Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til Behandling av utvalgssak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak"

Transkript

1 Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. SAKSKART Side 9/12 12/ Behandling av utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ Samarabeidsavtaler mellom Telemark Sykehus og Drangedal kommune. 3 11/12 12/ Grenlandspakke Drangedal, Ruth Høgsdal Leder 1

2 Behandling av utvalgssak 9/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte

3 10/12 Samarabeidsavtaler mellom Telemark Sykehus og Drangedal kommune. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 Livsløpskomite 4 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Vedlegg 1. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Delavtale om jordmortjenester 5. Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om spesialisthelsetjenester 3

4 Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler (HOD) Overordnet samarbeidsavtale mellom STHF og kommunene i Telemark Bakgrunn I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e, blir kommuner og helseforetak pålagt å inngå samarbeidsavtaler for å bedre samhandlingen. Målet med avtalene er å konkretisere oppgave- og ansvarsdelingen mellom kommuner og helseforetak og etablere gode samarbeidsrutiner. Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever tjenestene som samordnet, av god kvalitet og at det er avklart hvem som skal gi de aktuelle tjenestene. I januar/februar vedtok samtlige kommunestyrer og styret for Sykehuset en overordnet samarbeidsavtale og seks delavtaler. I tillegg til de lovpålagte avtalene har kommunestyrene, gjennom overordnet samarbeidsavtale, vedtatt å utarbeide noen ikke-lovpålagte avtaler. Saksfremstilling Arbeidet med samarbeidsavtalene: Samhandlingskoordinatorene har ledet arbeidet med avtalene. Fagfolk fra kommunene i alle fire samarbeidsregioner, og fra sykehuset har deltatt i arbeidet. Representanter fra brukerorganisasjonen og tillitsvalgte har vært med i henholdsvis gruppa som har jobba frem avtalen om brukermedvirkning og avtalen om forebyggende arbeid, læring, mestring og habilitering/rehabilitering. Avtalene er lagt frem for arbeidsgruppene i regionen. Det har vært et mål å utarbeide like samarbeidsavtaler for alle 18 kommuner i Telemark. Om delavtalene De fleste av avtalene som nå skal vedtas er å se på som forpliktelser til videre arbeid. Partene er ikke i stand til å oppfylle alle de krav og forventninger som ligger i reformen innen 1. juli Mange endringer skal skje på forskjellige nivå i organisasjonene, både i kommunene og på sykehuset. I videre arbeid bør en også trekke inn NAV og andre aktører for å oppnå de resultater en ønsker. Man tar derfor sikte på å evaluere avtalene i løpet av Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Er en lovpålagt avtale der partene innen utgangen av året, skal ha utviklet konkrete planer for hvordan man skal legg til rette for kunnskapsoverføring, felles møtearenaer, forskning, utvikling og utdanning for ansatte i kommuner og helseforetaket. Delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 4

5 Er en lovpålagt avtale der partene innen utgangen av året forplikter seg til å kartlegge og beskrive en framdriftsplan for kommunenes og sykehusets innføring av elektronisk kommunikasjon Delavtale om habilitering, rehabilitering, læring, mestring og forebyggende arbeid. Er en lovpålagt avtale, der partene forplikter seg til å organisere et videre arbeid innen utgangen av Delavtale om jordmortjenester Er en lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale der en beskriver ansvarsforholdene til partene rundt svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg. Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Er en ikke lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale der partene har laget system for melding av avvik på inngåtte avtaler. Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Er en ikke lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale som sikrer pasient- og brukerorganisasjonene deltakere i viktige samarbeidsorganer. Framdrift i avtaler som ble vedtatt i januar / februar Delavtale om omforente beredskapsplaner er under arbeid og første delmål er å sikre at partenes beredskapsplaner og beredskapsarbeid er samordna ved å utarbeide en felles ROS analyse innen utgangen av Delavtale om den akuttmedisinske kjede er under arbeid og skal innen utgangen av 2012 beskrive nåsituasjonen i den akuttmedisinske kjeden i Telemark. Innen første halvår 2013 skal en ha på plass forslag til nødvendige tiltak og kostnadsfordeling. Delavtale om Øyeblikkelig hjelp plasser i kommunene er under arbeid og innen utgangen av mai 2012 vil det foreligge en ferdig mal for avtalene som skal utarbeides mellom hver enkelt kommune og sykehuset om ØH-plasser. Etter det vil arbeidet med å utvikle konkrete løsninger i den enkelte region bli satt på dagsorden. Før den enkelte kommune kan søke om tilskudd er det krav om undertegna samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket. Denne avtalen skal vedlegges søknaden. Første søknadsfrist er 1. juli 2012 deretter 1. mars hvert år fram til Delavtale om analyse av sykehusforbruket. Det er utarbeidet en ferdig analysepakke som er forelagt styringsgruppene i mai. Det vil være en kontinuerlig prosess i forhold til kommunene og sykehuset sine behov for informasjon. De første sikre tallene på forbruk av sykehustjenester vil foreligge for første tertial i begynnelsen av juni. Delavtaler om utskrivingsklare pasienter og om innleggelse på sykehus. Det er etablert samarbeidsfora for drøfting og erfaringer med denne avtalen. Rus og psykiatri vil bli innlemmet i avtalene innen 1. juli Avtalene vil bli evaluert innen samme dato. Rådmannens vurdering 5

6 Samhandlingsreformen er en stor og krevende reform og forutsetter langvarig og systematisk arbeid fra partene. Ikke minst ligger det mye arbeid i avtalearbeidet for å forankre ansvar og legge til rette for gode pasientforløp. Når kommunene og ST HF nå vedtar de 6 delavtalene som omfattes av denne saken, så står det igjen mye arbeid for å konkretisere tiltak, evaluering av samarbeidet og få på plass gode møteplasser mellom kommuner og sykehus. I tillegg skal det innen vedtas en Delavtale som beskriver samarbeidsform med fastleger og avtalespesialister. Arbeidet med denne delavtalen må sees i sammenheng med framdriften i arbeidet med ny fastlegeforskrift. En viser også til tidligere saksframlegg for avtalene gjeldende fra 1. januar 2012 og overordnet samarbeidsavtale, der blant annet håndtering av uenighet er beskrevet. Alle avtalene har med punkter om evaluering, som gjør at de vil være under kontinuerlig forbedring, kan tilpasses nye erfaringer, nytt lovverk og forskrifter. Konklusjon 7. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 8. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 9. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 10. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester 11. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 12. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Vedlegg 1. Delavtale

7 Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Avtalen gjelder fra Drangedal kommune 7

8 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e og 6-3. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom STHF og XXX kommune punkt som både omfatter 6.2 pkt 6 og 6.2 pkt 7 i lov om helse- og omsorgstjenester Denne delavtalen bygger blant annet på følgende dokumenter: Stortingmelding nr 47 Samhandlingsreformen Nasjonal veileder frå HOD om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Stortingmelding 13, Utdanning for velferd. Kunnskapsdept. Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale, omfatter det både denne delavtalen og evtentueller prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. Formål, virkeområde og definisjoner 3.1 Formål Formålet med avtalen er å: Sikre at de ansatte i kommunene og ved ST HF og personellgrupper som partene har avtale med har tilstrekkelig kompetanse til å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Sikre at partene har en felles forståelse av behovet for kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. Etablere en felles forpliktelse for det videre arbeidet på de områdene som omfattes av denne delavtalen. 1.1 Virkeområde Avtalen omfatter ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene i Telemark og ansatte ved STHF. Avtalen omfatter også personellgrupper som partene har avtale med. 8

9 1.2 Definisjoner og presiseringer Partene i avtalen er enige om å definere kompetanse på følgende måte: Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Avtalen skal legge grunnlaget både for å styrke partenes samhandlingskompetanse og faglige kompetanse, og den skal ha fokus både på det organisatoriske nivået og på enkeltindividet. Kompetanseutviklingen skal være preget av gjensidighet, likeverd og dialog. Målgrupper 1.3 Pasientgrupper Avtalen skal regulere samarbeidet om kompetanseutvikling i forhold til de pasient- og brukergrupper som er særlig viktige i et samhandlingsperspektiv. Det gjelder blant annet følgende pasientgrupper: Eldre mennesker med komplekse og sammensatte lidelser Pasienter med kroniske lidelser og pasienter med livsstilsrelaterte sykdommer (KOLS, diabetes, enkelte kreftformer mv) Barn, unge og voksne med psykiske lidelser Rusmiddelavhengige; inkludert kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser Pasienter med behov for vurdering med henblikk på avklaring av videre ansvar Pasienter med diffuse og sammensatte plager - gjerne knyttet til smerter i bevegelsesapparatet i kombinasjon med noe psykiske plager Pasienter som har behov for særlig ressurskrevende tjenester Den kompetanseutviklingen som skal skje i regi av denne avtalen, skal i hovedsak ha ovennevnte pasientgrupper som utgangspunkt. 1.4 Ansatte Avtalen omfatter kompetansetiltak for følgende grupper ansatte: Ledere i kommunene med ansvar for helse- og omsorgstjenester og ledere ved ST HF Fastleger, sykehusleger og avtalespesialister (leger, psykologer, fysioterapeuter og andre med avtale) 9

10 Øvrig helsepersonell Strategier for å nå målene Partene er enige om å gjøre bruk av de strategier som står beskrevet i punktene 5.1., 5.2. og 5.3 for å nå de målene som er beskrevet i punkt 3.1. Det er en forutsetning at kunnskapsoverføringen skal være gjensidig og preget av dialog. 1.5 Kunnskapsoverføring Partene forplikter seg til å utvikle og iverksette følgende strategier for kunnskapsoverføring: (1) Etablere ordninger der partene gjensidig hospiterer hos hverandre (2) Tilrettelegge for at ansatte på ST HF kan vikariere i kommunene og ansatte i kommunene kan vikariere på ST HF (3) Legge til rette for lærlingeplasser på områder hvor det er naturlig. (4) Etablere felles møteplasser, og invitere til felles fagdager. Særlig bør felles møteplasser for ledere prioriteres. (5) Etablere ordninger der partene møtes til en kombinasjon av temamøter og felleskonsultasjoner rundt enkeltpasienter (6) Bruke behandlingslinjer/pasientforløpsanalyser som arbeidsform på en systematisk måte (7) Ta i bruk moderne teknologi på en systematisk måte; gjerne knyttet opp mot gjennomføring av konkrete opplæringspakker. Med moderne teknologi mener partene blant annet: Videokonferanser Telemedisin E-læring 1.6 Forskning og utvikling Partene er enige om å legge til rette for felles forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de pasientgrupper som er beskrevet i punkt 4.1., og som er nyttige og relevante for begge parter. 1.7 Utdanning Partene er enige om å legge til rette for felles etter- og videreutdanningstiltak. Foruten samarbeid mellom kommuner og helseforetak, kan samarbeidsparter være fagskole, høyskole, andre instanser som legger til rette for utdanning, utviklingssenteret for sykehjem og utviklingssenteret for hjemmetjenester. 10

11 For å få deltakere fra alle kommunene i Telemark, må det tas i bruk moderne tekniske hjelpemidler (jfr. punkt 5.1.). Ved utvikling av felles etter- og videreutdanningstiltak, skal partene i særlig grad legge vekt på følgende forhold: Utdanningen skal bidra til bedre kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet Utdanningen skal gi deltakerne en bedre forståelse av de ulike yrkesgruppers og tjenesteyteres rolle, oppgaver og kompetanse Utdanningen skal øke deltakernes evne til faglig og organisatorisk samarbeid med andre tjenesteytere Organisering av arbeidet og videre prosess Partene forplikter seg til å realisere de formål som er beskrevet i punkt 3.1. og de strategier som er beskrevet i punkt 5 i denne avtalen. Det betyr både å stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å planlegge og gjennomføre strategiene og til å delta i de tiltak som blir besluttet satt i verk. Organisering og videre regi for dette arbeidet skal behandles og besluttes i de regionale styringsgruppene innen utgangen av Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester og fastleger/privatpraktiserende fysioterapeuter. Å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som som er beskrevet i kapittel 4 ovenfor, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en forsvarlig måte. Siden det er de regionale helseforetakene som har avtale med privatpraktiserende avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester, har ST HF et særlig ansvar for å ta et initiativ overfor Helse Sør-Øst RHF med sikte på å inkludere disse i arbeidet med denne avtalen. Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt

12 Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen skal evalueres innen desember 2013, og deretter årlig, samt revideres etter behov. Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Bett Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Karianne S. Reiten Ordfører Drangedal kommune 12

13 Vedlegg 2 Delavtale Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Avtalen gjelder fra 1. juli

14 1. Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. 2. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom Sykehuset Telemark (STHF) og xxx i Telemark punkt Særlig relevante forskrifter for denne delavtalen er: Forskrift om Tekniske funksjonskrav til kommmunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale omfatter det både denne delavtalen og prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen skal reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. 3. Formål Formålet med avtalen er å: Sikre rask og enkel tilgang på pasientinformasjon i hele pasientforløpet, ved elektronisk kommunikasjon og lagring av denne informasjonen Hvordan oppnå formålet: Utarbeide en realistisk fremdriftsplan for oppgradering og innføring av elektroniske kommunikasjonsløsninger i STHF og kommunen Legge til rette for at partene på sikt følger opp at all utveksling av pasientinformasjon kan foregå elektronisk over Norsk Helsenett etter gjeldende standarder. Være pådriver og bidra til utvikling av nye IKT-samhandlingsløsninger Informasjonsutvekslingen skal på sikt omfatte alle relevante parter, inkludert fastlege, fysioterapitjenesten, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek 14

15 4. Virkeområde og omfang Avtalen omfatter utveksling av pasientinformasjon mellom STHF og kommunene i Telemark Avtalen omfatter: Henvisningsmelding Innleggelsesmelding Utskrivningsmelding Pleie og omsorgsmeldinger Epikriser Videokommunikasjon Overføring av røntgenbilder Laboratoriesvar Telemedisin 5. Definisjoner Med elektronisk pasientjournal (EPJ) menes elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. Med Norm/Normen menes Norm for informasjonssikkerhet av 2. juni 2010, utarbeida av representanter for ulike fagsektorer med støtte fra Helsedirektoratet 6. Prosedyrer Partene skal utarbeide felles prosedyrer som sikrer elektronisk meldingsutveksling. Prosedyrene skal sikre korrekt registrering, sending og mottak av meldinger i henhold til avtalte responsfrister. Prosedyrene skal sikre meldingsutvekslingen ved vedlikehold og oppgradering av ITsystemene. 7. Krav til meldingsutveksling All meldingsutveksling skal skje over Norsk Helsenett og i henhold til Norm for informasjonssikkerhet. Meldingsutveksling skal ikke forkomme uten gyldige sertifikater Partene skal kun sende meldinger godkjent i henhold til nasjonale standarder Ved mottak av melding skal mottakende systemet sende en applikasjonskvittering til avsendersystemet. Meldingsutveksling som ikke er i henhold til gjeldende standard, (konf. overfor) skal avvikles så snart partenes IT-systemer oppfyller kravene til nasjonale standarder. 8. Organisering og prosess Det etableres IKT kompetanse nettverk mellom STHF og kommunene. 15

16 Formålet er å sikre kompetanse- og erfaringsutveksling innen elektroniske kommunikasjon og teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenestene i Telemark.. Etablering av et slikt kompetansenettverk, med tilhørende mandat, skal være avklart innen januar Nettverksgruppas hovedoppgaver vil blant annet være å samle kompetanse og erfaringer fra lokalt og nasjonalt arbeid innen helseinformatikk, initiere og gjennomføre erfaringsutveksling og opplæringstiltak, bidra til koordinert arbeid for innføring av nye samhandlingsløsninger. Partene skal utgangen av 2012 ha etablert en organisasjon som ivaretar og overvåker sikker informasjonsutveksling i daglig drift. STHF og kommunen må tydeliggjøre egen fremdriftsplan for elektronisk kommunikasjon om dette har konsekvenser for avtalepartene. 9. Varslingsplikt Partene forplikter seg til å varsle samarbeidsparten i følgende situasjoner: Planlagte oppgradering Uforutsett driftsstans Andre situasjoner som kan påvirke den elektroniske samhandlingen 10. Avvikshåndtering Partene skal: Etablere rutiner som sikrer at avvik blir avdekket og tiltak blir iverksatt I fellesskap etablerer rutiner ved svikt i IKT-systemene Ta ansvar for at negativ og manglende applikasjonskvittering blir fulgt opp som avvik Hver for seg etablere og gjøre kjent kontaktpunkt som kan ta i mot henvendelser om feil og avvik i forbindelse med elektronisk samhandling, samt gi nødvendig veiledning i forbindelse med elektronisk samhandling 11. Plikt til gjennomføring og forankring Partene plikter: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innen for eget ansvarsområde Å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som er beskrevet i kapittel 8 ovenfor, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en forsvarlig måte. 12. Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt

17 13. Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen og tilhørende prosedyrer/ retningslinjer skal evalueres innen desember 2013 og deretter årlig, samt revideres etter behov. 14. Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplar hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Direktør Sykehuset Telemark HF Ordfører Drangedal kommune 17

18 Vedlegg 3 Delavtale Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 2 og 10) Avtalen gjelder fra

19 Drangedal kommune Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom STHF og Drangedal kommune punkt som både omfatter 6.2 pkt. 2 og 6.2 pkt. 10 i lov om helse- og omsorgstjenester. Denne delavtalen bygger blant annet på følgende dokumenter: Stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Nasjonal veileder fra HOD om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Lov om folkehelsearbeid Lov om pasient- og brukerrettigheter Prioriteringsveiledere innen aktuelle fagområder Rapport fra Helsedirektoratet IS 1947 Avklaring av ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale, omfatter det både denne delavtalen og eventuelle prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret (jfr. også punkt 9). 19

20 Formål, virkeområde og definisjoner 3.1 Formål Formålet med avtalen er å: Sikre gode, koordinerte og sammenhengende tjenester på de aktuelle områdene både innen det enkelte forvaltningsnivå og på tvers av forvaltningsnivåene Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne og pasienter/brukere og pårørende - i de tilfeller hvor det er aktuelt Sikre at partene har en felles forståelse av oppgave- og arbeidsfordelingen inkludert samhandlingen på de aktuelle områdene. Etablere en forpliktende plattform for det videre arbeidet med habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid i Telemark. 3.2 Virkeområde Avtalen omfatter ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene i Telemark og ansatte ved STHF. Avtalen omfatter også helsepersonellgrupper som partene har forpliktende avtale med. 1.8 Definisjoner Partene er enige om å definere de sentrale begrepene i avtalen slik: Sekundærforebygging: Arbeidet med å selektere/screene de som er i høyrisikogruppene for å utvikle kronisk sykdom. Tertiærforebygging: Forebyggende arbeid blant de som allerede er blitt pasienter. Læring: Handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Mestring: Dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper en til å tilpasse seg den nye virkeligheten etter at sykdom har rammet, og setter en i stand til å se forskjell på: Det man må leve med Det man selv kan være med på å endre Rehabilitering og habilitering. Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Primærforebyggende arbeid anses for i hovedsak å være kommunens ansvar, og omfattes derfor ikke av denne avtalen. 20

21 Målgrupper for avtalen Med utgangspunkt i de definisjoner som er beskrevet i punkt 3, omfatter denne avtalen: Personer som har behov for tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse Personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering/rehabilitering Avtalen omfatter pasienter/brukere uavhengig av alder, og den omfatter pasienter med somatiske lidelser, psykiske lidelser og rus-/avhengighetsproblematikk. Avtalen omfatter også pårørende til pasienter/brukere der hvor det er relevant. Overordnet om samarbeid og arbeidsdeling Partene er enige om at de begge har en forpliktelse til å legge til rette for god medvirkning fra pasienter/brukere og pårørende, og at de ulike prosessene og tiltakene er godt forankret hos disse. Partene er enige om den arbeidsdeling som framgår av punktene 5.1., 5.2. og 5.3. nedenfor. Partene understreker samtidig viktigheten av god samhandling både innen og mellom forvaltningsnivåene for å oppnå gode resultater. 1.9 Forebygging Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Identifisere målgrupper med særlig risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer Etablere tiltak som kan bidra til å forebygge utvikling av sykdom hos disse målgruppene Motivere til endring av helseatferd der hvor det er nødvendig/ønskelig ut fra personens sykdomsrisiko Gi informasjon og undervisning Gi forebyggende behandling Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Informere om diagnoser og tiltak for å hindre/redusere forverring av funksjonsnivå knyttet til den enkelte pasient Gi spesialisert behandling for å forebygge forverring av tilstand Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring til kommunen 21

22 1.10 Læring og mestring Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Tilby lærings- og mestringsaktiviteter i forhold til identifiserte målgrupper Sørge for tilgjengelig og oppdatert informasjon om etablerte lærings- og mestringsaktiviteter Samarbeide med Lærings- og mestringssentrene på ST HF, og delta på kurs/aktiviteter i regi av disse Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Gjennomføre lærings- og mestringskurs som krever spesialisert fagkunnskap og brukerkunnskap, og som det ikke er naturlig at kommunene selv utvikler Gi tilbud om opplæring i helsepedagogikk for personell i kommunene og spesialisthelsetjenesten Sørge for tilgjengelig og oppdatert informasjon om etablerte lærings- og mestringsaktiviteter Samarbeide med kommunale lærings- og mestringsaktiviteter og informere pasienter om disse Bistå kommunene med å planlegge og gjennomføre lærings- og mestringsaktiviteter Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring til kommunen Være en møteplass for brukere og ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner 1.11 Habilitering og rehabilitering Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Sikre koordinerte, sammenhengende og tverrfaglige tjenester Samarbeide og veilede i forhold til faktorer i nærmiljøet (eks. skole/arbeid, hjemmesituasjonen, fritid, tekniske hjelpemidler), slik at pasienten kan fungere i hverdagen Samarbeide med sykehuset om ambulante tjenester Hovedansvar for utarbeidelse av IP (Individuell Plan) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning, herunder kartlegge rehabiliteringspotensiale hos enkeltpasienter i samarbeid med ST HF 22

23 ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Sikre pasientene stor grad av tverrfaglige tjenester og høy grad av spesialisert kompetanse Gi bistand til pasienter som har spesielt behov for intensiv innsats i sin habiliterings- og rehabiliteringsprosess Gi bistand til pasienter som har behov for tidlig rehabilitering etter sykdom eller skade Foreta diagnostisering og utredning Foreta vurdering av pasientrettigheter Gi ambulante tjenester til pasienter hvor det er hensiktsmessig som hovedregel i samarbeid med kommunen Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring overfor kommunen Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning, herunder kartlegge rehabiliteringspotensiale hos enkeltpasienter i samarbeid med kommunen Organisering av arbeidet og videre prosess Partene forplikter seg til å arbeide for å realisere de formål som er beskrevet i punkt 3.1. og det samarbeid og den arbeidsdeling som er beskrevet i punkt 5. Det betyr å stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige både for å planlegge og gjennomføre de tiltak som blir besluttet satt i verk. Organisering og videre regi for dette arbeidet skal behandles og besluttes i de regionale styringsgruppene innen utgangen av Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også overfor avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester og fastleger/ privatpraktiserende fysioterapeuter Å arbeide lojalt for å gjennomføre det arbeidsopplegget som vil bli konkretisert etter at avtalen er vedtatt (jfr. kapittel 6 ovenfor), og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre denne prosessen på en forsvarlig måte Sikre samarbeid med andre parter som er nødvendige for å oppfylle innholdet i denne avtalen (eks. NAV) Siden det er de regionale helseforetakene som har avtale med privatpraktiserende avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester, har ST HF et særlig ansvar for å ta et initiativ overfor Helse Sør-Øst RHF med sikte på å inkludere disse i arbeidet med denne avtalen. 23

24 Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen skal evalueres innen desember 2013, og deretter årlig, samt revideres etter behov. Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Karianne S. Reiten Ordfører Drangedal kommune 24

25 Vedlegg 4 Delavtale Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark 25

26 1. Avtaleparter Bakgrunn og lovgrunnlag Formål og virkeområde Formål Virkeområde Svangerskapsomsorgen Kommunens rolle og ansvar Sykehusets rolle og ansvar: Fødselsomsorgen Kommunens rolle og ansvar Sykehusets rolle og ansvar Barselsomsorgen Kommunens rolle og ansvar Sykehusets rolle og ansvar Kompetanseoverføring Partene forplikter seg til Møteplasser Håndtering av avvik, uenighet og mislighold Varighet, revisjon og oppsigelse Prosedyrer tilhørende delavtalen

27 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark og Drangedal kommune. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom Sykehuset Telemark (STHF) og Drangedal kommune punkt Særlig relevant for denne delavtalen er: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3 april 2003 nr 450. Stortingsmelding nr. 12 (2008- En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Helsedirektoratet IS-1815: Utviklingsstrategi for jordmortjenesten Helsedirektoratet IS-1877 Et trygt fødetilbud Stortingmelding nr 47 Samhandlingsreformen Plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for Vestfold og Telemark Helsetilsynet; Korleis tek fødeinstitusjonane og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida (febr 2011)? Retninglinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179 LAR-retninglinjer Retningslinjer for høyde og vektmåling i helsestasjons- og skolehelsetjeneste Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale omfatter det både denne delavtalen og prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. Formål og virkeområde Formål Formålet med avtalen er å gi retningslinjer for en sammenhengende svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg i Telemark ved å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom kommune og sykehus for å ivareta pasientens behov for en samordnet helsetjeneste. Samarbeidsavtalen skal bidra til: å skape gode pasientforløp 27

28 å styrke jordmortjeneste i kommunene, spesielt innenfor barselomsorgen å samordne jordmortjeneste i kommunene og helseforetak at den gravide, fødende og barselfamilien får lik kvalitet på tjenesten uavhengig av bosted å etablere lovpålagt følgetjeneste for gravide å etablere gode samarbeidsarenaer Samarbeidet forutsetter god dialog basert på likeverdighet og respekt for hverandres rammer og ansvarsområder. Begge parter skal være innstilt på å finne løsninger ut fra pasientens behov. Sykehuset Telemark skal gi nødvendig veiledning og konsultasjon for å sikre en forsvarlig tjeneste Virkeområde Avtalen omfatter samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Telemark. Den skal sikre omsorgen for gravide, fødende, barselkvinner og det nyfødte barnet. Avtalen skal ha som mål et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Fokus på følgende innsatsområder for å nå målet: en helhetlig svangerskapsomsorg et trygt fødetilbud et familievennlig barseltilbud kvalitet i alle ledd et bredt brukerperspektiv Svangerskapsomsorgen 4.1 Kommunens rolle og ansvar Svangerskapskontroll utføres av fastlege, jordmor på helsestasjonen eller av privatpraktiserende jordmor med driftsavtale. Kommunen må sørge for felles forpliktende møteplasser hvor faggruppene i kommunen driver kvalitetsarbeid. Friske gravide: Skal følges opp etter standardprogrammet beskrevet i Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. 28

29 Helsekort for gravide: Lege/jordmor fyller ut fullstendig helsekort ved første svangerskapskontroll. Blodprøvesvar må fylles inn på kortet. Helsekortet, UL skjema og blodprøve- /screeningsvar følger den gravide under hele svangerskapet fram til fødsel. Pasientopplysningsskjema (rosa skjema) deles ut til den gravide på første kontroll. Kvinnen sender skjemaet snarest råd til fødeavdelingen før første UL screening. Erkjennelse av farskap skal om mulig fylles ut og underskrives i svangerskapet. Fødsels og foreldreforberedelse: Alle gravide og deres partnere skal få tilbud om fødsels- og foreldreforberedelser (f.eks kurs, grupper, en til en). Forberedelsen skal inkludere informasjon om fødsel, barseltid, ammeveiledning og sette fokus på relevante tema for den gravide og hennes partner, slik at de best mulig er forberedt på fødsel og det å bli foreldre. Sykehuset bør trekkes inn i det fødselsforberedende arbeidet som f.eks tilbud om omvisning på fødeavdelinga. Ultralyd: Kommunal lege/- jordmor henviser alle gravide til ultralydscreening uke 18 til Sykehuset Telemark HF. Gravide med spesielle behov: Det skal legges til rette for tverrfaglige klientmøter mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i oppfølgingen av disse kvinnene og deres familier. Risikogravide er de pasientene som har komplikasjoner under svangerskapet og/eller tilhører en gruppe med økt risiko under fødsel-/barseltid. Ved klare avvik fra det normale skal kommunehelsetjenesten konferere/henvise muntlig og/eller skriftlig til spesialisthelsetjenesten avhengig av alvorlighetsgrad. 4.2 Sykehusets rolle og ansvar: Sykehuset Telemark har ansvar for utredning og behandling av svangerskapsrelaterte tilstander og komplikasjoner som krever kompetanse og behandling på spesialisthelsetjenestenivå gjennom hele svangerskapet. Tilbyr rutineultralyd i uke 18 til alle gravide ved Sykehuset Telemark HF. Tilbud om ultralyd i uke 32. Ultralydskjema og helsekort skal ajourføres og følge den gravide. Overtar oppfølgingen av alle gravide som ikke har født 7-9 dager over termin ultralyd og frem til etter fødsel. Alle risikosvangerskap og gravide med spesielle behov følges opp i regi av Sykehuset Telemark i samarbeid med primærhelsetjenesten og praktiserende avtalespesialister jmf Et trygt fødetilbud. Fødselsomsorgen Planlagte hjemmefødsler er ikke en del av kommunens eller spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud. Dersom den gravide ønsker hjemmefødsel, 29

30 må hun selv kontakte en jordmor som tilbyr denne tjenesten privat. Jordmor som inngår avtale med den gravide om hjemmefødsel er ansvarlig for å gi tilbud om oppfølging av nyfødte etter nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Helsestasjonen har ansvar for videre oppfølging av barnet med en gang en har fått melding om det. 5.1 Kommunens rolle og ansvar Følgetjenesten Kommunen bidrar med kommunale jordmødre inn i sykehusets følgeberedskap ut fra dagens prosjektmodeller i Telemark. Når sentrale avklaringer rundt følgetjenesten er på plass, vil man endre avtalene i tråd med dette. Jordmors protokoll for kontakt og transport av gravide/fødende og nyfødte skal fylles ut av jordmor og følge mors journal på sykehuset. Ikke planlagte fødsler utenfor institusjon Mor og barn tilbys transport og følge av jordmor til sykehuset for barseloppfølging på Sykehuset Telemark HF. Velger mor å bli hjemme må jordmor rapportere til kommunal helsetjeneste for videre oppfølging av mor og barn. 5.2 Sykehusets rolle og ansvar Fødselshjelp Ansvar for å tilby forsvarlig fødselshjelp til alle fødende. Ansvar for å selektere mellom normalfødende og risikofødende Følgetjeneste Sykehuset har ansvaret for følgetjenesten fra kommuner med 1,5 time og lenger reisevei til sykehuset. Følgetjenesten er et samarbeid med lokale jordmødre. Ved avtaleinngåelsen foregår det prosjekt i Telemark som vil være utgangspunkt for videre organisering og ansvar. Når sentrale avklaringer rundt følgetjenesten er på plass, vil man endre avtalene i tråd med dette. Barselsomsorgen Barseltiden varer 6-8 uker etter fødsel. Liggetiden på barselavdelingen er individuelt tilpasset, gjennomsnitt 3 døgn. Etter utskrivelse fra barselavdeling overføres ansvar for barselomsorgen til primærhelsetjenesten, dersom ikke annet er avtalt. Barselomsorgen og innholdet i barselomsorgen er et område som må styrkes og jobbes videre med i samarbeidsnettverk (se under møteplass pkt. 9) Kommunens rolle og ansvar Ved hjemmereise fra barsel skal det sikres en forsvarlig oppfølging av mor og barn de første dagene etter utskriving fra sykehus. Hjemmebesøk skal tilbys til alle etter hjemkomst innen 14 dager. Informasjonsfolder med kontaktinformasjon om helsestasjonen - deles ut til mor på barsel. Etterkontroll av mor med prevensjonsveiledning ved jordmor eller lege. For å styrke barselomsorgen i Telemark bør det tilstrebes at alle helsestasjoner er godkjent som ammekyndig helsestasjon med de oppfølgingskrav som dette medfører. 30

31 Kommunen bør legge til rette for god tilgjengelighet til helsestasjonstjenester etter fødsel. Samarbeidsnettverk skal diskutere organisering av denne tilgangen. 6.2 Sykehusets rolle og ansvar Sykehuset følger kriterier for mor-/barnevennlig sykehus Ansvar for å tilby forsvarlig barselomsorg etter fødsel. Har ansvar for å sende utfyllende epikriser til fastlege, jordmor og helsesøster innen første virkedag etter utskrivning. Sender med epikrise fra sykehusoppholdet ved pasientens hjemreise. Ved behov for tidlig oppfølging og/eller ved spesielle behov, skal sykehuset ringe og varsle helsestasjon (jordmor med vakt eller helsesøster/helsestasjon). Ansvar for screeninger av det nyfødte barnet (f.eks hørsel, nyfødtscreening). Vaksiner (BCG og Hep B) tilbys nyfødte innenfor anbefalte retningslinjer før utskrivning. Barselpoliklinikk videreføres som tilbud etter dagens kriterier. Kompetanseoverføring Arbeidsgruppa, for utarbeidelse av delavtale for jordmortjenester, skal innen utgangen av 2012 komme med plan for kompetanseoverføring. Partene forplikter seg til Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også avtalespesialister og fastleger med kommunale avtaler. Partene plikter å involvere hverandre i endringer i rutiner og omorganiseringer som kan ha innvirkning på de områdene avtalen gjelder for. Den som til enhver tid har ansvaret for behandlingen av pasienten, har ansvaret for at nødvendig samtykke til informasjonsoverføring gis. Gjensidig forpliktelse til å sende oppdatert kontaktinformasjon. All informasjon som sendes mellom sykehus og kommune sendes til leder av virksomheten i tillegg til aktuelle faggrupper. Møteplasser Partene er enige om å etablere nødvendige fora for å drøfte erfaringer. Arbeidsgruppa, for utarbeidelse av delavtale om jordmortjenester, skal innen utgangen av 2012 utarbeide retningslinjer for et samarbeidsnettverk. Håndtering av avvik, uenighet og mislighold Partene skal handtere avvik etter definerte retningslinjer delavtale Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen og tilhørende prosedyrer/ retningslinjer skal evalueres innen desember 2013 og deretter årlig, samt revideres etter behov. 31

32 Prosedyrer tilhørende delavtalen TQM : Rapporteringsskjema for fødsel i ambulanse; Jordmors protokoll for kontakt og transport av gravide/fødende og nyfødte. TQM Rapporteringsskjema fra føde/ barsel til helsestasjon Underskrift Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Karianne S. Reiten Ordfører Drangedal kommune 32

33 Vedlegg 5 Delavtale Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Drangedal kommune 33

34 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt STHF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne deleavtalen er ikke en lovpålagt avtale, men Nasjonal veileder pkt.6 anbefaler å formalisere et samarbeid innen området håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer. Avtalen har sitt utspring fra og er underlagt den overordnede rammeavtale som er inngått mellom Sykehuset Telemark (STHF) og Drangedal kommune punkt Lovgrunnlag: Stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Nasjonal veileder frå HOD om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale omfatter det både denne delavtalen og prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. Formål, virkeområde og definisjoner 1.15 Formål Formålet med avtalen er å: sikre gode helsetjenester sikre best mulig samhandling mellom partene ved systematisk håndtering av avvik knyttet til helse- og omsorgstjenester sikre at avvik følges opp på en forsvarlig måte, slik at de danner grunnlag for kontinuerlig forbedring av tjenester og samhandling mellom STHF og kommunene i Telemark/ fastlegene, samt eksterne samarbeidspartnere 34

35 1.16 Virkeområde Avtalen omfatter både avvik knyttet til helse- og omsorgstjenester til enkeltpasienter og samhandling mellom STHF og kommunene/ fastlegene regulert i lovverk og avtaler Definisjoner Partene er enige om å definere de sentrale begrepene i avtalen slik: Forebyggende tiltak: Forhold som identifiseres i forkant av potensielle uønskede hendelser eller muligheter for forbedringer. Avvik: Mangel på oppfyllelse av lovkrav, virksomhetens egne krav eller avtaler. Kritiske avvik (høy alvorlighetsgrad): Avvikets årsak, omfang og/eller konsekvenser er alvorlig. Som regel er kritiske avvik knyttet til fare for liv og helse eller alvorlige informasjonssikkerhetsbrudd. Strakstiltak: Skadebegrensende tiltak. Skal gjennomføres umiddelbart ved kritiske avvik. Korrigerende tiltak: Tiltak som fjerner den egentlige årsaken til avviket og som hindrer at det skjer igjen. Gjennomføres i tillegg til strakstiltak. Fremgangsmåte for melding av avvik Den enkelte ansatte i kommunen eller ved STHF som oppdager avviket, er ansvarlig for at det blir meldt på en forsvarlig måte. Den enkelte leder i kommunen og ved STHF er ansvarlig for avviksbehandlingen innen sitt ansvarsområde. Fastlegene er ansvarlig på samme måte som over. STHF er ansvarlig for å koordinere avviksmeldinger og formidle årlige statistikker til samarbeidspartnerne. Sykehuset og den enkelte kommune må sikre oppfølging av avvik og tilbakemelding til den som melder. Avvik skal søkes løst der de har oppstått. Ved behov skal sykehuset/ kommunen varsles pr telefon som et strakstiltak. Avviket registreres i avvikssystemet til den enkelte organisasjon og behandles der. Kommunen fyller ut skjemaet Avviksmelding til STHF. Skjema/ dokumentasjon med sensitive opplysninger sendes med ordinær post eller via helsenettet. Avvik skal kunne meldes mellom: Kommune og sykehus Fastlege og sykehus Fastlege og kommune For utfyllende informasjon, se prosedyre: Samhandling om avvik og forbedringsarbeid 35

36 Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også avtalespesialister og fastleger. Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen og tilhørende prosedyrer/ retningslinjer skal evalueres innen desember 2013 og deretter årlig, samt revideres etter behov. Prosedyrer/ retningslinjer tilhørende delavtalen Samhandling om avvik og forbedringsarbeid Avviksmelding til Sykehuset Telemark HF Samhandlingsfora mellom Sykehuset Telemark HF (STHF) og kommunene i Telemark Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Karianne S. Reiten Ordfører Drangedal kommune 36

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 8 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF.

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1 Tjenesteavtale nr, 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Fremforhandlet i møte 13.des.2011, godkjent Lund kommunestyre 27.9.2012 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer