Møteinnkalling for Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Kristine Borvik. Forfall meldes til servicetorget, tlf.: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 049/15 Referatsaker 050/15 2. Kvartalsrapport /15 Skatteoppkreverfunksjon - endringer 052/15 Orientering om status i arbeidet med organisering av kulturtjenester 053/15 Innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing i Vestfold 054/15 Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF 055/15 Høring. Regional plan for klima og energi /15 Digital politikerløsning 057/15 TV-aksjon Regnskogfondet Svarstad, 2. september 2015 Liv Grinde ordfører

2 Side 2 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Unn Kristi Bruserød Telefon: Fellestjenester JournalpostID: 15/4852 JournalpostID Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 15/4358 I Fylkesmannen i Vestfold 2 15/3958 I Samferdselsdeparte mentet Kopibrev: Lardal og Larvik kommuner - kontroll av sikringsbestemmelse i felles politisk plattform for etablering av en sammenslått kommune Implementering av EUdirektiv 2009/33 om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til vegtransport

3 Side 3 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 15/ Kvartalsrapport 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Kvartalsrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettjusteringer foretas lik denne rapportens kap Lånerammen for investeringsprosjektene i Lardal kommune 2015 endres fra opprinnelig vedtak i Ksak 081/14, til ny låneramme på kr ,-. Lånet tas opp som serielån med en avdragstid på 40 år Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FS-036/15 Vedtak: 1. Kvartalsrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettjusteringer foretas lik denne rapportens kap Lånerammen for investeringsprosjektene i Lardal kommune 2015 endres fra opprinnelig vedtak i Ksak 081/14, til ny låneramme på kr ,-. Lånet tas opp som serielån med en avdragstid på 40 år. Henvisninger:./ 2. Kvartalsrapport 2015 Bakgrunn og faktaopplysninger: Det vises til vedlagte rapport.

4 Side 4 av 27

5 Side 5 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Bertine Myhre Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 15/4619 Skatteoppkreverfunksjon - endringer Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra økonomisjef til rådgiver på skatt og avgift fra Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FS-037/15 Vedtak: 1. Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra økonomisjef til rådgiver på skatt og avgift fra Henvisninger: KST sak 045/15 i Andebu kommune om overføring av skatteoppkreverfunksjon fra økonomisjef til rådgiver på skatt og avgift i Andebu kommune. SLA avtale økonomitjenester mellom Lardal kommune og Andebu kommune Bakgrunn og faktaopplysninger: Andebu kommune leverer økonomitjenester til Lardal kommune gjennom vertskommunesamarbeid med tilhørende SLA avtale (Service Leveranse Avtale). I gjeldende avtale fremkommer det at skatteoppkreverfunksjonen tilhører økonomisjef. Andebu kommune har imidlertid et vedtak som sier at skatteoppkreverfunksjonen overføres til økonomisjef til rådgiver på skatt og avgift fra Så lenge Lardal kommune kjøper økonomitjenester fra Andebu kommune, må det fattes et likelydende vedtak i kommunestyret i Lardal kommune. Dette fremgår også av den samme saken i Andebu, KST 045/15.

6 Side 6 av 27 Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven 2-8, som utfylles av «Instruks for skatteoppkrevere», fastsatt av Skattedirektoratet 8. april Skattebetalingsloven kap 1, 1-1 pkt 1 og 2 frem til bokstav d omhandler arbeidsoppgavene skatteoppkreveren er pålagt. 1-1 Virkeområde (1) Loven gjelder betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (2) Med skatte- og avgiftskrav menes: a) Skatt på formue og inntekt og tonnasjeskatt etter skatteloven(formues- og inntektsskatt), skatt på forme og inntekt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard(svalbardskatt) og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23, herunder forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt etter kapitlene 5 til 7 i loven her, samt krav på skatt fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter ligningsloven nr. 8. b) Skatt på inntekt etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.(artistskatt) c) Skatt på formue og inntekt etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.(petroleumsskatt), herunder terminskatt og restskatt etter nevnte lov d) Arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23, herunder krav fastsatt ved summarisk felleoppgjør etter ligningsloven 9-5 nr. 8. Organisering av skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Mens skatteoppkreverne faglig er underlagt Finansdepartementet, Skattedirektoratet og skattefogdkontoret i fylket, ligger det administrative ansvaret for skatteoppkreverne hos den enkelte kommune. Skattebetalingsloven 48 slår fast at den myndighet og de plikter som i loven er lagt til skatteoppkreveren, skal utøves av den «kommunale skatteoppkrever». Denne bestemmelsen forstås slik at den innebærer et krav om at det skal finnes en skatteoppkrever for hver kommune. Det er imidlertid etter gjeldende kommunelov av 1992 ikke lenger krav om at hver kommune skal ha ansatt en kommunekasserer. Utover at kommunen må ha ansatt en administrasjonssjef og en regnskapskyndig person, står kommunene nå i hovedsak fritt med hensyn til å organisere sin administrasjon slik de måtte ønske. Når det gjelder hvilken stilling kommunens skatteoppkreverfunksjon er lagt til, er det variasjon kommunene imellom. I noen kommuner ligger funksjonen til en særskilt kemner, bykasserer eller herredskasserer, mens den i andre kommuner ligger til økonomisjefen i kommunen. I Lardal kommune i dag er skatteoppkreverfunksjonen tillagt økonomisjefen i Andebu kommune, nedfelt i vertskommuneavtalen kommunene imellom. Den praktiske utførelsen av skatt og avgift i dag blir håndtert av saksbehandler/ rådgiver på skatt. Kompetansen og forvaltningen av skattespørsmål er derfor i all hovedsak ivaretatt av disse. Det formelle ansvaret som skatteoppkrever er tillagt økonomisjefen. Fra og med 2015 ble det ansatt ny økonomisjef (rekruttert internt) og den ledige stillingen som økonomirådgiver er ikke erstattet. Dette medfører at arbeidsområdet til økonomisjef har økt, og man vurderte det derfor som nødvendig å vurdere om skatteoppkreverfunksjonen skulle fortsette å være direkte knyttet til økonomisjefstillingen eller om den skulle ivaretas i linjen. Beregnet andel av økonomisjef til skatteoppkreverfunksjonen i både Andebu og Lardal kommuner har ligget på rundt 10 %. Rådmannen er av den oppfatning at skatteoppkreverfunksjonen bør ligge nærmest mulig der den praktiske utførelsen av funksjonen skjer. Det vil i Lardal bety at, så lenge økonomitjenestene kjøpes fra Andebu kommune, vil skatteoppkreverfunksjonen ligge til rådgiver innenfor skatt- og avgiftsområdet innen økonomiavdelingen. Innkrevingsmyndighet for den kommunale skatteoppkreveren er hjemlet i skattebetalingslovens 2-1 nr. 1, og medfører at det ikke må gis særlig delegasjon av myndighet knyttet til

7 Side 7 av 27 omorganiseringen. Det presiseres imidlertid at rådgiveren på skatt og avgift er underlagt økonomisjefen, og at det således fremdeles er økonomisjefen som har det formelle ansvaret for området, men at rådgiveren ved å få skatteoppkreverfunksjonen overført til seg har fått delegert myndighet til å utføre oppgaven som ligger til skatteoppkreverfunksjonen. Skulle man ha fristilt det formelle ansvaret fra økonomisjefen i kommunen måtte man ha opprettet en egen lederstilling for skatteoppkreverfunksjonen, og ansvaret måtte ha blitt overført til dette nye ledernivået i kommunen. Man har i Andebu kommune ikke ansett det som hensiktsmessig å opprette et mellomledernivå knyttet til skatt. Ved å overføre funksjonen til rådgiver på skatt har man vurdert at lik praksis har blitt sikret i forhold til andre områder innenfor økonomiavdelingen. Det anses dermed som hensiktsmessig at man opererer på samme måte for Lardal kommune. Rådmannen anbefaler at myndigheten fra delegeres til rådgiver på skatt og avgift. Stillingen som rådgiver på skatt og avgift inngår i økonomiavdelingen i Andebu og er underlagt økonomisjef. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Lardal kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Andebu. Avtalen er forutsatt avsluttet , men man tar sikte på å lage en egen avtale i forbindelse med regnskapsavslutningen for Forholdet til kommuneplanen: Saken har ingen direkte koblinger til kommuneplanen. Folkehelse: Ingen konsekvenser Miljø og klima: Ingen konsekvenser Økonomiske konsekvenser: Det er ingen økonomiske konsekvenser knyttet til saken. Vurdering og anbefaling: Saken ansees som en formalisering av eksisterende organisering av økonomitjenestene i Andebu kommune. Lardal kommune kjøper per i dag økonomitjenester fra Andebu kommune, og har organisert samtlige økonomitjenester i et vertskommunesamarbeid. Rådgiveren på skatt og avgift har ikke noe ansettelsesforhold i Lardal kommune, men er ansatt i vertskommunen Andebu. Lardal kommune må imidlertid fatte et likelydende vedtak som er fattet i kommunestyret i Andebu kommune. Dette lyder som følgende: «Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra økonomisjef til rådgiver på skatt og avgift fra ».

8 Side 8 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Trine Ørbæk Telefon: Avdeling for oppvekst og kultur JournalpostID: 15/4583 Orientering om status i arbeidet med organisering av kulturtjenester Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Saken tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering. FS-039/15 Vedtak: Saken tas til orientering. Henvisninger: a) K-sak 044/15 Organisering av kulturtjenester Bakgrunn og faktaopplysninger: Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 044/15 den : 1. Lardal kommune utarbeider et forslag til vertskommuneavtale med Larvik kommune innenfor bibliotektjenester, kulturskole, ungdommens kulturmønstring, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken med formål å sikre et godt faglig og robust tilbud, samt større bredde i tilbudene. 2. Dersom statlige midler for etablering av frivillighetssentral tildeles Lardal kommune, blir ansvarsområdene for den kommunalt ansatte følgende, gjeldende fra : a. Saksbehandling av søknader om spillemidler b. Saksbehandling tilskudd lag og foreninger c. Friluftsliv d. Sekretærfunksjon idrettsråd, Stiftelsen Kjærra Fossepark, og Tunstyret Klokkergården, med rapportering til strategisk ledergruppe

9 Side 9 av 27 e. Kontaktperson Geoparken f. Kontaktperson Vestfold Festspillene g. Kontakt med lag, foreninger og de frivillige h. Initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet 3. Døgnåpent bibliotek etableres i Lardal kommune høsten Engangsinvestering kr ,- finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond, konto I perioden etter kommunestyrets vedtak har det vært dialog mellom kommunene. Forslag til vertskommuneavtale er utarbeidet, og er videresendt til gjennomgang hos kommuneadvokaten i Larvik kommune. Den ble det avholdt et møte hvor kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lardal kommune og virksomhetsleder for kultur, idrett og fritid, leder av kulturskolen og rådgiver innenfor kultur, deltok. I møtet ble det diskutert videre prosess, og hvor man ble enige om å inkludere de ansatte ved Lardal bibliotek og Larvik bibliotek, og de ansatte ved Lardal kulturskole og Larvik kulturskole til samarbeidsmøter der det diskuteres hvordan et slikt samarbeid kan utvikles og gjennomføres. Larvik kommune ved virksomhetsleder for kultur, idrett og fritid har oversendt forslag til datoer for samarbeidsmøter, og det søkes å gjennomføre møtene i begynnelsen av september måned. Forholdet til kommuneplanen: Tiltaket er innenfor satsningsområder og mål i kommuneplanens samfunnsdel. Ett av tiltakene under satsningsområde Lardal kommune i et langsiktig perspektiv er «Samarbeid for å løse Lardal kommunes oppgaver/tjenester til innbyggerne søkes løst gjennom samarbeid med Larvik kommune». Under satsningsområde Kommuneorganisasjon gis det uttrykk for at «Det er en overordnet målsetting at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet til brukere og innbyggere ut fra de rammebetingelser kommunen har». Ett av delmålene er «Levere tjenester av god kvalitet» med følgende tiltak: Setter tydelige mål for kvalitet i tjenestene Har tydelige forventinger til ledere og medarbeidere Internkontroll er en integrert del av hele organisasjonen, og inngår som et viktig virkemiddel for forbedring og utvikling av tjenestene Har gode evaluerings-/rapporteringssystemer Synliggjør muligheter og utfordringer Økonomiske konsekvenser: I saksutredningen i sak 044/15 er det lagt til grunn at samarbeidet skal gjennomføres innenfor den kostnadsrammen Lardal kommune har innenfor områdene i 2015 og Vurdering og anbefaling: Det er lagt opp til en prosess med involvering av ansatte i begge kommuner innenfor områdene bibliotek og kulturtjenester i forhold til å se på mulighetene for hvordan et samarbeid kan utvikles og gjennomføres. En slik prosess vil bidra til at ansatte i begge kommuner blir kjent med hverandre, og vil få fram innspill og synspunkter fra de som jobber i tjenestene og som vet best hvordan tjenestene fungerer i hverdagen. Prosessen vil bidra til å få fram et godt grunnlag når forslag til hvordan et samarbeid kan utvikles og gjennomføres legges frem for formannskap og kommunestyre.

10 Side 10 av 27 Prosessen det legges opp til vil medføre at rådmann først vil kunne legge fram forslag til vertskommuneavtale, hvor kvalitet og omfang på det som skal leveres er tydelig definert, når prosess med ansatte er gjennomført. Rådmann vil, forutsatt at prosess med ansatte er gjennomført, legge fram forslag til vertskommuneavtale for formannskap og kommunestyre etter konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015.

11 Side 11 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Mette Hvål Telefon: JournalpostID: 15/2828 Innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing i Vestfold Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Lardal kommune slutter seg til ny helhetlig modell for etablererveiledning og entreprenørskap i Vestfold som skissert i saken. 2. Lardal kommune vil opprettholde eierskapet til i Start i Vestfold i henhold til tidligere inngåtte avtaler, og legge dette til grunn for sitt videre engasjement. 3. Lardal kommune ser positivt på intensjonen om at kommunene øker den samlede lokale ressursinnsatsen. 4. Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen avklares i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan Henvisninger: a) Ny inkubatorløsning for Vestfold? Forstudie. Næringssenteret i Vestfold, mars 2014 b) Gründere og entreprenørskap. Notat fra tematisk arbeidsgruppe i RPVI, april 2014 c) Mer verdiskaping gjennom entreprenørskap beskrivelse av en mulig forbedret modell for etablererstøtte i Vestfold. Oxford Research, oktober 2014 d)./ Entreprenørskapsprosjektet sluttrapport e) Saksforelegg til fylkestinget f) Bakgrunn og faktaopplysninger: Gjennom arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) er det vist at Vestfold har betydelige utfordringer med lav verdiskaping i næringslivet, med direkte konsekvenser for offentlig velferdsproduksjon. Derfor ligger det i den regionale planen en egen satsing på gründere og entreprenørskap. Ett av flere tiltak er å avklare innhold, organisering og finansiering av etablererveiledning og entreprenørskapssatsing i Vestfold. Med grunnlag i rapport fra tematisk arbeidsgruppe underveis i planprosessen og et oppdrag gjennomført av Oxford Research, besluttet Rådmannskollegiet sammen med fylkeskommunen å nedsette en egen arbeidsgruppe for å komme med konkrete forslag. Arbeidsgruppas rapport med forslag til justert modell er drøftet i rådmannskollegiet. Rådmannskollegiet tok rapporten med

12 Side 12 av 27 forslag modell og retning til positiv etterretning, og det legges fram likartet sak i fylkeskommunens og kommunenes politiske organer, med sikte på politisk avklaring. Oxford Research gav i sin rapport fra oktober 2014 følgende anbefaling: Vestfold bør endre fokus fra et breddetilbud med moderate ambisjoner til et helhetlig og kompetent apparat som også følger opp entreprenører som kan skape store verdier. Bredden skal ivaretas, men etablerere og gründere med vekstpotensial må prioriteres. Aktørkartet må gjøres noe enklere, rollefordelingen må tydeliggjøres. Systemet må ta vare på ulike type etablerere, skape en helhetlig modell. Overlappet mellom aktørene må søkes redusert, selv om dette ikke er veldig stort i dag. START-apparatet synes å fungere rimelig bra, men det er stort behov for å styrke og profesjonalisere dette. START må bygges ut til å bli en kompetent «1. linje» som både kan ivareta et «demokratisk» breddetilbud og ta hånd om vekstetablerere og stimulere etablerere med potensial til å øke sitt ambisjonsnivå. Ressursene i START må økes en del, målsettingene må endres for å inkludere fokus på vekstetablerere. Det er særlig behov for en «2. linje» til å bistå bedrifter med stort verdiskapingspotensial, men som ikke når igjennom hos Innovasjon Norge fordi deres innovasjonshøyde er for lav. Denne typen virksomheter er svært viktige for sysselsetting og verdiskaping. Det er her det finnes et tydeligst «hull» i dagens støtteapparat. Tilbudet bør utvikles i samarbeid mellom alle aktørene i fylket, men i praksis knyttes tett opp mot START. START bør få tilgjengeliggjort ressurser slik at koordinatorene gis mulighet til å følge opp etablererne på en annen måte enn i dag. I dette arbeidet må etablerere med størst potensial prioriteres. Videre må START utstyres med en «verktøykasse» med tilbud som skal settes inn i forhold til hver enkelt etableres behov. Dette kan være kursopplegg, mentor-støtte, potensielle styremedlemmer, nettverksgrupper, forretningsutviklings-prosesser mv. For etablerere med internasjonalt potensial må det utvikles et samlet inkubatortilbud. Det er naturlig å ta utgangspunkt i Silicia på Campus Vestfold, som allerede er en SIVA-støttet inkubator. Silicia bør inngå avtaler med blant annet Gründerhuset på Nøtterøy om en såkalt «distribuert» inkubatormodell. Arbeidsgruppa slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra Oxford Research, og peker på følgende begrunnelse for endringer: Gjennom RPVI endres fokus mot økt verdiskaping, for lite fokus på vekstbedrifter i dag For lite koordinering, helhet og sammenheng mellom aktørene i dag Delvis konkurranse mellom aktørene og utydelighet mellom disse fører til for lav ressursutnyttelse og måleffektivitet, og et uoversiktlig tilbud til brukerne Behovet for å skape et sterkere og mer attraktivt gründermiljø i Vestfold som kan stimulere til mer gründerskap i Vestfold og tiltrekke seg gründere utenfra Dagens modell er beskrevet i arbeidsgruppas rapport (vedlagt). Lokal ressursinnsats hos STARTkoordinatorene i 6 kommuner er i 2014 oppgitt til 2 ¼ årsverk. Flere av koordinatorene betjener en eller flere kommuner i tillegg til egen kommune. Arbeidsgruppa peker på viktige verdier å ta vare på Felles kommunalt eierskap til START som basis for næringsutviklingsengasjementet Fellesskapet kommunene og fylkeskommunen har omkring START. Et felles apparat har stor verdi, og bidrar til å utvikle en helhetlig modell. Det store private engasjementet i START gjennom «de gode hjelperne» (dvs. revisjon, bank, regnskap mm) er unikt og må sikres også i ny modell. Modellen må bidra til gode relasjoner med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd, slik at Vestfold får del i nasjonale programmer og ordninger som støtter opp under entreprenørskap. Dette gjelder blant annet SIVAs støtte til inkubatorer, Innovasjon Norges ulike tjenester og nasjonale private organisasjoner som Connect. Anbefalinger om justert modell

13 Side 13 av 27 Arbeidsgruppa har skissert et konkret forslag til ny modell for etablererveiledning og entreprenørskapsinnsats i Vestfold. Det anbefales en modell der det bygges på: 1. linje: forsterket og utvidet START i Vestfold, enhetlig og sterkere tilbud i hele fylket. 2. linje: tilbudet til vekstetablerere. START utstyres med flere verktøy som tilbys etter behov. Flere lokale gründerhus er viktige elementer i dette. Andre elementer kan være ulike typer spesialistkompetanse, nettverksgrupper og økonomiske tilskudd. Den operative delen av START har lokal forankring, og forutsetter tett samarbeid mellom kommunene. Det felles inkubatortilbudet i og rundt Silicia i Forskningsparken på Campus Vestfold, med «Ekspress-kanalen»: Silicia, Connect og Innovasjon Norge. Arbeidsgruppa mener kommunene bør legge større ressurser inn i tilbudet de lokale STARTkoordinatorene gir, samt bidra til etablering av flere lokale gründerhus etter modell av Gründerhuset på Nøtterøy. Arbeidsgruppa legger til grunn at en større lokal innsats vil gi god effekt tilbake gjennom at det samtidig bygges opp et bedre, mer omfattende og mer helhetlig tilbud regionalt for etablerere med vekstpotensial. Derfor er fylkeskommunen utfordret til å legge større ressurser inn i det regionale, felles tilbudet. Stiftelsen Nettverksbanken Vestfold er ikke foreslått som del av ny, revidert modell: Det er viktige grunner til å legge START som fundamentet i ny modell, da det er svært viktig å ta vare på det kommunale eierskapet og engasjementet

14 Side 14 av 27 Det er ønskelig med en enklere modell med færre enkeltaktører, med tydelig rolledeling RPVI har svært tydelig fokus på verdiskaping og vekstbedrifter. Nettverksbanken er fortsatt i hovedsak et tilbud til levebrødsbedrifter Nettverk som verktøy kan være et godt tilbud til mange etablerere på ulike nivåer, men det er ikke formålstjenlig å organisere dette verktøyet i egen organisasjon. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser av arbeidsgruppas forslag Arbeidsgruppa er enig med Oxford Research om at nivået på det lokale START-tilbudet og ulikhetene mellom kommunene gjør det klart ønskelig med økte ressurser. 2 ¼ årsverk er et svært begrenset tilbud. En økning til totalt 4 årsverk er fortsatt moderat. Arbeidsgruppa mener de 12 eierkommunene sammen må avklare hvor og hvordan den økte innsatsen skal komme. I tillegg til Nøtterøy/Tønsberg, er det ønskelig med lokale gründerhus i Larvik, Sandefjord og Horten. Etter modell fra Nøtterøy/Tønsberg bør etablering og drift håndteres i samarbeid med private aktører. Fellesbudsjettet for START er delt mellom kommunene og fylkeskommunen med kr fra hver. Kommunene har for 2015 indeksregulert dette til kr som følge av økt folketall. Arbeidsgruppa foreslår at fylkeskommunen følger opp. Utvidelsen av START forutsetter etter arbeidsgruppas oppfatning daglig leder i full stilling til å koordinere, vedlikeholde og videreutvikle det samlede tilbudet. Økningen anslås inntil kr i året. Fylkeskommunen anmodes å dekke dette. Det er videre viktig med økte ressurser for å styrke det operative faglige tilbudet rundt etablerere som anses å ha større vekstpotensial. I dette ligger å sikre ressursgrunnlaget for den regionale overbygningen til START, nødvendig samspill og samordning med Silicia og øvrige aktører i Forskningsparken. Da dette har en klart regional innretning, anmoder arbeidsgruppa fylkeskommunen å dekke dette gjennom egen bevilgning i størrelsesorden 0,5 til 1 mill. kr i året. Det er ønskelig at tilbudet fra Silicia økes i Forskningsparken og at det gis tilbud i samarbeid med lokale gründerhus. SIVA gir i dag et årlig tilskudd på 1 mill. kr til Silicia. Arbeidsgruppa er svært fornøyd med dette og legger til grunn at dette videreføres og sikrer driftsgrunnlaget for et meget viktig element i den nye modellen. I tillegg til mulighetene for økte bevilgninger fra SIVA anbefaler arbeidsgruppa at fylkeskommunen viderefører sin bevilgning på kr som årlig driftstilskudd. Slik bevilgning er allerede gitt for 2014 og Arbeidsgruppa anbefaler også fylkeskommunen å videreføre driftsbidraget til Connect Østlandet basert på tilstedeværelse primært i Forskningsparken. Arbeidsgruppa skisserer således en modell der kommunene oppfordres til å øke det lokale tilbudet for på den måten i større grad få tilgang til den økte ressursinnsatsen regionalt. Denne består av videre oppbygging av inkubatoren Silicia i samspill med lokale gründerhus, og fylkeskommunale bevilgninger på 1 mill. kr til styrket innsats overfor etablerere med stort vekstpotensial. Direkte økonomiske konsekvenser for kommunene av arbeidsgruppas forslag: Kommunens årlig bidrag til fellesbudsjett START i Vestfold opprettholdes uendret og er knyttet til innbyggertall 12 kommuner sammen avklarer hvordan økt lokal ressursinnsats fordeles; spleiselag, omdisponering av eksisterende stillingsressurser eller nyansettelser Utgifter til etablering og drift av lokale grunderhus forutsettes primært finansiert av private. Fylkestinget behandlet saken i møte , sak 51/15, og fattet følgende vedtak: 1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til ny helhetlig modell for etablererveiledning og entreprenørskap i Vestfold som skissert i saken, men velger å opprettholde tilskuddet til Nettverksbanken. Det bes om økt rapportering og evaluering av stiftelsens resultater. 2. Fylkesutvalget understreker viktigheten av at også kommunene følger opp forslagene i ny modell med sikte på realisering av denne fra Økonomiske konsekvenser av ny helhetlig modell tas opp i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan

15 Side 15 av 27 I sine bemerkninger i saken skriver fylkesrådmannen følgende om innstillingens punkt 2: Fordi den brede forankringen i kommune-vestfold understrekes så sterkt, forventer fylkesrådmannen at denne forankringen også kommer til uttrykk ved behandlingen i kommunene. Det at satsingen bygger på fellesskap og gjensidighet vil være grunnleggende for å lykkes. Denne forventningen ligger også til grunn når fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å slutte seg til forslaget fra arbeidsgruppa. Vurdering og anbefaling: Lardal kommune har en målsetting om å bevare både kommunale og private arbeidsplasser i Lardal, og videreutvikle industriområdet på Berganmoen for å sikre arbeidsplasser i privat næringsliv i framtida. Et viktig tiltak for å nå målsettingen vil være å legge til rette for nyetableringer, både når det gjelder levebrødsbedrifter og etablerere som anses å ha større vekstpotensial. START kan bidra med målrettet bistand og støtte ved nyetableringer, og kan gi råd i forhold til den enkelte som ønsker å etablere seg. START bør legges som fundament i ny modell, men det er ønskelig med en enklere modell med færre aktører og en tydeligere rolledeling. START bør derfor utvikles og utstyres med flere verktøy som tilbys etter behov. Det vil være viktig å ta vare på det kommunale eierskapet og engasjementet videre i ny modell. Forslag til vedtak: 1. Lardal kommune slutter seg til ny helhetlig modell for etablererveiledning og entreprenørskap i Vestfold som skissert i saken. 2. Lardal kommune vil opprettholde eierskapet til i Start i Vestfold i henhold til tidligere inngåtte avtaler, og legge dette til grunn for sitt videre engasjement. 3. Lardal kommune ser positivt på intensjonen om at kommunene øker den samlede lokale ressursinnsatsen. 4. Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen avklares i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan

16 Side 16 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Mette Hvål Telefon: JournalpostID: 15/4356 Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Revidert overordnet samarbeidsavtale mellom Lardal kommune og SiV HF godkjennes. Henvisninger: a) Første behandling av overordnet samarbeidsavtale dato b) Gjeldende overordnet samarbeidsavtale, revidert august 2013 c) Revidert overordnet samarbeidsavtale mellom Lardal kommune og SiV HF d) Avtale om felles lokal tvisteløsningsnemd i Vestfold e) Vertskommunesamarbeidsavtale om sekretariatfunksjon for overordnet samhandlingsutvalg og samhandlingsutvalg f) Oversikt over samtlige avtaler: /Samarbeidsavtaler/ Bakgrunn og faktaopplysninger: Helseforetak og kommuner er lovpålagt å inngå overordnet samarbeidsavtale og ulike delavtaler for å regulere samarbeidet om helsetjenester mellom partene. Disse skal evalueres årlig. Det er påbegynt en større gjennomgang av alle samarbeidsavtaler i Vestfold. Denne prosessen vil en del av handlingsplanen 2016, og er ventet ferdig i løpet av første halvår Gjennomgangen skal sikre at avtalene er i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter, samtidig er det opparbeidet viktige erfaringer i samhandlingen mellom partene som gjør at det kan være behov for justeringer. Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), bestående av 3 rådmenn oppnevnt av rådmannskollegiet i Vestfold, sykehusdirektøren og hans ledelse, i tillegg møter samhandlingssjef og samhandlingsdirektør fra sykehuset, og kommunenes samhandlingskoordinator, har i løpet av 2014 og 2015 hatt til behandling følgende avtaler med forslag til endringer/justeringer: Overordnet samarbeidsavtale. Overordnet samarbeidsutvalg behandlet sak om fremgangsmåte vedrørende uenighet, kap. 10 i overordnet samarbeidsavtale (sak 3/2015), og anbefaler at bruk av

17 Side 17 av 27 lokal tvistenemd utgår og at nasjonal tvisteløsningsnemd benyttes ved eventuell uenighet. Overordnet samarbeidsavtale, kapittel 10 er revidert som følge av dette. Delavtale b) om henvisning til og innleggelse i sykehus. Overordnet samarbeidsutvalg behandlet forslag til avtale i sak 12/2015, og godkjente delavtale b) under forutsetning av enighet om retningslinjer. Rutine for bistand fra kommunalt ansatt er revidert i avtalen. Delavtale d1 og d2. Delavtale d) er delt i to avtaler, en for akuttmedisinsk kjede og en for beredskapssamarbeid. Delavtalen for «akuttmedisinsk kjede» er en ny avtale hvor de viktigste endringene er: Samarbeid om planer for den akuttmedisinske kjede er utdypet Det er tatt inn et avsnitt om samhandling og kommunikasjon i Nødnett Det er tatt inn et avsnitt om telefoni/nødnetts-konsultasjon mellom AMK og vakthavende lege i kommunen Oversikt over førsterespondenttjenester i den enkelte kommune I ny delavtale beredskap er det presisert å etablere en arena knyttet til beredskapsplanverk hvor SiV og kommunene tar ansvar for at planverk blir utarbeidet, iverksatt og vedlikeholdt. Delavtale j) Samarbeid om IKT løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon). Den viktigste endringen er etablering av en IKT samhandlingsgruppe for å følge opp avtalen. Overordnet samhandlingsutvalg anbefaler partene å godkjenne fremforhandlede avtaler. Overordnet samarbeidsavtale må godkjennes av kommunestyret, delavtalene kan godkjennes av rådmann (jf. K-sak 46/13). Økonomiske konsekvenser: Partene finansierer sin del av utarbeidelse og gjennomføring av revidering av overordnet samarbeidsavtale. Samhandlingskoordinator Vertskommunesamarbeidsavtale om sekretariatfunksjon for overordnet samhandlingsutvalg og samhandlingsutvalg Det opprettes et felles sekretariat for å ivareta arbeidet på daglig basis og betjene OSU og SU. Dette er en videreføring av dagens praksis hvor kommunenes person i sekretariatet har vært prosjektansatt og finansiert av eksterne midler. Prosjektet avsluttes Det er derfor behov for å avtalefeste kommunens representant i sekretariatet. Sekretariatet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28-1b. Larvik kommune er vertskommune for samarbeidet. Vertskommunens kostnader ved sekretariatsansvaret dekkes med 50% fordelt etter samme beløp på hver av deltakerkommunene, og 50% av kostnadene etter innbyggertall. Vurdering og anbefaling: Samhandlingsreformen er en retningsreform som vil bli innført over flere år, og det vil trolig bli behov for revidering av denne avtalen årlig etter hvert som samarbeidsområdene blir utvidet. Gjeldende overordnet avtale ble inngått med utgangspunkt i lov og forskrift, revideringen tar hensyn til de praktiske erfaringene som kommunene og helseforetaket har gjort det siste året.

18 Side 18 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: Avdeling for miljø - teknikk - næring JournalpostID: 15/4013 Høring. Regional plan for klima og energi Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Lardal kommune slutter seg til forslag til Regional plan for klima og energi med Handlingsprogram for Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FS-040/15 Vedtak: Lardal kommune slutter seg til forslag til Regional plan for klima og energi med Handlingsprogram for Henvisninger: Digitale vedlegg, via møteplanen på a) Regional plan for klima og energi Høringsforslag. b) Forslag til handlingsprogram for 2016 for Regional plan for klima og energi

19 Side 19 av 27 Andre henvisninger c) Høringsside på (Gå inn via planlegging i toppfanen). d) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Vedtatt ved kgl res (Finnes ved å google full tittel) Bakgrunn og faktaopplysninger: Vestfold fylkeskommune har sendt til høring: - forslag til Regional plan for klima og energi (RPKE), med - forslag til handlingsprogram for Frist for uttalelse er Planen er et ledd i det globale og nasjonale klimaarbeidet. En viktig føring er regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (vedtatt ved kongelig resolusjon ) for kommende kommunestyre- og fylkestingsperiode. Utdrag: For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Regjeringen vil fremheve kommunenes og fylkeskommunenes sentrale roller som utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn. Menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken til klimaendringene de siste 50 årene. Regjeringen fører en ambisiøs nasjonal klimapolitikk og forsterker klimaforliket. Norge er i dialog med EU om en felles avtale for reduksjon av utslippene på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Norge skal videre bli et lavutslippssamfunn innen Regional og kommunal planlegging er viktig for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp. Alle beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester påvirker energiforbruk og utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken og transportsystemet. I nye utbyggingsområder for nærings- og boligformål bør muligheter for bruk av spillvarme, jordvarme og sjøvarme utnyttes. Regjeringen utarbeider nye energikrav som også skal bidra til mer energieffektive og klimavennlige bygg. Selv om vi reduserer utslippene, vil klimaendringene forsterke utfordringene som naturforholdene i landet vårt allerede gir. Stigende havnivå, økt flom- og skredfare, mer ekstremvær og store og intense nedbørmengder gir økte og nye utfordringer for planleggingen. Naturhendelser har i økende grad de siste årene vist at hele lokalsamfunn kan rammes, med fare for tap av liv, helse og kritisk infrastruktur. Omfanget av erstatning etter naturskader har økt betydelig de siste ti årene. Klimaendringene omfatter også mer langsiktige effekter på blant annet naturmangfold og naturbaserte næringer. Rådmannen mener at regjeringen med dette etablerer et grunnlag som kommunen i sin behandling av RPKE må oppfatte som fakta (erkjennelser/sannheter som ikke er gjenstand for diskusjon), herunder: Klimaet er i endring. Klimaendringene er en svært stor utfordring for mennesker og natur. Globalt og lokalt. Menneskeskapte utslipp av klimagasser er hovedårsaken til klimaendringene.

20 Side 20 av 27 Utslipp av klimagasser skal reduseres. Pr i dag er intensjonen for Norge 40% eller mer reduksjon av klimagasser innen 2030 sammenlignet med Kommunen skal arbeide aktivt for at energiforbruk og klimagassutslipp reduseres. Kommunen skal arbeide aktivt for å forebygge og redusere omfanget av naturskader som følge av klimaendringene. Vurdering og anbefaling: Generelt De to dokumentene som er til høring (Planen for perioden med Handlingsprogrammet for tiltak som starter opp i 2016) er skrevet enkelt. Det er lett å få tak på sammenhengen: Kunnskaper om klimaendring og konsekvenser Erkjennelse av utfordringer Mål Innsatsområder med strategier Handling (tiltak). Planen følger opp den Nasjonale forventningen til regionalt nivå når det gjelder utvikling på klimaog energiområdet. (Jf utdraget over). Og den er bygd slik at den enkelt kan utvikles, herunder ved årlig rullering (endring, tilpassing) av handlingsprogrammet. Den engasjerer et spekter av aktører. Også privat sektor, og ikke bare offentlig forvaltning. Planen og Handlingsprogrammet synes å bevege utviklingen i fylket i riktig retning. Rådmannen har imidlertid ikke tilstrekkelige kunnskaper til å kunne mene noe om hvor effektive tiltakene som foreslås er. Kjernespørsmålet blir jo om bevegelsen er sterk nok til at målet på 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 faktisk vil bli nådd. Planen er ikke klar på det. Dette speiler den nasjonale (og internasjonale) utydeligheten når det gjelder styrken av forpliktelse. Det er bare å vise til regjeringens formulering over, som kan oppfattes mer som en intensjon enn et forpliktende mål. Ut over å bemerke det, ligger det utenfor rådmannens kompetanse å ha meninger om 40 % målet, og styrken/forpliktelsen i det. Virkning for Lardal kommune Planen gir ikke kommunen nye oppgaver og nytt ansvar. Men handlingsprogrammet setter i gang tiltak hvor kommunen forventes å bidra. Det som synes mest aktuelt er: - Tiltak Oppfølging av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ved å bygge mer tett og sentralt. For å redusere utslipp fra bilkjøring. - Tiltak Ladestasjoner for el-biler. Bør etter hvert etableres i Svarstad, for eksempel ved pendlerparkeringen ved busstasjonen. - Tiltak Offentlige tjenestebiler skal etter hvert bli utslippsfrie. - Tiltak Energisparing i offentlige bygg. - Tiltak Klimatilpassing i kommunen. Eks flom og skred. Økt kompetanse og forebygging. - Tiltak Klimatilpassing i landbruket. Forebygging av skader. Utnytting av nytt potensialet ved økt temperatur. - Tiltak Grønne innkjøp. For å spare energi og redusere utslipp. - Tiltak Styrke klima- og energiplanlegging og tiltak, herunder i kommunene.

21 Side 21 av 27 Kommunen vil måtte bidra med ressurser. Pr nå kan ikke rådmannen si hvor mye. Det vil også avhenge av kommunens egen ambisjon. Ressursbruken vil også kunne gi gevinster, for eksempel sparte energiutgifter.

22 Side 22 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Unn Kristi Bruserød Telefon: Fellestjenester JournalpostID: 15/4534 Digital politikerløsning Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Det innføres elektroniske saksdokumenter ved bruk av nettbrett for alle folkevalgte organer i Lardal kommune fra og med konstituering av nytt kommunestyre høsten Papirversjon utgår som følge av dette. Særskilte avtaler gjøres kun unntaksvis. 3. Folkevalgte som trer ut av folkevalgte organer i Lardal kommune etter endt periode får beholde nettbrettet privat. Dersom et medlem trer ut før periodens slutt skal nettbrettet leveres inn til administrasjon slik at det kan settes opp til en ny folkevalgt. Det tegnes avtale vedrørende eierforhold, bruk og ansvar for nettbrett med hver folkevalgt Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FS-041/15 Vedtak: 1. Det innføres elektroniske saksdokumenter ved bruk av nettbrett for alle folkevalgte organer i Lardal kommune fra og med konstituering av nytt kommunestyre høsten Papirversjon utgår som følge av dette. Særskilte avtaler gjøres kun unntaksvis. 3. Folkevalgte som trer ut av folkevalgte organer i Lardal kommune etter endt periode får beholde nettbrettet privat. Dersom et medlem trer ut før periodens slutt skal nettbrettet leveres inn til administrasjon slik at det kan settes opp til en ny folkevalgt. Det tegnes avtale vedrørende eierforhold, bruk og ansvar for nettbrett med hver folkevalgt.

23 Side 23 av 27 Henvisninger: a)./ Bruksavtale nettbrett til folkevalgte b) Budsjett 2014 (Økonomiplan ) c) Budsjett 2015 (Økonomiplan ) Bakgrunn og faktaopplysninger: I vedtatt budsjett for 2014 (Økonomiplan ) ble det satt av kr ,- for at digital politikerløsning skulle innføres etter valget i I vedtatt budsjett for 2015 ble summen redusert til kr ,- (Økonomiplan ). Forholdet til kommuneplanen: Ikke vurdert. Folkehelse: Ikke vurdert. Miljø og klima: En digital løsning er et langt mer miljøvennlig alternativ enn dagens kopiering, papirforbruk og frankeringskostnader. Økonomiske konsekvenser: Det er lagt til grunn anskaffelse av ca. 30 nettbrett. Prisanslag basert på 30 lesebrett, kostnader til nødvendige app er, sentralt oppsett og opplæring er kr ,-. Beløpet er innarbeidet i budsjett Vurdering og anbefaling: For å effektivisere og modernisere saksbehandlingen i kommunestyret, formannskapet, utvalgene, administrasjonsutvalget, kontrollutvalget og i rådet for eldre og funksjonshemmede, legges det til rette for at folkevalgte representanter skal kunne ha tilgang til saksdokumenter m.m. gjennom brukervennlig digitalt medium med tilhørende funksjonell programvare. Bruk av nettbrett gir tilgang til et lett søkbart arkiv av saksdokumenter, m.m. Løsningen gir på en enkelt og lettvint måte mulighet for å merke tekst og sette inn egne notater i saksdokumenter dersom det er ønskelig. Nesten alle Vestfoldkommunene har i dag tatt i bruk nettbrett. Administrasjon har vært i kontakt med andre kommuner slik at den digitale løsningen velges basert på de beste erfaringer kommunene har, med tanke på valg av nettbrett, programvare, politikeropplæring etc. Digital politikerløsning tas i bruk fra og med konstituering av nytt kommunestyre høsten I denne møteserien vil alle saksdokumenter med vedlegg automatisk legges over på den enkelte politikers nettbrett. Det vil bli gitt opplæring før løsningen tas i bruk. Det forutsettes at alle folkevalgte har tilgang til trådløst nettverk for å få lastet ned dokumenter til nettbrettet. Trådløst nettverk er tilgengelig i hele Herredshuset. Det legges opp til at kommunestyrets medlemmer som trer ut av kommunestyret etter endt periode får beholde nettbrettet privat. Dersom et medlem trer ut før periodens slutt skal nettbrettet leveres inn til administrasjon slik at det kan settes opp til en ny folkevalgt. Det tegnes avtale vedrørende eierforhold, bruk og ansvar for nettbrett med hver folkevalgt. Private nettbrett kan benyttes forutsatt

24 Side 24 av 27 at det ikke skaper utfordringer for systemet og urimelig merarbeid for administrasjonen. Det ytes ikke kompensasjon for private nettbrett. Full innføring av elektroniske saksdokumenter ved bruk av nettbrett gjøres når løsning er etablert og opplæring gjennomført. Papirversjon utgår som følge av dette. Unntak gjøres kun etter særskilt avtale. Varamedlemmer som i dag mottar sakspapirer på e-post og som ikke er omfattet av målgruppen for nettbrett vil etter innføring av digital politikerløsning fremdeles motta sakspapirer på e-post som før. Alternativt for varamedlemmene vil være å gjøre seg kjent med sakspapirene via kommunens hjemmeside.

25 Side 25 av 27 Lardal kommune Saksbehandler: Unn Kristi Bruserød Telefon: Fellestjenester JournalpostID: 15/2775 TV-aksjon Regnskogfondet Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet ytes tilskudd stort kr. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapet Møtebehandling: Liv Grinde (AP) fremmet følgende forslag: TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet ytes tilskudd stort kr Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger Votering: Liv Grindes (AP) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-042/15 Vedtak: TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet ytes tilskudd stort kr Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger Henvisninger: a) Brev fylkesaksjonsleder i Vestfold datert om anmodning om opprettelse av kommunekomité. b) /. Brev fra fylkesaksjonsleder om oppfordring til å gi et bidrag til TV-aksjonen 2015 datert Bakgrunn og faktaopplysninger: TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.

26 Side 26 av 27 Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Men verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer prosent av klodens plante- og dyrearter. Vurdering og anbefaling: Det er nedsatt en kommunekomité som består av ordfører, enhetsleder ved Lardal ungdomsskole, politisk sekretær og sekretær ved skolene. Det har i Lardal kommune vært en lang og fin tradisjon at 8. og 9. klassingene med god hjelp av foreldre og foresatte samt andre frivillige stiller som bøssebærere. Lardal kommune har tradisjonelt støttet TV-aksjonen hvert år, og fra 2011 har tilskuddet vært kr Dato for årets TV-aksjon er søndag 18. oktober.

27

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og

FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og Larvik kommuner 2.6.2015 1. Innledning 28. august 2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering og næring /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering og næring /15 Horten kommune Vår ref. 14/52468 14/5998-1 / FE-000 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - høringsforslag Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-7 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 76/16 Formannskapet 09.06.2016 8/16 Trepartsorganet 09.06.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/447 HØRING AV REGIONALE PLANER Saksbehandler: Knut Johansen Arkiv: 121 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/17 Kommunalt råd for funksjonshemmede 06.04.2017 5/17

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel:

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 10284/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling

Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling Ås kommune Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/03996-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for finans, plan og næring 02.03.2015 028/15 Bystyret 11.03.2015 034/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for finans, plan og næring 02.03.2015 028/15 Bystyret 11.03.2015 034/15 Side 1 av 8 Tønsberg kommune JournalpostID 15/7471 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: 33 34 82 43 Næringsutvikling Regional plan for verdiskaping og innovasjon - høringsuttalelse Utvalg Møtedato

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE ArkivsakID.: 14/5654 Arkivkode: FE-024, FE-002 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 085/15 Formannskapet 10.06.2015 083/15 Kommunestyret 17.06.2015 158/15 Kommunestyret 19.11.2015 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer