SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE."

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Vedlegg 1. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Delavtale om jordmortjenester 5. Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner 1

2 2 Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om spesialisthelsetjenester Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler (HOD) Overordnet samarbeidsavtale mellom STHF og kommunene i Telemark Bakgrunn I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e, blir kommuner og helseforetak pålagt å inngå samarbeidsavtaler for å bedre samhandlingen. Målet med avtalene er å konkretisere oppgave- og ansvarsdelingen mellom kommuner og helseforetak og etablere gode samarbeidsrutiner. Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever tjenestene som samordnet, av god kvalitet og at det er avklart hvem som skal gi de aktuelle tjenestene. I januar/februar vedtok samtlige kommunestyrer og styret for Sykehuset en overordnet samarbeidsavtale og seks delavtaler. I tillegg til de lovpålagte avtalene har kommunestyrene, gjennom overordnet samarbeidsavtale, vedtatt å utarbeide noen ikke-lovpålagte avtaler. Saksfremstilling Arbeidet med samarbeidsavtalene: Samhandlingskoordinatorene har ledet arbeidet med avtalene. Fagfolk fra kommunene i alle fire samarbeidsregioner, og fra sykehuset har deltatt i arbeidet. Representanter fra brukerorganisasjonen og tillitsvalgte har vært med i henholdsvis gruppa som har jobba frem avtalen om brukermedvirkning og avtalen om forebyggende arbeid, læring, mestring og habilitering/rehabilitering. Avtalene er lagt frem for arbeidsgruppene i regionen. Det har vært et mål å utarbeide like samarbeidsavtaler for alle 18 kommuner i Telemark. Om delavtalene De fleste av avtalene som nå skal vedtas er å se på som forpliktelser til videre arbeid. Partene er ikke i stand til å oppfylle alle de krav og forventninger som ligger i reformen innen 1. juli Mange endringer skal skje på forskjellige nivå i organisasjonene, både i kommunene og på sykehuset. I videre arbeid bør en også trekke inn NAV og andre aktører for å oppnå de resultater en ønsker. Man tar derfor sikte på å evaluere avtalene i løpet av Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

3 3 Er en lovpålagt avtale der partene innen utgangen av året, skal ha utviklet konkrete planer for hvordan man skal legg til rette for kunnskapsoverføring, felles møtearenaer, forskning, utvikling og utdanning for ansatte i kommuner og helseforetaket. Delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt Er en lovpålagt avtale der partene innen utgangen av året forplikter seg til å kartlegge og beskrive en framdriftsplan for kommunenes og sykehusets innføring av elektronisk kommunikasjon Delavtale om habilitering, rehabilitering, læring, mestring og forebyggende arbeid. Er en lovpålagt avtale, der partene forplikter seg til å organisere et videre arbeid innen utgangen av Delavtale om jordmortjenester Er en lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale der en beskriver ansvarsforholdene til partene rundt svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg. Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Er en ikke lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale der partene har laget system for melding av avvik på inngåtte avtaler. Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Er en ikke lovpålagt avtale. Dette er en ferdig avtale som sikrer pasient- og brukerorganisasjonene deltakere i viktige samarbeidsorganer. Framdrift i avtaler som ble vedtatt i januar / februar Delavtale om omforente beredskapsplaner er under arbeid og første delmål er å sikre at partenes beredskapsplaner og beredskapsarbeid er samordna ved å utarbeide en felles ROS analyse innen utgangen av Delavtale om den akuttmedisinske kjede er under arbeid og skal innen utgangen av 2012 beskrive nåsituasjonen i den akuttmedisinske kjeden i Telemark. Innen første halvår 2013 skal en ha på plass forslag til nødvendige tiltak og kostnadsfordeling. Delavtale om Øyeblikkelig hjelp plasser i kommunene er under arbeid og innen utgangen av mai 2012 vil det foreligge en ferdig mal for avtalene som skal utarbeides mellom hver enkelt kommune og sykehuset om ØH-plasser. Etter det vil arbeidet med å utvikle konkrete løsninger i den enkelte region bli satt på dagsorden. Før den enkelte kommune kan søke om tilskudd er det krav om undertegna samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket. Denne avtalen skal vedlegges søknaden. Første søknadsfrist er 1. juli 2012 deretter 1. mars hvert år fram til Delavtale om analyse av sykehusforbruket. Det er utarbeidet en ferdig analysepakke som er forelagt styringsgruppene i mai. Det vil være en kontinuerlig prosess i forhold til kommunene og sykehuset sine behov for informasjon. De første sikre tallene på forbruk av sykehustjenester vil foreligge for første tertial i begynnelsen av juni.

4 4 Delavtaler om utskrivingsklare pasienter og om innleggelse på sykehus. Det er etablert samarbeidsfora for drøfting og erfaringer med denne avtalen. Rus og psykiatri vil bli innlemmet i avtalene innen 1. juli Avtalene vil bli evaluert innen samme dato. Rådmannens vurdering Samhandlingsreformen er en stor og krevende reform og forutsetter langvarig og systematisk arbeid fra partene. Ikke minst ligger det mye arbeid i avtalearbeidet for å forankre ansvar og legge til rette for gode pasientforløp. Når kommunene og ST HF nå vedtar de 6 delavtalene som omfattes av denne saken, så står det igjen mye arbeid for å konkretisere tiltak, evaluering av samarbeidet og få på plass gode møteplasser mellom kommuner og sykehus. I tillegg skal det innen vedtas en Delavtale som beskriver samarbeidsform med fastleger og avtalespesialister. Arbeidet med denne delavtalen må sees i sammenheng med framdriften i arbeidet med ny fastlegeforskrift. En viser også til tidligere saksframlegg for avtalene gjeldende fra 1. januar 2012 og overordnet samarbeidsavtale, der blant annet håndtering av uenighet er beskrevet. Alle avtalene har med punkter om evaluering, som gjør at de vil være under kontinuerlig forbedring, kan tilpasses nye erfaringer, nytt lovverk og forskrifter. Konklusjon 7. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 8. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 9. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 10. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester 11. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 12. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner

5 5 Vedlegg 1. Delavtale Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Avtalen gjelder fra Drangedal kommune

6 6 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e og 6-3. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom STHF og XXX kommune punkt som både omfatter 6.2 pkt 6 og 6.2 pkt 7 i lov om helse- og omsorgstjenester Denne delavtalen bygger blant annet på følgende dokumenter: Stortingmelding nr 47 Samhandlingsreformen Nasjonal veileder frå HOD om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Stortingmelding 13, Utdanning for velferd. Kunnskapsdept. Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale, omfatter det både denne delavtalen og evtentueller prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. Formål, virkeområde og definisjoner 3.1 Formål Formålet med avtalen er å: Sikre at de ansatte i kommunene og ved ST HF og personellgrupper som partene har avtale med har tilstrekkelig kompetanse til å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Sikre at partene har en felles forståelse av behovet for kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. Etablere en felles forpliktelse for det videre arbeidet på de områdene som omfattes av denne delavtalen.

7 7 1.1 Virkeområde Avtalen omfatter ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene i Telemark og ansatte ved STHF. Avtalen omfatter også personellgrupper som partene har avtale med. 1.2 Definisjoner og presiseringer Partene i avtalen er enige om å definere kompetanse på følgende måte: Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Avtalen skal legge grunnlaget både for å styrke partenes samhandlingskompetanse og faglige kompetanse, og den skal ha fokus både på det organisatoriske nivået og på enkeltindividet. Kompetanseutviklingen skal være preget av gjensidighet, likeverd og dialog. Målgrupper 1.3 Pasientgrupper Avtalen skal regulere samarbeidet om kompetanseutvikling i forhold til de pasient- og brukergrupper som er særlig viktige i et samhandlingsperspektiv. Det gjelder blant annet følgende pasientgrupper: Eldre mennesker med komplekse og sammensatte lidelser Pasienter med kroniske lidelser og pasienter med livsstilsrelaterte sykdommer (KOLS, diabetes, enkelte kreftformer mv) Barn, unge og voksne med psykiske lidelser Rusmiddelavhengige; inkludert kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser Pasienter med behov for vurdering med henblikk på avklaring av videre ansvar Pasienter med diffuse og sammensatte plager - gjerne knyttet til smerter i bevegelsesapparatet i kombinasjon med noe psykiske plager Pasienter som har behov for særlig ressurskrevende tjenester Den kompetanseutviklingen som skal skje i regi av denne avtalen, skal i hovedsak ha ovennevnte pasientgrupper som utgangspunkt.

8 8 1.4 Ansatte Avtalen omfatter kompetansetiltak for følgende grupper ansatte: Ledere i kommunene med ansvar for helse- og omsorgstjenester og ledere ved ST HF Fastleger, sykehusleger og avtalespesialister (leger, psykologer, fysioterapeuter og andre med avtale) Øvrig helsepersonell Strategier for å nå målene Partene er enige om å gjøre bruk av de strategier som står beskrevet i punktene 5.1., 5.2. og 5.3 for å nå de målene som er beskrevet i punkt 3.1. Det er en forutsetning at kunnskapsoverføringen skal være gjensidig og preget av dialog. 1.5 Kunnskapsoverføring Partene forplikter seg til å utvikle og iverksette følgende strategier for kunnskapsoverføring: (1) Etablere ordninger der partene gjensidig hospiterer hos hverandre (2) Tilrettelegge for at ansatte på ST HF kan vikariere i kommunene og ansatte i kommunene kan vikariere på ST HF (3) Legge til rette for lærlingeplasser på områder hvor det er naturlig. (4) Etablere felles møteplasser, og invitere til felles fagdager. Særlig bør felles møteplasser for ledere prioriteres. (5) Etablere ordninger der partene møtes til en kombinasjon av temamøter og felleskonsultasjoner rundt enkeltpasienter (6) Bruke behandlingslinjer/pasientforløpsanalyser som arbeidsform på en systematisk måte (7) Ta i bruk moderne teknologi på en systematisk måte; gjerne knyttet opp mot gjennomføring av konkrete opplæringspakker. Med moderne teknologi mener partene blant annet: Videokonferanser Telemedisin E-læring 1.6 Forskning og utvikling Partene er enige om å legge til rette for felles forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de pasientgrupper som er beskrevet i punkt 4.1., og som er nyttige og relevante for begge parter.

9 9 1.7 Utdanning Partene er enige om å legge til rette for felles etter- og videreutdanningstiltak. Foruten samarbeid mellom kommuner og helseforetak, kan samarbeidsparter være fagskole, høyskole, andre instanser som legger til rette for utdanning, utviklingssenteret for sykehjem og utviklingssenteret for hjemmetjenester. For å få deltakere fra alle kommunene i Telemark, må det tas i bruk moderne tekniske hjelpemidler (jfr. punkt 5.1.). Ved utvikling av felles etter- og videreutdanningstiltak, skal partene i særlig grad legge vekt på følgende forhold: Utdanningen skal bidra til bedre kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet Utdanningen skal gi deltakerne en bedre forståelse av de ulike yrkesgruppers og tjenesteyteres rolle, oppgaver og kompetanse Utdanningen skal øke deltakernes evne til faglig og organisatorisk samarbeid med andre tjenesteytere Organisering av arbeidet og videre prosess Partene forplikter seg til å realisere de formål som er beskrevet i punkt 3.1. og de strategier som er beskrevet i punkt 5 i denne avtalen. Det betyr både å stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å planlegge og gjennomføre strategiene og til å delta i de tiltak som blir besluttet satt i verk. Organisering og videre regi for dette arbeidet skal behandles og besluttes i de regionale styringsgruppene innen utgangen av Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester og fastleger/privatpraktiserende fysioterapeuter. Å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som som er beskrevet i kapittel 4 ovenfor, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en forsvarlig måte. Siden det er de regionale helseforetakene som har avtale med privatpraktiserende avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester, har ST HF et særlig

10 10 ansvar for å ta et initiativ overfor Helse Sør-Øst RHF med sikte på å inkludere disse i arbeidet med denne avtalen. Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen skal evalueres innen desember 2013, og deretter årlig, samt revideres etter behov. Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Bett Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Karianne S. Reiten Ordfører Drangedal kommune

11 11 Vedlegg 2 Delavtale Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Avtalen gjelder fra 1. juli 2012

12 12 1. Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. 2. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom Sykehuset Telemark (STHF) og xxx i Telemark punkt Særlig relevante forskrifter for denne delavtalen er: Forskrift om Tekniske funksjonskrav til kommmunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale omfatter det både denne delavtalen og prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen skal reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret. 3. Formål Formålet med avtalen er å: Sikre rask og enkel tilgang på pasientinformasjon i hele pasientforløpet, ved elektronisk kommunikasjon og lagring av denne informasjonen Hvordan oppnå formålet: Utarbeide en realistisk fremdriftsplan for oppgradering og innføring av elektroniske kommunikasjonsløsninger i STHF og kommunen Legge til rette for at partene på sikt følger opp at all utveksling av pasientinformasjon kan foregå elektronisk over Norsk Helsenett etter gjeldende standarder. Være pådriver og bidra til utvikling av nye IKT-samhandlingsløsninger Informasjonsutvekslingen skal på sikt omfatte alle relevante parter, inkludert fastlege, fysioterapitjenesten, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek

13 13 4. Virkeområde og omfang Avtalen omfatter utveksling av pasientinformasjon mellom STHF og kommunene i Telemark Avtalen omfatter: Henvisningsmelding Innleggelsesmelding Utskrivningsmelding Pleie og omsorgsmeldinger Epikriser Videokommunikasjon Overføring av røntgenbilder Laboratoriesvar Telemedisin 5. Definisjoner Med elektronisk pasientjournal (EPJ) menes elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. Med Norm/Normen menes Norm for informasjonssikkerhet av 2. juni 2010, utarbeida av representanter for ulike fagsektorer med støtte fra Helsedirektoratet 6. Prosedyrer Partene skal utarbeide felles prosedyrer som sikrer elektronisk meldingsutveksling. Prosedyrene skal sikre korrekt registrering, sending og mottak av meldinger i henhold til avtalte responsfrister. Prosedyrene skal sikre meldingsutvekslingen ved vedlikehold og oppgradering av ITsystemene. 7. Krav til meldingsutveksling All meldingsutveksling skal skje over Norsk Helsenett og i henhold til Norm for informasjonssikkerhet. Meldingsutveksling skal ikke forkomme uten gyldige sertifikater Partene skal kun sende meldinger godkjent i henhold til nasjonale standarder Ved mottak av melding skal mottakende systemet sende en applikasjonskvittering til avsendersystemet. Meldingsutveksling som ikke er i henhold til gjeldende standard, (konf. overfor) skal avvikles så snart partenes IT-systemer oppfyller kravene til nasjonale standarder. 8. Organisering og prosess Det etableres IKT kompetanse nettverk mellom STHF og kommunene.

14 14 Formålet er å sikre kompetanse- og erfaringsutveksling innen elektroniske kommunikasjon og teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenestene i Telemark.. Etablering av et slikt kompetansenettverk, med tilhørende mandat, skal være avklart innen januar Nettverksgruppas hovedoppgaver vil blant annet være å samle kompetanse og erfaringer fra lokalt og nasjonalt arbeid innen helseinformatikk, initiere og gjennomføre erfaringsutveksling og opplæringstiltak, bidra til koordinert arbeid for innføring av nye samhandlingsløsninger. Partene skal utgangen av 2012 ha etablert en organisasjon som ivaretar og overvåker sikker informasjonsutveksling i daglig drift. STHF og kommunen må tydeliggjøre egen fremdriftsplan for elektronisk kommunikasjon om dette har konsekvenser for avtalepartene. 9. Varslingsplikt Partene forplikter seg til å varsle samarbeidsparten i følgende situasjoner: Planlagte oppgradering Uforutsett driftsstans Andre situasjoner som kan påvirke den elektroniske samhandlingen 10. Avvikshåndtering Partene skal: Etablere rutiner som sikrer at avvik blir avdekket og tiltak blir iverksatt I fellesskap etablerer rutiner ved svikt i IKT-systemene Ta ansvar for at negativ og manglende applikasjonskvittering blir fulgt opp som avvik Hver for seg etablere og gjøre kjent kontaktpunkt som kan ta i mot henvendelser om feil og avvik i forbindelse med elektronisk samhandling, samt gi nødvendig veiledning i forbindelse med elektronisk samhandling 11. Plikt til gjennomføring og forankring Partene plikter: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innen for eget ansvarsområde Å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som er beskrevet i kapittel 8 ovenfor, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en forsvarlig måte. 12. Håndtering av uenighet Partene skal håndtere uenighet på den måten som er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale punkt

15 Varighet, revisjon og oppsigelse Delavtalen er gjeldende fra 1. juli Avtalen og prosedyrer regulerer et samarbeidsforhold som skal være i utvikling og bør bli endret for å tilpasse seg denne utviklingen. Delavtalen og tilhørende prosedyrer/ retningslinjer skal evalueres innen desember 2013 og deretter årlig, samt revideres etter behov. 14. Underskrift Avtalen er utferdiget i to eksemplar hvorav partene beholder hvert sitt. Dato: Dato: Direktør Sykehuset Telemark HF Ordfører Drangedal kommune

16 16 Vedlegg 3 Delavtale Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 2 og 10) Avtalen gjelder fra Drangedal kommune

17 17 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak og Drangedal kommune. Sykehuset Telemark Helseforetak er heretter benevnt ST HF og Drangedal kommune er benevnt som kommunen. Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1 og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom STHF og Drangedal kommune punkt som både omfatter 6.2 pkt. 2 og 6.2 pkt. 10 i lov om helse- og omsorgstjenester. Denne delavtalen bygger blant annet på følgende dokumenter: Stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Nasjonal veileder fra HOD om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Lov om folkehelsearbeid Lov om pasient- og brukerrettigheter Prioriteringsveiledere innen aktuelle fagområder Rapport fra Helsedirektoratet IS 1947 Avklaring av ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Når partene i denne avtalen bruker ordet avtale, omfatter det både denne delavtalen og eventuelle prosedyrer som hører inn under avtalen. Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige forutsetninger blir endret (jfr. også punkt 9).

18 18 Formål, virkeområde og definisjoner 3.1 Formål Formålet med avtalen er å: Sikre gode, koordinerte og sammenhengende tjenester på de aktuelle områdene både innen det enkelte forvaltningsnivå og på tvers av forvaltningsnivåene Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne og pasienter/brukere og pårørende - i de tilfeller hvor det er aktuelt Sikre at partene har en felles forståelse av oppgave- og arbeidsfordelingen inkludert samhandlingen på de aktuelle områdene. Etablere en forpliktende plattform for det videre arbeidet med habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid i Telemark. 3.2 Virkeområde Avtalen omfatter ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene i Telemark og ansatte ved STHF. Avtalen omfatter også helsepersonellgrupper som partene har forpliktende avtale med. 1.8 Definisjoner Partene er enige om å definere de sentrale begrepene i avtalen slik: Sekundærforebygging: Arbeidet med å selektere/screene de som er i høyrisikogruppene for å utvikle kronisk sykdom. Tertiærforebygging: Forebyggende arbeid blant de som allerede er blitt pasienter. Læring: Handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Mestring: Dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper en til å tilpasse seg den nye virkeligheten etter at sykdom har rammet, og setter en i stand til å se forskjell på: Det man må leve med Det man selv kan være med på å endre Rehabilitering og habilitering. Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Primærforebyggende arbeid anses for i hovedsak å være kommunens ansvar, og omfattes derfor ikke av denne avtalen.

19 19 Målgrupper for avtalen Med utgangspunkt i de definisjoner som er beskrevet i punkt 3, omfatter denne avtalen: Personer som har behov for tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse Personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering/rehabilitering Avtalen omfatter pasienter/brukere uavhengig av alder, og den omfatter pasienter med somatiske lidelser, psykiske lidelser og rus-/avhengighetsproblematikk. Avtalen omfatter også pårørende til pasienter/brukere der hvor det er relevant. Overordnet om samarbeid og arbeidsdeling Partene er enige om at de begge har en forpliktelse til å legge til rette for god medvirkning fra pasienter/brukere og pårørende, og at de ulike prosessene og tiltakene er godt forankret hos disse. Partene er enige om den arbeidsdeling som framgår av punktene 5.1., 5.2. og 5.3. nedenfor. Partene understreker samtidig viktigheten av god samhandling både innen og mellom forvaltningsnivåene for å oppnå gode resultater. 1.9 Forebygging Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Identifisere målgrupper med særlig risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer Etablere tiltak som kan bidra til å forebygge utvikling av sykdom hos disse målgruppene Motivere til endring av helseatferd der hvor det er nødvendig/ønskelig ut fra personens sykdomsrisiko Gi informasjon og undervisning Gi forebyggende behandling Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Informere om diagnoser og tiltak for å hindre/redusere forverring av funksjonsnivå knyttet til den enkelte pasient Gi spesialisert behandling for å forebygge forverring av tilstand Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring til kommunen

20 Læring og mestring Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Tilby lærings- og mestringsaktiviteter i forhold til identifiserte målgrupper Sørge for tilgjengelig og oppdatert informasjon om etablerte lærings- og mestringsaktiviteter Samarbeide med Lærings- og mestringssentrene på ST HF, og delta på kurs/aktiviteter i regi av disse Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Gjennomføre lærings- og mestringskurs som krever spesialisert fagkunnskap og brukerkunnskap, og som det ikke er naturlig at kommunene selv utvikler Gi tilbud om opplæring i helsepedagogikk for personell i kommunene og spesialisthelsetjenesten Sørge for tilgjengelig og oppdatert informasjon om etablerte lærings- og mestringsaktiviteter Samarbeide med kommunale lærings- og mestringsaktiviteter og informere pasienter om disse Bistå kommunene med å planlegge og gjennomføre lærings- og mestringsaktiviteter Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring til kommunen Være en møteplass for brukere og ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner 1.11 Habilitering og rehabilitering Kommunen har ansvar for følgende oppgaver: Sikre koordinerte, sammenhengende og tverrfaglige tjenester Samarbeide og veilede i forhold til faktorer i nærmiljøet (eks. skole/arbeid, hjemmesituasjonen, fritid, tekniske hjelpemidler), slik at pasienten kan fungere i hverdagen Samarbeide med sykehuset om ambulante tjenester Hovedansvar for utarbeidelse av IP (Individuell Plan) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Samarbeide med lag, foreninger og brukerorganisasjoner Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning Drive kompetanseoverføring til spesialisthelsetjenesten Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning, herunder kartlegge rehabiliteringspotensiale hos enkeltpasienter i samarbeid med ST HF

21 21 ST HF har ansvar for følgende oppgaver: Sikre pasientene stor grad av tverrfaglige tjenester og høy grad av spesialisert kompetanse Gi bistand til pasienter som har spesielt behov for intensiv innsats i sin habiliterings- og rehabiliteringsprosess Gi bistand til pasienter som har behov for tidlig rehabilitering etter sykdom eller skade Foreta diagnostisering og utredning Foreta vurdering av pasientrettigheter Gi ambulante tjenester til pasienter hvor det er hensiktsmessig som hovedregel i samarbeid med kommunen Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Gi veiledning, undervisning og kompetanseoverføring overfor kommunen Sikre nødvendig informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med inn- og utskrivning, herunder kartlegge rehabiliteringspotensiale hos enkeltpasienter i samarbeid med kommunen Organisering av arbeidet og videre prosess Partene forplikter seg til å arbeide for å realisere de formål som er beskrevet i punkt 3.1. og det samarbeid og den arbeidsdeling som er beskrevet i punkt 5. Det betyr å stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige både for å planlegge og gjennomføre de tiltak som blir besluttet satt i verk. Organisering og videre regi for dette arbeidet skal behandles og besluttes i de regionale styringsgruppene innen utgangen av Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til: Å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også overfor avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester og fastleger/ privatpraktiserende fysioterapeuter Å arbeide lojalt for å gjennomføre det arbeidsopplegget som vil bli konkretisert etter at avtalen er vedtatt (jfr. kapittel 6 ovenfor), og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre denne prosessen på en forsvarlig måte Sikre samarbeid med andre parter som er nødvendige for å oppfylle innholdet i denne avtalen (eks. NAV) Siden det er de regionale helseforetakene som har avtale med privatpraktiserende avtalespesialister/andre private leverandører av helsetjenester, har ST HF et særlig

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale 4.3.9 Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og Nissedal

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 4 5 Sentrale plikter, oppgaver

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 8 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov...

Detaljer

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) XX Kommunelogo mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjelder fra juli 2015 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer