Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato Tid 15:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14 Fet kommune - kommuneplan /14 Enebakk kommune - Reguleringsplan - REG Gran NY4 Syd - Offentlig ettersyn 162/14 Innspill til ny Stortingsmelding om friluftsliv 163/14 Høring- Retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9 og /14 Høring - NOU 2014:4 -Enklere regler - Bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 165/14 Generalforsamling Hadelandsvegen AS - avvikling av selskapet 166/14 Kontaktmøte mellom representanter for Ruters eiere og Ruter oktober /14 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet av fylkesutvalget 1. halvår /14 Årsrapport 2013 Ungt Entreprenørskap Akershus 169/14 NJFF Akershus - Sportsfisketsår / Årsmelding /14 Rapport 2. tertial /14 Prognoser for befolkningsutviklingen i Akershus 172/14 Privates bygging av fylkeskommunal infrastruktur - håndtering av merverdiavgift 173/14 Samordning av infrastrukturen for buss- og fergedrift i Oslo og Akershus 174/14 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus /14 Handlingsprogram for Hydrogenstrategi /14 Hydrogenstrategiens handlingsprogram - finansiering av prosjekter 177/14 Akershus KollektivTerminaler FKF. Ansattes representasjon i styret. Vedtektsendring 178/14 Akershus KollektivTerminaler FKF - Valg av styremedlemmer og godtgjøring til styret 179/14 Rapportering og oppfølging av vedtak i fylkestinget 1. halvår /14 Kommunereform - prosess og innspill 181/14 Samferdselsplan Akershus (måldel) - Utsettelse av oppstart 182/14 Rapport fra studietur til London for hovedutvalget for samferdsel våren /14 Helhetlig plan for Kultursektoren 2

3 Sak 160/14 Fet kommune - kommuneplan Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkesutvalget mener at Fet kommune har lagt frem et godt gjennomarbeidet dokument som vitner om en god prosess med kommuneplanen. 2. Fylkesutvalget er positive til at parkeringsbestemmelser er lagt inn som en del av bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Parkeringsnormene for forretning, kontor og annen næring er i midlertid mer liberale enn for sammenlignbare kommuner, og bør strammes inn for å begrense bilbruk og sikre at flere bruker kollektiv, gange og sykkel. 3. Boligområdene B15 og B16 støtter ikke opp om Fetsund sentrum og kollektivstrengene ellers i kommunen. Fylkesutvalget anbefaler at områdene tilbakeføres til LNF-områder. 3

4 Sak 161/14 Enebakk kommune - Reguleringsplan - REG Gran NY4 Syd - Offentlig ettersyn Fylkesrådmannens innstilling 1. Reguleringsplan for Gran NY4 Syd åpner for etablering av hotell (pendlerhotell) og rene kontorarbeidsplasser, i et område som er relativt usentralt og bilbasert. Lokalisering av publikumsrettet aktivitet og arbeidsplassintensive virksomheter her vil være i strid med overordnete mål for areal- og transportplanlegging. Denne type virksomhet bør lokaliseres mer sentralt og bidra til utvikling av eksisterende sentrumsområder i tettstedene. 2. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til reguleringsplan for Gran NY4 Syd, fremmet i brev datert

5 Sak 162/14 Innspill til ny Stortingsmelding om friluftsliv Fylkesrådmannens innstilling 1. Akershus fylkeskommune gir tilslutning til det overordnede målet og temaene som foreslås for ny stortingsmelding om friluftsliv. 2. I oppfølgingen av meldingen a. bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler for å stimulere til økt friluftsliv b. er langsiktige satsinger og samarbeid ønskelig, med fokus på både aktivitet og tilrettelegging, på nasjonalt-, regionalt- eller bynivå som strategi. Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Utvalgets behandling: Hovedutvalgets leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilføyelse i innstillingens punkt 1 (understreket): Akershus fylkeskommune gir hovedsakelig sin tilslutning til det overordnede målet og temaene som foreslås for ny stortingsmelding om friluftsliv. Videre nytt punkt c) Akershus fylkeskommune er opptatt av at marka må kunne benyttes av flest mulig. Det er et overordnet i vår folkehelsestrategi. Akershus fylkeskommune ser ikke behov for en regional forvaltningsplan for hele eller deler av marka. Begrensningen på bruk bør unngås og fylkeskommunen deler ikke bekymringen før økt slitasje som følge av befolkningsøkning. Votering: 1. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og Limis forslag, ble Limis forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap + V). 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Limis forslag til nytt punkt 2 c fikk 2 stemmer (FrP) og falt. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill: 1. Akershus fylkeskommune gir hovedsakelig sin tilslutning til det overordnede målet og temaene som foreslås for ny stortingsmelding om friluftsliv. 2. I oppfølgingen av meldingen a. bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler for å stimulere til økt friluftsliv b. er langsiktige satsinger og samarbeid ønskelig, med fokus på både aktivitet og tilrettelegging, på nasjonalt-, regionalt- eller bynivå som strategi. 5

6 Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Utvalgets behandling: Representanten Jan Sandal (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 2: I oppfølgingen av meldingen: a) Bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler på en mer helhetlig måte for å stimulere til økt friluftsliv. b) Er mer langsiktige satsninger og samarbeid ønskelig, med fokus på å videreutvikle og forsterke aktivitet og på å få til bedre tilrettelegging. c) Bør det tas mer hensyn til befolkningsmengde og bruksintensitet i fordelingen av økonomiske virkemidler. d) Bør det legges vekt på hvordan moderne datateknologi kan bidra til ønsket utvikling og hvilke næringsmuligheter som ligger i dette. Hovedutvalget sluttet seg til å la forslaget til Sandal følge saken til fylkesutvalgets behandling. Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill: 1. Akershus fylkeskommune gir tilslutning til det overordnede målet og temaene som foreslås for ny stortingsmelding om friluftsliv. 2. I oppfølgingen av meldingen a. bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler for å stimulere til økt friluftsliv b. er langsiktige satsinger og samarbeid ønskelig, med fokus på både aktivitet og tilrettelegging, på nasjonalt-, regionalt- eller bynivå som strategi. Forslag jf. innstillingens punkt 2 fra Sandal (Ap) som følger saken til fylkesutvalget: I oppfølgingen av meldingen: a) Bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler på en mer helhetlig måte for å stimulere til økt friluftsliv. b) Er mer langsiktige satsninger og samarbeid ønskelig, med fokus på å videreutvikle og forsterke aktivitet og på å få til bedre tilrettelegging. c) Bør det tas mer hensyn til befolkningsmengde og bruksintensitet i fordelingen av økonomiske virkemidler. d) Bør det legges vekt på hvordan moderne datateknologi kan bidra til ønsket utvikling og hvilke næringsmuligheter som ligger i dette. Innspill fra eldrerådet Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet forslag om at barn, unge og eldre føyes til som målgruppe i punkt 2a og et nytt punkt 2c: 6

7 c) For alle tilskuddsordninger bør befolkningstall og forventet befolkningsvekst være et vesentlig kriterium for fordeling av tilskuddsmidlene. Votering: 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Tønnessens forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (Ap) Eldrerådets innspill: 1. Akershus fylkeskommune gir tilslutning til det overordnede målet og temaene som foreslås for ny stortingsmelding om friluftsliv. 2. I oppfølgingen av meldingen a. bør kommunene og fylkene gis økt handlingsrom og mulighet til å forvalte gode virkemidler for å stimulere til økt friluftsliv for barn, unge og eldre b. er langsiktige satsinger og samarbeid ønskelig, med fokus på både aktivitet og tilrettelegging, på nasjonalt-, regionalt- eller bynivå som strategi. c. For alle tilskuddsordninger bør folketall og forventet befolkningsvekst være et vesentlig kriterium for fordeling av tilskuddsmidlene. Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgets behandling: Rådets leder Katrine Behsert (FrP) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets tilslutning til dette. Rådets innspill: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 7

8 Sak 163/14 Høring- Retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9 og 10 Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget stiller seg bak fylkesrådmannens vurdering. Akershus fylkeskommunes svar på høring datert , jf. vedlegg 1 vil bli oversendt Riksantikvaren som fylkeskommunens høringsuttalelse. Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 8

9 Sak 164/14 Høring - NOU 2014:4 -Enklere regler - Bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til kommentarer til NOU 2014:4, som ivaretas i Akershus fylkeskommunes høringssvar. 9

10 Sak 165/14 Generalforsamling Hadelandsvegen AS - avvikling av selskapet Fylkesrådmannens innstilling 1. Til å representere Akershus fylkeskommune på generalforsamling i Hadelandsvegen AS velges 2. Den som velges som representant fra Akershus fylkeskommune har nødvendige fullmakter til å stemme over de saker som generalforsamlingen behandler. 10

11 Sak 166/14 Kontaktmøte mellom representanter for Ruters eiere og Ruter oktober 2014 Fylkesrådmannens innstilling Følgende saker behandles i kontaktmøtet med Ruter den 23. oktober 2014: Orienteringssaker: - Takstavtale mellom NSB og Ruter. Drøftingssaker: - Ruters endringsforslag i pris- og sonestrukturen. - Resultatindikatorer i eierstrategien. 11

12 Sak 167/14 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet av fylkesutvalget 1. halvår 2014 Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget tar rapporten til orientering. 12

13 Sak 168/14 Årsrapport 2013 Ungt Entreprenørskap Akershus Fylkesrådmannens innstilling Årsmeldingen for Ungt Entreprenørskap 2013 tas til orientering. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse Utvalgets behandling: Møteleder Øyvind Rideng (H) fremmer tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og KrF: Nytt punkt 1: Akershus fylkeskommune har som mål at alle videregående skoler i Akershus har minst én aktivitet knyttet til Ungt Entreprenørskap fra og med skoleåret 2015/2016. Representanten Andreas Halse (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Akershus fylkeskommune ønsker å øke aktiviteter knyttet til Ungt Entreprenørskap også på yrkesfaglige linjer. Møteleder Øyvind Rideng (H) foreslo å votere over de innkomne forslagene under ett og ha følgende som punkt 3: Årsmeldingen for Ungt Entreprenørskap 2013 tas for øvrig til orientering. Votering: Forslagene fremmet av Rideng (H) og Halse (SV) ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse: 1. Akershus fylkeskommune har som mål at alle videregående skoler i Akershus har minst én aktivitet knyttet til Ungt Entreprenørskap fra og med skoleåret 2015/ Akershus fylkeskommune ønsker å øke aktiviteter knyttet til Ungt Entreprenørskap også på yrkesfaglige linjer. 3. Årsmeldingen for Ungt Entreprenørskap 2013 tas for øvrig til orientering. 13

14 Sak 169/14 NJFF Akershus - Sportsfisketsår / Årsmelding 2013 Fylkesrådmannens innstilling Saken tas til orientering Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 14

15 FYLKESTINGSSAKER Sak 170/14 Rapport 2. tertial 2014 Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2014 til orientering. 2. Det foretas budsjettreguleringer i samsvar med avsnittet «Oppsummering budsjettreguleringer» i saken. 3. Låneopptak: Som følge av ny prognose for investeringsutbetalinger pr. 2. tertial 2014 i AFK inkl. AFK eiendom FKF foreslås rammen for finansiering av lån for fylkeskommunen og eiendomsforetaket justert ned med 173 mill. kr til 315 mill. kr. Rammen for opptak av (nye) lån settes til 247 mill. kr i For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler fra 2013 på 68 mill. kr. 4. Tilbakebetaling av lån fra pensjonskassen på 10 mill. kr avsettes investeringsfond. 5. Restbeløp på kr for å fullfinansiere utbedring av taket på gulbygningen ved Gamle Hvam museum dekkes fra disposisjonsfond. 6. Investeringsbudsjett AFK eiendom FKF (inkl. rebudsjettering av investeringer): AFK EIENDOM FKF - INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT 2014 Regulert BUDSJETT regulering BUDSJETT 2T/14 Igangværende prosjekter/bevilgninger Nye prosjekter Nye prosjekter - bevilgninger fra investeringsreserver Sum investeringer Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Egenkapital fra miljøfond Egenkapital fra miljøfond Sum finansiering Fylkestinget tar oversikten for 17 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jf. vedlegg 3 i saken). 15

16 Sak 171/14 Prognoser for befolkningsutviklingen i Akershus Fylkesrådmannens innstilling Saken tas til orientering. Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgets behandling: Rådets leder Katrine Behsert (FrP) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets tilslutning til dette. Rådets innspill: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. Innspill fra eldrerådet Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 16

17 Sak 172/14 Privates bygging av fylkeskommunal infrastruktur - håndtering av merverdiavgift Fylkesrådmannens innstilling 1. Private aktører som bygger veianlegg og annen infrastruktur som blir fylkeskommunal eiendom kan gis kompensasjon for betalt merverdiavgift. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om justeringsrett for merverdiavgift med slike private aktører, jfr. merverdiavgiftsloven kapittel 9. Slik avtale kan bare inngås hvis den private aktørens samlede utgift til merverdiavgift på vedkommende prosjekt overstiger 1 mill. kr. 3. Den private aktøren skal dekke fylkeskommunens kostnader med å administrere ordningen etter retningslinjer fastsatt av fylkesrådmannen. Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Fylkesadvokat Geir-Atle Mjeldheim var til stede og orienterte og svarte på spørsmål Leder Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tillegg til punkt 2: I enkelte tilfeller i framtiden kan det gis åpning for anleggsmodellen. Votering: 1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 fikk 7 mot 5 stemmer (Ap og SV) 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 3. Melgaards tilleggsforslag ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer (Ap og SV) Innspill fra hovedutvalg for samferdsel 1. Private aktører som bygger veianlegg og annen infrastruktur som blir fylkeskommunal eiendom kan gis kompensasjon for betalt merverdiavgift. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om justeringsrett for merverdiavgift med slike private aktører, jfr. merverdiavgiftsloven kapittel 9. Slik avtale kan bare inngås hvis den private aktørens samlede utgift til merverdiavgift på vedkommende prosjekt overstiger 1 mill. kr. I enkelte tilfeller i framtiden kan det gis åpning for anleggsmodellen 3. Den private aktøren skal dekke fylkeskommunens kostnader med å administrere ordningen etter retningslinjer fastsatt av fylkesrådmannen. 17

18 Sak 173/14 Samordning av infrastrukturen for buss- og fergedrift i Oslo og Akershus Fylkesrådmannens innstilling 1. Ytterligere vurdering av etablering av et nytt felles selskap for samordning av infrastrukturen for buss- og fergedrift i Oslo og Akershus gjøres først når Oslo kommune har klargjort sitt ståsted. 2. Fylkesrådmannen bes foreta en gjennomgang av driften ved de kollektivterminalene i Akershus som sorterer under fylkeskommunen for å vurdere hensiktsmessigheten av å samle driftsansvaret for terminalene i Akershus Kollektivterminaler FKF. Driften av båtterminaler vurderes samtidig lagt til Oslo Havn. Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 1: I påvente av Oslos avklaring, foreslår fylkestinget at Akershus starter sin vurdering av et felles selskap for buss og fergetrafikk. En slik vurdering vil kunne gi sterke føringer og være en premissleverandør for Oslo om Akershus behov og ønsker. Votering: 1. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og forslaget fra Tønnessen, ble Tønnessens forslag vedtatt med 8 mot 4 stemmer (H) 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel: 1. I påvente av Oslos avklaring, foreslår fylkestinget at Akershus starter sin vurdering av et felles selskap for buss og fergetrafikk. En slik vurdering vil kunne gi sterke føringer og være en premissleverandør for Oslo om Akershus behov og ønsker. 2. Fylkesrådmannen bes foreta en gjennomgang av driften ved de kollektivterminalene i Akershus som sorterer under fylkeskommunen for å vurdere hensiktsmessigheten av å samle driftsansvaret for terminalene i Akershus Kollektivterminaler FKF. Driften av båtterminaler vurderes samtidig lagt til Oslo Havn. Innspill fra eldrerådet Votering: Leder Astri Stenehjem Berg foreslo å ta saken til orientering og fikk sin tilslutning til det Eldrerådets innspill: Saken tas til orientering. Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgets behandling: 18

19 Rådets leder Katrine Behsert (FrP) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets tilslutning til dette. Rådets innspill: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 19

20 Sak 174/14 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Fylkesrådmannens innstilling Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus godkjennes. Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Votering: Forslaget fra Tønnessen ble enstemmig vedtatt. Forslag fra hovedutvalg for samferdsel: Saken sendes tilbake til administrasjonen Innspill fra eldrerådet Utvalgets behandling: Repr. Anna Smestad (Ap) fremmet følgende forslag: Akershus eldreråd tar fylkesrådmannens innstilling til orientering med følgende merknad: Akershus eldreråd forutsetter at null-visjonen ligger til grunn for handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Votering: Smestads forslag ble enstemmig vedtatt Eldrerådets innspill: Akershus eldreråd tar fylkesrådmannens innstilling til orientering med følgende merknad: Akershus eldreråd forutsetter at null-visjonen ligger til grunn for handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgets behandling: Rådets leder Katrine Behsert (FrP) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets tilslutning til dette. Rådets innspill: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 20

21 Sak 175/14 Handlingsprogram for Hydrogenstrategi Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget godkjenner handlingsprogrammet for den regionale hydrogenstrategien Det legges fram egne saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Representanten Katrine Behsert (Frp) fremmet følgende tillegg til punkt 2: Det bes om at fylkeskommunens rolle i prosjekt utfases senest innen Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Behsert fikk 2 stemmer og falt. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel: 1. Fylkestinget godkjenner handlingsprogrammet for den regionale hydrogenstrategien Det legges fram egne saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 21

22 Sak 176/14 Hydrogenstrategiens handlingsprogram - finansiering av prosjekter Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkesutvalget bevilger inntil 7,8 mill. kr til flytting av hydrogenstasjon til Bærum. Det er en forutsetning for vedtaket at Transnova bidrar til prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. 2. Fylkesutvalget bevilger kr ,- til et prosjekt for drosjetrafikk med biler med brenselcelledrift. Fylkeskommunen tar en koordinerende rolle i prosjektet. 3. Fylkesutvalget bevilger inntil 11,5 mill. kr til etablering av hydrogenstasjon på Romerike i Bevilgningen forutsetter at Transnova bidrar til prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. Det tas forbehold om vedtak i fylkeskommunens økonomiplan for Bevilgningen dekkes over budsjettpost , Klima og miljøinnsatsmidler, og , Utbetalinger fra Miljøfond. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Representanten Katrine Behsert (Frp) fremmet følgende tilleggspunkt: Det bes om at fylkeskommunens rolle i prosjekt utfases senest innen Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Behsert fikk 2 stemmer og falt. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel: 1. Fylkesutvalget bevilger inntil 7,8 mill. kr til flytting av hydrogenstasjon til Bærum. Det er en forutsetning for vedtaket at Transnova bidrar til prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. 2. Fylkesutvalget bevilger kr ,- til et prosjekt for drosjetrafikk med biler med brenselcelledrift. Fylkeskommunen tar en koordinerende rolle i prosjektet. 3. Fylkesutvalget bevilger inntil 11,5 mill. kr til etablering av hydrogenstasjon på Romerike i Bevilgningen forutsetter at Transnova bidrar til prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. Det tas forbehold om vedtak i fylkeskommunens økonomiplan for Bevilgningen dekkes over budsjettpost , Klima og miljøinnsatsmidler, og , Utbetalinger fra Miljøfond. 22

23 Sak 177/14 Akershus KollektivTerminaler FKF. Ansattes representasjon i styret. Vedtektsendring Fylkesrådmannens innstilling 1. Vedtektene for Akershus Kollektivterminaler endres som følger: 4 endres til: Foretaket ledes av et styre på fire medlemmer. Akershus fylkesting oppnevner tre medlemmer med én felles vararepresentant, og de ansatte oppnevner ett medlem med vararepresentant. Styremedlemmene velges for to år om gangen. Av de tre som oppnevnes av Akershus fylkesting er to på valg det ene året og én på valg det andre året. Styrets leder og nestleder velges av fylkestinget. 7, 1. ledd endres til: Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Innkalling skal skje med rimelig varsel, og så langt som mulig inneholde saksliste. Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. Møteleder skal være et av medlemmene oppnevnt av fylkestinget. Vedtektene for øvrig beholdes uendret. 23

24 Sak 178/14 Akershus KollektivTerminaler FKF - Valg av styremedlemmer og godtgjøring til styret Fylkesrådmannens innstilling 1. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF velges: Tore Skar Ann Hilde Håkonsen Runar Trygve Hannevold Ann Hilde Håkonsen velges for ett år, og Tore Skar og Runar Trygve Hannevold velges for to år. 2. Som styrets leder velges Tore Skar, og som styrets nestleder velges Ann Hilde Håkonsen. 3. Som felles varamedlem velges Hege Schøyen Dillner for to år. 4. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til: Styrets leder: kr pr. år. Styremedlem: kr pr. år. Varamedlem: kr pr. møte. 24

25 Sak 179/14 Rapportering og oppfølging av vedtak i fylkestinget 1. halvår 2014 Fylkesrådmannens innstilling Fylkestinget tar rapporten til orientering. 25

26 ETTERSENDT FYLKESTINGSSAK Sak 180/14 Kommunereform - prosess og innspill Fylkesrådmannens innstilling 1. Akershus fylkeskommune støtter fylkesordfører/rådslederkollegiet vedtak om å ta initiativet til en aktiv deltagelse i regionreformarbeidet. 2. Prosessen som fylkesordfører-/rådslederkollegiet har foreslått støttes. 3. Fylkesrådmannen legger i tråd med anbefalingene fra fylkesordfører/rådslederkollegiet fram en sak til Fylkestingets første møte i 2015, som kan gi innspill til kommune- og regionreformen. 4. Akershus fylkeskommune ønsker å ta en konstruktiv rolle i kommune- og regionreformen, og er åpen for å gå i dialog med andre fylker og kommuner. 26

27 Saksfremlegg sak 180/14 Kommunereform prosess og innspill Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 98/14 Fylkesting Fylkesutvalg Kommune - og regionreform - prosess og innspill Innstilling 1. Akershus fylkeskommune støtter fylkesordfører/rådslederkollegiet vedtak om å ta initiativet til en aktiv deltagelse i regionreformarbeidet. 2. Prosessen som fylkesordfører-/rådslederkollegiet har foreslått støttes. 3. Fylkesrådmannen legger i tråd med anbefalingene fra fylkesordfører/rådslederkollegiet fram en sak til Fylkestingets første møte i 2015, som kan gi innspill til kommune- og regionreformen. 4. Akershus fylkeskommune ønsker å ta en konstruktiv rolle i kommune- og regionreformen, og er åpen for å gå i dialog med andre fylker og kommuner. Saksutredning Sammendrag Regjeringen har startet opp arbeidet med en kommune- og regionreform. Fylkesmennene har fått ansvaret for å lede medvirkningsprosessene med kommunene. Stortinget synes å ønske seg et regionnivå med større enheter enn dagens fylkeskommuner. Fylkesordførerkollegiet har fattet et enstemmig vedtak om at fylkeskommunene ønsker å ta en aktiv rolle i utredninger og diskusjon om et fremtidig regionalt folkevalgt nivå. Fylkesordførerkollegiet har foreslått en prosess som gjengis i saken. Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus fylkeskommune bidrar konstruktivt i regionreformprosessen, og er åpen for å gå i dialog med andre fylkeskommuner og nærliggende kommuner. Fylkesrådmannen legger frem en ny sak i januar 2015 med innspill til kommune- og regionreformen. Bakgrunn og saksopplysninger I Sundvollen erklæringen står det at «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendig vedtak blir fattet i perioden. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommuner, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner». Regjeringens mål for reformen (kommuneproposisjonen 2015Prop. 95 S) 27

28 Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. Regjeringen har følgende mål for reformen: -Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne -Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling -Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner -Styrket lokaldemokrati Stortingsvedtak om tre forvaltningsnivåer Stortinget vedtok under behandlingen av kommuneproposisjonen, med bakgrunn av behandlingen av Dok 8:26 S ( ) samt Innst. 300 S ( ) fra Kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen, følgende: «Stortinget konstaterer at det ikkje er fleirtall for Høgre og Framstegspartiet sine primærsynpunkt om to folkevalde nivå, jf. desse partia sine merknader i saken. Stortinget viser vidare til felles merknad i saken frå medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti der det kjem fram at parallelt med kommunereforma må regjeringa gjennomgå og samanstille utredningar gjeldande mellomnivået og sjå desse i samanheng med reforma uten at dette skal forsinke arbeidet med kommunereforma for primærkommunane. Stortinget stadfester at gjennomgangen av oppgåvende til kommunane må inkludere oppgåver som skal liggje til eit folkevald regionnivå, mellomnivå/færre fylkeskommuner» Vedtaket synes å legge følgende føringer: 1. En fortsatt tredelt folkevalgt forvaltningsstruktur Stortinget er klare på at den bebudede Stortingsmeldingen om oppgavefordelingen skal inneholde oppgaver til et folkevalgt regionalt nivå, og at denne overføringen av oppgaver skal sees i sammenheng med kommunereformen. 2. Færre fylkeskommuner Stortingsvedtaket gir klare signaler om at det ønskes færre fylkeskommuner. Regionale prosessen med kommunene. Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang de regionale og lokale prosessene høsten Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus startet høsten 2014 arbeidet med å igangsette og forankre reformen hos de enkelte kommuner og regionråd. Fylkesmannen har delt medvirkningsprosessen med kommunene inn i tre faser: Fase I, høsten 2014: Kommunene setter i gang prosessen Fase II, hele 2015: Kommunene drøfter utfordrings- og mulighetsbildet Fase III, våren 2016: Vedtak om kommunesammenslåing fattes i kommunestyrene De kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via Fylkesmannen, som bistår med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke. 28

29 I prosessen med kommereform er fylkeskommunen invitert til å delta i fylkesgruppen. Gruppen skal gi Fylkesmannen i Oslo og Akershus råd for å sikre bedre samhandling, dialog og koordinering av kommunereformprosessen, og være arena for å drøfte status og se på kommunereformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv. Regjeringen tar sikte på å legge frem et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter å legge frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. I regjeringens utarbeidede prosess er det ikke lagt opp til å drøfte det regionale forvaltningsnivået, som Stortinget synes å ønske å opprettholde. Fylkeskommunens deltagelse i diskusjonen om kommune og regionreformen I møte i Ordfører-/fylkesrådslederkollegiet 8. og 9. september ble følgende vedtak fattet: 1. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser til Stortinget sine vedtak av 18. juni 2014 der en ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Kollegiet oppfatter at flertallsmerknadene fra kommunal- og forvaltningskomiteen tilsier at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge og at det også skal klargjøres hvilken organisering og hvilke oppgaver som bør ligge på det regionale folkevalgte nivå. 2. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser i denne sammenheng til foreliggende rapport Oppgavefordelingen ved en kommune- og regionreform av 17. juni Denne viser på en god måte forutsetningene for å ivareta oppgaver som i dag er lagt til fylkeskommunene/det regionale nivå. 3. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. 4. Fylkesordfører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ber om at fylkeskommunene blir representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder. 5. Fylkesordførerører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ønsker å ta den aktive lederrollen i arbeidet med regionreform 6. Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å forberede et konkret forslag om hvilke oppgaver som bør overføres fra staten og videreføres til et regionalt folkevalgt nivå. Forslaget bør også skissere en timeplan for hvordan regionreformen kan knyttes opp mot kommunereformen. 7. Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember. 8. Når Ekspertutvalgets andre innstilling foreligger, bes fylkesrådmennene arbeide videre med sikte på at fylkeskommunene og KS kan komme med konkrete innspill til den stortingsmeldingen regjeringen legger fram våren

30 Stortinget har slått fast at et regionalt nivå skal beholdes. Derfor ønsker kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere å ta en sentral rolle i arbeidet med regionreform. Kollegiet ser det som en forutsetning at fylkeskommunene blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med å vurdere hvilke oppgaver som skal ligge til det fremtidige regionale folkevalgte nivået. KS vil ta initiativet til bilaterale møter med relevante fagdepartementer for å diskutere oppgavefordeling ved større regioner. KS vil i tillegg invitere til temamøter om regionalisering for både administrativt og politisk nivå. Det er satt opp et møte KMD har sendt ut anbud på en utredning om Oppgaver og inndeling for et regionalt folkevalgt nivå- Gjennomgang av eksisterende utredninger. KS og fylkeskommunene er representert i egen referansegruppe knyttet til dette oppdraget. Utredningen skal foreligge Fylkesrådmannens anbefalinger Prosessen for en regionreform synes fortsatt å være i formingsfasen. Fylkesordfører/- fylkeslederkollegiet har tatt initiativet til å foreslå en prosess for aktiv medvirkning fra fylkeskommunene i arbeidet med en regionreform. Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus fylkeskommune deltar aktivt og konstruktivt i prosessen som fylkesordfører-/rådslederkollegiet har lagt opp til. I samsvar med anbefalinger fra kollegiet foreslår fylkesrådmannen at det legges frem en sak i fylkestinget til første møte i Denne saken skal gi innspill til arbeidet med kommunereform og regionreform. Saken vil blant annet behandle: Hvilke fylkeskommunale oppgaver egner seg til større regioner enn det vi har i dag? Hvilke statlige oppgaver kan egne seg for et større regionalt nivå? Hvilke kommunale oppgaver kan egne seg for et større regionalt nivå? Innspill om opprettholdelse av generalistkommuneprinsippet (alle kommunene samme oppgaver)? Hvordan kan inndelingen for regioner se ut (struktur/antall)? Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus fylkeskommune er åpne for dialog med fylkeskommuner og kommuner på tvers av dagens grenser. Saksbehandler: Helene Øvrelid Oslo, 6. oktober 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg: Referat fra møte i fylkesordførerkollegiet 8-9. september 2014, Oscarsborgs festning i Akershus med linker Utrykte vedlegg: En mulighetsstudie av oppgaver som i dag ligger hos fylkeskommunen gir støtte til behovet for et folkevalgt regionalt nivå. 30

31 Fylkesordførerkollegiet Referat fra møte i fylkesordførerkollegiet 8-9. september 2014, Oscarsborgs festning i Akershus Til stede: se vedlagt deltakerliste. Anette Solli, fylkesordfører i Akershus, hilste alle velkommen til Akershus og til Oscarsborgs festning. 1. Velkommen Janne Johnsen, nestleder, hilste alle velkommen til møte og gikk igjennom plan for møtet; og sakslisten. 2. Horizon 2020 Statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, redegjorde for EUs nye forskningsprogram Horizon Videre presenterte Inger Nordgard, Forskningsrådet, innholdet i forskningsprogrammet, se vedlagte foiler. Fra diskusjonen kom det bl.a. frem spørsmål om hvorfor regjeringen har trukket inn RIP midlene samtidig som de ønsker deltakelse i denne type programmer Fylkesordførerkollegiet - Nordgard.pdf Vedtak: Tatt til orientering 3. Innovasjon Norge Janne redegjorde sammen med Tommy Hernes, KS for saken, se også vedlagt notat. Representanter for Fylkesordførerkollegiets AU skulle, sammen med Tommy fra KS, i møte med Næringsministeren etter avsluttet kollegiemøte den 9.september. Det avventes tilbakemelding fra AU til kollegiet etter gjennomført møte med Monica Mæland. Vedtak: Kollegiet er enig i hovedtrekkene i notatet og tar informasjon og diskusjon til orientering. 4. Lærlingetilskudd og inntektssystemet. Janne redegjorde for saken og om bakgrunn for de brev Rogaland sendt til KMD. Se vedlagte dokument til innkallingen. Janne redegjorde videre for en faktafeil i regnearket. Denne feil er nå rettet opp og korrekt versjon ettersendes. Vedtak: Tatt til orientering 31 1

32 Fylkesordførerkollegiet 5. Presentasjon av rapporten Fylkeskommunale oppgaver i en modernisert kommunestruktur. Tore Eriksen, Fylkesrådmann Sogn og Fjordane, redegjorde for rapporten, se vedlagte foiler. Fylkesordførarmøte pdf Vedtak: Rapporten tas til orientering 6. Inntektssystemet Jardar Jensen, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hadde meldt forfall på meget kort varsel. Rune Bye, KS redegjorde, kort, for det nye inntektssystemet for fylkeskommunene, se vedlagte foiler. Kollegiet hadde noen spørsmål og diskuterte kriteriesystemet. Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering. 7. Planer og prosess i det videre arbeid med kommunestruktur. Arild Eielsen, Fylkesrådmann i Aust-Agder og leder for Fylkesrådmannskollegiet redegjorde for saken. Saken var utsendt med innkallingen. Kollegiet hadde en lang diskusjon både om generelle spørsmål og om prosessen fremover. Vedtak: Følgende notat ble vedtatt: 1. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser til Stortinget sine vedtak av 18. juni 2014 der en ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Kollegiet oppfatter at flertallsmerknadene fra kommunalog forvaltningskomiteen tilsier at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge og at det også skal klargjøres hvilken organisering og hvilke oppgaver som bør ligge på det regionale folkevalgte nivå. 2. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser i denne sammenheng til foreliggende rapport Oppgavefordelingen ved en kommune- og regionreform av 17. juni Denne viser på en god måte forutsetningene for å ivareta oppgaver som i dag er lagt til fylkeskommunene/det regionale nivå. 3. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. 32 2

33 Fylkesordførerkollegiet 4. Fylkesordfører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ber om at fylkeskommunene blir representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder. 5. Fylkesordførerører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ønsker å ta den aktive lederrollen i arbeidet med regionreform 6. Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å forberede et konkret forslag om hvilke oppgaver som bør overføres fra staten og videreføres til et regionalt folkevalgt nivå. Forslaget bør også skissere en timeplan for hvordan regionreformen kan knyttes opp mot kommunereformen. 7. Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember. 8. Når Ekspertutvalgets andre innstilling foreligger, bes fylkesrådmennene arbeide videre med sikte på at fylkeskommunene og KS kan komme med konkrete innspill til den stortingsmeldingen regjeringen legger fram våren Øvrige vedtak under saken Rapporten sendes alle fylkesmenn. Til møtet 5. desember forbereder alle seg på en gjennomgang av hva som skjer i det enkelte fylke. FRAU vil sammen med styringsgruppen gå igjennom konsekvenser av en kommunereform for VGS og konsekvenser av en såkalt «Storbymodell» KS oversender vedtaket til KMD, til Parlamentarisk ledere på Stortinget og til partienes fraksjoner i kommunal- og forvaltningskomiteen. KS Lager en pressemelding og legger den ut snarest. Se tekst i kursiv nedenfor Fylkeskommunene må med i kommunereformen Et enstemmig kollegium av fylkesordførere og fylkesrådsledere er bekymret over at arbeidet med kommunereform mangler et engasjement for hvordan de regionale oppgavene skal løses til innbyggernes beste. - Det er ikke nok å vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Vi vet at en del oppgaver, for eksempel kollektivtransport og videregående utdanning, uansett blir for store for de aller fleste kommunene. Hvis vi ikke ser lokalt og regionalt folkevalgt nivå i sammenheng, er det stor risiko for at slike oppgaver blir overført til staten. Da får vi det motsatte av en demokratireform, sier Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet. Stortinget har slått fast at et regionalt nivå skal beholdes. Derfor ønsker kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere å ta en lederrolle i arbeidet med regionreform. - Kollegiet ser det som en forutsetning at fylkeskommunene blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med å vurdere hvilke oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. Fylkeskommunene må også være representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder, sier Janne Johnsen. Kontaktperson for denne saken: Janne Johnsen, tlf Fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet. 33 3

34 Fylkesordførerkollegiet 8. Eventuelt Helge Eide, områdedirektør KS, informerte om NTP og om datoer for regionale samlinger høsten Møtetider og -steder: Dato Regioner Tidspunkt Sted Møterom Adresse 17/11- Nord 10:30- Bodø 14 16:00 21/ /11-14 Vest 10:00-16:00 Midt 09:30-15:30 2/12-14 Sør 09:30-15:00 5/12-14 Øst 14:00-17:00 Bergen Ålesund Nord- Norge, 5. etg Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31/33, Bodø Clarion Hotel Bergen Airport, Flyplassvegen 551, Bergen Rica Parken Hotel, Storgt. 16, Ålesund Kristiansand Hotel Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand Oslo* Nordkapp KS Agenda møtesenter, HaakonVIIs gt. 9, Oslo *Møtet i Oslo er kortere enn de andre møter på grunn av samordning med annet møte i regi av KS samme dag og sted. 9. Avslutning Janne takket Akershus fylkeskommune for godt vertskap og ønsket alle god tur hjem. Neste møte 5 desember i KS møtesenter i Oslo. 34 4

35 Fylkesordførerkollegiet vedlegg Deltakerliste Fylkesordførerkollegiet 8-9. september 2014 Fra Navn Tittel Akershus Anette Solli Lars Birger Salvesen 3. Fylkesordfører Fylkesvaraordfører Østfold Ole Haabeth Fylkesordfører Vestfold Per- Eivind Johansen Fylkesordfører Hordaland Tom-Christer Nilsen Fylkesordfører Rogaland Janne Johnsen Fylkesordfører Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes Fylkesordfører Oppland Gro Lundby Fylkesordfører Oslo Stian Berger Røsland 1. Byrådsleder Nordland Tomas Norvoll Fylkesrådsleder Hedmark Per Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Troms Line Fusdahl Fylkesrådsleder Buskerud Morten Eriksrød Fylkesordfører Telemark Terje Riis-Johansen Fylkesordfører Aust- Agder Bjørgulf Sverdrup Lund Fylkesordfører Vest Agder Terje Damman Fylkesordfører Møre og Romsdal Gunn Berit Gjerde Fylkesvaraordfører Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub 2. Statssekretær Fred Olav Sørensen 2. Seniorrådgiver 5 35

36 Fylkesordførerkollegiet Kunnskapsdepartementet Torstein Lindstad 2. Seniorrådgiver Norges Forskningsråd Inger Nordgard 2. Seniorrådgiver Akershus Tron Bamrud 3. Marianne Straume Fylkesrådmann Sekretær, praktisk tilrettelegger for møtet. Hordaland Rune Haugsdal 3. Fylkesrådmann Sogn og Fjordane Tore Eriksen 3. Fylkesrådmann Oslo Nils Holm 3. Kommunaldirektør Hedmark Hanne Varhaug Søberg 3. Fylkesrådmann Troms Stein Ovesen 3. Fylkesrådmann Aust-Agder Arild Eielsen 3. Fylkesrådmann Vest-Agder Kristin Tofte Andresen 3. Fylkesrådmann Oppland Rasmus Olav Vigrestad 3. Fylkesrådmann KS Lasse Hansen 1. Administrerende direktør Helge Eide Lasse Jalling Tommy Hernes Rune Bye 4. Ulrika von Sydow Områdedirektør Avdelingsdirektør Spesialrådgiver Fagsjef Fagleder 1. Deltar dag 1 2. Deltar under sak 2 3. Deltar under sak 5, 6 og Deltar under sak

37 Fylkesordførerkollegiet 7 37

38 ETTERSENDTE FYLKESUTVALGSSAKER Sak 181/14 Samferdselsplan Akershus (måldel) - Utsettelse av oppstart Fylkesrådmannens innstilling Oppstart av arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) utsettes. Behovet for planen vurderes på nytt med utgangspunkt i endelig vedtatt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel Utvalgets behandling: Leder Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende forslag:. Akershus (måldelen) utsettes ikke Votering: Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Melgaards forslag, ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 4 stemmer (H) Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel: Oppstart av arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) utsettes. Behovet for planen vurderes på nytt med utgangspunkt i endelig vedtatt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 38

39 Saksfremlegg sak 181/14 Samferdselsplan Akershus (måldel) utsettelse av oppstart Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 52/14 Hovedutvalg for samferdsel Fylkesutvalg Samferdselsplan Akershus (måldel) - Utsettelse av oppstart Innstilling Oppstart av arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) utsettes. Behovet for planen vurderes på nytt med utgangspunkt i endelig vedtatt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Sammendrag Sak om oppstart av arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldel) ble behandlet i HU 10.9 og det ble fattet følgende vedtak: «Arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) startes opp i tråd med føringene i saken.» Ved behandlingen av saken framkom synspunkter på at behovet for ny måldel til samferdselsplanen ikke vil være så stort når ny Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus foreligger, fordi denne kan fylle funksjonen som strategisk overbygning for fylkeskommunens samferdselspolitikk. Rådmannen vurdering er at det ikke er kritisk nødvendig å igangsette arbeidet med en ny måldel umiddelbart, og at det heller ikke er formelle hindre i forhold til å utsette oppstart og vurdere hvordan ny Regional plan vil kunne fungere som helhetlig grunnlag for fylkeskommunens samferdselsprioriteringer. Ut fra dette foreslås at oppstart av arbeidet med samferdselsplanens måldel utsettes og vurderes på nytt når Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er endelig vedtatt høsten Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Sak om oppstart av arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldel) ble behandlet i HU 10.9 og det ble fattet følgende vedtak: 39

40 «Arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) startes opp i tråd med føringene i saken.» Ved behandling av saken fremmet representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) forslag om at: «Felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus, legges til grunn for fylkets framtidige handlingsplaner innen samferdselssektoren. Det anses derfor unødvendig å utarbeide en egen plan for mål og strategier.» Ved votering falt forslaget mot 5 stemmer (AP og SV), men samtidig ble det gitt uttrykk for synspunkter fra flere partier som tilsa at dette var et forslag som administrasjonen likevel burde vurdere nærmere. Det er på denne bakgrunn at rådmannen nå legger fram en ny sak der oppstart av arbeidet med samferdselsplanens måldel foreslås utsatt, og at behovet for planen vurderes på nytt når Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er endelig vedtatt høsten Problemstillinger og alternativer Samferdsel er et viktig sektoransvar for fylkeskommunen og det er viktig med et helhetlig og godt strategisk grunnlag for de ressursprioriteringer som gjøres, først og fremst gjennom det årlige handlingsprogrammet. Gjeldene måldel for samferdselsplan Akershus gjelder formelt for perioden Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus foreligger pr. dato som forslag fra plansamarbeidets styringsgruppe til Oslo og Akershus. Planforslaget skal behandles i Byrådet og Fylkestinget, og deretter legges ut på høring, før det høsten 2015 kan sluttbehandles. Forslaget som nå foreligger tilsier at planen vil gi tydelige føringer for fylkeskommunens samferdselspolitikk på flere områder. Hvorvidt den regionale planen i sin endelige form vil gi så klare føringer at man i fremtiden kan gå direkte fra denne til samferdselsplanens handlingsprogram er likevel for tidlig å si. Ved å avvente oppstart av rullering av samferdselsplanens måldel til endelig Regional plan foreligger, gjør man det imidlertid mulig å danne seg et mer presist bilde av hvor stort behovet er. Dersom man da konkluderer med at samferdselsplanen bør rulleres, vil det kunne være enklere å målrette planprosessen utfra hvor man ser de største behovene for å konkretisere og utfylle føringene fra Regional plan for areal og transport. Fylkeskommunen bør ikke komme i en situasjon der det strategiske grunnlaget for prioriteringen av samferdselsmidlene som gjøres i handlingsprogrammet er utilstrekkelig, fordi man ikke setter i gang arbeidet med å rullere samferdselsplanen måldel nå. De gjeldene målsettinger Akershus i dag har på samferdselsområdet vurderes imidlertid å være i tråd med overordnede føringer og nasjonal politikk på viktige områder som framkommelighet, klima, trafikksikkerhet og universell utforming. Det er dermed grunn til å anta at prinsippene i målformuleringene i hovedsak vil ligge fast også etter en rullering av måldelen. Akershus fylkeskommune har videre innen flere avgrensede temaområder (bussframkommelighet, gang/sykkelveg, innfartsparkering mm) utviklet eller igangsatt arbeid med å utvikle oppdaterte strategiske føringer. Sammen med de foreløpige signalene som vil ligge i høringsforslaget til Regional plan for areal og transport, innebærer dette at Akershus fylkeskommune vil ha et nødvendig grunnlag for å prioritere sine samferdselsressurser også etter 2015, selv om det ikke foreligger ny måldel for samferdselsplanen. Gjennom en rullering av samferdselsplanens måldel vil man få en synliggjøring av helheten i fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk. Føringene utarbeidet innen ulike enkelttema ville bli presentert i sammenheng. Dersom arbeidet med å rullere samferdselsplanen utsettes og behovet vurderes på nytt med utgangspunkt i en endelig vedtatt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vil det kunne være hensiktsmessig at man i forbindelse med neste 40

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer