QT3151 QT3155 QT3159 Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Fryseskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QT3151 QT3155 QT3159 Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Fryseskap"

Transkript

1 QT35 QT355 QT359 Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryseskap

2 Säkerhetsinformation Ditt nya fryskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsättningar eller begränsningar vad avser fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer i avsaknad av erforderliga kunskaper, såvida inte det sker under överinseende av en ansvarig vuxen person eller efter instruktioner från densamma. Användning Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning. Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom. Ställ inte varor så att lufthålen i bakre väggen täcks. Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder. Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar. Barn Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage. Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet. Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet. Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmet såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren. 2

3 Skrotning av gamla skåp Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli innestängda i skåpet. Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret. Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips". Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 2 Skrotning av gamla skåp... 3 Innehållsförteckning... 3 Beskrivning av frysskåpet... 4 De viktigaste egenskaperna med ditt skåp... 5 Knappar och vred... 6 Innan skåpet startas för första gången... 7 Att använda frysskåpet... 7 Starta frysen och ställ in rätt temperatur... 7 Temperatur fönster... 8 TURBO/FROSTMATIC- knappen... 8 Val av inställnings- området frys eller kyl... 9 Avstängning... Larm och övriga funktioner... 2 Infrysning... 3 Lämplig förvaringstid... 4 Upptining... 4 Inredning... 5 Råd och tips... 6 Så kan du spara energi... 6 Skåpet och miljön... 6 Miljövänlig användning

4 Skötsel och rengöring... 7 Tag bort ventilationsgallret... 7 Rengöring... 7 Byte av lampa... 8 Om skåpet inte ska användas... 8 Vid längre semester eller bortavaro... 8 Om något inte fungerar... 8 Teknisk information... 2 Installation... 2 Anslutningssladd... 2 Packa upp... 2 Tag bort transportstöd Rengör Ställ skåpet på plats Omhängning av dörr Elanslutning Beskrivning av frysskåpet Modell QT359. fryslåda 2. ventilationsgaller 3. ackumulator 2 3 4

5 Modell QT hylla med lucka 2. fryslåda 3. infrysningsbricka 4. ackumulator 5. ventilationsgaller Modell QT35. fryslåda 2. ventilationsgaller 3. ackumulator 2 3 De viktigaste egenskaperna med ditt skåp Produkten kan användas både som frys- eller kylskåp beroende på behov. För detta ändamål kan inställningsområde "Frys" eller "Kyl" väljas för produkten. - I inställningsområdet "Frys" kan produkten användas för infrysning och frysförvaring av matvaror i temperaturer från -5 C till -24 C. - I inställningsområdet "Kyl" kan produkten användas för långtidsförvaring av kylda varor i temperaturer på 0 C till +2 C, varvid ett torrt klimat uppstår i produkten genom "Nofrost"-teknologin. Produkten kan även användas i temperaturområdet upp till +6 C som ett svalskåp för mat och dryck. Naturligtvis kan det också användas som ett vanligt kylskåp i temperaturområdet +2 C till +5 C. 5

6 TURBO/FROSTMATIC kan väljas allt efter syfte och behov. - I inställningsområdet "Kyl" är TURBO/FROSTMATIC användbart för att snabbt kyla ned större mängder matvaror, till exempel för drinkar och sallader under ett party. Här är en temperatur av +2 C automatiskt förinställd. Efter 6 timmar stängs TURBO/FROSTMATIC-funktionen automatiskt av. - I inställningsområdet "Frys" ger TURBO/FROSTMATIC-funktionen snabbinfrysning av färska matvaror samtidigt som den skyddar den redan infrysta matens temperatur från att stiga till en för varm temperatur. Produktens elektronik känner automatiskt av när snabbinfrysningen kan stängas av, och stänger automatiskt av TURBO/FROSTMATIC- funktionen (beroende på mängden som ska frysas in, ungefär 50 timmar). Nofrost (frostfree) -systemet möjliggör både infrysning av matvaror, och lagring av redan frusen mat och kyld mat med hjälp av kall luft. En evaporator kyler ned luften inuti produkten, som cirkulerar och fördelas jämnt med en fläkt och ventil. Det jämna luftflödet skapar ett torrt klimat, små temperatursvängningar, och en låg temperaturdifferens i hela produkten. Fukten kondenseras som frost på evaporatorn. Evaporatorn avfrostas automatiskt så snart det behövs. Smältvattnet leds ut till en skål på kompressorn, där det dunstar på grund av värmen från kompressorn. Detta gör att produktens insida och den lagrade maten alltid håller sig fräsch och fri från is och frost. Manuell avfrostning behövs inte. Knappar och vred ON/OFF 8 SUPER ACTION FREEZE ALARM OFF A BC D E F G H A. Strömbrytare för frysen: FREEZE) Används för att starta och stänga av frysen. F. Gul indikeringslampa B. Grön indikeringslampa: Lyser när frysen är i gång. C. Temperaturfönster. D. Temperaturväljare E. Infrysningsknapp (ACTION 6 G. Avstängningsknapp för ljudlarm: Används för att stänga av ljudsignalen. H. Röd varningslampa: Blinkar när något av skåpets larm har löst ut.

7 Innan skåpet startas för första gången Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Att använda frysskåpet Starta frysen och ställ in rätt temperatur Tryck på ON/OFF-knappen. Den gröna indikeringslampan lyser. En varningsljud startar och röd varningslampa blinkar som visar att den nödvändiga lagringstemperatureninteärnåddän. Tryck på ALARM OFF-knappen för ON/OFF ACTION FREEZE att stänga av varningsljudet. Ställ in temperatur -8 C eller kallare (se avsnitt: Inställning av temperatur). Viktigt! Vänta tills frysskåpet har nått temperaturen -8 C, eller att den röda varningslampan slocknar innan frysen mat läggs in. Vid leveransen är produkten förinställd i inställningsområdet "Frys". Om produkten har använts tidigare går det tillbaks till den tidigare använd inställningsområdet vid uppstart. Inställning av temperatur Ställ in temperatur genom att trycka knapparna "+" för VARMARE och "-" för KALLARE. Knapparna finns i kontrollpanelen. Temperaturvisning kan ändras från den FAKTISKA temperaturen (temperaturvisning blinkar) till ÖNSKAD temperaturen (temperaturvisning upplyst) genom att trycka en av knapparna "+" eller "-". Varje tryckning ändrar ÖNSKAD temperatur C. Om ingen av knapparna trycks in, går temperaturvisningen automatiskt tillbaka efter en kort stund (ca. 5 sek.) och visar den FAKTISKA temperaturen. Den FAKTISKA temperaturen i produkten är nu justerad till den valda ÖNSKADE temperaturen. 8 SUPER ALARM OFF 7

8 ÖNSKAD temperatur: Temperatur vilken är nödvändig för produkten och vilken kan ändras till den temperatur som visas i temperaturfönstret. ÖNSKAD temperatur visas med blinkade siffror. FAKTISK temperatur: Temperaturfönstret visar den aktuella temperaturen i skåpet. Den FAKTISKA temperaturen visas med upplysta siffror. När TURBO/FROSTMATIC är valt, kan inte den förinställda FAKTISKA temperaturen ändras. Temperatur fönster Temperaturfönster visar flera olika typer av information. - Vid normal användning visas aktuell temperatur i frysen (FAKTISK temperatur) - När temperaturen ändras börjar den förinställda FAKTISKA temperaturen blinka i fönstret. - Vid TURBO/FROSTMATIC- funktion i inställningsområdet "kyl" visas "IC" (Intensiv Cooling) i fönstret. - Aktuell infrysningstemperatur visas när TURBO/FROSTMATIC- funktion är inställd i inställnings- området "frys". Om en av knapparna trycks in visas "SF" (Super Frost) i 5 sek. i temperaturfönstret. Därefter går visning tillbaka till den aktuella temperaturen. I den händelsen att maten i frysen har helt eller delvis tinat t.ex. vid längre strömavbrott och att "ALARM OFF"-knappen är aktiverat, visar temperaturfönstret den varmaste temperaturen i den frysta varan när strömmen återkommit. Den inbyggda termometern visar den varmaste varutemperaturen i frysen. Mäts temperaturen med en frystermometer ska den läggas mellan varorna, då motsvaras varornas temperatur bäst. Det är normalt att den inbyggda termometern visar en varmare temperatur än den som mäts upp på annat sätt. Om fel uppstår visas en fyrkant eller en bokstav i temperaturfönstret. TURBO/FROSTMATIC- knappen I inställningsområdet "Frys" ger TURBO/FROSTMATIC-funktionen snabbinfrysning av färska matvaror samtidigt som den skyddar den redan infrysta matens temperatur från att stiga till en för varm temperatur. I inställningsområdet "Kyl" är TURBO/FROSTMATIC användbart för att snabbt kyla ned större mängder matvaror, till exempel för drinkar och sallader under ett party. Här är temperaturen +2 C automatiskt förinställd. 8

9 TURBO/FROSTMATIC-funktionen ställs in med att trycka in TURBO/FROSTMATIC-knappen. Gul indikeringslampa lyser. Temperaturfönstret visar "SF" vid infrysningen. Efter 5 sek visar temperaturfönstret den faktiska temperaturen igen. Vid intensiv kylning visas "IC" i temperaturfönstret. TURBO/FROSTMATIC-funktionen kan avbrytas manuellt när som helst med att trycka in knappen. Den gula lampan slocknar. När TURBO/FROSTMATIC- funktionen inte avbryts manuellt, bryter produktens elektronik funktionen vid inställningsområdet "frys" automatiskt efter ca 50 timmar och vid inställningsområdet "kyl" efter ca 6 timmar. Den gula lampan slocknar. Viktigt! När TURBO/ FROSTMATIC är valt, kan inte den förinställda FAKTISKA temperaturen ändras. Val av inställnings- området frys eller kyl Om nödvändigt, gör följande för att ställa produkten i inställningsområdet "Frys" eller "Kyl": Tryck ner ALARM OFF knappen och "-" (kallare) knappen samtidig under 5 sekunder. När inställningen ändras från "frys" till "kyl" visas "FC" ( Freezing-> Cooling) i temperaturfönstret, akustik ljud bekräftar ändringen och blinkande siffervärde (ÖNSKAD temperatur för inställningsområdet "kyl" är +5 C) visas i temperaturfönstret. Med inställning av temperaturknapparna kan det ÖNSKAD temperatur för inställningsområdet "kyl" nu bestämmas. 9 ON/OFF FROSTMATIC När inställningen ändras från "kyl" till "frys" visas "CF" (Cooling-> Freezing) i temperaturfönstret, akustik ljud bekräftar ändringen och blinkande siffervärde (ÖNSKAD temperatur för inställningsområdet "frys" är -8 C) visas i temperaturfönstret. Med inställning av temperaturknapparna kan det önskade temperatur för inställningsområdet "frys" nu bestämmas. Vilken användingsområde din produkt har för tillfället, kan identifieras om temperatur kan ställas över eller under 0 C. Ställ in temperatur enligt val av inställningsområdet (se avsnitt: Inställning av temperatur). 8 TURBO ALARM OFF

10 OBS! Om produkt används som frysskåp: Innan infrysning av matvaror, vänta tills frysens temperatur har nått -8 C eller den röda varningslampan har slocknat. OBS! Om produkt används som kylskåp efter att det har varit inställd i inställningsområdet frys: Vänta tills att temperaturen har nått 0 C innan matvaror ställs till inkylning. Inställning av temperatur Tryck in "+" (VARMARE) eller "-" (KALLARE) knappen. Temperaturfönstret ändras och den förinställda ÖNSKAD temperaturen blinkar i temperaturfönstret. Tryck in "+" (VARMARE) eller "-" (KALLARE) knappen för att ändra temperaturen. Den nya ändrad temperaturen visas direkt i temperaturfönstret. Varje tryckning ändrar ÖNSKAD temperatur C. Det finns möjlighet till följande ÖNSKADE temperaturer: Inställningsområdet "frys": från -5 C upp till -24 C med C intervaller. Inställningsområdet "kyl": från 0 C upp till +6 C med C intervaller. OBS! Tillräcklig förvarings temperatur i inställningsområdet "frys" är -8 C. Om knapparna inte trycks in igen, ändras temperaturvisning i temperaturfönstret från den ÖNSKADE temperaturen till den FAKTISKA temperaturen efter ca. 5 sek. Visningen ändras från blinkande till fast sken. Viktigt! Kontrollera den röda varningslampan och temperaturfönstret regelmässigt, för att säkra att produkten håller den rätta lagringstemperaturen. Nedkylning Detta produkt kan användas, beroende på inställningen, till: - "Långtids" kylning - "Normal" kylning - Dryckers kylning. Lådorna kan tas ut en i sänder. För att kunna ta ut lådorna är speciellt fördelaktigt om man ska kyla ner matvaror som inte får plats i lådan. Detta sätt kan lådan nedanför fyllas över kanterna. "Långtids" kylning För att ställa in ÖNSKAD temperatur mellan 0 C och +2 C kan produkten användas som kylskåp för långtidsförvaring av varor som skall hållas färska längre. Denna funktion möjliggör att uppnå den optimala förhållanden för lagring av färska matvaror. Matvarorna håller sig färska upptill tre gånger längre än i vanlig kylskåp. 0

11 Matvaror som är lämpliga för långtidsförvaring: - kött och korv - färsk fågel - färsk fisk - mjölk, smör, ost - bär, frukt och grönsaker - sallad, svamp Matvaror som inte är lämpliga för långtidsförvaring: - köldkänsliga frukt som t.ex. banan, papaya, passion frukt, avokado och citrus frukter - köldkänsliga grönsaker som t.ex. paprika, gurka, zucchini, aubergine, potatis och tomat - frukt och grönsaker som inte är mogna t.ex. päron. Packa in alla matvaror före långtidsförvaring. På detta sätt hålls aromen, fuktighet och färgen längre. Passande förpackningsmaterial: Lufttäta påsar och folier gjorda av polyetylen Plastlådor med lock Aluminiumfolie "Normal" kylning När ÖNSKAD temperatur är inställt till +5 C, kan produkten användas som normal kylskåp. För att undvika uttorkning och att lukt eller smak överförs till andra matvaror som redan finns i kylen bör matvarorna alltid täckas över eller inpackas väl innan dessa ställs till kylan. Passande förpackningsmaterial: Lufttäta påsar och folier gjorda av polyetylen Plastlådor med lock Aluminiumfolie Dryckers kylning När ÖNSKAD temperatur är inställt till +6 C är produkten perfekt som svalskåp för drycker. Avstängning För att stänga av, hålls SUPER ON/OFF-knappen intryckt ca 5 ON/OFF 8 ACTION FREEZE ALARM OFF sekunder. Detta resulterar i att en nedräkning från "3" till "" sker på temperaturfönstret. När "" har nåtts stängs frysen av. Temperaturfönstret slocknar.

12 Observera: Produkten kan inte stängas av på detta sätt om den är strömlös, d.v.s. om anslutningssladden inte är inkopplad eller att det är strömavbrott. När produkten får ström igen återgår den till de inställningar den hade innan den blev strömlös. Om produkten inte skall användas under en längre period:. Stäng av produkten genom att trycka på och håll intryckt ON/OFF-knappen i ca sekund. 2. Koppla ur anslutningssladden eller slå av strömmen. 3. Avfrosta frysen och rengör den noga (se avsnitt "Skötsel och rengörning"). 4. Lämna dörren öppen efter avfrostningen för att förhindra att dåligt lukt uppstår. Larm och övriga funktioner Kontroll- och informationssystem Kontroll- och informationssystem består av temperaturfönster, varningslampor och varningsljud. Systemet varnar: När produkten startas första gången (när lagringstemperaturen inte är uppnådd än). Om dörren är öppen längre än ca.,5 min. (endast frysen) eller längre än 5 min. (endast kylen). Om temperatur är för hög (endast i inställningsområdet "frys"). Om produkten har driftstörningar. Funktionsfel När produktens elektronik upptäcker fel, som måste åtgärdas av teknisk service, visas en fyrkant eller en bokstav i temperaturfönsters nedre kant. Den röda varningslampan blinkar. Kylsystemet fortsättet att hålla varorna kalla. Dörröppningslarm Om dörren är öppen längre än ca.,5 min. (endast frysen) eller längre än 5 min. (endast kylen) börjar den röda varningslampan blinka och en ljudsignal startar. Avstängning: Stäng av ljudsignalen med ALARM OFF-knappen. Om du behöver mer tid för att sortera eller ordna om frysta eller kylda matvaror, kan du trycka in ALARM OFF-knappen. Den röda varningslampan slocknar när dörren stängs. ON/OFF 8 SUPER ACTION FREEZE ALARM OFF 2

13 Temperaturlarm (endast i inställningsområde "frys") Den röda varningslampan blinkar och en ljudsignal startar när det är varmare än - C. Samtidigt börjar det att blinka i temperaturfönstret. Avstängning: Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Det slutar blinka i temperaturfönstret. Den röda varningslampan slocknar när temperaturen i frysen åter blir kallare än - C. Ta reda på vad som orsakade larmet. Se avsnittet "Om något inte fungerar tillfredsställande". Temperaturminne (endast i inställningsområde "frys") Temperaturminnet indikerar att skåpet har larmat. Så här fungerar temperaturminnet: När temperaturen åter blir kallare än - C upphör ljudlarmet. Skåpet indikerar att larmet varit utlöst genom att temperaturfönstret och den röda varningslampan blinkar. Då avstängningsknappen trycks in visas skåpets varmaste temperatur under larmet och "blinkningen" stängs av. Temperaturangivelsen kan vara hjälp för att avgöra om varorna går att använda eller ska kasseras. Kontrollera dock alltid själv matens kvalite för att avgöra om den kan frysas om eller måste kasseras. Infrysning Tryck in infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in. Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas. Avstängning: Infrysningen avbryts automatiskt ca 50 timmar efter det att knappen SUPER ON/OFF 8 ACTION FREEZE ALARM OFF tryckts in. Infrysningen går också att avbryta manuellt genom att åter trycka på infrysningsknappen. Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad. I temperaturfönstret visas "SF" (Super Frost) ca 5 sekunder. 3

14 Infrysningsråd Använd den översta hyllorna för infrysning. Vidinfrysningavstörremängd av varor flyttas ackumulatorn ovanpå varorna. Täck inte för lufthålen i bakre väggen. Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen. Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan. När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott. Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information. Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor. Lämplig förvaringstid Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen. Mat som frysts in hemma: Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år. Upptining Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsungnen. 4

15 Inredning Fryslådor Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan all inredning, förutom den översta luckan och den nedersta lådan tas ut och fyllas med varor fram till den markerade lastgränsen. Köldackumulator Köldackumulatorn håller varorna kalla längre vid strömavbrott. Den har bäst effekt om den placeras på översta hyllan. Vid infrysning: Vidinfrysningavstörremängdav varor flyttas ackumulatorn ovanpå varorna. Iskuber Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan. Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov. Utdragbar hylla Fryshyllorna är utdragbara. Tas en av hyllorna ut kan extra stora matvaror förvaras i frysen. Infrysningsbricka Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs. 5

16 Råd och tips Så kan du spara energi S S S S S S S S S S S S S S S Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängt. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta. Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året. Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängt. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta. Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året. Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning. Slå in alla varor i täta förpackningar, så undviks uttorkning av matvaror. Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning. Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är -8 C till -20 C. Se till att tätningslisten är hel och ren. Skåpet och miljön S S S Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret. Alla delar i emballaget kan återvinnas. Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning. Miljövänlig användning S S S S Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information. Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt. Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring. Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi". 6

17 Skötsel och rengöring Tag bort ventilationsgallret Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring. Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rakt ut. Dra sedan gallret rakt ut för att ta loss det. Rengöring Rengör skåpet regelbundet. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör invändigt Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Rengör utvändigt Använd vatten/neutralt tvättmedel för rengöring av dörrens rostfria yta med anti-finger-print beläggning. Använd absolut inte slipmedel. Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn. Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas. Avfrostning Avfrostning av produkten är inte nödvänligt. Avfostning av varuutrymme och förångare utförs automatiskt med ett intervall (normalt 24 t.) beroende på belastning. 7

18 Byte av lampa Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. (Om dörren är öppen mer än 4 minuter slocknar belysningen.) Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten. Tryck ihop fjädern och drag samtidigt gallret nedåt. Använd samma typ av lampa, sockel E4, effekt max 25 W. Om skåpet inte ska användas Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma. Vid längre semester eller bortavaro Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. Om något inte fungerar Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan. Problem Möjlig orsak / Åtgärdsförslag "" visas i temperaturfönstret. Den röda varningslampan blinkar, ljudsignal hörs, temperaturvisning visar temperatur över - C, dörren är stäng. Den röda varningslampan blinkar, temperaturvisning visar temperatur under - C, dörren är stäng. Tillkalla service. Temperatur varning. Frysta varor har blivit upptinade helt eller delvis. Se avsnitt "Kontroll- och informationssystem". Temperatur varning. Frysta varor har blivit upptinade helt eller delvis. Se avsnitt "Kontroll- och informationssystem". 8

19 Den röda varningslampan blinkar, temperaturvisning visar en fyrkant eller en bokstav. Endast temperaturer över 0 C kan ställas in, även om produkten skulle kunna användas som frys. Endast temperaturer under 0 C kan ställas in, även om produkten skulle kunna användas som kyl. Kompressor startar inte omedelbart efter att TURBO/FROSTMATICknappen har trycks in eller att temperaturinställning har ändrats. Det är för varmt i frysen. Det är för kallt i frysen. Funktionsfel har uppstått. Skriv upp vilken feltyp visas i temperaturfönster och ta kontakt med service. Öppna ej dörrarna längre än nödvändigt. Produkten är inställt på inställningsområde "kyl" Välj inställningsområde "frys". Se avsnitt "Val av inställning frys eller kyl" Produkten är inställt på inställningsområde "frys" Välj inställningsområde "kyl". Se avsnitt "Val av inställning frys eller kyl" Det är normalt, det har inte uppstått något fel. Kompressor startar efter en tid. Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Ställ in en varmare temperatur. Infrysningen kan vara på. Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal. 9

20 Det bildas mycket frost och is. Kompressorn går kontinuerligt. Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser. Skåpets ljudnivå är störande hög. Strömavbrott Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt. I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats". Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras. 20

21 Teknisk information Modell Nyttovolym Bredd Höjd Djup Energiförbrukning Energiklass Märkeffekt Infrysningskapacitet Installation QT35/QT355/ QT l 595 mm 800 mm 623 mm 334 kwh/år A 0 W 20 kg/24tim Anslutningssladd Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch. skador på sladden kan orsaka elekrisk stöt, kortslutning och risk för brand. Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat service- företag eller en behörig person för att undvika fara. Packa upp Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. Anmälan görs till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. Lämna emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information. Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. 2

22 Tag bort transportstöd Tag bort transportstöden som sitter på dörrsidorna. På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Rengör Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa. Montering av distanser Montera de bipackade distanserna på baksidan av panelen enligt bilden. Montering av handtag. Skruva på ett handtagsfäste på handtagsstången. 2. Skruva fast det andra handtagsfästet på skåpsdörren. 3. Sätt samman handtagsstången med handtagsfästet på dörren och skruva i hop. OBS! Drag inte åt skruvarna för hårt (max2 Nm) plasten i dörren kan skadas. Ställ skåpet på plats OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet. en skadat sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand. Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden. det kan orsaka kortslutning och risk för brand. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. risk för elektrisk stöt eller brand

23 För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska: skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus. skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin. skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer. luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 4cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras a) direkt över skåpet eller b) bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt. skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för. * se dataskylt inuti skåpet. Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna. Klimatklass SN N ST T för omgivningstemperatur +0 C till +32 C +6 C till +32 C +6 C till +38 C +6 C till +43 C a) b) 50mm Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärnssidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 5 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats. 23

24 Omhängning av dörr. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. 2. Skruva loss handtagen. Skruva först bort handtagsstången från den övre handtagshållaren. Lossa därefter båda handtagshållarna från dörren. 3. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan. 4. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas På skåpets ovansida. Flytta gångledstappen till andra sidan. 6. På skåpets nedre del. a. Skruva bort gångleden. b. Tag bort dörrstängningsbeslagen på gångleden och flytta gångledstappen till andra sidan. Skruva dit det bifogade dörrstängningsbeslaget. c. Flytta pedalen till andra sidan. c 5 b 6 a 24

25 7. På dörrens undersida: a. Tag bort dörrstängningsbeslaget b. Skruva fast det bifogade dörrstängningsbeslaget till andra sidan Skruva fast den nedre gångleden. Justera nedre gångleden i höjdled med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret. Skruva fast handtaget. Följ anvisningarna i avsnittet "Installation-Montering av handtag" Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats". 7 a b Elanslutning Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag. Spänning: 230 V. Säkring: 0 A. Se även dataskylten på vänster sida i skåpet. 25

26 Viktig informasjon om sikkerhet Ditt nye fryseskap kan ha andre funksjoner enn det forrige. Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet Slik brukes kjøleskapet Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader. Still ikke opp varer slik at luftehullene i bakveggen dekkes til. Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke. Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker. Barn Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet. ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for blokkeringer. ADVARSEL! Ikke bruk andre mekaniske redskaper for å få fortgang i tineprosessen enn de som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølekretsen. ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inni rommet der matvarene oppbevares, dersom apparatene ikke er uttrykkelig anbefalt av produsenten 26

27 Ved skroting av skapet Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Innholdsfortegnelse Viktig informasjon om sikkerhet Ved skroting av skapet Innholdsfortegnelse Beskrivelse av fryseskapet De viktigste trekk ved ditt produkt Betjeningsorganer... 3 Før skapet brukes for første gang... 3 Slik brukes fryseskapet Skru på fryseren og velg ønsket temperatur Temperaturdisplay Velg "Freezing" (Dypfrysing) eller "Cooling" (Nedkjøling) Avstengning Alarmer og annet utstyr Frysing Egnet oppbevaringstid Tining Innsiden av skapet Nyttig råd... 4 Energisparetips... 4 Skapet og miljøet... 4 For å verne miljøet... 4 Vedlikehold Fjerning av ventilasjonsgrillen Rengjøring Bytte av lyspære Når skapet ikke skal brukes

28 Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende Tekniske data Installasjon Oppakking Fjerning av transportstøttene Rengjøring Installasjon av skapet Omhengsling av dør Nettilkobling Beskrivelse av fryseskapet Modell QT359. fryseskuff 2. akkumulator 3. ventilasjongrill 2 3 Modell QT hylle med luke 2. fryseskuff 3. infrysningsbrett 4. akkumulator 5. ventilasjongrill

29 Modell QT35. fryseskuff 2. akkumulator 3. ventilasjongrill 2 3 De viktigste trekk ved ditt produkt Produktet kan brukes enten som fryseskap eller som kjøleskap, alt etter behov. Av denne grunn kan produktet stilles inn på enten "Freezing" (Dypfrysing) eller "Cooling" (Nedkjøling). - Når produktet er stilt inn på "Freezing", kan det brukes til dypfrysing og lavtemperaturlagring med temperaturer på mellom -5 C og -24 C. - Når produktet er stilt inn på "Cooling", kan det brukes for å holde varene ferske lengre ved en temperatur på mellom 0 C og +2 C. På den måten oppnåes et tørt klima inni skapet ved bruk av ikke-frost (frostfri) -teknologi. Produktet kan også justeres til en temperatur på inntil +6 C der skapet brukes som avkjølt matskap for å lagre mat og drikkevarer. Den kan selvsagt brukes som "vanlig" kjøleskap med et temperatur på mellom +2 C og +5 C. TURBO/FROSTMATIC kan velges avhengig av bruksområde og behov. - Ved innstillingen "Cooling", er TURBO/FROSTMATIC egnet til hurtig nedkjøling av større mengder når det er stilt inn på kjøleskap, f.eks. drikkevarer og salater ved et selskap. Derfor er en ØNSKET temperatur av +2 C er automatisk forhåndsinnstilt. Etter at det har gått 6 timer, koples TURBO/FROSTMATIC-funksjonen automatisk ut. - Ved "Freezing"-innstillingen er TURBO/FROSTMATIC tilpasset hurtig nedfrysing av ferske matvarer og beskytter samtidig matvarene som allerede er dypfryst mot uønsket temperaturøkning når produktet er stilt inn på fryseskap. Produktets elektronikk registerer automatisk når hurtig nedfrysingen kan avsluttes og kopler automatisk ut TURBO/FROSTMATIC- funksjonen. (Avhengig av mengden som skal fryses ned vil dette ta ca. 50 timer). 29

30 Ikke-frost (frostfritt) -systemet gjør det mulig å både fryse ned ferske matvarer, i tillegg å lagre matvarer som allerede er frosne eller nedkjølte matvarer, ved bruk av kjølig luft. En fordamper kjøler ned luften inni produktet, som sirkuleres og fordeles jevnt av en ventilator. Denne jevnt fordelt luften som sirkulerer skaper et tørt klima, små temperatursvingninger og små temperaturforskjeller innvendig i hele produktet. Fuktigheten i luften kondenserer som frost på fordamperen. Fordamperen tiner/aviser automatisk, så snart som dette er nødvendig. Vannet som har smeltet renner ut til kompressoren og fordamper fra varmen som denne avgir. Dermed holdes innsiden av produktet og matvarene som lagres nedkjølt eller dypfryst og alltid ferske og uten is. Manuell tining/avising er ikke nødvendig. Betjeningsorganer ON/OFF 8 SUPER ACTION FREEZE ALARM OFF A BC D E F G H A. Strømbryter til fryseren Slår fryserene på og av. B. Grønn varsellampe Lyser når fryseskapet er i gang. C. Temperaturdisplay D. Temperaturvelgere E. Knappen hurtiginnfrysing (ACTION FREEZE) F. Gul varsellampe G. Avbruddsknapp for alarmen Brukes til å slå av lydalarmen. H. Rød varsellampe Lyser når en av alarmene i skapet har slått ut. Før skapet brukes for første gang Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon". Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i omtrent 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren. 30

31 Slik brukes fryseskapet Skru på fryseren og velg ønsket temperatur Trykk inn ON/OFF (AV/PÅ) -bryteren. Den grønne kontrollampen lyser. En varsellyd og en rød varsellampe blinker som viser at den nødvendige lagringstemperatur ennå ikke er nådd. Trykk inn "ALARM OFF"- bryteren for å slå av varsellyden. 3 ON/OFF ACTION FREEZE Still inn temperaturen på -8 C eller kaldere (se avsnitt: "Justering av temperatur"). Viktig! Vent til fryseskapet har nådd en temperatur på -8 C, eller den røde varselslampen har gått av før frossen mat lagres. På tidspunktet da produktet leveres står det stilt inn på "Freezing". Hvis produktet er blitt brukt tidligere vil det ved oppstarting gå tilbake til samme innstillingen som før det ble slått av. Brytere for å bestemme temperatur Temperaturen justeres ved bruk av "+" (VARMERE) og "-" (KALDERE)-bryterne. Disse bryterne er koplet til temperaturdisplayet. Temperaturdisplayet kan skiftes fra å vise den FAKTISKE temperaturen (Temperaturdisplayet lyser) til å vise den ØNSKEDE temperaturen (Temperaturdisplayet blinker) ved å trykke inn én av bryterne, "+" (VARMERE) eller "-" (KALDERE). Hver gang én eller to brytere trykkes inn om igjen reguleres den ØNSKEDE temperaturen med C. Hvis ingen av bryterne trykkes inn vil temperaturdisplayet automatisk gå tilbake til å vise den FAKTISKE temperaturen etter en kort periode på ca. 5 sekunder. Produktets FAKTISKE temperatur er nå justert slik at den er den samme som den forhåndsinnstilte ØNSKEDE temperatur. ØNSKET temperatur betyr: Temperaturen som er nødvendig i produktet. Dette kan justeres til temperaturene som vises på displayet. Blinkene tall viser den ØNSKEDE temperaturen. 8 SUPER ALARM OFF

32 FAKTISK temperatur betyr: Temperaturdisplayet viser den temperaturen som for øyeblikket fins inni produktet. Den FAKTISKE temperaturen vises ved opplyste tall. Når TURBO/FROSTMATIC- funksjonen er blitt satt på, kan den ØNSKEDE temperaturen, som ble opprinnelig valgt, ikke forandres. Temperaturdisplay Temperaturdisplayet viser forskjellige typer opplysninger. - Ved normal bruk er det den temperaturen som for øyeblikket fins i fryseskapet som vises (FAKTISK temperatur). - Når temperaturen justeres vil den valget temperaturen blinke når dette gjøres (ØNSKET temperatur) - Ved TURBO/FROSTMATIC- funksjonen stilt inn på kjøling, vises"ic" (intensiv kjøling) på displayet. Dypfrysetemperaturen i øyeblikket vises når TURBO/FROSTMATIC-funksjonen er i stilt inn på dypfrysing. Hvis én av temperaturbryterne er tykk inn vil "SF" (super frost) vises i 5 sekunder. Displayet vil deretter gå tilbake til å vise temperaturen i øyeblikket i fryseskapet. Hvis frossen mat har delvis eller helt tint, kanskje som et resultat av at strømmen har vært borte i en lengre periode og "ALARM OFF" -bryteren er satt på, vil temperaturdisplayet vise at den varmeste bryteren er satt på, temperaturdisplayet vil vise den høyeste temperaturen som den nedfrosne maten har nådd på det tidspunktet da strømmen kom på igjen. Det innebygde temperaturdisplayet viser den varmeste temperaturen i fryseren. Dersom temperaturen måles ved hjelp av et termometer, legg dette mellom produktene, da dette vil vise den temperaturen de frosne varene har. Det er normalt at det innebygde temperaturdisplayet viser en temperatur noe høyere enn det som måles på andre måter. Hvis det fins feil ved produktet vil det komme fram en firkant eller en bokstav på temperaturdisplayet. TURBO/FROSTMATIC- funksjonen ved dypfrys- ingsinnstillingen gir hurtig nedfrysing av ferske matvarer, samtidig som det beskytter varer som er blitt lagret tidligere mot uønsket oppvarming i fryseskapet. Ved kjølingsinnstillingen er TURBO/FROSTMATIC- funksjonen egnet for hurtig nedkjøling av større mengder matvarer, f.eks. drikkevarer og salater ved et selskap. Derfor er en ØNSKET temperatur på +2 C automatisk forhåndsinnstilt. TURBO/FROSTMATIC-funksjonen settes på ved å trykke inn TURBO/FROSTMATIC-bryteren. Det gule lyset lyser. Displayet viser "SF" ved dypfrysingsinnstillingen. Etter 5 sekunder forandrer displayet til å vise den faktiske temperaturen igjen. Ved kjøleinnstillingen viser displayet "IC". 32

33 TURBO/FROSTMATIC- funksjonen kan avsluttes manuelt når tid som helst ved å trykke inn bryteren igjen. Det gule lyset slokner. Hvis TURBO/ FROSTMATIC-funksjonen ikke avsluttes manuelt, vil produktets elektronikk slå av TURBO/ FROSTMATIC-funksjonen ved dypfrysingsinnstillingen etter ca. 50 timer og etter ca. 6 timer ved kjølingsinnstillingen. Det gule lyset slokner. Viktig! Når TURBO/ FROSTMATIC-funksjonen er blitt satt på, kan den ØNSKEDE temperaturen, som ble opprinnelig valgt, ikke forandres. Velg "Freezing" (Dypfrysing) eller "Cooling" (Nedkjøling) Hvis nødvendig, gjør følgende før produktet stilles inn på "Freezing" eller "Cooling". Hold nede "ALARM OFF"- bryteren og "-" (KALDERE)- bryteren samtidig i 5 sekunder. Når innstillingen skiftes fra "Freezing" til "Cooling" vises "FC" (Freezing -> Cooling) på temperaturdisplayet, en akustisk lyd bekrefter forandringen og temperaturdisplayet forandres til å vise blinkende tall (ØNSKET temperatur ved dypfrysingsinnstilling er +5 C). Ved bruk av temperaturinntillingsbryterne kan den nødvendige temperaturen for dypfrysing bestemmes. ON/OFF FROSTMATIC Når innstillingen skiftes fra "Cooling" til "Freezing" vises "CF" (Cooling -> Freezing) på temperaturdisplayet, en akustisk lyd bekrefter forandringen og temperaturdisplayet forandres til å vise blinkende tall (ØNSKET temperatur ved dypfrys- ingsinnstilling er -8 C). Ved bruk av temperaturinntillingsbryterne kan den nødvendige temperaturen for dypfrysing bestemmes. Man kan finne ut produktets innstilling i øyeblikket ved å se om temperaturen kan stilles inn på mer eller mindre enn 0 C. Still inn temperaturen avhengig av hvilke innstilling som velges (se avsnittet "Justering av temperatur"). 8 TURBO ALARM OFF 33

34 Merk! Hvis du bruker produktet som fryseskap: Vent til temperaturen er nede i -8 C eller når den røde varselslampen går av før du setter inn mat som skal fryses. Merk! Hvis du bruker dette produktet som kjøleskap, etter at det har vært brukt som fryseskap: Vent til temperaturen har nådd 0 C før mat som skal kjøles settes inn i produktet. Justering av temperatur Trykk inn "+" (VARMERE) eller "-" (KALDERE) -bryteren. Temperaturdisplayet skifter og den ØNSKEDE temperaturen som er stilt inn i øyeblikket blinker på temperaturdisplayet. For å justere til en høyere temperatur, trykkes "+" (VARMERE) -bryteren inn. For å justere til en lavere temperatur, trykkes "-" (KALDERE) -bryteren inn. Den nye innstillingen vises med det samme på temperaturdisplayet. Hver gang én eller to brytere trykkes inn om igjen reguleres den ØNSKEDE temperaturen med C. Det er mulig med følgende ØNSKEDE temperaturinnstillinger: - Innstilling "Freezing" (Dypfrysing): fra -5 C til -24 C med C intervaller; - Innstilling "Cooling" (Nedkjøling): fra 0 C til 6 C med C intervaller; Merk: Fra et matsikkerhets- synspunkt skulle -8 C i fryseskapet være kaldt nok for oppbevaring. Hvis bryterne ikke trykkes inn om igjen vil temperaturdisplayet forandres etter ca. 5 sekunder fra ØNSKET temperatur til FAKTISK temperatur. Displayet forandres fra blinkende- til lysende tall. Viktig! Kontroller den røde varselslampen og temperaturdisplayet regelmessig for å sikre at produktet holder den riktige lagringstemperaturen. Nedkjøling Dette produktet er egnet, avhengig av den forhåndsinnstilte temperaturen, til: - Langtidskjøling av varer som skal holdes ferske i en lengre periode - Standard kjøling - Kjøling av drikkevarer. Skuffene i produktet kan taes ut enkeltvis. Å kunne ta ut skuffen er spesielt fordelaktig der matvarene som du ønsker å kjøle ned ikke passer inn i en skuff. I et slik tilfelle kan du sette skuffen under så mye høyere. 34

35 Langtidskjøling av varer som skal holdes ferske i en lengre periode Ved å velge en ØNSKET temperatur på mellom 0 C up og +2 C kan dette produktet brukes som kjøleskap for langtidskjøling av varer som skal holdes ferske i en lengre periode. Denne langtidskjølingsprosessen gjør det mulig å oppnå optimale forhold for lagring av ferske matvarer. Matvarene holder seg ferske opptil tre ganger lengre enn når de lagres i vanlig kjøleskap. Varer som er egnet til langtidskjøling er: - kjøtt og pølser - fersk fjærfe - melk, smør, ostemasse - bær, frukt og grønnsaker - salater, sopp. Matvarer som ikke er egnet til langtidskjøling er: - frukt som er følsom mot kulde, f.eks. bananer, papaya, pasjonsfrukt, avokadoer og sitrusfrukter; - grønnsaker som er følsomme mot kulde, f.eks. spansk pepper, agurk, zucchini, aubergine og tomater; - Frukt og grønnsaker som fremdeles trenger å modne, f.eks. pærer. Pakk inn alle matvarene før langtidskjøling. På den måten beholdes aromaen, fuktigheten og fargen lengre. Følgende emballasje er egnet til dette: - Lufttette poser og folie laget av polyetylen - Plastbegre med lokk - Aluminiumsfolie. Standard nedkjøling Ved å velge en ØNSKET temperatur på rundt +5 C kan dette produktet brukes som vanlig kjøleskap. Matvarer skal alltid dekkes til eller være pakket inn i kjøleskapet for å unngå at de tørker ut og at lukt eller smak overføres til andre matvarer som befinner seg i kjøleskapet. Følgende emballasje er egnet til dette: - Lufttette poser og folie laget av polyetylen - Plastbegre med lokk - Spesielle hetter av plast med gummistrikk - Aluminiumsfolie. Nedkjøling av drikkevarer Ved å velge en ØNSKET temperatur på opp til +6 C er dette produktet perfekt som kjøleskap for drikkevarer. 35

36 Avstengning For å stenge av holdes ON/OFF-knappen nede ca. 5 sekunder. Dette resulterer i at en nedtelling fra "3" til "" skjer på temperaturvinduet. Når en kommer til "" stenges den respektive kjøleog frysedelen av. Temperaturvinduet slokner. ON/OFF ACTION FREEZE Observer: Produktet kan ikke stenges av på denne måten dersom den er uten strøm, dvs. om strømledningen ikke er tilkoplet strøm eller det er strømbrudd. Når produktet får strøm igjen går den tilbake til de innstillingene det hadde før strømbruddet. Om produktet ikke skal anvendes under en lengre periode:. Steng produktet av gjennom å trykke og holde ON/OFF-knappen i ca. sekund. 2. Kople ut strømledningen fra tilslutningen eller slå av strømmen. 3. Avrim frysen og rengjør den tilstrekelig (se avsnitt "Vedlikehold"). 4. La dørene stå åpne for å forhindre at det oppstår dårlig lukt. Alarmer og annet utstyr Kontroll- og informasjonssystemer Kontroll- og informasjons- systemene består av temperatur- display, en varsellampe og en varsellyd. Systemet varsler: - når produktet først settes på (når lagringstemperaturen fremdeles ikke er oppnådd); - hvis døren på produktet står åpen mer enn ca.,5 minutter (stilt inn på "Freezing") eller mer enn 5 minutter (stilt inn på "Cooling"); - for høy temperatur i fryseskapet (kun når stilt inn på "Freezing"); - når det fins forstyrrelser ved driften av produktet. Funksjonsfeil Hvis produktets elektronikk avslører tekniske feil som må rettes på av kundetjenesten, vil temperaturdisplayet vise en bokstav eller firkant i den nedre delen av temperaturdisplayet. Den røde varselslampen blinker. Produktet vil fortsette å gå i nødinnstilling. 8 SUPER ALARM OFF 36

Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202

Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202 Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap ERC37202 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX A70320-GS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX A70320-GS i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryseskap EUF29200, EUF29201 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kyl-/frysskåp Kjøle-/fryseskap Køle-/fryseskab ERFX36700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Frysskåp Fryseskap Fryseskab EUFX23700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Kjøleskap Køleskab EREX35700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ERFX36700W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3688KG8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3688KG8 i bruksanvisningen

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3662W QT3662K QT3662X

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3662W QT3662K QT3662X NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3662W QT3662K QT3662X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...9 6.

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 19 Frysskåp QT3650X

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 19 Frysskåp QT3650X NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 19 Frysskåp QT3650X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...9 6. STELL OG RENGJØRING...10

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2630W QR2630X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2630W QR2630X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2630W QR2630X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...9 6. STELL

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2645W QR2645X QR2640W QR2640X QR2650X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2645W QR2645X QR2640W QR2640X QR2650X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2645W QR2645X QR2640W QR2640X QR2650X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5.

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 18 Kylskåp QR2212W QR2212X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 18 Kylskåp QR2212W QR2212X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 18 Kylskåp QR2212W QR2212X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...9 6. STELL

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3640W QT3640X QT3645W QT3645X

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3640W QT3640X QT3645W QT3645X NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3640W QT3640X QT3645W QT3645X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...9

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 14. Kjøleskap Kylskåp ZBA32050SA

NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 14. Kjøleskap Kylskåp ZBA32050SA NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 14 Kjøleskap Kylskåp ZBA32050SA Innhold Sikkerhetsanvisninger 2 Betjeningspanel _ 4 Første gangs bruk 5 Daglig bruk 5 Nyttige tips og råd 5 Stell og rengjøring 6 Hva

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NR-BN34AS1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5641279

Din bruksanvisning PANASONIC NR-BN34AS1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5641279 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QT3020W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QT3020W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 12 Kyl-frys S53620CTWF

NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 12 Kyl-frys S53620CTWF NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 12 Kyl-frys S53620CTWF 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 6 5. STELL OG RENGJØRING...7 6.

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

coolfacts for ferskere mat.

coolfacts for ferskere mat. coolfacts for ferskere mat. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Hold hodet kaldt og senk energikostnadene dine. Det var med stor undring folk stirret inn i det første kjøleskapet i 1923. De

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74

BRUKSANVISNING. Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74 BRUKSANVISNING Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74 68 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Ditt nye produkt er et

Detaljer

E L - E L E M E N - P A N E L

E L - E L E M E N - P A N E L GSA Panelovn Panelovn El-element - Panel heater norsk MANUAL 450145-450146 GSA Panelovn 220 240 VAC 50 Hz 400 W: PHE-4A 1000 W: PHE-10A norsk VIKTIG Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer