DET FØDERALE FISKERIBYRÅET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FØDERALE FISKERIBYRÅET"

Transkript

1 (Uoffisiell oversettelse) DET FØDERALE FISKERIBYRÅET FORORDNING 18. november 2010 Моskva, nr. 942 Оm godkjenning av fangstdagbokens form Registrert i Russlands Justisdepartement 21. desember Registreringsnummer Med hjemmel i paragraf 12.4 i Føderal lov av 17. desember 1998 nr.191-fz "Оm Den russiske føderasjons økonomiske sone" (Den russiske føderasjons Lovsamling, 1998, nr. 51, 6273; 2001, nr. 33, 3429; 2002, nr. 12, 1093; 2003, nr. 17, 1555; nr. 27, 2700; nr. 46, 4444; 2005, nr. 30, 3101; 2006, nr. 45, 4640; 2007, nr. 50, 6246; 2009, nr. 52, 6440), 14.4 i Føderal lov av 30. november 1995 nr.187-fz "Оm Den russiske føderasjons kontinentalsokkel" (Den russiske føderasjons Lovsamling, 1995, nr. 49, 4694; 1999, nr. 7, 879; 2001, nr. 33, 3429; 2003, nr. 17, 1557; 2003, nr.27, 2700; nr. 46, 4444; 2004, nr. 35, 3607; 2005, nr. 19, 1752; 2006, nr. 45, 4640; 2007, nr. 50, 6246; 2008, nr. 18, 1941; nr. 29, 3420; 2009, nr. 52, 6440), punkt 1 i Den russiske føderasjons regjerings forordning av 2. september 2010 nr. 663 "Оm ekstra tiltak i forbindelse med iverksettelse av de føderale lovene "Оm Den russiske føderasjons kontinentalsokkel", "Оm Den russiske føderasjons indre havområder, territorialhav og tilstøtende sone" og " Оm Den russiske føderasjons økonomiske sone " (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2010, nr. 37, 4679), punktene , i Vedtekt om Det føderale fiskeribyrået, godkjent ved Den russiske føderasjons regjerings forordning av 11. juni 2008 nr. 444 "Оm Det føderale fiskeribyrået" (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2008, nr. 25, 2979; nr.42, 4825, nr. 46, 5337; 2009, nr. 2, 253; nr. 6, 738; 2010, nr. 26, 3350; nr. 31, 4251; nr. 32, 4330), ved Den russiske føderasjons regjerings forordning av 15. mai 2009 nr. 648-r (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2009, nr. 21, 2598) gir jeg ordre om følgende: 1. Å godkjenne den vedlagte fangstdagbokformen. 2. At administrasjonen for kontroll, inspeksjon og fiskerioppsyn (ved G.V. Теrpeljuk), sammen med Administrasjonen for rettssikring (ved J.S. Katz), skal oversende foreliggende forordning til statlig registrering i Russlands Justisdepartement innen en 10-dagers frist fra den dag den blir undertegnet. 3. Foreliggende forordning trer i kraft fra 1. mai Fungerende leder V.B. Bytsjkov Formen / (registreringsnummer / år)

2 Vedlegg til Rosrybolovstvos forordning av nr. 942 FANGSTDAGBOK Startet fangst (fiske) 20 Avsluttet fangst (fiske) 20 Påbudt oppbevaringstid - 2 år fra den dato siste registrering er skjedd. Avsnitt I. Ved fangst (fiske) av marine bioressurser med aktiv redskap for fangst (fiske) av marine bioressurser med bruk av fartøy. (en egen side fylles ut for hvert døgn med fangst (fiske) av marine bioressurser separat for hver lisens på fangst (fiske) fangst (fiske) av marine bioressurser, for hvert fangst- (fiske)felt (underfelt, sone, undersone)). (ved opphold i fangst (fiske) av marine bioressurser gjøres det på den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om årsaken til at det oppsto). Dato for Fartøyets navn (registreringsnummer) fangst (fiske) av marine Nummer på lisens bioressurser på fangst (fiske) av marine bioressurser Nummer på Fartøytid for hver operasjon Koordinater for hver utført operasjon ifm. ifm. fangst (fiske) av operasjon ifm. fangst (fiske) av fangst marine bioressurser marine bioressurser (fiske) av (time, minutt) (N/S, E/W, grad, minutt, marine tiendedels minutt) bioressurser Utsetting Trekking Utsetting Trekking av fangst- av fangst- av fangst av fangst- (fiske)redskap (fiske) (fiske) (fiske) redskap redskap redskap

3 Informasjon om lossing, landing eller omlasting av fangster Fangst av marine bioressurser, fiske- eller andre produkter av disse. (fiske) av marine bioressurser per døgn (kg) Landings-(losse) Navn Registrerings- Radiokallesignal Fangst havn, koordinater (reg. nummer) nummer (IMO) på fartøy som har (fiske) til havs på fartøy som på fartøy som landet (losset) av marine (type operasjon har landet har landet fangst bioressurser skal oppgis) (losset)fangst, (losset) fangst fra fangst- mottaks- og (fiske)start leverings- (akkumulert) dokumentets (kg) type og nr Landet (omlastet) fangst av marine bioressurser, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) Signatur, fullt navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende Fangster av myndighets føderale myndighetsorgan som har vært til stede ved lossing, marine bioressurser, landing eller omlasting av fangster av marine bioressurser, av fiske- eller fiske- og andre andre produkter av disse. produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) som befinner seg om bord i fartøyet Fortsettelse av tabell (Avsnitt I) Fartøyets Fartøyets radio- Toktnummer registreringsnummer (IMO) kallesignal Benevnelse på fangst- Minimum maskevidde på (fiske)redskap fangst- (fiske)redskap (mm) Vekt på fangede (fiskede) marine bioressurser per art (kg) Totalt (fanget (fisket) / returnert til naturlig livsmiljø) fangede (fiskede) (arter av fangede (fiskede) marine bioressurser føres i de marine kolonnene som videreføres ved overgang til nye sider under hele fangst- (fiske)perioden) bioressurser (kg)

4 Fartøyskapteins signatur og fulle navn (kl. 24:00 fartøytid). Avsnitt II. Ved utøvelse av fangst (fiske) av marine bioressurser med passiv redskap for fangst (fiske) av marine bioressurser med bruk av fartøy. (en egen side fylles ut for hvert døgn med fangst (fiske) av marine bioressurser separat for hver lisens på fangst (fiske) av marine bioressurser, for hvert fangst- (fiske)felt (underfelt, sone, undersone)).

5 (ved opphold i fangst (fiske) av marine bioressurser gjøres det på den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om årsaken til at det oppsto). Dato for Fartøyets navn (registreringsnummer) fangst (fiske) av marine bioressurser Nummer på lisens på fangst (fiske) av marine bioressurser Operasjon Fangst- Fartøystid for gjennomføring Koordinater for hver utført ifm. fangst (fiske)- av hver operasjon ifm. operasjon ifm. fangst (fiske) av red- fangst (fiske) av marine (fiske) av marine marine skaps bioressurser bioressurser bio- lenke- (time, minutt) (N/S, E/W, grad, minutt, ressurser nr. tiendedels minutt) Utsetting Utsetting Utsetting Utsetting (trekking) (trekking) (trekking) (trekking) av fangst- av fangst- av fangst- av fangst- (fiske)- (fiske)- (fiske)- (fiske)- redskapens redskapens redskapens redskapens lenke lenke lenke lenke startet avsluttet startet avsluttet Utsetting av fangst (fiske) redskapens lenke Trekking av fangst (fiske) redskapens lenke Informasjon om lossing, landing eller omlasting av fangster av marine bioressurser, fiske- eller andre produkter av disse. Sted Navn Registrerings- Radiokalle- (havn, koordinater) (reg. nummer) nummer (IMO) signal på for landing, lossing på fartøy (selskap) på fartøy som fartøy som har eller omlasting av som har landet har landet landet (losset) fangster av marine (losset) fangster, (losset) fangst fangst bioressurser, fiske- mottaks- og og andre produkter leverings- av disse dokumentets type med registrering av og nummer type operasjon)

6 Signatur, fullt navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende myndighets føderale myndighetsorgan som har vært til stede ved lossing, landing eller omlasting av fangster av marine bioressurser, av fiske- eller andre produkter av disse. Fortsettelse av tabellen (Avsnitt II) Fartøyets registrerings- Fartøyets radio- Toktnummer nummer (IMO) kallesignal Benevnelse på fangst- (fiske)redskap Minimums maskevidde på fangst- (fiske)redskap (mm) Antall fangst- Vekt på fangede (fiskede) marine Totalt (fiske)redskap bioressurser per art (kg) fangede i lenke (fanget (fisket) returnert til naturlig (fiskede) (satt ut / tatt inn) livsmiljø) marine bioressurser (arter av fangede (fiskede) marine (kg) bioressurser føres i de kolonnene som videreføres ved overgang til ny side

7 Мarine bioressurser fanget (fisket) per døgn (kg) Fangst av marine bioressurser fra fangstens (fiskets) start (akkumulativt) (kg) Landede (omlastede) fangster av marine bioressurser, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) Fangster av marine bioressurser, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) som befinner seg om bord i fartøyet [ ] Fartøyskapteins signatur og fulle navn (kl. 24:00 fartøytid). Avsnitt VI. Ved utøvelse av fangst av sjødyr (en egen side fylles ut for hvert døgn med fangst av sjødyr separat for hver lisens på fangst av sjødyr, for hvert fangstfelt (underfelt, sone, undersone)). (ved opphold i fangst (fiske) av marine bioressurser gjøres det på den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om årsaken til at det oppsto). Dato Navn på bruker Navn på brukers Nummer på lisens for fangst som har fått lisens avdeling på fangst (fiske) av sjødyr på fangst av (team, gruppe), av marine sjødyr som driver fangst bioressurser av sjødyr Benevnelse på og antall fangstredskaper, inkludert skytevåpen og andre våpen

8 Resultater av fangsten av sjødyr per døgn Art sjødyr Det fangede Antall Antall Fangede sjødyrets kjønn druknede skadede sjødyr (det fangede (antall) sjødyr sjødyr, per døgn sjødyrets art (antall) omkomne (antall) føres i de (antall) kolonnene som Hanner Hunner videreføres ved overgang til nye sider under hele perioden med fangst av sjødyr Informasjon om lossing, landing eller omlasting av fangede sjødyr Sted for lossing, landing Navn på organisasjon som Mottaks- og leveringseller omlasting av fangede har mottatt de fangede dokumentenes type og sjødyr sjødyrene nummer Fortsettelse av tabellen (Avsnitt VI) Benevnelse på og antall Sted for fangst av sjødyr sjøgående (transport-) fartøy som (felt, område, koordinater til havs) har deltatt i fangsten av sjødyr Resultater av fangsten av sjødyr fra fangststart (akkumulativt) Fangede sjødyr Leverte fangede Antall fangede sjødyr fra fangststart sjødyr som befinner seg på (akkumulativt) (antall) fangststedet eller om (antall) bord i fartøyet

9 Signatur, fullt navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende myndighets føderale myndighetsorgan som har vært til stede ved lossing, landing eller omlasting av fangster av sjødyr Signatur og fullt navn på person som har vært ansvarshavende under fangsten av sjødyr (kl. 24:00 lokal (fartøys-)tid) [ ] Anmerkninger: 1. Registrering i fangstdagbok foretas i løpet av et kalenderår og starter med datoen for start av fangst (fiske) av marine biologiske ressurser i inneværende kalenderår og avsluttes med dato for avslutning av fangst (fiske) av marine bioressurser i inneværende kalenderår, men senest 31. desember i inneværende kalenderår. 2. Registrering i fangstdagbok foretas ved bruk av skriveredskap som skriver med svart eller mørkeblå (fiolett) farge, som utelukker at man kan fjerne, korrigere eller endre innførte registreringer. 3. Rettelser i fangstdagbok foretas ved at man med to streker overstryker den horisontale linjen og ved å foreta en ny registrering på den neste (nedenforliggende) horisontale linjen. Innført endring bekreftes med skipsførers underskrift (underskrift til person som har vært ansvarlig for fangst (fiske) eller organisering av fangst (fiske) av marine bioressurser). 4. Når en side tar slutt og registrering av døgninformasjonen må overføres til ny side, skal fangstdøgnets dato på den nye siden tilsvare datoen på foregående side. 5. Når fangstdagboken tar slutt skal nye registreringer overføres til en ny fangstdagbok fra den dato for fangst (fiske) som var registrert i foregående fangstdagbok. 6. Nummerering av fangstdagbøker foretas suksessivt i løpet av kalenderåret og starter med nummer 1.

10 Foreliggende fangstdagbok har følgende antall nummererte, snørte og beseglete blad/sider (med tall og bokstaver) Stilling, signatur og fullt navn på tjenesteperson ved Rosrybolovstvos territoriale forvaltning. " " 20 Dato Sted hvor fangstdagboken ble snørt og beseglet ved Rosrybolovstvos territoriale forvaltning

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00 Bestämmelserna för fiskfisket i norsk ekonomisk zon har ändrats. Det framgår av det bifogade norska följebrevet: Forskriften lyder etter dette: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Melding fra fiskeridirektøren J-43-2010 Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-273-2009 Gyldig fra: 19. 02.

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER 1. september 2014 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Hensyn... 4 2.1 Kontrollhensyn... 4 2.2 Reguleringshensyn... 4 2.3 Forskning og

Detaljer

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Foto: Scanfishphoto.com Innholdsfortegnelse Innledning.. side 3 Beskrivelse av kategoriene side 4 Bestemmelser

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801 Konkurransegrunnlag Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011 Tokt nr: 2008 801 Tilbudsfrist 18.02.2008 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET:

Detaljer

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Jan. 18. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grensen for det kvoteregulerte

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret: 04-11-2014

1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret: 04-11-2014 Sist endret: 04-11-2014 1. Dagboken Sikre at viktige data blir gjort tilgjengelige i ettertid. Sikre en nøktern beskrivelse av en hendelse og nedtegnet med den viten som var der. Hovedformål å dokumentere

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2009 Utgitt 28. januar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

Til Fiskeri- og Kystdepartementet

Til Fiskeri- og Kystdepartementet Til Fiskeri- og Kystdepartementet Det vises til Fiskeri- og Kystdepartementets henvendelse første gang i brev fra FKD av 06.09.09, videre i tildelingsbrevet for 2010 og 2011, punkt 4.5.2, 3. avsnitt: Fiskeridirektoratet

Detaljer

Lov om Kystvakten (kystvaktloven).

Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Dato LOV-1997-06-13-42 Departement Forsvarsdepartementet Sist endret LOV-2009-06-19-41 fra 01.01.2010, LOV-2009-06-19-100 fra 01.07.2009 Publisert Avd I 1997 Nr. 14 Ikrafttredelse

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14 Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM ID: DVK 1.5 Tråputeskåring internkontroll Utarbeidet av Animalia: Magne Kjerulf Hansen Tittel: Tråputeskåring internkontroll Versjon: 1 Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote)

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) 1 Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) LES DETTE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET: Søknaden må sendes innen 31. juli 2015 til: For Fiskeridirektoratet. Saksnummer: 15/ Fiskeridirektoratet

Detaljer