdelt. Finkornet til amorf Grå til nesten svart. Grønne og røde varianter ved innhold av jernoksyder. Svarte, ofte med svovelkis og/eller gips. Sedimentære strukturer. Strekprøve er svart ved innhold av kullstoff Kalkstein Kalkspat/dolomitt ±, kvarts, m.m Benket eller lagdelt. Finkornet til amorf Hvit til grå, varianter rødlige, grønnlige eller gulbrune. Bruser med fortynnet saltsyre Metamorfe itt Andre mineraler Kornig eller glassaktig. Svakt skifrig eller benket Hvit til grå, splintrig brudd. Mer feltspat: Arkose-"sparagmitt" Fyllitt og kloritt, kvarts, kalkspat, granat, m.m. Sterkt skifrig, bløt som regel finkornet til. Ofte sterkt foldet Middels grå til nesten svart, grønnlig til brunlig grå skifer, amfibol, kvarts, ±granat, kalkspat, m.m. Skifrig,, men ofte variabel kornstørrelse og/eller lagmessig sammensetning Grå i nyanser, ofte i grønt eller brunt Gneis, kvarts, amfibol, pyroksen, glimmer, ±granat, m.m. Oftest noe skifrig båndet eller benket. Inhomogen med variabel kornstørrelse Nyanser i grått, rødlige feltspatrike, mørke bånd med amfibol, pyroksen og glimmer itt ±, granat, kvarts, m.m. < 40 Noe skifrig eller massiv homogen. Middelskornet Mørk grå til svart eller grønnlig grå. Ofte som bånd eller større kropper i gneis Grønnstein, (pyroksen), glimmer, (kloritt), serpentin, epidot, m.m. Massiv eller noe skifrig. Middelskornet Grågrønn. Omdannet gabbro (dioritt) eller basalt Marmor Kalkspat, dolomitt, feltspat, granat, m.m Benket, Hvit til grå, marmorert også i gult, rødt, grønt eller brunt etter tidligere lagflate. Løses i saltsyre Hornfels Kalksilikater, feltspat, pyroksen, granat, kvarts, m.m. Glassaktig, benket og båndet. Finkornet Nyanser i grått, ofte marmorert i grønt, gult eller brunt. Som oftest omdannet fra ulike skifre ved høy temperatur Serpentinitt Kleberstein Serpentin Karbonater, talk, kloritt, m.m. Massiv, eller som linser/kropper/bånd med varierende kornstørrelse "Fet" å ta på. Farger i grønt og gult, som oftest brunforvitret overflate. Omdannet fra olivin. Kleber: overveiende grå marmorert Figur V2-3: De viktigste bergartstyper

6 Vedlegg 2 - side 6 av 5

Noen turforslag. Hans-Jørgen Berg

Noen turforslag. Hans-Jørgen Berg Kongsberg mineralsymposium 1997 Norsk Bergverksmuseum Skrift, 12,47-55 Mineralforekomster Noen turforslag. på Sardinia. Hans-Jørgen Berg Innledning Sardinia (Sardegna, [sarde'nja]) er den nest største

Detaljer

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN LOMMEDALEN 84 85 86 LITT HISTORISK OG MINERALOGI LOM M EDALEN GEOLOGI FRA SØNDRE Hans-Jørgen Berg. Tegneforklaring ':( Skjerp. til kart. -I I Cauldrongrense. Takkene peker imot den siden som er sunket

Detaljer

Naturstein. innemiljø

Naturstein. innemiljø Naturstein innemiljø E innemiljø Forord I Norge er stein synonymt med bratte fjell, nakne knauser og holmer mot havet. Stein har vært levebrødet for generasjoner og råstoff for kunst og arkitektur. Steinen

Detaljer

NATURSTEIN UTE MILJØ

NATURSTEIN UTE MILJØ S T E I N H Å N D B O K A NATURSTEIN UTE MILJØ NORSK BERGINDUSTRI Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Majorstua, Oslo Telefon: 23 08 88 40/-41/-42

Detaljer

BYGNINGSSTEIN I NORDLAND

BYGNINGSSTEIN I NORDLAND BYGNINGSSTEIN I NORDLAND Beskrivelse av de enkelte forekomster og undersøkte lokaliteter i Nordland. Ingvar Lindahl INNHOLD FORORD INNLEDNING FOREKOMSTER OG LOKALITETER Bodø kommune sider 14-69 Stolpelia

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig

i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig 1. i Kommer fra..arkiv, Ekstern rapport

Detaljer

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13 INNFØRING I GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskap innen geofagene

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

L-C. Røsberg. Hvordan dannes olje og gass?

L-C. Røsberg. Hvordan dannes olje og gass? L-C. Røsberg Hvordan dannes olje og gass? Institutt for geofag Universitetet i Oslo Våren 2004 1 Forord Denne rapporten er skrevet med den hensikt og gi leseren en god og lettfattelig innføring i hvordan

Detaljer

Grunnvarmebasert oppvarming av

Grunnvarmebasert oppvarming av Grunnvarmebasert oppvarming av bolighus Økt hullengde på energibrønner - et lønnsomt alternativ? Eksperter i Team våren 2002 Landsby ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU Trond Kristen Aarbø Øyvind

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

KARAKTERISERING AV OPPSPREKNINGSGRAD

KARAKTERISERING AV OPPSPREKNINGSGRAD KARAKTERISERING AV OPPSPREKNINGSGRAD OG FJELLMASSERS KVALITET Arid Pamstrøm Intern rapport. Desember 974. Ing. A.B. Berdal, Maries veg 0, 3 Høvik - - SAMMENDRAG En sprekk består hovedsaklig av sprekkeplan,

Detaljer

STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang

STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang F 1 STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang Innhold 4-20 K.ELDJARN, L.O.KVAMSDAL: MINERALENE I SMARAGDGRUVENE VED BYRUD GÅRD, MINNESUND, NORGE 21 PÅ VILLSTRÅ I NOVEMBERTÅKA 22-31 GEOLOGIENS DAG 2006: TEGNE- OG MALEKONKURRANSEN,

Detaljer

Dato Bedrift 1977 NGU. NordlandNordlandske 19262 20282 13314 19263 20283 19264 20284 18273 20291 20281 13311

Dato Bedrift 1977 NGU. NordlandNordlandske 19262 20282 13314 19263 20283 19264 20284 18273 20291 20281 13311 ise Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1561 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering 184/80 FB Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Trondheimsfeilet kaldes ael kaledoniske bergartskompleks, som

Trondheimsfeilet kaldes ael kaledoniske bergartskompleks, som .. - -------c-~ A. DET FASTE FjEll c. W. CARSTENS. INNLEDNING Trondheimsfeilet kaldes ael kaledoniske bergartskompleks som ligger. opbevart i den slore grunnfjellsforsenkning der strekker sig i NNE-lig

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

Geologi er læren om jordens

Geologi er læren om jordens Innføring i GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskapen er helt

Detaljer

LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI

LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI Avdeling for protetikk og bittfunksjon Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDNING...... 1 II. MISFARGING AV TENNER...... 2 III.

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

Offshore brønnboringsteknologi

Offshore brønnboringsteknologi Offshore brønnboringsteknologi Utstyr og metoder Karl Erik Nyborg Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Amund Bruland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet

NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet NOTAT Notat nr.: 473701-01 revidert Dato 18.12.2009.2010 Til: Navn Roger Sværd Kopi til: Firma Fork. Anmerkning Nordkraft produksjon AS Fra: Magnus Persson Harald Sverre Arntsen Sweco Norge AS Sweco Norge

Detaljer

NOEN KJENTE MOSER. Arkhimedes-prosjektet. Tromsø 2009. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

NOEN KJENTE MOSER. Arkhimedes-prosjektet. Tromsø 2009. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- NOEN KJENTE MOSER Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ Gråmose På av stand ser vi tydelig hvorfor mosen har fått dette navnet. Den danner gråe tuer på stein, berg

Detaljer

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein I vesterled på jakt etter norsk kvernstein Øystein J. Jansen og Irene Baug I vikingtid (800-1030) og middelalder (1030-1537) var det nær kontakt mellom folkene i Nord-Atlanteren og Vest-Norge. Island,

Detaljer

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER 220 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 23, 1943 NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER Våren 1939 oppdaget lektor Sven Føyn og undertegnede en eiendommelig forekomst av kalktuff mellom lag av kambriske skifrer.

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur

2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) 2.1 Gitterstruktur 2 KRYSTALL STRUKTUR (Atomic structure) Metallene kan vi behandle som aggregater (sammenhopning) av atomer. Vi må kunne skjelne mellom gitterstruktur (atomstruktur) og krystallstruktur (kornstruktur). 2.1

Detaljer

Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette

Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette Publisert 25/10/ 2006, norsk versjon april 2009 Den engelske

Detaljer