MCS300 Avfuktingsapparat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCS300 Avfuktingsapparat"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO E1005 Munters Europe AB 2010

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperiodenergyldigfradendatoenutstyret ble sendt fra vårfabrikk, hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2011 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO E1005

3 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon... ii Tiltenkt bruk av utstyret... ii Garanti og forpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii Innholdsfortegnelse... iii 1 Innledning Om denne håndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Kassering Funksjonsoversikt Installering Generelt Sikkerhet Inspeksjon av emballasjen og leveransen Monteringavlyddemper Transport Lagringavutstyret Kravtilinnstalleringssted Tilkoblingavkanalerogslanger Generelt Eksemplerpåinstallasjon Strømtilførsel Generelt Sikkerhet Tilkoblingavhygrostaten Generelt Tilkoblingssett for hygrostat Drift Generelt Hurtigstopp Start Målteverdier Manuelldrift Automatiskdrift Stopp Justering av regenereringstemperaturen Feilindikasjon Vedlikehold Generelt Sikkerhet Vedlikeholdsplan Bytte av filter Feilsøking Generelt Sikkerhet Feilsøkingsliste Kapasitetsdiagrammer Viftediagram Lyddata Tekniske spesifikasjoner TNO E1005 Innholdsfortegnelse iii

4 INCENTIVE GROUP Type MCS 300 Fabr. No 1~50Hz 230V M 0.2 kw 1.9 kw Max 2.1kW Munters Europe AB Tobo Sweden MCS300 1 Innledning 1.1 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukeren av avfuktingsapparatet og beskriver installering, drift, vedlikehold og grunnleggende feilsøking. Håndboken er inndelt i nummererte kapitler og avsnitt. Innholdsfortegnelsen på side iii gir en oversikt. De ulikekapitlenekanbrukeshverforseg.figurerogtabellerernummererti henhold til kapitlene. Eksempel: Figur 1.3 er figur 3 i kapittel Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalte driftsrutiner. Disse er bare ment som en veiledning og er ikke ment å erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsbestemmelser. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for: Dinegenogandressikkerhet. Sikker bruk av avfukteren ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Avfukteren er konstruert for å oppfylle sikkerhetskravene, rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen. Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese avsnittet Viktig brukerinformasjon på side ii. Sikkerhetsinformasjonen er oppført i begynnelsen av hvert kapittel. 1.3 Merking Figur 1.1 Plassering av identifikasjonsmerke Type MCS300 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 230V 50 Hz M 0,2 kw Max 2,1 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Figur 1.2 Identifikasjonsmerke Weight: 25 kg 1,9 kw IP Kassering Avfukteren må leveres inn til kassering i henhold til gjeldende regler. Kontakt lokale myndigheter. 1 Innledning 190TNO E1005

5 2 Funksjonsoversikt Avfukterens rotor har to forskjellige luftstrømmer som er delt i to seksjoner. Luftstrømmen som skal avfuktes kalles prosessluft og går gjennom den største sektoren i rotoren. Fuktigheten i prosessluften avgis i rotorstrukturen, og prosessluften vil deretter gå ut av rotoren som tørrluft. Ettersom rotoren roterer sakte, vil den innkommende prosessluften til enhver tid møte en tørr rotordel, og dermed opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess. Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle luftekanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder på vanndamp på en svært effektiv måte. Luftstrømmen som brukes til å regenerere (tørke) rotorstrukturen kalles reaktiveringsluft og varmes først opp. Regenereringsluften går gjennom den minste sektoren i rotoren i motsatt retning av prosessluften, fjerner avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våtluft (varm, fuktig luft). Denne driftsmetoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved temperaturer under 0 C. 2 A 1 B C D 6 Figur 2.1 Funksjonsoversikt Rotor 4. Regenereringsvifte A. Tørrluft D. Regenereringsluft 2. Varmeelement for regenerering 5. Prosessvifte B. Prosessluft C. Våtluft 3. Filter 6. Filter 190TNO E1005 Funksjonsoversikt 2

6 3 Installering 3.1 Generelt MCS300 er konstruert for innendørs bruk. Avfukteren skal plasseres i stående posisjon på et jevnt underlag. Hvis avfukteren skal lagres før installering, må den settes under tak på et jevnt underlag der den vil være beskyttet mot slag, støv, frost, regn eller skadelig forurensning. 3.2 Sikkerhet Avfukteren er ikke beregnet for bruk i klassifiserte områder hvor sikkerhetsutstyr for eksplosjoner er påkrevet. Avfukteren må ikke utsettes for vannsprut eller senkes i vann. Ikke dekk til avfukteren eller blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk avfukteren dersom støpselet eller ledningen er skadet. Avfukteren skal ikke brukes når strømkabelen er i oppbevaringskammeret. Avfukteren må ikke være koblet til en annen strømkilde enn det som er angitt identifikasjonsmerket. Avfukteren skal koples til et jordet strømuttak. Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. Ikke bruk avfukteren i nærheten av enheter som genererer varme, eller i nærheten av brennbart og farlig materiale. Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere avfukteren. FORSIKTIG! Du må ikke sitte, stå eller plassere gjenstander på avfukteren. 3 Installering 190TNO E1005

7 FORSIKTIG! Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. 3.3 Inspeksjon av emballasjen og leveransen 1. Åpne emballasjen ovenfra og ta ut lyddemperen som du finner på innsiden og på toppen av avfukteren. Avfukteren må løftes vertikalt ut av emballasjen. Monter lyddemperen på åpningen til avfukterens prosessluftinntak om nødvendig, se avsnitt. 2. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 3. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er fullstendig, slik at installeringen ikke blir forsinket. Eventuelle synlige skader må rapporteres skriftlig til Munters innen fem dager før installering påbegynnes. 4. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, se avsnitt 3.5, Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for beskyttelse mot høye temperaturer under transport til installeringsstedet eller under installering Montering av lyddemper Fest lyddemperen på åpningen til prosessluftinntaket, se Figur 3.1. Figur 3.1 Montering av lyddemper 3.4 Transport Bruk håndtaket til å løfte avfukteren. Bruk en gaffeltruck, hvis det er mulig, til å flytte avfukteren. Det anbefales å bruke den originale emballasjen ved forsendelse av avfukteren. 190TNO E1005 Installering 4

8 3.5 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Sett avfukteren på et horisontalt underlag. Beskytt avfukteren mot fysiske skader Oppbevar avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og skadelig forurensing 3.6 Krav til innstalleringssted MCS300 Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å innstallere avfukteren der det er fare for at vann kankommeinniavfukteren,eller i omgivelser med mye støv. Henvend deg til Munters for råd hvis du er i tvil. Du finner informasjon om mål og service for avfukteren i avsnitt 10, Tekniske spesifikasjoner. OBS Deterviktigatinstalleringsstedet oppfyller alle krav, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. 5 Installering 190TNO E1005

9 3.7 Tilkobling av kanaler og slanger Generelt Følg instruksene nedenfor når kanaler eller fleksible slanger skal monteres til avfukterens lufttilkoplinger. Kanallengden skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske trykket. For å opprettholde optimal ytelse må alle kanal- og slangekoplinger være luft- og fukttette. Det må installeres et luftspjeld for å opprettholde korrekt luftmengde for regenereringsluften. Dette spjeldet skal installeres i kanalsystemet på våtluftsiden, se Figur 3.2 og Figur 3.3.Forjusteringav luftmengde, følg instruksjonene i avsnitt 4.5, Justering av regenereringstemperaturen. Kanalen for våtluft må installeres med helling nedover slik at kondensvann kan renne ut. Det kan også lages dreneringshull på de laveste punktene i systemet for å forhindre at kondensvann samler seg på disse stedene. Du kan eventuelt unngå kondens ved å isolere kanalen med minst 25 mm isolasjonsmateriale. Dekk til kanalåpningen med netting for å forhindre at fugler og gnagere tar seg inn i åpningen. Plasser åpningen slik at det ikke kan komme regn og snø inn i kanalen. Våtluftskanalen eller -slangen må være av rustfritt materiale og kunne tåle temperaturer på opptil 70 C. FORSIKTIG! Hvis det kan bli temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres Eksempler på installasjon Lukket system Avfukteren plasseres på stedet som skal avfuktes. Våtluften transporteres ut via våtluftkanalen. Det er ingen tilkopling til tørrluften, se Figur 3.2. Denne installasjonsmetoden er enklere ettersom kanalsystemet ikke behøver å koples til tørrluften. D A C B 0 1 F E Figur 3.2 Montering i et lukket system A. Tørrluft D. Luftlekkasjer B. Prosessluft E. Våtluft C. Tilpassing av kanaldetaljer 1) F. Regenereringsluft 1) Montering med 80 mm kanal (for eksempel Lindab Safe NPU-nippel eller Lindab Damper DRU80). 190TNO E1005 Installering 6

10 Åpent system Avfukteren plasseres utenfor lokalet som skal avfuktes. Tørrluft transporteres via kanalsystemet til lokalet som skal avfuktes og våtluften slippes ut i nærheten av avfukteren eller ledes ut av lokalet, se Figur 3.3. Installeringen brukes for å løse følgende problemer: - Når objekter med fuktskade skal avfuktes. - Detfinnes støv eller rustdannende partikler der tørrluften tas fra. - For å forhindre at det kommer fuktighet inn i lokalet eller gjenstanden som er avfuktet. D A G C 0 1 E B F Figur 3.3 Montering i et åpent system A. Tørrluft E. Våtluft B. Prosessluft F. Regenereringsluft C. Tilpassing av kanaldetaljer 1) G. Tilpassing av kanaldetaljer 2) D. Overskuddsluft 1) Montering med 80 mm (for eksempel, Lindab Safe NPU-nippel eller Lindab Damper DRU80). 2) Montering med 125 mm (for eksempel, Lindab Safe NPU-nippel). 3.8 Strømtilførsel Generelt Det følger med en 3,5 m lang kabel med støpsel for tilkobling til et jordet uttak. Spenningen og frekvensen er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren Sikkerhet Avfukteren må koples til et jordet strømuttak. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. 7 Installering 190TNO E1005

11 3.9 Tilkobling av hygrostaten Generelt Hygrostatkontakten finnes i oppbevaringsrommet for strømkabelen, se Figur 2-3. Korrekt støpsel for hygrostaten leveres sammen med avfukteren, se Figur 3.4. Et passende støpsel for hygrostaten leveres med avfukteren, se avsnitt 3.9.2, Tilkoblingssett for hygrostat. Hygrostaten skal monteres 1 1,5 m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører som åpnes og lukkes. Den må ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys. Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat, og den må tilkoples slik at kontrollkretsen lukkes når den relative fuktigheten øker. Tilkoplingsledningen skal avskjermes og ha kobberledere med et tverrsnitt på minimum 2 x0,75mm 2. A 0 1 Figur 3.4 Hygrostatkontakt (A) 190TNO E1005 Installering 8

12 3.9.2 Tilkoblingssett for hygrostat Følg instruksjonene nedenfor når du monterer og kobler til tilkoblingssettet for hygrostaten. 1. Kople ledningene til plugg 1 og 2, og avskjermingen til jordet plugg. A B Figur 3.5 Tilkopling av ledere A. Tilkopling av ledere B. Skjermtilkoblinger 2. Fest koblingspunktet (2) til pluggen (1). 3. Skru koblingsskruene godt til (3). 4. Fest dekselet (4) til pluggen (1). 5. Fest flensen (5) til dekselet (4) Figur 3.6 Tilkoblingssett for hygrostat 3 9 Installering 190TNO E1005

13 4 Drift 4.1 Generelt Avfukteren har tre driftsmoduser, se Figur 4.1. Man : Avfukterens vifter, rotor og varmeelementet for reaktivering er i kontinuerlig drift. Auto1 : Avfukterens vifter, rotor og varmeelementet for reaktivering startes/stoppes av hygrostaten. Auto 2 : Avfukterens vifter og rotor er i kontinuerlig drift. Varmeelementet for reaktivering startes og stoppes kun av hygrostaten. Denne driftsmodusen brukes for å opprettholde luftsirkulasjon. Hvis den relative fuktigheten øker til hygrostatens innstillingspunkt, startes varmeelementet for reaktivering. Varmeelementet for reaktivering stopper når den relative fuktigheten synker til under innstillingspunktet. OBS Før avfukteren kan virke i modus Auto 1 og 2, må det kobles en ettrinnshygrostat til enheten. Se avsnitt 3.9, Tilkobling av hygrostaten. OBS I driftsmodus med hygrostat er det en innebygd funksjon som forsinker omstarten av avfukteren i 2 minutter. Se avsnitt 4.3.3, Automatisk drift. A KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 B F C D E 0 1 G H Figur 4.1 Bryterpanel, av/på-bryter og hygrostatkontakt A. Kontrollpanel E. Oppbevaringskammer B. Avfukter F. På/Av-bryter C. Valgbryter for måling G. Hygrostatkontakt D. Valgbryter for driftsmodus H. Strømkabel 4.2 Hurtigstopp Stopp enheten med av/på-bryteren foran på avfukteren, eller dra støpselet ut av veggkontakten. 190TNO E1005 Drift 10

14 4.3 Start Målte verdier KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 C. Valgbryter for måling D. Valgbryter for driftsmodus C Figur 4.2 Kontrollpanel D Følgende parameterinformasjon vises på bryterpanelet: Total driftstid KWH Strømforbruk i en bestemt periode Temp Reaktiveringstemperatur Parametervisningen kan endres ved å trykke på bryteren for valg av målinger på bryterpanelet. Målingeravstrømforbrukkannullstillesfør hver enkelt avfuktingsøkt eller bruksperiode. For å nullstille målingene: 1. Slå av enheten 2. Trykk inn både valgbryter for målinger og driftsmodus samtidig og slå deretter enheten På (posisjon I) mens du fremdeles holder valbryterne inne. Hold bryterne inne i minst 5 sekunder for å nullstille forbruket. 11 Drift 190TNO E1005

15 4.3.2 Manuell drift 1. Nullstill målingene av strømforbruket etter behov, se avsnitt 4.3.1, Målte verdier. 2. Vri av/på-bryteren til posisjon I, se Figur Velg Man ved å trykke på valgbryteren for driftsmodus Automatisk drift Før avfukteren kan virke i modus Auto 1 eller 2, må hygrostaten kobles til enhetens hygrostatkontakt, se avsnitt 3.9, Tilkobling av hygrostaten. 1. Nullstill målingene av strømforbruket etter behov, se avsnitt 4.3.1, Målte verdier. 2. Juster hygrostaten til ønsket innstillingspunkt. 3. Vri av/på-bryteren til posisjon I, se Figur Velg Auto 1 or 2 ved å trykke på valgbryteren for driftsmodus, se Figur 4.1. OBS Tilkobling av hygrostaten aktiverer en innebygd funksjon for forsinker omstarten med 2 minutter. Når hygrostakretsen åpnes eller lukkes i løpet av denne 2-minutters perioden, vil ikke avfukteren starte igjen på grunn av tidsforsinkelsen. Dersom hygrostatkretsen har vært åpen i mer enn 2 minutter og deretter lukkes, vil avfukteren starte umiddelbart. Hensikten med denne funksjonen er å forhindre kretsen i stadig å gå av og på dersom hygrostaten er installert på et lite funksjonelt sted. 4.4 Stopp Still av/på-bryteren til posisjon 0,seFigur Justering av regenereringstemperaturen Hvis det installeres et strupespjeld på våtluftsiden, justeres avfukterens regenereringstemperatur slik: 1. Trykk på valgbryteren for målinger mens avfukteren er i drift til reaktiveringstemperaturen vises på bryterpanelet, se Figur Juster strupespjeldet og kontroller regenereringstemperaturen. Når justeringen er foretatt, bør differansen mellom regenereringstemperaturen og omgivelsestemperaturen være ca. 95 o C. OBS Ved oppstart viser bryterpanelet LO o C for reaktiveringstemperaturer under 65 C. 4.6 Feilindikasjon Svært høye reaktiveringstemperaturer vises på bryterpanelet, se Figur 4.3 og Tabell Lampen lyser: Avfukteren er fremdeles i drift. - Lampen blinker: Avfukteren har stoppet. 190TNO E1005 Drift 12

16 KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 E E. Indikasjon av temperaturkontroll og utløsertermostat Figur 4.3 Feilindikasjon 13 Drift 190TNO E1005

17 5 Vedlikehold 5.1 Generelt Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. 5.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 5.3 Vedlikeholdsplan Munters anbefaler følgende vedlikeholdsplan. Planen inneholder inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer, samt anbefalte tidsintervaller for avfuktere som benyttes under vanlige drifts- og miljøforhold. Hvis prosessluften har et høyt støvinnhold, bør forebyggende vedlikehold utføres oftere enn det som er angitt nedenfor. Komponent Kontroll/vedlikehold 3-6 måneder 12 måneder Prosess- og regenereringsfilter. Rengjør filterhus og bytt filter (EU3) etter behov. Rengjør filterhus og bytt filter (EU3). Avfukter, generelt Hygrostat. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. N/A Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. Kontroller sensorfunksjonene og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling ved behov. Tabell 5.1 Vedlikeholdsplan 190TNO E1005 Vedlikehold 14

18 5.4 Bytte av filter Figur 5.1 Fjerne filter 2 1. For å fjerne filteret, skyv filterristen oppover, deretter nedover og ut i henhold til Figur Rengjør filterhuset og rist før det nye filteret monteres. 15 Vedlikehold 190TNO E1005

19 6 Feilsøking 6.1 Generelt Dettekapitteletermentforålette grunnleggende feilsøking og gi veiledning om tiltak for feilretting. 6.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 190TNO E1005 Feilsøking 16

20 6.3 Feilsøkingsliste Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter produktservice hos Munters. Listen hjelper deg med å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra opplært personell. MCS300 Feilsymptom Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har stoppet. Avfukteren har stoppet og feilindikasjonen blinker. Avfukter kjører og konstant feilindikasjon. Avfuktingskapasiteten har minsket kraftig. Av/på-bryteren er slått av ved en feil. Ingen hovedstrøm til avfukteren. Ved en feil er avfukteren satt til automatisk modus og ingen hygrostat er koblet til. Hygrostatfeil (automatisk drift). Termostaten for varmelementet for reaktivering er utløst. Advarsel for unormal økning i reaktiveringstemperaturen. Feil ved luftstrømmen. Sett av/på-bryteren i PÅ-posisjon og kontroller at avfukteren starter. Kontroller hovedstrømmen til avfukteren. Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Hvis avfukteren starter, er det sannsynligvis feil ved hygrostaten. Kontroller hygrostaten ved å se om avfukteren starter når innstillingspunktet til hygrostaten senkes. Tilbakestill innstillingspunktet for hygrostaten etter kontrollen. Foreta eventuell kalibrering av hygrostaten. Ta kontakt med Munters serviceavdeling. Kontroller at filtrene og kanalsystemet for inntaksluften ikke er blokkert eller tettet igjen av skitt. Øk regenereringsluften ved å åpne spjeldet sakte. Kontroller at kanalsystemet og filtrene ikke er blokkert eller lekker. Tabell 6.1 Feilsøkingsliste Hygrostaten virker ikke ordentlig (automatisk modus) Kontroller hygrostatfunksjonen og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling. 17 Feilsøking 190TNO E1005

21 7 Kapasitetsdiagrammer Omtrentelig kapasitet i kg/t. Du kan få mer detaljert informasjon fra nærmeste Munters-forhandler, eller du kan se i Munters DryCap-program. 3 kg/h 2,0 1,6 1,2 0,8 230V, 50 Hz 80 %RH 60 %RH 40 %RH 2 0, Figur C 3 kg/h 1,5 1,2 0,9 0,6 115V, 50/60 Hz 80 %RH 60 %RH 40 %RH 2 0, Figur C 1. Prosesslufttemperatur, ºC 2. Relativ fuktighet i prosessluft, % RF 3. Avfuktingskapasitet, kg/h (fjerning av fuktighet kg/time) 190TNO E1005 Kapasitetsdiagrammer 18

22 8 Viftediagram 115/230V, 50 Hz A C A D B B Figur 8.1 Viftediagram (115/230V, 50 Hz) A C 115V/60 Hz 600 A D B B Figur 8.2 Viftediagram (115V, 60 Hz) A. Statisk trykk (Pa) C. Prosessluft B. Luftmengde m 3 /t D. Regenereringsluft 19 Viftediagram 190TNO E1005

23 9 Lyddata Se Figur 3.2 eksempel for lukket system. Støyutslipp Modell MCS db(a) L wt db Korrigering av Kok ved ISO-bånd nr. / Midtfrekvens (Hz) 1/63 2/125 3/250 4/500 5/1000 6/2000 7/4000 8/8000 A , ,8-11,7-9,9-10,5-17,5-19,3-22,3-25,6 A ,3-21,5-10,7-9,6. -10,5-19, ,5 Tabell 9.1 Lyddata (115/230V, 50 Hz) Symboler L wt : Totalt lydnivå db (Rel W) L w : Lydnivå i oktavbånd db ( rel W) Støyutslipp A: Prosessluftinntak åpent og våtluftsutløp skjermet A 1 : Ditto, men inkludert lyddemper K ok : Korrigering for beregning av L w (L w =L wt +K ok ) 190TNO E1005 Lyddata 20

24 10 Tekniske spesifikasjoner Tekniske data MCS V/50 Hz 115V/50 Hz 115V/60 Hz Prosessluft (1) Systemluftstrøm (m³/t) Nominell luftmengde med kanaler (m3 /h) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) Reg. luft (1) Nominell luftmengde med kanaler (m3 /h) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) Viftemotor Motor, effekt (kw) 0,15 0,15 0,15 Motor, strøm (A, 1 ~) 1,05 2,1 2,1 Drivmotor Motor, effekt (kw) 0,002 0,002 0,002 Motor, strøm (A, 1 ~) Varmeelement for regenerering Varmeelement for regenerering, effekt (kw) 2,0 1,5 1,5 Temperaturøkning ( C) Elektrisk effekt Maksimum elektrisk effekt, effekt (kw 2,2 1,7 1,7 Filter Filter EU3 (artikkelnr.) /1 KIT /1 KIT /1 KIT Temperaturområde Tillatt driftstemperatur på omgivelsesluft -20to +40 C -20til +40 C -20til +40 C Andre data Beskyttelsesklasse IP44 IP44 IP44 Isolasjonsklasse for viftemotor F F F Maksimum lydnivå uten kanaler (dba) Max. 60,0 Maks. 60,0 Maks. 60,0 Total vekt (kg) Rotortype HPS HPS HPS Dimensjoner Dybde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) ) De angitte tallene er nominelle verdier basert på en inngangstemperatur ved viftene på 20 C og en lufttetthet på 1,2 kg/m 3. Tabell 10.1 Tekniske spesifikasjoner 21 Tekniske spesifikasjoner 190TNO E1005

25

26 AUSTRIA DENMARK ITALY SWEDEN Munters GmbH Munters A/S Munters Italy S.p.A Munters Europe AB Luftentfeuchtung Ryttermarken 4 Divisione Deumidificazione Avfuktning Zweigniederlassung Wien DK-3520 Farum Strada Piani 2 Isafjordsgatan 1, Kista Entré Eduard-Kittenberger-Gasse 56, Obj. 6 Denmark I Chiusavecchia S Stockholm, Kista A-1235 Wien Tel: IM Sweden Austria Fax: Italy Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Web: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FINLAND NETHERLANDS SWITZERLAND Munters - Sales Dehumidification Systems Munters Finland Oy Munters Vochtbeheersing Munters GmbH Dehumidification Hakamäenkuja 3 Energieweg 69 Luftentfeuchtung Ingberthoeveweg 3E FI VANTAA NL-2404 HE Alphen a/d Rijn Zweigniederlassung Effretikon B-2630 Aartselaar Finland Alphen a/d Rijn Im Langhag 11 Belgium Tel: Netherlands CH-8307 Effretikon Tel: Tel: Switzerland Fax: Web: Fax: Tel: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FRANCE POLAND UNITED KINGDOM Munters Belgium SA Munters France SAS Munters Sp. z o.o. Munters Ltd Zoning Industriel des Plenesses Dehumidification Oddzial w Polsce Dehumidification RuedeProgrès5 106, Boulevard Héloise ul. Swietojanska 55/3A Pathfinder Place 10 Ramsay Court B-4821 Dison F Argenteuil Cedex Gdynia Hinchingbrooke Business Park Belgium France Poland Huntingdon PE29 6FY Tel: Tel: Tel.: Cambs Fax: Fax: Fax: United Kingdom Tel: Web: Web: Web: Fax: CZECH REPUBLIC GERMANY SPAIN MUNTERS CZ, organizacní složka Munters GmbH Munters Spain SA Holandská 2/4 Luftentfeuchtung Deshumidificación CZ BRNO Zentrale Europa Epresarial. Edificio Londres. Czech Republic Hans-Duncker-Str. 8 C/PlayadeLiencres2.Edificio Londres Tel: D Hamburg Las Matas. Madrid Fax: Germany Madrid Tel: +49 (0) Tel: Web: Fax: +49 (0) Fax: Web: Web: AUSTRALIA INDIA SINGAPORE UAE (Dubai) Tel: Tel: Tel: Tel: BRAZIL JAPAN SOUTH AFRICA USA Tel: Tel: Tel: Tel: CANADA KOREA THAILAND Tel: Tel: Tel: CHINA MEXICO TURKEY Tel: Tel: Tel:

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Bruksanvisning. For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER

Bruksanvisning. For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER Bruksanvisning For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER Stand: 02-2006-03-16 Made in Germany Innhold 1. Generelle råd... 3 2. Slik virker rotoravfukter... 3 3. Sikkerhetshensyn... 4 Fare ved bruk av tilbehør... 4 Godkjent

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer