1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret: 04-11-2014"

Transkript

1 Sist endret: Dagboken Sikre at viktige data blir gjort tilgjengelige i ettertid. Sikre en nøktern beskrivelse av en hendelse og nedtegnet med den viten som var der. Hovedformål å dokumentere viktige hendelser som kan være av interesse for reder, myndigheter, lasteeier, kontrollorganer, forsikringsselskap og lignende. Skipsfører er den øverste ansvarlige for at dagbøkene føres og oppbevares i henhold til regelverket. 1.1 Lovverk Med hjemmel i lov må skip over 50 GT føre dekksdagbok. Dette medfører at det er straffbart å ikke gjøre dette i henhold til forskriftene. 3 Førerens plikter Skipets fører skal sørge for at dagbøker som skal føres om bord i henhold til de enkelte bestemmelser i denne forskriften blir ført og at de oppbevares som foreskrevet i 7. Skipets fører skal videre sørge for at nye dagbøker blir anskaffet i god tid før de som er i bruk blir utskrevet. 6 Føring av dagbøker Dagbøker skal føres ordentlig og tydelig. Det som engang er innført, må ikke raderes eller på annen måte gjøres uleselig. Elektroniske dagbøker skal være beskyttet mot overskriving, sletting og endringer. Når signering kreves kan elektroniske dagbøker signeres elektronisk. Blir rettelse nødvendig, skal den tilføyes som anmerkning. Dagbøker skal føres under tilsyn av skipets og han skal undertegne dagbøkene slik det fremgår av de enkelte bestemmelser. Hvem som skal føre dagbøkene fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 3. dagbøker skal føres på norsk eller engelsk slik det fremgår av de enkelte bestemmelser i kapittel 3. 7 Oppbevaring av dagbøker Dagbøker skal, unntatt på ubemannede skip under slep, oppbevares om bord på et slikt sted at de er lett tilgjengelige for kontroll til enhver rimelig tid. de skal oppbevares i minst 3 år etter at siste innførsel er blitt foretatt. Selges skipet skal skipets tidligere eier (selgeren) oppbevare dagbøkene i land. 8 kontroll av dagbøker På anmodning fra sjøfartsdirektoratet, sjøfartsinspektørene, havnemyndigheter, kystverket, tollvesenet, politiet, Fiskeridirektoratet, Kystvakten og statens vegvesen for så vidt gjelder riks- og fylkesvegferger, eller andre som sjøfartsdirektoratet bemyndiger, er skipets fører pliktig til å fremvise dagbøkene og i tilfelle utlevere bekreftet utskrift eller kopi av dem når skipet befinner seg i norsk havn. Dette gjelder 1 / 5

2 også utenfor havn dersom det foreligger mistanke om at skipet ikke er sjødyktig eller det er skjellig grunn til mistanke om at skipet har foretatt ulovlig utslipp. På anmodning av sjøfartsdirektoratet, sjøfartsinspektørene, norske utenriksstasjoner eller av vedkommende utenlandske, er skipets fører pliktig til å forholde som nevnt i første ledd når skipet befinner seg i utenlandsk havn. 9 Dekksdagbok Dekksdagbok skal føres om bord på: 1. Skip i utenriksfart 2. Skip med bruttotonnasje på 50 og derover i innenriksfart 3. Fiske og fangstfartøy med bruttotonnasje på 50 og derover 4. Flyttbare innretninger Stor dekksdagbok skal føres av fartøy som skal føre maskindagbok i henhold til 10. Liten dekksdagbok skal føres av maskindrevet skip med bruttotonnasje på 50 og derover i innenriksfart, skip med bruttotonnasje på 300 og derover som går i stor kystfart, og fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 50 og derover men under bruttotonnasje på 500, dersom ikke stor dekksdagbok føres. Dekksdagboken skal fortrinnsvis føres av vakthavende navigatør. På skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister skal dekksdagboken føres i havn for hvert døgn, i sjøen for hver vakt. Det som skjer på den enkelte vakt, kan foreløpig nedtegnes i en kladdebok, men skal innføres snarest mulig og senest innen utløpet av påfølgende døgn. Dagbokfører attesterer ved sin underskrift at vakten er innført. Skipets fører skal undertegne dekksdagboken når døgnet er innført. Ellers er det bare skipsføreren som kan tillate utenforstående innsyn i skipets dagbøker. Norske myndigheter kan kreve dagbøkene framvist og/eller utlevert bekreftet utskrift eller kopi. Utenlandske myndigheter kan også kreve innsyn med hjemmel i sine lover. Eiere av laste, befraktere, assurandører eller andre,ed legal interesse av det som er innført i et bestemt tidsrom kan kreve innsyn. I slike tilfeller må skipsføreren rådføre seg med rederiet. Ved en bestemt hendelse er det vanlig at rederi, myndigheter, assurandører og liknende krever en rapport med utdrag fra dagbok vedrørende en bestemt tildragelse. Et utdrag skal da gjengi det som er innført i dagboken bokstav for bokstav. En må ikke dalle for fristelsen til å pynte eller endre ordlyden eller innholdet når en skriver et «utdrag». Det er ulovlig og kan straffe seg. innholdet i dagbøkene blir av skip/reder brukt som bevis i mange sammenhenger. Styrken av beviset avhenger av innholdets (Dagbokførerens) troverdighet. Bevisst uriktig innføring er straffbart og ødelegger dagboken som bevismateriell. Uriktig innføring i vinnings øyemed kan få vidtrekkende følger som svartelisting og dårlig PR for skip og rederi. På mange skip kan det være praktisk å føre en kladd til dagboken. Denne er i prinsippet lik dagboken og det som er innført i kladden skal ikke endre. Kladdens innhold har i mange tilfeller vist seg å stå sterkere som bevis enn selve dagboken. 1.2 Føring av dekksdagboken Hver av de daglige sidene startes øverst med innføring av dato og reiserute. Dagen behøver ikke å være 24 timer. I tilfelle «pinsing» av skipets klokke vil de daglige sidene kunne ofte strekke seg over 23 eller 25 timer. Rubrikk / 5

3 Disse omhandler utkikk og sjekking av lanterner, branntilløp og andre inspeksjoner. Det er ingen spesielle krav til tidspunkt og frekvens for føringen men en gang per vakt bør være et minimum. Ellers kan tidspunkt tilpasses rutinene om bord. Når tid lanterner tennes og slukkes skal for øvrig føres i rubrikk 23 (diverse). Mer utfyllende føring i rubrikk 23, gjelder også informasjon knyttet til rubrikkene 2-4. Rubrikk 5 Denne rubrikken omhandler nivå i lensebrønner og tanker. Vertikalt beskrives tankenes tverrskips plassering og horisontale kolonner beskriver langskips plassering. Annen informasjon om tankene kan for øvrig føres i diverserubrikken (23). Rubrikk 6-22 Dette kalles gjerne dagbokens bestikkdel. Legg merke til at døgnets første innførsel skal foretas på linjen utenfor kl.00:00, og at det er avgående vaktsjef (OOW) som skal gjøre dette. Logget distanse settes da til 0(nm). De fleste rubrikkene er selvforklarende, men det er spesielt verd å merke seg føringen av rubrikk 7. Foretas det en forandring av kurs eller fart noteres minuttene over tallet for hel time. Det kan i praksis føres tre slike klokkeslett på hver rad. Værinformasjon i rubrikk 8 og 9 føres kun når forandringer inntreffer og for start på hvert døgn. Rubrikk 10 inneholder informasjon om lufttrykk og lufttemperatur og eventuelt vanntemperatur for hver vakt. Forkortelser og symboler som kan benyttes for meteorologiske forhold finnes foran i dekksdagboken. Når man seiler i leden på Norskekysten er det åpenbart at det vil være for hyppige variasjoner av kurs for å føre i rubrikkene. Det kan da være aktuelt å skrive over hele rader. For eksempel: Rubrikk 21 Styrer etter losens anvisning og kapteinens kommando Følger farvannets kurser Her noteres observasjoner for stedfesting, det være seg forskjellige peilinger eller posisjoner avlest på GNSS eller liknende. Foran hver observasjon noteres klokken og loggvisende. Det er vanlig å benytte den greske bokstaven «fi» som symbol for peiling. Eksempelvis kan en optisk peiling til svinøy fyr være oppgitt som: Rubrikk 22 Dette er et felt som kun skal benyttes til vaktsjefens signering av bestikkdelen i dagboken. Innføring i diverserubrikken (23) signeres spesielt. Rubrikk 23 Dette er kanskje den viktigste rubrikken for å rekonstruere hvilke hendelser som har skjedd i det aktuelle døgnet. Det er derfor svært viktig at denne rubrikken benyttes med omtanke. Man kan skrive vers over siden eller i kolonner slik siden er inndelt. Foran hver innføring skal det føres klokkeslett og loggvisende. Vaktsjefen signerer for hver innføring. Eksempel på innføringer kan være: 3 / 5

4 Skader og sykdom på mannskap Dypgående ved avgang «Pinsing» av klokke Slukking/tenning av lanterner Opplysninger om ankring Opplysninger om losbording Etc, etc. Enhver hendelse som kan være til nytte for reder, myndigheter, assurandør, osv. for å rekonstruere reisen eller en hendelse kan føres. Det skal bare innføres konkrete fakta, aldri hypoteser. Ellers er det viktig å huske personvern. Før aldri inn i utregningsmål data som kan være til skade for en bestemt person. Under rubrikken skal dagbokfører og skipsfører signere hver dag. Rubrikk 24 I denne rubrikken gjøres bestikket opp kl hver dag. Både bestikkposisjon og observert posisjon føres. I dag vil man med operative GNSS system normalt ikke ha avvik i disse. Videre føres ettmålets lengde (fra skipets tid to påfølgende dager). Er klokken «pinset» i løpet av siste døgn vil denne lengden avvike fra 24 timer. Observert og logger distanse, samt gjennomsnittshastigheter føres videre. Ellers føres informasjon fra maskin om drikkevann-, bunkers og smøroljebeholdning inn. 2. Rapportertingsregimer og overvåkningssystem 2.1 Trafikkseperasjonsystem Formålet med et trafikkseperasjonsystem er å beskytte mennesker, eiendom og naturen. Systemet kan ha mange forskjellige former. De kan være frivillige eller obligatoriske. De kan være tilpasset alle skip, eller de kan være kun for enkelte kategorier skip, for eksempel skip som fører farlig last. VTS (Vessel traffic stations) sender melding om grove brudd på reglene for seilas til skipets flaggstat, hvor det blir tatt ut tiltale. 2.3 Rapportering I forbindelse med TSS vil det også være etablert frivillig eller obligatorisk rapportering til kystradiostasjoner eller tilhørende VTS-stasjoner. Slik rapportering er gjerne bygget på MARREPstandarden. MAREP er en IMO-standard for rapportering. Forskjellige land og områder vil ha forskjellig informasjon fra skip og under er en komplett liste over rapport-punkt. MAREP står for «Mariner reporting system». Tabell rapportering 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dokumentasjon og rapportering? Back Next? Picture 1 of 1 jquery(function($){ new NggPaginatedGallery( '195', $('.ngg-imagebrowser'), $('#nggimagebrowser ngg-browser-prev, #ngg-imagebrowser ngg-browser-next') ) }); PDF generated by Nautikk.net 5 / 5

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Side 1 av 19 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: FOR-2000-12-21-1385 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) Utkast til ny lospliktforskrift med sporede endringer Utkastet her er kun til informasjon og viser ny lospliktforskrift med utgangspunkt i gjeldende lospliktforskrift. Bestemmelser som er endret i forhold

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Til Fiskeri- og Kystdepartementet

Til Fiskeri- og Kystdepartementet Til Fiskeri- og Kystdepartementet Det vises til Fiskeri- og Kystdepartementets henvendelse første gang i brev fra FKD av 06.09.09, videre i tildelingsbrevet for 2010 og 2011, punkt 4.5.2, 3. avsnitt: Fiskeridirektoratet

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Versjon 1. Ålesund 22. april 2008. Introduksjon 1. Farledsbevis generelt. Lov om lostjeneste m.v, Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann (FOR-1994-12-

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN For forsikringen gjelder lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-2, med mindre annet følger av forsikringsbeviset eller disse vilkår. A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

1. Innledning og Generell Beskrivelse

1. Innledning og Generell Beskrivelse Sist endret: 27-11-2014 1. Innledning og Generell Beskrivelse FNs konvensjon om lov på sjøen (United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS) er hjørnesteinen til internasjonal maritim lovgivning.

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer