Landbruk Infoskriv februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruk Infoskriv februar 2013"

Transkript

1 Landbruk Infoskriv februar 2013 Gårdskarta- frist fredag 31.mai for å melde inn endringer Via nettjenesten «gårdskart på internett» kan alle hente ut oversikt over arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer. Arealene i gårdskarta er kontrollgrunnlaget ved søknad om produksjonstilskudd 20.august og det er derfor vesentlig at disse arealene til en hver tid er oppdaterte. For at nytt arealtall skal være gjeldende til søknadsrunden på høsten er det viktig at disse arealene meldes til kommunen for vurdering. Godkjenning vil bli gitt dersom arealene er i henhold til markslagsinstruksen. For at vi skal rekke dette settes innmeldingsfristen til fredag 31.mai Skriv gårdskartet ut for det aktuelle området, tegn på endringene og send dette til kommunen enten per post eller per epost til Adresseendringer Innføring av gateadresser medfører at det må meldes adresseendring for selskaper både enkeltmannsforetak og samdrifter til Enhetsregistret i Brønnøysund. Dette er gratis og kan gjøres via Altinn eller via endringsblankett. Gåsetilskudd- endring av søknad og frist Ved søknadsomgangen til høsten vil gåsetilskuddet bli implementert i RMP-søknaden, det vil si med søknadsfrist 20.august. Dette gjelder for tilrettelegging for friarealer til kortnebbgås i Samme vilkår for utbetaling og krav til dokumentasjon vil gjelde. Kontaktperson for ordningen er Ailin Wigelius, tlf / BU- ordningen Innovasjon Norge forvalter ulike tilskuddsordninger innen mange bransjer. I landbruket har de i hovedsak tre typer tilskudd, tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer og Bioenergiprogrammet. Satsen og prioriteringene innen BU-ordningen kan endres fra år til år. I 2013 er prioriteringene og satsene som følger: Tradisjonelt landbruk: Det ytes tilskudd og rentestøtte til bygging og påbygging/restaurering av driftsbygninger. Tilskuddet og rentestøtten ytes i hovedsak til grovfôrbaserte produksjoner, men også hus til smågrisproduksjon kan få tilskudd og rentestøtte. Innovasjon Norge kan yte tilskudd på inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, maks ,-. Videre kan det ytes ,- i ekstra tilskudd for økt trebru i landbruksbygg. Kravet er at det benyttes minst 25 m 3 i nybygget. For større nybygg, må trebruken overskride 25 m 3. Tilskuddssatsen er 500,- pr m 3.

2 Innovasjon Norge har et tilskudd til unge bønder som har overtatt landbrukseiendommer og som trenger å utbedre driftsapparatet for å drive videre. Tilskuddet ytes til brukere under 35 år. Menn: Maks 40 % av godkjent kostnadsoverslag og ,- pr landbrukseiendom. Kvinner: Maks 60 % av godkjent kostnadsoverslag og ,- pr landbrukseiendom. Fristen for å søke om dette tilskuddet er tre år fra eierskiftet er gjennomført, og før bruker fyller 35 år. Rentestøttes ytes med på hele lånebeløpet. Lånet må erfaringsvis være av en viss størrelse for at det ytes rentestøtte. Innovasjon Norge kan også yte lån. Tilskudd til grovfôrbaserte produksjoner prioriteres, tilskudd til smågrisproduksjon kan prioriteres. Tilskudd til øvrige kraftfôrkrevende produksjoner prioriteres ikke. Tilleggsnæring: Etablerertilskudd kan gis med inntil pr person/foretak for utviklingsfase og etableringsfase til sammen. Tilskuddet kan dekke inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Investeringer som inngår som en del av støttegrunnlaget trekkes ut og støttes med inntil 25 %. I utviklingsfasen utvikler du forretningsidéen, foretar markedsundersøkelse/-vurdering, utarbeider forretningsplan og planlegger selve etableringen. I etableringsfasen har du bestemt deg for å starte opp virksomheten, du registrerer firmaet og får dine første salg. Tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter kan også gis til tilleggsnæring/nye næringer i tilknytning til landbruket. Reglene og satser er de samme som for tradisjonelt landbruk. Bedriftsutvikling Det kan gis tilskudd til prosjekt innen produktutvikling, kompetanseutbygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring og lignende Det kan ikke gis støtte til markedsføring knyttet til bedriftens eksisterende produkter eller markeder. Bedriftsutvikling kan støttes med tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Kvinner og ungdom under 35 år, kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Andre tilskudd Innovasjon Norge kan vurdere andre prosjekter/tiltak som ikke er nevnt her, men som faller inn under formålet med BU-midlene. Da fastsettes tilskuddet etter særskilt vurdering av Innovasjon Norge. Prosjektene/tiltakene må være av en nyskapende karakter og ikke være konkurransevridende. 2 av 11

3 Bioenergiprogrammet: Innovasjon Norge yter tilskudd via Bioenergiprogrammet til Investering: Anlegg for varmesalg Gårdsvarmeanlegg bolig/næring Veksthus Biogass Utredning og kompetansetiltak: Konsulenthjelp til forstudier og forprosjekt Forprosjekter og utredning Vilkårene er i hovedsak at foretaket mottar produksjonstilskudd eller er over 100 dekar stort. At fyringen skal foregå med trevirke eller halm. Pellets og brikettanlegg kan ikke motta støtte med mindre de viser til at det gir lokal brenselsproduksjon og verdiskaping med landbruksaktører som støtte. Kontaktpersoner i Innherred samkommune: Mariann Hovin tradisjonelt landbruk, lån og bioenergiprogrammet Ingrun Sivertsen tilleggsnæring/nye næringer Viser også til Innovasjon Norges hjemmeside https://www.innovasjonnorge.no Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap m/freda og verneverdige bygninger SMIL Formål: fremme/ta vare på biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet og redusere forurensing, ut over det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift. Alle tilskudd innvilges i % av godkjent kostnadsoverslag. Ordningen har eget søknadsskjema. Søknaden sendes Innherred samkommune. Søknadsfrist 1. juni, men søknader kan sendes hele året. Miljøplan trinn to + annen nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Tema/tiltak kan være: Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt kan gis inntil 100 % tilskudd Ei grend, et grunneierlag eller andre går sammen om å gjennomføre et fellestiltak knytta til landskap og miljø i lokalsamfunnet. Det kan f.eks. være knytta til ei grend, dalside, nedslagsfelt 3 av 11

4 eller vassdrag. Dette tilskuddet skal gå til planlegging som må gjøres før man blir enige om konkrete tiltak. Beiter/biologisk mangfold kan gis tilskudd på inntil 70 % (50 % til inngjerding) Objekter som kommer inn under temaet biologisk mangfold er f.eks. vegetasjonssoner, damanlegg, bekk og bekkefar, våtmarksområder m.m. Gammel kulturmark kan være urterik slåtteng, gamle beitemarker, strandeng m.m. Tilskudd skal bidra til tiltak for å bevare livskraftige bestander av planter og dyr og opprettholde leveområder og spredningsveier for ville planter og dyr, i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet, og til tiltak som tar vare på gammel kulturmark, biologisk mangfold knyttet til kulturmarka og et åpent eller særpreget landskapsbilde. Arealene skal holdes i hevd og driftsformer videreføres. Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer kan gis tilskudd på inntil 70 % Tiltak skal bidra til skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og kulturmiljøer, og tiltak som vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt bruk av kulturminner og kulturmiljø som er en del av jordbrukets kulturlandskap. Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet kan gis tilskudd på inntil 70 % Tiltak skal bedre muligheten for ferdsel til fots og opplevelse av landbrukets kulturlandskap gjennom friluftsliv og rekreasjon. Det er et mål å skape sammenhengende sti- og turveinett knyttet til landbruksveiene, til viktige linjedrag i landskap og forenkle atkomst til skog, utmark eller strandsoner. Det gis ikke tilskudd til parkeringsplasser eller ferdsel med motorkjøretøy. Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygninger kan gis tilskudd på inntil 35 %, men har maksimums-grenser. Tiltak skal bidra til utvendig istandsetting og vedlikehold av freda og verneverdige bygninger i landbruket som kan nyttes i landbruksdrifta eller annen næring på landbrukseiendommen, eller som er viktige for et helhetlig gårdsmiljø. Restaureringen må foregå etter såkalte antikvariske prinsipper. Husets utseende må forbli mest mulig uforandret, reparasjon framfor hel utskifting osv. Hus som kun fungerer som bolig for eier/driver kommer ikke i betraktning ang tilskudd. Hydrotekniske anlegg kan gis tilskudd på inntil 40 %. Omfatter eksisterende anlegg for oppsamling og transport av vann, og som ikke fungerer tilfredsstillende mht forurensing, erosjon og arealavrenning. Dette kan resultere i at vannet graver og fjerner jord og næringsstoffer fra dyrka mark eller i selve vannløpet. Eksempel på aktuelle tiltak: Utforming og sikring av innløp til lukka løp Nedløpskummer for inntak av overflatevatn til lukka løp Utforming og sikring av utløp fra lukka til åpent løp Oppdimensjonering av eksisterende lukka løp Åpne løp til erstatning for lukka løp Forbygging mot erosjon i åpne løp (som terskler eller kontinuerlig forbygging). 4 av 11

5 Det legges vekt på tiltakets forventede effekt mht. erosjonsreduksjon og biologisk mangfold. Det stilles strenge krav til planlegging, materialkvalitet og utførelse av tiltaket mht å ta unna og tåle flomvannføring. NVE bør kontaktes for uttalelse i de fleste sakene. Det skal ikke gis tilskudd til utbedringsarbeider som skyldes mislighold i evt opprinnelig plan for anlegget. Særskilte bygningsmessige tiltak kan gis tilskudd på inntil 35 %. Dette omfatter tiltak i og i tilknytning til driftsbygning/driftsopplegg, som klart avviker fra det som kan regnes som vanlig del av drifta. Følgende kan prioriteres: Høytørkeanlegg for høy fra erosjonsutsatt areal som permanent (minst 10 år) legges om fra åpen åker til gras, og der grasproduksjon ikke er en del av ordinært driftsopplegg på gården. Tilskudd kan gis til anlegg for oppsamling av avrenning fra rundballelagring, fôringsplasser og utekvèer. Økologiske rensetiltak kan gis inntil 70 % tilskudd. Omfatter etablering av vegetasjonssone for å fange opp matjord og næringsstoffer i overflateavrenning fra dyrka mark, fortrinnsvis langs vassdrag. Det skal legges vekt på tiltakets forventede effekt mht tilbakeholdelse av jord og næringsstoffer. Kan prioritere vegetasjonssoner, fangdammer/rensedammer/våtmarker. Miljøplantinger kan innvilges inntil 60 % tilskudd (70 % til fellestiltak) Gjelder etablering av varig vegetasjon i jordbruksområder, med tilplanting av busker og trær. Kan prioritere klimaplantinger for bedring av klima for husdyrhold, planteproduksjon og bygninger og landskapsplantinger for å øke grønnstruktur og forbedring av landskapsbildet. Kontaktperson for ordningen: Ingrun Sivertsen Tilskudd til grøfting Tilskudd til grøfting skal tre i kraft i 2013, ca kr pr dekar. Det er ingen forutsetning at jorda har vært grøfta tidligere. Tilskudd tildeles kommunen som en egen pott under SMIL-ordningen. Bruk samme søknadsskjema. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har laget en fin brosjyre om temaet. Les denne. Vi venter på forskrift om ordningen før vi kan behandle søknader. Vi vet pr i dag ikke når forskriften er på plass. Det ser dessverre ikke ut til å bli med det første. Bruk ventetida til å lage gode planer, som selvsagt også kan gjennomføres uten tilskudd. Kontaktperson for ordningen: Ingrun Sivertsen Pilotprosjekt ang. spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdraget muligheter for tilskudd innen gitte forutsetninger Vannforskriften setter krav til at alle vann og vassdrag skal ha en god vanntilstand innen Dette krever ekstra tiltak i enkelte vassdrag, slik at man kan nå de vannmålene som er satt. Hotranelva er ett av flere vassdrag som har utfordringer med vannkvaliteten, og Fylkesmannen vil som et prøveprosjekt tilrettelegge for en ny ordning i RMP. En viktig årsak til at Hotranelva 5 av 11

6 velges, er at den er et av JOVÅ-feltene. Det foreligger derfor mye data fra rundt 20 år. Bønder som driver arealer i nedslagsfeltet for Hotranelva kan fra 2013 søke tilskudd for «bedre bruk av husdyrgjødsel». Ordningen går ut på at man sprer all husdyrgjødsel før 1. august, og skal derfor ha tømt gjødsellageret innen samme dato. Denne datoen velges ut fra flere årsaker. Det er et mål at mest mulig av den tilførte næringa skal være tilgjengelig for kulturplantene. Husdyrgjødsla må derfor spres såpass tidlig at det kan skje en mineralisering. Det skal legges til rette for at kulturplantene skal kunne gjennomføre en god vekstsesongavslutning og forberedelse til overvintring. Hotranelva blir et prøveprosjekt, da det er her vi har best tilgang til vannmålinger tilbake og fram i tid, og raskt kan få gode data på om ordningen har en effekt eller ikke. Det inviteres til dialogmøte mellom grunneiere og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Levanger og Innherred samkommune og om pilotprosjektet på Skogn Folkehøgskole tirsdag 2. april kl E-postadresser Vi ønsker oss fortsatt e-postadresser for lettere å kunne sende ut infoskrivet, samt sende ut ferskere nyheter. Send e-postadressen din til Forurensning/vannrammedirektivet I forbindelse med innføringen av EUs vannrammedirektiv, er kommunen pålagt å ta grep i forhold til vannkvaliteten i vassdraga. Landbrukskontoret har utarbeidet en egen plan for tiltak mot landbruksforurensning av vassdrag i kommunene. I planen inngår kontroll av gjødsellager og silopressaftanlegg, samt kontroll med rundballelager. Det er planlagt å gjennomføre kontroller på 5 til 10 % av foretakene hvert år. Videre vil det bli utført bekkeundersøkelser i vassdrag med dårlig vannkvalitet og i vassdrag rundt drikkevannskildene. En del forurensning fra landbruk kan reduseres ved hjelp av velfungerende hydrotekniske anlegg. Her kan SMIL-ordningen være aktuell som økonomisk støtte. Radiobjeller Søknad om støtte til radiobjeller for sau sendes til Nord-Trøndelag radiobjellelag, Ståle Lyng, 7790 MALM Om Miljøplan trinn 1 og 2 i forhold til produksjonstilskudd og regionalt miljø program (RMP) Kravet om miljøplan er fastsatt i forskrift. Fra 2003 har det vært et krav at alle foretak som mottar offentlige tilskudd i jordbruksproduksjon skal ha en miljøplan. Kravet til komplett og fullstendig miljøplan på det enkelte foretak er skjerpet. Kommunen har ikke myndighet til å gi utsatte frister for å utbedre mangler ved en miljøplan, for å unngå reduksjon i produksjonstilskuddet. Derfor arrangerer vi sammen med Norsk landbruksrådgivning kurs i miljøplanlegging. 6 av 11

7 MILJØPLANKURS Tid: 18. mars kl Sted: Herredshuset Verdal, møterom 3. etasje Kursinnhold - Kort gjennomgang av miljøplan trinn 1 (MP1), hva er obligatorisk og hva er frivillig - Gjennomgang av RMP og SMIL-ordning - Miljøplan trinn 2 (MP2), krav til innhold og eksempelbruk - Arbeid med egne planer Ta med kart over eiendommene du disponerer (eid og led), og heftet som heter veiledningshefte og miljøplan i jordbruket. Kurset er aktuelt for de som ikke har miljøplaner i orden. MP1 er obligatorisk, men MP2 kreves for enkelte tiltak i søknad om miljøtilskudd (RMP) og SMIL. Det blir mulighet til å arbeide med kart og registreringsdelen i MP1. Pris: 300 kr for medlemmer i Norsk landbruksrådgiving (NLR), 500 kr for ikke medlemmer. Prisen er inklusiv enkel bevertning. Påmelding innen 11. mars til eller eller tlf Kurset blir også annonsert i avisa, gjennom NLR og på kommunens hjemmeside. 7 av 11

8 Tilskudd til skogkultur 2013 Innsatsområde Bonitet/strøk Areal og prosentsatser Nyplanting Alle kr 1,- pr. utsatt plante. Merknader Kostnadstak, kr/da: G17/1200, Suppleringsplanting Alle kr 1,- pr. utsatt plante. G14/1050, G11/825, G8/600. Kr 6,50/pl. Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) Alle boniteter 185 kr/da og max. 55 G 14 og høyere 400 kr/da og max. 80 Maks godkjent kostnad er 500 kr/da. Maks godkjent kostnad er 800 kr/da. Markberedning (flekking) Der det er planlagt og gjennomført tiltak for naturlig foryngelse 90 kr/da og max. 30 Maks godkjent kostnad er 300 kr/da. Kunstig kvisting Lauv og furuskog 600 kr/da og max. 80 Maksimal godkjent kostnad er kr/da. Kun lauv og furu. Grøfting av fastmark For å få opp ny skog etter hogst. Tilskudd til suppleringsgrøfting kan være aktuelt. 3,60 kr/m og max 30 Maks godkjent kostnad er 12 kr/m. Grøftearbeidet skal være forhåndsgodkjent av skog-bruksmyndigheten. Gjødsling av plantefelt på myr Gamle plantefelt på myr hvor det er grøftet og gjødslingsbehov 100 kr/da og max. 30 Maks godkjent kostnad kr 350/da. 8 av 11

9 De viktigste vilkår for tilskudd til skogkultur: Skogbruksfeltet skal være minst 2 daa. Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes til kommunen snarest mulig etter at arbeidet er ferdig utført. For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at potten er tom, kan det søkes om tilskudd året etterpå dersom tilskuddsordning for tiltaket opprettholdes påfølgende år. Absolutt siste frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført. Avstandsregulering av lauv har kvalitetsproduksjon av lauvvirke som formål. Gråor, osp og bjørk er de mest aktuelle treslagene. Gjelder for bonitet 14 og høyere. Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. Søknad om tilskudd til skogkultur Søknad om statstilskudd og eller uttak av skogfond til skogbrukstiltak skal skrives på eget skjema utarbeidet av kommunen «Søknad om uttak av skogfond og/eller statstilskudd til skogbrukstiltak» som finnes på Kontakt Verdal kommune: Skogbrukssjef Trond Rian Kontakt Levanger/Frosta kommune: Skogbrukssjef Arne Ramdal / Skogpådriver Innherred Aage Berg / Statlige Skogbrukstilskudd 2013 Det er knyttet ulike mer detaljerte retningslinjer til flere av tilskuddsordningen. Bl.a gis ikke tilskudd til hogst av hkl 3 eller drifter under 50 m3. For detaljer kontakt kommunen. Alle tiltak unntatt tynning må forhåndsmeldes til kommunen. For mellomvanskelig terreng kan forhåndsmelding skje pr tlf/e-post til Innherred samkommune. Stedfesting av tiltak må gjøres. INNSATSOMRÅDE SATS FORUTSETNINGER Bilveger og tung traktorveg (v.kl. 7) Inntil 55 % Taubaneterreng 120 kr/m3 /20 kr/m3 Omfatter bruk av taubane, slepebane. Krav: Lilengde > 75 m og helning >40 %. Det kan i tillegg gis kr 20 pr m3 i tilskudd til transport fra standplass til godkjent leveringssted. Manuell hogst 30 kr/m3 Omfatter drifter som felles og kvistes med motorsag og kjøres frem med landbrukstraktor. Ikke tynning. Kan ikke 9 av 11

10 INNSATSOMRÅDE SATS FORUTSETNINGER kombineres med andre tilskudd. Lang transport kr/m3 Omfatter transport fram til godkjent leveringssted: gis 30 kr/m3 i tilskudd Kan ikke kombineres med andre tilskudd Mellomvanskelig terreng. Tiltak mot driftsulemper i hogstområde og i driftsveg. Manuell felling inn mot hogstmaskin. Manuell felling og innvinsjing mot hogstmaskin. Graving el sprenging for bedre framkommelighet med hogstmaskin /lassbærer. 50 % Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg mellom velteplass og hogstområde for å få med mer virke fra mellomvanskelig terreng. Fullskala driftsvegbygging ligger ikke innenfor intensjonen til ordningen. Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i fht ordinær skogsdrift. Tiltakene innenfor mellomvanskelig terreng kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 60,- pr ekstra kubikk i tilskudd. Oppretting av kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. Kavellegging av myr og annen bæresvak mark. Bro/rør for kryssing av bekkefar. (Uttrauging av myr eller inngrep med negative konsekvenser for miljø er ikke tilskuddberettiget) Mekanisk tynning 0-70 kr/m3 varierende med gjennomsnittsvolum på tynningsuttaket 10 av 11

11 Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiflis Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i Mer informasjon finnes her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd Ansatte på landbrukskontoret Navn Telefon e-post Arbeidsoppgaver Petter Bjarnes Enhetsleder med økonomisk- og personalansvar. Jordlov- og Trond Rian Solrun Vanebo Ingrun Sivertsen Arne Ramdal Ailin Wigelius og mob Arvid Tverdal Mariann Hovin konsesjonssaker. Stedfortreder enhetsleder, Skogbruk (V), Hjortevilt-/småvilt- /rovviltforvaltning (V), Innlandsfiske (ISK), Biologisk mangfold/naturmangfoldlov (ISK), Møtesekretær utmarksnemnd (V). Produksjonstilskudd,V RMP, V Tidligpensjon V Sykdomsavløsning, V Autorisasjonsbevis, plantevern, L&V Landbruksregisterte. Fakturering/innfordring. Gårdskart Produksjonstilskudd m/avløserordning ferie & fritid (L). Miljøtilskudd/ RMP (L), SMILtilskudd ISK, Bygdeutviklingsmidler/ tilleggsnæring (ISK), Bondens marked, Inn på tunet, Økologisk landbruk (ISK), Landbruksregister (L), Godkjenning beiter (L) Skogbruk i Levanger og Frosta, Sekretær/oppsyn for Reinsjø fjellstyre og Skogn fjellstyre, sekretær Viltnemnda (L) Jord- og konsesjonsloven, L&V Sykdomsavløsning L, Tidligpensjon L&V, Nydyrking L&V, Avlingsskader Endra jord, RMP, gåseskader, ferdiggodkjenning av arealer, gårdskart, forurensning, taksering av graveskader, landbrukspolitisk handlingsplan, skog BU- midler tradisjonelt landbruk, Bioenergiprogrammet Vannrammedirektivet, Forurensning, Taksering av graveskader, Friluftsloven, Infoskriv 11 av 11

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Ailin Wigelius Innherred samkommune

Ailin Wigelius Innherred samkommune 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Innherred samkommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. VIKNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. Vedtatt av hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur i møte den?. I henhold

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP Innherred samkommune Landbruk/naturforvaltning RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2015 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Steinkjer kommune. Retningslinjer for prioritering, 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle prioriteringer og presiseringer... 3 Søknad og søknadsfrist... 4 Forurensningstiltak...

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2010 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Steinkjer kommune Retningslinjer for prioritering, vedtatt av Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 27/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE PRIORITERINGER

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Retningslinjene er vedtatt i samarbeidsgruppa i møte den 23. mai 2007.

Retningslinjene er vedtatt i samarbeidsgruppa i møte den 23. mai 2007. Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap i samarbeidskommunene for nærings- og miljømidler i landbruket i kommunene Frøya, Hemne, Hitra

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2012 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Steinkjer kommune Utkast til retningslinjer for prioritering. INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle prioriteringer og presiseringer... 3 Søknad og søknadsfrist... 4 Planleggings-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD 2016-2019. Vedtatt i møte 18. desember 2015 med Krødsherad Bondelag, Krødsherad bonde og småbrukarlag, Krødsherad og Modum Skogeierområde

Detaljer

Overordna retningslinjer for tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging - 2014. Fastsatt av Fylkesmannen den 30.01.

Overordna retningslinjer for tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging - 2014. Fastsatt av Fylkesmannen den 30.01. NOTAT Saksbehandler: Dag Okkenhaug Bævre Sak: 2013/6641 Dato: 30.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 81 99 E-post: fmntdob@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 531.5 Overordna retningslinjer

Detaljer

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift.

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift. FRÆNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fastsett i 2004. Revidert i samråd med faglaga 7/4-2006 og 12/5-2009. 1. Innleiing Forskrift

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Kommune Kontaktperson Dato Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak i skogbruket Tilskudd til utdrift av skogsvirke

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Vårnytt 2014 fra Landbrukskontoret

Vårnytt 2014 fra Landbrukskontoret Vårnytt 2014 fra Landbrukskontoret Innholdsfortegnelse Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... 2 Årlig oppdatering av gårdskartet... 3 Produksjonstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009 Retningslinjer for SMIL midler (Spesielle miljøtiltak i jordbr ukets kulturlandskap) og NMSK midler (Nærings og miljøtiltak i skogbr uket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2009 SMIL...

Detaljer

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET 2005-2008 Utarbeidet i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 8: Kommunen skal fastsette

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

HØYLANDET KOMMUNE Næring og miljø

HØYLANDET KOMMUNE Næring og miljø HØYLANDET KOMMUNE Næring og miljø RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2016 I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 2017 RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Vedtatt i Grønn Nemnd 06.04.2017 Innholdsfortegnelse Side Innhold 2 Innledning 2.. 1. 0

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2015

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2015 Dato: 26.01.2015 Arkivnr.: 2014/6144 Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2015 Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 26.01.2015 Innhold Kapittel 1. Innledende del...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. 2012 Ailin Wigelius Verran kommune 10.02.2012 Innholdsfortegnelse Side Innhold 2 Innledning

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Steinkjer kommune. Retningslinjer for prioritering, 11.11.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle prioriteringer og presiseringer... 3 Søknad og søknadsfrist... 4 Planleggings-

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2016

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2016 Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2016 Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 19.01.2016 Innhold Innhold... 1 Kapittel 1. Innledende del... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde...

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET

STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET Dato: 19.11.2012 Doknr: 12/2384 STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET HVALER KOMMUNE 2013 2016 Innledning I 2004 fikk kommunene delegert vedtaksmyndighet etter følgende forskrifter: - Forskrift om

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) i Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård for 2017 Innhold SMIL spesielle miljøtiltak i

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 For Hobøl, Spydeberg og Askim Mars 2013 Retningslinjer for miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjene gjelder for kommunene

Detaljer

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017.

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Hogst statistikk m3 50000 Hogst i Surnadal kommune omsett

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017 Dato: Arkivnr.: Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017 Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 30.1.2017 Innhold Innhold...1 Kapittel 1. Innledende del...2 1 Formål...2

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 211 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

År: 2015 Kommunene på FOSEN

År: 2015 Kommunene på FOSEN Strøkkoder i skogfondsregnskapet - skogkultur (Innbetalingskode og skogfond2, kommunalt statstilskott) År: 2015 Kommunene på FOSEN Hoved kode Hovedkode navn Strøkkode betydning Strøkkode KUN Både kr/daa

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015 Forvaltning av SMIL Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning Hydroteknikk vs drenering Bø Hotell 12. mai 2015 Johan Kollerud Landbruksdirektoratet SMIL HOVEDFORMÅL 2014 3 % 3 % Kulturlandskap

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 2017-2019 Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Fastsatt av

Detaljer

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Kontaktperson Dato Per Rudi 15.11.2017 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak (prosjekter) Vegbygging, nyanlegg

Detaljer

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Tilskuddsordninger Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Restaureringsfondet i kommunen Norsk Kulturminnefond Riksantikvaren - i sentrum Riksantikvaren/ Fylkeskommunen utenfor sentrum SMIL (spesielle

Detaljer

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017 Arkivsaksnr.: 14/862-1 Arkivnr.: Saksbehandler: konsulent ved Landbrukskontoret for Hadeland, Jens Olerud Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Utarbeidet av Nore og Uvdal kommune Vedtatt av kommunestyret, 29.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...1 2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen...2

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune

Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Innledning... 3 2. Tilskudd til

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 08.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

Sak: 2012/5924. Avdeling: Landbruksavdelingen. Fastsatt av Fylkesmannen den 23. januar 2013

Sak: 2012/5924. Avdeling: Landbruksavdelingen. Fastsatt av Fylkesmannen den 23. januar 2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Rune Saursaunet Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fm ntrsa@fylkesm an nen.no Sak: 2012/5924 Avdeling: Landbruksavdelingen NOTAT Dato: 23.01.2013 Arkivnr: 531.5

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for kommunene i Finnmark og Kvænangen kommune i Troms 2017 Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Kommune Kontaktperson Dato Per Rudi 09.11.2010 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak i skogbruket Tilskudd til

Detaljer

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Tid: onsdag 14/3-2007, kl.19-22 Sted: Eiker Gårdsysteri Til stede fra Kulturminnerådet: Nils Petter Hobbelstad, Bjørg Leret Grøstad og Bent Ek Jørn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2014

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2014 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2014 Innhold

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA Fastsatt av skogansvarlige i kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra, 03.03.2014 Innledning Disse

Detaljer

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 Margrethe Nøkleby, org.sjef Hedmark Bondelag Thomas Smeby, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Jordbruksdrift

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet

Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet Vannressursloven Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet Kommunen er myndighet etter 7 Vannets løp i vassdrag og infiltrasjon (i grunnen) Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel

Detaljer

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03.

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03. Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 12.03.2014 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt

Detaljer

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016.

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 Radøy Kommune Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene Tiltaksstrategier 01/14 TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene 2014 Kommune: Dato: 01.11.2013 Verran Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Skogkultur Veibygging Miljøtiltak i skog Drift med taubane, hest o.a. Andre

Detaljer