Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD"

Transkript

1 Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet bedre, og hvordan de kan utnytte sitt internasjonale potensial til økt verdiskaping og vekst i Norge. I 2012 har vi satt marked på agendaen både for nye og etablerte bedrifter. Grunnlaget for bedriftens internasjonale suksess legges tidlig. VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER I Innovasjon Norge arbeider mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik at en idé kan bli en forretningssuksess. Det er viktig å identifisere bedrifter og avdekke vekstpotensial i tidlig fase. Gjennom hele 2012 har vi hatt stort fokus på å nå ut med vårt budskap og våre tjenester til gründere. Informasjonsmøter samlet nærmere 300 deltakere i Oslo og på Grålum. I 2012 ble 125 gründere tildelt etablerertilskudd i regionen, mot 67 i Beløpet de kunne dele mellom seg var også rekordstort, hele 43 mill. kroner. Flere gründere har lært hvordan de kan utvikle gode forretningsmodeller, og flere benyttet seg av våre rådgivningstjenester i Norge og ved våre utekontor. 8 gründere fra 6 av de mest lovende bedriftene deltok på vår entreprenørskapsskole GET (Global Entrepreneurship Training ) i Boston og 13 gründere fra 7 bedrifter fikk et 4 ukers opphold i vår Tech Incubator i San Fransisco. Innovasjon Norge følger bedriftene over lang tid, og tilbyr tjenester som er tilpasset behov i ulike faser. Kunder i regionen har benyttet seg av en rekke av våre tjenester innenfor finansiering, kompetanse, nettverk, rådgivning og profilering. Forsknings- og utviklingskontrakter er det viktigste finansielle verktøyet for innovasjon og markedsorientering. Antall prosjekter gikk noe opp i 2012, men totale bevilgninger gikk ned som følge av at prosjektene var mindre. Økonomisk stagnasjon i viktige markeder har ført til en noe avventende holdning. Privat kapitaltilgang har også vært en stor utfordring. Store deler av nyskapingen i regionen er kapitalintensiv. Dette har vært synlig i alle sektorer, men særlig innenfor bioteknologi hvor det er lange innovasjonsløp. Men vi ser også at gode prosjekter med stort potensial klarer å reise kapital. Dette gjelder særlig bedrifter og gründere som retter seg inn mot offshorenæringen. Todelingen i norsk økonomi gjør seg derfor gjeldende også på Østlandet, med god etterspørsel etter nye tjenester og løsninger for offshore både nasjonalt og internasjonalt. Kontoret ivaretar nasjonale og regionale fellesfunksjoner innenfor EU-rådgivning og bilaterale EØS-programmer. REGIONSTYRET Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Regionstyret skal bidra til at Innovasjon Norge arbeider godt regionalt og bidrar til å utløse de tre fylkenes særlige potensiale. Regionstyret har funksjoner innenfor strategiutvikling, bevilgningsfullmakter, kontroll og oppfølging av regionkontorets virksomhet behandlet styret 112 saker. 39 av disse var finansieringssaker. Regionstyret har i 2012 bestått av styrelder Ivar G. Karlsen, næringslivsleder; nestleder Kristin Misund, forskningsdirektør; Arne Øren, tidl. fylkesordfører; Bente Roer, bonde; Vidar Sannerhaugen, innovasjonsdirektør; Bjarte Reve, kommunikasjonsdirektør; Solveig Schytz, fylkespolitiker; Kirsti Kierulf, gründer og IT-leder. Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner, Fylkesmannen v/landbruksdirektøren i hhv. Oslo, Akershus og Østfold, samt Norges Forskningsråd er representert ved observatører. Regionstyret gjennomførte i 2012 en studietur til København og Lund for å besøke Innovasjon Norges utekontor og utveksle erfaringer fra innovasjonsarbeid. REGIONKONTORET Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold dekker tre fylker med tilsammen 29 prosent av landets befolkning. Nær 50 prosent av Norges FoU-investeringer foregår i regionen. Kontorets bemanning og økonomiske rammer kunne vært større og bedre tilpasset regionens potensiale var preget av stabilitet i rammevilkårene, etter store kutt i Innovasjon Norges administrasjonsbudsjett året før. Kontoret har 32 medarbeidere. Regionkontoret har to kontorsteder, i Oslo og i Sarpsborg. Regionstyret på studietur til Lund for å hente kunnskap og ideer fra svenskenes arbeid med innovasjon. Foto: Innovasjon Norge/Ola Kr. Rusaanes

2 Vi skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon både for bedrifter og enkeltprodukter REGIONALT SAMARBEID FOR INNOVASJON Det regionale partnerskapet, ledet av hhv. Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner er en viktig samarbeidsarena for å nå omforente mål for næringsutvikling. Gjennom Regionalt Innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus samarbeider partnerskapet om entreprenørskap, utvikling av innovasjonsmiljøer og profilering av regionens næringsliv. Innovasjon Norge bevilget 4,4 mill. kroner direkte til prosjekter over RIP i Innovasjon Norges øvrige bevilgninger støtter også de regionale strategiene på en eller flere måter, for eksempel gjennom NCE og ARENA-programmene og internasjonale nettverks- og profileringsaktiviteter. I Østfold er de regionale satsingene samlet i Kompetanseoffensiven og i bransjestrategier for kultur og opplevelsesnæringene, inklusive reiseliv. Til nettverk, profilering og reiseliv-programmer ble det i sum for alle tre fylkene innvilget 34,6 mill. kroner. Dette er mer enn det dobbelte fra året før. Innovasjon Norge bidrar til Forskningsrådets regionale programmer VRI og Regionale Forskningsfond, gjennom deltakelse i strategiarbeid, i styringsgrupper og evaluering av prosjekter. I Østfold bidrar vi også med utleie av prosjektleder til VRI-prosjektet Bærekraftig rehabilitering av bygg. Oslo Innovation Week Oslo Innovation Week, OIW er partnerskapets fyrtårn i Oslo og Akershus og er en uke spekket med innovasjonsaktiviteter. I 2012 var det i alt 35 arrangementer som trakk ca deltakere, en vesentlig økning fra tidligere år. Innovasjonskvelden i Oslo Rådhus er arena for utdeling av regionale priser til innovativ ungdom, gründere og bedrifter. Innovasjon Norge bevilget i ,1 mill. kroner til prosjektledelse, profilering og delarrangement. ENTREPRENØRSKAP Antall nyetableringer i Norge økte også i 2012, men ikke så mye som året før. Samtid ble tallet på slettinger redusert, slik at netto tilvekst er positiv. Nesten en tredjedel av alle norske nyregistreringer fant sted i Oslo og Akershus. Global Entrepreneurship Monitor måler entreprenøriell aktivitet i flere land. Norge skårer høyt på befolkningens deltakelse i tidligfase entreprenøriell aktivitet. Akershus topper denne listen av fylker i Norge, med Østfold på andre og Oslo på 4. plass. 11 prosent av regionens befolkning deltar i tidligsfase bedrifter. Utfordringen for hele landet er at bare en prosent av bedriftene har vekstambisjoner, her målt som flere enn 20 medarbeidere etter fem år. Tre prosent av bedriftene står for hele 60 prosent av veksten. Osloregionen står for tyngden av FoU-investeringer i Norge, med store forventninger som kommersialisering og vekst i næringslivet. Dessverre kommer svært få av søknadene til Innovasjon Norge fra disse miljøene. Relativt sett er det langt flere slike søknader til kontoret vårt i Trondheim enn i Oslo. Det er også stor forskjell på kommersialiseringsaktivitet ved UIO og Kjellermiljøet, der disse miljøene plasserer seg i hver sin ende av skalaen med Kjeller på topp. Det er derfor viktig å sette kommersialiering av FoU på kartet i regionen. Vårt arbeid med entreprenørskap spenner vidt, fra den enkelte gründer, til samarbeid med innovasjonsmiljøer knyttet til FoU og kunnskapsmiljøene. Det er en utfordring at tjenestene våre blir undervurdert på grunn av begrensningen i rammene. I 2012 besluttet vi derfor å lyse ut midlene med tre søknadsfrister gjennom året for økt synliggjøring. I tillegg til etablerertilskudd er særlig rådgivning gjennom forretningsmodellering, IPR og internasjonal markedskunnskap viktig å nå ut med til vekstgründerne så tidlig som mulig. Vår mentorordning som leveres av Connect Norge er også ettertraktet, og i løpet av de to siste årene har 44 unge gründere i regionen fått en erfaren mentor for ett år. Innovasjon Norge har fått betydelig økning i tilskuddsmidler til etablerere i I Oslo, Akershus og Østfold ble det tildelt 42,8 mill. kroner i etablerertilskudd til 125 bedrifter i 2012, mot 19,3 mill. kroner i tilskudd til 69 nyetablerte bedrifter i Mange av de nyetablerte bedriftene er avanserte kunnskaps- og FoU-baserte bedrifter, med lang inkubasjonstid og stort kapitalbehov. I Østfold har vi mobilisert gjennom Mulighetskonferansen og Gründerdagen, Gründerdagen vil bli et årlig arrangement. I Oslo og Akershus samarbeider vi med Innovasjonsmiljøene om gründerrettede programmer og aktiviteter, herunder Connect og ulike vekst- og kompetanseprogrammer for gründere. 21 personer fra 13 bedrifter deltok på våre egne kompetanseprogram, Global Entrepreneurship Training (GET) som gjennomføres årlig i Boston og Tech Incubator (TINC) som arrangeres to ganger årlig for gründerbedrifter i San Fransisco. Tilbudene har henholdsvis 1 og 4 ukers varighet, med for- og etterarbeid hjemme i Norge. Entreprenørskapsprosjekt i Østfold og Follo For å mobilisere til økt aktivitet og utløse et større potensiale fra Ås-miljøet, startet Innovasjon Norge opp et eget entreprenørskapsprosjekt i Østfold og Follo, i samarbeid med fylkeskommunene. Det er ansatt egen prosjektleder som samarbeider med 1. linjetjenesten, innovasjonsmiljøene og Campus Ås. Gründerdagen på Inspiria ble arrangert i oktober og det ble invitert til konkurranse om et etablerertilskudd som ble vunnet av Berit Bjugan Aam/BioChos. Gjennom prosjektets første driftsår er det gjennomført flere aktiviteter med mange engasjerte gründere. Kvinnesatsing Innovasjon Norge har klare mål om økt kvinneandel blant gründere, bedriftsledere og i styrene. Vel 35 prosent av innvilgede regionale etablerertilskudd går til prosjekter som betegnes som kvinnerettet. Dette er en nedgang fra forårets 51 prosent og ligger under vår nasjonale målsetting, men tallene varierer fra år til år. I Østfold var kvinneandelen 38 prosent, mens for Oslo og Akershus var den på hhv. 35 og 32 prosent. For å mobilisere flere kvinner støttes flere prosjekter. Innovasjon Norge er samarbeidspartner og medfinansiør av Female Future og Global Future programmene i regi NHO, og det SIVA-initierte Kvinnovasjon som omfatter Østfold og Follo.

3 Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden, er det lett å komme i kontakt med oss. I tillegg til Innovasjon Norges eget mentorprogram, støttes et eget program for kvinner i Østfold. NCE Smart klyngen i Halden har egen kvinnesatsing. Prosjektene har et høyt aktivitetsnivå og stor oppslutning fra kvinnelige gründere i hele regionen ÅRETS GRÜNDERKVINNE Årets gründerkvinne 2012 gikk dette året til en gründer fra Østfold. Siri Skøyen etablerte teknologiselskapet Comlight AS i Selskapet har utviklet teknologi for sensorstyrt vegbelysning. Prisen er på 1 mill. kroner og gir i tillegg verdifull pressedekning. Konkurransen er et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge. Hovedmålet med prisen er å løfte frem gode rollemodeller for å stimulere til mer entreprenørskap blant kvinner i Norge. Samtidig ønsker vi å øke antall kvinnelige vekstbedrifter. Årets gründerkvinne 2012 var Siri Skøyen fra Comlight AS. Foto: AnnHelen foto VEKST I BEDRIFTER Både oppstarts- og etablerte bedrifter er avhengig av markeder i utlandet for kunne vokse. Det handler om å finne samarbeidspartnere i flere land, hente inn kunnskap og ekspertise, og sende nordmenn ut for samspille med fremmede kulturer. Innovasjon Norges over 30 kontor i utlandet legger til rette for og støtter bedrifters inngang i internasjonale markeder. Kunder som ønsker å realisere sitt internasjonale vekstpotensial kan nå få et kundeteam i Innovasjon Norge, med kunderådgivere både fra eget fylke og utekontor tilpasset bedriftens behov. Det ble inngått 30 slike avtaler med kunder i vår region i De finansielle tjenestene er sentrale tjenester for nyskapende bedrifter. IFU/OFU-kontrakter, tilskudd til utvikling i partnerskap med krevende kunde, er den viktigste støtteordningen i regionen for finansiering av bedrifters tidlige vekstfase. I alt ble det bevilget 67 mill. kroner over denne rammen til bedrifter i Oslo, Akershus og Østfold, en markert nedgang fra året før. Antallet saker var imidlertid høyere i 2012; 51, mot 40 i Det betyr at det var mange relativt små saker. Søkere med store prosjekter uteble. Bedriftene i fylkene utnytter fortsatt SkatteFUNN godt, og sto bak 1/3 av alle innvilgede søknader i NÆRINGSKLYNGER I OSLOREGIONEN Innovasjon Norge rekrutterer hvert år bedrifter til klynger, nettverk og kompetanseprogrammer. Osloregionen har sterke næringsklynger innen flere sektorer. De viktigste klyngene vi jobber aktivt med er 1. HELSE Helse og biovitenskap, herunder medisinsk teknologi og omsorgsteknologi IKT Energi og miljøteknologi Olje/gass og maritime næringer ATM - flykontrollteknologi Kreative næringer Tyngdepunktet for Innovasjon Norges helsesatsing ligger i Osloregionen. Vi har finansiert en tredjedel av alle Innovasjon Norges helseprosjekter og har vært sentrale i å løfte frem en samlet nasjonal satsing på velferdsteknologi. Vi har støttet flere bedrifter med prosjekter innen velferdsteknologi, og ser at de møter et krevende marked preget av offentlige innkjøpere. Av prosjekter i region er prosjektet Åpen linje med Hospital IT og Lovisenberg interessant å løfte fram. Prosjektet ble avsluttet ila. året og Hospital IT er på vei til å få kommersiell suksess og har allerede vunnet de første kontraktene på dette. Det Fredrikstad baserte firma Dignio har også et spennende omsorgsteknologiprosjekt som oppnådde IFU-støtte i Kommunene Bærum, Sarpsborg og Fredrikstad er aktive samarbeidspartnere innenfor omsorgsteknologi og har flere prosjekter vi følger opp videre. Nytt Østfoldsykehus Det bygges nytt sykehus i Østfold (SØ) som skal stå klart i 2015/2016. Innovasjon Norge bidro i løpet av 2011 til å sette innovasjon på dagsorden, SØ har tatt dette videre i 2012 og arbeidet med innovasjon er nå helt innarbeidet i sykehusets drift. Vi finansierer en tredjedel av lønnen til en innovasjonsmedarbeider ved SØ (resterende to tredjedeler dekkes likt av Helse Sør-Øst og SØ). Det er så langt vurdert en rekke potensielle innovasjonsprosjekter. Prosjektet som har kommet lengst er knyttet til spillteknologi, som simulerer det nye sykehuset. Neste trinn i dette prosjektet er å kunne trene samhandling før de flytter inn i det nye sykehuset. Innovasjon Norge har gjennom 2012 kjørt et nasjonalt Navigatorprosjekt for bedrifter innen Medtek og ehelse. Programmet skal styrke bedriftene i sitt arbeid mot markeder i Asia/Kina. Av totalt åtte deltakerbedrifter er fem fra vår region. Det er nå avholdt fem samlinger og siste samling vil avholdes før sommeren Det er jobbet godt i prosjektet og flere av bedriftene har hatt stor suksess med deltakelsen. Arbeidet til bedriften, PubGene, er dokumentert gjennom NRK-serien Idealistene. I TV-serien følger vi selskapet og Werner Christie som åpner dørene til verdens ledende genombedrift i Kina.

4 Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke og profilere norsk næringsliv i Norge og i utland. Helseklyngene vokser NCE Oslo Cancer Cluster (OCC) har en svært positiv utvikling. Næringsklyngen som har vokst til 68 medlemmer, har befestet sin rolle som kreftklyngen i Norge og har arrangert flere meget gode møteplasser. OCC ble godkjent som NCE prosjekt i OCC har jobbet i flere år med å få bygget en Innovasjonspark på Montebello vis-a-vis forskningsbygget. Dette arbeidet er nå kronet med suksess og byggingen er i gang. ARENA klyngen Oslo Medtech (OMT) har hatt en fantastisk utvikling i OMT har hatt en kraftig økning i antall medlemmer og er nå oppe i 137. Klyngeledelsen har et høyt aktivitetsnivå og har avholdt et meget stort antall arrangementer som også bidrar til å skape samarbeidsrelasjoner mellom bedriftene. OMT har også knyttet en rekke sterke bånd til internasjonale søsterklynger, og internasjonaliseringsaktiviteter for enkelt bedriftene ble i 2012 lagt på et høyt nivå. På slutten av året kom det flere søknader om bedriftsnettverk. Dette er positivt og indikerer at klyngearbeidet er fruktbart. 2. IKT IKT-næringen er betydelig i vår region. Dette kommer til uttrykk på flere måter, men tydeligst ved at 50 prosent av alle SkatteFUNN saker innenfor IKT kommer fra bedrifter i Oslo, Akershus eller Østfold. Tilsvarende utgjør IKTprosjekter en stor del av søknadene på etablerertilskudd. Det er sterke bransjeforeninger på området, med IKT- Norge som en vesentlig aktør. Innovasjon Norge har et godt samarbeid med IKT-Norge på flere områder, hvorav deltakelse på fagmessen Mobile World Congress i Barcelona er det mest sentrale. Vi har p.t. ingen klynge som fokuserer på IKT-bedrifter, og det har vært vanskelig å identifisere drivere for en slik klynge. Imidlertid er IKT en viktig del av alle næringsklynger og slik sett en mer integrert sektor. Vi har i høst startet arbeidet med å kartlegge grunnlaget for en egen IKT-klynge i vår region. Målet med dette arbeidet er i første omgang å finne områder som er egnet for å videreutvikle til klynger som kan sende gode søknader til våre klyngeprogrammer. En vesentlig andel av norske bedrifter som arbeider med dataspill har tilhold i regionen. Vi har gjennom 2012 arbeidet med et NAVIGATOR-prosjekt for spill- og filmbedrifter. Det er en tydelig trend at spillteknologi nå utvikles for bruk i ulike samfunnssektorer. Dette kommer til uttrykk gjennom flere spillprosjekter mot helse og undervisning. I helse-sektoren er det et stort uforløst effektivitetspotensial og vi ser nå at stadig flere IKT-selskaper ønsker å posisjonere seg inn mot helsesektorene. 3. ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, OLJE/GASS OG MARITIM Det har vært et aktivt år for teamet som har arbeidet med energi og miljøteknologi, olje/gass og maritim. Teamet, som i løpet av året har fått to nye medarbeidere, har hatt særlig fokus på å mobilisere bedrifter med internasjonalt vekstpotensial til å utnytte mulighetene som gis gjennom Miljøteknologiordningen og forskningsog utviklingskontrakter IFU/OFU. Mobiliseringen førte også til et betydelig antall etablerertilskuddssøknader innenfor sektorene, som det blir spennende å følge videre. Det pågår utvikling av mange innovative teknologiløsninger i regionen. Fellesnevnere i mange av prosjektene er løsninger som gir prosesseffektivisering, bedre ressursutnyttelse, har positive miljøeffekter og retter seg mot uforløste markedspotensialer innenfor sine nisjer. Dette reflekteres også i antall SkatteFunnsøknader hvor nærmere 40 prosent av alle søknader er relatert til energi og miljø, olje/gass og maritimsektorene. Dette er en betydelig vekst og en interessant trend. De markedssegmentene som har vært særlig i fokus i 2012 er hydrogen, bølge- og vindkraft, bioenergi og utnyttelse av restavfall, IKT løsninger for energieffektivisering i bygg, overvåknings- og renseteknologier for bedret luft- og vannkvalitet, utvinnings- og lete teknologi samt utstyrsteknologi til olje /gass og maritim næring. Flere aktører melder at markedet for privat investorkapital er preget av en sterkere forsiktighet enn tidligere og dette gir utfordringer i forhold til kapitaltilgang i tidlig utviklingsfase. Protia AS fikk støtte fra Miljøteknologiordningen i 2012 til etablering av pilotanlegg for uttesting av sine nanostrukturerte keramiske membraner til utvinning av kjemikalier og hydrogen. Når det gjelder IFU-ordningen er MagSeis AS inne i et spennende samarbeide med oljeselskapet Lundin AS for utvikling, bygging og pilotering av et system for havbunnsseismikk basert på autonome sensorer. Havbunnsseismikk fra MagSeis AS. Foto: Nanna Wessel Sundt. I regionen har det over tid blitt etablert flere nettverk, både innenfor energi og miljø, maritim og olje/gass, og flere av disse er i ferd med å utvikle seg til sterkere klynger. NCE Smart Energy Markets med utspring i Halden har skapt spennende resultater for sine medlemsbedrifter, og tilført regionens næringsliv over 90 mill. kroner i forskningsmidler. Det pågår et arbeid med å etablere et Arena prosjekt med fokus på kretsløpsbasert avfallshåndtering (fullstendig gjenbruk av materialer og energi fra avfall) der nærmere 30 aktører er engasjert.

5 Vi skal også få flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit. 4. KREATIVE NÆRINGER Norwegian Fashion Institute er et direkte resultat av regional satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. Medlems- og nettverksorganisasjonen skal gjøre norsk mote til en anerkjent merkevare i Norge og i utlandet, samt skape bevissthet om en attraktiv norsk moteindustri. Markeder i Europa, Asia og USA er under bearbeiding gjennom utstrakt kontakt med våre utekontor. Vi ser at norsk mote allerede har oppnådd betydelig nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Under moteuken i København de siste 4 årene har det vært arrangert moteshow som er en del av et langsiktig arbeid for markedsbearbeiding i Danmark. Desember 2012 ble det enighet om at Abelia vil videreføre sekretariatet for Foreningen NFI. Ved å ansette Gisle Mardal som sekretariatsleder har NFI nå en styrket posisjon i en næringslivsorganisasjon rettet mot kunnskap og kreative næringer. Under Abelia vil NFI fortsette å jobbe for en positiv utvikling av mote som en seriøs og verdiskapende næring i Norge. Arena Magica i Østfold er første næringsklynge for aktører innen film, musikk og scene. Prosjektets målsetting er å gi en utvidet forståelse for forretningsutvikling og internasjonalisering i bransjen. Klyngen har 39 medlemmer. Det har vært gjennomført en rekke bransjetreff og studieturer til flere land. Kompetansetiltak som FRAM Magica er igangsatt og bedriftsnettverk er initiert. Forskningsprosjektet Transmedia-dokumentarfilm er etablert, en PhD avhandling med filmproduksjon og workshops i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Det er opprettet gode forbindelser og samarbeid med aktører i Storbritannia for lansering av Gråtass-konseptet som Fantasi-Fabrikken AS står bak. LANDBRUK, MAT, REISELIV OG OPPLEVELSER Landbruk er den største sektoren for Innovasjon Norge i regionen målt i antall saker og er preget av solide bruk med et godt driftsgrunnlag. Innovasjon Norge forvalter de regionale bygdeutviklingsmidler som går til utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. I tillegg til dette forvaltes nasjonale program til bioenergi, tre, grønt reiseliv og lokalmat. I Oslo og Akershus går vel 50 prosent av tilskuddsrammen til det tradisjonelle landbruket, mens i Østfold gikk vel 80 prosent av tilskuddsrammen til tradisjonelt landbruk. I Oslo og Akershus er det derimot større interesse for å satse på tilleggsnæring. Av de tradisjonelle næringene er det melk/storfekjøtt som har mottatt mest av rammen. "Inn på tunet" er den tilleggsnæringen som har mottatt mest til investeringer og flest etablerertilskudd. Innovasjon Norge medvirker aktivt sammen med partnerskapet til utvikling av regionalt bygdeutviklingsprogram i fylkene. Den nye landbruksmeldingen Velkommen til bords legger viktige føringer for landbrukssatsingen. For første gang ble det i 2012 delt ut særskilt Bygdeutviklingspris for Oslo. Abildsø Gård AS med både lokal matproduksjon og vertskapstilbud vant prisen. Både byråd Elvestuen og Landbruks- og Matminister Slagsvold Vedum sto for prisoverrekkelsen som fant sted under åpning av Mathallen Vulkan i Oslo. Abildsø Gård AS, som drives av Tone Welhaven Føyen og Asgeir Føyen, ligger ved Østensjøvannet miljøpark. På gården foredler paret egenproduserte råvarer, honning, epler og poteter. De er i ferd med å åpne gårdsbutikk og kafe. Abildsø Gård AS gir folk en fantastisk mulighet til å oppleve og faktisk ta del i moderne, effektiv norsk landbruksdrift. Driften rommer mer enn matproduksjon. Paret åpner gården for skoleungdom som trenger en annerledes skoledag, gjennom tiltaket Inn på tunet. De samarbeider også med NAV for å kunne tilby arbeidstrening, og på denne måten forebygge frafall fra arbeidsliv og samfunn. Gården bidrar til skjøtsel og utvikling av lokalområdet gjennom Østensjø miljøpark. Abildsø Gård AS vant Bygdeutviklingsprisen for Oslo. Fra høyre, Juryleder Ivar G. Karlsen, Tone Welhaven Føyen, Asgeir Føyen og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Innovasjon Norge Sulerud Gård, ved Anne Marie og Terje Gulbrand Romsaas, i Sørum vant Bygdeutviklingsprisen i Akershus for Prisvinnerne driver dyrking og foredling av potet for blant annet restaurantbransjen. Anne Marie og Terje G. Romsaas har bygget opp potetproduksjonen på Sulerud Gård gjennom mange år og de har hele veien hatt fokus på videreforedling. Potetene sorteres, skrelles og kokes, det lages mandel sous-vides poteter i julebordsesongen og skrelte poteter til industri. Potetene forlater gården i mange varianter som for eksempel båter, skiver, risole, terne, staver og selvfølgelig hele poteter. Vinner av Bygdeutviklingsprisen i Akershus 2012 ble Sulerud Gård. Fra venstre: Juryleder Ivar G. Karlsen, Terje G. Romsaas og Anne Marie Romsaas. Foto: Innovasjon Norge Markedet er hovedsakelig restauranter, hoteller, grossister og storkjøkken i Oslo- og Gardermoen-området. Romsaas tar selv hånd om hele verdikjeden. I tillegg til å produsere og videreforedle potetene tar de også hånd om distribusjonen og får dermed en tett kundedialog og en effektiv markedsføring. Ved å videreforedle sin volumproduksjon og ta hånd om hele verdikjeden er det mulig for Sørumbedriften å ta ut en merverdi på sin produksjon.

6 Gårdens bioenergianlegg dekker det meste av energibehovet til koking av potetene og annet energibehov på gården. Vinneren har oppnådd god lønnsomhet, de satser på jordbruket som en levevei og sysselsetter 3 personer på heltid. Stene Store ved Mona Skogen i Fredrikstad mottok Bygdeutviklingsprisen i Østfold for sin "Inn på tunet" satsing. Bedriften gir et viktig, og etterspurt tilbud til personer som er i en vanskelig livssituasjon og hvor sykdom har ført til at de har mistet sine tidligere sosiale funksjoner. Som en direkte effekt av tilbudet som denne bedriften gir, blir innleggelser på sykehjem utsatt og brukerne får en økt livskvalitet. Dette gir samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst. Bedriften har etablert det første "Inn på tunet"-tilbudet til yngre personer med demens i Østfold. Dette er nå en lønnsom bedrift, som sysselsetter totalt fem kvinner med til sammen 2,5 årsverk. Gårdens og lokalmiljøets ressurser står sentralt i tilbudet, til stor glede for brukergruppen. Bedriften bruker også nærområdet aktivt, og påtar seg arbeidsoppgaver som ganger fellesskapet i nærområdet, blant annet ved å rydde turstier for kommunen. STATISTIKK FOR BEVILGNINGER FRA OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Oslo Akershus Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 6,8 - Innovasjonslån og garantier 78,4 22,8 Tilskudd regional utvikl./etabl. 9,1 13,1 Nettverk, profilering og reiseliv 15,8 10,0 Landsdekkende etabl. tilskudd 19,1 4,1 Tilskudd landbruk 8,1 9,1 Miljøteknologiprogrammet 7,5 11,8 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 44,6 56,8 Andre tilskudd 13,7 16,8 Sum innvilget 203,1 144,5 Utdeling av årets BU-pris til Stene Store. Fra høyre, styreleder Innovasjon Norge Oslo Akershus og Østfold Ivar G. Karlsen, Mona E Skogen og Ketil Hermansen. Foto: Innovasjon Norge/Ann-Mari Skinne Det har vært større aktivitet på lokalmatprogrammet dette året. Satsing på lokal mat og reiseliv gjennom Regional Matkultur er en viktig satsing i et marked med voksende interesse for lokal mat og foredling. BEVILGNINGER I LØPET AV ÅRET Finansieringsvirksomheten i Oslo, Akershus og Østfold er preget av nyskapingsprosjekter. En typisk kunde er en bedrift i tidlig fase, med vekt på produktutvikling, markedsorientering og tidlig kommersialisering. Tilgjengelige midler til utvikling av nyskapende næringsliv i regionen er begrenset i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til potensialet, og i forhold til regionens behov for å utvikle et mer innovativt og verdiskapende næringsliv. Østfold Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 39,3 15,2 Innovasjonslån og garantier 7,9 13,4 Tilskudd regional utvikl./etabl. 4,7 3,6 Nettverk, profilering og reiseliv 6,2 0,8 Landsdekkende etabl. tilskudd 7,3 4,6 Tilskudd landbruk 24,3 20,2 Miljøteknologiprogrammet 8,2 22,0 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 15,6 17,2 Andre tilskudd 3,3 6 Sum innvilget 116, Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 205,4 43,8 Innovasjonslån og garantier 1,0 20,3 Tilskudd regional utvikl./etabl. 7,9 8,4 Nettverk, profilering og reiseliv 12,6 5,5 Landsdekkende etabl. tilskudd 3,5 0,3 Tilskudd landbruk 23,7 24,4 Miljøteknologiprogrammet 3,4 4,6 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 7,2 2,8 Andre tilskudd 11,7 4,8 Sum innvilget 276,4 114,9 Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Adresse i Oslo: Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0103 Oslo, Norge Adresse i Østfold: Rådmann Sirasvei 2 Postboks Grålum Tel.:

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold.

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold. Innovasjon Norge Eierskiftealliansen 17.02.2016 Ulrik Hammervold www.innovasjonnorge.no Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter

Detaljer

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt

Detaljer

www.innovasjonnorge.no Go Global Norden Kom i gang! Hanne Wetland Lykke Gill Haanshuus Gøril E Selvik Danske Bank Bergen 19.1.2017 www.innovasjonnorge.no Program Hvem er du? Og Hvem er vi? Hva kan IN bistå

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Trefiber Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Vi utløser bærekraftige innovasjoner 2 Innovasjon Norges Bioøkonomisatsing Innovasjon i samspill Et

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Næringslivet i Trondheimsregionen

Næringslivet i Trondheimsregionen Næringslivet i Trondheimsregionen Stein Ivar Strøm 17.03.16 www.innovasjonnorge.no Oppdragene Ny strategi for Innovasjon Norge Visjon: delmål 6 strategiske perspektiver Vi skal bidra til til verdiskapende

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Alfred Øverland

Alfred Øverland Alfred Øverland alove@innovasjonnorge.no +47 99 27 49 00 Agenda Innovasjon Norge/nasjonale utfordringer og oppdrag Våre internasjonale fortrinn Innovasjon Norges tjenester Lokale leveranser 2016 Mine beste

Detaljer

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Innovasjon Norge Rogaland www.innovasjonnorge.no Fokusområder Entreprenørskap Vekstbedrifter Klynger / innovasjonsmiljø/ nettverk Photo: Steinsvik AS 5

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy Gardermoen 29.04.14 Yngve Foss Europa i global konkurranse Krisen: Europa og dens regioner møter nye utfordringer for å komme ut av

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

WORKSHOP 3. februar 2014

WORKSHOP 3. februar 2014 WORKSHOP 3. februar 2014 Næringsrettet energiforskning VEKST I BEDRIFTER Roger Hatling, seniorrådgiver Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts-og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte Innovasjon Norges finansielle virkemidler 28. mai 2015 www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte 28.05.15 «Finansielle tjenester og erfaringer» www.innovasjonnorge.no Drømmeløftet 3 Fra særstilling

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Innovasjon Norge kan bidra. Workshop mobiliseringsprosjekt «Trefiber»: For fra trær

Innovasjon Norge kan bidra. Workshop mobiliseringsprosjekt «Trefiber»: For fra trær Innovasjon Norge kan bidra Workshop mobiliseringsprosjekt «Trefiber»: For fra trær Bioøkonomien kommer nå! Overgangen til bioøkonomi kan åpne dørene for stor norsk verdiskaping. Innovasjon Norge rigger

Detaljer

Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014

Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014 Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014 Vi gir lokale ideer globale muligheter! Tett på bedriftene der de bor og tett på kundenes markeder Kontorer

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning

Innholdsfortegnelse. Innledning 2011 Våre kontorer Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 1 Hedmark 7 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 15 Telemark 19 Agder 22 Rogaland 25 Hordaland 28 Sogn og Fjordane 31

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

www.innovasjonnorge.no Go Global Kom i gang! Ragnhild Espeland Eirik V. W. Lønning Stavanger Næringsforening 13. jan. 2017 www.innovasjonnorge.no Verden har kommet med sin «bestilling» EU KET s - Key Enabling

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Setesdalskonferansen IN Agder Sveinung Hovstad

Setesdalskonferansen IN Agder Sveinung Hovstad Setesdalskonferansen 2017 IN Agder Sveinung Hovstad 1. Flere gode grundere 2. Flere vekstbedrifter 3. Mer innovative næringsmiljøer www.innovasjonnorge.no Noen særnorske utfordringer! Ensidig næringsstrukturer

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon = å skape ny verdi «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller

Detaljer

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi Teknologiske løysingar enkeltindivid kan nyttiggjere seg av for å; - auke eigenmeistring/vere

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer