Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning?"

Transkript

1 Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Forskerforbundet ved UiA, 2. desember 2014 Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder Forskningsrådets visjon: I front for norsk forsking

2 GRATULERER!

3 Partnere: Universitetet i Agder (prosjektleder) Teknova AS NTNU Høgskolen i Ålesund Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aalborg Universitet Aker MH AS Cameron Sense AS National Oilwell Varco AS Skeie Technologi AS Lundin Norway AS ABB AS Devoteam AS Lockless AS Stepchange Applica AS GCE NODE GCE Maritime

4 Innhold Litt om Forskningsrådet Status - litt statistikk Kultur og struktur Internasjonalisering av forskningsmidlene

5 Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer Forskningsrådet, 8 mrd kr i 2014 bredde i finansiering og bevilgninger Næringsliv Institutter Universiteter og høgskoler Helseforetak

6 Forskningsrådet som åpen arena Styrenivå Fordelingsnivå Hovedstyre Divisjonsstyre Divisjonsstyre Divisjonsstyre Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Møteplass

7 Nøkkeloppgaver Divisjon for vitenskap Kvalitet i forskning Adm dir Stab Divisjon for energi, ressurser og miljø Divisjon for samfunn og helse Divisjon for innovasjon Samfunnsutfordringer Innovasjon i næringslivet Divisjon for administrasjon

8 Forvalter 30% av off midler til norsk forskning Hovedsaklig KD UoH Offentlige kilder Forskningsrådet Institutter Div. departementer m.m. Næringslivet

9 Forskningsrådets bevilgninger fordelt på sektor i perioden (MNOK) UoH-sektor Instituttsektor Næringsliv Helseforetakene 1000 Andre

10 Ny hovedstrategi Forskning for innovasjon og bærekraft (høring)

11 Hovedstrategi underliggende strategier Forskningsrådets policy for grunnleggende forskning ( ) Forskningsrådets strategi for instituttsektoren Forskningsrådets policy for forskning og utvikling ved høgskolene Forskningsrådets regionale policy Forskningsrådets FoU-strategi for Miljø21 Forskningsrådets policy for norsk polarforskning Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for nordområdene Forskningsrådets nasjonale strategi for forskningsinfrastruktur

12 Særlig viktige områder i ny hovedstrategi Styrke satsingen på de unge talentene og de beste fagmiljøene. Stimulere til forskningsbaserte innovasjoner i bredden av næringslivet. Bidra til en forskningsbasert innovativ kommunal sektor. Forsterke bærekraftperspektivet i Forskningsrådets tematiske satsinger. Mobilisere til økt deltagelse og finansiering fra Horisont Styrke arbeidet med kunnskapsbaserte råd og enkle, lett tilgjengelige virkemidler.

13 Programstyrene, sammensetning (habilitet) og søknadsbehandling Ved oppnevning av medlemmer til programstyrer vurderes bl.a. Faglig kompetanse (samlet kompetanse nødvendig for programmet) Kjønn og geografi Institusjoner blir ofte spurt om å foreslå kandidater Søknadsbehandling Fagekspertenes vurdering legges til grunn Søknader som er vurdert til en viss karakter eller lavere (4 eller 5), blir ikke vurdert av programstyret Diskusjonen i programstyret er oftest mellom noen få søknader som ligger på vippen (gråsone)

14 3 hovedsøknadstyper i Forskningsrådet Innovasjons prosjekter i næringslivet (IPN) Bedriftene søker (max 50 % i støtte). Må samarbeide med forskningsinst. Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) Instituttene og universitetene søker Må ha bedrifter med i prosjektene (20 % kontantandel) Forskerprosjekter (FP) Universitetene og instituttene søker Vurderingskriterier for FP vitenskapelig kvalitet prosjektleder og prosjektgruppen gjennomføringsplan og ressursbehov nasjonalt samarbeid internasjonalt samarbeid formidling og kommunikasjon relevans i forhold til utlysningen samlet vurdering fra fageksperten/panelet

15 Litt statistikk for Agder

16 Indikatorrapporten er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse Kilde: Indikatorrapporten 2014

17 FoU-personale i 2012 etter fylke og sektor Buskerud (1364) Vestfold (1125) Akershus (5050) Møre og Romsdal (1076) Rogaland (2377) Telemark (852) Agderfylkene (1335) Østfold (759) Oppland (743) Sogn og Fjordane (400) Oslo (14180) Nordland (946) Sør-Trøndelag (7354) Nord-Trøndelag (511) Hordaland (5726) Hedmark (444) Troms (2343) Finnmark (261) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Prosent Kilde: Indikatorrapporten 2014

18 Fylker uten universiteter Universitetsfylker FoU-personale i 2012 etter utdanningsnivå og fylke Troms Hordaland Sør-Trøndelag Oslo Akershus Nordland Rogaland Agderfylkene Telemark Finnmark Oppland Hedmark Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Østfold Møre og Romsdal Vestfold Buskerud 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forskerpersonale med doktorgrad Forskerpersonale uten doktorgrad Øvrig FoUpersonale Prosent Kilde: Indikatorrapporten 2014

19 Forskningsrådets bevilgninger fordelt på fylker i Mill.kr FINNMARK SVALBARD SOGN OG FJORDANE AUST-AGDER VESTFOLD NORD-TRØNDELAG VEST-AGDER TELEMARK HEDMARK OPPLAND BUSKERUD NORDLAND ØSTFOLD MØRE OG ROMSDAL ROGALAND TROMS HORDALAND AKERSHUS SØR-TRØNDELAG OSLO 0,0 500, , , , ,0 Kilde: Forskningsrådet

20 Forskningsrådets bevilgninger i 2012 pr FoU-personale i UoH-sektor per fylke. Kr Kilde: Forskningsrådet

21 Statistikk - UiA

22 Forskningsrådets bevilgninger til universitetene, hovedaktiviteter (%, 2012)

23 Søknadshistorikk i perioden Forskningsrådet mottok 423 søknader fra UiA Avvist: 30 (7%) Trukket: 13 (3%) Avslag: 225 (53%) Bevilgning/avsluttet: 126 (30%) Mottatt/vurderes (H-2014): 29 (7%) Avvisning Formelle feil (tilfredsstiller ikke krav i utlysningen) Kvalitetssikring før innsending! 423 søknader 237 FP + personlig stipend 44 Internasjonal prosjektstøtte, små driftsmidler, gaveforst. 51 Forprosjekt (31 RFFA) 3 KMB/KPN (Energi-progr.)

24 Fri prosjektstøtte oppsummering av søknadsbehandlingen for ?lang=no

25 Bevilgede prosjekter til Universitetet i Agder Kilde : Prosjektbanken Forskningsrådet

26 Bevilgninger til UiA i perioden Klima Mat Kultur Innov. off. sektor Velferd Miljøteknologi Energi Miljø IKT Helse Millioner

27 Fra høgskole til universitet Prioritere forskning (men ikke på bekostning av undervisningen) Spissing Mer tid til forskning for de beste Toppsatsingsområder (interne midler) Fordeling av interne forskningsmidler (stipendiat/postdoc) Mobilisere og rekruttere Støtte unge forskere med potensial Rekruttere ut fra forskningsbehov og ikke undervisningsbehov Andelen ansatte med doktorgrad (forskerkompetanse) må økes Ulike karriereveier (Ok at noen vil prioritere undervisning?) Ekstern finansiering Mer forskning ved å øke eksterne inntekter Frikjøp vs bygge opp en større forskergruppe Bygge kultur og struktur for økt forskningsaktivitet Forskningsledelse!

28 Kultur og struktur

29 Visjon og strategiske mål ( ) Visjonen: UiA skal være en sterk regional drivkraft, og ha nasjonalt betydningsfulle og internasjonalt respekterte utdanninger og forskningsmiljøer Strategiske mål - Universitetet i Agder skal ha attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer ha anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør

30 «Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og ressurser for å utvikle seg. UiA skal arbeide for styrket ekstern finansiering av forskningen ved institusjonen. UiA skal medvirke til etablering av forskningsgrupper som kan bidra i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.»

31 Forskningsgrupper Fast kriteriesett å forholde seg til Utarbeiding av en langsiktig plan; definere Forskningsfokus Finansieringskilder Rekruttering Prosjektportefølje Publisering og formidling Kilde : SFU 36/14 Evaluering av toppsatsingsområder

32 Forskningsgrupper (forts.) Forskningsgrupper på tvers av fag og institutt- /fakultetsgrenser for økt tverrfaglig samarbeid? Kultur Forskningsledelse Forskning undervisning (ut av komfortsonen) Spissing fordeling av interne forskningsmidler Struktur Forskningsinfrastruktur (støtteapparat lokalt og sentralt) Prosjektutvikling og søknadsskriving Lær av de beste Stimuleringsmidler Kollegaveiledning satt i system

33 Eksempel Pilot mot bedrifter (BIA) Prosess fra umoden idé til søknad Prosjektidéer Dialog og rådgivning Prosjektskisser Hjelp til prosjektutvikling Prosjektverksted Ikke FoU aktivitet/ prosjekt Andre virkemidler nasjonalt/ internasjonalt FORSKNINGSRÅDET (BIA)

34 Porteføljebygging mot de store prosjektene Sentre for fremragende forskning Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for miljøvennlig energi HVORDAN? (Tverrfaglig) samarbeid; internt, nasjonalt, internasjonalt Samarbeid med nærings-/arbeidsliv Forankring! Finansiering? Prioritering av interne midler

35 Totalbudsjett [mill kr/år] Porteføljebygging mot et SFI Tidsplan og økonomisk ramme SFI Etableringsfase IPN-prosjekter KPN-prosjekter Nærings-ph.d. er Forprosjektfase Maks 50% NFR Minst 50% partnerne og vertsinstitusjonen minst 25% fra bedriftspartnerne

36 Kompetansebygging mot SFF/SFI (RFF Agder) Prosjektansv. Prosjekttittel Type Tildeling (kr) Universitetet i Agder Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) towards CoE SFF 5 mill. Universitetet i Agder Havforskningsinstituttet Offshore mechatronics SFI 4 mill. Crossing the line: understanding connectivity between marine protected areas and fished areas (CROSCON) SFF 3 mill. Teknova AS Metallurgical Scale-up - mathematical models and procedures that safeguard the critical process capabilities during scale-up Sum SFI 3 mill. 15 mill.

37 Internasjonalisering av forskningsmidlene hvordan påvirker dette UiAs prioriteringer? Horisont 2020

38 Regjeringens ambisjon for forskning 3% av BNP 2% av Horisont 2020

39 Bevilgede EU-midler i FP7

40 Bevilgede EU-midler i FP7

41 Oppfølging av regjeringens EU-strategi «Sterk norsk deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeid er en forutsetning for at vi skal lykkes med vår satsing på kunnskap. Dette er ikke noe våre forskere kan velge bort». Kunnskapsdepartementet har bedt FR om å sette i gang tiltak for å nå målene i regjeringens EUstrategi Forskningsrådet skal gjennomgå alle programmer og satsinger for å se hvordan de kan vris for å mobilisere til Horisont Horisont 2020

42 H2020; forventninger til universitetene Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak skal formulere mål, strategier og tiltak for sitt EUsamarbeid. Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene spiller en sentral veilednings- og mobiliseringsrolle i sine regioner, i samarbeid med NCP-ene, og det regionale virkemiddelapparatet. Regjeringen forventer at forskningsutførende institusjoner vurderer tverrsektorielt samarbeid om etablering av lokale eller regionale støttetjenester på institusjonsnivå Hvordan vil UiA møte disse forventningene? Horisont 2020 Kilde : Regjeringens EU-strategi

43 Totalbudsjett [mill kr/år] Porteføljebygging mot H Tidsplan og økonomisk ramme H Etableringsfase Kompetanse-/ innovasjonsprosjekt Interreg-prosjekt Forprosjektfase Posisjonering

44 H2020 flere virkemidler i Forskningsrådet PES ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 Forskningsrådet tilbyr økonomisk støtte til å etablere søknader tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter støtte til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger Se oppdatert oversikt på norsk nettside om H2020 Horisont 2020

45 RFF Agder Løpende utlysning av posisjoneringsstøtte åpner sannsynligvis januar 2015 (kvalifiseringsstøtte) Formål: Målet med posisjoneringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Posisjoneringsstøtte (POS) kan benyttes til å etablere konsortier og forberede en søknad mot EUprosjekter eller tilsvarende ordninger. Søker: Bedrift, næringsklynge, offentlig virksomhet, ideelle organisasjon eller FoU-institusjon. Samarbeid: Samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Søknadsbeløp: kroner (inntil 12 måneder tidsperiode) Støtteintensitet: 50 %

46 «Vår strategi bak Horisont 2020-søknadene er å flagge vår kompetanse, videreutvikle og styrke vår integrerte tilnærming, våre hovedsatsingsområder og vårt nettverk gjennom felles prosjekt-søknader», sier Comes Kilde: Sørlandets Europakontor

47 Internasjonalt forskningssamarbeid i klynger Utlysing med frist 15. oktober 2014 (4 MNOK) Søker: universitet, høgskoler eller forskningsinstitutt som er medlem i/ samarbeidspartner til en NCE og/eller GCE-klynge Strategisk viktig for klyngen 8 søknader 4 bevilget

48 Bevilget Prosjekttittel Prosjektansvarlig Prosjektleder Global Subsea University Alliance project Offshore Data Community Human-centered development of systems engineering in Norwegian Engineering Industries Høgskolen i Bergen Universitetet i Agder Buskerud and Vestfold University College Johansen, Geir Anton Beferull-Lozano, Baltasar Zhao, Yang Yang NCEI Safe Software SINTEF IKT avd Trondheim Haugset, Børge Klyngetilhørighet NCE Subsea GCE NODE NCE Systems Engineering NCE Instrumentation

49 Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Hva er UiAs fortrinn? Prioritering! (OG la de små blomster blomstre?) Toppsatsingsområder KVALITET Internasjonalisering Interne forskningsmidler Rekruttering Bygge kultur og struktur Forskning undervisning Ut av komfortsonen Interne kvalifiseringsprosesser og forskningsinfrastruktur Tverrfaglig samarbeid for å møte samfunnsutfordringene

50 Samarbeid om kunnskap - Forskningsforum Agder Forskningslederne i alle FoU-miljøene, Klynge/system-virkemidlene og VMA/FK deltar VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Faglig samarbeid Mobiliserer til flere FoU-prosjekter i nasjonale og internasjonale program Innspill til nasjonal/regional forskningspolitikk Forskningsrådets regionkontor er initiativtager og leder forumet

51 Takk for meg og lykke til! Siren M. Neset Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Mobil:

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer