REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP"

Transkript

1 Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg I om hindring av avfallsforurensing (MARPOL 73/78 annex V) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen med endringer til og med resolusjon MEPC.191(60). Vedlegg V inntatt i konsolidert utgave 2006 er konsolidert til og med endringer i resolusjon MEPC.191(60), og sist endret 2. november VEDLEGG V REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP Regel 1 Definisjoner I dette vedlegg menes med: (1) «avfall» alt slags mat-, husholdnings- og industriavfall, med unntak av fersk fisk og deler av dette, som produseres under skipets normale drift og kan bli disponert kontinuerlig eller periodisk, unntatt stoffer som er definert eller oppført i andre vedlegg til denne konvensjon, 2 «nærmeste land». Med «fra nærmeste land» menes fra grunnlinjen som vedkommende sjøterritorium i samsvar med folkeretten beregnes fra, unntatt «fra nærmeste land» utenfor nordøstkysten av Australia som i denne konvensjon skal være fra linjen trukket fra et punkt på kysten av Australia ved: 11 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, til et punkt 10 35' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 10 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 9 10' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 9 10' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 10 41' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 13 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 15 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 17 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 21 00' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt 24 30' sørlig bredde, ' østlig lengde, derfra til et punkt på kysten av Australia 24 42' sørlig bredde, ' østlig lengde, (3) «spesielt område» et havområde hvor det av anerkjente tekniske årsaker i forbindelse med de oseanografiske og økologiske forholdene og den spesielle typen trafikk, er nødvendig å vedta spesielle obligatoriske metoder for hindring av avfallsforurensning av sjøen. Spesielle områder skal omfatte områdene oppført i regel 5 i dette vedlegg. Regel 2 Anvendelse Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt får bestemmelsene i dette vedlegg anvendelse på alle skip. Regel 3 Disponering av avfall utenfor spesielle områder (1) Med forbehold for bestemmelsene i regel 4, 5 og 6 i dette vedlegg: (a) er det forbudt å disponere i sjøen all plast, herunder, men ikke begrenset til syntetiske tau, syntetiske fiskegarn, avfallssekker i plast og aske fra forbrenning av plastprodukter som kan inneholde giftige rester eller tungmetallrester, 1

2 (b) skal disponering i sjøen av følgende avfall foregå så langt som praktisk mulig fra nærmeste land, men er i alle tilfeller forbudt dersom avstanden fra nærmeste land er mindre enn: (i) 25 nautiske mil for dunnasje, kledning og emballasje som kan flyte, (ii) 12 nautiske mil for matavfall og alt annet avfall, herunder papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen og lignende avfall, (c) kan disponering i sjøen av avfall angitt i bokstav b) nr. ii) i denne regel, tillates når det først er kvernet eller malt og disponeres så langt som praktisk mulig fra nærmeste land, men er i alle tilfeller forbudt dersom avstanden fra nærmeste land er mindre enn tre nautiske mil. Avfall som er kvernet eller malt, skal kunne komme gjennom et filter med en åpning på høyst 25 millimeter. (2) Når avfallet er blandet med annet utslipp som har andre krav til disponering eller tømming, får de strengeste kravene anvendelse. Regel 4 Særlige krav ved disponering av avfall (1) Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 i denne regel er det forbudt å disponere materialer som er regulert av dette vedlegg, fra faste eller flytende plattformer som driver med leting, utvinning og tilhørende bearbeiding til havs av mineralressurser på havbunnen, og fra alle andre skip når disse ligger ved siden av eller innenfor en avstand på 500 meter fra slike plattformer. (2) Disponering i sjøen av matavfall kan tillates når avfallet er kvernet eller malt og disponeres fra faste eller flytende plattformer som ligger mer enn 12 nautiske mil fra land, og fra alle andre skip når disse ligger ved siden av eller innenfor en avstand på 500 meter fra disse plattformene. Matavfall som er kvernet eller malt, skal kunne komme gjennom et filter med åpninger på høyst 25 millimeter. Regel 5 Disponering av avfall innenfor spesielle områder (1) I dette vedlegg er de spesielle områdene Middelhavsområdet, Østersjøområdet, Svartehavsområdet, Rødehavsområdet, Golfområdet, Nordsjøområdet og Den storkaribiske region, herunder Mexico-golfen og Det karibiske hav, som er definert som følger: (a) Med Middelhavsområdet menes selve Middelhavet, herunder bukter og havområder med grensen mellom Middelhavet og Svartehavet representert ved 41 nordlig bredde og avgrenset i vest av Gibraltar-stredet ved 5 36' vestlig lengde. (b) Med Østersjøområdet menes selve Østersjøen med Bottenviken, Finskebukten og inngangen til Østersjøen avgrenset av Skagen i Skagerrak ved 57 44,8' nordlig bredde. (c) Med Svartehavsområdet menes selve Svartehavet med grensen mellom Middelhavet og Svartehavet representert ved 41 nordlig bredde. (d) Med Rødehavsområdet menes selve Rødehavet, herunder Suez-bukten og Akaba-bukten avgrenset i sør ved kompasslinjen mellom Ras si Ane (12 8,5'N, 43 19,6'E) og Husn Murad (12 40,4'N, 43 30,2'E). (e) Med Golfområdet menes havområdet nordvest for kompasslinjen mellom Ras al Hadd (22 30'N, 59 48'E) og Ras al Fasteh (25 04'N, 61 25'E). (f) Med Nordsjøområdet menes selve Nordsjøen, herunder havområder avgrenset ved: (i) Nordsjøen sør for 62 nordlig bredde og øst for 4 vestlig lengde, (ii) Skagerrak, avgrenset sørover øst for Skagen ved 57 44,8' nordlig bredde, og (iii) Den engelske kanal og innløpene øst for 5 vestlig lengde og nord for 48 30' nordlig bredde. 2

3 (g) Med Antarktisområdet menes havområdet sør for 60 sørlig bredde. 1 (h) Med Den storkaribiske region, som definert i artikkel 2 nr. 1 i «Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region» (Cartagena de Indias, 1983), menes selve Mexico-golfen og Det karibiske hav, herunder bukter og havområder, og den delen av Atlanterhavet som er avgrenset ved 30 nordlig bredde fra Florida østover til vestlig lengde, derfra en kompasslinje til skjæringspunktet mellom 20 nordlig bredde og 59 vestlig lengde, derfra en kompasslinje til skjæringspunktet mellom 7 20 nordlig bredde og 50 vestlig lengde, derfra en kompasslinje strukket sørvestover til den østlige grensen av Fransk Guiana. (2) Med forbehold for bestemmelsene i regel 6 i dette vedlegg: (a) er det forbudt å disponere følgende i sjøen: (a) all plast, herunder, men ikke begrenset til syntetiske tau, syntetiske fiskegarn, avfallssekker i plast og aske fra forbrenning av plastprodukter som kan inneholde giftige rester eller tungmetallrester, og (ii) alt annet avfall, herunder papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen, dunnasje, kledning og emballasje, (b) unntatt som fastsatt i bokstav c) i dette nummer, skal disponering i sjøen av matavfall foregå så langt som praktisk mulig fra land, men i alle tilfeller minst 12 nautiske mil fra nærmeste land, (c) disponering i Den storkaribiske region av matavfall som er kvernet eller malt, skal foregå så langt som praktisk mulig fra land, men i alle tilfeller, uten forbehold for regel 4, minst tre nautiske mil fra nærmeste land. Matavfall som er kvernet eller knust, skal kunne komme gjennom et filter med åpninger på høyst 25 millimeter. (3) Når avfallet er blandet med annet utslipp som har andre krav til disponering eller tømming, får de strengeste kravene anvendelse. (4) Mottaksanlegg i spesielle områder: (a) Regjeringen i hver konvensjonspart som har en kystlinje som grenser til et spesielt område, forplikter seg til å sørge for at det snarest mulig i alle havner innenfor et spesielt område finnes tilstrekkelige mottaksanlegg i samsvar med regel 7 i dette vedlegg, med hensyn til de særlige behovene for skip som trafikkerer disse områdene. 2 (b) Regjeringen i hver av de berørte partene skal underrette organisasjonen om tiltakene den har truffet i henhold til bokstav a) i denne regel. Når organisasjonen har mottatt tilstrekkelig underretning, skal den fastsette en dato da kravene i denne regel for det aktuelle området får virkning. Organisasjonen skal underrette alle partene om den fastsatte datoen minst tolv måneder før nevnte dato. (c) Etter den fastsatte datoen skal skip som også anløper havner i disse spesielle områdene der slike anlegg ennå ikke er tilgjengelige, fullt ut oppfylle kravene i denne regel. (5) Uten hensyn til nr. 4 i denne regel får følgende regler anvendelse på Antarktiskområdet: (a) Regjeringen i hver konvensjonspart der skip anløper på vei til eller fra Antarktisområdet, forplikter seg til å sørge for det så snart som praktisk mulig finnes tilstrekkelige mottaksanlegg for alt avfall fra alle skip, uten å forsinke skipene unødig, og i samsvar med behovene til skipene som bruker dem. 1 Fra 1. mai 2011 jf MEPC.191(60) 2 Fra 1. mai 2011 jf MEPC.191(60) 3

4 (b) 3 Regjeringen i hver konvensjonspart skal sørge for at alle skip som har rett til å seile under partens flagg, før de seiler inn i Antarktisområdet har tilstrekkelig kapasitet om bord til å beholde alt avfall mens de trafikkerer området og har inngått avtale om å tømme dette avfallet i et mottaksanlegg etter at skipet har forlatt området. Regel 6 Unntak Regel 3, 4 og 5 i dette vedlegg får ikke anvendelse på: (a) disponering av avfall fra et skip som er nødvendig av hensyn til sikkerheten til et skip eller menneskene om bord eller for å redde liv til sjøs, eller (b) utslipp av avfall som følge av skade på et skip eller utstyret, forutsatt at alle rimelige forholdsregler er tatt før og etter at skaden oppstod, for å unngå eller begrense utstrømningen mest mulig, eller (c) utilsiktet tap av syntetiske fiskegarn, forutsatt at alle rimelige forholdsregler er tatt for å unngå slike tap. Regel 7 Mottaksanlegg (1) Regjeringen i hver konvensjonspart forplikter seg til å sørge for at det finnes mottaksanlegg i havner og terminaler til mottak av avfall, uten å forsinke skipene unødig, og i samsvar med behovene til skipene som bruker dem. (2) Regjeringen i hver part skal underrette organisasjonen, for oversendelse til de berørte partene, om alle tilfeller der anlegg som er fastsatt i henhold til denne regel, hevdes å være utilstrekkelige. Regel 8 Havnestatskontroll av driftskrav* * Det vises til «Procedures for the control of operational requirements related to the safety of ships and pollution prevention», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.742(18). Denne forordning ble vedtatt av mp/conference på dens andre møte 3. november 1994 og trådte i kraft 3. mars Når et skip er i en annen parts havn, er det underlagt inspeksjon av driftskravene i henhold til dette vedlegg foretatt av tjenestemenn som har behørig fullmakt fra vedkommende part, når det er klare grunner til å tro at skipsføreren eller mannskapet ikke er kjent med grunnleggende framgangsmåter om bord for hindring av avfallsforurensning. 2 Under omstendighetene nevnt i nr. 1 i denne regel, skal parten treffe tiltak som vil sikre at skipet ikke seiler før situasjonen er brakt i orden i samsvar med kravene i dette vedlegg. 3 Framgangsmåter for havnestatskontroll fastsatt i artikkel 5 i denne konvensjon, får anvendelse på denne regel. 4 Ingenting i denne regel skal forstås slik at det begrenser rettighetene og forpliktelsene til en part som utfører kontroll av driftskrav særskilt fastsatt i denne konvensjon. Regel 9 Faresedler, planer for avfallshåndtering og registrering av avfall (1) (a) Alle skip som samlet er minst 12 meter lange skal ha faresedler som informerer besetningen og passasjerene om disponeringskravet i regel 3 og 5 i dette vedlegg, etter hva som er relevant. 3 Se forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger 11 4

5 (b) Faresedlene skal være skrevet på arbeidsspråket til skipets mannskap og skal også være på engelsk, fransk eller spansk for skip som går i fart til havner eller offshoreterminaler under jurisdiksjonen til andre konvensjonsparter. (2) Alle skip som har en bruttotonnasje på minst 400 tonn, og alle skip som er sertifisert til å transportere minst 15 personer, skal ha en plan for avfallshåndtering som besetningen skal følge. Denne planen skal inneholde skriftlige framgangsmåter for innsamling, oppbevaring, bearbeiding og disponering av avfall, herunder bruk av utstyret om bord. Den skal også angi hvilken person som er ansvarlig for å gjennomføre planen. Denne planen skal være i samsvar med retningslinjene som organisasjonen* har utarbeidet, og skal være skrevet på besetningens arbeidsspråk. * Det vises til «Guidelines for the development of garbage management plans», vedtatt av organisasjonens komité for vern av havmiljøet ved resolusjon MEPC.71(38), se MEPC/rundskriv 317 og IMOs salgspublikasjon IMO-656E. (3) Alle skip som har en bruttotonnasje på minst 400 tonn, og alle skip som er sertifisert til å transportere minst 15 personer, og som går i fart til havner eller offshoreterminaler under jurisdiksjonen til andre konvensjonsparter, og alle faste og flytende plattformer som driver med leting og utvinning på havbunnen, skal ha en avfallsdagbok. Avfallsdagboken skal, enten som en del av skipets offisielle skipsdagbok eller på andre måter, være i den formen som er angitt i tillegget til dette vedlegg, (a) all tømming eller fullført forbrenning skal registreres i avfallsdagboken og undertegnes for av ansvarshavende offiser på datoen for forbrenningen eller tømmingen. Skipsføreren skal undertegne hver utfylte side av avfallsdagboken. Oppføringene i avfallsdagboken skal minst være på engelsk, fransk eller spansk. Dersom dagboken også føres på et offisielt nasjonalspråk i staten som skipet har rett til å seile under flagget til, skal disse oppføringene ha forrang i tilfelle av tvist eller uoverensstemmelse. (b) oppføringen for hver forbrenning eller tømming skal omfatte dato og klokkeslett, skipets posisjon, beskrivelse av avfallet og anslått mengde som forbrennes eller tømmes, (c) avfallsdagboken skal oppbevares om bord på skipet på et slikt sted at den er tilgjengelig for inspeksjon innen rimelig tid. Dette dokumentet skal oppbevares i et tidsrom på to år etter at den siste oppføringen er gjort, (d) i tilfelle av tømming, utslipp eller utilsiktet tap som nevnt i regel 6 i dette vedlegg, skal det gjøres en oppføring i avfallsdagboken som redegjør for omstendighetene rundt og årsaken til tapet. (4) Administrasjonen kan gi dispensasjon fra kravet om avfallsdagbok for: (i) skip som går i fart med en varighet på høyst én time, og som er sertifisert til å transportere minst 15 personer, eller (ii) faste eller flytende plattformer når de driver med leting eller utvinning på havbunnen. 5 Regjeringens vedkommende myndighet i en konvensjonspart kan inspisere avfallsdagboken om bord på ethvert skip som denne regel får anvendelse på, mens skipet er i dens havner eller offshoreterminaler og kan ta kopi av enhver oppføring i boken og kan kreve at skipsføreren stadfester at kopien er en bekreftet kopi av denne oppføringen. En slik kopi, som har vært i skipets avfallsdagbok, skal kunne framlegges i en rettergang som bevis for faktaene som er angitt i oppføringen. Inspeksjon av en avfallsdagbok og innhenting av en bekreftet kopi ved vedkommende myndighet i henhold til dette nummer, skal utføres så raskt som mulig uten å forsinke skipet unødig. (6) Når det gjelder skip bygd før 1. juli 1997, får denne regel anvendelse fra 1. juli Tillegg Mal for avfallsdagbok 5

6 Skipets navn: Kjenningsnummer eller bokstaver: IMO-nummer: Påbegynt dato: Avsluttet dato: 1. Innledning I samsvar med regel 9 i vedlegg V til Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973, endret ved protokoll av 1978 (MARPOL 73/78), skal hver tømming eller fullførte forbrenning føres i en dagbok. Dette omfatter utslipp i sjøen, i mottaksanlegg eller til andre skip. 2. Avfall og avfallshåndtering: Avfall omfatter alt slags mat-, husholdnings- og industriavfall, med unntak av fersk fisk og deler av dette, som produseres under fartøyets normale drift og kan bli kastet kontinuerlig eller periodisk, unntatt stoffer som er definert eller oppført i andre vedlegg til MARPOL 73/78 (for eksempel olje, kloakk eller skadelige flytende stoffer). Det skal også vises til de relevante opplysningene i retningslinjene for gjennomføring av vedlegg V til MARPOL 73/ Beskrivelse av avfallet Avfallet skal være inndelt i kategorier i denne dagboken på følgende måte: 1. Plast 2. Flytende dunnasje, kledning eller emballasje 3. Finmalte papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen osv. 4. Lasterester, papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen osv. 5. Matavfall 6. Forbrenningsaske 4. Oppføringer i avfallsdagboken 4.1 Det skal gjøres oppføringer i avfallsdagboken ved hvert av følgende tilfeller: (a) Når avfall tømmes i sjøen: (i) Dato og klokkeslett for tømmingen (ⅱ) Skipets posisjon (breddegrad og lengdegrad). Merknad om utslipp av lasterester, herunder posisjon ved påbegynt og avsluttet tømming. (iii) Avfallets kategori (iv) Anslått tømt mengde for hver kategori i m3 (v) Underskrift av ansvarshavende offiser for operasjonen. 6

7 (b) Når avfall tømmes i avfallsanlegg eller til andre skip: (i) Dato og klokkeslett for tømmingen (ii) Havn eller anlegg, eller navn på skip (iii) Avfallets kategori (iv) Anslått tømt mengde for hver kategori i m3 (v) Underskrift av ansvarshavende offiser for operasjonen. (c) Når avfall forbrennes: (i) Dato og klokkeslett da forbrenningen ble påbegynt og avsluttet (ii) Skipets posisjon (breddegrad og lengdegrad). (iii) Anslått forbrent mengde i m3 (iv) Underskrift av ansvarshavende offiser for operasjonen. (d) Utilsiktede eller andre ekstraordinære utslipp av avfall (i) Tidspunkt da utslippet inntraff (ii) Havn eller skipets posisjon da utslippet inntraff (iii) Anslått mengde og avfallskategori (iv) Omstendigheter rundt disponering, utslipp eller tap, årsaken til dette og generelle merknader. 4.2 Kvitteringer Skipsføreren skal fra operatøren for mottaksanlegget eller fra føreren av skipet som mottar avfallet, få en kvittering eller et bevis på den anslåtte avfallsmengden som er overført. Kvitteringene eller bevisene skal oppbevares om bord på skipet sammen med avfallsdagboken i to år. 4.3 Avfallsmengde Avfallsmengden om bord skal anslås i m3, om mulig for hver enkelt kategori. Avfallsdagboken inneholder mange henvisninger til anslått avfallsmengde. Det erkjennes at nøyaktigheten i beregningen av avfallsmengde er basert på skjønn. Volumanslagene vil variere før og etter bearbeiding. Ved noen framgangsmåter for bearbeiding vil det ikke være mulig å anslå et anvendelig volum, f.eks. ved kontinuerlig bearbeiding av matavfall. Det skal tas hensyn til slike faktorer når det gjøres oppføringer i og fortolkninger av et register. REGISTRERING AV AVFALLSUTSLIPP 7

8 Skipets navn: Kjenningsnummer eller bokstaver: IMO-nummer: Avfallskategorier: 1: Plast. 2: Flytende dunnasje, kledning eller emballasje. 3: Finmalte papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen osv. 4: Lasterester, papirprodukter, filler, glass, metall, flasker, porselen osv. 5: Matavfall. 6: Aske fra forbrenning av plastprodukter som kan inneholde giftige rester eller tungmetallrester. MERK: Tømming i sjøen av annet avfall enn matavfall er forbudt i spesielle områder. Bare avfall som tømmes i sjøen, skal kategoriseres. Avfall i andre kategorier enn kategori 1 som tømmes i mottaksanlegg, trenger bare oppføres som en samlet anslått mengde. VED TØMMING AV LASTERESTER SKAL SKIPETS POSISJON VED PÅBEGYNT OG AVSLUTTET TØMMING REGISTRERES. Dato/ klokke slett Skipets posisjon Anslått mengde som ble tømt i sjøen(m3) Anslått mengde som ble tømt i mottaksanlegg eller til annet skip (m3) Anslått mengde som Attestering/under ble forbrent skrift (m3) Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6 Kat. 1 Annet Skipsførerens underskrift: Dato: 8

.3 Med Svartehavsområdet menes selve Svartehavet med grensen mellom Middelhavet og Svartehavet representert ved 41 nordlig bredde.

.3 Med Svartehavsområdet menes selve Svartehavet med grensen mellom Middelhavet og Svartehavet representert ved 41 nordlig bredde. Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg I om hindring av avfallsforurensing (MARPOL 73/78 annex V) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen.

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen. Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg I om hindring av avfallsforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg V) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen.

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen. Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg V om hindring av avfallsforurensning fra skip (MARPOL 73/78 vedlegg V), slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen.

1 «Dyreskrotter» betyr dyr som fraktes om bord som last, og som dør eller avlives under reisen. Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg V om hindring av avfallsforurensning fra skip (MARPOL 73/78 vedlegg V), slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensing (MARPOL 73/78 annex IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Sist endret: 28-11-2014 Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Dette kapittelet inneholder kriterier for oljeutslipp. Operasjonelle utslipp av olje fra oljetankskip er tillat, kun når alle

Detaljer

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensing (MARPOL 73/78 annex IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegg har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler,

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegg har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler, Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegget har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler,

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegget har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler, Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne delen av

Detaljer

Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk

Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg II om hindring fra skadelige flytende stoffer i bulk (MARPOL 73/78 vedlegg II) slik Sjøfartsdirektoratet tolker

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegget har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler,

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegget har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler, Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne delen av

Detaljer

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 Regulation (EC) No. 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within

Detaljer

MARPOL VEDLEGG I Regler om hindring av oljeforurensning

MARPOL VEDLEGG I Regler om hindring av oljeforurensning Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg I om hindring av oljeforurensing (MARPOL 73/78 Annex I) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21. Nr. 31/151 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004 2007/EØS/31/36 av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning

Detaljer

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 7. juli 2009 med hjemmel i lov 6. februar 2007

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Nr. 12/224 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/59/EF. av 27. november 2000

Nr. 12/224 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/59/EF. av 27. november 2000 Nr. 12/224 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr om hindring av forurensning fra skip m.m.

Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr om hindring av forurensning fra skip m.m. Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensning fra skip m.m. Fastsatt av Miljøverndepartementet 10. august 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll

Detaljer

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen.

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen. Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen Mentum AS Håndtering av avfall om bord på fiskefartøyer og mindre fartøyer Nordisk

Detaljer

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune Utarbeidet første gang 13.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/, evt. utdyp] Endringskatalog

Detaljer

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Innledning Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle de fleste reglene knyttet til miljømessig sikkerhet i en ny forskrift

Detaljer

FOR nr 992: Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

FOR nr 992: Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) FOR 2009-07-07 nr 992: Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) DATO: FOR-2009-07-07-992 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. september 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 19. september 2017 08.09.2017 nr. 1368 Forskrift

Detaljer

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14.

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14. Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003 2005/EØS/58/42 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/55 2001/EØS/51/12 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/95/EF av 13. desember 1999 om håndheving av bestemmelser om sjøfolks arbeidstid om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5. Nr. 16/301 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002 2005/EØS/16/29 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang 01.07.2014 Sist revidert 1. versjon Sist godkjent ----- Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998 Nr.7/94 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for

Detaljer

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

ik\ fanplan for hanner

ik\ fanplan for hanner Fosnes kommune Fellesfunksjoner ik\ fanplan for hanner i I;OSneskommune 20-14 Fellesavfallsplanfor havneri Fosneskommune Utarbeidet første gang 30.06.2014 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

NOR/303R T OJ L 115/03, p. 1-11

NOR/303R T OJ L 115/03, p. 1-11 NOR/303R0782.00T OJ L 115/03, p. 1-11 Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships EUROPAPARLAMENTS- OG

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/42/EF. av 19. juni 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/42/EF. av 19. juni 1998 10.2.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.7/101 KOMMISJONSDIREKTIV 98/42/EF av 19. juni 1998 om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet,

Detaljer

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Vedlegg Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 Kapittel 1. Forsikring etter den internasjonale konvensjon

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009 Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/11 av 16. juni 2009 om kriterier som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til en organisasjon som

Detaljer

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

NOR/308R T OJ L 157/08, p

NOR/308R T OJ L 157/08, p NOR/308R0540.00T OJ L 157/08, p. 15-22 COMMISSION REGULATION (EC) No 540/2008 of 16 June 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 336/2006 of the European Parliament and of the Council on the implementation

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

NOR/302R T OJ L 302/02, p. 3-27

NOR/302R T OJ L 302/02, p. 3-27 NOR/302R1970.00T OJ L 302/02, p. 3-27 Commission Regulation (EC) No 1970/2002 of 4 November 2002 amending Council Regulation (EC) No 3051/95 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Hvis ja, angi hvilke havner og dato Fartøyførers underskrift -telefonnr. 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008. av 16. juni 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008. av 16. juni 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/69 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008 2014/EØS/10/06 av 16. juni 2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

MARPOL VEDLEGG VI TIL MARPOL 73/78

MARPOL VEDLEGG VI TIL MARPOL 73/78 Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensing (MARPOL 73/78 annex VI jf MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Utarbeidet første gang Oktober 2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/Ja, evt. utdyp]

Detaljer

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter J-38-2016: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Erstatter: J-278-2014 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 06.04.2016 Publisert: 06.04.2016 Forskrift

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon:

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 31.01.2012 Arkiv nr. 2011/4947 Deres ref: Jorunn Gundersen Saksbehandler:Anne-Lene Lundsett, 35586213 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer

Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer TemaNord 2006:502 Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer TemaNord 2006:502 Nordisk Ministerråd, København 2005 ISBN 92-893-1265-3

Detaljer

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og

.1 bygging av et skip som kan identifiseres som et bestemt skip, begynner og Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg VI jf. MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF

Avfallsplan. Gamvik-Nordkyn Havn KF Avfallsplan Gamvik-Nordkyn Havn KF Vedtatt i havnestyret 01.02.2013 FORORD Krav om avfallsplan er utformet i forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra 12.10.03. Da

Detaljer

MARPOL VEDLEGG VI. Hindring av luftforurensning KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER

MARPOL VEDLEGG VI. Hindring av luftforurensning KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg VI jf. MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer

Utarbeidet første gang

Utarbeidet første gang Foto: Stein Olav Sivertsen Utarbeidet første gang 23.03.2017 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 7240 Hitra postmottak@hitra.kommune.no Side 1 av 8 Endringskatalog

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder DB Schenker Direct Freight Erik Fox Essen, Oktober 2014 Oversikt 1 Generelt 2 Det nye svoveldirektivet og endringer 2 Generelt

Detaljer

MARPOL VEDLEGG VI. Hindring av luftforurensning KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER

MARPOL VEDLEGG VI. Hindring av luftforurensning KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg VI om hindring av luftforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg VI jf. MEPC.176(58)) slik Sjøfartsdirektoratet tolker

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Forskrift juni 2008 nr.. om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs Fastsatt av [Nærings- og handelsdepartementet] 2008 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS

Havneplan for Solund Verft AS SOLUND VERFT. Solund Verft AS Solund Verft AS 1 SAMMENDRAG OG MÅLSETTING... DEL I. GENERELL DEL... 1. Formål og virkeområde... 2. Ansvar, organisering og plikter... 3. Rammebetingelser... 3.1 MARPOL og EU-direktiv... 3.2 Forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3051/95. av 8. desember om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(*)

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3051/95. av 8. desember om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(*) 25.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.32/00 71 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 1994 1995 St prp nr 62 Om samtykke til ratifikasjon av ILO konvensjon nr 94 og tilredning til ILO rekommandasjon nr 84 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter, vedtatt på Arbeidskonferansen

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater Innledning Partene i denne konvensjon, som erkjenner verdien av voldgift som metode for å avgjøre tvister

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

Forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området). FOR 1994-03-16 nr 215: Forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området). DATO: FOR-1994-03-16-215 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet) AVD/DIR: Ressurs- og utredningsavd.

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som har

Detaljer