RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2014"

Transkript

1 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2014 Innhold SMIL... 2 Saksgang, prosjektstart og utbetaling av tilskudd... 3 Forurensningstiltak... 4 Hydrotekniske tiltak... 4 Fangdammer... 5 Bygningstekniske tiltak... 5 Kulturlandskapstiltak... 6 Kulturminner og kulturmiljøer/freda og verneverdige bygninger... 6 Skjøtsel av kantsoner mellom dyrket mark og skog... 7 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt... 7 SKOG... 8 Næringstiltak i skog... 8 Miljøtiltak i skog... 9 Prioritering og tilskuddssatser for nærings- og miljøtiltak i skog SMIL- og NMSK-midler Follo

2 SMIL Generelle vilkår: Kommunens retningslinjer bygger på en flerårig tiltaksstrategi ( (arbeid med rullering er utsatt)), forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet, samt kommentarer til forskriften og rundskriv 7/2005 fra Statens landbruksforvaltning. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er hjemlet i jordloven. Våre retningslinjer bygger i tillegg på forvaltningsrutiner for behandling av SMIL-saker i Oslo og Akershus, mars Formål: Formålet er å redusere forurensningen fra jordbruket samt og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Virkeområde/Hvem kan søke: Prosjektene/tiltakene må utføres på landbrukseiendommer som kan nyttes til jord- og skogbruk. SMIL-tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon eller skogbruk. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret, samt registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. Tilskudd kan også gis til tiltak i områder som er vernet etter lov om naturvern, eller objekter/arealer som er vernet etter lov om kulturminner. Søkere er foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller enhver som er registrert i enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelt tiltak/prosjekt. Lag/foreninger kan også søke så sant de er registrert i Enhetsregisteret. Arbeidsfrist: 1-3 år fra innvilget søknad. Kommunen kan forlenge arbeidsfristen med inntil 2 år, slik at samlet arbeidsfrist blir 5 år. Ved ønske om eventuell ytterligere forlengelse, må det søkes via landbrukskontoret til Fylkesmannen om dispensasjon fra forskriften. Vilkår for støtte: Støtte til miljøtiltak gis med bakgrunn i godkjent kostnadsoverslag, hvor tilskuddet utbetales etter godkjent regnskap. Tiltaket skal utføres i henhold til plan og godkjente typetegninger, dersom dette er aktuelt. Landbruksforvaltningen kan bistå med typetegninger til søker. Ved brudd på vilkår kan tilskuddet inndras eller eventuelt kreves tilbakebetalt. Dersom kostnadene vedrørende anlegget skulle bli høyere enn det godkjente kostnadsoverslaget, er det anledning til å fremme tilleggssøknad med en tilleggsplan. På tilleggssøknaden må det komme tydelig frem hva tillegget er og hvorfor kostnadene er blitt større. For foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket, og som søker om SMIL-midler, skal miljøplan trinn 2 legges ved søknaden. Kontroll: Landbrukskontoret har hovedansvaret for å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskudd på landbruksområdet brukes i samsvar med overordnede forutsetninger og forvaltes i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkesmannen kan gjennomføre forvaltningskontroller i kommunene. Side 2 av 10

3 Saksgang, prosjektstart og utbetaling av tilskudd Når søknad med kostnadsoverslag, planbeskrivelse og kart er godkjent av landbrukskontoret, skrives innvilgningsbrev for tilskudd. Innvilgningsbrevet sendes sammen med komplett søknad til søker. Etter dette kan arbeidene igangsettes. Det kan etter forespørsel dispenseres fra oppstarttidspunkt ved behov. Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søker, og det er som før mulig med delutbetaling av tilskuddet med inntil 75 % forskudd. De siste 25 % kan utbetales når hele planen er utført, kontrollert og godkjent. Egeninnsats kan settes til kr 200,- pr. time for manuelt arbeid. Tilskuddet vil bli utbetalt til oppgitt kontonummer på søknadsskjema. Utbetalingen skjer ved at landbrukskontoret fyller ut og sender inn saldokort til fylkesmannens landbruksavdeling, som så utbetaler tilskuddet. Ved brudd på betingelsene, kan tilskuddet inndras/kreves tilbakebetalt. Kommunen, Fylkesmannen, SLF eller Riksrevisjonen kan foreta stikkprøvekontroll av tiltaket. Alle vedtak gir klageadgang etter forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes Fylkesmannens Landbruksavdeling gjennom Follo landbrukskontor postboks 183, 1431 Ås. Tiltak mot forurensning har førsteprioritet sammen med tiltak i vannområder som etter EU sitt vanndirektiv er med i første tiltaksfase. I Follo så er dette vannområdene MORSA og PURA. Det er i tillegg et ønske at bruk av SMIL-midler i størst mulig grad gjenspeiler prioriteringer i RMP-ordningen for landbruket i Oslo og Akershus Innkomne søknader blir behandlet forløpende. Det skal avholdes minst ett informasjonsmøte med faglagene i året. Søkere vil finne informasjon om de aktuelle SMIL-tiltak på landbrukskontorets internettside Side 3 av 10

4 Forurensningstiltak Hydrotekniske tiltak Inntil 70 % tilskudd av kostnadsoverslag i MORSA samt Bunnefjorden med Årungenog Gjersjøvassdraget (PURA) Inntil 50 % tilskudd i resten av Follo Gjelder utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp. Vanlig grøfting omfattes ikke av ordningen. Det henvises til egen tilskuddsordning når det gjelder grøfting. Aktuelle tiltak er: Åpne avskjæringsgrøfter Nye nedløpskummer med utløpsgrøfter Terrengutforming for bedre kontroll med overflatevann/motfall til nedløpskummer Grave opp gamle rørgater til nye åpne kanaler Oppdimensjonering av eksisterende avløp Reparasjon/tetting av koplingskummer Reparasjon og tetting av eldre rørgater Sikring av rørutløp Forbyggingsarbeider, herunder sikring av bunn og sider i kanaler Side 4 av 10

5 Fangdammer Inntil 70 % tilskudd av kostnadsoverslag Graving og etablering av selve fangdammen Tømming av sedimentasjonskammer og rensk av våtmarksfilter Fangdammer i jordbrukslandskapet er et effektivt tiltak for å få renere bekker. Renseprosesser i en fangdam omfatter: Sedimentering av partikler og partikkelbundne stoffer Biologisk opptak og omdanning av næringsstoffer Kjemisk binding av næringsstoff til sediment Bioforsk har gjennom forsøk vist at i middel fjerner fangdammer som utgjør minst 0,1 % av nedbørfeltet; 70 % partikler, 40 % fosfor og 10 % nitrogen. Bygningstekniske tiltak Gjelder bygningsmessige tiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg. Tilskudd med inntil 35 % av kostnadsoverslag Aktuelle tiltak: Utvidelse av eksisterende husdyrgjødsellager utover 8 måneder til 12 måneder i spesielt utsatte områder (Morsa og PURA) Nye gjødselporter Nye gjødselkummer/lager Tiltak som reduserer avrenning av husdyrgjødsel fra talle, hindre avrenning fra utekveer og samleplasser Maksimalt tilskuddsbeløp i løpet av 5 år er kr ,-. Side 5 av 10

6 Kulturlandskapstiltak Kulturminner og kulturmiljøer/freda og verneverdige bygninger Det kan gis til tilskudd til kulturlandskap som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting, ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Dette omfatter bl.a. tiltak som: Ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark. Eksempler er rydding /istandsetting av gamle beiter som er ute av bruk, restaurering av gamle slåtteenger, opprensking/utbedring av gårdsdammer m.m. Tiltak som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet. Eksempler er opparbeidelse av sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet, viktige linjedrag i landskapet, og forenkling av atkomst til utmark og strandsoner. Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Eksempler på kulturminner er alle slags verneverdige bygninger på gårdstun og i inn- og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til smier, koier og kvernhus. Gravhauger, rydningsrøyser, steingjerder, gamle veifar, fe-gater, alléer, jakt- og fangstinnretninger. Landbrukskontoret kontakter regional kulturminneforvaltning (Fylkeskommunen) ved søknader om istandsettelse av freda og verneverdige bygninger, eller skjøtsel av kulturminner. Arbeider må utføres i henhold til godkjenning/tilråding fra kulturminnemyndighet. Tilskudd: Biologisk mangfold, gammel kulturmark m.m: Inntil 70 % Tilgjengelighet og opplevelser i landskapet: Inntil 70 % Kulturminner og kulturmiljøer: Inntil 70 % Freda og verneverdige bygninger: Inntil 70 %, dog maksimum kr pr. bygning Side 6 av 10

7 Skjøtsel av kantsoner mellom dyrket mark og skog Forutsetninger: En sone på minst 5 meter skal skjøttes ved fristilling av lauvtrær med avstand på 2-5 meter. Nyetablering av kantsone hvor gran vokser helt ut mot jordet. (Få opp lauvskog og øke det biologiske mangfoldet.) Det gis ikke tilskudd til å felle hogstmoden skog. Kantsonene må være egnet for skjøtsel og tiltaket må forhåndsgodkjennes gjennom søknad (SMIL-skjema), beskrivelse og evt. bilder. Det gis tilskudd til maksimum 1500 meter kantsone årlig. Søknad om skjøtsel av samme kantsone vil aksepteres etter en omløpstid på minimum 10 år. Tilskudd: Det gis et engangstilskudd på inntil 70 % og maksimalt kr. 15,- pr. løpemeter kantsone. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt Formålet er å legge forholdene til rette for helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Formålet er altså å få i gang prosesser som leder fram til søknader på gode SMIL-tiltak. Tilskudd: Inntil 100 % Side 7 av 10

8 SKOG Innledning Kommunale retningslinjer bygger på gjeldende Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( ). Kommunen avgjør om tiltaket får tilskudd. Innvilget tilskudd utbetales fra Fylkesmannen via skogfondskontoen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også en pott for tilskudd til veibygging og til drift med hest. Se regler for ordningen på fylkesmannens internettsider. Disse ordningene er utenfor kommunenes myndighetsområde, og holdes derfor utenom prioriteringen her. Utbetaling av tilskudd er avhengig av at det er nok tilgjengelige tilskuddsmidler. Søknader som eventuelt mottas etter at årets tilskuddspott er brukt opp, vil bli prioritert først ved neste års tildeling. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, om vilkår for tilskuddet ikke er oppfylt, eller arealet blir omdisponert til annet forhold enn skogproduksjon innen 5 år. Vedtak gjort etter disse retningslinjer kan påklages til Fylkesmannen etter forvaltningslovens bestemmelser. Næringstiltak i skog Ungskogpleie Tilskudd gis til mekanisk vegetasjonskontroll og avstandsregulering. Pleien skal fristille er passende antall av de relativt beste trærne. Etter ungskogpleie bør det være fristilt 120 til 150 trær pr dekar på lav og middels bonitet og opp mot 300 trær pr. dekar på de beste boniteter. Der det satses på granskog bør det etter inngrepet være minimum 10 % løvtrær. Prioriter gjerne, om mulig, rogn og selje. Det skal tas hensyn til landskapspleie ved variasjon i treslag, spesielt i stell av kantsoner, og ved å unngå rydding av små myrer og fjellknatter, m.v. Side 8 av 10

9 Stammekvisting Tilskudd gis til stammekvisting av løvtrær. Middeldiameter i brysthøyde på stammekvistede trær i bestandet bør ikke overstige 10 cm på bark. Største diameter på kvistede trær skal ikke overstige 15 cm. Greintykkelse på kvistede trær skal ikke overstige 2,5 cm. Full kvistfri høyde skal være minst 4 meter etter en eller flere omganger med kvisting. Etter hver kvisting skal minimum 50 % av trehøyden ha grønn krone. Antall kvistede trær pr. dekar skal ligge mellom 30 og 80. Markberedning Markberedning må utføres som flekkmarkberedning med maksimalt 200 flekker pr. dekar. Hver flekk skal være minst 30 x 30 cm, og maksimum 0,5 m². Generelt for tilskudd til skogkultur Tilskuddsordningen gjelder alle skogeiendommer i Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård som har mer enn 10 dekar produktiv skog. Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført. Feltet skal være minst 2 dekar. Skogeieren har plikt til å følge opp tiltaket. Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, vise tiltaket og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon bestemmer. Søknad om tilskudd skal sendes kommunen snarest mulig etter at arbeidet er utført og må inneholde beskrivelse av hvor tiltaket er gjennomført (for eksempel bestandsnummer), areal, hvem som har utført arbeidet og kostnad uten m.v.a. Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår for tilskudd som gjelder det året. Frist for søknad om tilskudd til skogkulturtiltak er 15. november. Miljøtiltak i skog Skjøtsel av nøkkelbiotoper Skjøtsel hh. anbefalinger gitt ifbm. MiS-registreringer som høyner naturverdiene i lokaliteten kan gis tilskudd. Ikke-hogst i nøkkelbiotoper Nøkkelbiotopene skal være registrert i forbindelse med dokumenterte miljøregistreringer i skog eller knyttet til lokaliteter med betydning for rødlistete arter. Generelt for miljøtiltak i skog Søknad om tilskudd skal sendes kommunen ved Landbrukskontoret i Follo og svar skal være mottatt før tiltaket settes i gang. Avhengig av tildelt tilskuddspott og årets forbruk kan svar på søknader bli satt på vent til neste år. Frist for søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog er 15. oktober. Side 9 av 10

10 Prioritering og tilskuddssatser for nærings- og miljøtiltak i skog Tiltak Prioritet Prosent Merknad Ungskogpleie 1 30 Max tilskuddsgrunnlag 700 kr/daa Stammekvisting løvtrær 1 30 Max tilskuddsgrunnlag 700 kr/daa Markberedning 1 30 Nøkkelbiotoper - skjøtsel 2 70 Forhåndssøknad Nøkkelbiotoper ikke-hogst % av nettoverdi minus egenandel NB: Tilskudd til veibygging og drift med hest omfattes av andre midler, og omfattes ikke av prioriteringen her. SMIL- og NMSK-midler Follo 2014 KOMMUNE SMIL NMSK Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård SUM FOLLO Ås, Lars Martin Julseth Landbrukssjef Side 10 av 10

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Landbruk Infoskriv februar 2013

Landbruk Infoskriv februar 2013 Landbruk Infoskriv februar 2013 Gårdskarta- frist fredag 31.mai for å melde inn endringer Via nettjenesten «gårdskart på internett» kan alle hente ut oversikt over arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer.

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2014 INNHOLD SMIL Tilskudd til drenering Miljøplan Miljøplankurs Avløserrefusjon ved sykdom Jordarbeiding

Detaljer

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 Januar 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 30.09.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Landbruk 2007-19 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1.0 Innledning. 5 1.1 Bakgrunn. 5 1.2 Organisering og tematisering 5 1.3 Forholdet til kommuneplanen... 5 1.4 Revisjon

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer