MCS300 Avfuktingsapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCS300 Avfuktingsapparat"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO E1005 Munters Europe AB 2010

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperiodenergyldigfradendatoenutstyret ble sendt fra vårfabrikk, hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2011 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO E1005

3 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon... ii Tiltenkt bruk av utstyret... ii Garanti og forpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii Innholdsfortegnelse... iii 1 Innledning Om denne håndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Kassering Funksjonsoversikt Installering Generelt Sikkerhet Inspeksjon av emballasjen og leveransen Monteringavlyddemper Transport Lagringavutstyret Kravtilinnstalleringssted Tilkoblingavkanalerogslanger Generelt Eksemplerpåinstallasjon Strømtilførsel Generelt Sikkerhet Tilkoblingavhygrostaten Generelt Tilkoblingssett for hygrostat Drift Generelt Hurtigstopp Start Målteverdier Manuelldrift Automatiskdrift Stopp Justering av regenereringstemperaturen Feilindikasjon Vedlikehold Generelt Sikkerhet Vedlikeholdsplan Bytte av filter Feilsøking Generelt Sikkerhet Feilsøkingsliste Kapasitetsdiagrammer Viftediagram Lyddata Tekniske spesifikasjoner TNO E1005 Innholdsfortegnelse iii

4 INCENTIVE GROUP Type MCS 300 Fabr. No 1~50Hz 230V M 0.2 kw 1.9 kw Max 2.1kW Munters Europe AB Tobo Sweden MCS300 1 Innledning 1.1 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukeren av avfuktingsapparatet og beskriver installering, drift, vedlikehold og grunnleggende feilsøking. Håndboken er inndelt i nummererte kapitler og avsnitt. Innholdsfortegnelsen på side iii gir en oversikt. De ulikekapitlenekanbrukeshverforseg.figurerogtabellerernummererti henhold til kapitlene. Eksempel: Figur 1.3 er figur 3 i kapittel Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalte driftsrutiner. Disse er bare ment som en veiledning og er ikke ment å erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsbestemmelser. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for: Dinegenogandressikkerhet. Sikker bruk av avfukteren ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Avfukteren er konstruert for å oppfylle sikkerhetskravene, rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen. Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese avsnittet Viktig brukerinformasjon på side ii. Sikkerhetsinformasjonen er oppført i begynnelsen av hvert kapittel. 1.3 Merking Figur 1.1 Plassering av identifikasjonsmerke Type MCS300 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 230V 50 Hz M 0,2 kw Max 2,1 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Figur 1.2 Identifikasjonsmerke Weight: 25 kg 1,9 kw IP Kassering Avfukteren må leveres inn til kassering i henhold til gjeldende regler. Kontakt lokale myndigheter. 1 Innledning 190TNO E1005

5 2 Funksjonsoversikt Avfukterens rotor har to forskjellige luftstrømmer som er delt i to seksjoner. Luftstrømmen som skal avfuktes kalles prosessluft og går gjennom den største sektoren i rotoren. Fuktigheten i prosessluften avgis i rotorstrukturen, og prosessluften vil deretter gå ut av rotoren som tørrluft. Ettersom rotoren roterer sakte, vil den innkommende prosessluften til enhver tid møte en tørr rotordel, og dermed opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess. Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle luftekanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder på vanndamp på en svært effektiv måte. Luftstrømmen som brukes til å regenerere (tørke) rotorstrukturen kalles reaktiveringsluft og varmes først opp. Regenereringsluften går gjennom den minste sektoren i rotoren i motsatt retning av prosessluften, fjerner avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våtluft (varm, fuktig luft). Denne driftsmetoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved temperaturer under 0 C. 2 A 1 B C D 6 Figur 2.1 Funksjonsoversikt Rotor 4. Regenereringsvifte A. Tørrluft D. Regenereringsluft 2. Varmeelement for regenerering 5. Prosessvifte B. Prosessluft C. Våtluft 3. Filter 6. Filter 190TNO E1005 Funksjonsoversikt 2

6 3 Installering 3.1 Generelt MCS300 er konstruert for innendørs bruk. Avfukteren skal plasseres i stående posisjon på et jevnt underlag. Hvis avfukteren skal lagres før installering, må den settes under tak på et jevnt underlag der den vil være beskyttet mot slag, støv, frost, regn eller skadelig forurensning. 3.2 Sikkerhet Avfukteren er ikke beregnet for bruk i klassifiserte områder hvor sikkerhetsutstyr for eksplosjoner er påkrevet. Avfukteren må ikke utsettes for vannsprut eller senkes i vann. Ikke dekk til avfukteren eller blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk avfukteren dersom støpselet eller ledningen er skadet. Avfukteren skal ikke brukes når strømkabelen er i oppbevaringskammeret. Avfukteren må ikke være koblet til en annen strømkilde enn det som er angitt identifikasjonsmerket. Avfukteren skal koples til et jordet strømuttak. Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. Ikke bruk avfukteren i nærheten av enheter som genererer varme, eller i nærheten av brennbart og farlig materiale. Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere avfukteren. FORSIKTIG! Du må ikke sitte, stå eller plassere gjenstander på avfukteren. 3 Installering 190TNO E1005

7 FORSIKTIG! Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. 3.3 Inspeksjon av emballasjen og leveransen 1. Åpne emballasjen ovenfra og ta ut lyddemperen som du finner på innsiden og på toppen av avfukteren. Avfukteren må løftes vertikalt ut av emballasjen. Monter lyddemperen på åpningen til avfukterens prosessluftinntak om nødvendig, se avsnitt. 2. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 3. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er fullstendig, slik at installeringen ikke blir forsinket. Eventuelle synlige skader må rapporteres skriftlig til Munters innen fem dager før installering påbegynnes. 4. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, se avsnitt 3.5, Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for beskyttelse mot høye temperaturer under transport til installeringsstedet eller under installering Montering av lyddemper Fest lyddemperen på åpningen til prosessluftinntaket, se Figur 3.1. Figur 3.1 Montering av lyddemper 3.4 Transport Bruk håndtaket til å løfte avfukteren. Bruk en gaffeltruck, hvis det er mulig, til å flytte avfukteren. Det anbefales å bruke den originale emballasjen ved forsendelse av avfukteren. 190TNO E1005 Installering 4

8 3.5 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Sett avfukteren på et horisontalt underlag. Beskytt avfukteren mot fysiske skader Oppbevar avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og skadelig forurensing 3.6 Krav til innstalleringssted MCS300 Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å innstallere avfukteren der det er fare for at vann kankommeinniavfukteren,eller i omgivelser med mye støv. Henvend deg til Munters for råd hvis du er i tvil. Du finner informasjon om mål og service for avfukteren i avsnitt 10, Tekniske spesifikasjoner. OBS Deterviktigatinstalleringsstedet oppfyller alle krav, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. 5 Installering 190TNO E1005

9 3.7 Tilkobling av kanaler og slanger Generelt Følg instruksene nedenfor når kanaler eller fleksible slanger skal monteres til avfukterens lufttilkoplinger. Kanallengden skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske trykket. For å opprettholde optimal ytelse må alle kanal- og slangekoplinger være luft- og fukttette. Det må installeres et luftspjeld for å opprettholde korrekt luftmengde for regenereringsluften. Dette spjeldet skal installeres i kanalsystemet på våtluftsiden, se Figur 3.2 og Figur 3.3.Forjusteringav luftmengde, følg instruksjonene i avsnitt 4.5, Justering av regenereringstemperaturen. Kanalen for våtluft må installeres med helling nedover slik at kondensvann kan renne ut. Det kan også lages dreneringshull på de laveste punktene i systemet for å forhindre at kondensvann samler seg på disse stedene. Du kan eventuelt unngå kondens ved å isolere kanalen med minst 25 mm isolasjonsmateriale. Dekk til kanalåpningen med netting for å forhindre at fugler og gnagere tar seg inn i åpningen. Plasser åpningen slik at det ikke kan komme regn og snø inn i kanalen. Våtluftskanalen eller -slangen må være av rustfritt materiale og kunne tåle temperaturer på opptil 70 C. FORSIKTIG! Hvis det kan bli temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres Eksempler på installasjon Lukket system Avfukteren plasseres på stedet som skal avfuktes. Våtluften transporteres ut via våtluftkanalen. Det er ingen tilkopling til tørrluften, se Figur 3.2. Denne installasjonsmetoden er enklere ettersom kanalsystemet ikke behøver å koples til tørrluften. D A C B 0 1 F E Figur 3.2 Montering i et lukket system A. Tørrluft D. Luftlekkasjer B. Prosessluft E. Våtluft C. Tilpassing av kanaldetaljer 1) F. Regenereringsluft 1) Montering med 80 mm kanal (for eksempel Lindab Safe NPU-nippel eller Lindab Damper DRU80). 190TNO E1005 Installering 6

10 Åpent system Avfukteren plasseres utenfor lokalet som skal avfuktes. Tørrluft transporteres via kanalsystemet til lokalet som skal avfuktes og våtluften slippes ut i nærheten av avfukteren eller ledes ut av lokalet, se Figur 3.3. Installeringen brukes for å løse følgende problemer: - Når objekter med fuktskade skal avfuktes. - Detfinnes støv eller rustdannende partikler der tørrluften tas fra. - For å forhindre at det kommer fuktighet inn i lokalet eller gjenstanden som er avfuktet. D A G C 0 1 E B F Figur 3.3 Montering i et åpent system A. Tørrluft E. Våtluft B. Prosessluft F. Regenereringsluft C. Tilpassing av kanaldetaljer 1) G. Tilpassing av kanaldetaljer 2) D. Overskuddsluft 1) Montering med 80 mm (for eksempel, Lindab Safe NPU-nippel eller Lindab Damper DRU80). 2) Montering med 125 mm (for eksempel, Lindab Safe NPU-nippel). 3.8 Strømtilførsel Generelt Det følger med en 3,5 m lang kabel med støpsel for tilkobling til et jordet uttak. Spenningen og frekvensen er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren Sikkerhet Avfukteren må koples til et jordet strømuttak. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. 7 Installering 190TNO E1005

11 3.9 Tilkobling av hygrostaten Generelt Hygrostatkontakten finnes i oppbevaringsrommet for strømkabelen, se Figur 2-3. Korrekt støpsel for hygrostaten leveres sammen med avfukteren, se Figur 3.4. Et passende støpsel for hygrostaten leveres med avfukteren, se avsnitt 3.9.2, Tilkoblingssett for hygrostat. Hygrostaten skal monteres 1 1,5 m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører som åpnes og lukkes. Den må ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys. Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat, og den må tilkoples slik at kontrollkretsen lukkes når den relative fuktigheten øker. Tilkoplingsledningen skal avskjermes og ha kobberledere med et tverrsnitt på minimum 2 x0,75mm 2. A 0 1 Figur 3.4 Hygrostatkontakt (A) 190TNO E1005 Installering 8

12 3.9.2 Tilkoblingssett for hygrostat Følg instruksjonene nedenfor når du monterer og kobler til tilkoblingssettet for hygrostaten. 1. Kople ledningene til plugg 1 og 2, og avskjermingen til jordet plugg. A B Figur 3.5 Tilkopling av ledere A. Tilkopling av ledere B. Skjermtilkoblinger 2. Fest koblingspunktet (2) til pluggen (1). 3. Skru koblingsskruene godt til (3). 4. Fest dekselet (4) til pluggen (1). 5. Fest flensen (5) til dekselet (4) Figur 3.6 Tilkoblingssett for hygrostat 3 9 Installering 190TNO E1005

13 4 Drift 4.1 Generelt Avfukteren har tre driftsmoduser, se Figur 4.1. Man : Avfukterens vifter, rotor og varmeelementet for reaktivering er i kontinuerlig drift. Auto1 : Avfukterens vifter, rotor og varmeelementet for reaktivering startes/stoppes av hygrostaten. Auto 2 : Avfukterens vifter og rotor er i kontinuerlig drift. Varmeelementet for reaktivering startes og stoppes kun av hygrostaten. Denne driftsmodusen brukes for å opprettholde luftsirkulasjon. Hvis den relative fuktigheten øker til hygrostatens innstillingspunkt, startes varmeelementet for reaktivering. Varmeelementet for reaktivering stopper når den relative fuktigheten synker til under innstillingspunktet. OBS Før avfukteren kan virke i modus Auto 1 og 2, må det kobles en ettrinnshygrostat til enheten. Se avsnitt 3.9, Tilkobling av hygrostaten. OBS I driftsmodus med hygrostat er det en innebygd funksjon som forsinker omstarten av avfukteren i 2 minutter. Se avsnitt 4.3.3, Automatisk drift. A KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 B F C D E 0 1 G H Figur 4.1 Bryterpanel, av/på-bryter og hygrostatkontakt A. Kontrollpanel E. Oppbevaringskammer B. Avfukter F. På/Av-bryter C. Valgbryter for måling G. Hygrostatkontakt D. Valgbryter for driftsmodus H. Strømkabel 4.2 Hurtigstopp Stopp enheten med av/på-bryteren foran på avfukteren, eller dra støpselet ut av veggkontakten. 190TNO E1005 Drift 10

14 4.3 Start Målte verdier KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 C. Valgbryter for måling D. Valgbryter for driftsmodus C Figur 4.2 Kontrollpanel D Følgende parameterinformasjon vises på bryterpanelet: Total driftstid KWH Strømforbruk i en bestemt periode Temp Reaktiveringstemperatur Parametervisningen kan endres ved å trykke på bryteren for valg av målinger på bryterpanelet. Målingeravstrømforbrukkannullstillesfør hver enkelt avfuktingsøkt eller bruksperiode. For å nullstille målingene: 1. Slå av enheten 2. Trykk inn både valgbryter for målinger og driftsmodus samtidig og slå deretter enheten På (posisjon I) mens du fremdeles holder valbryterne inne. Hold bryterne inne i minst 5 sekunder for å nullstille forbruket. 11 Drift 190TNO E1005

15 4.3.2 Manuell drift 1. Nullstill målingene av strømforbruket etter behov, se avsnitt 4.3.1, Målte verdier. 2. Vri av/på-bryteren til posisjon I, se Figur Velg Man ved å trykke på valgbryteren for driftsmodus Automatisk drift Før avfukteren kan virke i modus Auto 1 eller 2, må hygrostaten kobles til enhetens hygrostatkontakt, se avsnitt 3.9, Tilkobling av hygrostaten. 1. Nullstill målingene av strømforbruket etter behov, se avsnitt 4.3.1, Målte verdier. 2. Juster hygrostaten til ønsket innstillingspunkt. 3. Vri av/på-bryteren til posisjon I, se Figur Velg Auto 1 or 2 ved å trykke på valgbryteren for driftsmodus, se Figur 4.1. OBS Tilkobling av hygrostaten aktiverer en innebygd funksjon for forsinker omstarten med 2 minutter. Når hygrostakretsen åpnes eller lukkes i løpet av denne 2-minutters perioden, vil ikke avfukteren starte igjen på grunn av tidsforsinkelsen. Dersom hygrostatkretsen har vært åpen i mer enn 2 minutter og deretter lukkes, vil avfukteren starte umiddelbart. Hensikten med denne funksjonen er å forhindre kretsen i stadig å gå av og på dersom hygrostaten er installert på et lite funksjonelt sted. 4.4 Stopp Still av/på-bryteren til posisjon 0,seFigur Justering av regenereringstemperaturen Hvis det installeres et strupespjeld på våtluftsiden, justeres avfukterens regenereringstemperatur slik: 1. Trykk på valgbryteren for målinger mens avfukteren er i drift til reaktiveringstemperaturen vises på bryterpanelet, se Figur Juster strupespjeldet og kontroller regenereringstemperaturen. Når justeringen er foretatt, bør differansen mellom regenereringstemperaturen og omgivelsestemperaturen være ca. 95 o C. OBS Ved oppstart viser bryterpanelet LO o C for reaktiveringstemperaturer under 65 C. 4.6 Feilindikasjon Svært høye reaktiveringstemperaturer vises på bryterpanelet, se Figur 4.3 og Tabell Lampen lyser: Avfukteren er fremdeles i drift. - Lampen blinker: Avfukteren har stoppet. 190TNO E1005 Drift 12

16 KWH Temp Man Auto 1 Auto 2 E E. Indikasjon av temperaturkontroll og utløsertermostat Figur 4.3 Feilindikasjon 13 Drift 190TNO E1005

17 5 Vedlikehold 5.1 Generelt Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. 5.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 5.3 Vedlikeholdsplan Munters anbefaler følgende vedlikeholdsplan. Planen inneholder inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer, samt anbefalte tidsintervaller for avfuktere som benyttes under vanlige drifts- og miljøforhold. Hvis prosessluften har et høyt støvinnhold, bør forebyggende vedlikehold utføres oftere enn det som er angitt nedenfor. Komponent Kontroll/vedlikehold 3-6 måneder 12 måneder Prosess- og regenereringsfilter. Rengjør filterhus og bytt filter (EU3) etter behov. Rengjør filterhus og bytt filter (EU3). Avfukter, generelt Hygrostat. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. N/A Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. Kontroller sensorfunksjonene og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling ved behov. Tabell 5.1 Vedlikeholdsplan 190TNO E1005 Vedlikehold 14

18 5.4 Bytte av filter Figur 5.1 Fjerne filter 2 1. For å fjerne filteret, skyv filterristen oppover, deretter nedover og ut i henhold til Figur Rengjør filterhuset og rist før det nye filteret monteres. 15 Vedlikehold 190TNO E1005

19 6 Feilsøking 6.1 Generelt Dettekapitteletermentforålette grunnleggende feilsøking og gi veiledning om tiltak for feilretting. 6.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 190TNO E1005 Feilsøking 16

20 6.3 Feilsøkingsliste Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter produktservice hos Munters. Listen hjelper deg med å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra opplært personell. MCS300 Feilsymptom Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har stoppet. Avfukteren har stoppet og feilindikasjonen blinker. Avfukter kjører og konstant feilindikasjon. Avfuktingskapasiteten har minsket kraftig. Av/på-bryteren er slått av ved en feil. Ingen hovedstrøm til avfukteren. Ved en feil er avfukteren satt til automatisk modus og ingen hygrostat er koblet til. Hygrostatfeil (automatisk drift). Termostaten for varmelementet for reaktivering er utløst. Advarsel for unormal økning i reaktiveringstemperaturen. Feil ved luftstrømmen. Sett av/på-bryteren i PÅ-posisjon og kontroller at avfukteren starter. Kontroller hovedstrømmen til avfukteren. Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Hvis avfukteren starter, er det sannsynligvis feil ved hygrostaten. Kontroller hygrostaten ved å se om avfukteren starter når innstillingspunktet til hygrostaten senkes. Tilbakestill innstillingspunktet for hygrostaten etter kontrollen. Foreta eventuell kalibrering av hygrostaten. Ta kontakt med Munters serviceavdeling. Kontroller at filtrene og kanalsystemet for inntaksluften ikke er blokkert eller tettet igjen av skitt. Øk regenereringsluften ved å åpne spjeldet sakte. Kontroller at kanalsystemet og filtrene ikke er blokkert eller lekker. Tabell 6.1 Feilsøkingsliste Hygrostaten virker ikke ordentlig (automatisk modus) Kontroller hygrostatfunksjonen og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling. 17 Feilsøking 190TNO E1005

21 7 Kapasitetsdiagrammer Omtrentelig kapasitet i kg/t. Du kan få mer detaljert informasjon fra nærmeste Munters-forhandler, eller du kan se i Munters DryCap-program. 3 kg/h 2,0 1,6 1,2 0,8 230V, 50 Hz 80 %RH 60 %RH 40 %RH 2 0, Figur C 3 kg/h 1,5 1,2 0,9 0,6 115V, 50/60 Hz 80 %RH 60 %RH 40 %RH 2 0, Figur C 1. Prosesslufttemperatur, ºC 2. Relativ fuktighet i prosessluft, % RF 3. Avfuktingskapasitet, kg/h (fjerning av fuktighet kg/time) 190TNO E1005 Kapasitetsdiagrammer 18

22 8 Viftediagram 115/230V, 50 Hz A C A D B B Figur 8.1 Viftediagram (115/230V, 50 Hz) A C 115V/60 Hz 600 A D B B Figur 8.2 Viftediagram (115V, 60 Hz) A. Statisk trykk (Pa) C. Prosessluft B. Luftmengde m 3 /t D. Regenereringsluft 19 Viftediagram 190TNO E1005

23 9 Lyddata Se Figur 3.2 eksempel for lukket system. Støyutslipp Modell MCS db(a) L wt db Korrigering av Kok ved ISO-bånd nr. / Midtfrekvens (Hz) 1/63 2/125 3/250 4/500 5/1000 6/2000 7/4000 8/8000 A , ,8-11,7-9,9-10,5-17,5-19,3-22,3-25,6 A ,3-21,5-10,7-9,6. -10,5-19, ,5 Tabell 9.1 Lyddata (115/230V, 50 Hz) Symboler L wt : Totalt lydnivå db (Rel W) L w : Lydnivå i oktavbånd db ( rel W) Støyutslipp A: Prosessluftinntak åpent og våtluftsutløp skjermet A 1 : Ditto, men inkludert lyddemper K ok : Korrigering for beregning av L w (L w =L wt +K ok ) 190TNO E1005 Lyddata 20

24 10 Tekniske spesifikasjoner Tekniske data MCS V/50 Hz 115V/50 Hz 115V/60 Hz Prosessluft (1) Systemluftstrøm (m³/t) Nominell luftmengde med kanaler (m3 /h) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) Reg. luft (1) Nominell luftmengde med kanaler (m3 /h) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) Viftemotor Motor, effekt (kw) 0,15 0,15 0,15 Motor, strøm (A, 1 ~) 1,05 2,1 2,1 Drivmotor Motor, effekt (kw) 0,002 0,002 0,002 Motor, strøm (A, 1 ~) Varmeelement for regenerering Varmeelement for regenerering, effekt (kw) 2,0 1,5 1,5 Temperaturøkning ( C) Elektrisk effekt Maksimum elektrisk effekt, effekt (kw 2,2 1,7 1,7 Filter Filter EU3 (artikkelnr.) /1 KIT /1 KIT /1 KIT Temperaturområde Tillatt driftstemperatur på omgivelsesluft -20to +40 C -20til +40 C -20til +40 C Andre data Beskyttelsesklasse IP44 IP44 IP44 Isolasjonsklasse for viftemotor F F F Maksimum lydnivå uten kanaler (dba) Max. 60,0 Maks. 60,0 Maks. 60,0 Total vekt (kg) Rotortype HPS HPS HPS Dimensjoner Dybde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) ) De angitte tallene er nominelle verdier basert på en inngangstemperatur ved viftene på 20 C og en lufttetthet på 1,2 kg/m 3. Tabell 10.1 Tekniske spesifikasjoner 21 Tekniske spesifikasjoner 190TNO E1005

25

26 AUSTRIA DENMARK ITALY SWEDEN Munters GmbH Munters A/S Munters Italy S.p.A Munters Europe AB Luftentfeuchtung Ryttermarken 4 Divisione Deumidificazione Avfuktning Zweigniederlassung Wien DK-3520 Farum Strada Piani 2 Isafjordsgatan 1, Kista Entré Eduard-Kittenberger-Gasse 56, Obj. 6 Denmark I Chiusavecchia S Stockholm, Kista A-1235 Wien Tel: IM Sweden Austria Fax: Italy Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Web: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FINLAND NETHERLANDS SWITZERLAND Munters - Sales Dehumidification Systems Munters Finland Oy Munters Vochtbeheersing Munters GmbH Dehumidification Hakamäenkuja 3 Energieweg 69 Luftentfeuchtung Ingberthoeveweg 3E FI VANTAA NL-2404 HE Alphen a/d Rijn Zweigniederlassung Effretikon B-2630 Aartselaar Finland Alphen a/d Rijn Im Langhag 11 Belgium Tel: Netherlands CH-8307 Effretikon Tel: Tel: Switzerland Fax: Web: Fax: Tel: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FRANCE POLAND UNITED KINGDOM Munters Belgium SA Munters France SAS Munters Sp. z o.o. Munters Ltd Zoning Industriel des Plenesses Dehumidification Oddzial w Polsce Dehumidification RuedeProgrès5 106, Boulevard Héloise ul. Swietojanska 55/3A Pathfinder Place 10 Ramsay Court B-4821 Dison F Argenteuil Cedex Gdynia Hinchingbrooke Business Park Belgium France Poland Huntingdon PE29 6FY Tel: Tel: Tel.: Cambs Fax: Fax: Fax: United Kingdom Tel: Web: Web: Web: Fax: CZECH REPUBLIC GERMANY SPAIN MUNTERS CZ, organizacní složka Munters GmbH Munters Spain SA Holandská 2/4 Luftentfeuchtung Deshumidificación CZ BRNO Zentrale Europa Epresarial. Edificio Londres. Czech Republic Hans-Duncker-Str. 8 C/PlayadeLiencres2.Edificio Londres Tel: D Hamburg Las Matas. Madrid Fax: Germany Madrid Tel: +49 (0) Tel: Web: Fax: +49 (0) Fax: Web: Web: AUSTRALIA INDIA SINGAPORE UAE (Dubai) Tel: Tel: Tel: Tel: BRAZIL JAPAN SOUTH AFRICA USA Tel: Tel: Tel: Tel: CANADA KOREA THAILAND Tel: Tel: Tel: CHINA MEXICO TURKEY Tel: Tel: Tel:

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MH270 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1012-A1006 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MG50, MG90. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MG50, MG90. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MG50, MG90 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1004-M1009 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1035-E1103 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

ML180, ML270, MLT350 Avfukter

ML180, ML270, MLT350 Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML180, ML270, MLT350 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ComDry M210X Avfukter

ComDry M210X Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M210X Avfukter 190TEN-1074-1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ComDry M160L Avfukter

ComDry M160L Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M160L Avfukter 190TNO-1098 B1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte

Detaljer

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Fabr.nr. for avfukteren:... Kunde:... Avfukter (størrelse): MX1500 MX2100 MX2700 MX3700 MX5000 MX6200 MX7600 MXT2100 MXT2800 MXT5000 MXT7500 MXT9000 Tørkerotor: Litium

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer