SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/12 12/734 EKSTRA BEVILGNING- SENJAHOPEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/12 12/734 EKSTRA BEVILGNING- SENJAHOPEN BARNEHAGE"

Transkript

1 Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/12 12/734 EKSTRA BEVILGNING- SENJAHOPEN BARNEHAGE 60/12 08/827 BOSETTING OG INTEGRERING AV FALMIEFORENTE FLYKTNINGER 61/12 12/731 TILBAKEBETALING FOR JURIDISK HIST AND I FORBINDELSE MED ARBEIDSRETTESLIGE PROBLEMSTILLINGER. 62/12 12/580 BUDSJETT /12 12/732 ØKONOMIPLAN Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 59/12 FSK-Sak 59/12 EKSTRA BEVILGNING- SENJAHOPEN BARNEHAGE Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Rolf Erik Søreide Arkiv: 153 Al Saksor.: Utvalg 59/12 Formannskapet Møtedato loostiujng: l. Det bevilges kr til budsjettdekning 2012 for Senjahopen barnehage. 2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Skaland, RolfErik Søreide rådmann Side2av 16

3 Sak59/12 Saksopplysninger: Senjahopen barnehage fikk, etter hovedopptaket inn 5 nye søknader om barnehageplass, senere en søknad til. Disse utgjorde til sammen 8 plasser. Bemanningen i barnehagen er til en hver tid satt i forhold til antall barn. Det var derfor ikke bemanning til å ta imot disse barnene, slik at de ble satt på venteliste. Dersom kommunen ønsket at alle som søker barnehageplass skulle få det, som for øvrig har vært et signal fra tidligere politisk hold, så betød det at bemanningen i barnehagen måtte økes med en assistentstilling. På grunn av at saken ikke ble behandlet politisk før ferien, ble det under søknadsprosessen etter pedagogisk leder og assistenter i barnehagen, tatt høyde for at det kunne bli en ledig assistentstilling under forutsetning av kommunestyrets behandling. I samråd med fungerende rådmann, og på grunn av stor usikkerhet rundt flere stillinger i barnehagen, ble det ansatt ekstra assistent fra 8. august Alle som sto på venteliste fikk da plass fra nytt barnehageår. Denne stillingen har barnehagen ikke fullt ut budsjettdekning for i inneværende år, slik at barnehagens budsjett for 2012 må styrkes med kr ,-. Skaland Berit Sivertsen Styrer i Senjahopen barnehage J.. Side 3 av 16

4 Sak 60/12 FSK-Sak 60/12 BOSETTING OG INTEGRERING AV FALMIEFORENTE FLYKTNINGER Saksbehandler: Elena Eriksen Arkivsaksm.: 08/827 Arkiv: F31 Saks nr.: 74/08 56/08 53/10 62/ /12 23/12 36/12 37/12 60/12 Utvalg Formannskapet FCornr.nlUlestyret FCornr.nlUlestyret Feornr.nunestyret Feornr.nunestyret Formannskapet FCornrnlUlestyret Formannskapet Feornr.nunestyret Formannskapet Møtedato Innstilling: l. Det skal opprettes egen innføringsklasse for farniliegjenfomte barn. Den skal bemannes med 1,5 lærestillinger fra Helsesøsterstillingen skal økes med 25% fra torn Bemanning i Senjahopen barnehage skal økes med 100% assistentstilling fra torn Skaland Rolf Erik Søreide rådmann Side 4 av 16

5 Sak60/12 Saksopplysninger: Fakta: Saken har tidligere til behandlingen i kommunestyret Det er 5 flyktninger som er bosatt i Berg kommune i desember 20 l 0/ etter vedtak fra UDI om innvilget familiegjenforening. Pr dagsdato er det 2 voksne og 9 barn flyttet til Berg kommune og i løpet av l eller 2 måneder flytter det minst 2 voksne og 5 barn til. Det vil gi økning av antall barn i barnehage (4 barn) og lo barn i skole i 2013 Sammendrag: Etter kommunens tidligere vedtak sak56/08 ble det i løpet av 2 år 2010 og 2011 bosatt 30 flyktninger i Berg, 9 somaliere og 21 eritreere, inkludert 2 barn. Bosatte flyktninger har vært et godt tilsnitt til befolkningsveksten i kmrummen (ca 3% av befolkningstall). Av de 30 som er bosatt er 11 enslige uten barn, 6 er gift men ikke har barn og 6 har ektefeller og med til sammen 16 barn, 2 alenemødre med til sammen 3 barn, en mann som er skilt men ønsker sterkt sitt barn flyttet til Norge. Det kan senere bli aktuelt familiegjenforenning og tilflytting av 9 barn til kommunen. Pr dags dato 2 voksne flyktninger har flyttet fra kommune og ei dame har fått baby. Ankomst av familier til de som søkte og har fått familiegjenforening vil føre til økningen av driftsbudsjett for bosetting og integrering av flyktninger. Den økningen vil gjelde følgende poster: Side 5 av 16

6 Sak 60/12 1.1Etablering. Etablering for familiegjenforente For de som skal bosettes etter familiegjenforenng vil etableringstilskudd utgjøre følgende: For ektefelle/samboer: Seng og nattbord Kjøleskap kontra fryseboks Kjøkkenutstyr (beregnes ut fra familiens størrelse) TV kontra PC (kontant beløp på kr. 5000) Hver enkelt får også etableringsstøtte (kontantutbetaling) på 2000 kr,- til å kjøpe for eksempel gardiner, matter, tepper, lamper, sengetøy. Etableringstilskudd til sammen vil utgjøre max kr,- For barn under 18 år: Seng og nattbord (2500 kr) Barnehagepakke eller skolepakke 1.2 Barnehagepakke og skolepakke, l.klasse til 5 klasse. Det skal kjøpes inn eller skaffes av kommunen det som nødvendig for en hverdag i barnehagen og skole, med vinterklær, skotøy og annet tøy/utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i første klasse, og som ikke har gått i barnehage. Barnehagepakke og skollepakke vil utgjøre 3000,- kr pr barn pr år i begge årene etter bosetting. Se egen liste. 1.3 Skolepakke, 5. klasse til10 klasse. Det skal kjøpes inn ellers skaffes av kommunen det som er nødvendig for en hverdag i skole med vinterklær, skotøy og annen tøy (se egen liste). Det skal også kjøpes inn en PC. Skolepakke vil utgjøre til sammen l O 000,- kr for første året og 5000,- kr for andre året etter bosetting. Barnehage- og skolepakkelister ble utarbeidet av Lenvik kommune v/flyktningtjeneste. Side 6 av 16

7 Sak 60/ Dekning av barnehageplass for flyktningbarn i førskolealder og barn som kom til Norge etter familiegjenforenning. Det skal tilbys en gratis barnehageplass til barn i førskolealder i første året ved bosetting. Kostnader dekkes fra integreringstilskudd. Det som gjelder barnehageplass dekning for andre året skal behovsprøves. Kost er ikke inkludert. I de tilfeller når enslige forsørgere har krav på statlige ytelser til dekning av barnehageplass vil det bestemmelse gjelde inntil vedkommende får innvilget ovennevnte ytelse. At barna går i barnehage er svært viktig for å normalisere livssituasjonen. Her er barna på arena som ligger utenfor hjemme, i vanlige miljøer som er tilpasset barnas alder og utvikling. Barna får muligheter for å møte jevnaldrende, fort lære norsk språk, kompensere for noe av det som eventuelt mangler ellers, og får utfolde seg i regi av et pedagogisk system. Barnehage er en utmerket arena for en rask integrering både for barn og deres foreldre. Barnehageplass subsidieres av kommunen til foreldre som er deltakere i Introduksjonsprogrammet. Barnehagetilskudd som kommunen vil få i første året ved bosetting av et barn under 6 år vil dekke barnehageplass i 11 måneder. Barnehageplass for et barn pr i dag er 1950 kr (inkludert mat) pr måned og dette utgjør kr,- for 11 måneder (det er gratis barnehageplass i juli måned) kontra ,- i statlig engangstilskudd. l.s Helsetilbud Det skal dekkes utgifter inntil 3000,-kr for alle flyktninger over 18 år i forbindelse med tannbehandling i første året ved bosetting. Dekning for andre året skal behovsprøves. 1.6 Fritidstilbud. Det skal dekkes medlemskaps kontingent på 250,- kr pr pers til Foss og på 250,- kr. pr pers til Havørn for alle flyktninger i første to år etter bosetting. Månedlige utgifter betaler de selv. l. 7 Aktivitets tilskudd. Det skal dekkes av forskjellige aktiviteter for barn og unge inntil2000,-kr når en eller begge foreldre deltar i introduksjonsprogrammet. Arbeid for å integrere barna i aktiviteter utenfor skole/barnehage er også viktig. Hjelp til utlån av utstyr slik som leker, sykler og sportsutstyr gir muligheter for normal utfoldelse og kan redusere følelsen av forskjellighet fra andre barn i barnehage, på skolen og i lokalsamfunnet. Dette gjelder kun ved bosettingen, og ikke for de som født i Norge. Side 7 av 16

8 Sak60/ Ventestønad. I tillegg skal eventuelt dekkes husleie, strøm og innvilges stønad til livsopphold for familiegjenforente voksne og barn inntil den familiegjenforente voksen får utbetalt første introduksjonsstønaden. Husleie og strøm dekkes etter faktisk kostnad. Stønad til livsopphold, husleie og strøm vil være behovsprøvd. Av praktiske årsaker vil utbetalingen fra kommunen skje på Nav kontoret, som er underlagt økonomisk sosialhjelpsområde. Ved bosetting i kommunen vil behovet for etableringsstønad bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i forhold til situasjonen i etableringsfasen, for eksempel om en flytter inn i et etablert hjem, har egen inntekt, er gift/samboer osv. Dette skal tas med i bosettingskontrakt som skal underskrives av hver enkelt ved ankomst. Innvilgning av barnehage- og skolepakke til barna under 18 år vil gjelde i 2 første år etter bosetting. Etter den tiden vil det foretas en ny vurdering av familiens behov for økonomisk stønad til et slikt formål. En eventuell søknad om økonomisk stønad til innkjøp av ekstra klær/utstyr skal fremlegges til NAV kontor til videre vurdering 1.9 Økonomiske konsekvenser. Bosetting av flyktninger utløser ulike tilskuddsordninger som integreringstilskudd og ekstratilskudd (det siste er et tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og atferdsvansker). Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd: Ar-l (2012) kr (voksen)* kr (barn)* År-2 (2011) kr År-3 (2010) kr År-4 (2009) kr Ar-5 (2008) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Side 8 av 16

9 Sak60/ : Utgiftningspost for familiegjenforente voksne og barn vil bestå av: etableringsstønad, ventestønad, introduksjonsstønad, helsetilbud og fritidstilbud og instalering av fagsystemmet visma "flyktning"er beregnet i 2012 fra september tom desember og vil utgjøre ca: , kr. Økning av helsesøsterstillinga fra september tom desember i ca ,- kr. Inføringsklasse (1,5 lærerstillinger)- ca ,-kr. fra tom : Utgiftspost for familiegjenforente barn (til sammen 14), 4 barnehage og 10 i skole: ,- kr Beregningen av utgiftspost ble gjort for skolebarn og omhandler: etableringsstønad, ventestønad, aktivitetstilbudd, fritidstilbudd og skolepakke for første året etter bosetting. For andre året gjelder det kun aktivitetstilskudd, fritidstilbud og skolepakke Helsesøsterstilling (25%) ,- kr. Barnehageassistent 100% fra tom på ,- kr. Inføringsklasse (1,5 lærestillinger) fra tom på ,-kr. 2014: Utgiftspost for familiegjenforente barn: ca ,- Oversikt over statlige tilskudd og utgifter i løpet av første3 år etter bosetting av familiegjenforente. Bosettingsår Statlig tilskudd, kr Utgifter i forbindelse med bosetting; kr År l (2012) Ca l , ,- År 2 (2013) Ca ,- l ,- År 3(2014) o Ca ,- Til sammen: , ,- Det er vanskelig å forutse og beregne utgifter for år 2,3,4 og videre. Det kommer an på hvilke behov vil forsatt være til stede, for eksempel om det er behov for ytterligere år til inføringsklasse, barnehageassistent og helsesøster (25% ). Side 9 av 16

10 Sak60/ Økonomisk handlerom Det kan oppstå uforutsette forhold som kan ha påvirkning på etableringen av familiegjenforente flyktninger. Som følge av dette ser vi en økning i budsjettet. En endring/justering av lovverket kan også bidra til at vi må foreta justeringer. Det kan også oppstå situasjoner rundt flyktninger som krever en viss ekstra ytelse fra flyktningtjenesten, men som vi i dag ikke er i stand til å forutse. Vi har for eksempel allerede erfart at bosetting av kvoteflyktninger krever mye mer både økonomiske og menneskelige ressurser. Det gis i den etableringen rom for de nevnte justeringen og flyktningtjenesten har ansvaret for at de nevnte endringer kan hjemles innen et av de punktene som er i dette regelverket. Justeringer i budsjettet for uforutsette kostnader kan gjøres av flyktningkonsulent inntil kr: ,-. Skaland, Elena Eriksen flyktningekonsulent Side 10 av 16

11 Sak FSK-Sak TILBAKEBETALING FOR JURIDISK BISTAND I FORBINDELSE MED ARBEIDSRE'fTESLIGE PROBLEMSTILLINGER. Saksbehandler: RoJfElik Søreide Arkivsaksnr.: 12/731 Saks.nr.: Utvalg 61/l 2 Formannskapet Arkiv: 046 Møtedato Innstilling: l. Det tilbakebetales kr ,63 til rådmannen for utgifter til juridisk bistand i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. 2. Tilbakebetalingen dekkes over disposi Jonsfondet. 3. Dersom det er et mindreforbruk på eget budsjett i 2012 dekkes utgiftene av egen virksomhet. Skaland RolfErik Søreide rådmann Side Il av 16

12 Sak61112 Vedlegg: Oppdrags bekreftelse Alminnelige oppdragsvilkår - privatklienter Faktura Faktura Detaljer transaksjon for faktura og Saksopplysninger: Det ble avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte 29. mai 2012 der Berg Samlingsliste og Frp gjorde et forsøk på å fristille rådmannen fra sin stilling i kommunen. Rådmannen så det som nødvendig å søke juridisk bistand i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. Advokatfirmaet som bistår rådmannen er: Advokatfirmaet HJORT DA-MNA Akersgaten 51 PB 4 71 Sentrum 0105 OSLO Ansvarlig advokat: Else Bugge Fougner Rådmannen søker kommunestyret i Berg om å få dekket de kostnader rådmannen selv er påført i forbindelse saken. Det bemerkes at rådmannen har mottatt et skriv fra sin advokat som skal besvares i anledning saken og at denne tilbakemeldingen fra rådmann til advokat ikke er sluttført. Foreløpige fakturaer som søkes tilbakebetalt: faktura pålydende kr ,5 og faktura pålydende kr ,13 totalt pålydende kr ,63 Beløpet er inklusive mva. Fakturaene er tidligere betalt av rådmannen selv. Reisekostnader i forbindelse med møtet med Else Bugge Fougner i Oslo betaler rådmannen selv og kreves ikke dekket. Skaland, Rolf Erik Søreide rådmann Side 12 av 16

13 ADVOI A TFI RM.I\E 1 HJORT Rolf Erik Søre ide Oslo. 5. juni 2012 Ansvarlig advokat: Else Bugge Fougner Referanse: M OPPDRAGSBEKREFTELSE Jeg viser ti l vår kontakt og bekrefter at vi har påtatt oss oppdraget med juridisk bistand i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. U11dertegnede vil være saksansvarlig advokat. For oppdraget gjelder var alminnelige oppdragsvilkår jf. vedlegg. Vi beregner vålt honorar _på basis av medgått tid, og satsene er som følger: Partner: Ansatt advokat: El. mva. Kr Kr l 950 Inkl. mva. Kr Kr M d vennlig hilsen Advokattirmaet Hjort DA Lt._ /t.<z- Else Bugge Fougner Partner Høyesterettsadvokat AOVOKJ\TARMAET HJORT DA - MNA Ak Pr~ 9A tfn 51 f l IOn ( : 7) ) ). 4i PoJLhOk~ 471 Stmrum, NO OIOS Os 1 o Teh:fakr: ( ~7) ~2 ~ RMk J m 60fl1 OS l i R!!O Org.m.: 11~6 129 l!>b MVA

14 ADVOY;Ai FIRMAEl H. JORT ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKAR PRIVATKLIENTER Innledning Advokatfirmaet Hjort DA vil be.<;lrebe seg pa å ivare\a klientens interesser pa best mulig måte. Oppdrag vil bli utført l samsvar med våre lwalitetssikringsruliner, våre egne etiske retningslinjer og for øvrig. l samsvar med advokatlorskriflen og Advokatforeningens salærveiledning. Disse regelverkene er tngjengelig pa vår hjemmeside Advokatfirmaet Hjort DAs interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget De elementer i disse som er av vesentlig interesse ior klierrtene, fremgår av punklen"' nedenfor. Etablering av oppdraget Før et oppdrag etableres vil det bli av klør! om det foreligger interessekonflikt eller andre 1orhold som gjør a\ firmaet ikke k<jn eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier de!, og det finnes ubelenkelig, kan.arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bil tatt forbehold overfor klienten om al interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man ma sl fra seg oppdraget. Advokatvirksomhet er fra 1. januar 2004 underlagt lov om hvil vasking. l forbindelse med etablering a~ oppdraget vil det også kunne bli foreta\1 den identifikasjonskontroll som følger av hvitvasklngsloven.l en del tilfeller er vi også forpliktet Ul a melde fra!il Økokrim om transaksjoner der del et mistanke om tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, eller til forhold som rammes av. straffeloven 147 og 147b (terrorhandlinger og finansiering av terrorisme). Når vi starler oppdrag for en ny klient. vil vi normalt be om forskuddsbetaling. Forskuddet vil b!i avregnet mot senere fak!ureringer. firmaets ressurser l tinmaet arbeider del følgende kategorier medarbeidere som utfør.er arbeid for klienter: Partnere Senioradvokater Ansatte advokater Advokatfullmektiger Sekretærer GjennomfØ'ring av oppdraget For alle oppdrag skei det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid 1.1tføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokaten vil sørge for at arbeidet blir utfør\ på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vur-dere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av senioradvokat, ansa11 advokat, advokatfullmektig eller sekretær. D.ersom klienten h<>t spesielle ønsker om hvilken advokat som sk<!l utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arteidet skal utføres på rnest mulig optimal male for klienten. Ved arbeid utført av helt nyutdannede fullmektiger- hvor arbeidet også er ledd i opplæring -vil del bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for klienten, og som således kan biollastes denne. Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avla!! opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette. Timflprfser For oppdrag som skal faktureres etter medgåli tid, har!irmaei for privalklienter følgende timepriser for de forskjellige slillingskategoner: NOK ekskl. mva NOK inkl. mva Partner Ansal/ advokat/ SeniorarJvokal Adi'Okstfullmektig 'l Timeprisen l den enkelte sak fastsetles på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, og advo~atens erfaringsbakgrunn og spesial kompetanse. Firmaet tar Ikke sak.er på sakafl "nc-cure-no-pay''-bagis, og vi har etter Advokat(otenlngens regler ikke anlednfng til il avtale at vårt salær kun skalfaslsetiels på prosent- eller andelsbesis i forhold til sa~ns resultat eller gjenstand. Firmaels advokater gir på forespørsel et uforpliktende pnslag over antalla kostnader l forbindels!! med nye aker. dorsom saken er av en slik k.praj<ter at fomflnds<jnslog kan gis på lornulllg basis. Dersom de1to er avtal\, vil vi gl beskjed dersom saken vlvlkler seg vesentlig forskjellig eller kostnadene vil awike vesentlig fra del som ble antall da oppdraget ble akseptert. Minste tlmeenhet er 15 minutter. Timeprisene Inkluderer alle ordinære, kontortekniske tjenester og generell sekretærtlstand Sekretærarbeid av selvstendig an kan bli fakturert særskilt. Det samme gjelder arbeid utført av studenter. Eventuelle reiseutlegg. gebyrer Ul offentlige Instanser med videre kommer i tillegg. Vl gjør for øvri>j oppmerksom på al -firmaets generelle prlsnlvf; vil være gjenstand for vurdering og eventuell justering på årlig bllsi~. trerunder regulering l henlhold til KPI. Prisregulering vil bfi varslet l forl<ant. Fakturering og betaling Dersom annet Ikke er avtalt, vll oppdra!jel bli fakturert etter medgått tid. De medgåue timer samt eventuelle direkte ulleog vil normalt faktureres en geng pl. måned. St0rre ullegg vil som ~eoel \liderefaktureres med en gang uueooet har lunnet sied. ~ Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser. Med mindre fast pris er avtaft, vil det med hver faktura bli tilsendt en spe-sifike!sjon ev arbeidet hvor det fremgår hvil~,et arbeid som er utført l perioden og hvilke advokater som har utført dette. Del samlede timetall for den enkelte advokat sorn faktur.aen omfatter vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det. Dersom en faktura omiauer arbeid med flere oppdr&g for sarnme klient, vil del av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel <JV salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag. Utlegg UUegg som klienl,en er ansvarlig for slæl avklares med kflenten før o'e påtlrps, med mindre kostnadspådragel et nevnl l oppdrags brevet eller er nodvendig for å sikre klientens interesser oo klfenlens spmjyhke Ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes åi Viclerefakturering av utlegg normal! vil medføre merverdiavgift på utlegget. oppdr~gsbekrcf\els<~vilkilr-norsk plivait;lien\e! J/2

15 ADVOKIITI'"IRMAET HJORT Fri rettshjelp Etter re ttshjclpsloven kan del for visse saker gis retl Ul advo~al bistand hvor koslnadene dekkes av stalen. Forutselningen er at man er llllder rettshjelpslovens lnnlek1s og formuesgrenser som p.l. er henholdsvis ~r og kr Fylkesm;mnen kan l visse lilfelle gjøre unnt2k fra grensene. Nærmere Informasjon om fri rettshjelp kan fås hos tylkesmannen eller ved vås1 llonlor. Dersom fri rellstljelp kan være akluell, ber den las opp for avklaring med oss Sflaresl. Klientens eget forhold Jo bedre saken er avklaret og forberedt ffl'l klientens side, desto mer ef[eklivl vil vi kunne arbeide. Det1e vil ha betydning lor størrelsen på salæret. Alle henvendelser \il og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss s.traks orn eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens ~dvokat. Klienten vil få lilsendl kopier av all korrespondanse ut fra og inn Ul vårt kontor i saken Disse bør oppbevares Idet senere kopierin>) av deile vil medføre kostnader som faktureres klienten. Ansvar for sallens utfall Ilagte saksomkostninger! rettsge-byr Forholdet til tilkjente saltsomkostninger Selv om vi har angit1 vår oppfatning av hva sakens ulla!! kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for al detle resultatet oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt ~ dekke molpartens saksomkostninger og a dekke re11ens gebyr. Dette er klient.ens eget ansvar. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt levere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overlor oss for det overskytende. TausfletspUid/Personopplysnlngsloven Advokater hørfor!rollghetsplik( og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unnlak som fremgår av lov (for eksempel hvltvasklngsloven). Samtlige medartlelc!ere l Onnaet har avtorisert lllgan_g tlf opptysnlngene, og har undert.egnet skrifuig taushetserklæring. omstendight!ter klagen grunnes pa. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg 1or Oslo krets sorn fersleinstans. Eies.lutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Dlslplinærnemnden. Regler for god advokatskikk og nænnerc opply~ninger om klageordningen unnes på Advoklltforcningens hjemmeside wwydus.no unoer Råd og reltshjelp. Ansvarsforsikring For i!dvokatvirksomhet er del visse krav orn sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring 1il dekning 6V erstatningsansvar som pådras under utøvelse ev advokatvirksomheten. Ansvarsbegrensning Advokatl'lnnael Hjorl D.A. er ansv<:'lrlig for utførelse av oppdrag etter alminnelige norske rettsregler. Ansvaret for Advokatfirmaet Hjort DA, dets partnere og medarbeidere er likevel begrenset l art og omlang til det beløp som Advokatfirmaet Hjort DAs ansvarsforslkrlng til enhver!id dekker, Advo~atlirmae1 Hjort DA. dels partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for indirekte lap og følgeskader, herunder konsekvenstap, drifls&vbrudd m.v. Advokatfirmaet Hjort DA, dels partnere og medarbeidere hefter Ikke for eventuelle fail begått av rådgivere som Advokatfirrna.et Hjort DA her henvist UL Ansvar kan heller Ikke gjøres gjeldende for eventuelle feil begått av underleverbnd~rfh som Advokatfirmaet Hjort DA auer evlale med kllenlen har overlat1 deler av utførelsen av oppdraget Ill. Revisjon av oppdrag&vllkår Våre alminnelige oppdragsvilkår vii norrnaft bli revidert en gang IJI ar. og elle/s når del målte oppsiå spesiell behov for det. Oslo, september 201 O Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandle! i overensstemmelse med kravene i perl;onopplysnlngs toven og Advokatfirmaet Hjort DAs psrsonvernpollcy. Person opplysningene vil bli benyl!el Ul gjennomføringen ev oppdraget Opply.$111ngene vil bli lagret elel<lronlsk og manuell l vår o arklver l minst 10 år etler al oppdraget er avstutlet, i samsvar med A-dvokatforeningens anbefaling. Korrespondanse El<stem korrespondanse fra Advokatfirmaet Hjort DA skjer hovedsaklig pr. post, e-post og telelaks. Vi gjør oppmert.som pa :at ved sending av informasjon pr. e-post vil risikoen for al uvedkommende kan ]å innsyn eller at informasjonen kan komme på avveie, være stor. Elektronisk sending av sensitive personopplysninger fra Advokatfirmaet Hjort DA skal om mulig være kryptert eller passordbelagt. Dersom De Ikke ønsker at det skal benyttes e-post, ber vi Dem gi meldin.g om dette. Klageadgan.g Del er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god.advokatskikk. Det er også anledning m a klage hvis klienten er misfornøyd mecl salærets størrelse. Kvaliteten pa arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde blitt ltjcmt med de oppdragsbekretlel~e-vilb\r-norsk l 0090{i ptivolklientcr 2/2

16 A D VOKAT Fl RMAET HJORT Rolf Erik Søreide Faktura Fakturadato Forfallsdato Klient Ansvarlig Side Else Bugge Fougner 1 av 1 Juridisk bistand pr i henhold Ul vedlagte spesifikasjon Honorar 3 750,00 Ikke mva-plik119 Mva-pliktig 25% Mva Beløp å betale: ,00 937,50 NOK 4 687,5U Akersg~ten 51 Postboks 471 Sentrum Oslo Org.nr. : MVA Tel.elon... : Telefax. : Wob sfde : WYIW.I1jorlno Bank\ onto ; Swift kode : NDEANOKK lban 11r : N OS Ved betaling etter forfall pål"per morarenter l henhold Ul morarentelovens bestemmelser Kvittering 1nnbet.1ltlll konto Bc.lop Betalerens kontonummer Blonkettnummer 4 687,50 6~16~779f!. ~~ Belollngslnformasjon GIRO Betalingsfrl!it i L l _j Faktura Klient Ansvarlig Else Bugge Fougner r Underskrift ved girering 1 Betalt av Rolf Erlk Søreide L B!!Lall til r ADVOKATFIRMAET H l ORT DA-MNA Akersgaten 51 PB 471 Sentrum 0105 OSLO _j l L _j L _j Be las l konto KviUerlng Ul bake Kundoldenllrikosfon (KlO) Kroner Øre Til konto Blonkettnumrner < 5 > <6516._ )('. "'

17 ADVOKATFIRMAET HJORT DA-MN1 Fakturaspesifikasjon Side : ~ 13:57:27 Fakturaforslag..... : Fakturadato... : Fakturakonto... : Klient navn : Rolf Erik Søreide Fakturakontakt : Salgs valuta... : NOK Rolf Erik Sørcide Dato Art Transaksjonstekst Sak...: Arbeidsrett Samtale klient Samtale KS Samtale Sø eide Telefon Sum medarbeider: Else Bugge Fougner Sum medarbeldertlmer Sum sak: Arbeidsrett Sum totalt Antall 0,75 0,25 0,25 0,25 1,5Q - 1,5Q Pris , , ,00 Faktura beløp 1 875, ,00 625,00 :usoloo ~]_50,0Q 3750, ,00

18 ADVOI<ATFI R MAET HJORT Rolf Erik Søreide Faktura Fakturadato Forfallsdato l<llent Ansvarlig Side Else Bugge Fougner 1 av 1 Juridisk bistand pr i henhold til vedlagte speslnkasjon Honorar Ikke mva-pliktig 0,00 Mva-pliktig o/o Mva 4 715,63 Beløp å betale: NOK ,13 Akers,gaton 51 Postboks 471 Sentrum, 0105 O&lo Org.nr.; 94& 129 3SG MVA Telefon... : oo Telefax... : Web Side. : WIWI.I)jort.no Bankkonto S'Nifl kode. NOEANOKK lban nr... : N Ved bntaung etter folfafl paløper morarenter 1 henhold Ill mora.rentelovens bestemmelser Kvittering Innbetalt Ill konto Beløp Be1olerons kontonummer Blonkeltnummer ,'13 65 '162?51 '! 3 Betalingsinformasjon GIRO Betalingsfrist r L l _l Fa~tUra Kilent Ansvarlig Else Bugge Fougner r Underskrift ved girering r Betalt av Rolf Erik Søreide L r Betatt til ADVOKATFIRMAET HJORT DA-MNA Akersgaten 51 PB 471 Sentrum 0105 OSLO _j -, L.J L _j Be Inst l<on\o Kvittering Ill bake KundoicJenliflk3sJon (K IO) Kroner Ør.e Til konto Blantulttnummer H < i >

19 ADVOKATFIRMAET HJORT DA-MN1 Fakturaspesifikasjon Fakturaforslag... : Fakturadato... : Fakturakonto......: Klientnavn......: Rolf Erik Sørelde Faktura kontakt...: Salgsvaluta......: NOK Rolf Erik Søreide Side :27:23 Dato Art Transaksjonstekst Sak...: Arbeidsrett Gj.g. e pos1 og notat fra Berg kommunelk.onf. advokat Fougner/notat ' Kont. advokat Fougner/gj.g.notat Konf. advokat Fougner/telefon og e-post til klient Konf advokat Fougner/kllentmøte Sum medarbeider Anne-Silje Grytten Telefon Lest dok Korr Møte Sum medarbeider: Else Bugge Fougner Antall 3, ,00 2, ,25 0,25 0,75 1,50 Pris 1 950, , , , , Fakturabeløp '1 950, ,50 625, , ,00 Sum medarbeidertirner 9, ,50 Sum sak: Arbeidsrett ,50 Sum totalt

20 Sparebanken Vest - Søk i arkiv Page l of l Du er her: Nettbank l Kontoer og transaksjoner l Søke i transaksjoner DETAUER TRANSAKSJON TRANSAKSJON- DETAUER Motkonto Beløp Kontoeier Bokføringsdato Valuteringsdato Betalt dato Type Arkivref Alfareferanse Num ref KlO ,50 Søreide Rolf Er MOBILGIRO Mobilbank til: ADVOKATFIRMAET Betalt: Betalingsmottaker Navn ADVOKATFIRMAET Sparebanken Vest Telefon: ( ) https://www.spv.no/wps/myportal/3625/!ut/p/c5/jy_nbomweisfju9gy7h40doumgsmicp _BV

21 Sparebanken Vest - Søk i arkiv P age l of l (lsparebantmnv.est. Du er her: Nettbank l Kontoer og transaksjoner l Søke i transaksjoner DETAUER TRANSAKSJON TRANSAKSJON- DETAUER Motkonto Beløp Kontoeier Bokføringsdato Valuteringsdato Betalt dato Type Arkivref Alfa referanse Num ref KID ,13 Søreide Rolf Er MOBILGIRO Mobilbank til: ADVOKATFIRMAET Betalt: Betalingsmottaker Navn ADVOKATFIRMAET Sparebanken Vest Telefon: ( ) https://www.spv.no/wps/myportal/3625/!ut/p/c5/ju5lcomwfdzse0gwdmmmwneklszw3ui

22 Sak 62/12 FSK-Sak 62/12 BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Ark.ivsaksn:r.: RolfErik Søreide 12/580 Arkiv: 151 Saksnr.: 56/12 58/12 8/12 2/12 62/12 Utvalg Formannskapet Formannskapet Eldrerådet i Berg Råd for funksjonshemmede Formannskapet M.øtedato Innstilling: Ingen innstilling Skaland, Rolf Erik Søre ide rådmann Side 13 av 16

23 Sak 62/12 Vedlegg: Budsjettversjonsrapport 14.november Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokumenter. Skaland, Rolf Erik Søre ide rådmann Side 14 av 16

24 Berg Budsjettversjonsrapport: Formannskapet Budsjettversjonsrapport: 14.november 2012 Budsjettversjonen av 14.november viser et konsekvensjustert budsjett (KJB) med en utfordring på ca 6,2 millioner kroner. Det medfølger driftstiltak med en netto reduksjon på ca 9,1 millioner kroner. Dette danner utgangspunktet for de politiske diskusjoner i arbeidsmøtet den 20.november og senere de politiske prioriteringer som skal føre til en balansert innstilling fra formannskapet. Tekstdelen til økonomiplandokumentet er ikke ferdig på nåværende tidspunkt, men forslag vil bli lagt frem i arbeidsmøtet. Det samme gjelder forslag til avgiftsregulativ. Det minnes om at budsjettprosessen er en dynamisk prosess og administrasjonen fortsetter kvalitetssikring av tallene helt frem til budsjettet skal vedtas. Det kan derfor komme mindre endringer i prosessen fremover. Større endringer krever politisk prioritering før innarbeidelse Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak o o o o Over-/underskudd budsjettversjon !valgte tiltak som ikke er valgt l denne budsjettversjonen Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond o o o Oppdatering av Microsoft programvare (servere og Office Reduksjon 2,3 stilling Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger Reduksjon kjøp og vedlikehold PC Reduksjon kvalifiserende tiltak flyktninger Undervisning og oppvekst 30 % stilingsreduksjon Senjahopen barnehage % reduksjon stilling Skaland barnehage Maxsats barnehager Nedtrekk på 1 O% for 2013 o o o o Ny stilling familiegjenforening o o o o Reduksjon 13% stilling kulturskole november 2012 kl Side

25 Berg B udsjettversjonsrapport: Formannskapet Reduksjon andre driftsutgifter Berg skole Reduksjon voksenopplæring flyktninger Reduksjonene 1,5 stilling Berg skole Øking av vikarutgifter ferie o o o Helse-sosial- pleie og omsorg Aktiv natt Strandheimen o o o Nedleggelse av Strandheimen Reduksjon 2 stillinger Berg sykehjem/hjemmsykepleien Reduksjon sosial stønad o o o Si opp avtale med Berg Vekst, vaskeritjenester Teknisk avdeling Reduksjon av oppmålings og reguleringsvirksomhet Reduksjon vedlikehold Gatelys,utskift gamle strekk til EX-kabel Reduksjon vedlikehold kommunale kaier Reduksjon vedlikehold kommunale veier Sommervikarer uteavdelingen o o o Vedlikehold kommunalveier o o o Vedlikeholdsetteslep kommunale bygg o o o Selvkostområdene Forlengelse avløpsledning o o o Vedlike utskiftinger Vann o o o Økning vannavgift Renter avdrag fond mm Bruk av disposisjonsfond o o o Driftstiltak budsjettversjon 14.november 2012 Kapittel : Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond 2013 Etter beregninger fra DNB vil pensjonskostnaden for 2013 ligge på ca 4,5 millioner kroner for 2013 inklusive amortisering av estimert positivt premieavvik for l budsjettet for 2013 er det hittil budsjettert med ca 6,5 millioner kroner i pensjonspremie. Det betyr at en kan redusere den likviditetsmessige belastningen for 2013 med inntil 2 millioner kroner. Opplysninger fra DNB viser en saldo på premiefond med minimum 3 mill fra Velges dette tiltaket vil premeiefondet bli redusert med ytterligere 2 mill og være svaært redusert i forhold til utgangen på november 2012 kl Side

26 Berg Budsjettversjonsrapport: Formannskapet l Totalt Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (180) Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETIO TILTAK o o o Oppdatering av Microsoft programvare (servere og Office Dette henger sammen med tiltak 1 og 2. Her har jeg ingen konkret kostnad, men ønsker jeg å leie lisenser. Ca kostnad per år kr ,-. Dette tallet er jeg veldig usikker på. l Totalt Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (180) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETIO TILTAK Reduksjon 2,3 stilling administrasjon 50% stilling som skatteoppkrever kan muligens løses med de ressurser vi i dag rår over. Resten, 1,8 stilling, er i tilfellet uspesifisert. et gjenspeiler nedtrekk tilknyttet sentraladministrasjonens andel i 10% tiltaket. Rådmannen ser det som svært utfordrende å måtte kutte i sentrale stillinger i sentraladministrasjonen, med de utfordringer en i dag står overfor. l Totalt Ansvar Ansvar: Rådmannskontoret (120) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto Ansvar Ansvar: Økonomiavdelingen (121) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto Ansvar Ansvar: Næring- og utvikling (122) 14. november 2012 kl Side

27 Berg Budsjettversjonsrapport: Formannskapet Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETIO TILTAK Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger Ansvar Ansvar: Flykninger (123) l Totalt Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETIO TILTAK Reduksjon kjøp og vedlikehold PC l Totalt Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (180) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETIO TILTAK Reduk~on kvalifiserende tiltak flyktninger Kvalifiserende tiltak. Utgifter i forbindelse med forskjellige kurs (AMO, trykkførerkurs, trafikalgrunnkurs osv) Ansvar Ansvar: Flykninger (123) l Totalt Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETIO TILTAK november 2012 kl 08.1 O - Side

28 B erg_ BudsjettversJonsrapport: Formannskapa Kapittel : Undervisning og oppvekst 30 "lo stillngsreduksjon Senjahopen barnehage 1 O % reduksjon på barnehagens budsjett vil i utgangspunktet bety en reduksjon av stillinger på 60 % - og det vil bety oppsigelser. Det øvrige driftsbudsjettet er da tatt ned med kr ,- noe som i utgangspunktet betyr nærmere 25 % av de postene som kan reduseres. Dersom barnehagesatsene økes og søskenmoderasjon endres, så vil det bli en stillingsreduksjon på 30 % stilling. Barnehagen har ingen delte plasser, slik at en reduksjon av bemanningen vil bety at vi går underbemannet. Dette kommer i tillegg til at turnusordninger og andre organisatoriske forhold gjør at vi ca 12 timer pr. uke har redusert bemanning på avdelingene. Konsekvensen av redusert bemanning er at barnehagen ikke kan være den pedagogiske virksomheten som vi skal være, og dermed ivareta de oppgaver som vi er satt til, da vi først og fremst må ivareta sikkerheten. l Totalt Ansvar Ansvar: Senjahopen barnehage (241) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK % reduksjon stilling Skaland barnehage KONSEKVENSER SOM FØLGE AV A KUTTE STILLING MED 40%: - med reduksjon i stilling med 40 % betyr for oss at vi to dager i uka er en person for lite på jobb. Dette fører med seg mange uheldige konsekvenser. Barnehagen er forpliktet til å gi et pedagogisk tilbud til barna. Når vi er færre folk på jobb sier det seg selv at dette blir vanskelig, og fokuset blir mer å ha tilsyn med barna enn å drive pedagogisk arbeid. l følge barnehageloven må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Samtidig som vi skal drive tilfredsstillende pedagogisk arbeid skal vi også ha en sikkerhetsmessig forsvarlig drift slik at vi sørger for at barnas trygghet og behov blir ivaretatt. Til dette kreves det selvfølgelig god nok bemanning. En annen konsekvens av å redusere bemanningen vil være økt belastning på det resterende personalet. Noe som igjen kan føre til økt sykefravær. For å unngå at vi går underbemannet kan man se for seg at det vil være nødvendig å si opp tilsvarende antall plasser barn, noe som for oss vil være i underkant av 3 plasser. Barnehagen vil som følge av dette få inn mindre i foreldrebetaling, og ringvirkningene vil være store både for de berørte familiene og deres arbeidsgivere. Barnehageloven sier dette om rett til barnehageplass: barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 14. november 2012 kl Side

29 Berg Budsiettversjonsrapport: Formanl)skapet At rett til barnehageplass trer i kraft fra 1. januar 2009 betyr at kommunen fra dette tidspunkt er forpliktet til å oppfylle retten til barnehageplass. Som noe positivt kan det til slutt nevnes at vi har ei mulig inntekt i form av refusjon fra IMDI på kr ,- Har ikke tatt dette med i budsjettet da det ikke er 100 % sikkert at vi får det Totalt Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TIL TAK Ansvar: Skaland barnehage (240) o o o o o Maxsats barnehager l dag er det kr. 1750,- pr. barn pr. mnd, mens maks sats er 2.330,- Dersom vi øker vår sats til maks, så vil dette utgjøre ca ,- Det er også mulighet for å endre søskenmoderasjon fra 50% på 2. barn til 30 %, og 75 %for øvrige barn til 50 %. For Senjahopen barnehage vil det utgjøre ca ,- Endring av maks sats og søskenmoderasjon vil dermed utgjøre tilsammen ca ,- l Totalt Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ansvar: Skaland barnehage (240) o o o o o Ansvar: Senjahopen barnehage (241) o o o o o Nedtrekk på 1 0% for 2013 For Berg skole er det lagt inn 6,44 årsverk for pedagogisk personell. Dette utgjør 11,2 elever pr pedagogisk årsverk. l tillegg kommer årsverk innen renhold,sekretær, assistentstillinger m.m. Et nedtrekk på 1 O % vil kun gjelde pedagiske stillinger da assistentstillinger er forankret i enkeltvedtak i K-styre. Renhold utgjør ett årsverk, mens sekretær utgjør 25%. Disse vil dermed være vanskelig å redusere samtidig som de gir liten økonomisk effekt. 14. november 2012 kl 08.1 O - Side

30 Berg BUdsjettversjonsrapport: Forma nnskapet Berg skole har nytt av året, fått en spesielt krevende og utfordrende elevkombinasjon med hele 12 elever fra Somalia og Eritrea. Kombinert med 6 elever fra Litauen og en dansk elev, vil den pedagogiske situasjonen bli svært krevende. Ett nedtrekk på 10% anser jeg dermed som pedagogisk uansvarlig. Anbefalte normtall for lærertetthet ligger på 1 O - 12 elever. Til tross for av vi er en fådelt skole, med de utfordringer dette medfører, ligger vi allerede i det øvre normskikt. l praksis har Berg skole hatt flere store nedtrekk de siste 4 år og bunnen synes å være nådd med hensyn på nye kutt. lsum NETTO TILTAK Il aj aj al al Ny stilling familiegjenforening Det vil komme 2 barn fra Somalia, 3 og 5 år gamle, fra høsten 2013, i tillegg til 2 barn fra Eritrea. Det er bedt om en ekstra stilling for å ivareta disse barna og familien. Det forutsettes at lønn inkl. sosiale utgifter blir dekket av tilskudd via Flyktningtjenesten. l første omgang har vi bedt om denne stillingen ut barnehageåret. l Totalt Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ansvar: Senjahopen barnehage (241) o o o o o o o o o o o o o o o o ~eduksjon 13% stilling kulturskole Konsekvens:Mister sangtilbudet i kulturskolen, oppsigelse av elevplasser (ca 12 plasser), redusksjon av inntekt i foreldrebetaling. Enda større venteliste l Totalt Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ansvar: Kulturskole (250) o o o o o Reduksjon andre driftsutgifter Berg skole 14. november 2012 kl Side

31 BergBudsjeltversjonsrapport Formannskapet l Totalt Ansvar Ansvar: Berg skole (212) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon voksenopplæring flyktninger l Totalt Ansvar Ansvar: Voksenopplæring flykninger (261) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjonene 1,5 stilling Berg skole l Totalt Ansvar Ansvar: Berg skole (212) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Øking av vikarutgifter ferie Barn i barnehagen har 4 uker ferie mens personalet har 5 uker. Det er derfor ikke mulig å få avviklet all ferie mens barn har ferie. Erfaringstall viser at vi bruker ca ,- mer enn budsjettert, på grunn av at vi i hovedsak må ta inn ferievikarer. l Totalt Ansvar Ansvar: Senjahopen barnehage (241) Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o november 2012 kl 08.1 O - Side

32 o o o Kapittel : Helse-sosial- pleie og omsorg Aktiv natt Strandheimen De beboerne som i dag er på Strandheimen har et omsorgsnivå som tilsier at det er nødvening med aktiv natt. Slik det ser ut videre vil det være behov for videreføring av aktiv natt også neste år. Samhandlingsreformen medfører at vi må ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset, og at det alltid vil være behov for plass på sykehjemmet. l Totalt Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien {340) Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Nedleggelse av Strand heimen Konsekvenser: Vi har ikke plass til å flytte over alle brukerne på Strandheimen til Berg sykehjem. Det betyr at noen av de som bor der må skrives ut til eget hjem. Dette igjen er vanskelig, da de som bor på Strandheimen er der av ulike helsemessige årsaker. De har behov for et høyere omsorgsnivå enn det som kan tilbys av hjemmesykepleien. Ressursbruken i hjemmesykepleien må da økes for å kunne ivareta disse brukerne på en forsvarlig måte. Om det fylles opp på sykehjemmet utover de 20 plassene vi allerede har, vil det bli en håpløs situasjon i forhold til samhandlingsreformen, hvor vi til enhver tid, på kort varsel, skal kunne ta imot pasienter fra UNN som er ferdigbehandlet. Kan kommunen ikke ta imot pasienter som er ferdigbehandlet og blir liggende på UNN i påvente, må kommunen betale kr ,- i døgnmulkt. Skal det eks. vis leies plasser i andre kommuner, må kommunen betale ca kr ,- pr mnd for denne type tjeneste. Sykehjemmet har i dag ett akuttrom som står klart om det skulle bli behov for akutt sykehjemsplass. På dette rommet skal det ikke bo noen permanent. Brannforeskrifter poengterer ettertrykkelig at det er helt uaktuelt å ha pasienter på korridor. Jfr. tlf.samtale med branningeniør i Berg Kommune, Sigbjørn Syr Totalt Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien (340) Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto november 2012 kl 08.1 O - Side

33 Reduksjon 2 stillinger Berg sykehjem/hjemmsykepleien Konsekvenser: Ved å redusere 2 årsverk på Berg sykehjem/hjemmesykepleien vil det ikke være nok personale på jobb til å kunne drive en forsvarlig tjeneste slik det gjøres i dag. Beboerantallet må reduseres fra 20 plasser, og hva skal man evnt. gjøre med de beboerne som skal skrives ut? Hjemmesykepleien blir også forringet. Det betyr at brukerne ikke får det tilbudet som er lovpålagt. Pleiefaktor er altså et tall som angir forholdet mellom antallet registrerte årsverk i pleien og antall beboere eller pasienter. Dersom det er 20 årsverk i en institusjon som har 20 pasienter er pleiefaktoren 1.0, dersom det er 18 årsverk i den samme institusjonen, er pleiefaktoren 0,9. Fagorganiserte har jobbet for at det skal fastsettes en statlig norm for pleiefaktor i sykehjem uten å nå igjennom. RO registrerer at det er stor forskjell mellom sykehjem i Norge når det gjelder dette og har skrevet om det i mange rapporter. l en rapport til Grimstad9 har RO for eksempel sagt dette om pleiefaktor i sykehjem: Institusjonstjenestene er som RO har påpekt i KOSTRA-gjennomgangen og som støttes av Agenda, dyre i drift i Grimstad. Etter hva RO kan se har tjenestene en pleiefaktor på ca. 0,8 0,9 noe som er omtrent på linje med registrerte gjennomsnittstall for sykehjem i Norge. Pleiefaktoren på Berg sykehjem er 0, Totalt Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ansvar: Bergsheimen (330) o o o o o !.Reduksjon sosial stønad l Ansvar Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK l Totalt Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (354) o o o o o o o o o o o o o o november 2012 kl 08.1 O- Side

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL)

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) 1. Innledning Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner, det

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD 1. INNLEDNING 1. Disse betingelsene gjelder for Advokatfellesskapet Eurojuris Nord som består av Advokatfirma Storø AS, Narvik og

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer