Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:"

Transkript

1 x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM Vår refør^nse: 06/17137 Att: Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato: NT-L-16 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN RESTØYA Vi viser til Deres søknad av Vedtak: De far med dette midlertidig tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk (Gadus morhua) i sjøvann på følgende lokalitet i Levanger kommune: nr. navn stedsangivelse kartdatum Hestøya ' N, ' Ø Euref"$9/WGS84 Tillatelsen er tildelt reg.nr. NT-L-16 i akvakulturregistret og omfatter en maksimal tillatt biomasse på 780 tonn. Tillatelsen er midlertidig og gjelderfram til Lokaliteten Hestøya er godkjent for 2340 tonn og kan benyttes som felles lokalitet for Tordenskjold Cod Farm AS sine tillatelser: NT-L-16, NT-L-17 og NT-L-18. Vedtaket er fattet av Fiskeridirektoratet region Trøndelag med hjemmel i: Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur og forskrift av 22. desember 2004 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og etterfullmakt fra Fiskeridirektoratet av 3. februar Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og forskrift av om godkjenning til etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av damanlegg (etableringsforskriften) 5, jf. 9 etter fullmaktfra Fiskeri- og kystdepartementetfra 1. juli postadresse: PasØdcs 1225, F''un*ret 7462 TRONDHEIM Besøløadresse: F"uaenteret Telefon: Telefals: Organlwqaisnr E-posødresse: Intemetk

2 Det er en forutsetning at bestemmelser i ovennevnte lover og tilhørende forskrifter blir-fulgt, i tillegg til de spesielle vilkår som følger av denne tillatelsen. Eierforhold: Tillatelsen gis til Tordenskjold Cod Farm AS, org.nr Begrunnelse: Tordenskjold Cod Farm AS søkte omtillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Hestøya i Levanger kommune. Det ble søkt om tre akvakulturtillatelser, hver på 780 tonn, på lokaliteten. Tordenskjold Cod Farm AS søkte i samme periode om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Djupvika. Også det i Levanger kommune. Konsekvensutredning Studier har vist at Trondheimsfjorden har en betydelig produksjonskapasitet for akvakultur. Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. For mange kommuner i Trondheimsfjorden er akvakultur en ny og forholdsvis ukjent næringsaktivitet, og få kommuner langs fjorden har arealplan for sjø. I Trøndelag er det heller ikke mye erfaring med storskala akvakultur i tett befolkede områder. Trondheimsfjorden er også den største av de nasjonale laksefjordene, med flest nasjonale laksevassdrag og laksevassdrag totalt sett i Norge. I tillegg har fjorden store mengder sjøørret. Det er 5 områder i fjorden som er foreslått som marine verneområder. Flere områder i fjorden har RAMSAR status, og en rekke våtmarksområder har status som dyrefredningsområde. Trondheimsfjorden blir i ulike sammenheng karakterisert som den mest produktive fjorden i Norge og den er gytested og oppvekstområde for en lang rekke fiskearter. Summen av alle forhold nevnt ovenfor gjorde at både Levanger kommune og Fiskeridirektoratet ønsket at ble det gjennomført en konsekvensutredning i forbindelse med søknadene på Hestøya og Djupvika. Hovedtemaene i konsekvensutredningen var: - Akvakultur av torsk og forholdet til villtorsk og sild i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vill-laks og sjøørret i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vernede områder og sjøfugl i Trondheimsfjorden. - Fiskeaktivitet (både næringsfiske, fritidsfiske, turistfiske og elvefiske). - Akvakultur av torsk og forholdet til friluftsinteresser som hytteområder, badeplasser med mer. - Potensialet for akvakultur i Trondheimsfjorden. - Samferdsel/ skipstrafikk (farleder). - Kulturminner (marinarkeologi). Konsekvensutredningen konkluderer i hovedsak med at akvakultur av torsk ikke vil være til vesentlig skade for noen av forholdene det er utredet for, dersom det innføres en del avbøtende tiltak. 2

3 I forbindelse med høringen av konsekvensutredningen, kom det inn flere merknader. - Merknadene kan deles i to kategorier: 1. Merknader som angår utreders habilitet. Habiliteten er undersøkt og funnet i orden. 2. Kvaliteten på innholdet. Fiskeridirektoratet region Trøndelag mener utreder har svart på alle problemstillingene/ temavinklingene i bestillingen. Konsekvensutredningen gir tilstrekkelig grunnlag for Fiskeridirektoratet region Trøndelag til å fatte vedtak. En kort oppsummering av merknadene er vedlagt, og de mest relevante forholdene blir diskutert nedenfor. Føringer for akvakultur av marine arter i nasjonal laksefjord: Mye av tilbakemeldingen på konsekvensutredningen er basert på at Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og at vill-laks derfor skal ha en spesiell beskyttelse. En av problemstillingene som ble reist, var om akvakultur av torsk er forenelig med statusen Trondheimsfjorden har som nasjonal laksefjord. Føringer for akvakultur i nasjonale laksefjorder er gitt i følgende dokumenter: - St.prp. nr. 79 ( ) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. -- Innst. S. nr. 134 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og lakse, fjorder. - St.prp. nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - Innst. S. nr. 183 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Ut fra de nasjonale føringer, er Fiskeridirektoratet region Trøndelag av den oppfatning at akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden er forenelig med fjordens status som nasjonal laksefjord. I tabell 4.4 i St.prp. nr. 79 ( ) og tabell 6.2 i St.prp. nr. 32 ( ), kommer det helt tydelig frem at matfisk av marine arter tillates i nasjonale laksefjorder. Dette underbygges videre i Innst. S. nr. 183 ( ). Det skal imidlertid settes strengere krav til kontroll av sykdom (helsekontroll), rømmingssikring og avstand til nasjonale laksevassdrag enn om anlegget hadde ligget utenfor en nasjonal lakselord. Lokaliteten Hestøya ligger i overkant av 15 km fra utløpet til Verdalselva som er det nærmeste nasjonale laksevassdraget til lokaliteten. Minstekravet er 5 km. Akvakultur av torsk og forholdet til vilfsk i Trondheimsfjorden. I følge Havforskningsinstituttet, er gyting i merd, rømming og geninteraksjon med ville stammer, sykdom og spreding av sykdomsfremmende organismer potensielle problem for villtorsken. Videre vil det være viktig å ikke plassere akvakulturanlegg i umiddelbar nærhet til gyteområder for marin fisk. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man i mange sammenhenger har vært i etterkant med nødvendige tiltak og miljøundersøkelser. Det er i dag ikke krav om generasjonsatskillelse og brakklegging for marin fisk. Dette har imidlertid vært fast praksis i trøndersk,laksenæring fra begynnelsen av 1990 tallet og har, sammen med flere andre tiltak, 3

4 vært en viktig faktor for den gode fiskehelsen hos laksefisk i regionen sammenlignet med de fleste andre regioner. Ved å pålegge generasjonsatskillelse og brakklegging, vil en senke smittepresset mellom ulike generasjoner. For at Tordenskjold Cod Farm AS skal kunne drive optimalt med generasjonsatskillelse og brakklegging, har selskapet behov for 3 lokaliteter. For å oppnå dette, har Tordenskjold Cod Farm AS også søkt om akvakulturtillatelse av torsk i Frosta kommune i tillegg til de to i Levanger kommune. Havforskningsinstituttet foreslår i brev av til Fiskeri- og kystdepartementet, at akvakultur av torsk i enkelte fjorder, blant annet Trondheimsfjorden, bør basere seg på stedegen stamme for å hindre innkryssing av "Fremmed" genetisk materiale. Vi finner ikke at dette kan settes som vilkår i denne tillatelsen på nåværende tidspunkt siden forutsetningene for å kunne drive lønnsomt vil være betydelig dårligere dersom akvakultur av torsk skal skje ved bruk av villfisk som stamfisk (Winther U., Olafsen, T. og Tangen, K Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - konsekvensutredning). Det blir imidlertid stilt vilkår om at befruktede egg ikke skal slippe ut i det frie miljø. En vil da hindre geninteraksjon med den ville torsken i fjorden. Skottelus, Caligus elongatus, er i dag ikke noe vesentlig problem verken innen akvakultur av laks og ørret eller torsk. Dette er ikke det samme som å si at skottelus ikke kan bli en utfordring i fremtiden. På et tidlig stadium i lakseoppdrett ble det fremsatt lignende påstander om tilstedeværelse av lakselus (så som at den ikke smittet til villaks, ikke var noe problem i fjorder, ikke var noe problem om vinteren osv), noe som dessverre viste seg å ikke stemme over tid. I denne tillatelsen gis det vilkår at det skal gjennomføres telling av skottelus hver 14 dag. Videre må all settefisk som tas inn i anlegget være dokumentert fri for skottelus. Eventuelle tiltak og pålegg om avlusning vil bli satt av Mattilsynet. All settefisk som tas inn til anlegget skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det vil ikke være tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten og lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Forholdet til vernede områder og sjøfugl I forhold til sjøfugl i området vil det hovedsakelig være fiskespisende fugl som vil kunne komme i direkte konflikt med fisk i akvakulturanlegg. Videre vil ferdsel til og fra anlegget samt støy fra anlegget kunne ha effekt på sjøfugl. Det er ingen spesielle vilkår i de nasjonale føringene for laksefjorder som tilsier en strengere vurdering av forholdet oppdrett - naturreservater/dyrefredningsområder i laksefjorder enn utenfor slike områder. Anlegget skal plasseres i overkant av 1 km nordvest for Alnes fuglefredningsområde. Det er lite sannsynlig at det vil komme i vesentlig konflikt med verneområdet. Forholdet til friluftsliv Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor, som nevnt tidligere, i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. Dette gjør at potensialet for konflikter er til stede når det gjelder etablering av næringsaktivitet i fjorden. Det kom inn protester fra grunneiere og hytteeiere i forbindelse med den kommunale høringen Protestene går hovedsakelig på at Hestøya og områdene rund Hestøya er et område som benyttes flittig hele året i friluftssammenheng, både til turer med småbåter og til fritidsfiske. 4

5 Grunneiere og hytteeiere er også bekymret for støy fra anlegget og den visuell forurensning et stort akvakulturanlegg forårsaker. Både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler i høringen til konsekvensutredningen at de ønsker at Trondheimsfjorden skal utnyttes til akvakultur av marin fisk. Gjennom forankring i Marin Strategiplan Trøndelag, er akvakultur av torsk et næringsmessig satsningsområde i regionen. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune sier at de eventuelle negative forhold rundt utøvelse av fritidsaktivitet, samt øvrige befolknings samfunnsbehov må ses opp mot den verdi området har som matproduserende areal. Levanger kommune har ikke utarbeidet en arealplan for sine sjøområder. Dette gjør at det tidligere ikke er gjort noen interesseavveininger for aktuelle områder for akvakultur. Levanger kommune har i sin behandling av saken, den 6. desember 2006, vedtatt at Tordenskjold Cod Farm AS bør få tillatelse som omsøkt. Kommunen ønsker imidlertid at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke eventuelle hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsonen og miljø. I retningslinjene/nasjonale føringer (jf side 3) legges det ikke.til grunn at søknader i nasjonale laksefjorder skal vurderes strengere med hensyn til forholdet oppdrett - friluftsliv, enn dersom det søkes i områder utenfor sonene. Anleggets plassering er vurdert å ikke bli til vesentlig hinder eller fare for båttrafikk, eller utøvelse på fritidsfiske. Etter Fiskeridirektoratets samlede vurdering, foreligger det ikke tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknaden ut i fra forholdene til friluftsinteressene. Fylkesmannen har gitt midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven på grunn av usikkerhet vedrørende støy fra anlegget. Tordenskjold Cod Farm AS er derfor pålagt å ta støymålinger for å dokumentere at støygrensene ikke overskrides. Vurdering i forhold til øvrige interesser Vurdering i forhold til fiskehelse Det er foretatt strømmåling og bunnundersøkelse (B-undersøkelse) på lokaliteten. Nøkkeltall fra strømmålingen gjengis i følgende tabell: ::..:: :::::::: ::. : :: : :::::::::::::::: :: ::: ::. :::: ::::: :: :::::. :.: : :: : ::::::::: ::: : :: :: ::::: ra :: ::::::: ::::::::::::... W«.....n3' P:.. ^...) J... noøsnx^ttsstm::::: ,... ;:::Antall:rlidl-.., :::::::::::.....::,.::: : ::. : ::::::::: :::::: ::::::: ::::::::: :::::::::::::::: : :::::::::::::: ,5 8, , ,7 1, Bunnforhold: Det er foretatt miljøundersøkelse (MOM-B) på lokaliteten. Lokaliteten har ikke vært brukt til akvakultur tidligere. Dybden varierer fra 41 til 63 meters dyp. Sedimenttypen er leire og de 3 øverste centimeterne var noe bløt leire. Alle målingene ble klassifisert i gruppe 1 beste tilstand. Avstand til andre anlegg: Avstanden til nærmeste lokalitet (Ekne) er ca. 5 km. Lokaliteten brukes til akvakultur av laks og disponeres av Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS. Denne lokaliteten blir trukket inn i Avstanden til lokaliteten Djupvika, som blir gitt Tordenskjold Cod Farm AS samtidig med denne akvakulturtillatelsen, er ca. 10 km. 5

6 I Avstanden mellom anleggene er i tråd med gjeldende retningslinjer. Miljø: Gode miljøforhold er viktig for fiskens helse. Lav vannutskifting kan både føre til opphopning av sedimenter og for liten tilgang på oksygen. Sedimentopphopning kan gi dårlig levemiljø for fisken. For dårlig tilgang på oksygen kan øke risikoen for.sykdomsutbrudd. Videre er lav individtetthet og lav tetthet generelt (antall kilo fisk per kubikkmeter) viktige faktorer i arbeidet med å forebygge mot sykdom. Tabellen som oppsummerer strømmålingene på- lokaliteten viser at både verdiene for gjennomsnittlig strømhastighet og total vannutskifting er høy. Fiskeridirektoratet mener derfor at en etablering som omsøkt ikke vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk. Plassering ut fra hensynet til å sikre helsemessige trylt ge næringsmidler. Lokaliteten Hestøya er plassert forholdsvis nær tettbebyggelse (Skogn) og industri (Fiborgtangen). Det foreligger imidlertid ingen kostholdsråd for området. Vi kan ikke se at en lokalitetsplassering som omsøkt vil ha skadelige effekter på folkehelsen. Vurdering i forhold til havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har behandlet søknaden i henhold til havne- og farvannsloven. Frarådning fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har vurdert søknaden ut fra akvakulturloven 16 og frarår at Tordenskjold Cod Farm AS far tillatelse til akvakultur av torsk på lokaliteten. Frarådningen ble opprettholdt på meklingsmøte mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fiskeridirektoratet region Trøndelag den 25. mars Frarådningen begrunnes hovedsakelig i Trondheimsfjordens status som nasjonal laksefjjord. Fylkesmannen henviser til St. prp. Nr. 32 ( ) og påpeker at selv om marin fisk innenfor de nasjonale laksefjordene i utgangspunktet tillates "skal summen av endringer i akvakulturvirksomheten i fjordene ikke medføre økt, men snarere redusert risiko for de laksebestandene som skal ivaretas". Fylkesmannen mener at det er manglende kunnskap om torskeoppdrett og påvirkning på ville laksestammer, og at det vil derfor være i strid med "føre var prinsippet" å bruke en nasjonal laksefjord som et forsøksområde for torskeoppdrett. Fiskeridirektoratets region Trøndelag sin vurdering av føringene for nasjonale laksefjorder er beskrevet over. Vilkår etter akvakulturloven Det stilles særlige krav til nøtene som kan brukes og nøtene må være tilpasset for akvakultur av torsk. Det skal drives konstant overvåkningsfiske med ruser. Rusene må plasseres slik at de mest effektivt fanger rømt fisk. Villfisk som fanges skal slippes ut.. Befruktede egg skal ikke slippes ut i det frie miljø. Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser og tegninger i søknaden og i henhold 6

7 til vedlagte kartbilag. Tillatelsens samlede biomasse skal ikke, på noe tidspunkt, overskride 780 tonn. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. Tillatelsen skal drives som selvstendig enhet. Dette er likevel ikke til hinder for at anlegget kan samarbeide med andre om felles innkjøp, salg o.a. Utleie av akvakulturtillatelse er ikke tillatt. Når det gjelder nærmere bestemmelser for drift av tillatelsen, viser vi til forskrift av om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Tillatelse etter etableringsforskriften Vilkår for tillatelsen: Innehaver av tillatelsen må selv bære eventuelle tap som følge av tiltak gitt i medhold av matloven med forskrifter. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det er ikke tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten. All settefisk som settes ut på lokaliteten skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Før utsett kan skje, skal dokumentasjonen forelegges Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred. All settefisk skal være vaksinert. Det må utføres telling av skottelus hver 14 dag. Resultatet fra tellingen skal umiddelbart sendes Mattilsynet, som vil pålegge avlusning ved behov. Lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Eventuell klage på vilkår fastsatt i medhold av etableringsforskriften skal avgjøres av Mattilsynet, regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal. Tillatelse etter havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har gitt særskilt tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det er en forutsetning at vilkår etter denne loven blir fulgt. Tillatelse fra Kystverket er vedlagt. 7

8 Utslippstillatelse etter forurensningsloven Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har behandlet søknaden etter forurensningsloven, og har gitt midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Det er en forutsetning at vilkårene etter forurensningsloven blir fulgt. Fylkesmannen skriver i utsleppstillatelsen at: "På bakgrunn av at det ikkefinnes en avklart arealplan for sjøfor Levanger kommune samtprotester fra hytteeierne og grunneierne når det gjelder støy, finner Fylkesmannen grunnfor å gi midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Dersom pålagte støyundersøkelsef viser at støygrensene ikke blir overskredet og det foreligger en avklart arealplan for sjø, vil tillatelsen senere kunne gjøres permanent uten ny søknadsrunde ". Utslippstillatelsen med begrunnelse følger vedlagt. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for tillatelsen endres vesentlig. Fiskeridirektoratet kan i tillegg sette nye vilkår for tillatelsen dersom forholdene tilsier det. Kopi av denne tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at det kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. Klageadgang Vedtaket kan påklages, se om dette i vedlagte orientering. Med bakgrunn i Fylkesmannens frarådning, gis tillatelsen med oppsettende virkning jf. forvaltningslovens 42. Dette medfører at anlegget ikke må etableres før klagefristen (3 uker fra mottatt vedtak) er gått ut, eller en eventuell klage er avgjort. I medhold av forvaltningsloven 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet. Med hilsen Ståle Hansen seniorrådgiver 8

9 Vedlegg: 1. Kopi av kart som viser anleggets tillatte plassering på lokaliteten Hestøya 2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 3. Midlertidig utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 4. Tillatelse etter Havne- og farvannsloven fra Kystverket Midt-Norge 5. Orientering om klagerett 6. Kort oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen Kopi m. oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen til: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen Kystverket Midt-Norge, Ålesund Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred Levanger kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune, Eling Skakkes gate 14, 7004 Trondheim Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 Oslo Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Norsk Institutt for Naturforskning, Tungasletta 2, 7085 Trondheim Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo NJFF Nord-Trøndelag, Nordtun, 7622 Markabygda NJFF Sør-Trøndelag, Leirfossvegen 76, 7038 Trondheim Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Landbrukssenteret, 7336 Meldal Verdal elveeierlag og Helgåa elveeierlag, v/olav Oldren, Tingvoll, 7660 Vuku Forum for natur og friluftsliv - Nord-Trøndelag, Postboks Hell Verdal Jeger- og Fiskerforening, v/ Vegard Woll Olve Arnes, Sandberghaugen, 7620 Skogn Naturvernforbundet i Rissa, 7100 Rissa Sametinget, 9730 Karasjok 9

10 ḟ...

NT-L-13 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN DJUPVIKA

NT-L-13 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN DJUPVIKA FISKERIDIREKTORATET Region Trøndelag Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler : Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 1^9NH^HR^GIE\NIK01`dlIJ1U1 le Seksjon: Region Trøndelag_ 6^. 7410 TRONDHEIM

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Til aktuelle høringsinstanser (se vedlegg) Trondheim, 27. desember 2006 Forslag til utredningsprogram Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden 1. Innledning Tordenskjold Cod Farm

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Vi viser til Deres søknad datert vedrørende utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokalitet Eldviktaren.

Vi viser til Deres søknad datert vedrørende utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokalitet Eldviktaren. 4 FISKERIDIREKTORATET Region Trøndelag Midt-Norsk Havbruk AS, 7900 Rørvik Bjørøya Fiskeoppdrett AS, 7770 Flatanger Att: Saksbehandler: Guri Stuevold Telefon: 46847165 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Frengen Havbruk AS - søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Øvreskjæret og Enes, Ytterøy Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no

Detaljer

NT-L-13 NT-L-14 NT-L-15 NT-L-16 NT-L-17 OG NT-L-18 TORDENSKJOLD COD FARMS AS - AVSLAG PÅ KLAGE OG OMGJØRING AV VEDTAK

NT-L-13 NT-L-14 NT-L-15 NT-L-16 NT-L-17 OG NT-L-18 TORDENSKJOLD COD FARMS AS - AVSLAG PÅ KLAGE OG OMGJØRING AV VEDTAK FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler: Jakob Bentsen PB 2017 - Sentrum Telefon: 46803982 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 7410 TRONDHEIM Vår referanse:

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal -------------------------------,^,Ø;1 ^^^torp`so Saksnr. og 13 JUL! 2009 Villa Miljølaks AS 6392 VIKEBUKT Saksbehandler: Arve Slettvåg VESTNES KOMMUNE- Telefon:

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Salmo Future AS, NT-NR-60, NT-NR-61

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Salmo Future AS, NT-NR-60, NT-NR-61 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-52 Bjørn Grenne 29.09.2016 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Vår dato: 18.12.2015 Vår referanse: 15/66548 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Norsk Havbrukssenter AS Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS 984680228 - Tillatelse til

Detaljer

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47908 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE Sør-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Postboks 2350 Sluppen Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt 7004 TRONDHEIM Vår referanse: 16/8222 Att: Ellen Malen Myren

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn.

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn. Vår dato: 07.09.2017 Vår referanse: 17/60629 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Salten Algae AS org. nr. 918 774 939 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Flakstadvåg Laks AS 9395 KALDFARNES Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/816-45 Frode Mikalsen U40 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deresref.:

Detaljer

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND Vår dato: 24.11.2016 Vår referanse: 16/101620 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS 996

Detaljer

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: TROMS fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Arnøy Laks AS 9194 LAUKSLETTA Vår ref.: 15/5694-18 Løpenr.: 14466/16 Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:

Detaljer

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/87518 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Ellingsen Seafood AS - 991 952 829 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.09.2016 Vår referanse: 16/85507 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Lovundlaks AS org. 940 333 067 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Til Fiskeridirektoratet region Trøndelag Postboks 1225 Pirsenteret, 7462 Trondheim Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Norges Naturvernforbund er svært bekymret

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/ Næringsetaten Havbruksstasjonen i Tromsø AS 9131 KÅRVIK Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/16 77 78 81 51 19.09.2016 T-T-35

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE. E KARSTENSENS FISKEOPPDRETT AS 6917 BATALDEN Deres ref: Vår ref: 2015/135884 Dato: 03.08.2015 Org.nr: 985399077 TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12 4 BESKRIVELSE AV TILTAKSHAVER OG DE OMSØKTE LOKALITETENE...14 4.1 TORDENSKJOLD COD FARM AS...14 4.2 LOKALISERING...14 5 FAKTA OM HAVBRUK...17

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

Sandøra ' N stk.

Sandøra ' N stk. TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 BERGEN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/1630-21 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret kity' FYLKESKOMMUNE NorCHOVICI Næring og regional utvikling Vår data: 28.11.2011 Vår referanse: 11/35058 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Værøy Laksefarm AS C/o Pundslett Laks AS 8324 DIGERMULEN

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Att: Bjørn Grenne Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt Vår referanse: 16/8777 Deres referanse: 16/07604-12 Vår dato:

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng -~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng Vår dato: 25.04.2012 Vår referanse: 12/14246 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofoten Sjøprodukter AS Mortsund 8370 LEKNES N-VV-5,

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 22.12.2016 Vår referanse: 16/110371 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter

Detaljer

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand 1 av 6 Flekkerøy Hummer SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNN OG NÆRING 06.06.2017 17/05901-2 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

Detaljer

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 28.09.2016 Vår referanse: 16/86538 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Att: Bjugn kommune Alf Nebbs gate 2 7160 Bjugn postmottak@bjugn.kommune.no Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Søknaden gjelder etablering av akvakultur anlegg for stamfisk i området definert

Detaljer

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune Rauma Stamfisk AS PB 230 6249 Ørskog Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: Erlend A. Larsen 08.08.2016 116293/2016/U43 2016/6059 Rebekka Varne, 71 28 03 51 21.12.2016 - Rauma Stamfisk

Detaljer

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Biomar AS Bolstadveien 24 8430 MYRE Vår ref.: 14/4531-13 Løpenr.: 38916/14 Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU43 Tlf. dir.innvalg:deres 77 78 81 5129.10.2014

Detaljer

Rev. Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune.

Rev. Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune. Vår dato: 08.12.2016 Vår ref: 201503090-32 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Levende Torsk AS Strandveien 106 9006 TROMSØ Rev. Levende Torsk

Detaljer

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune Vår dato: 07.04.2014 Vår referanse: 14/14664 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway

Detaljer

N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47564 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Gildeskål Forskningsstasjon AS Nordvågen 8140 INNDYR N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

Havbruksnæringens omdømme hvilken miljøpåvirkning gir havbruk i forhold til andre måter å produsere mat på?

Havbruksnæringens omdømme hvilken miljøpåvirkning gir havbruk i forhold til andre måter å produsere mat på? 22. mars 2017 Havbruksnæringens omdømme hvilken miljøpåvirkning gir havbruk i forhold til andre måter å produsere mat på? Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt Generalforsamling Styret

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/ Næringsetaten Akvafarm AS Bergsbotn 9385 SKALAND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/5437-14 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/17 77 78 81 51 09.03.2017 T-BG-4 AKVAFARM

Detaljer

NEKTON HAVBRUK AS AKVAKULTURSØKNAD - UTTALELSE OM FISKERIINTERESSER

NEKTON HAVBRUK AS AKVAKULTURSØKNAD - UTTALELSE OM FISKERIINTERESSER Møre og Romsdal fylkeskommune Saksbehandler: Astri Kristin Strøm Fylkeshuset Telefon: 99481003 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt 6404 MOLDE Vår referanse: 16/5266 Att: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/87164 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org. 996 227

Detaljer

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4396-64 20.09.17 Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett - 1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE Nærings-

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/16215 Att: postmottak.sentraladm@sfj.no Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U Lyngen kommune Plan, næring og teknikk «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/209-53 10453/2016 U43 13.10.2016 Høring søknad om dispensasjon

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Utvidelsessøknad Fjøsvika torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, v/frengen havbruk:

Utvidelsessøknad Fjøsvika torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, v/frengen havbruk: Fellesforvaltninga for verdalsvassdraget 01.01.2009 v/john Olav Oldren Tingvoll 7660 VUKU Mail: joolao@online.no Innherred samkommune v/åge Isaksen Servicekontoret Verdal 7650 Verdal Sak: Utvidelsessøknad

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NORGESKJELL AS - NY LOKALITET I SKOGVIKA FOR PRODUKSJON AV BLÅSKJELL Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 16/663-9 Arkivkode: U43 Klageadgang: Nei Saksnr.:

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Tine Nermark Johnsen

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Tine Nermark Johnsen Namsos kommune Servicetorg Namsos SalMar Farming AS Region Nord 7266 KVERVA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/5159-17 Tine Nermark Johnsen 941 74 355 07.09.2012 Melding om vedtak

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.02.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Arkivsaknr: 2017/894 Arkivkode: Saksbehandler: Anders Berget Owrenn Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Rådmannens

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 010/13 Forvaltningsutvalget 31.01.2013 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 140 Jan Leland 13/187 13/245 Dispensasjon fra kommuneplanen - oppdrettslokalitet

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 02.10.2015 Vår referanse: 15/50493 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaforsk Genetics Center AS 6600 SUNNDALSØRA NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Tillatelse

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya Midt-Norge GEOMAP NORGE AS Piggsoppvegen 2F 2016 FROGNER Deres ref.: Vår ref.: 2016/5383-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 25.10.2016 Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk

Detaljer

N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret

N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 11.10.2016 Vår referanse: 16/88055 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org. 966 384

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. Tana kommune Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord Rådhusveien 24 Saksbehandler: Fredrikke Johansen Musæus Telefon: 91340551 9845 TANA Vår referanse: 16/3544-10 Deres 2016/546 referanse: Dato:

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter.

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter. F1SKERIDIREKTORATET Kyst - og havbruksavdelingen Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS Postboks 1213 Sentrum 5811 BERGEN Att: Arthur Duus v,7a,"'s-r7 0. CY5111 R s beh. Kopi Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND 1 av 7 Vår dato Vår referanse NÆRING OG ENERGISEKSJONEN 01.07.2014 13/02260-12 : ---, U41 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Flekkerøy Hummer SA Frode Stokkeland Kårholmsveien 66

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE Kopi Planseksjonen Saksbehandler: Tom Hansen Postboks 185 - Sentrum Telefon: 97589511 Strandgaten 229 Seksjon: Region Troms 5804 BERGEN Vår referanse: 12/16234 Att: postmottak@fiskeridir.no Deres referanse:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 19.04.2010 2010/1002/BETH/421.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Bente Røsok Thornes, 71 25 84 78 22.01.2010 2009/315-34 Vår ref.

Detaljer

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Biomar AS Bolstadveien 24 8430 MYRE Vår ref.: 14/3909-14 Løpenr.: 36601/14 Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU43 Tlf. dir.innvalg:deres 77 78 81

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr Sommarbukt - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL Akvakulturtillatelse - Lokalitetsnr Sommarbukt - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Cermaq Finnmark AS 8286 Nordfold Att: Jonny Opdahl Deres ref: Vår ref: 2012/473-5 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 17.07.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Akvakulturtillatelse

Detaljer