Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:"

Transkript

1 x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM Vår refør^nse: 06/17137 Att: Deres referanse: 'Våt dato: Deres dato: NT-L-16 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN RESTØYA Vi viser til Deres søknad av Vedtak: De far med dette midlertidig tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk (Gadus morhua) i sjøvann på følgende lokalitet i Levanger kommune: nr. navn stedsangivelse kartdatum Hestøya ' N, ' Ø Euref"$9/WGS84 Tillatelsen er tildelt reg.nr. NT-L-16 i akvakulturregistret og omfatter en maksimal tillatt biomasse på 780 tonn. Tillatelsen er midlertidig og gjelderfram til Lokaliteten Hestøya er godkjent for 2340 tonn og kan benyttes som felles lokalitet for Tordenskjold Cod Farm AS sine tillatelser: NT-L-16, NT-L-17 og NT-L-18. Vedtaket er fattet av Fiskeridirektoratet region Trøndelag med hjemmel i: Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur og forskrift av 22. desember 2004 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og etterfullmakt fra Fiskeridirektoratet av 3. februar Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og forskrift av om godkjenning til etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av damanlegg (etableringsforskriften) 5, jf. 9 etter fullmaktfra Fiskeri- og kystdepartementetfra 1. juli postadresse: PasØdcs 1225, F''un*ret 7462 TRONDHEIM Besøløadresse: F"uaenteret Telefon: Telefals: Organlwqaisnr E-posødresse: Intemetk

2 Det er en forutsetning at bestemmelser i ovennevnte lover og tilhørende forskrifter blir-fulgt, i tillegg til de spesielle vilkår som følger av denne tillatelsen. Eierforhold: Tillatelsen gis til Tordenskjold Cod Farm AS, org.nr Begrunnelse: Tordenskjold Cod Farm AS søkte omtillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Hestøya i Levanger kommune. Det ble søkt om tre akvakulturtillatelser, hver på 780 tonn, på lokaliteten. Tordenskjold Cod Farm AS søkte i samme periode om tillatelse til å etablere anlegg for akvakultur av torsk i sjøvann på lokaliteten Djupvika. Også det i Levanger kommune. Konsekvensutredning Studier har vist at Trondheimsfjorden har en betydelig produksjonskapasitet for akvakultur. Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. For mange kommuner i Trondheimsfjorden er akvakultur en ny og forholdsvis ukjent næringsaktivitet, og få kommuner langs fjorden har arealplan for sjø. I Trøndelag er det heller ikke mye erfaring med storskala akvakultur i tett befolkede områder. Trondheimsfjorden er også den største av de nasjonale laksefjordene, med flest nasjonale laksevassdrag og laksevassdrag totalt sett i Norge. I tillegg har fjorden store mengder sjøørret. Det er 5 områder i fjorden som er foreslått som marine verneområder. Flere områder i fjorden har RAMSAR status, og en rekke våtmarksområder har status som dyrefredningsområde. Trondheimsfjorden blir i ulike sammenheng karakterisert som den mest produktive fjorden i Norge og den er gytested og oppvekstområde for en lang rekke fiskearter. Summen av alle forhold nevnt ovenfor gjorde at både Levanger kommune og Fiskeridirektoratet ønsket at ble det gjennomført en konsekvensutredning i forbindelse med søknadene på Hestøya og Djupvika. Hovedtemaene i konsekvensutredningen var: - Akvakultur av torsk og forholdet til villtorsk og sild i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vill-laks og sjøørret i Trondheimsfjorden. - Akvakultur av torsk og forholdet til vernede områder og sjøfugl i Trondheimsfjorden. - Fiskeaktivitet (både næringsfiske, fritidsfiske, turistfiske og elvefiske). - Akvakultur av torsk og forholdet til friluftsinteresser som hytteområder, badeplasser med mer. - Potensialet for akvakultur i Trondheimsfjorden. - Samferdsel/ skipstrafikk (farleder). - Kulturminner (marinarkeologi). Konsekvensutredningen konkluderer i hovedsak med at akvakultur av torsk ikke vil være til vesentlig skade for noen av forholdene det er utredet for, dersom det innføres en del avbøtende tiltak. 2

3 I forbindelse med høringen av konsekvensutredningen, kom det inn flere merknader. - Merknadene kan deles i to kategorier: 1. Merknader som angår utreders habilitet. Habiliteten er undersøkt og funnet i orden. 2. Kvaliteten på innholdet. Fiskeridirektoratet region Trøndelag mener utreder har svart på alle problemstillingene/ temavinklingene i bestillingen. Konsekvensutredningen gir tilstrekkelig grunnlag for Fiskeridirektoratet region Trøndelag til å fatte vedtak. En kort oppsummering av merknadene er vedlagt, og de mest relevante forholdene blir diskutert nedenfor. Føringer for akvakultur av marine arter i nasjonal laksefjord: Mye av tilbakemeldingen på konsekvensutredningen er basert på at Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og at vill-laks derfor skal ha en spesiell beskyttelse. En av problemstillingene som ble reist, var om akvakultur av torsk er forenelig med statusen Trondheimsfjorden har som nasjonal laksefjord. Føringer for akvakultur i nasjonale laksefjorder er gitt i følgende dokumenter: - St.prp. nr. 79 ( ) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. -- Innst. S. nr. 134 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og lakse, fjorder. - St.prp. nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - Innst. S. nr. 183 ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Ut fra de nasjonale føringer, er Fiskeridirektoratet region Trøndelag av den oppfatning at akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden er forenelig med fjordens status som nasjonal laksefjord. I tabell 4.4 i St.prp. nr. 79 ( ) og tabell 6.2 i St.prp. nr. 32 ( ), kommer det helt tydelig frem at matfisk av marine arter tillates i nasjonale laksefjorder. Dette underbygges videre i Innst. S. nr. 183 ( ). Det skal imidlertid settes strengere krav til kontroll av sykdom (helsekontroll), rømmingssikring og avstand til nasjonale laksevassdrag enn om anlegget hadde ligget utenfor en nasjonal lakselord. Lokaliteten Hestøya ligger i overkant av 15 km fra utløpet til Verdalselva som er det nærmeste nasjonale laksevassdraget til lokaliteten. Minstekravet er 5 km. Akvakultur av torsk og forholdet til vilfsk i Trondheimsfjorden. I følge Havforskningsinstituttet, er gyting i merd, rømming og geninteraksjon med ville stammer, sykdom og spreding av sykdomsfremmende organismer potensielle problem for villtorsken. Videre vil det være viktig å ikke plassere akvakulturanlegg i umiddelbar nærhet til gyteområder for marin fisk. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man i mange sammenhenger har vært i etterkant med nødvendige tiltak og miljøundersøkelser. Det er i dag ikke krav om generasjonsatskillelse og brakklegging for marin fisk. Dette har imidlertid vært fast praksis i trøndersk,laksenæring fra begynnelsen av 1990 tallet og har, sammen med flere andre tiltak, 3

4 vært en viktig faktor for den gode fiskehelsen hos laksefisk i regionen sammenlignet med de fleste andre regioner. Ved å pålegge generasjonsatskillelse og brakklegging, vil en senke smittepresset mellom ulike generasjoner. For at Tordenskjold Cod Farm AS skal kunne drive optimalt med generasjonsatskillelse og brakklegging, har selskapet behov for 3 lokaliteter. For å oppnå dette, har Tordenskjold Cod Farm AS også søkt om akvakulturtillatelse av torsk i Frosta kommune i tillegg til de to i Levanger kommune. Havforskningsinstituttet foreslår i brev av til Fiskeri- og kystdepartementet, at akvakultur av torsk i enkelte fjorder, blant annet Trondheimsfjorden, bør basere seg på stedegen stamme for å hindre innkryssing av "Fremmed" genetisk materiale. Vi finner ikke at dette kan settes som vilkår i denne tillatelsen på nåværende tidspunkt siden forutsetningene for å kunne drive lønnsomt vil være betydelig dårligere dersom akvakultur av torsk skal skje ved bruk av villfisk som stamfisk (Winther U., Olafsen, T. og Tangen, K Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - konsekvensutredning). Det blir imidlertid stilt vilkår om at befruktede egg ikke skal slippe ut i det frie miljø. En vil da hindre geninteraksjon med den ville torsken i fjorden. Skottelus, Caligus elongatus, er i dag ikke noe vesentlig problem verken innen akvakultur av laks og ørret eller torsk. Dette er ikke det samme som å si at skottelus ikke kan bli en utfordring i fremtiden. På et tidlig stadium i lakseoppdrett ble det fremsatt lignende påstander om tilstedeværelse av lakselus (så som at den ikke smittet til villaks, ikke var noe problem i fjorder, ikke var noe problem om vinteren osv), noe som dessverre viste seg å ikke stemme over tid. I denne tillatelsen gis det vilkår at det skal gjennomføres telling av skottelus hver 14 dag. Videre må all settefisk som tas inn i anlegget være dokumentert fri for skottelus. Eventuelle tiltak og pålegg om avlusning vil bli satt av Mattilsynet. All settefisk som tas inn til anlegget skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det vil ikke være tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten og lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Forholdet til vernede områder og sjøfugl I forhold til sjøfugl i området vil det hovedsakelig være fiskespisende fugl som vil kunne komme i direkte konflikt med fisk i akvakulturanlegg. Videre vil ferdsel til og fra anlegget samt støy fra anlegget kunne ha effekt på sjøfugl. Det er ingen spesielle vilkår i de nasjonale føringene for laksefjorder som tilsier en strengere vurdering av forholdet oppdrett - naturreservater/dyrefredningsområder i laksefjorder enn utenfor slike områder. Anlegget skal plasseres i overkant av 1 km nordvest for Alnes fuglefredningsområde. Det er lite sannsynlig at det vil komme i vesentlig konflikt med verneområdet. Forholdet til friluftsliv Om lag to tredjedeler av Trøndelags befolkning bor, som nevnt tidligere, i direkte eller nær tilknytning til Trondheimsfjorden. Fjorden er også omkranset av flere tusen hytter. Dette gjør at potensialet for konflikter er til stede når det gjelder etablering av næringsaktivitet i fjorden. Det kom inn protester fra grunneiere og hytteeiere i forbindelse med den kommunale høringen Protestene går hovedsakelig på at Hestøya og områdene rund Hestøya er et område som benyttes flittig hele året i friluftssammenheng, både til turer med småbåter og til fritidsfiske. 4

5 Grunneiere og hytteeiere er også bekymret for støy fra anlegget og den visuell forurensning et stort akvakulturanlegg forårsaker. Både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler i høringen til konsekvensutredningen at de ønsker at Trondheimsfjorden skal utnyttes til akvakultur av marin fisk. Gjennom forankring i Marin Strategiplan Trøndelag, er akvakultur av torsk et næringsmessig satsningsområde i regionen. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune sier at de eventuelle negative forhold rundt utøvelse av fritidsaktivitet, samt øvrige befolknings samfunnsbehov må ses opp mot den verdi området har som matproduserende areal. Levanger kommune har ikke utarbeidet en arealplan for sine sjøområder. Dette gjør at det tidligere ikke er gjort noen interesseavveininger for aktuelle områder for akvakultur. Levanger kommune har i sin behandling av saken, den 6. desember 2006, vedtatt at Tordenskjold Cod Farm AS bør få tillatelse som omsøkt. Kommunen ønsker imidlertid at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke eventuelle hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsonen og miljø. I retningslinjene/nasjonale føringer (jf side 3) legges det ikke.til grunn at søknader i nasjonale laksefjorder skal vurderes strengere med hensyn til forholdet oppdrett - friluftsliv, enn dersom det søkes i områder utenfor sonene. Anleggets plassering er vurdert å ikke bli til vesentlig hinder eller fare for båttrafikk, eller utøvelse på fritidsfiske. Etter Fiskeridirektoratets samlede vurdering, foreligger det ikke tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknaden ut i fra forholdene til friluftsinteressene. Fylkesmannen har gitt midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven på grunn av usikkerhet vedrørende støy fra anlegget. Tordenskjold Cod Farm AS er derfor pålagt å ta støymålinger for å dokumentere at støygrensene ikke overskrides. Vurdering i forhold til øvrige interesser Vurdering i forhold til fiskehelse Det er foretatt strømmåling og bunnundersøkelse (B-undersøkelse) på lokaliteten. Nøkkeltall fra strømmålingen gjengis i følgende tabell: ::..:: :::::::: ::. : :: : :::::::::::::::: :: ::: ::. :::: ::::: :: :::::. :.: : :: : ::::::::: ::: : :: :: ::::: ra :: ::::::: ::::::::::::... W«.....n3' P:.. ^...) J... noøsnx^ttsstm::::: ,... ;:::Antall:rlidl-.., :::::::::::.....::,.::: : ::. : ::::::::: :::::: ::::::: ::::::::: :::::::::::::::: : :::::::::::::: ,5 8, , ,7 1, Bunnforhold: Det er foretatt miljøundersøkelse (MOM-B) på lokaliteten. Lokaliteten har ikke vært brukt til akvakultur tidligere. Dybden varierer fra 41 til 63 meters dyp. Sedimenttypen er leire og de 3 øverste centimeterne var noe bløt leire. Alle målingene ble klassifisert i gruppe 1 beste tilstand. Avstand til andre anlegg: Avstanden til nærmeste lokalitet (Ekne) er ca. 5 km. Lokaliteten brukes til akvakultur av laks og disponeres av Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS. Denne lokaliteten blir trukket inn i Avstanden til lokaliteten Djupvika, som blir gitt Tordenskjold Cod Farm AS samtidig med denne akvakulturtillatelsen, er ca. 10 km. 5

6 I Avstanden mellom anleggene er i tråd med gjeldende retningslinjer. Miljø: Gode miljøforhold er viktig for fiskens helse. Lav vannutskifting kan både føre til opphopning av sedimenter og for liten tilgang på oksygen. Sedimentopphopning kan gi dårlig levemiljø for fisken. For dårlig tilgang på oksygen kan øke risikoen for.sykdomsutbrudd. Videre er lav individtetthet og lav tetthet generelt (antall kilo fisk per kubikkmeter) viktige faktorer i arbeidet med å forebygge mot sykdom. Tabellen som oppsummerer strømmålingene på- lokaliteten viser at både verdiene for gjennomsnittlig strømhastighet og total vannutskifting er høy. Fiskeridirektoratet mener derfor at en etablering som omsøkt ikke vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk. Plassering ut fra hensynet til å sikre helsemessige trylt ge næringsmidler. Lokaliteten Hestøya er plassert forholdsvis nær tettbebyggelse (Skogn) og industri (Fiborgtangen). Det foreligger imidlertid ingen kostholdsråd for området. Vi kan ikke se at en lokalitetsplassering som omsøkt vil ha skadelige effekter på folkehelsen. Vurdering i forhold til havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har behandlet søknaden i henhold til havne- og farvannsloven. Frarådning fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har vurdert søknaden ut fra akvakulturloven 16 og frarår at Tordenskjold Cod Farm AS far tillatelse til akvakultur av torsk på lokaliteten. Frarådningen ble opprettholdt på meklingsmøte mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fiskeridirektoratet region Trøndelag den 25. mars Frarådningen begrunnes hovedsakelig i Trondheimsfjordens status som nasjonal laksefjjord. Fylkesmannen henviser til St. prp. Nr. 32 ( ) og påpeker at selv om marin fisk innenfor de nasjonale laksefjordene i utgangspunktet tillates "skal summen av endringer i akvakulturvirksomheten i fjordene ikke medføre økt, men snarere redusert risiko for de laksebestandene som skal ivaretas". Fylkesmannen mener at det er manglende kunnskap om torskeoppdrett og påvirkning på ville laksestammer, og at det vil derfor være i strid med "føre var prinsippet" å bruke en nasjonal laksefjord som et forsøksområde for torskeoppdrett. Fiskeridirektoratets region Trøndelag sin vurdering av føringene for nasjonale laksefjorder er beskrevet over. Vilkår etter akvakulturloven Det stilles særlige krav til nøtene som kan brukes og nøtene må være tilpasset for akvakultur av torsk. Det skal drives konstant overvåkningsfiske med ruser. Rusene må plasseres slik at de mest effektivt fanger rømt fisk. Villfisk som fanges skal slippes ut.. Befruktede egg skal ikke slippes ut i det frie miljø. Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser og tegninger i søknaden og i henhold 6

7 til vedlagte kartbilag. Tillatelsens samlede biomasse skal ikke, på noe tidspunkt, overskride 780 tonn. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. Tillatelsen skal drives som selvstendig enhet. Dette er likevel ikke til hinder for at anlegget kan samarbeide med andre om felles innkjøp, salg o.a. Utleie av akvakulturtillatelse er ikke tillatt. Når det gjelder nærmere bestemmelser for drift av tillatelsen, viser vi til forskrift av om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Tillatelse etter etableringsforskriften Vilkår for tillatelsen: Innehaver av tillatelsen må selv bære eventuelle tap som følge av tiltak gitt i medhold av matloven med forskrifter. Det tillates ikke å sette ut settefisk som har stått i sjø utenfor Trondheimsfjorden. Det er ikke tillatt med utsett av flere generasjoner på lokaliteten. All settefisk som settes ut på lokaliteten skal være dokumentert fri for Francisella og Noda-virus. Før utsett kan skje, skal dokumentasjonen forelegges Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred. All settefisk skal være vaksinert. Det må utføres telling av skottelus hver 14 dag. Resultatet fra tellingen skal umiddelbart sendes Mattilsynet, som vil pålegge avlusning ved behov. Lokaliteten skal brakklegges minimum to måneder etter hver utslakting. Eventuell klage på vilkår fastsatt i medhold av etableringsforskriften skal avgjøres av Mattilsynet, regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal. Tillatelse etter havne- og farvannsloven Kystverket Midt-Norge har gitt særskilt tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det er en forutsetning at vilkår etter denne loven blir fulgt. Tillatelse fra Kystverket er vedlagt. 7

8 Utslippstillatelse etter forurensningsloven Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har behandlet søknaden etter forurensningsloven, og har gitt midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Det er en forutsetning at vilkårene etter forurensningsloven blir fulgt. Fylkesmannen skriver i utsleppstillatelsen at: "På bakgrunn av at det ikkefinnes en avklart arealplan for sjøfor Levanger kommune samtprotester fra hytteeierne og grunneierne når det gjelder støy, finner Fylkesmannen grunnfor å gi midlertidig utslippstillatelse for en generasjon. Dersom pålagte støyundersøkelsef viser at støygrensene ikke blir overskredet og det foreligger en avklart arealplan for sjø, vil tillatelsen senere kunne gjøres permanent uten ny søknadsrunde ". Utslippstillatelsen med begrunnelse følger vedlagt. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for tillatelsen endres vesentlig. Fiskeridirektoratet kan i tillegg sette nye vilkår for tillatelsen dersom forholdene tilsier det. Kopi av denne tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at det kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. Klageadgang Vedtaket kan påklages, se om dette i vedlagte orientering. Med bakgrunn i Fylkesmannens frarådning, gis tillatelsen med oppsettende virkning jf. forvaltningslovens 42. Dette medfører at anlegget ikke må etableres før klagefristen (3 uker fra mottatt vedtak) er gått ut, eller en eventuell klage er avgjort. I medhold av forvaltningsloven 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet. Med hilsen Ståle Hansen seniorrådgiver 8

9 Vedlegg: 1. Kopi av kart som viser anleggets tillatte plassering på lokaliteten Hestøya 2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 3. Midlertidig utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 4. Tillatelse etter Havne- og farvannsloven fra Kystverket Midt-Norge 5. Orientering om klagerett 6. Kort oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen Kopi m. oppsummering av innkommende merknader til konsekvensutredningen til: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen Kystverket Midt-Norge, Ålesund Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Innherred Levanger kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune, Eling Skakkes gate 14, 7004 Trondheim Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 Oslo Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Norsk Institutt for Naturforskning, Tungasletta 2, 7085 Trondheim Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo NJFF Nord-Trøndelag, Nordtun, 7622 Markabygda NJFF Sør-Trøndelag, Leirfossvegen 76, 7038 Trondheim Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Landbrukssenteret, 7336 Meldal Verdal elveeierlag og Helgåa elveeierlag, v/olav Oldren, Tingvoll, 7660 Vuku Forum for natur og friluftsliv - Nord-Trøndelag, Postboks Hell Verdal Jeger- og Fiskerforening, v/ Vegard Woll Olve Arnes, Sandberghaugen, 7620 Skogn Naturvernforbundet i Rissa, 7100 Rissa Sametinget, 9730 Karasjok 9

10 ḟ...

NT-L-13 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN DJUPVIKA

NT-L-13 TORDENSKJOLD COD FARM AS ORGNR AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV TORSK PÅ LOKALITETEN DJUPVIKA FISKERIDIREKTORATET Region Trøndelag Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler : Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 1^9NH^HR^GIE\NIK01`dlIJ1U1 le Seksjon: Region Trøndelag_ 6^. 7410 TRONDHEIM

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Til aktuelle høringsinstanser (se vedlegg) Trondheim, 27. desember 2006 Forslag til utredningsprogram Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden 1. Innledning Tordenskjold Cod Farm

Detaljer

Vi viser til Deres søknad datert vedrørende utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokalitet Eldviktaren.

Vi viser til Deres søknad datert vedrørende utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokalitet Eldviktaren. 4 FISKERIDIREKTORATET Region Trøndelag Midt-Norsk Havbruk AS, 7900 Rørvik Bjørøya Fiskeoppdrett AS, 7770 Flatanger Att: Saksbehandler: Guri Stuevold Telefon: 46847165 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon

Detaljer

NT-L-13 NT-L-14 NT-L-15 NT-L-16 NT-L-17 OG NT-L-18 TORDENSKJOLD COD FARMS AS - AVSLAG PÅ KLAGE OG OMGJØRING AV VEDTAK

NT-L-13 NT-L-14 NT-L-15 NT-L-16 NT-L-17 OG NT-L-18 TORDENSKJOLD COD FARMS AS - AVSLAG PÅ KLAGE OG OMGJØRING AV VEDTAK FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler: Jakob Bentsen PB 2017 - Sentrum Telefon: 46803982 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 7410 TRONDHEIM Vår referanse:

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Frengen Havbruk AS - søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Øvreskjæret og Enes, Ytterøy Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal -------------------------------,^,Ø;1 ^^^torp`so Saksnr. og 13 JUL! 2009 Villa Miljølaks AS 6392 VIKEBUKT Saksbehandler: Arve Slettvåg VESTNES KOMMUNE- Telefon:

Detaljer

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47908 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.09.2016 Vår referanse: 16/85507 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Lovundlaks AS org. 940 333 067 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/87518 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Ellingsen Seafood AS - 991 952 829 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 INNLEDNING...8 3 METODE...12 4 BESKRIVELSE AV TILTAKSHAVER OG DE OMSØKTE LOKALITETENE...14 4.1 TORDENSKJOLD COD FARM AS...14 4.2 LOKALISERING...14 5 FAKTA OM HAVBRUK...17

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram

Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Til Fiskeridirektoratet region Trøndelag Postboks 1225 Pirsenteret, 7462 Trondheim Høring: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram Norges Naturvernforbund er svært bekymret

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Att: Bjørn Grenne Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt Vår referanse: 16/8777 Deres referanse: 16/07604-12 Vår dato:

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 28.09.2016 Vår referanse: 16/86538 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 02.10.2015 Vår referanse: 15/50493 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaforsk Genetics Center AS 6600 SUNNDALSØRA NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Utvidelsessøknad Fjøsvika torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, v/frengen havbruk:

Utvidelsessøknad Fjøsvika torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, v/frengen havbruk: Fellesforvaltninga for verdalsvassdraget 01.01.2009 v/john Olav Oldren Tingvoll 7660 VUKU Mail: joolao@online.no Innherred samkommune v/åge Isaksen Servicekontoret Verdal 7650 Verdal Sak: Utvidelsessøknad

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND 1 av 7 Vår dato Vår referanse NÆRING OG ENERGISEKSJONEN 01.07.2014 13/02260-12 : ---, U41 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Flekkerøy Hummer SA Frode Stokkeland Kårholmsveien 66

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/ /2016 U Lyngen kommune Plan, næring og teknikk «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2016/209-53 10453/2016 U43 13.10.2016 Høring søknad om dispensasjon

Detaljer

Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg:

Vi er en del aktivister som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: Hei! Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: OPPDRETTSUTVIDELSEN I HALSBUKTA,TINGVOLL KOMMUNE Etter folkemøtet i Rakstang grendaskole i februar i år, går prosessen vedr

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Marin arealforvaltning og akvakultur

Marin arealforvaltning og akvakultur Marin arealforvaltning og akvakultur Frank Jacobsen Håkonsvern 6.10. 2016 Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Mollvika - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 Finnsnes Att: Lars F. Øvergaard Deres ref.: Vår ref.: 2016/427-3 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 21.04.2016 Tillatelse etter

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE Kopi Planseksjonen Saksbehandler: Tom Hansen Postboks 185 - Sentrum Telefon: 97589511 Strandgaten 229 Seksjon: Region Troms 5804 BERGEN Vår referanse: 12/16234 Att: postmottak@fiskeridir.no Deres referanse:

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD ALLER AQUA NORWAY AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2016/174707 Dato: 25.08.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad fra Aller Aqua Norway AS

Detaljer

Aegir Havbruk-forlengelse av havbeite for hummer lokalitet Ydstesteinen i Farsund kommune, Vest-Agder

Aegir Havbruk-forlengelse av havbeite for hummer lokalitet Ydstesteinen i Farsund kommune, Vest-Agder 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 23.01.2015 15/00414-1 : ---, U40 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Aegir Havbruk AS Solborgveien 18 4021 STAVANGER

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene?

Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene? Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene? Bodø. 15.januar 2013 Vidar K. Hansen Arealplanlegger Gildeskål kommune Mitt utgangspunkt for å si noe om dette.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012 Wit:åg FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FMC Biopolymer AS Saksbehandler:Terje Halsteinsen Postboks 2045 Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 5504 HAUGESUND Vårreferanse: 12/3232 Deresreferanse:

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Kort om: Akvakulturloven Fylkeskommunens ansvar Mest

Detaljer

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6.

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. Areal til begjær Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. februar 2012 Medlemmer av utvalget Peter Gullestad, fagdirektør,

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland /1272. Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland /1272. Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Sven Norland 140 16/1272 Saksnr Utvalg Type Dato 081/16 Forvaltningsutvalget PS 20.10.2016 Søknad om dispensasjon for ettablering av oppdrettsanlegg ved lokalitet

Detaljer

"Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info

Breakdown struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info "Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info Forkortelser: FdirMR = Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal. s. 1. = Side 1. 1 konsesjon =780 tonn biomasse (levende laks). 4 kons. =3120

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Hva er bærekraftig havbruk?

Hva er bærekraftig havbruk? Hva er bærekraftig havbruk? Geir Lasse Taranger Presentasjon av Kyst og havbruksrapporten 3. april 2008 Bærekraftig havbruk? Definisjon: 1.Skal kunne drive produksjon over langt tid med akseptable miljøvirkninger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

Generell del FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Tordenskjold Cod Farm AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Generell del FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Tordenskjold Cod Farm AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden Avinor Trondheim lufthavn Værnes 7502 STJØRDAL Vår dato: 06.11.2014 Deres dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5496 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB Hordalandfylkeskommune 22 JAN2014 SJØTROLL HAVBRUK AS AVD HARDANGERFJORDEN Bekkjarvik 5397 BEKKJARVIK Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2014/010952 21.01.2014 985399077 Godkjenning av Sjøtroll Havbruk

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Saknr. 14/8568-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune.

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune. Lenvik Kommune, Plan og utvikling. Pb 602. 9306 Finnsnes postmottak@lenvik.kommune.no Dokumentet sendes bare pr. e-post. Kopi : Spesialrådgiver Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Troms,

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke

Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering - Sesongen Torsvåg havn - Karlsøy kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsvåg Havfiske Torsvåg 9136 Vannareid Deres ref: Vår ref: 2012/1020-32 Arkiv nr: Saksbehandler: Rakel Hagen Olsen Dato: 12.06.2013 Avslag på søknad - Torsvåg Havfiske DA - Kaiplassering

Detaljer

Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen. Deres referanse: R.11.5mø Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen. Deres referanse: R.11.5mø Vår dato: Deres dato: Fosen Naturvernforening Saksbehandler: Elisabeth Aadland Vaagsbø Ytre Ringvei 32 Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen 7100 RISSA Vår referanse: 15/12676 Deres referanse: R.11.5mø Vår dato: 13.09.2016

Detaljer

Fraråding av søknad om endring av art på lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune

Fraråding av søknad om endring av art på lokaliteten Hammarvika i Gildeskål kommune Se adresseliste Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 73 Vår ref.: 2016/2003 Deres ref.: Vår dato: 5.9.2016 Deres dato: 26.5.2016 Arkivkode: 542.1 Fraråding av søknad

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

V/ leder Astrid A Daniloff Dato Håbet 38 6. juni 2009 9910 Bjørnevatn

V/ leder Astrid A Daniloff Dato Håbet 38 6. juni 2009 9910 Bjørnevatn V/ leder Astrid A Daniloff Dato Håbet 38 6. juni 2009 9910 Bjørnevatn Til Sør-Varanger kommune Planavdeling Boks 406 9915 Kirkenes Høringsuttallelse vedrørende Villa Arctic AS - søknad om utvidet biomasse

Detaljer

De viktigste temaene som en konsekvensutredning bør inneholde er forholdet til:

De viktigste temaene som en konsekvensutredning bør inneholde er forholdet til: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Klargjøring av grunnlaget for SINTEFs arbeid... 5 3 Viktige forhold for innholdet i konsekvensutredningen... 6 3.1 Forskrift om konsekvensutredninger...

Detaljer

Høringsinstansene. Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett

Høringsinstansene. Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 200800824- /CGR Høring Nye bestemmelser om torskeoppdrett 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsette nye bestemmelser som i all hovedsak berører

Detaljer

Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND

Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks ÅLESUND Vår dato: 15.12.2016 Vår referanse: 16/108938 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-G-60 - ClosedFishCage AS 895 863 742 - Tillatelse

Detaljer

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret.

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/701 16.09.2013 Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kunnskapsbasert forvaltning Arne Ervik Innhold hva er kunnskapsbasert forvaltning? kobling politikk - forskning -forvaltning hva er forskningens oppgaver? forvaltningens

Detaljer

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.03.09 Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 28.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11891 Saksbehandler: Heidi Hansen Høringssvar til utkast

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING

KYSTTORSKVERN I BORGUNDFJORDEN/HEISSAFJORDEN - FORSLAG OM UTVIDET FREDNINGSTID OG REDSKAPSFORBUD - HØRING FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Vår referanse: 12/587 Reguleringsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 12.01.2012 KYSTTORSKVERN

Detaljer

UIFF? FISKERIDIREKTORATET

UIFF? FISKERIDIREKTORATET UIFF? FISKERIDIREKTORATET Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler:Terje Halsteinsen Molovn. 10 Telefon: Seksjon: 46818565 Reguleringsseksjonen 8006 BODØ Vår referanse: 12/13024 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer