Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD"

Transkript

1 Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet bedre, og hvordan de kan utnytte sitt internasjonale potensial til økt verdiskaping og vekst i Norge. I 2012 har vi satt marked på agendaen både for nye og etablerte bedrifter. Grunnlaget for bedriftens internasjonale suksess legges tidlig. VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER I Innovasjon Norge arbeider mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik at en idé kan bli en forretningssuksess. Det er viktig å identifisere bedrifter og avdekke vekstpotensial i tidlig fase. Gjennom hele 2012 har vi hatt stort fokus på å nå ut med vårt budskap og våre tjenester til gründere. Informasjonsmøter samlet nærmere 300 deltakere i Oslo og på Grålum. I 2012 ble 125 gründere tildelt etablerertilskudd i regionen, mot 67 i Beløpet de kunne dele mellom seg var også rekordstort, hele 43 mill. kroner. Flere gründere har lært hvordan de kan utvikle gode forretningsmodeller, og flere benyttet seg av våre rådgivningstjenester i Norge og ved våre utekontor. 8 gründere fra 6 av de mest lovende bedriftene deltok på vår entreprenørskapsskole GET (Global Entrepreneurship Training ) i Boston og 13 gründere fra 7 bedrifter fikk et 4 ukers opphold i vår Tech Incubator i San Fransisco. Innovasjon Norge følger bedriftene over lang tid, og tilbyr tjenester som er tilpasset behov i ulike faser. Kunder i regionen har benyttet seg av en rekke av våre tjenester innenfor finansiering, kompetanse, nettverk, rådgivning og profilering. Forsknings- og utviklingskontrakter er det viktigste finansielle verktøyet for innovasjon og markedsorientering. Antall prosjekter gikk noe opp i 2012, men totale bevilgninger gikk ned som følge av at prosjektene var mindre. Økonomisk stagnasjon i viktige markeder har ført til en noe avventende holdning. Privat kapitaltilgang har også vært en stor utfordring. Store deler av nyskapingen i regionen er kapitalintensiv. Dette har vært synlig i alle sektorer, men særlig innenfor bioteknologi hvor det er lange innovasjonsløp. Men vi ser også at gode prosjekter med stort potensial klarer å reise kapital. Dette gjelder særlig bedrifter og gründere som retter seg inn mot offshorenæringen. Todelingen i norsk økonomi gjør seg derfor gjeldende også på Østlandet, med god etterspørsel etter nye tjenester og løsninger for offshore både nasjonalt og internasjonalt. Kontoret ivaretar nasjonale og regionale fellesfunksjoner innenfor EU-rådgivning og bilaterale EØS-programmer. REGIONSTYRET Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Regionstyret skal bidra til at Innovasjon Norge arbeider godt regionalt og bidrar til å utløse de tre fylkenes særlige potensiale. Regionstyret har funksjoner innenfor strategiutvikling, bevilgningsfullmakter, kontroll og oppfølging av regionkontorets virksomhet behandlet styret 112 saker. 39 av disse var finansieringssaker. Regionstyret har i 2012 bestått av styrelder Ivar G. Karlsen, næringslivsleder; nestleder Kristin Misund, forskningsdirektør; Arne Øren, tidl. fylkesordfører; Bente Roer, bonde; Vidar Sannerhaugen, innovasjonsdirektør; Bjarte Reve, kommunikasjonsdirektør; Solveig Schytz, fylkespolitiker; Kirsti Kierulf, gründer og IT-leder. Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner, Fylkesmannen v/landbruksdirektøren i hhv. Oslo, Akershus og Østfold, samt Norges Forskningsråd er representert ved observatører. Regionstyret gjennomførte i 2012 en studietur til København og Lund for å besøke Innovasjon Norges utekontor og utveksle erfaringer fra innovasjonsarbeid. REGIONKONTORET Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold dekker tre fylker med tilsammen 29 prosent av landets befolkning. Nær 50 prosent av Norges FoU-investeringer foregår i regionen. Kontorets bemanning og økonomiske rammer kunne vært større og bedre tilpasset regionens potensiale var preget av stabilitet i rammevilkårene, etter store kutt i Innovasjon Norges administrasjonsbudsjett året før. Kontoret har 32 medarbeidere. Regionkontoret har to kontorsteder, i Oslo og i Sarpsborg. Regionstyret på studietur til Lund for å hente kunnskap og ideer fra svenskenes arbeid med innovasjon. Foto: Innovasjon Norge/Ola Kr. Rusaanes

2 Vi skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon både for bedrifter og enkeltprodukter REGIONALT SAMARBEID FOR INNOVASJON Det regionale partnerskapet, ledet av hhv. Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner er en viktig samarbeidsarena for å nå omforente mål for næringsutvikling. Gjennom Regionalt Innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus samarbeider partnerskapet om entreprenørskap, utvikling av innovasjonsmiljøer og profilering av regionens næringsliv. Innovasjon Norge bevilget 4,4 mill. kroner direkte til prosjekter over RIP i Innovasjon Norges øvrige bevilgninger støtter også de regionale strategiene på en eller flere måter, for eksempel gjennom NCE og ARENA-programmene og internasjonale nettverks- og profileringsaktiviteter. I Østfold er de regionale satsingene samlet i Kompetanseoffensiven og i bransjestrategier for kultur og opplevelsesnæringene, inklusive reiseliv. Til nettverk, profilering og reiseliv-programmer ble det i sum for alle tre fylkene innvilget 34,6 mill. kroner. Dette er mer enn det dobbelte fra året før. Innovasjon Norge bidrar til Forskningsrådets regionale programmer VRI og Regionale Forskningsfond, gjennom deltakelse i strategiarbeid, i styringsgrupper og evaluering av prosjekter. I Østfold bidrar vi også med utleie av prosjektleder til VRI-prosjektet Bærekraftig rehabilitering av bygg. Oslo Innovation Week Oslo Innovation Week, OIW er partnerskapets fyrtårn i Oslo og Akershus og er en uke spekket med innovasjonsaktiviteter. I 2012 var det i alt 35 arrangementer som trakk ca deltakere, en vesentlig økning fra tidligere år. Innovasjonskvelden i Oslo Rådhus er arena for utdeling av regionale priser til innovativ ungdom, gründere og bedrifter. Innovasjon Norge bevilget i ,1 mill. kroner til prosjektledelse, profilering og delarrangement. ENTREPRENØRSKAP Antall nyetableringer i Norge økte også i 2012, men ikke så mye som året før. Samtid ble tallet på slettinger redusert, slik at netto tilvekst er positiv. Nesten en tredjedel av alle norske nyregistreringer fant sted i Oslo og Akershus. Global Entrepreneurship Monitor måler entreprenøriell aktivitet i flere land. Norge skårer høyt på befolkningens deltakelse i tidligfase entreprenøriell aktivitet. Akershus topper denne listen av fylker i Norge, med Østfold på andre og Oslo på 4. plass. 11 prosent av regionens befolkning deltar i tidligsfase bedrifter. Utfordringen for hele landet er at bare en prosent av bedriftene har vekstambisjoner, her målt som flere enn 20 medarbeidere etter fem år. Tre prosent av bedriftene står for hele 60 prosent av veksten. Osloregionen står for tyngden av FoU-investeringer i Norge, med store forventninger som kommersialisering og vekst i næringslivet. Dessverre kommer svært få av søknadene til Innovasjon Norge fra disse miljøene. Relativt sett er det langt flere slike søknader til kontoret vårt i Trondheim enn i Oslo. Det er også stor forskjell på kommersialiseringsaktivitet ved UIO og Kjellermiljøet, der disse miljøene plasserer seg i hver sin ende av skalaen med Kjeller på topp. Det er derfor viktig å sette kommersialiering av FoU på kartet i regionen. Vårt arbeid med entreprenørskap spenner vidt, fra den enkelte gründer, til samarbeid med innovasjonsmiljøer knyttet til FoU og kunnskapsmiljøene. Det er en utfordring at tjenestene våre blir undervurdert på grunn av begrensningen i rammene. I 2012 besluttet vi derfor å lyse ut midlene med tre søknadsfrister gjennom året for økt synliggjøring. I tillegg til etablerertilskudd er særlig rådgivning gjennom forretningsmodellering, IPR og internasjonal markedskunnskap viktig å nå ut med til vekstgründerne så tidlig som mulig. Vår mentorordning som leveres av Connect Norge er også ettertraktet, og i løpet av de to siste årene har 44 unge gründere i regionen fått en erfaren mentor for ett år. Innovasjon Norge har fått betydelig økning i tilskuddsmidler til etablerere i I Oslo, Akershus og Østfold ble det tildelt 42,8 mill. kroner i etablerertilskudd til 125 bedrifter i 2012, mot 19,3 mill. kroner i tilskudd til 69 nyetablerte bedrifter i Mange av de nyetablerte bedriftene er avanserte kunnskaps- og FoU-baserte bedrifter, med lang inkubasjonstid og stort kapitalbehov. I Østfold har vi mobilisert gjennom Mulighetskonferansen og Gründerdagen, Gründerdagen vil bli et årlig arrangement. I Oslo og Akershus samarbeider vi med Innovasjonsmiljøene om gründerrettede programmer og aktiviteter, herunder Connect og ulike vekst- og kompetanseprogrammer for gründere. 21 personer fra 13 bedrifter deltok på våre egne kompetanseprogram, Global Entrepreneurship Training (GET) som gjennomføres årlig i Boston og Tech Incubator (TINC) som arrangeres to ganger årlig for gründerbedrifter i San Fransisco. Tilbudene har henholdsvis 1 og 4 ukers varighet, med for- og etterarbeid hjemme i Norge. Entreprenørskapsprosjekt i Østfold og Follo For å mobilisere til økt aktivitet og utløse et større potensiale fra Ås-miljøet, startet Innovasjon Norge opp et eget entreprenørskapsprosjekt i Østfold og Follo, i samarbeid med fylkeskommunene. Det er ansatt egen prosjektleder som samarbeider med 1. linjetjenesten, innovasjonsmiljøene og Campus Ås. Gründerdagen på Inspiria ble arrangert i oktober og det ble invitert til konkurranse om et etablerertilskudd som ble vunnet av Berit Bjugan Aam/BioChos. Gjennom prosjektets første driftsår er det gjennomført flere aktiviteter med mange engasjerte gründere. Kvinnesatsing Innovasjon Norge har klare mål om økt kvinneandel blant gründere, bedriftsledere og i styrene. Vel 35 prosent av innvilgede regionale etablerertilskudd går til prosjekter som betegnes som kvinnerettet. Dette er en nedgang fra forårets 51 prosent og ligger under vår nasjonale målsetting, men tallene varierer fra år til år. I Østfold var kvinneandelen 38 prosent, mens for Oslo og Akershus var den på hhv. 35 og 32 prosent. For å mobilisere flere kvinner støttes flere prosjekter. Innovasjon Norge er samarbeidspartner og medfinansiør av Female Future og Global Future programmene i regi NHO, og det SIVA-initierte Kvinnovasjon som omfatter Østfold og Follo.

3 Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden, er det lett å komme i kontakt med oss. I tillegg til Innovasjon Norges eget mentorprogram, støttes et eget program for kvinner i Østfold. NCE Smart klyngen i Halden har egen kvinnesatsing. Prosjektene har et høyt aktivitetsnivå og stor oppslutning fra kvinnelige gründere i hele regionen ÅRETS GRÜNDERKVINNE Årets gründerkvinne 2012 gikk dette året til en gründer fra Østfold. Siri Skøyen etablerte teknologiselskapet Comlight AS i Selskapet har utviklet teknologi for sensorstyrt vegbelysning. Prisen er på 1 mill. kroner og gir i tillegg verdifull pressedekning. Konkurransen er et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge. Hovedmålet med prisen er å løfte frem gode rollemodeller for å stimulere til mer entreprenørskap blant kvinner i Norge. Samtidig ønsker vi å øke antall kvinnelige vekstbedrifter. Årets gründerkvinne 2012 var Siri Skøyen fra Comlight AS. Foto: AnnHelen foto VEKST I BEDRIFTER Både oppstarts- og etablerte bedrifter er avhengig av markeder i utlandet for kunne vokse. Det handler om å finne samarbeidspartnere i flere land, hente inn kunnskap og ekspertise, og sende nordmenn ut for samspille med fremmede kulturer. Innovasjon Norges over 30 kontor i utlandet legger til rette for og støtter bedrifters inngang i internasjonale markeder. Kunder som ønsker å realisere sitt internasjonale vekstpotensial kan nå få et kundeteam i Innovasjon Norge, med kunderådgivere både fra eget fylke og utekontor tilpasset bedriftens behov. Det ble inngått 30 slike avtaler med kunder i vår region i De finansielle tjenestene er sentrale tjenester for nyskapende bedrifter. IFU/OFU-kontrakter, tilskudd til utvikling i partnerskap med krevende kunde, er den viktigste støtteordningen i regionen for finansiering av bedrifters tidlige vekstfase. I alt ble det bevilget 67 mill. kroner over denne rammen til bedrifter i Oslo, Akershus og Østfold, en markert nedgang fra året før. Antallet saker var imidlertid høyere i 2012; 51, mot 40 i Det betyr at det var mange relativt små saker. Søkere med store prosjekter uteble. Bedriftene i fylkene utnytter fortsatt SkatteFUNN godt, og sto bak 1/3 av alle innvilgede søknader i NÆRINGSKLYNGER I OSLOREGIONEN Innovasjon Norge rekrutterer hvert år bedrifter til klynger, nettverk og kompetanseprogrammer. Osloregionen har sterke næringsklynger innen flere sektorer. De viktigste klyngene vi jobber aktivt med er 1. HELSE Helse og biovitenskap, herunder medisinsk teknologi og omsorgsteknologi IKT Energi og miljøteknologi Olje/gass og maritime næringer ATM - flykontrollteknologi Kreative næringer Tyngdepunktet for Innovasjon Norges helsesatsing ligger i Osloregionen. Vi har finansiert en tredjedel av alle Innovasjon Norges helseprosjekter og har vært sentrale i å løfte frem en samlet nasjonal satsing på velferdsteknologi. Vi har støttet flere bedrifter med prosjekter innen velferdsteknologi, og ser at de møter et krevende marked preget av offentlige innkjøpere. Av prosjekter i region er prosjektet Åpen linje med Hospital IT og Lovisenberg interessant å løfte fram. Prosjektet ble avsluttet ila. året og Hospital IT er på vei til å få kommersiell suksess og har allerede vunnet de første kontraktene på dette. Det Fredrikstad baserte firma Dignio har også et spennende omsorgsteknologiprosjekt som oppnådde IFU-støtte i Kommunene Bærum, Sarpsborg og Fredrikstad er aktive samarbeidspartnere innenfor omsorgsteknologi og har flere prosjekter vi følger opp videre. Nytt Østfoldsykehus Det bygges nytt sykehus i Østfold (SØ) som skal stå klart i 2015/2016. Innovasjon Norge bidro i løpet av 2011 til å sette innovasjon på dagsorden, SØ har tatt dette videre i 2012 og arbeidet med innovasjon er nå helt innarbeidet i sykehusets drift. Vi finansierer en tredjedel av lønnen til en innovasjonsmedarbeider ved SØ (resterende to tredjedeler dekkes likt av Helse Sør-Øst og SØ). Det er så langt vurdert en rekke potensielle innovasjonsprosjekter. Prosjektet som har kommet lengst er knyttet til spillteknologi, som simulerer det nye sykehuset. Neste trinn i dette prosjektet er å kunne trene samhandling før de flytter inn i det nye sykehuset. Innovasjon Norge har gjennom 2012 kjørt et nasjonalt Navigatorprosjekt for bedrifter innen Medtek og ehelse. Programmet skal styrke bedriftene i sitt arbeid mot markeder i Asia/Kina. Av totalt åtte deltakerbedrifter er fem fra vår region. Det er nå avholdt fem samlinger og siste samling vil avholdes før sommeren Det er jobbet godt i prosjektet og flere av bedriftene har hatt stor suksess med deltakelsen. Arbeidet til bedriften, PubGene, er dokumentert gjennom NRK-serien Idealistene. I TV-serien følger vi selskapet og Werner Christie som åpner dørene til verdens ledende genombedrift i Kina.

4 Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke og profilere norsk næringsliv i Norge og i utland. Helseklyngene vokser NCE Oslo Cancer Cluster (OCC) har en svært positiv utvikling. Næringsklyngen som har vokst til 68 medlemmer, har befestet sin rolle som kreftklyngen i Norge og har arrangert flere meget gode møteplasser. OCC ble godkjent som NCE prosjekt i OCC har jobbet i flere år med å få bygget en Innovasjonspark på Montebello vis-a-vis forskningsbygget. Dette arbeidet er nå kronet med suksess og byggingen er i gang. ARENA klyngen Oslo Medtech (OMT) har hatt en fantastisk utvikling i OMT har hatt en kraftig økning i antall medlemmer og er nå oppe i 137. Klyngeledelsen har et høyt aktivitetsnivå og har avholdt et meget stort antall arrangementer som også bidrar til å skape samarbeidsrelasjoner mellom bedriftene. OMT har også knyttet en rekke sterke bånd til internasjonale søsterklynger, og internasjonaliseringsaktiviteter for enkelt bedriftene ble i 2012 lagt på et høyt nivå. På slutten av året kom det flere søknader om bedriftsnettverk. Dette er positivt og indikerer at klyngearbeidet er fruktbart. 2. IKT IKT-næringen er betydelig i vår region. Dette kommer til uttrykk på flere måter, men tydeligst ved at 50 prosent av alle SkatteFUNN saker innenfor IKT kommer fra bedrifter i Oslo, Akershus eller Østfold. Tilsvarende utgjør IKTprosjekter en stor del av søknadene på etablerertilskudd. Det er sterke bransjeforeninger på området, med IKT- Norge som en vesentlig aktør. Innovasjon Norge har et godt samarbeid med IKT-Norge på flere områder, hvorav deltakelse på fagmessen Mobile World Congress i Barcelona er det mest sentrale. Vi har p.t. ingen klynge som fokuserer på IKT-bedrifter, og det har vært vanskelig å identifisere drivere for en slik klynge. Imidlertid er IKT en viktig del av alle næringsklynger og slik sett en mer integrert sektor. Vi har i høst startet arbeidet med å kartlegge grunnlaget for en egen IKT-klynge i vår region. Målet med dette arbeidet er i første omgang å finne områder som er egnet for å videreutvikle til klynger som kan sende gode søknader til våre klyngeprogrammer. En vesentlig andel av norske bedrifter som arbeider med dataspill har tilhold i regionen. Vi har gjennom 2012 arbeidet med et NAVIGATOR-prosjekt for spill- og filmbedrifter. Det er en tydelig trend at spillteknologi nå utvikles for bruk i ulike samfunnssektorer. Dette kommer til uttrykk gjennom flere spillprosjekter mot helse og undervisning. I helse-sektoren er det et stort uforløst effektivitetspotensial og vi ser nå at stadig flere IKT-selskaper ønsker å posisjonere seg inn mot helsesektorene. 3. ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, OLJE/GASS OG MARITIM Det har vært et aktivt år for teamet som har arbeidet med energi og miljøteknologi, olje/gass og maritim. Teamet, som i løpet av året har fått to nye medarbeidere, har hatt særlig fokus på å mobilisere bedrifter med internasjonalt vekstpotensial til å utnytte mulighetene som gis gjennom Miljøteknologiordningen og forskningsog utviklingskontrakter IFU/OFU. Mobiliseringen førte også til et betydelig antall etablerertilskuddssøknader innenfor sektorene, som det blir spennende å følge videre. Det pågår utvikling av mange innovative teknologiløsninger i regionen. Fellesnevnere i mange av prosjektene er løsninger som gir prosesseffektivisering, bedre ressursutnyttelse, har positive miljøeffekter og retter seg mot uforløste markedspotensialer innenfor sine nisjer. Dette reflekteres også i antall SkatteFunnsøknader hvor nærmere 40 prosent av alle søknader er relatert til energi og miljø, olje/gass og maritimsektorene. Dette er en betydelig vekst og en interessant trend. De markedssegmentene som har vært særlig i fokus i 2012 er hydrogen, bølge- og vindkraft, bioenergi og utnyttelse av restavfall, IKT løsninger for energieffektivisering i bygg, overvåknings- og renseteknologier for bedret luft- og vannkvalitet, utvinnings- og lete teknologi samt utstyrsteknologi til olje /gass og maritim næring. Flere aktører melder at markedet for privat investorkapital er preget av en sterkere forsiktighet enn tidligere og dette gir utfordringer i forhold til kapitaltilgang i tidlig utviklingsfase. Protia AS fikk støtte fra Miljøteknologiordningen i 2012 til etablering av pilotanlegg for uttesting av sine nanostrukturerte keramiske membraner til utvinning av kjemikalier og hydrogen. Når det gjelder IFU-ordningen er MagSeis AS inne i et spennende samarbeide med oljeselskapet Lundin AS for utvikling, bygging og pilotering av et system for havbunnsseismikk basert på autonome sensorer. Havbunnsseismikk fra MagSeis AS. Foto: Nanna Wessel Sundt. I regionen har det over tid blitt etablert flere nettverk, både innenfor energi og miljø, maritim og olje/gass, og flere av disse er i ferd med å utvikle seg til sterkere klynger. NCE Smart Energy Markets med utspring i Halden har skapt spennende resultater for sine medlemsbedrifter, og tilført regionens næringsliv over 90 mill. kroner i forskningsmidler. Det pågår et arbeid med å etablere et Arena prosjekt med fokus på kretsløpsbasert avfallshåndtering (fullstendig gjenbruk av materialer og energi fra avfall) der nærmere 30 aktører er engasjert.

5 Vi skal også få flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit. 4. KREATIVE NÆRINGER Norwegian Fashion Institute er et direkte resultat av regional satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. Medlems- og nettverksorganisasjonen skal gjøre norsk mote til en anerkjent merkevare i Norge og i utlandet, samt skape bevissthet om en attraktiv norsk moteindustri. Markeder i Europa, Asia og USA er under bearbeiding gjennom utstrakt kontakt med våre utekontor. Vi ser at norsk mote allerede har oppnådd betydelig nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Under moteuken i København de siste 4 årene har det vært arrangert moteshow som er en del av et langsiktig arbeid for markedsbearbeiding i Danmark. Desember 2012 ble det enighet om at Abelia vil videreføre sekretariatet for Foreningen NFI. Ved å ansette Gisle Mardal som sekretariatsleder har NFI nå en styrket posisjon i en næringslivsorganisasjon rettet mot kunnskap og kreative næringer. Under Abelia vil NFI fortsette å jobbe for en positiv utvikling av mote som en seriøs og verdiskapende næring i Norge. Arena Magica i Østfold er første næringsklynge for aktører innen film, musikk og scene. Prosjektets målsetting er å gi en utvidet forståelse for forretningsutvikling og internasjonalisering i bransjen. Klyngen har 39 medlemmer. Det har vært gjennomført en rekke bransjetreff og studieturer til flere land. Kompetansetiltak som FRAM Magica er igangsatt og bedriftsnettverk er initiert. Forskningsprosjektet Transmedia-dokumentarfilm er etablert, en PhD avhandling med filmproduksjon og workshops i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Det er opprettet gode forbindelser og samarbeid med aktører i Storbritannia for lansering av Gråtass-konseptet som Fantasi-Fabrikken AS står bak. LANDBRUK, MAT, REISELIV OG OPPLEVELSER Landbruk er den største sektoren for Innovasjon Norge i regionen målt i antall saker og er preget av solide bruk med et godt driftsgrunnlag. Innovasjon Norge forvalter de regionale bygdeutviklingsmidler som går til utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. I tillegg til dette forvaltes nasjonale program til bioenergi, tre, grønt reiseliv og lokalmat. I Oslo og Akershus går vel 50 prosent av tilskuddsrammen til det tradisjonelle landbruket, mens i Østfold gikk vel 80 prosent av tilskuddsrammen til tradisjonelt landbruk. I Oslo og Akershus er det derimot større interesse for å satse på tilleggsnæring. Av de tradisjonelle næringene er det melk/storfekjøtt som har mottatt mest av rammen. "Inn på tunet" er den tilleggsnæringen som har mottatt mest til investeringer og flest etablerertilskudd. Innovasjon Norge medvirker aktivt sammen med partnerskapet til utvikling av regionalt bygdeutviklingsprogram i fylkene. Den nye landbruksmeldingen Velkommen til bords legger viktige føringer for landbrukssatsingen. For første gang ble det i 2012 delt ut særskilt Bygdeutviklingspris for Oslo. Abildsø Gård AS med både lokal matproduksjon og vertskapstilbud vant prisen. Både byråd Elvestuen og Landbruks- og Matminister Slagsvold Vedum sto for prisoverrekkelsen som fant sted under åpning av Mathallen Vulkan i Oslo. Abildsø Gård AS, som drives av Tone Welhaven Føyen og Asgeir Føyen, ligger ved Østensjøvannet miljøpark. På gården foredler paret egenproduserte råvarer, honning, epler og poteter. De er i ferd med å åpne gårdsbutikk og kafe. Abildsø Gård AS gir folk en fantastisk mulighet til å oppleve og faktisk ta del i moderne, effektiv norsk landbruksdrift. Driften rommer mer enn matproduksjon. Paret åpner gården for skoleungdom som trenger en annerledes skoledag, gjennom tiltaket Inn på tunet. De samarbeider også med NAV for å kunne tilby arbeidstrening, og på denne måten forebygge frafall fra arbeidsliv og samfunn. Gården bidrar til skjøtsel og utvikling av lokalområdet gjennom Østensjø miljøpark. Abildsø Gård AS vant Bygdeutviklingsprisen for Oslo. Fra høyre, Juryleder Ivar G. Karlsen, Tone Welhaven Føyen, Asgeir Føyen og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Innovasjon Norge Sulerud Gård, ved Anne Marie og Terje Gulbrand Romsaas, i Sørum vant Bygdeutviklingsprisen i Akershus for Prisvinnerne driver dyrking og foredling av potet for blant annet restaurantbransjen. Anne Marie og Terje G. Romsaas har bygget opp potetproduksjonen på Sulerud Gård gjennom mange år og de har hele veien hatt fokus på videreforedling. Potetene sorteres, skrelles og kokes, det lages mandel sous-vides poteter i julebordsesongen og skrelte poteter til industri. Potetene forlater gården i mange varianter som for eksempel båter, skiver, risole, terne, staver og selvfølgelig hele poteter. Vinner av Bygdeutviklingsprisen i Akershus 2012 ble Sulerud Gård. Fra venstre: Juryleder Ivar G. Karlsen, Terje G. Romsaas og Anne Marie Romsaas. Foto: Innovasjon Norge Markedet er hovedsakelig restauranter, hoteller, grossister og storkjøkken i Oslo- og Gardermoen-området. Romsaas tar selv hånd om hele verdikjeden. I tillegg til å produsere og videreforedle potetene tar de også hånd om distribusjonen og får dermed en tett kundedialog og en effektiv markedsføring. Ved å videreforedle sin volumproduksjon og ta hånd om hele verdikjeden er det mulig for Sørumbedriften å ta ut en merverdi på sin produksjon.

6 Gårdens bioenergianlegg dekker det meste av energibehovet til koking av potetene og annet energibehov på gården. Vinneren har oppnådd god lønnsomhet, de satser på jordbruket som en levevei og sysselsetter 3 personer på heltid. Stene Store ved Mona Skogen i Fredrikstad mottok Bygdeutviklingsprisen i Østfold for sin "Inn på tunet" satsing. Bedriften gir et viktig, og etterspurt tilbud til personer som er i en vanskelig livssituasjon og hvor sykdom har ført til at de har mistet sine tidligere sosiale funksjoner. Som en direkte effekt av tilbudet som denne bedriften gir, blir innleggelser på sykehjem utsatt og brukerne får en økt livskvalitet. Dette gir samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst. Bedriften har etablert det første "Inn på tunet"-tilbudet til yngre personer med demens i Østfold. Dette er nå en lønnsom bedrift, som sysselsetter totalt fem kvinner med til sammen 2,5 årsverk. Gårdens og lokalmiljøets ressurser står sentralt i tilbudet, til stor glede for brukergruppen. Bedriften bruker også nærområdet aktivt, og påtar seg arbeidsoppgaver som ganger fellesskapet i nærområdet, blant annet ved å rydde turstier for kommunen. STATISTIKK FOR BEVILGNINGER FRA OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Oslo Akershus Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 6,8 - Innovasjonslån og garantier 78,4 22,8 Tilskudd regional utvikl./etabl. 9,1 13,1 Nettverk, profilering og reiseliv 15,8 10,0 Landsdekkende etabl. tilskudd 19,1 4,1 Tilskudd landbruk 8,1 9,1 Miljøteknologiprogrammet 7,5 11,8 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 44,6 56,8 Andre tilskudd 13,7 16,8 Sum innvilget 203,1 144,5 Utdeling av årets BU-pris til Stene Store. Fra høyre, styreleder Innovasjon Norge Oslo Akershus og Østfold Ivar G. Karlsen, Mona E Skogen og Ketil Hermansen. Foto: Innovasjon Norge/Ann-Mari Skinne Det har vært større aktivitet på lokalmatprogrammet dette året. Satsing på lokal mat og reiseliv gjennom Regional Matkultur er en viktig satsing i et marked med voksende interesse for lokal mat og foredling. BEVILGNINGER I LØPET AV ÅRET Finansieringsvirksomheten i Oslo, Akershus og Østfold er preget av nyskapingsprosjekter. En typisk kunde er en bedrift i tidlig fase, med vekt på produktutvikling, markedsorientering og tidlig kommersialisering. Tilgjengelige midler til utvikling av nyskapende næringsliv i regionen er begrenset i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til potensialet, og i forhold til regionens behov for å utvikle et mer innovativt og verdiskapende næringsliv. Østfold Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 39,3 15,2 Innovasjonslån og garantier 7,9 13,4 Tilskudd regional utvikl./etabl. 4,7 3,6 Nettverk, profilering og reiseliv 6,2 0,8 Landsdekkende etabl. tilskudd 7,3 4,6 Tilskudd landbruk 24,3 20,2 Miljøteknologiprogrammet 8,2 22,0 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 15,6 17,2 Andre tilskudd 3,3 6 Sum innvilget 116, Antall saker innvilget Beløp innvilget, mill. kroner: Lavrisikolån 205,4 43,8 Innovasjonslån og garantier 1,0 20,3 Tilskudd regional utvikl./etabl. 7,9 8,4 Nettverk, profilering og reiseliv 12,6 5,5 Landsdekkende etabl. tilskudd 3,5 0,3 Tilskudd landbruk 23,7 24,4 Miljøteknologiprogrammet 3,4 4,6 Tilskudd forsknings- og utviklingskontrakter 7,2 2,8 Andre tilskudd 11,7 4,8 Sum innvilget 276,4 114,9 Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Adresse i Oslo: Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0103 Oslo, Norge Adresse i Østfold: Rådmann Sirasvei 2 Postboks Grålum Tel.:

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14.

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14. i utvikling Nr. 3 2009, 14. årgang Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Rogaland fylkeskommune nr. 3-09 NNHOLD Det er ingen fylker

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer