Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Kjøleskap Køleskab EREX35700

2 We were thinking of you when we made this product

3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! 3

4 Följande symboler finns i din bruksanvisning. Viktigt information rörande din personliga säkerhet och information hur man undviker att skada produkten. Allmän information och tips Miljö information Skrotning av gamla skåp Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 SÄKERHETSINFORMATION På ditt nya kylskåp kan nya funktioner förekomma, läs därför noga igenom anvisningarna för att lära dig hur skåpet fungerar och skall skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsättningar eller begränsningar vad avser fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer i avsaknad av erforderliga kunskaper, såvida inte det sker under överinseende av en ansvarig vuxen person eller efter instruktioner från densamma. Användning Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning. Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kylutrymme. Dessa kan ge upphov till skador på person och egendom. Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Läckande kylsystem kan förstöra skåp och matvaror. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa, var därför försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar. Barn Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage. Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet. Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet. Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmetsåvidadeinteärav en typ som rekommenderas av tillverkaren. 5

6 Innehåll Skrotning av gamla skåp... 4 SÄKERHETSINFORMATION... 5 Innehåll... 6 ANVÄNDNING... 7 Innan skåpet startas för första gången... 7 Kontrollpanel... 7 Funktionsmeny... 8 Välja/stänga av/starta... 8 Inställning av temperatur... 8 Barnlåsfunktion... 8 Shoppingfunktion... 9 Ecofunktion... 9 Snabbkylningsfunktion... 9 Användning av kylskåpet... 9 Semesterinställning "H" Dörrlarm Inredning RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Skåpet och miljön Miljövänlig användning SKÖTSEL Tag bort ventilationsgallret Rengöring Byte av kolfilter Avfrosta kylskåpet Belysning Om skåpet inte ska användas Vid längre semester eller bortavaro 12 OM NÅGOT INTE FUNGERAR TEKNISK INFORMATION INSTALLATION Anslutningssladd Packa upp Tag bort transportstöd Installation av kolfilter Rengör Ställ skåpet på plats Elanslutning

7 ANVÄNDNING Innan skåpet startas för första gången Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Kontrollpanel A B A - Strömbrytare för skåpet B - Temperaturväljare C - Temperatur- och funktionsdisplay Display - C C D E D - Funktionsväljare E - Kvitteringsknapp indikerar att temperaturlarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts positiv temperaturindikator negativ temperaturindikator indikerar att barnlåsfunktionen är aktiv indikerar att shoppingfunktionen är aktiv temperaturindikator 7

8 indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv indikerar att Eco-funktionen är aktiv Igångsättning Om displayen inte lyser när skåpet anslutits till vägguttaget och dörren öppnats, tryck på strömbrytaren (A) för att starta skåpet. För en korrekt matförvaring välj "Eco mode" som ger ca +5 C i kyldelen. För att välja en annan temperatur, se avsnittet "Inställning av temperatur". Viktigt Om dörren lämnas öppen mer än ca sju minuter släcks belysningen automatiskt. Den tänds åter efter att dörren stängts och öppnats på nytt. Funktionsmeny Genom att trycka på funktionsväljarknappen (D) nås funktionsmenyn. Vald funktion bekräftas med kvitteringsknappen (E). Om funktion ej kvitteras inom några sekunder lämnar displayen funktionsläget och återgår till normalt läge. Följande funktioner kan väljas: Barnlåsfunktion Shoppingfunktion Eco-funktion Snabbkylningsfunktion Välja/stänga av/starta Temperaturinställning Skåpets temperatur kan regleras genom att aktuell önskad temperatur väljs med temperaturväljareknappen (B). Vid tryck på knappen (B) blinkar aktuell skåpstemperatur i temperaturindikatorn och vid tryck en gång till kan önskad temperatur väljas. Vald temperatur bekräftas antingen genom ett tryck på kvitteringsknappen E (en ton hörs) eller att vänta några sekunder (ingen ton hörs). Temperaturindikatorn visar under några sekunder den nya önskade temperaturen varefter den återgår till att visa aktuell skåpstemperatur. Den nya önskade temperaturen nås inom 24 timmar. Temperaturminnet gör att temperaturen inte behöver ställas in på nytt efter att skåpet varit avstängt. Observera När skåpet startats stämmer inte inledningsvis temperaturvisningen med den inställda. Avstängning Stäng av skåpet genom att trycka på strömbrytaren (A) i mer än 1 sekund. Därefter visas en nedräkning "3-2-1" i displayen. Barnlåsfunktion Funktionen för barnlås aktiveras genom att trycka flera gånger på funktionsknappen (D) till dess att symbolen visas. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. 8

9 Så länge funktionen är aktiverad påverkas skåpets inställningar inte av knapptryckningar på kontrollpanelen. Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att låssymbolen blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Shoppingfunktion Om större mängder varma matvaror ställs in (t.ex. efter inköp) är det lämpligt att aktivera shoppingfunktionen för en snabbare nedkylning av varorna. Detta förhindrar även att befintliga varor i kylutrymmet värms upp. Shoppingfunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Funktionen kopplas ur automatiskt efter ca 6 timmar. Funktionen kan alltid kopplas ur genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Ecofunktion Ecofunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Med Ecofunktionen aktiverad ställs temperaturerna automatiskt in för optimal matförvaring (ca +5 C i kyldelen och ca -18 C i frysdelen). Funktionen kan alltid deaktiveras genom att ändra temperaturen. Snabbkylningsfunktion Snabbkylningsfunktionen används dels för snabbnedkylning av burkar/flaskor på Quick Chill hyllan, dels om en större mängd varor med rumstemperatur placeras i kylen. Snabbkylningsfunktionen används som säkerhetsvarning när du placerar drycker i frysutrymmet. Funktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Funktionen kopplas ur automatiskt efter ca 6 timmar. Funktionen kan alltid kopplas ur genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Användning av kylskåpet Kyldelens temperatur kan ställas in mellan +2 C och +8 C. I normalläge visas kylens temperatur i displayfönstret. Observera! Avvikelser mellan den verkliga och den önskade temperaturen är fullt normalt, speciellt när: - inställningen ändrats nyligen. -dörrenvaritöppenenlängretid. - varma varor har ställts in i skåpet. 9

10 Semesterfunktion "H" Semesterfunktionen innebär att temperaturen i kylen ställs in till +15 C. Funktionen möjliggör att under längre frånvaro (t.ex. semester) låta skåpet stå tömt med dörren stängd utan att dålig lukt uppstår. Semesterfunktionen aktiveras genom att trycka knappen B. Vid tryck på knappen B blinkar aktuell temperatur i temperaturindikatorn. Tryck på knappen B igen tills bokstaven "H" visas i displayen. Bekräfta vald temperatur antingen genom ett tryck på kvitteringsknappen E (en ton hörs) eller att vänta några sekunder (ingen ton hörs). Kylens energisparande semesterfunktion är nu aktiv. Dörrlarm Om dörren lämnas öppen längre än ca 4 minuter, utlöses dörrlarmet. Dörrlarm indikeras genom -larmsymbolen blinkar - larmtonen ljuder Larmsignalen kan alltid stängas av genom att trycka på knappen "E". Larmet upphör automatiskt när dörren åter är stängd. Kolfiltrets funktion Det inbyggda kolfiltret gör att varor med stark lukt kan placeras nära andra varor utan att dessa tar smak och lukt. Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet. Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut. Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt. Grönsakslådan har en ventilationslist för att öka luftcirkulationen och minska risken för kondens. Snabbnedkylningshylla Den grundare snabbnedkylningshyllan kan placeras i någon av de övre spåren. För att erhålla bäst funktion så skall hyllan placeras i andra spåret ovanifrån. Inredning Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om. 10

11 RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliten på maten blir bättre. Dammsug och rengör dammfiltret samt dammsug kylsystemet genom ventilationsgallret ungefär en gång om året. Låt heta varor svalna innan de läggs in i kylskåpet. Se till att dörrens tätningslist är hel och ren. Skåpet och miljön Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret. Alla delar i emballaget kan återvinnas. Skåpet är konstruerat så att det lätt kan demonteras för återvinning. Miljövänlig användning Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt. Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring. Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi". SKÖTSEL Tag bort sockeln För att komma åt dammfiltret samt kylsystemet så måste sockeln tas bort. Kontakta din köksåterförsäljaren. Rengöring Rengör skåpet regelbundet. Rengör invändigt Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Rengör utvändigt Tag bort sockeln, rengör dammfiltret och dammsug under skåpet. Byte av kolfilter För att erhålla bästa funktion så skall kolfiltret bytas ut med 1 års intervall vid normal användning. Nya kolfilter tillhandahålles genom din lokala återförsäljare. Filtret är placerat bakom gallret och är åtkomligt genom att öppna luckan. Gallret öppnas genom att samtidigt trycka in spaken till höger om gallret (1) och vrida luckan utåt (2). Kolfiltret utdrages därefter ur det spår som kolfiltret löper i (3). Nya kolfiltret monteras därefter i samma spår. Filtren bör handhas varsamt så att spån ej lossnar ifrån ytan. 11

12 1 inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge 2 3 Avfrosta kylskåpet Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att : inte ställa in heta varor i skåpet Belysning Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Om skåpet inte ska användas Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma. Vid längre semester eller bortavaro Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. OM NÅGOT INTE FUNGERAR Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan. Problem Möjlig orsak / Åtgärdsförslag visas i temperaturfönstret. Ljudlarm + röd varningssymbol blinkar. (Det är för varmt i frysen) Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.) Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur". Att dörren varit öppen så länge att dörröppningslarmet har utlösts. 12

13 Detärförvarmtikylen. Det är för kallt i kylen. Det rinner vatten på golvet. Kompressorn går kontinuerligt. Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser. Skåpets ljudnivå är störande. Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur. Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången". Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt. I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats". 13

14 TEKNISK INFORMATION Modell Nettovolym kyl l 348 Energiförbrukning kwh/år 178 Dimension mm EREX35700X Höjd Bredd 595 Djup 561 INSTALLATION Anslutningssladd Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden. skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand. Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara. Packa upp Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. Anmälan görs till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. Lämna emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information. Tag bort transportstöd Tag bort tejpen och transportstöden som sitter på dörrsidorna på hyllorna Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkantenochdraghyllanoch transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. 14

15 Installation av kolfilter Vid leverans av kolfiltret är det placerat i en plastpåse för att säkerställa livslängden på filtret. Filtret skall placeras bakom gallret innan skåpet startas. Gallret öppnas genom att samtidigt trycka in spaken till höger om gallret (1) och vrida luckan utåt (2). Kolfiltret monteras därefter i det spår som finns i bakkant av luckan (3). Filtren bör handhas varsamt så att spån inte lossnar ifrån ytan Rengör Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa. Ställ skåpet på plats kläm bakom skåpet. en skadad sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand. Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden. det kan orsaka kortslutning och risk för brand. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. risk för elektrisk stöt eller brand För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska: skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus. skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för. * se dataskylt inuti skåpet. Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna. Klimatklass SN N ST T för omgivningstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +16 C till +38 C +16 C till +43 C Monteringsanvisning ligger i tillbehörsatsen. OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i 15

16 Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärnssidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 150 mm + höjd på handtag för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten ställts på plats. Elanslutning Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag. Spänning: 230 V. Säkring: 10 A. Se även dataskylten på vänster sida i skåpet. 16

17 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til! 17

18 Følgende symboler bruges i denne vejledning Vigtige oplysninger vedrørende personlig sikkerhed og oplysninger om, hvordan det undgås at beskadige apparatet Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ved skroting av skapet Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 18

19 SIKKERHET Ditt nye kjøleskap kan ha andre funksjoner enn det forrige. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet Ditt nye kjøleskap kan ha andre funksjoner enn det forrige. Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan manskaltavarepådet.tavarepå bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere. Slik brukes skapet Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader. Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades og maten inni kan bli ødelagt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker. Barn Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet. ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for blokkeringer. ADVARSEL! Ikke bruk andre mekaniske redskaper for å få fortgang i tineprosessen enn de som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølekretsen. ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater inni rommet der matvarene oppbevares, dersom apparatene ikke er uttrykkelig anbefalt av produsenten 19

20 Innhold Ved skroting av skapet SIKKERHET BRUKE Før skapet brukes for første gang. 21 Betjeningsorganer DISPLAY Funksjonsmeny Velg / Slå av / Slå på Velge temperatur Barnesikringsfunksjon Shopping-funksjon Økomodus-funksjon Funksjon til hurtig nedkjøling av drikkevarer Drinks chill Bruke kjøleseksjonen Feriefunksjon "H" Lydsignal Dør åpen Innsiden av skapet NYTTIG RÅD Energisparetips Skapet og miljøet For å verne miljøet VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen Rengjøring Avising av kjøleskapet Bytte av kullfilter Bytte av lyspære Når skapet ikke skal brukes HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE TEKNISKE DATA INSTALLASJON Tilslutningsledning Oppakking Fjerning av transportstøttene Rengjøring Installasjon av skapet Nettilkobling

21 BRUKE Før skapet brukes for første gang Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon". Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Vigtigt Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren. Betjeningsorganer A B C A - Apparatets PÅ/AV-knapp B - Temperaturvelger C - Temperatur- og funksjonsdisplay DISPLAY D E D - Funksjonsknapp E - Bekreftelse-knapp unormal temperatur-alarm og indikatoroglydsignalfordør åpen (hvis utstyrt) positivt temperaturdisplay negativt temperaturdisplay temperaturdisplay hvis på, er funksjonen Child Lock aktivert hvis på, er funksjonen Shopping aktivert 21

22 hvis på, er funksjonen Drinks Chill aktivert Første gangs start Når støpselet er satt inn i stikkontakten, trykk på tasten (A) for å slå apparatet på, hvis displayet ikke er tent. For å oppbevare maten best mulig, velg Eco mode-funksjonen, som garanterer at følgende temperatur er innstilt: +5 C i kjøleskapet For å velge en annen temperatur, se "Regulere temperaturen". Viktigt Hvis døren blir stående på gløtt noen minutter, vil den innvendige belysningen slå seg av elektronisk; deretter kan lampefunksjonen nullstilles ved at selve døren lukkes og åpnes. Funksjonsmeny Når tasten D aktiveres, settes funksjonsmenyen i gang. Hver funksjon kan bekreftes ved å trykke på knapp E. Hvis det ikke bekreftes etter et par sekunder, vil displayet forlate menyen og gå tilbake til normal drift. Barnesikringsfunksjon Shopping-funksjon Eco mode-funksjon Drinks Chill-funksjon Velg / Slå av / Slå på Velge temperatur Temperaturen kan reguleres ved å trykke på tasten (B) for å stille inn ønsket temperatur. hvis på, er funksjonen Eco mode aktivert NårdutrykkerpåtastenB,blinkerden aktuelt innstilte temperaturen I i displayet,ognårdutrykkerpåtasten Bengangtil,kanduendreden. Du bekrefter valg av temperatur enten ved å trykke på tasten E (det høres et lydsignal) eller ved å vente et par sekunder (det høres ikke et lydsignal). Deretter viser displayet temperaturen inni seksjonen igjen. Den siste innstilte temperaturen må oppnås etter 24 timer. Selv om apparatet ikke brukes over en lengre periode, må du likevel ikke stille inn temperaturen igjen, fordi den er lagret. I løpet av stabilitetsperioden ved første gangs igangsetting kan ikke den viste temperaturen samsvare med innstillingstemperaturen. I løpet av denne tiden er det mulig at temperaturen som vises er forskjellig fra innstillingstemperaturen. Slå av Apparatet slås av ved at tasten (A) trykkes inn i mer enn 1 sekund. Deretter kommer det til syne en nedtelling av temperaturen fra

23 Barnesikringsfunksjon Barnesikringsfunksjonen aktiveres ved å trykke på tasten D (flere ganger om nødvendig) til tilsvarende ikon kommer til syne. Du må bekrefte valget ved å trykke på tasten E innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og ikonet forblir tent. Så lenge denne funksjonen er aktivert, er det ikke mulig å foreta noen innstillinger med tastene. Du kan deaktivere funksjonen når du vil ved å trykke på tasten D til tilsvarende ikon blinker. Trykk så på tast E. Shopping-funksjon Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer Shopping-funksjonen, så avkjøles matvarene raskere, og du unngår at de matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet. Shopping-funksjonen aktiveres ved å trykke på tasten D (flere ganger om nødvendig) til tilsvarende ikon kommer til syne. Du må bekrefte valget ved å trykke på tasten E innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og ikonet forblir tent. Funksjonen slår seg av automatisk etter omlag seks timer. Du kan deaktivere funksjonen når du vil ved å trykke på tasten D til tilsvarende ikon blinker. Trykk så på tast E. Eco mode-funksjon Økomodus-funksjonen aktiveres ved å trykke på tast D (flere ganger om nødvendig) til tilsvarende ikon kommer til syne. Du må bekrefte valget ved å trykke på tasten E innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og ikonet forblir tent. Nå er de valgte temperaturene automatisk innstilt (+ 5 C kjøledelen og - 18 C frysedelen), som er den beste betingelsen for å oppbevare matvarer. Det er mulig å deaktivere funksjonen når du vil ved å endre den valgte temperaturen i en av seksjonene. Drinks Chill Funksjon Drinks Chill-funksjonen gir rask nedkjøling av beholdere og flasker ved at kald luft strømmer inn rundt dem. Sett drikkevarene på Drinks Chill-hyllen og åpne luftspaken til maksimum. Drinks Chill-funksjonen aktiveres ved å trykke på tasten D (flere ganger om nødvendig) til tilsvarende ikon kommer til syne. Når nedkjølingen er ferdig, deaktiveres funksjonen ved å trykke på tasten D til tilsvarende ikon blinker, trykk så på tasten E og sett luftspaken på minimum. Funksjonen slår seg av automatisk etter omlag seks timer. Du kan deaktivere funksjonen når du vil ved å trykke på tasten D til tilsvarende ikon blinker. Trykk så på tast E. Bruke kjøleseksjonen Temperaturen i denne seksjonen kan reguleres mellom +2 C og +8 C. Ved normal drift viser displayet temperaturen inni kjøleskapet. 23

24 OBS! Det er normalt at det er en forskjell mellom den temperaturen som vises og temperaturinnstillingen. Særlig dersom: - du nettopp har valgt en ny innstilling - døren har stått åpen en stund - du har lagt romtemperert mat inn i seksjonen. Feriefunksjon "H" Feriefunksjonen stiller inn temperaturen på + 15 C. Denne funksjonen gjør at du kan holde kjøleskapet lukket og tomt mens du er borte lenge ( f.eks. sommerferie) uten at det danner seg dårlig lukt. Feriefunksjonen H kan reguleres ved å trykke på tasten B. Når du trykker på tasten B, blinker den aktuelt innstilte temperaturen I displayet. Trykk på tasten B en gang til. Når bokstaven H kommer til syne i displayet, kan du bekrefte valg av temperatur enten ved å trykke på tasten E, (det høres et lydsignal) eller ved å vente et par sekunder (det høres ikke et lydsignal). Nå er kjøleskapet innstilt på feriefunksjon I energisparende modus, og displayet viser bokstaven H. Lydsignal Dør åpen Det høres et lydsignal hvis døren blir stående åpen i omlag 5 minutter. Alarmen for Åpen dør vises ved: - ikonet blinker - det høres et lydsignal Trykk på tasten (E) for å stoppe lydsignalet. Når normale driftsforhold er gjenopprettet (døren er lukket): - lydsignalet stopper. Kullfilterets funksjon Det innebygde kullfilteret gjør at varer med sterk lukt kan plasseres i nærheten av andre varer uten at smak og lukt smitter over. Innsiden av skapet Hyllene og dørrommene er avtagbare og kan lett flyttes. Det nedre dørrommet og glasshyllen over grønnsaksskuffen må ikke fjernes. De trengs for å få nok luftsirkulasjon i skapet. Noen hyller må løftes fra baksiden for å tas ut. Hyller med en høy kant bør plasseres medkantenmotdenbakreveggeni skapet. 24

25 Grønnsakskuffen har en ventilasjonslist som øker luftsirkulasjonen og reduserer risikoen for kondens. Drinks Chill-hylle Den grunne Drinks Chill-hyllen kan plasseres i et av de øvre sporene. For åoppnåbestmuligfunksjonskal hyllen plasseres i det andre sporet ovenfra. NYTTIG RÅD Energisparetips Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm. Unngåååpneskapetofteoglenge om gangen. Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket. Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året. La varme produkter kjøles ned før de legges i kjøleskapet. Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann. Skapet og miljøet Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget. Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes. Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes. For å verne miljøet Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon. Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig. Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel. Følg rådene i kapitelet "Energisparetips". VEDLIKEHOLD Fjerning av ventilasjonsgrillen For å komma åt støvfilter og kjølesystemet så måtte sokler tas bort. Kontakte din forhandler. Rengjøring Rengjør skapet regelmessig. Rengjøring innsiden Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt. 25

26 1 Rengjøring utsiden Bruk vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for rengjøring av utsiden av døren som er gjort i rustfritt stål, og som er blitt belagt med et spesielt anti-fingeravtrykkbelegg. Ikke bruk skuremidler. Ta bort sokler, rengjør støvfilter og støvsug under skapet. Når skapet flyttes, løft det i frontkanten forikkeåskrapegulvet. Avising av kjøleskapet Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stopper. Man kan unngå unødig isdannelse ved: Ikke å putte varme matvarer i skapet. Unngå å åpne døren ofte eller holde den åpen for lenge. Bytte av kullfilter For få best mulig funksjon, skal kullfilteret skiftes ut en gang i året ved normal bruk. Nye kullfilter kan kjøpes hos din lokale forhandler. Filteret sitter bak gitteret og blir tilgjengelig ved at luken åpnes. Gitteretåpnesvedatspakentilhøyre for gitteret (1) trykkes inn samtidig som luken dreies utover (2). Kullfilteret trekkes deretter ut av det sporet som kullfilteret løper i (3). Det nye kullfilteret monteres deretter i samme spor. Filtrene bør håndteres forsiktig slik at det ikke løsner spon fra overflaten. 2 3 Bytte av lyspære Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten. Når skapet ikke skal brukes Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt. Dersom skapet beholdes på, spør noenomåsjekkedetnåogda,forå unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd. 26

27 HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor. Problem vises i temperaturdisplayet. Deterforvarmtinnei kjøleskapet. Deterforvarmtinnei kjøleskapet. Det er for kaldt inne i kjøleskapet. Vannet kommer ut på gulvet. Mulig årsak / Løsning Det har skjedd en feil under målingen av temperaturen. Ring din servicerepresentant. (Kjølesystemet vil fortsatt holde matvarene kalde, men temperaturinnstillingen vil ikke fungere.) Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet". Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Still inn en høyere temperatur. Plasser drensslangen på baksiden av skapet over drensbollen. Se kapitlet "Før skapet brukes for første gang". 27

28 Kompressoren går kontinuerlig. Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser. Skapets lydnivå er for høyt. TEKNISKE DATA Modell Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Skapet er ikke slått på. Detkommerikkestrømfremtilskapet.(Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass. Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet". EREX35700X Nettovolum Kjøleskap l 348 Energiforbruk kwh/år 178 Dimension mm Høyde Bredde 595 Dybde

29 INSTALLASJON lyddempende underlag under skapet. Ikke fjern dette underlaget. Tilslutningsledning Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann. Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare. Oppakking Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren. Ikke la barn leke med emballasjen. Plastfilmen kan medføre kvelningsfare. Fjerning av transportstøttene Fjern tapen og transportsikringen fra Siden av dørene Hyllene Fjern transportsikringene på glasshyllene ved å dytte støtten frem langs kanten av hyllen til den stopper ved fremspringet på hyllen. Ta tak i den bakre kanten av glasshyllen og dra hyllen og transportsikringen fremover til hyllen tipper og transportsikringen kan fjernes. På visse modeller ligger det et Rengjøring Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut. Installasjon av kullfilter Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose for å sikre filterets levetid. Filteret skal plasseres bak gitteret før skapet startes. Gitteretåpnesvedatspakentilhøyre for gitteret (1) trykkes inn samtidig som luken dreies utover (2). Kullfilteret monteres deretter i det sporet som sitter i lukens bakkant (3). Filter bør håndteres forsiktig slik at det ikke løsner spon fra overflaten

30 2 3 Klimaklassen SN N for en omgivelsetemperatur på +10 C til +32 C +16 C til +32 C Installasjon av skapet Monteringsinstruksjon er med separat OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov. Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er flatklemt eller skadet. etskadetstøpselog tilslutningsledning kan forårsake overoppheting og branntilløp. Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen. dette kan forørsake kortslutning eller brann. Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn. feil her kan gi elektrisk støt eller brann. For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at: Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys. Skapetstårrettogpåallefirehjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen. Skapetstårpåetstedmeden omgivelsestemperatur som tilsvarer den klimatklassen* som skapet er konstruert for. * Se dataskiltet i skapet. ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen. Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 150 mm + høyden på håndtaket for å kunne åpne døren nok slik at hyllene kan taes ut. Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet. Nettilkobling Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt. Spenning: 230 V. Sikring: 10 A. Se dataskiltet på venstre side i skapet. 30

31 Velkommen i Electrolux verden Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde af fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber, du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan udnytte de fordele, som din nyerhvervelse byder på. Til gengæld kan vi love dig et produkt, der er særdeles brugervenligt og giver tryghed i hverdagen. God fornøjelse! 31

32 Følgende symboler bruges i denne vejledning Vigtige oplysninger vedrørende personlig sikkerhed og oplysninger om, hvordan det undgås at beskadige apparatet Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Destruktion af gamle skabe Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. 32

33 INFORMATION OM SIKKERHED Deres nye køleskab kan have andre funktioner end den tidligere model. Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre. Maskinen er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn), der har fysiske eller sansemæssige handicaps, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene den korrekt Anvendelse Formålet med skabet er at opbevare almindelige madvarer til husholdningen, som omtalt i denne vejledning. Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i køle-/svaleskabet. De kan eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom. Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet punkteres, bliver skabet beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet. Anvend altid handsker. Børn Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet ADVARSEL! Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. ADVARSEL! Brug íkke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af producenten. ADVARSEL! Kølekredsløbet må ikke beskadiges. ADVARSEL! Brug ikke el-udstyr i apparatets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler. 33

34 Indhold Destruktion af gamle skabe INFORMATION OM SIKKERHED.. 33 Indhold BRUK Inden skabet tages i anvendelse Betjeningspanel Drift Funktionsknappen Vælg/Sluk/Tænd Indstilling af temperatur Slukning Børnesikring Indkøbsfunktion Funktion til hurtig nedkøling af drikkevarer Drinks chill Øko funktion Brug af køleskabet Indstilling af temperatur Holiday Funktion "H" Alarm for åben dør Skabets indvendige dele RÅD OG VEJLEDNING Energibesparelse Skabet og miljøet Beskyt miljøet VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af ventilationsristen Rengøring Afrimning af køleskabet Udskiftning af kulfilter Udskiftning af pæren Når skabet ikke skal anvendes HVIS SKABET IKKE FUNGERER TILFRESSTILLENDE TEKNISK INFORMATION INSTALLATION Tilslutningsledningen Udpakning Fjern transportsikringerne Installation af kulfilter Rengøring Placering af skabet Elektrisk tilslutning

35 BRUK Inden skabet tages i anvendelse Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet". Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken. Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren. Betjeningspanel A B A - Apparatets Tænd-/Slukknap B - Temperaturvælgere Display - C C D E C - Temperatur- og funktionsindikator D - Funktionsknap E - Bekræftelseknap Alarm ved for høj temperatur og alarm for åben dør. Positiv temperaturindikator Negativ temperaturindikator Temperaturindikator Lyser når børnesikringen er tilkoblet Lyser når indkøbsfunktionen er tilkoblet. Lyser når Drinks chill funktionen e tilkoblet Lyser når øko funktionen er tilkoblet 35

36 Drift Hvis displayet ikke lyser, når stikket sættes i stikkontakten, tryk på knappen (A), for at tænde apparat. Vælg Øko funktionen for at opnå den bedste opbevaring. Ved Øko funktion er følgende Temperaturer garanteret: omtrent +5 C i køleskabet. Se afsnittet " Temperaturindstilling" for at ændre temperaturen. Vigtigt Hvis døren står på klem i nogle minutter, vil lyset i skabet slukke automatisk. Når døren lukkes og åbnes igen, tænder lyset igen i skabet. Funktionsknappen Funktionsknappen D indeholder alle de funktioner skabet kan indstilles til. Når en funktion er valgt med knap D, skal den bekræftes med knap E. Hvis den valgte funktion ikke bekræftes i løbetafnoglefåsekundervilskabetgå tilbage til den tidligere indstillede funktion Følgende funktioner kan indstilles: Vælg/Sluk/Tænd for køleskabet Børnesikring Indkøbsfunktion Øko funktion Drinks chill funktion Vælg/Sluk/Tænd Indstilling af temperatur Temperaturen kan indstilles ved at trykke på knap (B) for den ønskede temperatur. Ved tryk på tasten B blinker den aktuelle temperaturindstilling på indikatoren, og hvis der igen trykkes på tastenb,erdetmuligtatændreden. Valg af temperatur bekræftes enten med tryk på knap E (summeren lyder) eller ved at vente et par sekunder (summeren lyder ikke). Indikatoren viserigentemperaturenindeirummet. Den nye valgte temperatur skal være nået indenfor 24 timer. Hvis skabet ikke har været brugt i længere tid, og skal køre igen på den tidligere indstillede temperatur, er det ikke nødvendigt at vælge temperatur igen. Den sidst indstillede temperatur er lagret. Vigtigt Når skabet tændes første gang, kan displayet ikke korrespondere med den indstillede temperatur. I stabiliseringsperioden er det muligt at displayet viser en anden temperatur end den indstillede. Slukning Sluk skabet ved at trykke på knap (A) i mindst 1 sekund. Displayet viser nedtælling og slukker. Børnesikring Børnesikring aktiveres ved at trykke på knap (D) indtil symbolet for børnesikring ses i displayet. Bekræft indstillingen ved at trykke på knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen lyder og symbolet lyser. Så længe denne funktion er aktiveret, sker der ingen ændringer i indstillingerne, ligegyldigt hvilke knapper der trykkes på. 36

37 Funktionen kan frakobles ved at trykke på knap D indtil symbolet blinker og derefter på knap E. Indkøbsfunktion Hvis I skal sætte store mængder varme fødevarer i køleskabet, efter I har været på indkøb, anbefales det at aktivere Indkøbsfunktionen for at køle varerne hurtigere og undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet. Indkøbsfunktionen aktiveres ved at trykke på knap (D) indtil symbolet for indkøbsfunktion ses i displayet. Bekræft indstillingen ved at trykke på knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen lyder og symbolet lyser. Funktionen slukkes automatisk efter cirka 6 timer. Funktionen kan frakobles ved at trykke på knap D indtil symbolet blinker og derefter på knap E. Drinks Chill Funktion Funktionen Quick Chill gør det muligt hurtigt at afkøle dåser og flasker ved at tvinge kold luft ind. AnbringdrikkevarernepåQuick Chill-hylden, og åbn lufthåndtaget maksimalt. Quick Chill-funktionen aktiveres, ved at der trykkes på knappen D (om nødvendigt flere gange), indtil det tilsvarende ikon ses.. Når afkølingen er færdig, deaktiveres funktionen ved at der trykkes på tasten D, indtil det tilsvarende ikon blinker, herefter trykkes der på tasten E, og lufthåndtaget indstilles til minimum. Funktionen slukkes automatisk efter cirka 6 timer. Funktionen kan frakobles ved at trykke på knap D indtil symbolet blinker og derefter på knap E. Øko funktion Øko funktionen aktiveres ved at trykke på knap (D) indtil symbolet for Øko funktion ses i displayet. Bekræft indstillingen ved at trykke på knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen lyder og symbolet lyser. På denne indstilling er temperaturerne automatisk indstillet På +5ºC og -18ºC. De bedste temperaturer til køling og frysning af madvarer. Funktionen frakobles, når temperaturen i køle- og/eller frysedelen ændres. Brug af køleskabet Indstilling af temperatur Temperaturen i køleskabet kan reguleres imellem +2 C og +8 C. Ved normal brug vises temperaturen inde i køleskabet Vigtigt Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem vist og indstillet temperatur. Det kan f.eks. være hvis: - Der for nylig er valgt en ny indstilling - Døren har stået åben i længere tid - Der er sat varm mad ind i skabet. Holiday Funktion "H" I Holiday funktionen er temperaturen +15ºC. Funktionen giver mulighed for at holde køleskabets dør lukket i en længere periode, uden der dannes dårlig lugt i skabet. (F.eks. i sommerferien) 37

38 Feriefunktionen kan justeres med tryk påtastenb.vedtrykpåknapb blinker den aktuelle temperaturindstilling på indikatoren. Tryk igen på tasten B. Når bogstavet.h. ses på displayet, bekræftes temperaturvalget enten med tryk på knap E (summeren høres) eller ved at vente et par sekunder (summeren høres ikke). Nu er køleskabet i "ferie-"funktion I den energibesparende modus, og indikatoren viser bogstavet H. Vigtigt Køleskabet skal være tomt, når det sættes i Holiday funktion. Alarm for åben dør Der høres en alarm, hvis døren er åben i ca. 5 minutter. Døralarm vises på følgende måde: -Symbol blinker Tryk på knappen (E) for at frakoble alarmen. Når skabet er i normal drift, (døren er lukket): - stopper alarmen. Kulfilterets funktion Det indbyggede kulfilter gør, at varer med stærk lugt kan placeres i nærheden af andre varer, uden at disse tager mod smag og lugt. Skabets indvendige dele Hylderne og rummene i døren kan flyttes og let ændres. Den nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Nogle hylder skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud. Hylder med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet. Grønsagsskuffen har en ventilationsliste for at øge luftcirkulationen og mindske risikoen for kondens. 38

39 Hurtignedkølingshylde Den fladere hurtignedkølingshylde kan placeres i et af de øverste spor. For at opnå den bedst mulige funktion skal hylden placeres i andet spor ovenfra. RÅD OG VEJLEDNING Energibesparelse Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi. Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen. Kontrollér jævnligt om døren er lukket. Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer "anvendes" i køleskabet. Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om året. Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes i køleskabet. Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren. Beskyt miljøet Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frysere på en genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information. Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af engangsmaterialer så meget som muligt. Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af håndopvaskemiddel. Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse". Skabet og miljøet Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget. Al indpakningsmateriale kan genbruges. Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende genanvendes. VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af ventilationsristen Foratkommaåtstøvfiltretog kølesystemet måtte sokkel tas bort. Kontakte dit køkkenforhandler. Rengøring Rengør skabet med jævne mellemrum. Rengøring indvendigt Sluk for strømmen til skabet. Eller alternativt tag sikringen ud. Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden. Rengøring indvendigt og udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt indvendig. 39

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Frysskåp Fryseskap Fryseskab EUFX23700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4279RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERC3711WS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3688KG8 http://no.yourpdfguides.com/dref/608137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3688KG8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3688KG8 i bruksanvisningen

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT4069RW http://no.yourpdfguides.com/dref/837625 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kyl-/frysskåp Kjøle-/fryseskap Køle-/fryseskab ERFX36700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE3490X Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202

Bruksanvisning. Kylskåp Kjøleskap ERC37202 Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap ERC37202 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A75238-GA9 http://no.yourpdfguides.com/dref/602746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT322W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERES3500X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900446

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERES3500X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900446 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ80EBBB http://no.yourpdfguides.com/dref/3378350

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ80EBBB http://no.yourpdfguides.com/dref/3378350 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Frys bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Fristående enhet DA68-03009B-04.indb 1 15.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE34402X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899771

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERE34402X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899771 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX A70320-GS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX A70320-GS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX A70320-GS i bruksanvisningen

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ERFX36700W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ERFX36700W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUC3210AC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

HANDBOK SVE BRUKERVEILEDNING NOR BRUGSVEJLEDNING DEN ... HWC 2335 HWC 2336DL KAYTTOOHJE FIN

HANDBOK SVE BRUKERVEILEDNING NOR BRUGSVEJLEDNING DEN ... HWC 2335 HWC 2336DL KAYTTOOHJE FIN . HWC 2335 HWC 2336DL SVE NOR DEN FIN HANDBOK BRUKERVEILEDNING BRUGSVEJLEDNING.... KAYTTOOHJE Please read this instruction booklet carefully before using your Candy Wine Cooler SWEDEN 1 2 7 8 6 9 5 3 4

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT3020W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QT3020W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QT3020W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer