Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:"

Transkript

1 x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM Vår refør^nse: 06/17137 Att: Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato: NT-L-16 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN RESTØYA Vi viser til Deres søknad av Vedtak: De far med dette midlertidig tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk (Gadus morhua) i sjøvann på følgende lokalitet i Levanger kommune: nr. navn stedsangivelse kartdatum Hestøya ' N, ' Ø Euref"$9/WGS84 Tillatelsen er tildelt reg.nr. NT-L-16 i akvakulturregistret og omfatter en maksimal tillatt biomasse på 780 tonn. Tillatelsen er midlertidig og gjelderfram til Lokaliteten Hestøya er godkjent for 2340 tonn og kan benyttes som felles lokalitet for Tordenskjold Cod Farm AS sine tillatelser: NT-L-16, NT-L-17 og NT-L-18. Vedtaket er fattet av Fiskeridirektoratet region Trøndelag med hjemmel i: Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur og forskrift av 22. desember 2004 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og etterfullmakt fra Fiskeridirektoratet av 3. februar Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og forskrift av om godkjenning til etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av damanlegg (etableringsforskriften) 5, jf. 9 etter fullmaktfra Fiskeri- og kystdepartementetfra 1. juli postadresse: PasØdcs 1225, F''un*ret 7462 TRONDHEIM Besøløadresse: F"uaenteret Telefon: Telefals: Organlwqaisnr E-posødresse: Intemetk

2 Det er en forutsetning at bestemmelser i ovennevnte lover og tilhørende forskrifter blir-fulgt, i tillegg til de spesielle vilkår som følger av denne tillatelsen. Eierforhold: Tillatelsen gis til Tordenskjold Cod Farm AS, org.nr Begrunnelse: Tordenskjold Cod Farm AS søkte omtillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Hestøya i Levanger kommune. Det ble søkt om tre akvakulturtillatelser, hver på 780 tonn, på lokaliteten. Tordenskjold Cod Farm AS søkte i samme periode om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Djupvika. Også det i Levanger kommune. Konsekvensutredning Studier har vist at Trondheimsfjorden har en betydelig produksjonskapasitet for akvakultur. Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. For mange kommuner i Trondheimsfjorden er akvakultur en ny og forholdsvis ukjent næringsaktivitet, og få kommuner langs fjorden har arealplan for sjø. I Trøndelag er det heller ikke mye erfaring med storskala akvakultur i tett befolkede områder. Trondheimsfjorden er også den største av de nasjonale laksefjordene, med flest nasjonale laksevassdrag og laksevassdrag totalt sett i Norge. I tillegg har fjorden store mengder sjøørret. Det er 5 områder i fjorden som er foreslått som marine verneområder. Flere områder i fjorden har RAMSAR status, og en rekke våtmarksområder har status som dyrefredningsområde. Trondheimsfjorden blir i ulike sammenheng karakterisert som den mest produktive fjorden i Norge og den er gytested og oppvekstområde for en lang rekke fiskearter. Summen av alle forhold nevnt ovenfor gjorde at både Levanger kommune og Fiskeridirektoratet ønsket at ble det gjennomført en konsekvensutredning i forbindelse med søknadene på Hestøya og Djupvika. Hovedtemaene i konsekvensutredningen var: - Akvakultur av torsk og forholdet til villtorsk og sild i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vill-laks og sjøørret i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vernede områder og sjøfugl i Trondheimsfjorden. - Fiskeaktivitet (både næringsfiske, fritidsfiske, turistfiske og elvefiske). - Akvakultur av torsk og forholdet til friluftsinteresser som hytteområder, badeplasser med mer. - Potensialet for akvakultur i Trondheimsfjorden. - Samferdsel/ skipstrafikk (farleder). - Kulturminner (marinarkeologi). Konsekvensutredningen konkluderer i hovedsak med at akvakultur av torsk ikke vil være til vesentlig skade for noen av forholdene det er utredet for, dersom det innføres en del avbøtende tiltak. 2

3 I forbindelse med høringen av konsekvensutredningen, kom det inn flere merknader. - Merknadene kan deles i to kategorier: 1. Merknader som angår utreders habilitet. Habiliteten er undersøkt og funnet i orden. 2. Kvaliteten på innholdet. Fiskeridirektoratet region Trøndelag mener utreder har svart på alle problemstillingene/ temavinklingene i bestillingen. Konsekvensutredningen gir tilstrekkelig grunnlag for Fiskeridirektoratet region Trøndelag til å fatte vedtak. En kort oppsummering av merknadene er vedlagt, og de mest relevante forholdene blir diskutert nedenfor. Føringer for akvakultur av marine arter i nasjonal laksefjord: Mye av tilbakemeldingen på konsekvensutredningen er basert på at Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og at vill-laks derfor skal ha en spesiell beskyttelse. En av problemstillingene som ble reist, var om akvakultur av torsk er forenelig med statusen Trondheimsfjorden har som nasjonal laksefjord. Føringer for akvakultur i nasjonale laksefjorder er gitt i følgende dokumenter: - St.prp. nr. 79 ( ) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. -- Innst. S. nr. 134 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og lakse, fjorder. - St.prp. nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - Innst. S. nr. 183 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Ut fra de nasjonale føringer, er Fiskeridirektoratet region Trøndelag av den oppfatning at akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden er forenelig med fjordens status som nasjonal laksefjord. I tabell 4.4 i St.prp. nr. 79 ( ) og tabell 6.2 i St.prp. nr. 32 ( ), kommer det helt tydelig frem at matfisk av marine arter tillates i nasjonale laksefjorder. Dette underbygges videre i Innst. S. nr. 183 ( ). Det skal imidlertid settes strengere krav til kontroll av sykdom (helsekontroll), rømmingssikring og avstand til nasjonale laksevassdrag enn om anlegget hadde ligget utenfor en nasjonal lakselord. Lokaliteten Hestøya ligger i overkant av 15 km fra utløpet til Verdalselva som er det nærmeste nasjonale laksevassdraget til lokaliteten. Minstekravet er 5 km. Akvakultur av torsk og forholdet til vilfsk i Trondheimsfjorden. I følge Havforskningsinstituttet, er gyting i merd, rømming og geninteraksjon med ville stammer, sykdom og spreding av sykdomsfremmende organismer potensielle problem for villtorsken. Videre vil det være viktig å ikke plassere akvakulturanlegg i umiddelbar nærhet til gyteområder for marin fisk. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man i mange sammenhenger har vært i etterkant med nødvendige tiltak og miljøundersøkelser. Det er i dag ikke krav om generasjonsatskillelse og brakklegging for marin fisk. Dette har imidlertid vært fast praksis i trøndersk,laksenæring fra begynnelsen av 1990 tallet og har, sammen med flere andre tiltak, 3

4 vært en viktig faktor for den gode fiskehelsen hos laksefisk i regionen sammenlignet med de fleste andre regioner. Ved å pålegge generasjonsatskillelse og brakklegging, vil en senke smittepresset mellom ulike generasjoner. For at Tordenskjold Cod Farm AS skal kunne drive optimalt med generasjonsatskillelse og brakklegging, har selskapet behov for 3 lokaliteter. For å oppnå dette, har Tordenskjold Cod Farm AS også søkt om akvakulturtillatelse av torsk i Frosta kommune i tillegg til de to i Levanger kommune. Havforskningsinstituttet foreslår i brev av til Fiskeri- og kystdepartementet, at akvakultur av torsk i enkelte fjorder, blant annet Trondheimsfjorden, bør basere seg på stedegen stamme for å hindre innkryssing av "Fremmed" genetisk materiale. Vi finner ikke at dette kan settes som vilkår i denne tillatelsen på nåværende tidspunkt siden forutsetningene for å kunne drive lønnsomt vil være betydelig dårligere dersom akvakultur av torsk skal skje ved bruk av villfisk som stamfisk (Winther U., Olafsen, T. og Tangen, K Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - konsekvensutredning). Det blir imidlertid stilt vilkår om at befruktede egg ikke skal slippe ut i det frie miljø. En vil da hindre geninteraksjon med den ville torsken i fjorden. Skottelus, Caligus elongatus, er i dag ikke noe vesentlig problem verken innen akvakultur av laks og ørret eller torsk. Dette er ikke det samme som å si at skottelus ikke kan bli en utfordring i fremtiden. På et tidlig stadium i lakseoppdrett ble det fremsatt lignende påstander om tilstedeværelse av lakselus (så som at den ikke smittet til villaks, ikke var noe problem i fjorder, ikke var noe problem om vinteren osv), noe som dessverre viste seg å ikke stemme over tid. I denne tillatelsen gis det vilkår at det skal gjennomføres telling av skottelus hver 14 dag. Videre må all settefisk som tas inn i anlegget være dokumentert fri for skottelus. Eventuelle tiltak og pålegg om avlusning vil bli satt av Mattilsynet. All settefisk som tas inn til anlegget skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det vil ikke være tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten og lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Forholdet til vernede områder og sjøfugl I forhold til sjøfugl i området vil det hovedsakelig være fiskespisende fugl som vil kunne komme i direkte konflikt med fisk i akvakulturanlegg. Videre vil ferdsel til og fra anlegget samt støy fra anlegget kunne ha effekt på sjøfugl. Det er ingen spesielle vilkår i de nasjonale føringene for laksefjorder som tilsier en strengere vurdering av forholdet oppdrett - naturreservater/dyrefredningsområder i laksefjorder enn utenfor slike områder. Anlegget skal plasseres i overkant av 1 km nordvest for Alnes fuglefredningsområde. Det er lite sannsynlig at det vil komme i vesentlig konflikt med verneområdet. Forholdet til friluftsliv Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor, som nevnt tidligere, i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. Dette gjør at potensialet for konflikter er til stede når det gjelder etablering av næringsaktivitet i fjorden. Det kom inn protester fra grunneiere og hytteeiere i forbindelse med den kommunale høringen Protestene går hovedsakelig på at Hestøya og områdene rund Hestøya er et område som benyttes flittig hele året i friluftssammenheng, både til turer med småbåter og til fritidsfiske. 4

5 Grunneiere og hytteeiere er også bekymret for støy fra anlegget og den visuell forurensning et stort akvakulturanlegg forårsaker. Både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler i høringen til konsekvensutredningen at de ønsker at Trondheimsfjorden skal utnyttes til akvakultur av marin fisk. Gjennom forankring i Marin Strategiplan Trøndelag, er akvakultur av torsk et næringsmessig satsningsområde i regionen. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune sier at de eventuelle negative forhold rundt utøvelse av fritidsaktivitet, samt øvrige befolknings samfunnsbehov må ses opp mot den verdi området har som matproduserende areal. Levanger kommune har ikke utarbeidet en arealplan for sine sjøområder. Dette gjør at det tidligere ikke er gjort noen interesseavveininger for aktuelle områder for akvakultur. Levanger kommune har i sin behandling av saken, den 6. desember 2006, vedtatt at Tordenskjold Cod Farm AS bør få tillatelse som omsøkt. Kommunen ønsker imidlertid at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke eventuelle hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsonen og miljø. I retningslinjene/nasjonale føringer (jf side 3) legges det ikke.til grunn at søknader i nasjonale laksefjorder skal vurderes strengere med hensyn til forholdet oppdrett - friluftsliv, enn dersom det søkes i områder utenfor sonene. Anleggets plassering er vurdert å ikke bli til vesentlig hinder eller fare for båttrafikk, eller utøvelse på fritidsfiske. Etter Fiskeridirektoratets samlede vurdering, foreligger det ikke tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknaden ut i fra forholdene til friluftsinteressene. Fylkesmannen har gitt midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven på grunn av usikkerhet vedrørende støy fra anlegget. Tordenskjold Cod Farm AS er derfor pålagt å ta støymålinger for å dokumentere at støygrensene ikke overskrides. Vurdering i forhold til øvrige interesser Vurdering i forhold til fiskehelse Det er foretatt strømmåling og bunnundersøkelse (B-undersøkelse) på lokaliteten. Nøkkeltall fra strømmålingen gjengis i følgende tabell: ::..:: :::::::: ::. : :: : :::::::::::::::: :: ::: ::. :::: ::::: :: :::::. :.: : :: : ::::::::: ::: : :: :: ::::: ra :: ::::::: ::::::::::::... W«.....n3' P:.. ^...) J... noøsnx^ttsstm::::: ,... ;:::Antall:rlidl-.., :::::::::::.....::,.::: : ::. : ::::::::: :::::: ::::::: ::::::::: :::::::::::::::: : :::::::::::::: ,5 8, , ,7 1, Bunnforhold: Det er foretatt miljøundersøkelse (MOM-B) på lokaliteten. Lokaliteten har ikke vært brukt til akvakultur tidligere. Dybden varierer fra 41 til 63 meters dyp. Sedimenttypen er leire og de 3 øverste centimeterne var noe bløt leire. Alle målingene ble klassifisert i gruppe 1 beste tilstand. Avstand til andre anlegg: Avstanden til nærmeste lokalitet (Ekne) er ca. 5 km. Lokaliteten brukes til akvakultur av laks og disponeres av Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS. Denne lokaliteten blir trukket inn i Avstanden til lokaliteten Djupvika, som blir gitt Tordenskjold Cod Farm AS samtidig med denne akvakulturtillatelsen, er ca. 10 km. 5

6 I Avstanden mellom anleggene er i tråd med gjeldende retningslinjer. Miljø: Gode miljøforhold er viktig for fiskens helse. Lav vannutskifting kan både føre til opphopning av sedimenter og for liten tilgang på oksygen. Sedimentopphopning kan gi dårlig levemiljø for fisken. For dårlig tilgang på oksygen kan øke risikoen for.sykdomsutbrudd. Videre er lav individtetthet og lav tetthet generelt (antall kilo fisk per kubikkmeter) viktige faktorer i arbeidet med å forebygge mot sykdom. Tabellen som oppsummerer strømmålingene på- lokaliteten viser at både verdiene for gjennomsnittlig strømhastighet og total vannutskifting er høy. Fiskeridirektoratet mener derfor at en etablering som omsøkt ikke vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk. Plassering ut fra hensynet til å sikre helsemessige trylt ge næringsmidler. Lokaliteten Hestøya er plassert forholdsvis nær tettbebyggelse (Skogn) og industri (Fiborgtangen). Det foreligger imidlertid ingen kostholdsråd for området. Vi kan ikke se at en lokalitetsplassering som omsøkt vil ha skadelige effekter på folkehelsen. Vurdering i forhold til havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har behandlet søknaden i henhold til havne- og farvannsloven. Frarådning fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har vurdert søknaden ut fra akvakulturloven 16 og frarår at Tordenskjold Cod Farm AS far tillatelse til akvakultur av torsk på lokaliteten. Frarådningen ble opprettholdt på meklingsmøte mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fiskeridirektoratet region Trøndelag den 25. mars Frarådningen begrunnes hovedsakelig i Trondheimsfjordens status som nasjonal laksefjjord. Fylkesmannen henviser til St. prp. Nr. 32 ( ) og påpeker at selv om marin fisk innenfor de nasjonale laksefjordene i utgangspunktet tillates "skal summen av endringer i akvakulturvirksomheten i fjordene ikke medføre økt, men snarere redusert risiko for de laksebestandene som skal ivaretas". Fylkesmannen mener at det er manglende kunnskap om torskeoppdrett og påvirkning på ville laksestammer, og at det vil derfor være i strid med "føre var prinsippet" å bruke en nasjonal laksefjord som et forsøksområde for torskeoppdrett. Fiskeridirektoratets region Trøndelag sin vurdering av føringene for nasjonale laksefjorder er beskrevet over. Vilkår etter akvakulturloven Det stilles særlige krav til nøtene som kan brukes og nøtene må være tilpasset for akvakultur av torsk. Det skal drives konstant overvåkningsfiske med ruser. Rusene må plasseres slik at de mest effektivt fanger rømt fisk. Villfisk som fanges skal slippes ut.. Befruktede egg skal ikke slippes ut i det frie miljø. Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser og tegninger i søknaden og i henhold 6

7 til vedlagte kartbilag. Tillatelsens samlede biomasse skal ikke, på noe tidspunkt, overskride 780 tonn. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. Tillatelsen skal drives som selvstendig enhet. Dette er likevel ikke til hinder for at anlegget kan samarbeide med andre om felles innkjøp, salg o.a. Utleie av akvakulturtillatelse er ikke tillatt. Når det gjelder nærmere bestemmelser for drift av tillatelsen, viser vi til forskrift av om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Tillatelse etter etableringsforskriften Vilkår for tillatelsen: Innehaver av tillatelsen må selv bære eventuelle tap som følge av tiltak gitt i medhold av matloven med forskrifter. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det er ikke tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten. All settefisk som settes ut på lokaliteten skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Før utsett kan skje, skal dokumentasjonen forelegges Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred. All settefisk skal være vaksinert. Det må utføres telling av skottelus hver 14 dag. Resultatet fra tellingen skal umiddelbart sendes Mattilsynet, som vil pålegge avlusning ved behov. Lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Eventuell klage på vilkår fastsatt i medhold av etableringsforskriften skal avgjøres av Mattilsynet, regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal. Tillatelse etter havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har gitt særskilt tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det er en forutsetning at vilkår etter denne loven blir fulgt. Tillatelse fra Kystverket er vedlagt. 7

8 Utslippstillatelse etter forurensningsloven Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har behandlet søknaden etter forurensningsloven, og har gitt midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Det er en forutsetning at vilkårene etter forurensningsloven blir fulgt. Fylkesmannen skriver i utsleppstillatelsen at: "På bakgrunn av at det ikkefinnes en avklart arealplan for sjøfor Levanger kommune samtprotester fra hytteeierne og grunneierne når det gjelder støy, finner Fylkesmannen grunnfor å gi midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Dersom pålagte støyundersøkelsef viser at støygrensene ikke blir overskredet og det foreligger en avklart arealplan for sjø, vil tillatelsen senere kunne gjøres permanent uten ny søknadsrunde ". Utslippstillatelsen med begrunnelse følger vedlagt. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for tillatelsen endres vesentlig. Fiskeridirektoratet kan i tillegg sette nye vilkår for tillatelsen dersom forholdene tilsier det. Kopi av denne tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at det kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. Klageadgang Vedtaket kan påklages, se om dette i vedlagte orientering. Med bakgrunn i Fylkesmannens frarådning, gis tillatelsen med oppsettende virkning jf. forvaltningslovens 42. Dette medfører at anlegget ikke må etableres før klagefristen (3 uker fra mottatt vedtak) er gått ut, eller en eventuell klage er avgjort. I medhold av forvaltningsloven 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet. Med hilsen Ståle Hansen seniorrådgiver 8

9 Vedlegg: 1. Kopi av kart som viser anleggets tillatte plassering på lokaliteten Hestøya 2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 3. Midlertidig utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 4. Tillatelse etter Havne- og farvannsloven fra Kystverket Midt-Norge 5. Orientering om klagerett 6. Kort oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen Kopi m. oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen til: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen Kystverket Midt-Norge, Ålesund Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred Levanger kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune, Eling Skakkes gate 14, 7004 Trondheim Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 Oslo Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Norsk Institutt for Naturforskning, Tungasletta 2, 7085 Trondheim Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo NJFF Nord-Trøndelag, Nordtun, 7622 Markabygda NJFF Sør-Trøndelag, Leirfossvegen 76, 7038 Trondheim Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Landbrukssenteret, 7336 Meldal Verdal elveeierlag og Helgåa elveeierlag, v/olav Oldren, Tingvoll, 7660 Vuku Forum for natur og friluftsliv - Nord-Trøndelag, Postboks Hell Verdal Jeger- og Fiskerforening, v/ Vegard Woll Olve Arnes, Sandberghaugen, 7620 Skogn Naturvernforbundet i Rissa, 7100 Rissa Sametinget, 9730 Karasjok 9

10 ḟ...

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 52/14 14/359 33/29 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven SAR Gismarvik Pb 83 4098 TANANGER Oslo, 29.04.2014 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3339 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer