INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening Spillestil Målsetting for de enkelte lag Disiplin/oppførsel Ferdighetsmerker Trenerutvikling Trenerforum Oppfølging av lag Konflikter Treneransettelser/spillerstall Hjelp til gjennomføring Sportslig utvalg Foreldre/Foresatte Sportslig utvalg Kosthold - Hvile Status i lokalmiljøet 156 Av alle uviktige ting her i verden er FOTBALL den viktigste. Sitat: Paven Fotball er ikke en kamp på liv og død det er mye viktigere enn som så Sitat: Bob Paisly Side 2 av 16 sider

3 1. Innledning Borre ønsker å innføre en egen sportsplan som skal sikre at driften rundt de enkelte lag skal drives på noenlunde samme måte og med samme kvalitet. Samtidig tror Borre det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller, trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger Borre som klubb har satt på de enkelte lag. Borre ønsker å fremstå som en klubb som både satser på breddefotball men samtidig er god på differensiering(tilpasse spillernes ferdigheter) Det er viktig at de som påtar seg trener og/eller laglederoppgaver legger vekt på å skape en sosial ramme rundt laget, gode holdninger blant spillerne og samhold i laget. Spillere vil vokse opp å bli mer eller mindre gode. Det sosiale fundamentet er avgjørende for de aller fleste om de fortsetter å spille fotball eller ikke. Et sosialt fundament skapes ved å fokusere på holdninger på fotballbanen og gjennom aktiviteter, også i tilknytting til kamper/treninger. Vår oppfordring blir derfor å bruke mest mulig tid og krefter på å stimulere til tiltak på det sosiale men i kombinasjon med den sportslige satsningen. Det vil gi tilbake mange ganger innsatsen. Borre fotball har et styrevedtak som sier at klubben IKKE skal sende brev på spillere som er under 16 år Rent sportslig kan vi dele de forskjellige alderstrinn inn i følgende tidsepoker: 5 9 år: The age of fun år: The age of technique år: The age of understanding år: The age of winning Side 3 av 16 sider

4 Klarer de involverte å holde fokus på dette tror Borre at vi vil få mange gode årganger i årene som kommer. For at en slik sportsplan skal ha noen verdi så er det viktig at alle i klubben kjenner til denne og lojalt følger dens retningslinjer. Det blir derfor en veldig viktig oppgave for styret og sportslig utvalg å informere og skape forståelse for klubbens sportslige plan blant spillere, trenere, lagledere og foreldre. 2. Overordnet målsetning for klubben - Alle trenere på barnefotballen skal i løpet av første sesong ha gjennomført aktivitetskurset for barnefotball - Det skal gjennomføres minimum 3 trenerseminar/fora for trenerne i Klubben pr år. - Vi ønsker å være klubben med flest medlemmer i kommunen innen Målsetning om å skape 1 toppspiller ( adecco/tippeliga/toppserien) hvert 5 år. - Beste klubb i landet på kommunikasjon og feedback. - Vi skal ha tilbud til alle fotballspillere i aldersgruppen 6 år til og med seniornivå. Enten i egen regi eller med samarbeidsklubb. - Vi ønsker å tilby funksjonshemmede et fotballtilbud i klubben. - At alle roller i klubben skal være klart definert med vervsinstruks - At klubben skal rekruttere minimum 1 ny dommer pr sesong - At klubben skal ha en keepertreneransvarlig til enhver tid( fra 10 år og oppover) - Klubben skal ha et damelag som spiller i 2.div innen Treningsinnhold Hovedsatsningsområder Teknikk Hurtighet Fotballforståelse Fotball skal spilles - ambassadører ( ikke sparkes) Holdninger Borre ønsker å påpeke for sine trenere og lagledere at teknikk er klubbens aller viktigste hovedsatsingsområde. Hver eneste trening skal inneholde øvelser som går på spesifikke ferdigheter som pasninger, ballmottak, føring, vendinger, finter, driblinger og skudd. Hurtighet er blitt stadig viktigere i dagens fotball. Vekt på spenst, hurtighet og bevegelsestrening må derfor være en naturlig del av treningshverdagen. Side 4 av 16 sider

5 I tillegg legges det vekt på hurtighet i spillet. Både taktisk og teknisk. Ved spilløvelser er det viktig at det stoppes i spillet, slik at spillerne og trenerne skaper en felles forståelse for spillets mange sider. Å skape aksept og forståelse for at fotball er et fag som må læres både praktisk og teoretisk er en av trenernes viktigste oppgaver. Fotball skal spilles ambassadører. Dette er et tema Vestfold Fotballkrets setter høyt og det er naturlig da at Borre gjør det samme. Fair play reglen gjelder for hele klubben inkl spillere,trenere,ledere og foreldre. Kondisjon er ikke et område det bør fokuseres spesielt på. Dette treningsarbeidet bør derfor overlates til spillerne individuelt så langt det er mulig, eller i tillegg til oppsatt treningstid. Skal en i yngre klasser allikevel ha noe kondisjonstrening bør denne ivaretas gjennom øvelser med ball. Gode holdninger skaper trivsel og trygghet i både trening og kampsituasjon. Adferd og disiplin er viktige faktorer for å ha et godt treningsmiljø. 3. Treningsmengde NFF har som retningslinje at det skal trenes minst dobbelt så mye som det spilles kamper. Altså spilles det en kamp i uken bør det trenes minst 2 ganger ved siden av kamp. Vi ser at for de aller minste kan dette være vanskelig og har lagt oss på minimum 1 trening, selv om 2 treninger i uken er målet. Alt avhengig av treningsfasiliteter. Anbefalt treningsaktivitet Lag Antall treninger pr uke Antall timer pr trening G5 og G6 + J5 og J6 1 1 G7 og G8 + J7 og J8 1 1 G9 + J ,5 G10 + J ,5 G11 + J ,5 G12 + J ,5 G13 + J13 3 1,5 G14 + J ,5 G15-G16 + J15-J ,5 G17-G19 + J17-J ,5-2 Side 5 av 16 sider

6 A - Lag 3-5 1,5-2 Ovenstående tabell viser minimum aktivitet pr lag. Ønsker lag å trene mer ser vi dette som svært positivt. Treningsperiode G5 G8 Januar t.o.m. oktober J5 J8 Januar t.o.m. oktober G9 G19 Januar t.o.m. november J9 J19 Januar t.o.m. november Hvis det er ønske om trening ut året kan hvert enkelt lag bestemme dette. 4. Differensiering Med differensiering menes at det i det daglige treningsarbeidet og i kampsituasjon kan deles inn i ulike grupper ut i fra ferdigheter og at disse gruppene får øvelser som passer til den enkelte gruppes mestringsnivå. Differensiering skal bare brukes i deler av treningen. Det er viktig at trenere og lagledere skaper forståelse i spillergruppen og hos foreldre for en slik differensiering og at en slik ordning gagner alle spillerne. Aldersgruppen 6-12 år Her skal lek og masse ballberøringer overordnet alt. Mye smålags spill, I barnefotballen skal det spilles godt over 50 % av økten. Differensiering på barnefotballen skal foregå i mye mindre grad. Men en god barnefotballøkt er at ALLE skal ha gode opplevelser og ha masse ballberøringer. Er ferdighetsnivået veldig forskjellig så er det riktig og bruke en liten tid av treningen til at alle øver i grupper hvor det er likt ferdighetsnivå (gode med gode og mindre gode med mindre gode). Når det er snakk om spill med to lag skal lagene være like ferdighetsmessig. Alders gruppe år. Borre Fotball har som mål at denne modellen skal være forankret i vårt verdisyn for å ivareta enkelt spilleren optimalt. Denne modellen vil ivareta ALLE spillerne, og gir best mulighet for utvikling uansett nivå. Side 6 av 16 sider

7 Klubben har spillerutvikling som HOVEDMÅL. Ved siden av breddesatsingen så vil det være vesentlig satsing på spillere med potensiale til å bli gode fotballspillere som kan hevde seg på høyt nivå. Når det gjelder trenings arena så vil dette gjennomføres i praksis på følgende måte. 1. Treningsgruppe 1 og 2 på hvert alderstrinn. Mål. gi alle utviklingsmuligheter og possitive mestringsopplevelser. Eks. Smålags spill: Noen ganger setter man sammen 4 mest mulig jevne lag, og lar alle spille mot alle. Andre ganger dele inn lagene etter ferdigheter, slik at de med best ferdigheter spiller i to lag mot hverandre i flere omganger, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. Eks. Pasning og første berøring i øvelse med to og to spillere. Sett spillere med likt ferdighetsnivå sammen. Studier har vist at dette gagner både de gode og de mindre gode. Differensiering skal bare brukes i deler av treningen. Det er viktig at trenere og lagledere skaper forståelse i spillergruppen og hos foreldre for en slik differensiering og at en slik ordning gagner alle spillerne. Keepertrening Borre vil gi alle keepere i alderen år keeper trening hvor det skal trenes fra januar til og med september 1,5 gang pr. uke. Dette tilbudet skal gjelde både jenter og gutter. Målsetningen med denne treningen er at man skal utvikle bedre keepere samt skape en arena for klubbens trenere der de kan komme for å hente innspill fra klubbens keeper trener dvs øvelser samt veiledning på hvordan den enkelte keeper bør følges opp på laget. Det er Borres målsetning at vi skal tilby keepere trenere med enten god erfaring eller kurs innen nevte område for å ivareta kvalitet på dette tilbudet. 5. Hospitering/Skyving Hospitering er et virkemiddel for å gi et differensiert tilbud i ungdoms- og barnefotballen. Formålet med hospitering er å gi spillere som både har Side 7 av 16 sider

8 ferdigheter, tid og motivasjon et tilbud om trening og kamp på et høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lagmiljø, og gjennom dette gi spilleren mulighet til å utvikle seg videre. For at en hospiteringsordning skal fungere må mange hensyn ivaretas. Det er derfor viktig at valgt hospiteringsmodell nedfelles i denne sportsplan og deretter følges i alle lag i klubben. Det er den sportslige ledelsen i samarbeid med trenere/trenerkoordinator som legger denne planen. Borre fotballs hospiteringsordning er som følger: De beste og mest motiverte spillere som skiller seg ut og trenger økning av mengde trening og for å heve kvaliteten/tempoet på det som skjer i hverdagen tas med i hospiteringsvurderinger. Dette med tanke på å utvikle spillere til et høyere nivå. Dette gjelder både i trening og kamp situasjon fra 12 år og oppover. Spilleren som skal hospitere må over tid vist gode treningsholdninger ved at hun/han har bortimot 100% fremmøte på eget lags treninger/kamper. Det er ALLTID spillerutvikler/trener koordinator som tar disse avgjørelsene i samråd med lagstrener spillere og foresatte. En trener skal IKKE gå direkte til spilleren. Det vil alltid sette følelser i sving når hospitantordning gjelder bruk av spiller på et høyere aldersnivå i kamp situasjon. Dette må bli stramt styrt ift at spilleren ikke får for stor kamp belastning. Spillerutvikler/trenerkordinator er den som tar beslutninger ift til dette men i henhold til sportslig plan. Forut for hver sesongen skal trenere,spillere,ledere, og foreldre være informert om vår differensiering/hospitant modell. Det er spillerutvikler/ trenerutvikler som har ansvaret for og følge opp hospitantordningen. Når spillere skal hospitere med et annet miljø enn sitt opprinnelige lagmiljø så blir det viktig at de får en optimal læringssituasjon. Hospitanter vil befinne seg i ytterkant av sitt eget prestasjonsnivå. Det er derfor viktig at hospitantene ivaretaes med en god oppfølging hvor gode og positive tilbakemeldinger og trygghet står sentralt. Informasjon/kartlegging Det er lett å tenke seg at hospitering kan skape konflikter. Før hospitering iverksettes skal det gjennomføres en klarlegging hvor både premisser og praktiske ordninger gjennomdrøftes. I denne prosessen bør både de aktuelle spillerne, foreldre, trener på det opprinnelige laget og trener for hospiteringsmiljø bidra. Sportslig ledelse har ansvar for at spillerens helhet blir ivaretatt og for at totalbelastningen for spilleren blir synliggjort. Side 8 av 16 sider

9 Spillerne i både den opprinnelige treningsgruppen og hospiteringsgruppen skal gjøres kjent med bakgrunn og premisser for at den/de spillerne får tilbud om hospitering. 6. Talenttreninger(UV trening) Borre ønsker at klubbens beste talenter skal få tilbud om å delta på talenttreninger enten i regi av egen klubb eller gjennom andre klubbers talenttreninger. De aller beste vil også få mulighet til å representere klubben gjennom diverse aktiviteter i VFK s regi. I et opplegg med talenttrening i annen klubb eller i VFK s regi kan det være vanskelig å unngå at eget lags trening kolliderer med talenttreninger. Borre ønsker i slike tilfeller at talenttreningen skal prioriteres fremfor et krav om oppmøte på eget lags trening. Ellers gjelder retningslinjer om hospitering også i forhold til talenttreninger så langt det passer. Utviklingsgrupper skal være åpen for alle uansett nivå, da dette er trening isolert på basisferdigheter. Utviklings gruppe ELITE skal være for de spillerne som viser toppnivå og har gode holdninger. Krav- Treningstalent er helt avgjørende. Spilleren må ta ansvar for å fungerer som en 24 timers utøver. 6.1 Kosthold-Hvile-skolearbeid Uansett ferdighetsnivå er det viktig at spilleren har en fornuftig og sammensetning av trening-hvile-kosthold og skolearbeid. Skolearbeid er første prioritet, men med god planlegging og samarbeid med klubben kan man samme se på forbedringsområder her. Kosthold er viktig for enhver kropps operative mulighet og ved feil kosthold over tid, vil ferdighetene på fotballbanen og på skolen få konsekvenser. Det er derfor viktig at klubben samarbeider med foresatte for både å kunne tilrettelegge best mulig, og å evt bli enige om virkemidler dersom en negativ trend oppdages. Hvile er også et viktig moment i prestasjonssammenheng. Dette gjelder både for fotball og skole. At elever/fotballspillere trenger hvile er alle enige om, og da er det viktig at foreldre sammen med klubben/skolen er enige om å sette visse krav/kriterier til dette. En utbredt bruk av for eksempel data er med på å ta hvile fra barna,så her bør skole/foresatte og fotballklubben bli enige om premisser som settes for barna. Når det gjelder barnefotballen fra 6-12 er lek og masse ballberøringer overordnet alt. Mye smålags spill, Side 9 av 16 sider

10 det skal spilles godt over 50 % av økten. Differensiering på barnefotballen skal foregå i mye mindre grad. Men en god barnefotballøkt er at ALLE skal ha gode opplevelser og ha masse ballberøringer. Er ferdighetsnivået veldig forskjellig så er det riktig og bruke en liten tid av treningen til at alle øver i grupper hvor det er likt ferdighetsnvå. Ikke i spill to lag, skal ALLTID være jevne lag. 7. Egentrening/uorganisert trening Borre vil at alle trenerne i klubben oppfordrer den enkelte spiller til egentrening, enten alene eller sammen med andre. Borre stiller sine baner til disposisjon for slik trening under visse forutsetninger. Det må mao. tas hensyn til banenes beskaffenhet. NB! Hovedbanen skal ikke brukes til uorganisert trening. 8. Spillestil Borre ønsker at alle lag skal spille fin teknisk fotball hvor pasningspill, kreativitet og bevegelse er tre helt sentrale begreper og hvor spillet i hovedsak foregår langs bakken. Borre ønsker å være en klubb hvor fotball skal spilles av ambassadører som er et konsept Vestfold Fotballkrets ønsker at klubbene skal fokusere på. Dette ønskes i størst mulig grad starter fra 11er fotball. Dette er identitetsskapende for klubbens medlemmer. Hva innebærer det å være fotball skal spilles ambassadører Det skal i størst mulig utstrekning kastes ut fra keeper Det skal alltid være en mening bak en pasning. Det betyr at en spiller bestandig skal prøve å slå en pasning til medspiller på en slik måte at det er lett å spille ballen videre. Det å beine ballen ut eller opp på tribunen er ikke bra såfremt dette ikke er hensiktsmessig for laget ditt og det er det svært sjeldent. Ved å fokusere på dette må spillerne lære seg å ta valg i vanskelige og trange situasjoner noe som vil utvikle spillet på sikt. Et slikt ambisiøst spill kan på kort sikt bety at spillere, lagledere og foreldre må kjemp seg gjennom forbigående dårlige resultater. Det er derfor viktig å se utvikling og resultater i et lengre perspektiv. Side 10 av 16 sider

11 Det skal være stor bevegelse fra spillerne uten ball slik at spilleren som har ballen har mange alternativer å velg mellom. Det handler ikke så mye om å ha faste spillemønstere, men mer å gi ballfører mange alternativer å velge i. Vi ønsker også at individet skal få utfolde seg. Det å kunne drible er viktig, for det vil skape muligheter for laget. Borre ønsker derfor at trenerne skal oppfordre spillerne til å drible, slik at de lærer det så godt at laget kan utnytte dette til lagets fordel. Borre ønsker å prioritere offensiv og teknisk fotball framfor defensiv fotball som tar sikte på å ødelegge spillet for motstanderen. Vi ønsker å sette fokus på det å skape ting framfor å ødelegge og da blir det viktigere å trene på offensivt spill og det å lage mål framfor å lære bort det å takle og forvare seg. Vi ønsker en innstilling blant trenere og spillere at det er bedre å vinne 5 4 enn 1 0! Det er klart at jo eldre spillerne blir jo vanskelige kan det være å følge den idealistiske spillestilen og på et A-lag kan det forsvares at det tenkes noe annerledes i spesielle situasjoner. Men hovedtanken bak spillestilen skal allikevel ligge der. Vestfold Fotballkrets - Spille fotball ambassadører Ha bestandig en mening med pasningen. Det er ikke godt nok å dunke ballen ut eller opp på tribunen. Pasningen skal være signert fra en god venn. Spillere må ønske å få ballen. Stimulere spillerne til å prøve, selv i trange situasjoner. Det må være lov å feile. Være tålmodig. Spillerne må få øve over tid. Alle må kjempe seg gjennom forbigående negative prestasjoner og resultater. 9. Målsetting for de enkelte lag Det gjelder helt spesielle regler for barnefotballen og konkrete mål vil derfor ikke bli satt på denne gruppen. Dette er en fase hvor spillerne i størst mulig grad skal leke. Imidlertid er det ingen motsetninger mellom det å leke og lære. Fra 10 års alderen bør læring gradvis overta for leken, men det er allikevel helt sentralt at leken er der bestandig, selv på et seniorlag. Side 11 av 16 sider

12 Fra 13 år og oppover skal alle lagledere levere årets mål til sportslig ledelse før sesongstart. Borre har et felles mål at 1-2 lag fra 13 år og oppover skal være blant de 6 beste i Vestfold. Resultatmålene skal oppnås ved aktiv og kvalitetsrik trening og gjennom en gradvis differensiering på lagene fra G/J13 og oppover. Resultatmålene er de samme i alle aldersklassene selv om det toppes mer jo eldre spillerne blir, fordi vi regner med at motstanderlagene følger omtrent samme opplegg. Målsetning om at fra G14 år så skal Borre være representert i interkretsserien. Målsetning på jentesiden om å være topp 3 i sine aldersklasser Målene om antall lag i seriespill oppnås ved et aktivt arbeid med det sosiale, og ved at spillerne opplever trivsel gjennom læring (individuell fremgang) som følge av høy kvalitet på treninger over lengre tid. Generelt - alle aldersgrupper Så langt det er praktisk mulig ønsker Borre at hele aldersgrupper trener sammen og sosialt sett opptrer som en samlet gruppe. Henviser her til differensieringsmodellen i klubben( pkt 4) En generell målsetting for alle lag er at Borre ønsker å ta vare på både enerne og mangfoldet av spillere og at frafallet skal være så lite som mulig. Det aller viktigste virkemiddelet i så måte er å ha en godt og veldrevet sosialt fundament rundt lagene. 10. Disiplin/oppførsel Borre ønsker at alle spillere skal representere klubben på en verdig og fin måte. Derfor ønsker klubben å sette søkelyset på fairplay reglene som NFF har utarbeidet og som skal leveres ut til alle spillere/foreldre når de kommer til klubben. Vi ønsker å ha som mål at Borres spillere til enhver tid skal legge igjen et positivt inntrykk etter seg enten det gjelder seriekamper, cuper, reiser eller andre arrangement. Vi ønsker videre at alle rundt Borre fotball skal være ivrige, men på en positiv måte. Negative kommentarer mot dommer, lagleder, spillere osv. fra tribunen (foreldre mv) skal vi reagere på. Vi skal sammen med foreldrene og de andre støttespillerne bidra til at det kommer positive kommentarer fra tribunen. Kritikk skal tas opp på Side 12 av 16 sider

13 en ryddig måte. Treneren / laglederen som følger laget har full tillit og støtte fra styret. Røyking ved banene under kamp -/ trening ønskes ikke. Noen enkle regler: Fair Play. Klubben ønsker at alle lag skal forholde seg til fotballens regelverk på en ryddig og ordentlig måte, slik at de samtidig som det gjelder å vinne også viser hensyn til motstanderne, dommerne og andre involverte. Banning er ikke tillatt for noen spillere eller lag. Ved banning bør en eller annen reaksjonsform vurderes. Takke for kampen på en ordentlig måte enten en har tapt eller vunnet til både dommere, spillere, trenere og lagledere. Gi alltid tilbakemelding til trener eller lagleder hvis du ikke kan komme på trening eller kamp. Husk å rydde opp etter dere enten det er i garderoben, ute på tur eller andre arrangementer. Respektere avtalte tidspunkter Fokus krav fra oppvarming til trenings/kampslutt Lik uniformering er et ønske fra klubbens side Som forelder så ikke snakk / rop negative kommentarer om eller til treneren / laglederen under kamp eller trening. 11. Ferdighetsmerker Leder av barnefotballen skal være pådriver til at det arrangeres minst 1 ferdighetsmerkedag i året fortrinnsvis under fotballskolen. Det er ikke nødvendigvis slik at de skal stå for dette selv, men finne personer som kan påta seg denne oppgaven. 12. Trenerutvikling Trenerkoordinator har som oppgave å være en pådriver i å få trenerne i klubben best mulig skolert, både sportslig sett og i forhold til sosiale ferdigheter. De vil prøve å arrangere aktiviteter internt som går på trenerutvikling. Dette kan være alt fra et trenerseminar til trenersamlinger Side 13 av 16 sider

14 hvor vi ser på og vurderer et av klubbens lag. Borre vil også ved behov arrangere aktivitetslederkurs. Her må det settes inn diagrammet om trenerkrav 13. Trenerforum - / laglederforum Skape et miljø og en samarbeidsplattform mellom trenerne på de ulike nivåene i klubben. Trenerne skal følges opp av trenerkoordinatoren både i trening og i kamp, og skal evalueres 1-2 ganger pr år. Her skal det skapes lojalitet og bevisthet rundt klubbens sportslige plan. 14. Oppfølging av lag Leder av barnefotballen / ungdomsfotballen / voksenfotballen har som oppgave å følge opp de enkelte lag slik at de på et tidlig tidspunkt kan gripe inn i diverse problemsituasjoner. En viktig del blir det også å se at de enkelte lag følger klubbens sportslige plan. 15. Konflikter Konflikter mellom lag, spillere, trenere, foreldre m.m. løses om mulig på laveste plan ( trener / lagleder). Leder for ungdomsfotballen / barnefotballen / voksenfotballen vil hvis nødvendig kontakte styret i spesielle saker. Sportslige utfordringer tas opp med sportslig utvalg. 16. Treneransettelser/spillerstall Styret skal være pådriver til å sette i gang prosesser rundt kommende sesongs trener og spillerstall. Slike prosesser bør starte allerede rundt 1. august, og være avklart innen samme år. 17. Hjelp til gjennomføring Borre tror at en SPORTSLIG PLAN er et viktig virkemiddel for å få et mer systematisert og likhetlig opplegg for lagene og spillerne i klubben. Vi tror også dette er veldig viktig for å kunne nå de målsetningene klubben setter seg både sportslig og sosialt. Side 14 av 16 sider

15 For at klubben skal lykkes i sine målsettinger er klubben helt avhengig av at alle som er involvert i klubben stiller lojalt opp og prøver etter beste evne å følge de retningslinjer som er gitt. Vi håper at trenere og lagledere ser på den sportslige planen som et godt hjelpemiddel i det daglige arbeidet med laget og ikke som paragrafer som innskrenker den enkeltes handlefrihet, for dette er absolutt ikke meningen. Det må være lov å gjøre og tenke litt annerledes innimellom, men samtidig er det viktig at alle følger hovedtrekkene i planen. Den sportslige planen er en plan som hele tiden vil være under utvikling og innspill tar klubben som svært positivt. Vestfold Fotballkrets og Norges Fotballforbund oppfordrer alle klubber til å innføre en egen Sportslig plan. Borre Fotballs Sportslige plan har vært ønsket i flere år. 18. Sportslig ledelse Styret skal bestå av en leder, nestleder( som også er leder for sportslig utvalg) spillerutvikler( trenerkoordinator) leder for ungdomsfotballen, og leder for barnefotballen. I tillegg så er det støttefunksjoner i form av admansvarlig, markedsansvarlig og prosjektgruppe. Hovedoppgaven til lederne er å sørge for at den sportslige planen blir gjennomført som forutsatt. Her vil informasjon og oppfølging mot lag, spillere, trenere, lagledere og foreldre være helt sentral. 19. Foreldre/foresatte Foreldre er en stor ressurs og viktig for all frivillig aktivitet. Foreldrene er en rollefigur som klubben ønsker skal være dette bevisst i fotballsammenheng. Dette går på spillernes oppfatning av rett og galt i trening og kampsituasjon og at i alle regi av fotballklubben så oppfattes også foreldrene som klubbens representant. Det er også viktig at klubbens arbeid herunder trenere og ledere blir respektert og verdsatt da de har fått den tillitten av klubben. Evt uenigheter tas opp i henhold til pkt 15 i sportsplanen. Det er utarbeidet egne kjøreregler for foreldre av fotballkretsen og klubben ønsker at disse følges. Foreldrevettregler: 1. Møt opp på trening og kamp barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang Side 15 av 16 sider

16 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 20. Dommere Alle dommere skal respekteres i henhold til fairplay reglene. Borre ønsker selv å rekruttere nye dommere ved å arrangere dommerkurs 1 gang pr sesong. 21. Kosthold - Hvile Se punkt Status i lokalmiljøet Borre ønsker å være en stor aktør i nærmiljøet ved å ha tett samarbeid med skole/sfo og ønsker å være en ressurs som nærmiljøet og næringslivet kan dra nytte av. Herunder en eventarrangør.feks: fotballturnering for bedrifter.tull og tøys Side 16 av 16 sider

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer