EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE"

Transkript

1 KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring, men også forhold som går på innsparinger og effektivisering er medvirkende årsaker. Også våre holdninger må vi se nærmere på. Risikovurdering mangler Risikovurdering er ikke blitt tilstrekkelig fokusert og kompetansen innen brann- og ulykkessikring er ikke høyt nok prioritert, hevder Ole A. Westberg. For åttende gang inviterer han, i samarbeid med Norske Sivilingeniørers Forening og Ketill Børge-Ask, energibransjen til stor sikkerhetskonferanse. FOR ÅTTENDE GANG: Parhestene Ole A. Westberg, Norconsult AS, til venstre og Ketill Børge-Ask fra Norske Svilingeniørers Forening, kan nok en gang ønske velkommen til en konferanse om brann og sikkerhet i kraftanlegg. Denne gang på Hell i Nord-Trøndelag. Hva med regelverket? I samarbeid med DBE, PE og kraftforsyningen er NVE nå i ferd med å få utviklet nye retningslinjer - en Temaveileder - for norsk kraftforsyning. Denne ventes å foreligge tidlig neste år (2002). Vil dette gi kraftverkene oversikt og bedre forståelse og tolkning av regelverket? BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG 5-7 november RICA HELL HOTEL, Hell Program - se side 4 MELD DEG PÅ NÅ! Se siste side

2 2 Vel møtt i HELL For åttende gang kan Norske Sivilingeniørers Forening ønske velkommen til en konferanse innen brannvern og sikkerhet i kraftanlegg. Årets konferanse, som vi denne gang har valgt å legge til Hell i Nord-Trøndelag, tar for seg siste nytt i brannteknisk utstyr, lover og regler, forskning og utvikling innen brannsikkerhet - med overordnet fokus på kraftstasjoner. I over tyve år har NIF hatt brann og sikkerhet på sin kurs- og konferanse-agenda. Og nettopp innenfor et tema som brannvern og sikkerhet i kraftanlegg, har vi i løpet av en tiårs periode klart å samle et miljø av fagfolk, som alle har en klar felles interesse: Hvordan kan vi bedre sikkerheten ved våre kraftstasjoner!? Dette forumet er bygget opp gjennom en bevisst satsing på å skaffe de beste fagfolkene til å holde foredrag om aktuelle temaer som vi vet opptar bransjen til enhver tid, som regler og forskrifter, siste innenfor slukke-og redningsutstyr, og sist men ikke minst: disse konferansene er blitt et viktig treffsted for bransjen, den møteplassen hvor kanskje den uformelle prat og diskusjon mann og mann imellom blir like viktig som foredragene. Samt at utstillere får anledning til å delta - både med stands og i debatten og det sosiale samværet. Gjennom avisen Brannbullen vil vi etter årets konferanse gi tilbakemelding fra selve arrangementet. Gjennom reportasjer, referater og bilder skal vi gi dere høydepunkter og nyheter fra det som kommer fram og det som bransjen er opptatt av. Men før det - velkommen til enda en konferanse - denne gang i Nord-Trøndelag og Hell. Ketill Børge-Ask Norske Sivilingeniørers Forening Tilstanden i flere kraftstasjoner: En samlet energibransje, myndigheter og forsikringsselskaper ser med økende bekymring for mulige ulykker med store transformatorer i fjellanlegg. Tall fra forsikringsbransjen viser også at antall ulykker øker. UROVEKKENDE Av: Ole A. Westberg I dag er det rundt oljefylte krafttransformatorer med ytelse over 10 MVA i drift i Norge. Hver av dem representerer en gjennomsnittlig brannbelastning på 300 MWh. De største transformatorene inneholder opptil 90 tonn varm mineralolje og ti tonn papir. Alle disse transformatorene blir hvert år et år eldre og eiernes interesse for deres tilstand og restlevetid er økende. Feil og mangler Utvikling av vann og syre i mineraloljen kan ikke forhindres og kan heller ikke helt fjernes ved regenerering og utskifting. Hva kan skje om det oppstår en elektrisk feil i transformatoren, enten på grunn av overspenninger, materialfeil, mekanisk påkjenning, etc? Vil utløsning av vern stoppe en farlig energiutvikling? Vil gassutvikling føre til antennelse og sprengning av trafokassen? Vil olje/damp antennes? Uro Usikkerheten rundt alle disse spørsmål vekker uro hos de involverte parter. De-regulering av energimarkedet har ført til kortsiktig økonomistyring med tilhørende hyppige start/stopp sekvenser og uvanlige kjøremønstre. Videre er overlast blitt en vanlig foreteelse. Disse driftsforhold ble normalt ikke lagt til grunn for de gjeldende IEC-standarder og komponentene er ikke konstruert med tanke på disse driftsforhold. For høye og ujevne temperaturer og unormale mekaniske belastninger blir en følge av slik utnyttelse. Aldring Og aldringen øker dramatisk. Dette vet vi. Det vi ikke er så sikre på er om disse kjøremønstre dramatisk vil øke risikoen for å utløse alvorlige driftsforstyrrelser og havarier. Uansett hvor god en tilstandsanalyse er vil aldringsfenomenene være gjenstand for usikkerhet og tvil rundt transformatorenes tilstand og restlevetid. De økonomiske føringer vil lett kunne friste eierne til uansvarlig drift som kan få fatale følger. Menneskelig svikt Irregularitet og ulykker kan alltid oppstå på grunn av menneskelig og teknisk svikt. Risikovurdering er ikke tilstrekkelig blitt fokusert og kompetansen innen dette felt er ikke et prioritert tema i bransjen. Ulykker øker Antall årlige ulykker og irregulære hendelser er i følge forsikringsselskapene økende. Det antas at dette i hovedsak skyldes aldringsfenomener hvor endringer av egenskapene til olje og papir er fremtredene og hvor produksjons/materialfeil blir realisert får alvorlige konsekvenser. Ansvarlig utgiver: NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 Temaveileder gir retningslinjer NVE har i samarbeid med DBE, PE og kraftforsyningen utviklet retningslinjer - en Temaveileder - for norsk kraftforsyning. Den nye veilederen ventes å foreligge tidlig neste år (2002). Bedre samordning av lover og regler? Med bakgrunn i andre fagmyndigheters endring av regelverket innenfor området brannsikkerhet har NVE sett behovet for harmonisering av regelverk, og håndtering av dette innenfor området brannsikkerhet i kraftforsyningen i Norge. Arbeidet har pågått siden 1999 og har vært ute på høring i diverse berørte instanser før den nå, i løpet av få måneder, vil foreligge ferdig. Alle objekter Temaveiledningen vil omfatte alle objekter innen kraftforsyningen, både anlegg i fjell og utendørsanlegg, og er anerkjent av og veiledende for alle involverte myndigheter på ethvert nivå. Hovedfokus i utarbeidelsen av temaveiledningen har vært større anlegg i fjell/under dagen, men den kan også benyttes som rettesnor i forbindelse med brannsikring av mindre anlegg, og anlegg i dagen. Veiledningen skiller mellom tiltak som skal gjennomføres, der det henvises til aktuell lov- og/eller forskriftshjemmel, og tiltak som bør gjennomføres, som er forslag til tiltak og løsninger. Hvem er ansvarlig? - Den enkelte objekteier er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover og forskrifter. Veiledningen er ment å skulle gi innsikt i hvordan kravene til et område som brannsikkerhet kan innfris, det vil si hvordan kravene i de mest sentrale forskrifter kan innfris, sier ansvarlig for Temaveilederen, NVEs Bjarne Larsen til Brannbullen. Larsen hevder at det ikke ligger innenfor NVEs mandat å gå inn og styre og påta seg formynderrollen når det gjelder håndhevelse av lovverket. - Når det gjelder brann- og eksplosjonssikring i våre kraftstasjoner og -anlegg så er det Brannloven som gjelder. Og her er det Direktoratet for brann- og IKKE FORMYNDER: NVEs Bjarne Larsen håper at den nye veiledningen vil gi bedre klarhet i ansvarsforhold. eksplosjonsvern (DBE) som helt suverent har myndighet til å iverkstette tiltak og påbud, hevder han. Han viser til andre instanser, som PE (Produkt- og eltilsynet) og de lokale brannvesen som har lignende ansvar innenfor sine respektive fagområder, henholdsvis elektriske kabler / utstyr og rømnings- og evakueringsplaner. Lover og forskrifter for brannvern i kraftforsyning Lover - Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern (Brannloven) - Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Tilsynsloven) - Lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetting og fordeling av energi mm (Energiloven) - Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrifter - Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli 1990 (FOBTOB) - Forskrift om elektriske anlegg forsyningsanlegg (Produksjons- og distribusjonsanlegg) (FEA-F) av 18. august Forskrift om elektriske lavspeningsanlegg (FEL), fastsatt 6. november Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (FSH), fastsatt 30. oktober Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenninsanlegg (FSL), fastsatt 30. oktober Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), fastsatt 15. august Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen, fastsatt 6. oktober 1994

4 4 PROGRAM BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NOVEMBER, RICA HELL HOTEL, HELL Mandag 5. november 0930 Registrering 1000 Åpning/Velkommen Ole A. Westberg 1015 Organisering, sikkerhetstiltak, brannvern i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Gunnar Binde 1100 Meråker Kraftstasjon - sikkerhetstiltak Helge Teveldal 1130 Meråker - et godt eksempel Atle Wahl, Gjensidige Forsikring 1200 Lunsj / Utstilling 1330 Avreise til Meråker Kraftstasjon - besiktigelse, diskusjon 1800 Ankomst Rica Hell Hotel 1215 Lunsj 1330 Betydelig satsing i Statnett på vern og brannsikkerhet Leif Vikane, Statnett SF 1430 Pause 1500 Brannsikkerhet i Norsk Hydro Energis anlegg Thor Petter Pedersen, Norsk Hydro Energi 1600 Slokkemidler, redningsutstyr, alarmering - nyheter Ole A. Westberg, Norconsult AS 1700 Pause 1730 Leverandørene presenterer seg 1900 Slutt - forfriskninger 2000 Middag 2000 Middag Onsdag 7. november Tirsdag 6. november 0830 Ledelse, organisasjon, motivasjon, holdninger Atle Wahl, Gjensidige Forsikring 0930 Forskningsprosjektet: Sikkerhetstiltak mot eksplosjon og brann i kraftanlegg (SEBK) - status og resultater Ole A. Westberg, Norconsult AS 1000 Pause / Utstilling 1030 SEBK forts Driftsforholdenes betydning for levetid og sikkerhet Karstein Longva, Møre Trafo AS 0830 Brannsikkerhet i kraftforyningen - regelverk - tolkning og praktisk veiledning Bjarne Larsen, Norges vassdrags- og energiverk 0945 Pause - utsjekking fra hotellrom 1030 Erfaringer fra brannsikkerhetsarbeid i svensk energiforsyning Tommy Magnussen, Ringhals Kärnkraftverk 1115 Deltakeres erfaringer innen sikkerhetstiltak - inviterte innlegg 1300 Avslutning/lunsj

5 5 En konferanse for Konferansen BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, som finner sted november på Hell i Nord-Trøndelag, tar for seg et overordnet sikkerhetsaspektet i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Blant foredragsholderne finner vi landets ypperste ekspertise på brann- og ulykkessikring. Hit kommer fagfolk fra bedrifter, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper og myndighetene. - Konferansen henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid å gjøre. Videre vil brannvernledere, planleggere og driftspersonell i energiselskaper, konsulenter og leverandører av utstyr ha utbytte av et slikt arrangement. Utstilling Også under årets brannsikkerhetskonferanse vil det bli invitert til en utstilling, hvor leverandører av utstyr skal vise fram siste nytt innenfor sikringsverktøy, alarmtjenester, slukkeutstyr m.m.. Utstillingen vil være åpen under hele konferansen. Sosialt og kulturelt Trivsel og sosialt samvær. Innslag som ikke bare handler om faglige ting. Kultur og underholdning blir viktige innslag under årets konferanse....og med blikk på - ledelse, organisasjon, holdninger - levetid for og sikkerhet av transformatorer - sikkerhetstiltak mot eksplosjon og brann i kraftanlegg - forskningsprosjekt - praktisk veileder for tolkning av lover, forskrifter og regler - ekskursjon til Meråker kraftverk - praktiske sikkerhetstiltak - kulturelle og kulinariske overraskelser Praktiske opplysninger Nr: Tid: november 2001 Sted: Rica Hell Hotel, Hell Programkomitè: Ole A. Westberg, Norconsult AS Ketill Børge-Ask, NIF Kontaktperson: Ketill Børge-Ask, NIF E-post: Deltakeravgift: Kr ,- for MNIF og kr ,- for ikke-medlem. Avgiften inkluderer dokumentasjon, ekskl. hotellopphold. Påmeldingsfrist: 12. oktober 2001 Hotell: Helpensjon Rica Hell Hotel, Hell, kr 1.135,- pr. døgn Dagpakke ikke-boende kr. 395,- pr.dag Middag ikke-boende kr. 400,- pr. dag Påmelding: Norske Sivilingeniørers Forening (NIF), Studiesenteret Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: / 60 Telefaks: / 02 Internett: Ved avbestilling etter må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr , - etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør:

6 6 Nye tiltak mot eksplosjon og brann i kraftanlegg Tiltak som kan øke personsikkerheten og begrense skadevirkning og minimalisere produksjonstap etter ulykke i kraftstasjoner er nå på trappene. På initiativ fra Norconsult og på bestilling fra NVE og Norges forskningsråd i samarbeid med EBL Kompetanse er prosjektet «Sikkerhetstiltak mot eksplosjon og brann i kraftanlegg (SEBK-prosjektet)» i sin avsluttende fase. Med fokus på PERSONSIKKERHET Prosjektet tar sikte på å komme frem til retningslinjer for bedre sikring av krafttransformatorer og for utforming av transformatorrom hvor optimal sikkerhet mot eksplosjons og brann står sentralt. Det samme vil planlegging og drift av tilstøtende arealer med spesiell fokus på sikring av mennesker og verdier. Fem millioner kr. SEBK-prosjektet har fått full støtte fra alle ledende energiselskaper i Norge og tre av forsikringsselskapene. Prosjektets kostnadsramme er på fem millioner NOK, hvorav Norges forskningsråd bidrar med rundt halvparten av beløpet. Også i Sverige har prosjektet blitt møtt med stor interesse gjennom aktører som Vattenfall, Ringhals og Brandforsk. Sistnevnte bidrar med kr i kontantstøtte. Seks faser Prosjektet startet i 1999, og skal ha vært gjennom seks faser før endelig sluttrapport vil foreligge i januar Arbeidet utføres av en tverrfaglig prosjektgruppe med Norconsult i spissen. GexCon (tidligere CMR) i Bergen er hovedutførende når det gjelder forskningsoppgavene i prosjektet. I Styringsgruppen sitter Knut Ove Lien, Statkraft (styreleder), Askjell Tonstad, Sira-Kvina Kraftselskap, Atle Wahl, Gjensidige, Tor Langrud, NVE og Thomas Wiborg, EBL Kompetanse. I Referansegruppen sitter alle vesentlige aktører fra energiverk, forsikringsselskap og myndigheter som er opptatt av dette tema. Prosjektleder Prosjektet ledes av Ole A. Westberg som gjennom en årrekke har vært en pådriver for økt sikkerhet mot brann og eksplosjon i kraftanlegg i fjell. År med diskusjon Norske fagmiljøer har diskutert problemene rundt forbedring av personsikkerhet og verdisikring ved ulykker i kraftforsyningsanlegg i en rekke år. SEBK prosjektet skal identifisere og beregne virkningene av eksplosjoner i oljedamp eller dets spalteprodukter i forbindelse med krafttransformatorer. Videre skal man se på tiltak for å begrense skadevirkningene ved eksplosjon eller brann i kraftanlegg. Erfaringsdata En rekke tidligere resultater og erfaringsmateriell fra tidligere utførte prosjekter, som fra oljeindustrien og Forsvaret er tatt inn i prosjektet. Likeledes er resultater hentet fra energiforsyningen og SINTEF tatt med og bearbeidet i prosjektet. Rapporter fra ulykker i norske og utenlandske kraftforsyningsanlegg blir studert og vurdert og konklusjoner trekkes. Prosjektet gir også status over kjente metoder for slokking og begrensninger av skadeomfang. Halon Erstatningsproblemene rundt utfasing av Halon, som vil skje fram til , vil også stå sentralt i prosjektet. Videre vil utløsning av vern, slokking og eksplosjonsundertrykkende tiltak få en spesiell fokusering. Oljebrytere og kabler Etter anmodning fra NVE skal også andre brannbelastende forhold i fjellanlegg som oljebrytere og kabler vies spesiell oppmerksomhet i de to første faser av prosjektet. Dessuten skal BEDRE SIKRING Krafttransformatorer og utforming av transformatorrom hvor optimal sikkerhet mot eksplosjon og brann står sentralt, er viktige elementer i SEBK-prosjektet. det, etter påbud fra Kommunal- og regionaldepartementet, vies spesiell oppmerksomhet mot rømningsveier og øvrige personsikkerhetstiltak. Målgruppe Eiere av vannkraftverk i fjell og overføringsnett er den primære målgruppe for prosjektet. Videre er store smelteverk, offshore-virksomheten og forsvaret også aktuelle målgrupper.

7 7 Uhellene i kraftstasjonene øker Skal vi regulere for forandringens skyld? Har og krav til teknologi og vedlikehold på akkord Energiloven ført til for mye fokus på inntjening med ønsket om mer penger i kassa - både for og krav til effektivitet? Går sikkerhet energiverkene og dem som jobber der? Færre uhell i de små enhetene "...vi må også snakke om holdninger..." Ulykker og irregulære hendelser er økende i norske kraftstasjoner. Krav til effektivitet og inntjening har ført til større belastning og økt slitasje på utstyret. Energiloven fra 1991 førte til at mye av fokus ble dreid mot rasjonalisering og inntjening. Dette har også gjort noe med holdningene våre... Reguleringskåte Ikke bare i energibransjen, men i store deler av samfunnet er det de ti-femten siste år blitt utvist en reguleringskåthet, hvor krav til stadig mer penger i kassa er kommet i hovedfokus. I forsikringsbransjen ser man en sammenheng mellom der hvor rasjonalisering og effektivisering er kommet lengst, er det en tendens til skader og avbrudd. Energiloven - Etter at Energiloven trådte i kraft i 1991 kan det se ut som om kravene til effektivitet og pengeinntjening har vokst, mens krav som går på vedlikehold og teknologisk kompetanse har minket, hevder Atle Wahl i Gjensidige forsikring. - Kanskje kan sammenslåing av flere mindre enheter gi bedre økonomiske uttellinger på kort sikt. Men sett fra vårt ståsted har dette ikke bidratt til å øke kvaliteten på hverken utstyr eller personell. Snarere tvert imot! - Sikkerheten, både overfor personalet og utstyret, blir langt bedre ivaretatt ved de mindre kraftstasjoner enn ved de store, er Wahls påstand. Den samme tendensen ser vi også for de kraftstasjoner som ligger ute i periferien. Skader og uventetede hendelser er langt færre her enn for anleggene i bynære strøk. Divisjoner Atle Wahl er ansvarlig for elverksdivisjonen i Gjensidige Forsikring. Han sier til Brannbullen at man nå i forsikringsbransjen "Vi rangerer kraftstasjonene i divisjoner" plasserer kraftverkene i divisjoner, ut ifra i hvilken grad de er i stand til å imøtekomme kravene til sikkerhet og pålitelighet for både utstyr og mennesker. - De mindre kraftasjonene, sammen med de ute i distriktene, tilhører stort sett elitedivisjonen, sier Wahl. Holdningsendring Det er på mange måter en holdningsendring som preger denne delen av norsk industri som så mange andre deler av norsk samfunnsliv for tiden. Børs og marked, pengeflyttere og kravene til økonomisk gevinst for både eiere og ansatte, har på mange måter ført oss vekk fra holdninger som nok var mer fremherskende tidligere: Stoltheten ved i første rekke å gjøre et godt arbeid, en nærhet til det verktøyet og den teknologien du betjente og en større medfølelse for den bedrift og organisasjon man arbeidet for. I dag er det egoismen, og det å tjene penger, som nok kommer sterkere fram. Pengeflyttere - En kraftstasjon kan ikke leve av pengeflyttere. Det er og blir den teknologiske kompetansen som må være avgjørende. Nå for tiden virker det som om man heller går på akkord med både teknologi, organisasjonsmønster og utstyr for å tjene penger som raskt som mulig. Det er klart at dette ikke kan holde i lengden. Dagens ledere er mer opptatt av egne lønninger og betingelser a la fallskjermer enn den teknologi-kultur de skal dyrke. Og i tillegg - hvordan kan man skape et miljø som ikke er der - alt skal jo fjernstyres. Er det av det gode? Erfaring kan man ikke kan dytte inn i datasystemer, erklærer Wahl. 40 prosents marked I dag har Gjensidige forsikret rundt 40 prosent av samtlige av landets kraftstasjoner. Selskapet har således en god oversikt over kvaliteten på våre kraftverk. De arbeider også MER TEKNOLOGI: - Vi er kommet for langt der pengene styrer. Fag-soltheten og den teknologiske kompetansen må igjen komme til heder og verdighet, hevder Gjensidiges Atle Wahl. kontinuerlig med å bedre rutiner for både vedlikehold, tilstandskontroll, internkontroll og det organisatoriske. - Vi stiller spesifikke krav til at man følger lover og regler. De som ikke gjør det vil ligge tynt an den dagen det skulle bli behov for skadeutbetaling, sier Atle Wahl. Atle Wahl vil redegjøre nærmere for dette på NIF-konferansen Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg på Rica Hell Hotel, november.

8 8 Velkommen til Meråker kraftverk Meråker kraftverk er eiet av Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk og ligger i fjell ved Brenna ca. 2 km. fra Meråker sentrum Karftverket vil bli besøkt i forbindelse med konferansen, for informasjon og besiktigelse av brannvern- og sikkerhetstiltak. Skjematisk illustrasjon av Meråker kraftstasjon: 1) Tilløp. 2) Utløp. 3) Turbin. 4) Maskinsal. 5) Maskinsalkran. 6) Generator. 7) Trafohall. Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma: Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:...,,,... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Ankomstdag:... Avreisedag:... Middag ikke-boende: Dato:... Underskrift:...

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi Brannvern og Sikkkerhet i Kraftanlegg 09. 11. februar 2004, Quality Hotel Hafjell Ole A. Westberg

Detaljer

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

BRANNBULLEN KONFERANSEAVIS - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING

BRANNBULLEN KONFERANSEAVIS - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING BRANNBULLEN KONFERANSEAVIS - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING Den niende konferansen om sikkerhet i kraftanlegg Et levende FORUM Sikkerhetspersonell, representanter fra forskning, forsikring og brannsikringsarbeid

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Håndheving av regelverk

Håndheving av regelverk Håndheving av regelverk Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar To regelverk To tilsynsetater En felles tilsynstilnærming

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing.

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Presented by Thor Petter Pedersen Energy, Power Production 02.05.2008 (1) 2008-01-24

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger

Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Forum for generatorer 18. og 19. september 2007 Ingeniørenes Hus, Oslo Strategier for vedlikehold og oppgraderinger Eivind Solvang Innhold EBL SyDK-6: Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Strategirelaterte

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Styringsgruppe J. Daleng, T. J. Flåm P.A. Hellebust, J. Hovet, A. Jakobsen O. M. Skaar, E. Østgulen Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft Prosjektleder:

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Viser til hyggelig henvendelse, og har gleden av å bekrefte deres arrangement! Jeg vil minne om

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Kritisk søkelys på tilstanden i kraftnettet

Kritisk søkelys på tilstanden i kraftnettet Kritisk søkelys på tilstanden i kraftnettet et fagblads rolle som vaktbikkje Stein Arne Bakken Redaktør for fagbladet Energiteknikk Energiteknikk et av landets eldste fagblader etablert i 1888 som Norsk

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 13. 15. april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har for 12. gang gleden av å invitere til Vårkonferansen. Dette er konferansen der

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017 BRANNSIKRING for fremtiden INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 25. 26. OKTOBER THON HOTEL OPERA OSLO BRANNSYMPOSIUM 2017 De valgene vi tar, avgjør hvordan vi møter forandringer

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til VA-fagsamling 3. og 4. februar 2010 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå?

Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå? Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå? Risikosjef Arild Juell-Andersen If Skadeforsikring 2012.02.02 Fokus på automatiske slokkeanlegg de senere

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. inviterer til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Sandnessjøen. Påmeldingsfrist er 9.

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. inviterer til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Sandnessjøen. Påmeldingsfrist er 9. inviterer til VA-fagsamling 8. og 9. februar 2012 Rica Hotel Sandnessjøen Påmeldingsfrist er 9. januar 2012 Denne gangen setter vi fokus på nyheter fra VA-leverandører i tillegg til interessante innlegg

Detaljer

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON Norsk forening for dermatologi og venerologi HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC Kjære potensielle utstiller Norsk forening for dermatologi

Detaljer

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring Pål Even Hansen 9 år i Tryg 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Even Tumyr 20 år i Tryg 5 år i Hydro Aluminium Ingeniør Arbeidsoppgaver:

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 Folkehøgskolene J.nr. 143/11/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/11 Folkehøgskolebladene Oslo 1. desember 2011 REKTORSAMLINGEN 2012 Rektorsamlingen er i 2012 lagt til Rica Nidelven

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Torsdag 22. og fredag 23. april 2004 First Hotel Ambassadeur, Drammen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22 40 25 51 E-post: nsh@nsh.no TORSDAG 22. APRIL 2004

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt2017 Dag 1 Onsdag 7. juni 2017 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

TEMATRÄFF. Hurhar utvecklingkring transformatorrisker variti Norge. Ole A. Westberg. 19.05.10 Tematräff

TEMATRÄFF. Hurhar utvecklingkring transformatorrisker variti Norge. Ole A. Westberg. 19.05.10 Tematräff 1 TEMATRÄFF Hurhar utvecklingkring transformatorrisker variti Norge Ole A. Westberg 2 Ole A. Westberg Sivilingeniør Ole A. Westberg AS Brannteknisk rådgiver for kraftindustrien 38 års erfaring med kraftanlegg

Detaljer

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE ÉN MILLION PASIENTER OG 100 000 ANSATTE kommunikasjonsutfordringer i kø Torsdag 13. og fredag 14. november 2003 Quality Airport Hotel Gardermoen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22

Detaljer

Kjære medlemmer 10. Januar 2012

Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Innkaller herved til Generalforsamlinger og faglig program 15.-18. Mars 2012 Nok et år har gått, og

Detaljer

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall.

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. I N V I T A S J O N O G P R O G R A M 1987 2012 For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font : Baskerville C: 99, 21 M: 0 Y: 78, 43

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. ønsker velkommen til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Syv Søstre

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. ønsker velkommen til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Syv Søstre ønsker velkommen til VA-fagsamling 8. og 9. februar 2012 Rica Hotel Syv Søstre Denne gangen setter vi fokus på nyheter fra VA-leverandører i tillegg til interessante innlegg fra tre kommuner på Helgeland.

Detaljer

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER - FOBE inviterer til FAGSEMINAR PÅ DFDS CROWN OF SCANDINAVIA MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN BESØK

Detaljer

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL Målet for konferansen er å skape et nettverk for transport- og logistikkfagene. I dette nettverket må vi forsøke å få med organisasjoner, bedrifter, opplæringskontor

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017 Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen 10.-12.mars 2017 Sted: Clarion Hotel og Congress Oslo Airport Styret i FBT ønsker velkommen til den årlige samlingen

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Konferanse resepsjon Utstillingshall A Utstillingshall B Konferanse sal A Konferanse sal B Utstilling: Påmeldningsavgift..

Detaljer

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo Praktiske opplysninger Konferansen holdes

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Velkommen til Brannforum 2010 Tekna med Skagerak Energi som vertselskap og representert ved Magne Wraa (foto over), hilser deltakere fra hele landet velkommen til Sandefjord

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Innlandskonferansen 2007

Innlandskonferansen 2007 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK I BARNEHAGER Innlandskonferansen 2007 Rica Hotel Hamar 11. og 12. april 2007 Arrangør: 11.april Stiftelsen Agora inviterer til Innlandskonferansen 2007 om samspillet mellom arkitektur

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger mandag torsdag 15.6.

Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger mandag torsdag 15.6. Rådmannen Politisk sekretariat Bergen kommune Dato: 24.02.2017 Postboks 7700 Saksnummer: 17/04934-1 5020 BERGEN Deres ref.: Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Feilstatistikk & Feilanalyse

Feilstatistikk & Feilanalyse RoS (Risiko og Sårbarhet) analyser: Feilstatistikk & Feilanalyse Hvordan benytte feilstatistikk og feilanalyse i RoS-analyser Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 Terje Myhr Rådgiver Rica Seilet Hotell

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer