TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND"

Transkript

1 TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares kraftbransjen fra å bruke den nye Temaveilederen for brannvern i kraftforsyningen, utgitt av DSB og NVE. Brannforum 2008 i Ålesund vil nok en gang fokusere på gjeldende regler og bestemmelser innen brannvern og sikkerhet. Trafostasjon midt i byen Sentrum transformatorstasjon er under bygging i Ålesund sentrum (til venstre). Dette er det første trafoanlegg i Norge med en så sentral plassering. Det eneste man kjenner til av lignende anlegg er i Sveits. Den nye stasjonen og ikke minst de sikkerhetsrutiner og foranstaltninger som er gjort, vil bli behørig presentert under Brannforum Den nye Sentrum trafostasjon skal være operativ i løpet av våren Nordvestlandets største energiselskap I samarbeid med selskapet TAFJORD kan Tekna denne gang ønske velkommen til Ålesund og Brannforum, februar TAFJORD er i dag Nordvestlandets største energiselskap. Administrerende direktør Sverre Devold (bildet under), sier at forumet er det viktigste vi har innenfor brannforebyggende arbeid i kraftverksbransjen.

2 2 Til Ålesund og TAFJORD På vegne av kraftselskapet TAFJORD og Tekna er det en glede nok en gang å ønske velkommen til Brann - forum - denne gang i Ålesund februar Etter forrige Brann - forum i Oslo, har arrangementskomiteen hatt et nært og konstruktivt samarbeid med energiselskapet TA- FJORD i Ålesund. Dette har vært et givende samarbeid, som har resultert i at vi også denne gang har sydd sammen et både faglig interessant program - og sosialt. For Teknas del er ett av målene ved slike konferanser å åpne for dialog. Og nettopp ved dette årlige arrangementet har vi gang på gang fått bekreftet, via tilbakemeldinger fra deltakerne, at det er de uformelle samtaler og kontakter som skapes, at det største utbytte ligger. Nettverk bygges, erfaringer utveksles og både nytt og gammelt vennskap etableres. Kanksje mer enn noen andre steder har vi følelesen av at det er nettopp dette som er tilfelle under Brannforum-konferansene. Men det som i første rekke binder oss sammen, er det faglige. Dette er limet i vår sammenkomst. Også denne gang mener vi at vi presenterer et tilbud som er i tråd med den siste utvikling innen bransjen.for egen del ser jeg fram til å høre mer om de sikkerhetsforanstaltninger som TAFJORD har utarbeidet i forbindelse med landets første transformatorstasjon midt i bykjernen - Sentrum transformatorstasjon. Ellers vil regelverk, forskrifter og veiledninger bli gjenstand for såvel innlegg som debatt. Velkommen til interessante og givende dager i Ålesund - og vel møtt til Brannforum 2008! Ketill Børge-Ask Brannforum 2008 Kraft og sikkerhet i Jugendbyen Ålesund, kraftselskapet TAFJORD og Tekna ser fram til Brannforum Arrangementet finner sted februar på Radisson SAS Hotel, Ålesund. Hva er nytt siden sist...? Nye regler, blir sikkerhetsarbeidene godt nok ivaretatt? Hva sier myndighetene? Blir regelverket fulgt? Hva forstås med veiledning? Spørs-målene er som vanlig mange, og Brannforum søker å gi svar på det meste. Sentralt under årets arrangement står selvsagt konsernet TAFJORD og det sikkerhetsarbeid som utføres i bedriften. Både gjennom det rutinemessige vedlikehold og daglig drift, og, ikke minst, i forbindelse med et helt nytt og spennende prosjekt: Nye Sentrum transformatorstasjon som etter planen skal være klart til drift i løpet av våren. Plan - legging, gjen-nomføring og de sikkerhetsprosedyrer som skal til for å ivareta sikker drift rundt dette anlegget, vil det bli behørig redegjort for. Også viktig tema under årets konferanse blir, om enn et stadig tilbakevendende, regler og forskrifter, teori og praksis. Brannforumet er det viktigste treffstedet for folk i bransjen, hvor man gis anledning til, både formelt og Inormasjonssjef Kari Løken i TAFJORD, ønsker deltakerne velkommen til Brannforum Følges reglene? Sikkerhet, ikke minst i forbindelse med trafoer, har vært sentrale temaer ved en rekke Brannforum - og særlig ved siste arrangementg, da en rekke uhell og nesten-ulykker ble inngående diskutert. Her foto fra havariet ved Rød transformatorstasjon i Foto: Statnett uformelt, å ta opp de mer spesielle ting som angår ens egen bedrift og de større, prinsippielle problemer for bransjen. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelig forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: Nr 1 TRYKK AS

3 3 TAFJORD - medarrangør av Brannforum Forum for å belyse og lære Teknas Brannforum er det viktigste forum vi har i brannforebyggende arbeid i kraftverksbransjen. Sverre Devold, adimistrerende direktør i TAFJORD. Konsernet TAFJORD er Nordvestlandets største energiselskap. Konsernet består av et morselskap og fem datterselskap og har totalt 240 medarbeidere. Og for selskapet var svaret et ubetinget ja da det ble forespurt om å påta seg rollen som vertskap og være medarrangør av Brannforum Viktig forum Administrerende direktør i selskapet, Sverre Devold, sier til Brannbullen at nettopp Brannforum er et viktig forum for å belyse hvilke typer skader som kan oppstå i kraftanlegg på grunn av brann- og eksplosjon og som kan forebygges. - Dette er det viktigste forum vi har innenfor brannforebyggende arbeid i kraftverksbransjen, legger han til. Og altså dermed en åpenbar grunn for selskapet å bidra så aktivt ved dette arrangementet. Og direktøren utdyper: Komplisert - Brann er en komplisert prosess og slukkemetodene har endret seg radikalt de siste årene i og med forbud mot halon. Det finnes i dag, så vidt oss bekjent, ingen fullgod erstattning for halon. Brann - sikring og brannbekjempelse er viktige sikkerhetsmessige tema og det er derfor viktig med et forum der temaet kan belyses og bedriftene kan lære av hverandre. Vi er denne gangen med som medarrangør og dette pga at vi ble spurt, men vi ser det som svært viktig at vi kan gi vårt bidrag til å gjøre forumet til en interessant møteplass. - Dere ser det selvsagt som viktig å bidra til opprettholdelse av alt forebyggende sikkerhetsarabeid i bedriften. Men hva gjør dere konkret for å imøtekomme dette? Årlig ROS - Vi anser det som svært viktig å opprettholde et forebyggende sikkerhetsarbeid i selskapene i konsernet. Vi gjen - nomfører årlige ROS analyser for å avdekke våre svake områder og driver øvelse i mestring av unormale situasjoner. Vi fokuserer selvsagt også på viktigheten av å rapportere uønskede forhold, behandle disse raskt og vise resultat av behandlingen. Rapportteringssystem - I tillegg gjennomfører vi sikker jobbanalyse (SJA) ved utøvelse av varme arbeider. Vi ser at det er en klar sammenheng mellom fokus på hendelsesrappotering og antall skader. Et godt rapporteringssystem vil selvfølgelig også bidra til at branntilløp vil minimaliseres selv om vi, i TAFJORD, ikke har statistikk som viser dette. Det er imidlertid vanskelig å opprettholde et tilstrekkelig nivå på antall rapporteringer. Vi forsøker derfor å motivere medarbeidere til å rapportere hyppigere gjennom påminnelser, etterspørring og informasjon. Vi er i arbeid med utvikling av et arbeidsprosessbasert kvalitetssystem som skal bidra til å ivareta sikkerheten i utøvelsen av vårt arbeid og bidra til kontinuerlig forbedring av vårt totale sikkerhetsnivå, hevder Sverre De - vold. Fakta om TAFJORD Opprinnelsen var Ålesund Elek - trisitetsverk stiftet i Tafjord Kraftselskap etablert i 1917, 13 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal gikk sammen om å bygge ut Tafjord-vassdraget. Det ble bygget kraftstasjon i Tafjord, og 110 kv overføringslinje fram til Ålesund. I 1923 ble strømmen satt på. I Tafjordfjella har selskapet i dag 13 regulerte magasiner, og mellom 70 og 80 km med over - føringstunnel. Tafjord Kraftselskap var i utgangspunktet et rent produksjonsselskap med regionalnett fram til eierkommunene. Selskapet ble omdannet til AS i 1997, navnet endret til Tafjord Kraft AS, I dag produseres det elkraft i ni heleide stasjoner. I tillegg er Tafjord Kraftproduksjon AS deleier av Øvre Otta, samt engasjert i lokale bio-, gassog vindkraftprosjekter. I tillegg til produksjon, transport og salg av elektrisk energi, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Fra forbrenningsanlegget på Graut - neset startet Tafjord Kraft leveranse av fjernvarme til Spjelkavik/Moa i 1987, mens ÅSEV bygget ut et fjernvarmenett i Ålesund sentrum, med varmepumper som energikilde Konsernet TAFJORD består av morselskapet Forbrenningsanlegget på Grautneset blir bygget ut med ny ovnslinje. Dette vil gi økt kapasitet på fjernvarme og ny strømproduksjon innen utgangen av Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftsalg AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Mimer AS (bredbåndselskap).

4 4 PROGRAM februar 2008 BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Radisson SAS Hotel, Ålesund Mandag 4. februar Registrering på Radisson SAS Hotel fram til Felles avgang fra Radisson SAS Hotel, med byvandring gjennom Ålesund sentrum til Teaterfabrikken. Get-together på Teaterfabrikken i Ålesund. Tirsdag 5. februar Registrering Møteleder: Ole A. Westberg, leder av Teknas fagkomité for Elektro og Energi Bisitter: Tor Lund, Velkommen til Brannforum 2008 Sverre Devold, konsersjef TAFJORD Presentasjon av programmet Ketill Børge-Ask, Tekna Sesjon 1: Sikkerhetsarbeidene hos TAFJORD Status, utfordringer og tiltak i TAFJORD Stig Falling, Tafjord Kraftproduksjon Nye Sentrum transformatorstasjon i Ålesund Idar Dahl, Tafjord Kraftnett Pause Fordelingstransformatorer - tiltak for økt sikkerhet Kårstein Longva, Møre Trafo Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus Stig Kyrkjeeide, Tafjord Kraftnett Lunsj Sesjon 2: Beretninger fra uønskede hendelser Beretninger fra blant annet: Oljedampeksplosjon i effektbryter Gunnar Longva, Tafjord Kraftnett Eksplosjon og brann i Moldeli med store konsekvenser Tor Bakken, Istad kraft Vinje Kraftverk - brann med konsekvenser etter varme arbeider Tor Lund Pause Sesjon 3: Kraftverk i fjell - sikkerhet og utfordringer Ombygginger og oppgraderinger av eldre anlegg Ole A. Westberg Krav til redningsrom Eivind Daldorf, Norconsult Kárahnjúkar nye sikkerhetsløsninger i nytt kraftverk Oskar Arnason, Landsvirkjun, Island Forfriskninger Aperetiff Middag Onsdag, 6. februar Statkraft går nye veier i sikkerhetsarbeidet Per Olav Hetland, Statkraft Brann & Beredskap Sesjon 4: Regelverk og myndigheter DSB: Håndheving av regelverket Tor Suhrke, avdelingsdirektør DSB Pause NVE: Viktige sider ved energiloven Arthur Gjenstø, seksjonsleder NVE Vitige lovbestemmelser for oss i energibransjen Olav Mandt, Agder Energi Pause Hvordan skal kraftselskapene forholde seg til gjeldende lovbestemmelser? Paneldebatt: Panelleder Ole A. Westberg Deltakere: Arthur Gjenstø, Tor Suhrke, Tor Lund, Olav Mandt, Oppsummering og avslutning Lunsj Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator Tor Petter Pedersen, Hydro Energi

5 5 Et FORUM for Forum for BRANNVERN OG SIKKER- HET I KRAFTANLEGG 2008 arrangeres i Ålesund februar. Årets forum tar for seg et overordnet sikkerhets aspekt i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Foredragsholderne representerer den ypperste ekspertise på brann- og ulykkes - sikring. Fagfolk fra energiverk, for sk - ningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører og myndigheter deltar. Forumet henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhets fore byggende arbeid å gjøre. Videre vil brann vernledere, planleggere og drifts personell i energiselskaper, kon su lenter og leverandører av utstyr ha utbytte av å delta. Tilrettelegging Brannforum 2008 blir faglig tilrettelagt og gjennomført av Tekna, ved Ketill Børge-Ask (under til høyre) og Ole A. Westberg, Ole A. Westberg AS. Programmet til Brannforum 2008 er satt sammen i samarbeide med Tor Høglo, Eidsiva vannkraft Knut Ove Lien, Statkraft Energi Kårstein Longva, Møre Trafo Olav Mandt, Agder Energi Thor Petter Pedersen, Hydro Energi Bjørn Siem, Tafjord kraft Rune Vassdal, BKK Leif Vikane, Statnett Øystein Aspenes, Troms kraft Rolf Enersen, Exit Tor Lund Praktiske opplysninger Nr: Tid: februar 2008 Sted: Kontakt: Deltakeravgift: Hotell: Påmelding: Radisson SAS Hotel, Ålesund Ketill Børge-Ask, Tekna e-post: Kr ,- for medlemmer av Tekna - for ikke-medlemmer kr ,-. Avgiften inkluderer dokumentasjon, forfriskninger, get-together og middag, ekskl. hotellopphold. Radisson SAS Hotel, Ålesund februar kr ,- to overnattinger, lunsjer, kaffe februar 1.680,- én overnatting, lunsjer, kaffe Dagpakke ikke-boende kr. 395,- pr. dag Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefaks: Påmeldingsfrist: 12. januar 2008 Ved avbestilling etter 1. februar 2008 må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling.

6 6 Hvordan tolke og bruke nye og motstridende forskrifter i praksis? Analyser hos Agder Energi Produksjon viser at "ingen" gamle stasjoner tilfredstiller nyere forskrifter. I tillegg har de en til dels håpløs sikkerhets-design. Lover og regler passer ikke med virkeligheten Hvilke konsekvenser får nyere lover og regler for nye og eldre kraftstasjoner? Dette blir et viktig tema under Brann-forum 2008 i Ålesund. Olav Mandt i Agder Energi sier til Brann-bullen at gjennom ROS-analyser bedriften har foretatt når det gjelder brann og eksplosjon, går det fram at ingen gamle stasjoner tilfredstiller nyere forskrifter. - I tillegg har disse en til dels håpløs sikkerhets-design, hevder han. Dette begrunner han med at de fleste lover og regler er revidert etter år 2000 og at forskrifter som TEK/REN ikke er beregnet på kraftverk og lite for fjellanlegg. Noen lovbestemmelser har tilbakevirkende kraft som for eksempel Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOB- TOT), sier Mandt videre. Men spør hvordan og i hvilket omfang skal eierne etterkomme tilbakevirkende lovbestemmelser i eldre stasjoner - for eksempel i stasjoner med spiraltrapper som eneste rømningsvei over mange etasjer og useksjonerte tunneler på opptil 1000 meters lengde? Hvordan skal vi tolke og bruke de nye og til dels motstridende forskriftene i praksis? Ja, hvordan forholder tilsynsmyndighetene seg til dette? spør Olav Mandt. Olav Mandt i Agder Energi stiller spørsmål om dagens regelverk er forenlig med den virkeligheten man har i dagens kraftstasjoner. Ole Westberg advarer kraftbransjen mot å bruke Temaveilederen. - Utgi en ny VEI- LEDER med et vesentlig endret innhold, hevder han. Tema-veilederen ble utarbeidet av NVE og DSB i fellesskap og publisert av DSB i Basert på den ikke lenger aktuelle forsyningsforskriften FEA-F skulle Tema - veiledern være til hjelp for bedre sikkerhet mot brann i kraftanlegg. - Allerede før utgivelsen i 2004 manglet det ikke på uttalelser og henvendelser til DSB om ikke å utgi denne publikasjonen på grunn av flere feil, mangler og dårlige råd om hvordan krav til brannsikkerhet skal innfris. Dette hevder Ole A. Westberg. Og legger til at DSB svarer ikke på protester mot Tema-veiledern og fortsetter å selge dokumentet på tross av at det har mistet aktualitet etter at FEA-F er blitt erstattet av Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen: - Trekk den tilbake! FEF. Westberg mener blant annet at følgende bør legges til grunn for ikke å benytte seg av dette produktet: Tema-veilederen mistet sin aktualitet i forbindelse med overgangen til FEF. Tema-veilederen har åpenbart ikke tatt inn over seg viktige resultater fra SEBKprosjektet som ble presentert i Det er fokusert på brann - bare. Den mangler totalt fokusering på eksplosjon og overtrykk grunnet lysbuer, som er mer viktig og vesentlig i sikkerhetssammenheng enn brann i krafttekniske anlegg i fjell hvor brann bare utgjør en liten del av disse problemstillingene. Brann-seksjonering er gitt mye plass. Trykkteknisk inndeling (trykkseksjonering) og røykteknisk inndeling (røykseksjonering) er ikke nevnt med et ord. Disse forhold er mer vesentlig for personsikkerheten. Seks sider og 23 bilder (!) er viet dører. Det bringer fokus vekk fra mer vesentlige saker som for eksempel rømningsmerking, som ikke er nevnt med et ord. I kapittel 4, om brannforebyggende tiltak, er det satt opp summariske utsagn og lite differensiering. Vesentlige risikoobjekter mangler fokus. Formuleringene når det gjelder adgangskontroll og rømningsveier er mangelfulle og uheldige. Rom for høyspenningsanlegg følger FEA-F. Det står at rommet skal være branncelle. Mer vesentlig er om rommet er i stand til motstå trykk fra sekundær oljedam p- eksplosjon eller lysbue. Trans-formatorrom (>1600 MVA (!)) skal enten ha automatisk brannslokkeanlegg eller oljegruve med stein filter. Denne formuleringen er ikke lenger aktuell. Fraråder - Jeg anmoder DSB å trekke tilbake Tema - veilederen snarest. De kan eventuelt utgi en ny veileder med et helt annet innhold! Inntil så er skjedd, vil jeg advare kraftbransjen mot å bruke Tema-veilederen, slår Westberg fast. Færre elbranner Relativt sett er det færre elbranner i Norge enn i Norden forøvrig, men brannskade-erstatningene her er høyere. - Elsikkerheten i Norge er minst på høyde med de andre nordiske land. Dette kan vi likevel ikke slå oss til ro med, slo direktør Jon Lea i DSB nylig fast. Og ikke før var uttalelsene fra DSB-direk - tøren falt før det brøt ut brann i en kabelboks på Oslo S, tilhørende Hafslund. Denne hendelsen vil for øvrig bli omtalt under Brann - forum i Ålesund. Men tilbake til Lea som også hevdet at grunnen til at det er færre el - branner i Norge enn i Norden for øvrig og at det er høyere brannskadeerstatninger, skyldes blant annet at vi i Norge har langt større hus, med flere kvadratmeter pr person, enn våre naboer.

7 7 Sentrum transformatorstasjon er under bygging i Ålesund sentrum. (Stort foto) Dette er det første trafoanlegg i Norge med en så sentral plassering. Det eneste man kjenner til av lignende anlegg er i Sveits. NY TRAFOSTASJON - Dette store og interessante prosjektet vil bli godt presentert under Brannforum. Prosjektleder for Sentrum transformatorstasjon Jan Egil Torvnes hos TAFJORD, opplyser til Brannbullen at det i alt skal installeres tre transformatorer. To av transformatorene er bestilt nye og har disse spesifikasjoner: Fabrikat: ETRA33 Slovenia Ytelse: 40 MVA Spenningsomsetning: 132/11 (omkoblbar til 22) kv +/- 8x1,67% Koblingsgruppe: YNyn0(d11) Kjøling: Vannkjølt (transformatorene kjøles via en vann/glykol-krets som er tilkoblet sjøvannsvarmevekslere) Den tredje transformatoren skal flyttes fra dagens Parken transformatorstasjon til den nye stasjonen. Denne transformatoren skal være en ren reservetransformator og den har samme tekniske spesifikasjoner som de nye transformatorene med unntak av koblingsgruppen som er YNd11 og den er ikke omkoblbar til 22 kv sekundærspenning. Stasjonen vil forsyne ca abonnenter med elektrisk kraft. Etter det Brannbullen får opplyst vil anlegget være spenningssatt og under prøvedrift under Brannforum. MIDT I BYEN Prosjektleder Jan Egil Torvnes (til v.) forsikrer at alle nødvendige sikkerhetsanalyser er kjørt og funnet i orden - før dette dristige prosjektet, det første i sitt slag i Norge, blir permanent strømsatt i løpet av våren Kárahnjúkar - fører til endring av islandsk lovverk Brann- og sikkerhetsbestemmelser i Island vil endres i tråd med den praksis som er innført ved et av Europas største kraftstasjoner - Kárahnjúkar Hydro Power Station. Dette blant annet de input gjennom Teknas Branmnforum. Like sikkert som Brannforum går i februar hvert år, like sikkert innfinner Oskar Arnason (bildet innfeldt) seg til denne årlige samlingen. Gjerne i spissen for en voksen islandsk delegasjon. For å få impulser, trekke lærdom og, ikke minst, gi tilbake av egne erfaringer. Den siste tiden har dette særlig dreid seg om Islands store kraftutbygging - Kárahnjúkar Hydro Power Station. Erfaring og kunnskap - Gjennom Brannforum får vi tilgang til erfaring og kunnskap i arbeidene med brann- og sikkerhet for kraftstasjoner i fjell som finnes i de norske kraftmiljøer. Dette gjelder sikkerhetsutstyr og tiltak mot eksplosjon og brann, ROS-analyser og spesielt sikring av transformatorceller mot sekundæreksplosjoner, forteller Oskar Arnason til Brannbullen. - Videre har vi fått kompetanse vedr. transformatorer, oljebehandling og oljeprøver. Viktig har også vært personsikkerhet og rømning, utførelse og merking av rømningsveier. Og ikke minst har vi fått verdifulle personlige kontakter som har gitt oss tilgang til norske stasjoner. Arnason sier at Det Islandske bygnings- og brannregelverk ikke er spesielt fokusert på kraftverker. Og at det foreligger ingen krav om merking av rømningsveier, bare alminnelige krav om "UT-LYS" lamper. Dette fører til uklare bestemmelser og fortolkningsmuligheter vedr. dører i rømningsveier og rømning ut av høyspentrom, lavspentrom og batterirom. Heller ingen bestemmelser om panikkbeslag på dører og det er svakt regelverk også når det gjelder brann-, røyk- og trykkseksjonering. - Ved byggingen af Kárahnjúkar kraftverk har vi vært oppmerksom på alle disse forholdene. De mange gangene vi har deltatt på Teknas Brannforum har vi erfart og lært fra innlegg og diskusjoner at dette har spilt viktig rolle for utførelse og praktisering av sikkerhet ved stasjonen. Derfor har vi blant annet endret på opprinnelig design og bygget trafocellene eksplosjonssikre. Vi har også endret på design av rømningsveier og døråpninger og erstattet UT-LYS lamper med Safe Way Guidance System. Og vi har fått til gode kostnadsmessige løsninger vedr. merking. Føre til endringer - Våre løsninger er blitt godkjente av islandsk brannmyndighet og vil sannsynligvis føre til endringer i de islandske lovbestemmelsene, slår Oskar Arnason fast.

8 8 Teknas aktuelle brannseminarer Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsindustrien, Brannsikre bygg, Oslo, 27. mai 2008 Molde, juni 2008 Brannforum på nett: Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma:... Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Medlem TEKNA Ankomstdag:... Avreisedag:... Ønsker å delta i get-together 4.2 Ønsker å delta i middagen 5.2 Dato:... Underskrift:...

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi Brannvern og Sikkkerhet i Kraftanlegg 09. 11. februar 2004, Quality Hotel Hafjell Ole A. Westberg

Detaljer

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Velkommen til Brannforum 2010 Tekna med Skagerak Energi som vertselskap og representert ved Magne Wraa (foto over), hilser deltakere fra hele landet velkommen til Sandefjord

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Håndheving av regelverk

Håndheving av regelverk Håndheving av regelverk Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar To regelverk To tilsynsetater En felles tilsynstilnærming

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

Brannforum 2013. Årets vertskap: Salten Kraftsamband

Brannforum 2013. Årets vertskap: Salten Kraftsamband Brannforum 2013 Forum for brannvern og sikkerhet i kraftforsyningen Krisehåndtering Hendelser, erfaringsdeling Nettverksbygging 4. 6. februar 2013, Bodø Krisekommunikasjon: Makten er flyttet ut til folket

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Vi møtes i Stavern: Justissektorens kursog konferansesenter www.stavernjko.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett:

Vi møtes i Stavern: Justissektorens kursog konferansesenter www.stavernjko.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Målgruppe: Kommuner og interkommunale selskap Rådgivende ingeniører Rørleverandører / Grossister Entreprenører / Rørleggere Vi møtes i Stavern: Justissektorens kursog konferansesenter

Detaljer

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING OG KOMPETANSE

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING OG KOMPETANSE FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING Krav om rasjonalisering og effektivisering truer OG KOMPETANSE stadig større deler av norsk industri. Samtidig

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017 BRANNSIKRING for fremtiden INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 25. 26. OKTOBER THON HOTEL OPERA OSLO BRANNSYMPOSIUM 2017 De valgene vi tar, avgjør hvordan vi møter forandringer

Detaljer

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE FOBE inviterer hermed sine medlemmer og andre interesserte til NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE i Thon Hotel Opera, Christian Fredriksplass 5, Oslo Mandag 16. tirsdag 17. april 2007.

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2011 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 15 og 16 november 2011 Konferansens tema er driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall.

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. I N V I T A S J O N O G P R O G R A M 1987 2012 For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font : Baskerville C: 99, 21 M: 0 Y: 78, 43

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt2017 Dag 1 Onsdag 7. juni 2017 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2012 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 07 og 08 november 2012 Konferansens tema er Driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Sammendrag Dette innlegget er et forsøk på å dele noen tanker om tid som er gått, og om spørsmål inn i ny framtid--. Med ca.40 forskjellige år i elforsyningen, har etter

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund Møre og Romsdal Trevareforening består av 15 bedrifter med totalt 130 ansatte. De representerer et bredt spekter av produkter med vinduer, dører, trapper, hyttekjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, skap,

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Kjentmann i kraftforsyningen. En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap

Kjentmann i kraftforsyningen. En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap Kjentmann i kraftforsyningen En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap Brannforum, Trondheim, 7. februar 2012 Om prosjektet (2009-2011) Bakgrunn Initiativ fra Hydro (Geir) om å starte

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 Høsten 2016 ble det arrangert og gjennomført en ekskursjon for masterstudenter ved NTNU. Ekskursjonen var åpen for studenter som skriver oppgave om vannkraft.

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Kursdagene i Trondheim 05.01.2010 Salgssjef Olav Dalsbotten Møre Trafo AS MØRE TRAFO M E R A V D E T S O M T E L L E R 200 kva med

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Hjorteforvaltning på veg framover

Hjorteforvaltning på veg framover Hjorteforvaltning på veg framover Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Forhåndsmelding hjorteseminar Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Hjorteforvaltning på veg framover! Vi har gjennom rekka

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

NORSK HAVNEINGENIØRFORENING

NORSK HAVNEINGENIØRFORENING PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Seminar: BESTANDIGE BETONGKAIER Bestandighetsprosjektering, kvalitetskontroll og dokumentasjon av oppnådd byggverkskvalitet Oslo, 29. og 30. oktober 2009 PROGRAM

Detaljer

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse HMS nøkkeltall 2011 Energi Norges benchmarkingsundersøkelse Om undersøkelsen Spørreskjema på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 2012 Inkluderer spørsmål om skader, sykefravær og

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer