Landbruk Infoskriv februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruk Infoskriv februar 2013"

Transkript

1 Landbruk Infoskriv februar 2013 Gårdskarta- frist fredag 31.mai for å melde inn endringer Via nettjenesten «gårdskart på internett» kan alle hente ut oversikt over arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer. Arealene i gårdskarta er kontrollgrunnlaget ved søknad om produksjonstilskudd 20.august og det er derfor vesentlig at disse arealene til en hver tid er oppdaterte. For at nytt arealtall skal være gjeldende til søknadsrunden på høsten er det viktig at disse arealene meldes til kommunen for vurdering. Godkjenning vil bli gitt dersom arealene er i henhold til markslagsinstruksen. For at vi skal rekke dette settes innmeldingsfristen til fredag 31.mai Skriv gårdskartet ut for det aktuelle området, tegn på endringene og send dette til kommunen enten per post eller per epost til Adresseendringer Innføring av gateadresser medfører at det må meldes adresseendring for selskaper både enkeltmannsforetak og samdrifter til Enhetsregistret i Brønnøysund. Dette er gratis og kan gjøres via Altinn eller via endringsblankett. Gåsetilskudd- endring av søknad og frist Ved søknadsomgangen til høsten vil gåsetilskuddet bli implementert i RMP-søknaden, det vil si med søknadsfrist 20.august. Dette gjelder for tilrettelegging for friarealer til kortnebbgås i Samme vilkår for utbetaling og krav til dokumentasjon vil gjelde. Kontaktperson for ordningen er Ailin Wigelius, tlf / BU- ordningen Innovasjon Norge forvalter ulike tilskuddsordninger innen mange bransjer. I landbruket har de i hovedsak tre typer tilskudd, tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer og Bioenergiprogrammet. Satsen og prioriteringene innen BU-ordningen kan endres fra år til år. I 2013 er prioriteringene og satsene som følger: Tradisjonelt landbruk: Det ytes tilskudd og rentestøtte til bygging og påbygging/restaurering av driftsbygninger. Tilskuddet og rentestøtten ytes i hovedsak til grovfôrbaserte produksjoner, men også hus til smågrisproduksjon kan få tilskudd og rentestøtte. Innovasjon Norge kan yte tilskudd på inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, maks ,-. Videre kan det ytes ,- i ekstra tilskudd for økt trebru i landbruksbygg. Kravet er at det benyttes minst 25 m 3 i nybygget. For større nybygg, må trebruken overskride 25 m 3. Tilskuddssatsen er 500,- pr m 3.

2 Innovasjon Norge har et tilskudd til unge bønder som har overtatt landbrukseiendommer og som trenger å utbedre driftsapparatet for å drive videre. Tilskuddet ytes til brukere under 35 år. Menn: Maks 40 % av godkjent kostnadsoverslag og ,- pr landbrukseiendom. Kvinner: Maks 60 % av godkjent kostnadsoverslag og ,- pr landbrukseiendom. Fristen for å søke om dette tilskuddet er tre år fra eierskiftet er gjennomført, og før bruker fyller 35 år. Rentestøttes ytes med på hele lånebeløpet. Lånet må erfaringsvis være av en viss størrelse for at det ytes rentestøtte. Innovasjon Norge kan også yte lån. Tilskudd til grovfôrbaserte produksjoner prioriteres, tilskudd til smågrisproduksjon kan prioriteres. Tilskudd til øvrige kraftfôrkrevende produksjoner prioriteres ikke. Tilleggsnæring: Etablerertilskudd kan gis med inntil pr person/foretak for utviklingsfase og etableringsfase til sammen. Tilskuddet kan dekke inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Investeringer som inngår som en del av støttegrunnlaget trekkes ut og støttes med inntil 25 %. I utviklingsfasen utvikler du forretningsidéen, foretar markedsundersøkelse/-vurdering, utarbeider forretningsplan og planlegger selve etableringen. I etableringsfasen har du bestemt deg for å starte opp virksomheten, du registrerer firmaet og får dine første salg. Tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter kan også gis til tilleggsnæring/nye næringer i tilknytning til landbruket. Reglene og satser er de samme som for tradisjonelt landbruk. Bedriftsutvikling Det kan gis tilskudd til prosjekt innen produktutvikling, kompetanseutbygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring og lignende Det kan ikke gis støtte til markedsføring knyttet til bedriftens eksisterende produkter eller markeder. Bedriftsutvikling kan støttes med tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Kvinner og ungdom under 35 år, kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Andre tilskudd Innovasjon Norge kan vurdere andre prosjekter/tiltak som ikke er nevnt her, men som faller inn under formålet med BU-midlene. Da fastsettes tilskuddet etter særskilt vurdering av Innovasjon Norge. Prosjektene/tiltakene må være av en nyskapende karakter og ikke være konkurransevridende. 2 av 11

3 Bioenergiprogrammet: Innovasjon Norge yter tilskudd via Bioenergiprogrammet til Investering: Anlegg for varmesalg Gårdsvarmeanlegg bolig/næring Veksthus Biogass Utredning og kompetansetiltak: Konsulenthjelp til forstudier og forprosjekt Forprosjekter og utredning Vilkårene er i hovedsak at foretaket mottar produksjonstilskudd eller er over 100 dekar stort. At fyringen skal foregå med trevirke eller halm. Pellets og brikettanlegg kan ikke motta støtte med mindre de viser til at det gir lokal brenselsproduksjon og verdiskaping med landbruksaktører som støtte. Kontaktpersoner i Innherred samkommune: Mariann Hovin tradisjonelt landbruk, lån og bioenergiprogrammet Ingrun Sivertsen tilleggsnæring/nye næringer Viser også til Innovasjon Norges hjemmeside https://www.innovasjonnorge.no Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap m/freda og verneverdige bygninger SMIL Formål: fremme/ta vare på biologiske verdier og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet og redusere forurensing, ut over det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift. Alle tilskudd innvilges i % av godkjent kostnadsoverslag. Ordningen har eget søknadsskjema. Søknaden sendes Innherred samkommune. Søknadsfrist 1. juni, men søknader kan sendes hele året. Miljøplan trinn to + annen nødvendig dokumentasjon må følge søknaden. Tema/tiltak kan være: Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt kan gis inntil 100 % tilskudd Ei grend, et grunneierlag eller andre går sammen om å gjennomføre et fellestiltak knytta til landskap og miljø i lokalsamfunnet. Det kan f.eks. være knytta til ei grend, dalside, nedslagsfelt 3 av 11

4 eller vassdrag. Dette tilskuddet skal gå til planlegging som må gjøres før man blir enige om konkrete tiltak. Beiter/biologisk mangfold kan gis tilskudd på inntil 70 % (50 % til inngjerding) Objekter som kommer inn under temaet biologisk mangfold er f.eks. vegetasjonssoner, damanlegg, bekk og bekkefar, våtmarksområder m.m. Gammel kulturmark kan være urterik slåtteng, gamle beitemarker, strandeng m.m. Tilskudd skal bidra til tiltak for å bevare livskraftige bestander av planter og dyr og opprettholde leveområder og spredningsveier for ville planter og dyr, i eller i tilknytning til jordbrukslandskapet, og til tiltak som tar vare på gammel kulturmark, biologisk mangfold knyttet til kulturmarka og et åpent eller særpreget landskapsbilde. Arealene skal holdes i hevd og driftsformer videreføres. Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer kan gis tilskudd på inntil 70 % Tiltak skal bidra til skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og kulturmiljøer, og tiltak som vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt bruk av kulturminner og kulturmiljø som er en del av jordbrukets kulturlandskap. Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet kan gis tilskudd på inntil 70 % Tiltak skal bedre muligheten for ferdsel til fots og opplevelse av landbrukets kulturlandskap gjennom friluftsliv og rekreasjon. Det er et mål å skape sammenhengende sti- og turveinett knyttet til landbruksveiene, til viktige linjedrag i landskap og forenkle atkomst til skog, utmark eller strandsoner. Det gis ikke tilskudd til parkeringsplasser eller ferdsel med motorkjøretøy. Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygninger kan gis tilskudd på inntil 35 %, men har maksimums-grenser. Tiltak skal bidra til utvendig istandsetting og vedlikehold av freda og verneverdige bygninger i landbruket som kan nyttes i landbruksdrifta eller annen næring på landbrukseiendommen, eller som er viktige for et helhetlig gårdsmiljø. Restaureringen må foregå etter såkalte antikvariske prinsipper. Husets utseende må forbli mest mulig uforandret, reparasjon framfor hel utskifting osv. Hus som kun fungerer som bolig for eier/driver kommer ikke i betraktning ang tilskudd. Hydrotekniske anlegg kan gis tilskudd på inntil 40 %. Omfatter eksisterende anlegg for oppsamling og transport av vann, og som ikke fungerer tilfredsstillende mht forurensing, erosjon og arealavrenning. Dette kan resultere i at vannet graver og fjerner jord og næringsstoffer fra dyrka mark eller i selve vannløpet. Eksempel på aktuelle tiltak: Utforming og sikring av innløp til lukka løp Nedløpskummer for inntak av overflatevatn til lukka løp Utforming og sikring av utløp fra lukka til åpent løp Oppdimensjonering av eksisterende lukka løp Åpne løp til erstatning for lukka løp Forbygging mot erosjon i åpne løp (som terskler eller kontinuerlig forbygging). 4 av 11

5 Det legges vekt på tiltakets forventede effekt mht. erosjonsreduksjon og biologisk mangfold. Det stilles strenge krav til planlegging, materialkvalitet og utførelse av tiltaket mht å ta unna og tåle flomvannføring. NVE bør kontaktes for uttalelse i de fleste sakene. Det skal ikke gis tilskudd til utbedringsarbeider som skyldes mislighold i evt opprinnelig plan for anlegget. Særskilte bygningsmessige tiltak kan gis tilskudd på inntil 35 %. Dette omfatter tiltak i og i tilknytning til driftsbygning/driftsopplegg, som klart avviker fra det som kan regnes som vanlig del av drifta. Følgende kan prioriteres: Høytørkeanlegg for høy fra erosjonsutsatt areal som permanent (minst 10 år) legges om fra åpen åker til gras, og der grasproduksjon ikke er en del av ordinært driftsopplegg på gården. Tilskudd kan gis til anlegg for oppsamling av avrenning fra rundballelagring, fôringsplasser og utekvèer. Økologiske rensetiltak kan gis inntil 70 % tilskudd. Omfatter etablering av vegetasjonssone for å fange opp matjord og næringsstoffer i overflateavrenning fra dyrka mark, fortrinnsvis langs vassdrag. Det skal legges vekt på tiltakets forventede effekt mht tilbakeholdelse av jord og næringsstoffer. Kan prioritere vegetasjonssoner, fangdammer/rensedammer/våtmarker. Miljøplantinger kan innvilges inntil 60 % tilskudd (70 % til fellestiltak) Gjelder etablering av varig vegetasjon i jordbruksområder, med tilplanting av busker og trær. Kan prioritere klimaplantinger for bedring av klima for husdyrhold, planteproduksjon og bygninger og landskapsplantinger for å øke grønnstruktur og forbedring av landskapsbildet. Kontaktperson for ordningen: Ingrun Sivertsen Tilskudd til grøfting Tilskudd til grøfting skal tre i kraft i 2013, ca kr pr dekar. Det er ingen forutsetning at jorda har vært grøfta tidligere. Tilskudd tildeles kommunen som en egen pott under SMIL-ordningen. Bruk samme søknadsskjema. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har laget en fin brosjyre om temaet. Les denne. Vi venter på forskrift om ordningen før vi kan behandle søknader. Vi vet pr i dag ikke når forskriften er på plass. Det ser dessverre ikke ut til å bli med det første. Bruk ventetida til å lage gode planer, som selvsagt også kan gjennomføres uten tilskudd. Kontaktperson for ordningen: Ingrun Sivertsen Pilotprosjekt ang. spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdraget muligheter for tilskudd innen gitte forutsetninger Vannforskriften setter krav til at alle vann og vassdrag skal ha en god vanntilstand innen Dette krever ekstra tiltak i enkelte vassdrag, slik at man kan nå de vannmålene som er satt. Hotranelva er ett av flere vassdrag som har utfordringer med vannkvaliteten, og Fylkesmannen vil som et prøveprosjekt tilrettelegge for en ny ordning i RMP. En viktig årsak til at Hotranelva 5 av 11

6 velges, er at den er et av JOVÅ-feltene. Det foreligger derfor mye data fra rundt 20 år. Bønder som driver arealer i nedslagsfeltet for Hotranelva kan fra 2013 søke tilskudd for «bedre bruk av husdyrgjødsel». Ordningen går ut på at man sprer all husdyrgjødsel før 1. august, og skal derfor ha tømt gjødsellageret innen samme dato. Denne datoen velges ut fra flere årsaker. Det er et mål at mest mulig av den tilførte næringa skal være tilgjengelig for kulturplantene. Husdyrgjødsla må derfor spres såpass tidlig at det kan skje en mineralisering. Det skal legges til rette for at kulturplantene skal kunne gjennomføre en god vekstsesongavslutning og forberedelse til overvintring. Hotranelva blir et prøveprosjekt, da det er her vi har best tilgang til vannmålinger tilbake og fram i tid, og raskt kan få gode data på om ordningen har en effekt eller ikke. Det inviteres til dialogmøte mellom grunneiere og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Levanger og Innherred samkommune og om pilotprosjektet på Skogn Folkehøgskole tirsdag 2. april kl E-postadresser Vi ønsker oss fortsatt e-postadresser for lettere å kunne sende ut infoskrivet, samt sende ut ferskere nyheter. Send e-postadressen din til Forurensning/vannrammedirektivet I forbindelse med innføringen av EUs vannrammedirektiv, er kommunen pålagt å ta grep i forhold til vannkvaliteten i vassdraga. Landbrukskontoret har utarbeidet en egen plan for tiltak mot landbruksforurensning av vassdrag i kommunene. I planen inngår kontroll av gjødsellager og silopressaftanlegg, samt kontroll med rundballelager. Det er planlagt å gjennomføre kontroller på 5 til 10 % av foretakene hvert år. Videre vil det bli utført bekkeundersøkelser i vassdrag med dårlig vannkvalitet og i vassdrag rundt drikkevannskildene. En del forurensning fra landbruk kan reduseres ved hjelp av velfungerende hydrotekniske anlegg. Her kan SMIL-ordningen være aktuell som økonomisk støtte. Radiobjeller Søknad om støtte til radiobjeller for sau sendes til Nord-Trøndelag radiobjellelag, Ståle Lyng, 7790 MALM Om Miljøplan trinn 1 og 2 i forhold til produksjonstilskudd og regionalt miljø program (RMP) Kravet om miljøplan er fastsatt i forskrift. Fra 2003 har det vært et krav at alle foretak som mottar offentlige tilskudd i jordbruksproduksjon skal ha en miljøplan. Kravet til komplett og fullstendig miljøplan på det enkelte foretak er skjerpet. Kommunen har ikke myndighet til å gi utsatte frister for å utbedre mangler ved en miljøplan, for å unngå reduksjon i produksjonstilskuddet. Derfor arrangerer vi sammen med Norsk landbruksrådgivning kurs i miljøplanlegging. 6 av 11

7 MILJØPLANKURS Tid: 18. mars kl Sted: Herredshuset Verdal, møterom 3. etasje Kursinnhold - Kort gjennomgang av miljøplan trinn 1 (MP1), hva er obligatorisk og hva er frivillig - Gjennomgang av RMP og SMIL-ordning - Miljøplan trinn 2 (MP2), krav til innhold og eksempelbruk - Arbeid med egne planer Ta med kart over eiendommene du disponerer (eid og led), og heftet som heter veiledningshefte og miljøplan i jordbruket. Kurset er aktuelt for de som ikke har miljøplaner i orden. MP1 er obligatorisk, men MP2 kreves for enkelte tiltak i søknad om miljøtilskudd (RMP) og SMIL. Det blir mulighet til å arbeide med kart og registreringsdelen i MP1. Pris: 300 kr for medlemmer i Norsk landbruksrådgiving (NLR), 500 kr for ikke medlemmer. Prisen er inklusiv enkel bevertning. Påmelding innen 11. mars til eller eller tlf Kurset blir også annonsert i avisa, gjennom NLR og på kommunens hjemmeside. 7 av 11

8 Tilskudd til skogkultur 2013 Innsatsområde Bonitet/strøk Areal og prosentsatser Nyplanting Alle kr 1,- pr. utsatt plante. Merknader Kostnadstak, kr/da: G17/1200, Suppleringsplanting Alle kr 1,- pr. utsatt plante. G14/1050, G11/825, G8/600. Kr 6,50/pl. Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) Alle boniteter 185 kr/da og max. 55 G 14 og høyere 400 kr/da og max. 80 Maks godkjent kostnad er 500 kr/da. Maks godkjent kostnad er 800 kr/da. Markberedning (flekking) Der det er planlagt og gjennomført tiltak for naturlig foryngelse 90 kr/da og max. 30 Maks godkjent kostnad er 300 kr/da. Kunstig kvisting Lauv og furuskog 600 kr/da og max. 80 Maksimal godkjent kostnad er kr/da. Kun lauv og furu. Grøfting av fastmark For å få opp ny skog etter hogst. Tilskudd til suppleringsgrøfting kan være aktuelt. 3,60 kr/m og max 30 Maks godkjent kostnad er 12 kr/m. Grøftearbeidet skal være forhåndsgodkjent av skog-bruksmyndigheten. Gjødsling av plantefelt på myr Gamle plantefelt på myr hvor det er grøftet og gjødslingsbehov 100 kr/da og max. 30 Maks godkjent kostnad kr 350/da. 8 av 11

9 De viktigste vilkår for tilskudd til skogkultur: Skogbruksfeltet skal være minst 2 daa. Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes til kommunen snarest mulig etter at arbeidet er ferdig utført. For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at potten er tom, kan det søkes om tilskudd året etterpå dersom tilskuddsordning for tiltaket opprettholdes påfølgende år. Absolutt siste frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført. Avstandsregulering av lauv har kvalitetsproduksjon av lauvvirke som formål. Gråor, osp og bjørk er de mest aktuelle treslagene. Gjelder for bonitet 14 og høyere. Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. Søknad om tilskudd til skogkultur Søknad om statstilskudd og eller uttak av skogfond til skogbrukstiltak skal skrives på eget skjema utarbeidet av kommunen «Søknad om uttak av skogfond og/eller statstilskudd til skogbrukstiltak» som finnes på Kontakt Verdal kommune: Skogbrukssjef Trond Rian Kontakt Levanger/Frosta kommune: Skogbrukssjef Arne Ramdal / Skogpådriver Innherred Aage Berg / Statlige Skogbrukstilskudd 2013 Det er knyttet ulike mer detaljerte retningslinjer til flere av tilskuddsordningen. Bl.a gis ikke tilskudd til hogst av hkl 3 eller drifter under 50 m3. For detaljer kontakt kommunen. Alle tiltak unntatt tynning må forhåndsmeldes til kommunen. For mellomvanskelig terreng kan forhåndsmelding skje pr tlf/e-post til Innherred samkommune. Stedfesting av tiltak må gjøres. INNSATSOMRÅDE SATS FORUTSETNINGER Bilveger og tung traktorveg (v.kl. 7) Inntil 55 % Taubaneterreng 120 kr/m3 /20 kr/m3 Omfatter bruk av taubane, slepebane. Krav: Lilengde > 75 m og helning >40 %. Det kan i tillegg gis kr 20 pr m3 i tilskudd til transport fra standplass til godkjent leveringssted. Manuell hogst 30 kr/m3 Omfatter drifter som felles og kvistes med motorsag og kjøres frem med landbrukstraktor. Ikke tynning. Kan ikke 9 av 11

10 INNSATSOMRÅDE SATS FORUTSETNINGER kombineres med andre tilskudd. Lang transport kr/m3 Omfatter transport fram til godkjent leveringssted: gis 30 kr/m3 i tilskudd Kan ikke kombineres med andre tilskudd Mellomvanskelig terreng. Tiltak mot driftsulemper i hogstområde og i driftsveg. Manuell felling inn mot hogstmaskin. Manuell felling og innvinsjing mot hogstmaskin. Graving el sprenging for bedre framkommelighet med hogstmaskin /lassbærer. 50 % Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg mellom velteplass og hogstområde for å få med mer virke fra mellomvanskelig terreng. Fullskala driftsvegbygging ligger ikke innenfor intensjonen til ordningen. Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i fht ordinær skogsdrift. Tiltakene innenfor mellomvanskelig terreng kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 60,- pr ekstra kubikk i tilskudd. Oppretting av kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. Kavellegging av myr og annen bæresvak mark. Bro/rør for kryssing av bekkefar. (Uttrauging av myr eller inngrep med negative konsekvenser for miljø er ikke tilskuddberettiget) Mekanisk tynning 0-70 kr/m3 varierende med gjennomsnittsvolum på tynningsuttaket 10 av 11

11 Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiflis Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i Mer informasjon finnes her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd Ansatte på landbrukskontoret Navn Telefon e-post Arbeidsoppgaver Petter Bjarnes Enhetsleder med økonomisk- og personalansvar. Jordlov- og Trond Rian Solrun Vanebo Ingrun Sivertsen Arne Ramdal Ailin Wigelius og mob Arvid Tverdal Mariann Hovin konsesjonssaker. Stedfortreder enhetsleder, Skogbruk (V), Hjortevilt-/småvilt- /rovviltforvaltning (V), Innlandsfiske (ISK), Biologisk mangfold/naturmangfoldlov (ISK), Møtesekretær utmarksnemnd (V). Produksjonstilskudd,V RMP, V Tidligpensjon V Sykdomsavløsning, V Autorisasjonsbevis, plantevern, L&V Landbruksregisterte. Fakturering/innfordring. Gårdskart Produksjonstilskudd m/avløserordning ferie & fritid (L). Miljøtilskudd/ RMP (L), SMILtilskudd ISK, Bygdeutviklingsmidler/ tilleggsnæring (ISK), Bondens marked, Inn på tunet, Økologisk landbruk (ISK), Landbruksregister (L), Godkjenning beiter (L) Skogbruk i Levanger og Frosta, Sekretær/oppsyn for Reinsjø fjellstyre og Skogn fjellstyre, sekretær Viltnemnda (L) Jord- og konsesjonsloven, L&V Sykdomsavløsning L, Tidligpensjon L&V, Nydyrking L&V, Avlingsskader Endra jord, RMP, gåseskader, ferdiggodkjenning av arealer, gårdskart, forurensning, taksering av graveskader, landbrukspolitisk handlingsplan, skog BU- midler tradisjonelt landbruk, Bioenergiprogrammet Vannrammedirektivet, Forurensning, Taksering av graveskader, Friluftsloven, Infoskriv 11 av 11

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03.

Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03. Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 12.03.2014 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester NOTAT 2012 22 En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester VALBORG INGUNN PER CHRISTIAN KVAKKESTAD NEBELL RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Vintertur med klassa

Vintertur med klassa INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 6/2013 11. april Årg. 36 Vintertur med klassa Kristoffer Engesmo og Tormod Eggan graver snøhule under årets vintertur for 10. klassingene. Mer om turen på

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Innhold Innledning... 3 Stillingsoversikt... 3 Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange... 4 Landbrukskontorets oppdrag og tjenesteproduksjon... 4 2 Spesielle

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer