Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0."

Transkript

1 Side 1 av VVS anleggene generelt Orientering om anleggene Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0. Hasleveien 9-13, som eies av Studentsamskipnaden i Oslo, ble bygget i Dagens bygg skal påbygges 3 etasjer. I rammesøknad til nybygget datert ble det søkt om fra 1 til 2 etasjer mer enn det som ble ferdigstilt i De tekniske anleggene ble i første byggefase i 2001 allerede forberedt på påbygging av 2 etasjer, den 3.dje kommer som et tillegg. Dagens bygg er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet i kommunen, i Hasleveien; 90 mm vannledning i kum spillvann i kum 785. Overvann infiltreres i grunnen med 100 mm overløp til kommunalt nett med maks. 7 l/s. Se vedlagte situasjonsplan VVS tegning V rev. 8.mai Søknad forhåndstillelse VA er innsendt og besvart og ligger som en del av tilbudsgrunnlaget på Doffin. Byggedata: Utvides fra m 2 BRA til m 2 BRA. Det blir etablert rundt 130 nye hybelenheter. Hvorav rundt 43 får egne kjøkken. Det etableres 11 nye felleskjøkken. Samtlige hybelenheter får egne bad med WC, håndvask og dusj. Det blir ingen endringer av VA opplegget i kjeller, U.etg, og i dagens øvrige etasjer, bortsett fra nødvendige sammenkoblinger og rørmessige videreføringer i sjaktene i dagens toppetasjer. Vertikale sjakter utstyres med hel dør ut mot korridor og ikke luke som i den eksisterende bygningen. Dagens inspeksjonsluker i dagens toppetasjer byttes til samme type dør. Eksiterende oljefyringsanlegg med fyrkjele, pipe, anbringer og utvendig oljetank skal saneres og det skal installeres komplett nytt sekundæranlegg for fjernvarme. Dette skal tilpasses eksisterende system i teknisk rom. Det skal medtas opsjonspris på komplett installert ny varmepumpe fabrikat Thermia Rubust R42 med hettgassveksler eller tilsvarende og med nødvendig utstyr slik at denne får de samme funksjoner og leveranser som dagens varmepumper. Dersom det ikke lar seg gjøre å knytte denne til det eksisterende styringssystem må denne leveres med eget separat komplett system med samme innstillinger som dagens varmepumper. Dersom det fremdriftsmessig lar seg gjøre blir primærsiden med varmeveksler fra Hafslund fjernvarme plassert i teknisk rom der fyrkjelen står, hvis ikke må det etableres et nytt rom for fjernvarmen. Pristillegget for et nytt rom teknisk rom inntil dagens tekniske rom prises kun som en opsjon i tilbudet. Da det kreves mere luft og dermed mere varme i enkelte leiligheter og dette gjelder i alle fall i alle toppetasjene samt i noen rom og etasjer, i de nest øverste etasjer. Det fører til for store radiatorer og dermed må det etableres egen varmekurs 80/60 til disse rommene. Det må legges opp egne kurser fra fjernvarmesentral og opp for eksempel via trapperommene. Dette er vist på vedlagte snitt-tegninger.

2 Side 2 av 15 Da det er litt begrenset med dimensjoner til nye innfelte brannskap i sjakt ved samtlige trapperom i alle etasjer kan det legges en ringledning på dim 28 cu horisontalt som knytter alle brannoppstikkene sammen i toppetasjene. Alle tørropplegg videreføres som i bygget for øvrig. Tegninger: Det fins et godt tegnings og prosjekteringsgrunnlag både i dwg- og pdf-format (se separat tegningslister over VVS-fagene). Det er BennoLund AS som var RIV i som i dag er innlemmet i ÅF-Consult AS ( PRO RIV var Lund Knut Vi gjør oppmerksom på at U.etg ikke var en betegnelse som ble benyttet på de eksisterende VVS tegninger, der kaltes dagens u.etg. for 1.etg.. Dermed benevnes alle etasjer med 1 tall høyere etasje enn på nye tegninger. Dvs. f.eks. 2.etg på VVS tegninger fra 2001 gjelder dagens 1.etg. Kjeller ble også kalt kjeller den gang. Rørleggerleveransen omfatter: Prosjektering av all VVS. Komplett sekundæranlegg for innlegg av fjernvarme. Opsjonspris på fjernvarmesentral i nytt tilliggende teknisk rom. Ny 80/60 kurs fra varmesentral opp til toppetasjer. Sam t for de etasjene som ikke får tilstrekkelig varme fra eksisterende forberedt varmeopplegg. Eksisterende radiatorer i trappeoppgang tilknyttes nytt 80/60 opplegg. Komplett sanering av eksisterende oljefyringsanlegg med utvendig nedgravd oljetank. 12 stk nye innfelte brannskap med opplegg i påbygde etasjer. Forlenge tørt brannopplegg med 12 nye uttak. Komplett ny varmepumpe. Opplegg for 4 nye vaskemaskin i vaskerom u.etg. 129 nye hybler med sluk, dusj, WC, vask og radiatorvarme. Av de 129 får 43 egne kjøkken med oppvaskbenk. Forberedt for ettermontasje av oppvaskemaskin i kun 2-roms hybler. 11 nye felleskjøkkener med komplett oppvaskbenk forberedt for oppvaskemaskin. Demontering av utvendig kollektorslanger for 5 brønner og komplett remontering. Må delvis føres via nye utsparinger i nye betongelementer for forstøtting av bygget. Reetablering av eksisterende doble drensledninger i forbindelse med utvendig graving et par tre steder. Nye kloakkluftinger må føres over tak. Nødvendige sammenslåing av lufteledninger og bruk av durgo enkelte steder pga etablering av terrasser på tak. Nye taksluk må etableres. 3 flere enn i dag pga terrasseløsninger, Tilkoblingsmuligheter for varmtvann, kaldtvann, kloakk, taknedløp, brannvann, tørropplegg ligger ferdig i vertikale sjakter i toppetasjene. Tilkoblinger av varmt og kaldtvann til hybler i toppetasjer må tilkobles på nytt til de nye ledningene med større dimensjoner. Tilstrekkelig rørdimensjoner for radiatorer ligger ferdig i dagens toppetasjer for 1 til 2 etasjer til. Resten tilkobles helt nytt opplegg med nye rørføringer kjerneboret for trappeoppgang.

3 Side 3 av 15 Prosjektering, søknader, tetthetsprøvinger, opplæring, innregulering, FDV, funksjonstesting, kapasitetstesting, som bygget dokumentasjon i form av autocadtegninger, tilbud på servicekontrakter. Det legges rør-i-rør fra nye fordelere i sjakter eller fordelerskap over himling til hver hybel og felleskjøkken. I felleskjøkken blir det gulvmonterte radiatorer pga lav brystningshøyde. Noen steder kan ikke sjaktene forlenges rett opp og derfor må kloakk, vannledninger og ventilasjonskanaler legges i horisontale slag opp til ny forskjøvet sjakt for videreføring oppover. Fakturaer vedr enøktiltak «sanering av oljefyringsanlegg», skal spesifiseres iht. kommunale krav til ferdigbefaringen av enøktiltakene. OPSJONSPRISER (Der det er felles ordlyd under VVS-kapitler, hvert enkelt fag priser sin andel av opsjonsprisen): Det medtas en opsjonspris for balansert ventilasjon iht. TEK07 i toppetasjene dvs. hele 9.etg og 8.etg fra og med akse 1 tom akse 8,5. Det omfatter 14 hybler med felleskjøkken, 21 hybler med eget kjøkken og 2 felleskjøkkener. Kostnader for alle fag skal til slutt inngå i opsjonsprisen. Det skal gis opsjonspris på montering av energimålere for tappevann og oppvarming. Disse kan plasseres i fordelerskap over himling på badet eller i tilliggende sjakt. Det skal gis opsjonspris på komplett tilleggsinstallasjon av 1 stk varmepumpe, slik det ble forberedt for i Det gis opsjonspris på ikke å benytte beskrevne tilluftventiler i yttervegg «såkalte svenskeradiatorer vak radiator» og heller benytte andre typer tilluftsventiler i yttervegg med tilstrekkelig lyddemping som ivaretar lydkravene i «rød sone i byen». Fakturaer vedr enøktiltak installasjon av varmepumpe skal spesifiseres iht. kommunale krav til ferdigbefaringen av enøktiltakene. Fakturaer vedr enøktiltak installasjon av det vannbårne distribusjonsanlegget i nytt bygg skal spesifiseres iht. kommunale krav til ferdigbefaringen av enøktiltakene. Øverste etasjer og nederste etasje må bakgård tømmes for folk under byggeperioden Generelle krav og ytelser til VVS anleggene Dette kapittelet beskriver generelle krav og ytelser som stilles til alle VVS- anleggene som skal bygges. Det lages ikke mengdebeskrivelse av arbeidene og entreprenøren må selv gjøre vurderinger av omfanget ut fra vedlagte tegninger VVS og befaringer.

4 Side 4 av 15 Hovedytelser er listet opp i kravspesifikasjonen, men ikke nødvendigvis alle detaljer og ytelser som skal til for å lage er komplett anlegg, disse skal også medtas og prises. Arbeidstegninger videre prosjektering Som tilbudstegninger er det ikke laget plantegninger for VVS- anleggene. Kv/vv/vvs, spv, tørropplegg brann og avkastkanaler ligger ferdig i alle sjakter, samt taknedløp i UV-system må beregnes og dimensjoneres av entreprenør. Det tilkommer et sluk i tillegg til antall sluk som benyttes i dag. Arbeidstegninger for alle fag, sanitært oppleggskjema, nødvendige snitt og detaljtegninger må entreprenøren utarbeide og ta med pris for dette i tilbudet. Et finnes autocadtegninger for dagens bebyggelse som utleveres for å tegne inn de påbygde etasjene. Myndighetskrav Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille gjeldende statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, aktuelle norske standarder. Alle sanitærinstallasjoner skal utføres i henhold til Normalreglementet, Håndbok 42 Rør og våtrom og Våtromsnormen fra NBI. Ventilasjonsanlegget og varmeanlegget beregnes og utføres i henhold til TEK Entreprenøren er ansvarlig for at detaljløsninger og utførelse tilfredsstiller dette. Plassforhold Entreprenøren er ansvarlig for at tilbudt anlegg og utstyr kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensningen. Renhet i rør og i kanalnett Rør, kanaler og komponenter må sikres slik at de er rene innvendig når lokalene tas i bruk. Jfr. NS og 8. Ventilasjonsanlegget skal under ingen omstendigheter startes før bygget er rent og byggherrens representant har gitt klarsignal for oppstart. Byggherren kontrollerer ved overtakelse om kanalanlegget er rent. Renhet i kanalsystemet skal tilfredsstille kvalitetsnivå 5 for tilluftskanaler og kvalitetsnivå 4 for fraluftskanaler i henhold til RTB- Håndboken ( rent tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger utgitt av RIF, 1 utgave 2002) fig. 33. Elektrisk materiell og krav til elektrisk utstyr i forbindelse med VVS anleggene Byggets nye strømforsyning ved hovedtavle er driftspenning Ue 400V-TN-C/S Underfordelning A,B og C har driftspenning Ue 400V-TN-S. Materialkrav NEMKO separat jord. Forskrifter for elektriske anlegg og E-verkets særbestemmelser. Motorene skal dimensjoneres for driftstid minimum timer. Motorene skal tåle kontinuerlig +/- 5% spenningsavvik. Alle motorer skal være i henhold til norm (IEC/CENE-LEC). Motorer for turtalls/frekvens- styring skal ha innlagt termovakt i viklingene. Motorenes belastning ved overtakelse skal ikke overskride 90% og ikke underskride 70% av merkestrømmen. Installasjonene skal være i henhold til NEK Lydkrav Lydtrykknivået i alle beboelsesrom er et maks. tillatt lydtrykknivå på 30 db(a) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Med tekniske installasjoner

5 Side 5 av 15 menes tiltakshaverens faste installasjoner (inklusive lys). Kravet gjelder ikke for SiOs installasjon av eget utstyr. Kravene gjelder i etterklangsfeltet og for rommenes virkelige utforming og uten personer. Lyd (lyd og vibrasjoner) fra ventilasjonsaggregater, kjølemaskineri, pumper mv. skal ikke forplantes videre til andre deler av bygningen. Tekniske installasjoner dimensjoneres slik at forskrifts- og myndighetskrav til støy utendørs overholdes. Vi gjør oppmerksom på at bygget ligger i rød støysone, derfor må veggventilenes støydempning være iht. kravene som følger av dette.. Brannmessige forhold Entreprenøren plikter å sette seg inn i og etterkomme bestemmelsene i de offentlige krav og vedtekter. Det vises til branntegninger og brannteknisk rapport for prosjektet utarbeidet av Brannteknisk rådgiver. Krav til leveranse og dokumentasjon I løpet av kontraktforhandlingsperioden og senest 5 uker etter at tilbyder er meddelt aksept av tilbudet, skal det leveres dokumentasjon av nyttet materiell, aggregater og utstyr. Opplæring Etter at anlegget er prøvet og innregulert skal entreprenøren instruere byggherrens driftsog vedlikeholdspersonale. Dette skal gjøres før overlevering av anlegget og på nytt etter et halvt års drift. Opplæringen skal skje ved gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler på stedet. FDV-instruksen skal gjennomgås i sin helhet. Opplæringen skal ikke kombineres med befaringer eller innreguleringer, men skal komme som et tillegg til dette. Servicekontrakter Det skal også som en del av tilbudet gis tilbud på serviceavtale. Serviceavtale som dekker ½ årlig kontroll og gjennomgang av anleggets funksjoner og tilstand. Inkludert vedlikeholdsarbeider med deler og arbeidskostnader, filterbytte på aggregater og rengjøring av gjenvinner. Merking Alle anlegg skal ha fullverdig merking i overensstemmelse med FDV instruksene og i tråd med gjeldende forskrifter. Alle komponenter merkes med symboler i henhold til NS8340, kanaler i henhold til NS 5575 og rørledninger i henhold til NS 813. Der utstyr, rør eller kanaler er dekket av andre installasjoner som himling eller liknende, monteres merkeskilt på himling. Det skal benyttes graverte skilt med varig merking som skrues fast til underlaget. Tetthetsprøving Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS3551 og VVS AMA 98. Protokoller framlegges. Kanalanlegg og aggregater skal tetthetsprøves i henhold til NS Kanalanlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B.

6 Side 6 av 15 Innregulering av vvs-anleggene Entreprenøren skal foreta komplett innregulering av anleggene. Anleggene skal innreguleres slik at de prosjekterte mengder oppnås med en toleransegrense på 100% +15/-5% inklusive målefeil. Maksimalt avvik mellom tilluft og avtrekk i samme rom skal ikke overstige 10%. Det skal benyttes kalibrerte instrumenter. Komplette måleprotokoller i henhold til anvisning fra NBI/NRL settes opp. Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved stikkprøvekontroll i 10% av målepunktene. Hvis mer enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor toleransegrensene vil innreguleringen bli underkjent. Innstillingsposisjon skal låses og avmerkes på komponent og i protokoll. Funksjonstesting og kapasitetsprøving Det skal foretas en separat og integrert funksjonskontroll og kapasitetsprøving av alle VVS- og automatikksystem. Kontrollen skal utføres i henhold til NS-EN Drift og vedlikeholdsinstruks og som bygget dokumentasjon Det skal utarbeides drift- og vedlikeholdsinstruks i henhold til FDV- norm for bygninger utarbeidet av RIF i 1989, samt i henhold til byggherrens spesielle krav angitt i SiO s prosjektmanual. Det skal utarbeides som bygget dokumentasjonstegninger for VVS- anleggene som skal inngå i FDV- dokumentasjonen. Trykktestingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og ventilguide skal inngå i FDV- dokumentasjonen. FDVdokumentasjonen skal også foreligge digitalt inklusive tegninger. 31 Sanitæranlegg Orientering Ref kap.30 VVS Generelle krav og ytelser Dette kapittelet beskriver krav og ytelser til det nye sanitæranlegget som skal bygges. Det lages ikke mengdebeskrivelse av arbeidene og entreprenøren må selv gjøre vurderinger av omfanget ut fra vedlagte tilbudstegninger VVS og befaringer. Hovedytelser er listet opp i kravspesifikasjonen, men ikke nødvendigvis alle detaljer og ytelser som skal til for å lage er komplett anlegg, disse skal også medtas og prises. Ref. kap Bunnledninger Ingen bunnledninger SP inngår i denne entreprise, såfremt fjernvarmesentralen blir etablert i det eksisterende tekniske rommet U.etg. Vanninntak Dagens vanninntak benyttes. Kaldt vann, varmt vann og varmt vann sirkulasjon KV, VV og VVS ligger i egne vertikale sjakter ut fra teknisk rom.

7 Side 7 av 15 Der det er kapasitet forlenges disse og tilknyttes videre. Drensledning Disse må justeres dersom behov. Ekspansjon Ekspansjonsanordninger på rørføringer med fastpunkt og kompensatorer beregnes av entreprenøren og monteres etter behov. Gjennomføringer gjennom murte og støpte vegger skal ha godkjent rørhylser slik at rørene kan ekspandere fritt. Klamring og ekspansjon. Bunnledningene legges i system og festes og klamres på forsvarlig måte. All klamring skal utføres med lyddempende mellomlegg mellom rør og klammer. Ekspansjon i sjakter må ivaretas Sanitærinstallasjoner 31.3 Overvann Omfatter alle innvendige føringer og utstyr for forbruksvann, brannvann, spillvann og innvendig overvann fra taknedløp. Det skal over alt benyttes vannskadesikrede løsninger. Tilbudstegningene består av plantegninger. Entreprenøren tegner oppleggsskjema som en del av arbeidstegningene. Taknedløp 31.4 Spillvann Eksisterende taksluk og nedløp videreførs i sjakter oppover til nye tak. Nye taksluk og taknedløp skal være UV-system og systemet skal beregnes av entreprenør. Taksluk skal ha varmeelement. Rør fra taksluk går i yttertaket til nærmeste sjakt der overvannet ligger. Alle overvannsrør fra taksluk og ned tilkobling kondensisoleres. Alle spillvannsrør legges i MA. Føringer fra vegg ut til servant, i kjøkkenbenk etc. i PP. Avløpsrør fra servanter på baderom kan legges i påstøp via sluk. Spillvannsrørene går i sjakter fra bunnledning og opp til lufting over tak. Alle bad har sjakt og det er i alt 32 sjakter, 129 bad og 93 kjøkken. Sluk tilknyttes igjennom dekket fra himlingen i etasjen under, det samme gjelder avløp fra handikaptoaletter. For øvrig skal vann og avløpsledninger i hovedsak komme ut av vegg og ikke opp av gulv. Alle spillvannsrør oppstikk skal ha stakeluke i sjakt i 1. etg Kalt og varmt forbruksvann Kaldt og varmtvannsrør i sjakter legges med JRG Sanipex MT alu-pex rørsystem eller tilsvarende, isolert i henhold til TEK 2007 og mantlet. I alle sjaktene legges også varmt vann sirkulasjonsledning opp til etasjene og fram til teknisk rom på tak hvor det monteres strupeventiler på ledningene for innregulering av sirkulasjonsledningene.

8 Side 8 av 15 Fra fordelerskap i himling på baderom eller i sjakter legges rør-i-rør over himling og i vegger uten skjøter og avsluttes med veggbokser på alle tappesteder også i kjøkkenbenk. Som Sanipex eller tilsvarende. Rør-i-rør skal ha fargemerking av varmt og kaldt. Klamring av rør-i-rør systemet skal være 1 klammer per meter rør og 3 klammer per 90 graders rørbøy. Det skal benyttes spikeravvisere i metall for å redusere risikoen for punktering av vannledningene. Alle rørsystemets deler skal ha VSK-godkjenning og være godkjent av nemda for sanitært materiell (GNFS). Synlige rør legges over alt i forkrummet utførelse. Brannvann Brannvann legges opp og videreføres i kobberrør som i dag eller JRG Sanipex MT alu-pex rørsystem eller tilsvarende opp i sjakter og ut til brannskap uten stengeventiler. Det er beregnet å være 3 stk brannskap i hver etasje, i alt 12 brannskap. Det er laget forslag til dimensjonering og et oppleggsskjema for de eksisterende og nye brannskapene samt en vurdering av RIB-brann rundt dette som er tilgjengelig og oppbevares hos RIV. Alle 3 stk tørropplegg brann videreføres til ny toppetasje i samme dimensjon på rør og koblinger som i dag Armatur Ventiler I topp. etg. monteres stengeventiler på KV/VV/ VVC i alle sjakter. På baderom i fordelerskap og foran hvert utstyr i forkrummet utførelse. Alle ventiler skal være i dråpetett utførelse ved normalt driftstrykk og stengt posisjon. For stengeventiler benyttes kuleventiler. Strupeventiler skal ha måleuttak. Reduksjonsventil skal ha manometer. Varmt tappevann skal ha termostatisk blandeventil. Varmt vann sirkulasjonsledning skal videreføres til toppetasjene. Energimålere for varmt tappevann Det skal monteres energimålere for tappevann i hver enkelt leilighet. Målere type Siemens leveres fra av byggherre via BKK. Dette prises som en opsjonspris. Servantbatterier Servantbatterier skal generelt være vannsparende, ett- greps med keramisk tetning. Som type Gustavsberg eller tilsvarende. Servantbatterier til handikapservanter skal være utstyrt med lang hendel. Dusjbatterier Dusjbatterier skal være trykkstyrt som type Oras Oramix eller tilsvarende. Kjøkkenbatterier skal være vannsparende, ettgreps med keramisk tetning og med lang svingbar tut, type Oras, Gustavsberg eller tilsvarende.

9 Side 9 av 15 Spylekraner Ingen spylekraner inngår. Ekspansjon 31.7 Utstyr Ekspansjonsanordninger på rørføringer med fastpunkt og kompensatorer beregnes av entreprenøren og monteres etter behov. Gjennomføringer gjennom murte og støpte vegger skal ha godkjent rørhylser slik at rørene kan ekspandere fritt. Sluk I alle dusjer skal det være gulvsluk i plast med rist i rustfritt stål. I tekniske rom skal slukene være i støpejern. I vaskeriet monteres lo- kasser på avløp fra vaskemaskinene og gulvbrønn. Taksluk Taksluk skal være UV-sluk med varmeelement Servanter og toaletter Servanter og toaletter skal være i hvitt porselen som type Gustavsberg eller tilsvarende og leveres og montere i henhold til romskjema fra arkitekt. Handikapservanter skal være tilpasset rullestolbrukere. Alt nødvendig tilbehør skal være med. Alle toaletter bortsett fra handikaptoaletter skal være i vegghengt utførelse og med innebygget sisterne som type Grohe m/ propensete eller tilsvarende. Rammen skal være av type med høytsittende trykk-knapp. Handikaptoaletter skal være gulvmonterte med svingbare armstøtter som har støtteben mot gulv. Alt nødvendig tilbehør skal inngå. Oppvaskmaskiner Det skal være opplegg for oppvaskmaskiner i felleskjøkken og i kjøkken i leiligheter. Oppvaskmaskiner skal tilknyttes vann og avløp Vaskemaskiner Det skal være opplegg for 4 nye vaskemaskiner i felles vaskeri i U..etg. Vaskemaskiner skal tilkobles vann og avløp. Avløp legges opp på gulv mot eksisterende sluk via under nytt repos mot dobbeltdør in til teknisk rom i akse ca. 9,7. Oppvaskkummer Skal være doble kummer i rustfritt stål og for nedfelling i benk. Tilkoblingen skal ha uttak for oppvaskmaskin. Alt nødvendig tilbehør skal inngå. Dusjer Skal ha lang dusjstang og være i sparedusjutførelse. Type Oras eller tilsvarende.

10 Side 10 av 15 Tilkobling av varmeveksler for varmt tappevann. Varmeveksler levert av Hafslund Fjernvarme i teknisk rom i 1. etasje skal tilkobles. Brannskap Forskriftsmessig levering, montering, tilknytning og merking av brannskap. Merkes med selvlysende plogskilt over skap og med selvlysende merking på skapdør. Fortrinnsvis innfelte skap med 19 mm 30 m slange i aldringsbestandig gummi og slangestyring i alle retninger. Brannskapene monteres i korridor ved trapperom, to i hver etasje og montert slik at hele arealet i etasjen er dekket. Tørropplegg Alle 3 stk tørropplegg brann videreføres til ny toppetasje i samme dimensjon på rør og koblinger som i dag. Takhatter Det monteres takhatter på spillvannslufteledninger over tak. Rørfordelere og fordelerskap Rørfordeler monteres i fordelerskap i himling på alle bad og i himling i felleskjøkkener. Mål på skap må ikke være større enn 400x600 mm. Ett fordelerskap skal kun betjene en hybel eller en hybelleilighet. Det skal prises opsjonspris for montering av energimåler på varmt tappevann i fordelerskapene. 32 Varmeanlegg Orientering Ref. kap. 30. VVS anlegg. Studenthuset, som i dag har elektriske panelovner, skal tilknyttes fjernvarme. Hafslund Fjernvarme etablerer varmeveksler for varme og tappevann i teknisk rom i 1. etasje og utfører alle arbeider på primærsiden. Det skal etableres vannbåren varme for radiatorvarme, oppvarming av ventilasjonsluft, samt tappevann. Alle arbeider på sekundærsiden skal utføres av entreprenør Generelle krav og ytelser Dette kapittelet beskriver krav og ytelser til det nye varmeanlegget som skal bygges. Det lages ikke mengdebeskrivelse av arbeidene og entreprenøren må selv gjøre vurderinger av omfanget ut fra vedlagte tilbudstegninger VVS og befaringer. Hovedytelser er listet opp i kravspesifikasjonen, men ikke nødvendigvis alle detaljer og ytelser som skal til for å lage er komplett anlegg, disse skal også medtas og prises. Ref. kap Ny pumpe på radiatorkurs skal være dobbel med frekvensregulering og av samme type som de pumpene som står der i dag. Varmeanlegget er beregnet til å dekke transmisjonstap, infiltrasjonstap og oppvarming av ventilasjonsluft. Varmeanlegget skal være et vannbårent, mengderegulert anlegg med frekvensstyrte pumper styrt av trykkdifferansefølere. Turvannstemperaturen skal

11 Side 11 av 15 utekompenseres. Distribusjonsnett med tilhørende komponenter skal utføres i henhold til VVS- bransjens varmenorm. Dimensjonerende tur og retur temperaturer Radiatorvarme eks kurser som videreføres Radiatorvarme nye kurser toppetg etc. 60/40 ºC (to-rørssystem) 80/60 ºC (to-rørssystem) Alle rør isoleres i henhold til TEK Varmesentral Varmesentralen skal bygges i henhold til Hafslund Fjernvarmes bestemmelser om Tilknytning til fjernvarmeanlegget. Ref. systemtegning varmeanlegg V120. Alle nødvendige armaturer i henhold til tegning skal inngå. Inklusive nødvendige stenge- /strupeventiler, tilbakeslagsventiler, lufteventiler, avtappinger, termometere, manometre, muffer og følerlommer for følere, givere og fow-switcher etc Varmebærerledninger 32.4 Armatur Ledningene inne i teknisk rom skal legges i stål NS5282 for dimensjoner over DN25 For dimensjoner opp til DN50 benyttes gjengefittings og større dimensjoner sveises. Dimensjoner mindre enn DN25 legges JRG sanipex MT-alu-pex rørsystem. Synlige rør legges i mannesmann og i himling og vegger fra fordelere og fram til yttervegg legges røri-rør pex. Ventiler Varmeanlegget skal ha avstegningsventiler og mulighet for avtapping i bunn av alle sjakter med tilkomst i inspeksjonsluker. Hver hybel skal ha stengeventiler, strupeventil og vannmåler i eget fordelerskap i himling på bad. Alle ventiler skal være i dråpetett utførelse ved stengt posisjon og normalt driftstrykk. Minimum trykklasse PN10. Avstegningsventiler skal være kuleventiler og ha gir ved dimensjoner > DN15. Strupeventiler skal ha faste måleuttak med mulighet for enkel etterkontroll av innregulerte vannmengder. Både strupe- og stengeventiler skal ha flenser ved dimensjoner > DN 50. Energimålere for varme Det avsettes plass for ettermontering av energimålere for varme på radiatorkurs Ekspansjon 32.3 Utstyr Ekspansjonsanordninger på rørføringer med fastpunkt og kompensatorer beregnes av entreprenøren og monteres etter behov. Gjennomføringer gjennom murte og støpte vegger skal ha godkjent rørhylser slik at rørene kan ekspandere fritt.

12 Side 12 av 15 Radiatorer Generelt skal det benyttes vegghengte radiatorer med radiatorfeste i vandalsikker utførelse. Radiatoren skal kunne tåle 1000 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiatorene der det ikke blir montert integrerte tilluftsventiler bak radiator skal være av typen pre-radiator og ha brennlakkert hvit overflate. Øvrige skal være av type Epecon panleradiatorer tilpasset VentPlus Maxi eller tilsvarende. Radiatorene utstyres med stengeventiler og direktevirkende termostatventiler. Radiatorene monteres fortrinnsvis 15 cm opp fra gulv og 7 cm fra vegg. Størrelser på radiatorer må tilpasses vindusbredde og ikke gå ut over denne. Fjernvarme Det er avsatt en reserveplass til fjernvarmesentral, i tilfelle den ikke kan plasseres i eksisterende tekniske rom pga fremdrift eller andre årsaker. Varmepumpeanlegg Pga utvendige gravearbeider må alle utvendig bergvarmekollektorer tømmes, demonteres og remonteres. Det må påregnes at minimum ett av borehullene må settes ut av drift pga Kollisjon mellom forankringer av støttepilarer for bygget. ENØK-faktura og kostnadsdokumentasjon. Alle fakturaer for søkte enøktiltak som; Komplett installasjon av en ekstra varmepumpe, komplett sanering av oljefyringsanlegg og arbeider med sekundæranlegget for fjernvarme må dokumenteres iht. gjeldende krav fra Oslo kommunes forvalter av enøkfondet. Ekstra bygging av radiatorkurs 80/60 grader. Alle radiatorer i alle oppganger skal frakobles 60/40 kurs og tilkobles den nye 80/60 kursen til toppetasjen. Dette fordi de har vært plaget av frostskader på radiatorer i oppgangen. Energimåling. Det skal prises opsjonspris for all individuell forbruk av tappevann og måling av oppvarmingsforbruk i hver enkelt hybel. Pris for komplett montering skal inngå i opsjonsprisen. Målere type Siemens blir da forutsatt overlevert til entreprenør av byggherre via BKK. Hovedmåler til fjernvarmen skal tilknyttes SD anlegg. Dagens energimåling i teknisk rom skal beholdes. RØRLEGGERARBEIDER ENHETSPRISER VVS-ANLEGG Enhetspriser er inkl. adm., fortjeneste, frakt, prosjektering, levering og montering.

13 Side 13 av 15 Post Nr. 3 Enhe t 310 Sammensatt utstyr inkl.ledninger WC-anlegg inkl. røropplegg til fordeler Stk. Servant 42 * 56 cm med batteri inkl. røropplegg Stk. til fordeler Rustfri utslagsvask med batteri inkl. røropplegg Stk. til fordeler Minikjøkken inkl. røropplegg og bl.batteri til Stk. fordeler Rør-i-rørfordeler til et felleskjøkken Stk. Termostatisk dusjbatteri inkl. røropplegg fra Stk. fordeler Rør-i-rørfordeler til en hybelenhet uten kjøkken Stk. Rør-i-rørfordeler til en hybelenhet med kjøkken Stk. Fordelerskap for innfelling i himling i baderom Brannskap m/3/4 gummislange 25 m inkl. Stk. røropplegg Tilknytting av utstyr levert av andre inkl. Stk. røropplegg Rør Avløpsrør ø 75 MA inkl deler pr lm Avløpsrør ø 110 MA inkl deler pr lm Bunnledningsrør Ø 110 PVC inkl. deler pr lm Alu-pex rørsystem 63x4,5 mm Alu-pex rørsystem 50x4,0 mm Alu-pex rørsystem 40x3,5 mm Alu-pex rørsystem 32x3,5 mm Alu-pex rørsystem 26x3,0 mm Alu-pex rørsystem 20x2,5 mm Pex rør-i-rør 12x1,8 mm Pex rør-i-rør 16x2,2 mm Pex rør-i-rør 20x2,8 mm Pex rør-i-rør 25x3,5 mm VARME DN 80 inkl deler og isolasjon DN 65 inkl deler og isolasjon DN 50 inkl deler og isolasjon DN 40 inkl deler og isolasjon DN 32 inkl deler og isolasjon Mengde Pris Sum DN 25 inkl.deler og isolasjon DN 15 inkl deler og isolasjon DN10 inkl deler og isolasjon

14 Side 14 av 15 Post Nr. 3 Enhe t 10 mm kobberrør ferdig montert 12 mm kobberrør ferdig montert 15 mm kobberrør ferdig montert 18 mm kobberrør ferdig montert 22 mm kobberrør ferdig montert 28 mm kobberrør ferdig montert 35 mm kobberrør ferdig montert 42 mm kobberrør ferdig montert 54 mm kobberrør ferdig montert Mengde Pris Sum 315 Utstyr 1 Komplett dusj m/oras termostatbatteri, Stk. dusjgarnityr, gulvsluk og Ballofix ventiler fra fordeler 2 Ettgrepsbatteri type Oras på vegg Stk. m/slangekupling fra fordeler 3 Tilknytting av utstyr levert av andre Stk. 4 Komplett rørtilkoblinger til fremtidig Stk. oppvaskemaskin. 5 Gulvsluk i dusj med rustfri rist Stk. 321 Varme 1 15 mm cu-rør inkl isolasjon lm 2 18 mm cu-rør inkl. isolasjon lm 3 22 mm cu-rør inkl. isolasjon lm 4 ND 20 isolert gj.stålrør lm 5 ND 25 isolert gj.stålrør lm 6 ND 32 isolert gj. stålrør lm 15 mm mannemann lm 18 mm mannemann lm 22 mm mannemann lm 28 mm mannemann lm 35 mm mannemann lm 42 mm mannemann lm 324 Armaturer for varmeinstallasjoner 1 ½ avstengingsventiler Stk. 2 ¾ avstengingsventiler Stk. 3 1 avstengningsventiler Stk. 4 ½ strupeventiler Stk. 5 1 strupeventiler Stk. 6 Innjustering av strupeventiler Stk Automatisk luftepotte Stk. 325 Utstyr for varmeinstallasjoner 1 Komplett radiator for hybel uten kjøkken med Stk.

15 Side 15 av 15 Post Nr. 3 Enhe t nødvendige forbindinger og termostat 2 Komplett radiator for hybel med kjøkken med Stk. nødvendige forbindinger og termostat 3 Komplett radiator for hybel med felleskjøkken Stk. med nødvendige forbindinger og termostat Mengde Pris Sum

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 8 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggata 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 8 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

VESTGRENSA STUDENTBY

VESTGRENSA STUDENTBY Side 1 av 10 SIO EIENDOM AS VESTGRENSA STUDENTBY FORTETNING Trimveien 6 0372 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 10 INNHOLD Kravspesifikasjon VVS tekniske arbeider Del 1 Røranlegg

Detaljer

GRÜNERLØKKA STUDENTHUS

GRÜNERLØKKA STUDENTHUS Side 1 av 11 SIO EIENDOM AS GRÜNERLØKKA STUDENTHUS FORTETNING Marselis gate 24 0551 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 11 INNHOLD Kravspesifikasjon VVS tekniske arbeider Del 1 Røranlegg

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

80 Enhetspriser VVS-installasjoner

80 Enhetspriser VVS-installasjoner 80 -installasjoner Prisskjema enhetspriser Hvor annet ikke er spesifisert skal enhetspriser inkludere prosjekteringskostnader samt rigg, drift etc. Prisen skal inkludere vann- og avløpsledninger basert

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet.

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet. FOTEN KAFÉ side 1 310 FELLESYTELSER Generelt. De rørtekniske anleggene skal oppfylle de krav til tilbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser etc. som fremkommer av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0.

Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0. Side 1 av 13 30 VVS anleggene generelt Orientering om anleggene Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0. Hasleveien 9-13, som eies av Studentsamskipnaden i Oslo, ble bygget i 2001.

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

KIRKEGATA 14, 5.ETASJE

KIRKEGATA 14, 5.ETASJE KIRKEGATA 14, 5.ETASJE Ytelsesbeskrivelse VVS Rørtekniske anlegg Kapittel: 30 Generelt 31 Sanitæranlegg 33 Brannslokkingsanlegg Sarpsborg, 15.12.15 Lars Myhre Østfold AS Side 1 VVS-TEKNISKE ANLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 31 SANITÆR 310 GENERELT All prosjektering og utførelse skal være i h.t. offentlige regler (TEK10) og bestemmelser samt i h.t. våtromsnormen. Alt utstyr og alle løsninger

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Brosjyre Fordelerskap. Systemfarge

Brosjyre Fordelerskap. Systemfarge Brosjyre Fordelerskap Systemfarge Fordelerskap Innhold Standard fordelerskap Mini fordelerskap Kombiskap, tappevann og varme Inntakskap Prefabrikerte fordelerskap Prefabrikerte kunde/prosjektspesifikke

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Anbudsforespørsel - Rørlegger Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Spesifikasjon Kort om prosjektet Planlagt enebolig i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. To plan

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Rørleggertjenester 0.0 GENERELL INFORMASJON FOR POSTENE 2.0-8.4.2 For poster fra og med 2.0 til og med 8.4.2 skal oppgitt pris inkludere alle utgifter for gjennomføring

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg 3 VVS TEKNISK BESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.1.1 Orientering Beskrivelsen angir oppfyllelse av forskriftskrav og funksjons- og ytelseskrav for tekniske løsninger og materialbruk. Det vil være mulig for tilbyderne

Detaljer

Tekniske skap med Equi-moduler

Tekniske skap med Equi-moduler PRISKATALOG 2016 sentraler Tekniske skap med Equi-moduler variantvvs.no Equi-serien leveres med basemodulene Equicompact, Equistatic eller Equidynamic og benyttes i bygg med flere leiligheter og sentral

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner.

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner. Grensesnitt for Probad baderomskabiner www.probad.no Innholdsfortegnelse RIB 3 RIE 4 RIV 5 Generelt 6 Probad Snittegning 7 3D-tegning 8-13 www.probad.no RIB Utsparing for kabin: o Standardtykkelse på kabinens

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Pytten Garderobeanlegg

Pytten Garderobeanlegg Hå Kommune Pytten Garderobeanlegg Funksjonsbeskrivelse - RIV Sanitær-, Varme og Ventilasjonsanlegg 2014-09-16 F01 2014-09-16 For anskaffelse EH BOM EH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør 22/ 2::42.2 I 22121554ø å ING.S.HOLLIE A/S SIDE a2 ANLEGGSBESKRIVELSE Vanninnlegg/fordelingsledninger Vannimilegg er tilkoblet offentlig ledning beliggende ved gangvei, øst for bygningen. Vanninnlegg er

Detaljer

Kun legg inn kostnader på plater med nødvendige fester. Murer ivaretar gjennomføring, membran og fliser.

Kun legg inn kostnader på plater med nødvendige fester. Murer ivaretar gjennomføring, membran og fliser. Lagt ut 23.04.2015 kunngjøring 130299 tømmer Spørsmål 1: Er der noe mer utdypende beskrivelse eller detalj for skillevegger i gymsal? Står material kun i PVC og 7x25lm. Svar spørsmål 1: Beskrivelsespost

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon. Oslo kommune

Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon. Oslo kommune Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon Oslo kommune Bok 1 Teknisk beskrivelse med prisbærende poster Revisjon 0 08.05.2015 Opprettet beskrivelse/egenkontroll GAB GAB - Rev Dato Tekst Laget

Detaljer

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Side 1 av 5 Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Sprinkleranlegg Juli 2016 Side 2 av 5 33 SPRINKLERANLEGG VVS planlegging AS er engasjert av byggherren for å

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Nedre Humlehaugen B03, blokk D Gårdsnr. 24 Bruksnr. 431 Festenr. Seksj.nr. Dato 24.02.14 Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Forspyledusjer Benkemodeller side 2 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer for forblandet vann Benkemodeller side 3 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer med automatisk

Detaljer

Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris

Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris Side: 1 Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris TILBUDSGRUNNLAG OPPBYGGING ETTER BRANNSKADE JERNBANEGATE 21, SARPSBORG FORSIKRINSGTAKER SARPSBORG KOMMUNE SKADENR: 79332050,1 TØMRERARBEIDER 01 UTVENDIG

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle Oversiktsrapport Prosjekt Bokollektiv Basert på mal bsn Guide 0.9 Omfattede faser Detaljprosjekt Rolle R3-01 : RIV - Rør Dato: 17.11.2015 Rapport laget av: alfred.mansanet.canet@enebakk.kommune.no Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VVS

INNHOLDSFORTEGNELSE VVS KAPITTEL: Innholdsfortegnelse Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE VVS KRAVSPESIFIKASJON VVS... 2 0.1 KORT ORIENTERING OM PROSJEKTET OG VVS-ANLEGGENE.... 2 0.2 GENERELL YTELSESSPESIFIKASJON VVS.... 3 0.3 30

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER 3 301 Generell informasjon 3 302 Krav til leveransen 3 304 Prosjektering

Detaljer

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04 GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Kapitel 04 Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Håvard Espelin HE 04.08.11 Kontrollert: Ivan Hansen IH 04.08.11 Revidert: Asle N.

Detaljer

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Dato. 19.05.2015 Dette er en enkel sammenfatning over hva Peab har sett på dette bygget. De tekniske totalentreprenører er ansvarlige for fremskaffelse av de helt riktige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Asle N. Borge

Detaljer

RFP - Romfunksjonsprogram

RFP - Romfunksjonsprogram Status: Fra SR.003 Romfunksjonsnr: 01.001 Romnavn Cellerom Plassering: 01 - Celler Fra SR.003 Sist endret Olsen, Øyvind, 20. may 2014 11:37 Programmert 15,00 av aktiviteter og funksjoner Rehabilitering

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold LISA konvektor Konvektor i stål Effektområde: 55-2347 W Versjon Mai 200 ultra design-2. Innledning / Produktbeskrivelse LENGDER: Lisa konvektorer leveres

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef FDVU for boliger pr NS 3456 Morten Meyer, kvalitetssjef 13. Desember 2017 Dokumentasjon for hva Byggeprosess Driftsfase Næringsbygg Næringsbygg og bolig Bekreftelser for kontraktsmessig leveranse Grunnlag

Detaljer

HAUGESUND SJUKEHUS. Beskrivelse. Rehabilitering leiligheter. Vinjesgt. 12/14. Haugesund

HAUGESUND SJUKEHUS. Beskrivelse. Rehabilitering leiligheter. Vinjesgt. 12/14. Haugesund HAUGESUND SJUKEHUS Beskrivelse Rehabilitering leiligheter Vinjesgt. 12/14 Haugesund Dato 19.02.2015 1 Innhold 1. Orientering... 3 2. Maler- og golvleggerarbeider... 3 3. Tømrerarbeider... 3 4. Rørleggerarbeider...

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l.

Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l. Skap med alle muligheter anvendes for boliger, leiligheter o.l. Bildet viser ett vilkårlig valgt COVA-Skap - en av de mange mulighetene i standardprogrammet. og tappevann kan bytte plass, tilkobling høyre

Detaljer