Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Prosjekt SKAPARGLEDE Kort beskrivelse Hovudprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven Prosjektbeskrivelse Prosjekt SKAPARGLEDE fekk i 2011 innvilga bulyst-midler til forprosjekt (sjå vedlagt prosjektrapport). Målet med forprosjektet var å gjere strategiane og tiltaka i bulystprosjektet meir konkrete og tydelege. I sum har forprosjektet gjennom pilotprosjekt, kreative prosessar og strategiutforming dei to siste åra gitt oss det naudsynte grunnlaget for ei spissa satsing i hovudprosjekt Bulyst. Det overordna målet i Prosjekt SKAPARGLEDE ligg til grunn også for hovudprosjektet: Sykkylven skal ta ein unik og truverdig posisjon knytt til SKAPARGLEDE Sykkylven Næringsutvikling kjem i samarbeid med ulike aktørar til å vidareføre samfunns- og næringsutviklinga gjennom "10 prosjekt for SKAPARGLEDE". Lokal utvikling krev ei satsing på ulike frontar på same tid (jfr konklusjonane i kunnskapsinnhentinga til Distriktssenteret). Som del av dette arbeidet vil vi spisse bulystsatsinga i hovudprosjektet til dei tiltaka vi no etter forprosjektet kan konkludere med at vil gi størst ønska effekt. Mål for hovudprosjektet: Sikre at Sykkylven er ein attraktiv bustad for den kompetansen verksemdene her peiker på at dei treng for å utvikle seg. Grunngjeving for målsettinga: Det er spesielt kritisk å sikre tilførsle av kompetanse til norsk møbelindustri, slik at denne kan utvikle seg vidare. Dette er ei stor næring i Norge (14 milliardar kroner i omsetnad) og det er ei næring med store moglegheiter viss ein lukkast med å gjere felles grep i bransjen. Halvparten av norsk møbelproduksjon skjer på Sunnmøre, og det aller meste av dette i Sykkylven Sykkylven er Norges definitive møbelhovudstad. Derfor kan og bør vi sette i verk tiltak for denne bransjen nettopp her. Sykkylven har svært mange arbeidstakarar frå utlandet. Desse er viktig for lokalsamfunnet og næringslivet. Vi må derfor sikre oss at Sykkylven er ein attraktiv bustad over tid for denne kompetansen. Strategi for hovudprosjektet: - 1 -

2 Vi skal bygge vidare på strategien om å posisjonere Sykkylven som SKAPARGLEDE-kommunen gjennom å: Etablere nye, skapande kompetansemiljø som tiltrekk seg ny kompetanse Synleggjere gjennom nyskapande nettløysingar dei kvalitetane du finn i Sykkylven både i og utanfor arbeidstida Tiltak i hovudprosjektet: Prosjektleiar for «Design Create Live» i perioden Vidareutvikling av med «skall» for fritidstilbod, næringsliv og turløyper Idenitets- og omdømekartlegging i 2014 Det ligg ein lang og grundig strategivurdering til grunn for desse tiltaka. Sjå vedlagt prosjektrapport for fullstendig gjennomgang av strategien bak. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Sykkylven Næringsutvikling AS Postboks SYKKYLVEN Kontaktperson Prosjektleder Harald Espeland Postboks SYKKYLVEN Harald Espeland postboks SYKKYLVEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Bolystmidler Bolyst forprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven. kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune kr fra Kommunal og Regionaldepartementet LUK-midler til utsmykking rundkjøring og utstillingspark fase 2. kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune Verdiskapningsmidler til "spinn off"-prosess: Kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune Spesifikasjon Bakgrunn Sykkylven har 7664 innbyggarar og 3921 arbeidsplassar. 44,4 % av desse er i industrien (mot eit landsgjennomsnitt for norske kommunar på 10,6 %). Til tross for dette er Sykkylven "kåra" til landets nest mest sårbare kommune av Telemarksforsking og kommunen kjem på 350.plass i NHO sitt Nærings-NM

3 Årsaka er utfordringane norsk møbelindustri møter med økonomisk krise i eksportmarknaden kombinert med høg temperatur i arbeidsmarknaden i Norge. Halvparten av norsk møbelproduksjon finn stad på Sunnmøre og mesteparten av dette i Sykkylven. Det vil sei at bulyst i Sykkylven vil vere sterkt påvirka av moglegheitene i møbelindustrien. Internasjonalt er møbelindustrien utruleg nok ein umoden bransje samenlikna med mange andre bransjer. Til dømes finst det svært få internasjonale merkevarer innan møbel samenlikna med andre forbrukarvarer. Dette gir moglegheiter fordi det ikkje finst eit oppbygd spisskompetansemiljø innan møbel nokon stad nasjonalt eller internasjonalt. Viss Sykkylven saman med den norske møbelindustrien greier å fylle dette tomrommet, vil det ha svært mykje å seie for bulysta i Sykkylven - både for dei som allereie bur her, men ikkje minst for den kompetansen som næringa treng å få fatt i. Derfor vil Bulyst hovudprosjektet vårt satse på 1) å bygge opp eit kompetansemiljø for møbeldesignarar og 2) sikre at også kompetanse frå utlandet finn seg vel til rette i Sykkylven. Prosjektmål Sikre at Sykkylven er ein attraktiv bustad for den kompetansen verksemdene her treng for å utvikle seg og norsk møbelindustri. Forankring Prosjekt SKAPARGLEDE har følgande forankring: Samfunnsdelen i Sykkylven kommune visjon og mål knytt til skaparglede Strategi og handlingsplan for Sykkylven Næringsutvikling, vedteken i styret Styre- og årsmøtevedtak Sykkylven Industri- og næringslag skaparglede i næringslivet Fortløpande dialogmøter med politisk og administrativ leiing i Sykkylven kommune Fortløpande dialog med næringslivet og norsk møbelbransje (m.a. workshop for bransjen i februar 2013) Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune om ulike tiltak Samarbeid med bygdelaga Prosjekt SKAPARGLEDE skal byggje opp under Fylkesplan : Kompetanse og skaparglede Verdiskaping og skaparglede Kultur og skaparglede - 3 -

4 Prosjektorganisering Sykkylven Næringsutvikling AS er prosjektleiar for hovudprosjektet og organiserer tiltaka som skal gjennomførast. Samarbeidspartnere Sykkylven kommune, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk Industri, kunsthøgskulane i Oslo og Bergen, SAP Design/PU Fabrikken, Sykkylven Industri- og næringslag, verksemdene i møbelindustrien, Arild Solberg Reklamestudio, brabygd.no, Norsk Maritimt kompetansesenter og fleire etter behov. Aktiviteter "Design-Create-Live" I eit samarbeid mellom inspirasjons- og kompetansesenteret for norsk møbelindustri (under etablering), kunsthøgskulene, Kunnskapsparken i Ålesund og Sykkylven Næringsutvikling AS skal vi etablere ein unik inkubator for unge designarar. I dag har ikkje møbeldesignstudentane tilgang på produksjonsutstyr og prototypeverkstad, noko som er viktig for å utvikle seg som fullgod designar. I Sykkylven har PU Fabrikken bygd opp ein slik frittståande prototypeverkstad. I tillegg har Sykkylven eit sterkt fagmiljø innan alle disiplinar av produktutvikling (design, trebearbeiding, stål/metallkonstruksjonar, skumplast, produksjonsteknisk kompetanse m.m.). Inkubatoren skal vere ein attraktiv stoppestad for unge designarar etter endt utdanning, der dei kan få opphalde seg i 1-3 år og jobbe saman med kompetansepersonar for å utvikle seg som designar av gode produkt. Dei skal få eit attraktivt butilbod, tilgang på prototypeverkstad og produksjonsutstyr, gode kontorfasiliteter, eit sosialt og fagleg miljø av bransjefolk og designarar, nettverk i industrien, utstillingsmoglegheiter, etablererveiledning, tilskottsordningar (Innovasjon Norge i Møre og Romsdal er einaste fylke med møbel som satsingsområde) og vi ønskjer å bygge opp ei eiga stipendordning for møbeldesignarar (det finst ikkje i dag). Med andre ord ein 24-timarsinkubator. Satsinga på «Design Create Live» er i høgste grad eit bulyst-prosjekt for Sykkylven, fordi det vil tiltrekke seg naudsynt designkompetanse i inkubasjonstida, det vil bli eit attraktivt miljø for dei som allereie har fått fast jobb som designarar i industrien her, og dermed gjere det lettare å halde på denne kompetansen, og det vil bli ein god rekrutteringsbase for industrien i Sykkylven og dermed generere fastbuande kompetansepersonar. (Sjå utfyllande omtale i vedlagte prosjektrapport) Vidareutvikling Ei vidareutvikling av denne banebrytande nettsida med ei virtuell reise innanfor næringsliv, fritidstilbod og turløyper vil gi ei god og samla oversikt for innbyggarar og tilflyttarar over kva som genererer bulyst i Sykkylven. Spesielt viktig er dette for dei mange innvandrarane i kommunen, som ikkje alltid er kjent med kva for tilbod ein kan finne i eit lokalsamfunn som Sykkylven. Identitets- og omdømekartlegging Det er viktig for oss å gjere ei ny måling på kva sykkylvingane og omverda forbind med Sykkylven. Vi kjem til å nytte same spørjeskjema som i nullpunktsmålinga i 2011, slik at vi kan sjå utviklinga som posisjoneringsarbeidet har bidrege til. Kartlegginga vil bli gjennomført i Dette vil danne eit godt grunnlag for vidare strategiar etter dei fem første åra av Prosjekt SKAPARGLEDE ved utgangen av - 4 -

5 2015. Målgrupper Hovudmålgrupper: 1. Unge designarar og produktutviklarar nasjonalt og internasjonalt 2. Etablerte designarar og produktutviklarar i Sykkylven 3. Innbyggarar/arbeidstakarar frå utlandet I tillegg vil tiltaka gi positive bieffektar hos andre viktige målgrupper, t.d.: 1. Eit breidt spekter av kompetansepersonar innan møbelindustrien 2. Innbyggarane i Sykkylven 3. Tilreisande til Sykkylven og Sunnmøre Resultat "Design-Create-Live": Etablering av ein 24-timers inkubator Ei heilt unik bulyst-webside med banebrytande teknologi til føremålet Identitets- og omdømekartlegging: Legg grunnlaget for vidare, langsiktige strategiar for utviklinga i Sykkylven Effekter "Design-Create-Live": Gjere Sykkylven (møbelhovudstaden) meir attraktiv som bustad for kompetansen som møbelindustrien treng. Gi møbelindustrien i Norge eit viktig kompetanseløft. Gjere arbeidet med integrering lettare. Større medvit om kva kvalitetar Sykkylven har i og utanfor arbeidstida - gir auka stoltheit og auka besøksaktivitet Identitets- og omdømekartlegging: Langsiktig planlegging av samfunnsutviklinga Tids- og kostnadsplan Tidsplan "Design-Create-Live": 1. Tilsette prosjektleiar så snart støtta til hovudprosjektet er avklara 2. Definere detaljert prosjektplan saman med samarbeidspartane, basert på grunnlaget som er lagt gjennom workshop februar 2013 (sjå vedlagt prosjektrapport for utfyllande omtale) 3. Organisere, finansiere og gjennomføre delprosjekta innan bustadtilbod, kontorfasilitetar, avtalar med kompetansepersonell i industrien, avtale med prototypeverkstad, nettverksarenaer, etablererveiledning, utstillingskonsept, finansieringsordning og statuttar stipend etc Hovudprosjekt i perioden Vidareutvikling 1. Utvikle det tekniske grunnlaget for utviklinga av nettstaden 2. Lage omtale av (evt foto/film) det nye innhaldet som skal formidlast Hovudprosjekt gjennomførast hausten 2013 Identitets- og omdømekartlegging: - 5 -

6 Gjennomførast i løpet av 2014 Kostnadsplan Tittel SUM Identitets- og omdømekartlegging Prosjektleiar Design-Create -Live Prosjektleiar Prosjekt SKAPARGLEDE Vidareutvikling skaparglede.no Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Inspirasjons- og kompetansesenter Kommunal- og regionaldepartementet Næringsfondet/Sykkylven kommune Parnarskap for SKAPARGLEDE Sykk.Næringsutv. prosjektleiar Prosjekt SKAPARGLED Sum finansiering Geografi 1528-Sykkylven Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektrapport Prosjekt SKAPARGLEDE.pdf

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

LivOGlyst årsrapport 2013

LivOGlyst årsrapport 2013 LivOGlyst årsrapport 2013 Prosjektnamn: Dynamiske Mosterhamn Deltar i livoglyst programmet som: hovudprosjekt 1. hovudprosjekt, 2. utviklingsprosjekt eller 3. assosiert prosjekt 1. Bakgrunn. 1.1 Kort skildring

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer