SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb Solli 0203 OSLO 28. mai Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb. 2646 Solli 0203 OSLO 28. mai 2015. Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din."

Transkript

1 SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Pb Solli 0203 OSLO Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig at du sjekker at alt ser riktig ut. Ta kontakt med oss om det er noe som ikke stemmer eller du er usikker på noe. Dette er det viktigste i forsikringsavtalen * Sammendrag av bedriftens forsikringer * Viktig informasjon om du skulle få en skade * Sikkerhetsforskrifter - bedriftens ansvar for å redusere risikoen for skader * Forsikringsvilkårene som gjelder for din bedrift Dersom du ikke ønsker å motta forsikringsavtalen på papir ved neste fornyelse, finner du avtalen elektronisk på Login. Gå inn på if.no/iflogin for å bestille tilgang. Ved denne forsendelsen får du tilsendt de nye vilkårene. Ved neste fornyelse eller endring vil vilkårene kun være tilgjengelige på Login eller /vilkar. Ved skade Skulle du være så uheldig å få en skade kan du melde fra til oss på if.no eller telefon døgnet rundt. Vi står alltid klare til å hjelpe deg. Vennlig hilsen B1 Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift, Magasinet - Østre Torg, 2317 HAMAR, Telefon: , E-post: Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

2 Forsikringsavtale 1 (11) SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO Organisasjonsnummer Avtaleperiode f.o.m. 22. mai 2015 t.o.m. 21. mai 2016 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder finnes i forsikringsbeviset. Avtalen inneholder følgende: Pris per år Ansvar Ansvarsforsikring 540 kr Produktansvarsforsikring 60 kr Kriminalitetsforsikring 450 kr Styre- og ledelsesansvarsforsikring 450 kr Personforsikring Kollektiv ulykke kr Totalt kr Riktige forsikringsopplysninger Forsikringsbeviset viser hva din forsikringsavtale inneholder. I tillegg inneholder forsikringsbeviset opplysninger som er viktige i forhold til vår vurdering av risikoen for skade, forsikringsprisen og for å tilby riktige forsikringer. Dersom det skjer en endring som ikke er akseptert av før skaden inntreffer, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort. Vi ber derfor om at du går gjennom forsikringsbeviset, og tar kontakt med oss dersom opplysningene ikke er riktige. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift, Magasinet - Østre Torg, 2317 HAMAR, Telefon: , E-post: Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

3 Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 2 (11) Forsikret virksomhet Ideelle Organisasjoner Antall medlemmer Omsetning (evt forvaltningskapital) Type organisasjon 309 stk kr Idrettsklubb inkl arrangøransvar, ekskl. eier av anlegg Forsikringssum Pris per år Hoveddekning: Ansvarsforsikring (Bedriftsansvar) 540 kr Forsikringssum per skade Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr kr Norden Spesielle egenandeler (Se vilkårenes kapittel 7) Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum kr, maksimum kr, dog aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende typer skade skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren skade som skyldes at det er benyttet åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr skade ved brudd på vann- eller kloakkledning, eller for tingskade ved oversvømmelse eller tilbakeslag gjennom kloakk- eller overvannsledning. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

4 Forsikringsbevis - Produktansvarsforsikring 3 (11) Forsikret virksomhet Ideelle Organisasjoner Antall medlemmer Omsetning (evt forvaltningskapital) Type organisasjon 309 stk kr Idrettsklubb inkl arrangøransvar, ekskl. eier av anlegg Forsikringssum Pris per år Hoveddekning: Produktansvar 60 kr Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr kr kr Norden Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

5 Forsikringsbevis - Kriminalitetsforsikring 4 (11) Forsikret virksomhet Ideelle Organisasjoner Antall medlemmer Omsetning (evt forvaltningskapital) Type organisasjon 309 stk kr Idrettsklubb inkl arrangøransvar, ekskl. eier av anlegg Forsikringssum Pris per år Hoveddekning: Kriminalitetsforsikring 450 kr Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr Samme som forsikringssummen kr Norden Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

6 Forsikringsbevis - Styre- og ledelsesansvarsforsikring 5 (11) Forsikret virksomhet Ideelle Organisasjoner Antall medlemmer Omsetning (evt forvaltningskapital) Type organisasjon Positiv egenkapital Revisor anmerkning Minst tre års drift Tidligere styreansvarsskader Kjente forestående emisjoner 309 stk kr Idrettsklubb inkl arrangøransvar, ekskl. eier av anlegg Ja Nei Ja Nei Nei Forsikringssum Pris per år Hoveddekning: Styreansvar 450 kr Forsikringssum per skade Samlet forsikringssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gjelder kr Samme som forsikringssummen 0 kr Hele verden Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

7 Forsikringsbevis - Kollektiv ulykke 6 (11) if Klubbforsikring Alle medlemmer Gruppenavn Alle medlemmer Antall personer 309 Type frivillig aktivitet NIF klubbforsikring Invaliditet med progressiv erstatning Inkludert Forsikringssum Pris per år Hoveddekning: Kollektiv ulykke Standard Forsikringssum Minste invaliditetsgrad Egenandel Menerstatning ulykke kr 30 % 0 kr Dødsfallerstatning ulykke kr - 0 kr kr 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den eller de personer/grupper som er angitt i dekningsomfanget ovenfor, med fast medlemskap i norsk folketrygd. 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Denne begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. 3 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne: under kamper, konkurranser, oppvisninger, under trening på idrettsbane/i idrettshall, fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør, trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram, all opp- og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene ovenfor. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte reiser med offentlig transportmiddel, eller er fører/passasjer, fotgjenger, syklist m.m. og kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap i h.t. lov- eller konvensjonspliktig ansvarsforsikring. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor. 4 Hva forsikringen gjelder Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor. 5 Forsikringens omfang 5.1 Dødsfallerstatning ulykke Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen ett år etter skadedato, betales dødsfallerstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallerstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som skaden ville ha medført. Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, tilfaller erstatningen de etterlatte i henhold til FALs bestemmelser, jf Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

8 Forsikringsbevis - Kollektiv ulykke (forts.) 7 (11) 5.2 Medisinsk invaliditet Har ulykkesskaden innen 3 år ført til medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, betales det invaliditetserstatning. Denne kommer til utbetaling når varig invaliditetsgrad kan fastsettes. Erstatningsutbetalingen fastsettes på grunnlag av invaliditetsgrad og den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Ved fastsettelse av invalditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. Ved sammensatt skade i det enkelte lem / organ, vurderes det samlede funksjonstap opp mot den sats som gjelder for fullstendig tap for funksjonsevnen i det enkelte lem / organ. Invalditietsgraden for ett og samme forsikringstilfelle kan ikke overstige 100 %, selv om flere lemmer / organer er rammet. Dersom ulykkeshendelsen medfører skade av en kroppsdel som fra før har nedsatt funksjon, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning. Progressiv erstatning For hver prosentenhet som invaliditetsgraden overstiger 50 %, betales i tillegg 2 % av forsikringssummen i erstatning. 6 Administrative bestemmelser 6.1 Betaling Forsikringstakeren innbetaler premie til samlet for alle forsikrede, første gang ved avtaleinngåelse, og deretter hver gang forsikringsavtalen fornyes. Jf. forsikringsvilkårene. 6.2 Vilkår For ulykkesforsikring gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår. 7 Andre sentrale opplysninger 7.1 Begrensninger Forsettelig fremkalling av forsikringstilfellet Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er ikke ansvarlig. er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring som skyldes en ytre årsak - og ikke en sinnslidelse, er likevel ansvarlig Uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet For sikrede som er fylt 16 år gjelder: Har den sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan s ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den sikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av han eller henne og forholdene ellers. I andre tilfeller enn de som er nevnt i første ledd kan ikke påberope seg at den sikrede har uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet. kan ikke påberope reglene i første ledd dersom den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Aktiviteter som er unntatt Forsikringen gjelder under utøvelse av den idrett som avtalen omfatter og treningsøvelser som faller naturlig sammen med denne. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som skyldes deltakelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp med motorkjøretøy/fartøy, luftsport, fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter. svarer heller ikke for ulykkesskader som inntreffer under deltagelse i sport, idretter og ekspedisjoner som gir forsikrede inntekt eller sponsormidler på mer enn 0.5G pr. år. (G = Folketrygdens grunnbeløp.) Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller ved inntak av medikamenter, med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade forårsaket ved bruk av medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforbunds dopingliste. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

9 Forsikringsbevis - Kollektiv ulykke (forts.) 8 (11) Belastningslidelse og slitasje Forsikringen omfatter ikke skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasjeskader som f.eks. slitasjegikt (artrose) eller senebetennelser (tendinitter) Begrensninger ved sykdom, smitte og andre særlige tilstander Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykelig tilstand, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l. Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: - Slagtilfelle, - Hjerteinfarkt, - Kreft, - Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse - Infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ulykkeshendelse, og andre smittemåter, som for eksempel insektstikk, kan utelukkes. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til behandlingsbehov, medisinsk invaliditet eller til at den forsikrede dør Slagsmål og forbrytelse Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse Forgiftning Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler/rusmidler. 7.2 Melding om skade Melding om skade skal skje så raskt som mulig, og kan gjøres til direkte på en av følgende måter: Skademelding på s hjemmeside under "Bedrift" Kontakt på telefon (hele døgnet) Meldefrist etter lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) 18-5 er 1 år. 7.3 Foreldelse Foreldelsesfristen for krav er som hovedregel 3 år jf. Yforsl Klagebehandling Hvis du er uenig i s avgjørelse, kan saken bringes inn for s Kundeombud eller Finansklagenemnda, jf. vilkårene. Kundeombudet Telefon Skadeforsikring (Velg "Kundeombud" i menyen) Postboks Lysaker Besøksadresse: Drammensv. 264, 0283 Oslo Retten til å kreve nemndbehandling Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til: Finansklagenemnda (FinKN) Telefon Drammensv. 145, 5 etg Oslo Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

10 Forsikringsbevis - Viktig informasjon om du skulle få en skade 9 (11) Hvordan melde skade Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde skaden på if.no, eller ringe oss på Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt. Vi har lang erfaring i skadebehandling, og vil hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder økonomiske og praktiske forhold. Det er slik vi mener skadeoppgjør skal være. Meld skade på if.no eller telefon Besøk eller ring oss på telefon Innsendelse av skademelding per post Skadeforsikring Postboks Lysaker Frist for å melde inntruffet skade Skade skal meldes til og/eller Europeiske Reiseforsikring omgående, jf Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-10 eller Retten til utbetaling faller bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL 8-5 eller Kundeombudet, intern klageordning i Hvis du er uenig i s avgjørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne. Hvis du ikke får medhold hos Kundeombudet kan du gå videre til Kundepanelet og få saken din vurdert der. I Kundepanelet har kundene flertallet. Kundepanelet består av seks kunderepresentanter, en representant fra og ledes av en ekstern advokat. Kundeombudet Telefon Skadeforsikring Velg "Kundeombudet i menyen" Postboks Lysaker Retten til å kreve nemndbehandling Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til: Finansklagenemda Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo Personopplysninger Forsikrede er gjort kjent med og aksepterer at de personopplysninger som selskapet innhenter er nødvendige for at det skal kunne administrere forsikringen, oppfylle sine avtaleforpliktelser og for øvrig forsikredes ønsker som kunde. Opplysningene vil også kunne benyttes for å treffe beslutninger om forsikringens innhold og vilkårsutforming, samt i markedsføring. Personopplysningene kan for de nevnte formål utleveres til selskap/organisasjoner selskapet samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom selskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne benyttes for å gi forsikrede informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester for øvrig. Etter personopplysningsloven har forsikrede rett til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om seg, og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger rettes til selskapets personopplysningsansvarlige. Regulering av forsikringssummene Regulering av forsikringssummene som følge av endring av folketrygdens grunnbeløp skal skje den dag nytt grunnbeløp er vedtatt. Opphør av forsikringen Dersom forsikringen opphører skal forsikringstakeren gi de forsikrede arbeidstakere melding om dette så snart som mulig, og senest én måned før forsikringens opphørsdato. Ved personforsikring gjelder også følgende ved risikoendringer Forsikringstakeren skal gi opplysninger om ansatte stasjonert i, eller som reiser til, politisk urolige områder, slik at selskapet evt. kan beregne tilleggspris. Når en arbeidstaker endrer stilling skal forsikringstaker omgående sende melding til selskapet om dette. Dette gjelder kun dersom de forsikrede blir nevnt i forsikringsavtalen med fullt navn og personnummer. Pantsettelse, overdragelse Det er ikke anledning til å overdra eller pantsette rettigheter etter denne forsikringen. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Når en skade registreres får automatisk en oversikt over vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetyper foruten koder for selskap og skadebehandler. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakeren har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens 18 og til å kreve retting av opplysningene etter 27. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

11 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 10 (11) Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader Det er knyttet sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyttet til alle forsikringene virksomheten din har tegnet fremkommer nedenfor. Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller avverge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort. Tekstene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekst. Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. Sikkerhetssenter er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter. Instruktørene våre har lang erfaring, og kombinerer praktiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din. Sikkerhetsforskrifter - ansvar Ansvarsforsikring Standard bransjebetingelser Standard bransjebetingelser eller standardkontrakter med ansvarsregulerende bestemmelser skal benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes ansvar. Varme arbeider Ved varme arbeider gjelder spesielle regler for tilsyn, slokking m.m. Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier Ved oppbevaring av brannfarlig væske m.m skal tankene kontrolleres jevnlig. Overgrunnstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum. Forsikring av underentreprenør Sikrede skal påse at hans underentreprenører har egen ansvarsforsikring. Tandemhopping/-flygning Førere ved tandemhopping/-flygning skal ha godkjennelse fra Norsk Luftsportforbund. Sikrede skal påse at passasjer undertegner erklæring om at aktiviteten skjer på eget ansvar. Kvalifikasjonskrav for instruktører Aktiviteter skal være lagt opp og ledes av kvalifiserte personer. Bruk av rådgivende ingeniør Ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider skal rådgivende ingeniør benyttes og forhåndsbesiktigelse foretas. Gass Ved montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass gjelder spesielle regler utarbeidet av gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kriminalitetsforsikring Regnskapsførsel og internkontroll Virksomheten skal ha retningslinjer for regnskapsførsel som sikrer god regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontroll. Tilgangskontroll og autorisasjon Virksomheten skal etablere tilgangskontrollsystem som sikrer krav til autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

12 Våre forsikringer 11 (11) Her finner du en kortfattet oversikt over noen av våre forsikringer. Alle forsikringene kan tilpasses bedriftens behov. Fullstendig informasjon om hva som dekkes, og begrensingene som gjelder, finner du i våre vilkår. Skadeforsikringer Bygning Maskin, varer og inventar I tillegg til brann, vann og innbrudd, dekker vår bygningsforsikring maskinskader på f.eks. heis og ventilasjonsanlegg. Vindusglass er også inkludert, uten begrensninger i størrelsen. Forsikringen dekker tap etter brann, vannskade og tyveri av maskiner, varer og inventar. Dersom du leier lokalene må du selv forsikre fastmontert innredning og utgifter du har hatt til å tilpasse lokalene til virksomheten din. Arbeidsmaskin Transport Arbeidsmaskiner er pålagt å ha ansvarsforsikring - både for skader under anleggsarbeid og etter bilansvarsloven. Vår forsikring dekker i tillegg brann, tyveri og skader etter forsøk på tyveri. Vårt beste forsikringsalternativ dekker også maskinskade. Hvis du kjøper og selger varer kan du kjøpe en forsikring som dekker alle forsendelser i løpet av året. Da slipper du å tenke på hvem som har ansvaret for varene mens de er underveis. Avbrudd Forsikringen sikrer at bedriftens driftsresultat blir det samme som det hadde blitt uten skade. Gods Om du kjører med gods, verktøy og og prøvekolleksjoner i egen bil, kan du kjøpe en årsforsikring som dekker godset mens det er i bilen og ute på oppdrag hos kunder. Bil Vår beste bilforsikring gir deg leiebil av samme størrelse som egen bil ved en skade, og du beholder den inntil 40 dager. Forsikringen dekker også skader på motor og gir. Speditøransvar Forsikringen dekker ansvaret som speditører kan komme i dersom godset skades mens det er underveis. Lastebil Vår beste storbilforsikring inkluderer avbrudd - fra dag én. Alle våre storbilforsikringer inkluderer psykologisk førstehjelp om en sjåfør involveres i en ulykke. Hærverk er også inkludert og gir ikke bonustap. Prosjekt/ entreprenør Det er entreprenørens plikt å forsikre utførte kontraktsarbeider og materialer som byggherren har overlevert til entreprenøren. Du kan kjøpe en forsikring som dekker alle entrepriser gjennom hele året. Personforsikringer Helse Med helseforsikring slipper du å vente på behandling. Forsikring sikrer rask tilgang til behandling og rehabilitering i privat helsevesen. Garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 dager. Reise Helårs reiseforsikring dekker tjenestereiser, samt ferie- og fritidsreiser for den ansatte og deres familier. Forsikringen inneholder også en ulykkesforsikring som gjelder døgnet rundt - også hjemme. Dersom du har ansatte eller er ansatt i eget AS, er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Den sikrer ansatte og deres familie økonomisk dersom de får en arbeidsrelatert skade eller sykdom. Yrkesskade Fritidsulykke/ -sykdom Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at ansatte også er forsikret mot ulykker på fritiden og sykdom som faller utenfor yrkesskadeloven. Da er dere forsikret uansett hva som skjer og når det skjer. Sykeavbrudd Forsikringen dekker bedriftens faste løpende utgifter hvis bedriften får reduserte inntekter i en periode på grunn av sykdom eller skade. Sykelønn Sykelønnforsikring dekker bedriftens lønnsforpliktelser overfor de ansatte ved ansattes sykdom. Forsikringspakker - personforsikringer En pakke som inneholder yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring (valgfritt) og ulykkes- og dødsfallsforsikring. Pakken gir økt økonomisk trygghet for medarbeiderne og deres familier, mens helseforsikringen kan redusere bedriftens sykefravær. Ansvarsforsikringer Bedrift/ produkt Dekker ansvar for feil ved utførelsen av oppdrag for bedriften, som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap, samt ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Medarbeider Personalordning Profesjons ansvar En komplett pakke som inneholder yrkesskadeforsikring og fritidsulykke/-sykdom. Det betyr at ansatte får erstatning ved arbeidsuførhet, varige mén og dødsfall uansett når og hvor skaden eller sykdommen skjer/oppstår. Dekker ansvar for rådgivningsfeil som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap. Viktig for advokater, regnskapsbyråer, eiendomsmeglere o.l. Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du kommer i en tvist med f.eks. leverandør eller kunde - om manglende leveranser, reklamasjoner osv. Rettshjelp Styreansvar Dekker ansvar som styremedlemmer og daglig leder kan pådra seg for det de har gjort eller det de har unnlatt å gjøre. Miljø Naturmangfoldloven gjør bedrifter ansvarlige for å gjenopprette naturen slik den var, etter en miljøskade - enten du kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker erstatningsansvar etter f.eks. utslipp. Kriminalitet Dekker bedriftens økonomiske tap dersom ansatte begår økonomisk straffbare handlinger, f.eks. underslag. Forsikringen dekker også tap påført bedriftens kunder. Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: Skadeforsikring AB (publ), Org.nr:

13 Oppnevnelse av begunstiget Erklæringen sendes til Avtalenummer Person Bedrift Postboks Lysaker personopplysninger Undertegnede (navn) Personnummer (11 siffer) Tilbakekaller tidligere oppnevnte begunstiget og oppnevner herved: Navn Tilbakekaller tidligere oppnevnte begunstiget og oppnevner herved: Navn Tilbakekaller tidligere oppnevnte begunstiget og oppnevner herved: Navn Andel Andel Andel Personnummer (11 siffer) Personnummer (11 siffer) Personnummer (11 siffer) Som begunstiget til ovennevnte avtale i Skadeforsikring NUF. Er forsikringens eier gift, og den begunstigede er en annen enn eierens ektefelle, bør oppnevnelsen av begunstiget underskrives også av eiers ektefelle. Jfr Eier Sted og dato Eiers ektefelle Sted og dato Signatur Signatur bestemmelser Fra lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989,nr. 69, gjengis noen av de viktigste bestemmelser. 4024_b Inhouse NO (Oppnevnelse av begunstiget) Forsikringstakeren kan oppnevne en eller flere personer til, som begunstiget, å motta forsikringssummen med eventuelle tillegg, eller en del av forsikringsummen, når den forfaller. Er forsikringstakeren gift, bør ektefellen underrettes om oppnevnelsen, jfr En oppnevnelse av begunstiget kan tilbakekalles hvis ikke forsikringstakeren har gitt den begunstigede tilsagn om at den skal være endelig (Fremgangsmåter ved oppnevnelse av begunstiget) En oppnevnelse av begunstiget og tilbakekall av oppnevnelse må gjøres i skriftlig melding til selskapet. I forbindelse med tegning av forsikring kan likevel oppnevnelse meldes til selskapet på annen måte. Er det i et testament disponert særskilt over en forsikring, regnes dette som oppnevnelse eller tilbakekall av begunstiget. Oppnevnelse og tilbakekall som ikke er gjort på en av de måtene som er nevnt i første og annet ledd, er ikke gyldig (Tolkingsregler) Dersom ikke annet er bestemt eller følger av forholdet, gjelder følgende: (a) En oppnevnelse av en begunstiget omfatter bare forsikringssum som forfaller ved død. (b) Har forsikringstakeren foretatt flere oppnevnelser, gjelder arveloven 66 nr. 5 tilsvarende. (c) Dør den begunstigede før den forsikrede,gjelder arveloven 66 nr. 2 tilsvarende. (d) Er den forsikredes ektefelle oppnevnt, gjelder 15-1 annet ledd tilsvarende. (e) Er den forsikredes arvinger oppnevnt, omfatter dette også arvinger etter testament. (f) Er forsikringen pantsatt ved forsikringstakerens død, gjelder arvelovens 66 nr. 4 tilsvarende i forholdet mellom dødsboet og den begunstigede (Retten etter forsikringsavtalen når det er oppnevnt en begunstiget.) Oppnevnelse av en begunstiget medfører ingen innskrenkning i forsikringstakerens råderett over forsikringen eller rett etter forsikringsavtalen for øvrig. Blir forsikringen pantsatt, står den begunstigedes rett tilbake for panthaverens, hvis ikke noe annet er avtalt. Er oppnevnelsen endelig, har forsikringstakeren ikke rett til å disponere over forsikringen til skade for den begunstigede. Så lenge forsikringstilfelle ikke er inntruffet, kan den begunstigede ikke disponere over forsikringen. Er forsikringstakeren død og forsikringssummen først skal utbetales på et senere tidspunkt, går alle rettigheter etter forsikringsatlen over på den begunstigede hvis ikke noe annet går fram av forholdet (Omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede.) Virker det klart urimelig i forhold til ektefelle eller livsarving som forsikringstakeren forsørget eller hadde plikt til å forsørge, og som ellers ville hatt krav på forsikringssummen etter 15-1, at en begunstiget mottar beløpet, kan den forsørgede kreve forsikringssummen helt eller delvis utbetalt til seg. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på motivet for oppnevnelsen, den forsørgedes og den begunstigedes behov, om den forsørgede har fått varsel om oppnenelsen i rimelig tid før dødsfallet. Tilsvarende gjelder i forhold til en livsarving når ektefellen har krav på forsikringssummen etter 15-1 annet ledd. Krav etter første eller annet ledd må gjøres gjeldende ved saksanlegg mot den begunstigede eller ektefellen innen ett år etter dødsfallet. En begunstiget eller ektefelle som har fått utbetalt forsikringssummen, plikter ikke å betale tilbake mer enn det beløp som var i behold da vedkommende fikk vite om kravet.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Henri Trefelling Zbarauskas Industriveien 10 1473 LØRENSKOG Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015 Forsikringsavtale AWalenummer SP718500.2.1 ilt s30957 E2734 oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo 1 (11) SAMEIET HAMNETUNET Organisasjonsnummer 9861 31 41 8

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for utøvere gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis for lisensforsikring gjeldende 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Faser Ordinær Lisens (200 kr) A Akuttbehandling. Akutt * (Offentlige

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager Norges Cykleforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2015-28.02.2016 Forsikringsnummer 82313943 OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling/ Idrettens Legevakt 1 500 1 500 Akutt * (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Norges Rugbyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.05.2014-30.04.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Norges Bordtennisforbund 2015

Norges Bordtennisforbund 2015 Norges Bordtennisforbund Norges Bordtennisforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 05.01.2015 til 04.01.2016 Forsikringsnr.: 83729864 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr 82641269 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr 83554909 OPPSTART BEHANDLING LISE LISE+ Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt 3 virkedager

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 INNHOLD: 1. Innledende informasjon og definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder og begrensninger

Detaljer