Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-14 Resultatregnskap 15 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømanalyse 25 Revisjonsberetning 26 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne produksjons- service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har i tillegg virksomheter i Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2009 på 8,8 % mot 8,4% i Bedriften er en IA-bedrift og har ambisjoner om reduksjon i fraværet. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det er registrert 13 skader. I tillegg er det registrert en nestenulykke. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i 2009, og en rekke saker har blitt behandlet i utvalgene, og løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede ledergruppe består av 7 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 3 kvinnelige og 5 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften ble Equass sertifisert 4. november 2009, og i forbindelse med denne sertifiseringen har bedriften på nytt gjennomgått og kvalitetssikret etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 4

5 Årets drift og fremtidig utvikling. Attføringsvirksomheten Året 2009 har vært preget av prosessen med å kvalitetssikre bedriftens attføringstjenester. Alle ansatte har jobbet med gjennomgang av rutiner og dokumentasjon av tiltakene, og personalavdelingen har utarbeidet en kompetanseoversikt som gjelder bedriftens ansatte. Målet var å oppnå EQUASS Assuranse Sertifisering. Dette er et europeisk kvalitetssikringssystem av velferdstjenester som skal skape en felles forståelse av god kvalitet på attføringsarbeid, og dermed lette NAV sitt oppfølgningsarbeid. NAV krever at alle attføringsbedrifter skal være sertifisert innen utgangen av En hektisk høst ble avsluttet med ekstern revisjon i oktober, og 4. november mottok Deltagruppen AS EQUASS Assuranse Sertifikatet. I desember inngikk bedriften en ettårig samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV Østfold, og bedriften ble godkjent som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet. Godkjenningen gjelder for 6 år, men skal revideres etter 3 år, og ellers etter behov. Godkjenningen forutsetter blant annet at attføring er bedriftens primære virksomhet, og at bedriften dokumenterer attføringsfaglig kompetanse. Gjennomføringen av NAV-reformen har i stor grad påvirket samarbeidet med de lokale NAV-kontorene i hele 2009, og medført store utfordringer. I september åpnet Askim sitt NAV-kontor, som det siste i vår region. Reformen har medført gjennomgående endringer av våre samarbeidsrutiner, og bidratt til ny organisering av attføringsarbeidet internt i bedriften. I november delte vi opp attføringsvirksomheten i to regioner, for å ta hensyn til NAV sine to regionskontor i Indre Østfold: Eidsberg og Askim. På denne måten vil vi sikre best mulig samarbeid med det enkelte regionskontor. Gjennom bred kompetanse og et stort nettverk, er bedriftens mål å være et førstevalg for attføringssøkere, men også for andre grupper som for eksempel langtidssykmeldte, sosialhjelpsmottakere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. Deltagruppen AS tilbyr en helhetlig tilnærming, det er ikke nok med arbeidstrening eller opplæring hvis man har andre store utfordringer og trenger lese- og skrivetrening, hjelp til å takle rusproblemer eller bistand ved økonomiske problemer. Bedriftens mål er å levere kvalitet i alle våre tilbud, slik at den forsetter å være en attraktiv samarbeidspartner for NAV og arbeidssøkerne i et stadig mer konkurranseutsatt marked. En liten oppsummering av dagens situasjon innen attføringsfeltet i Norge og dermed også i våre eierkommuner, viser at det er stort behov for våre tjenester: Ca 1 % av de sykmeldte får tilbud om arbeidsrettede tiltak eller attføring i løpet av sykmeldingsperioden på 52 uker Ventetid på arbeidsrettede tiltak er nå nesten 3 år Ca personer står i kø for yrkesrettet attføring Det er ventelister ved alle NAV-tiltak som Deltagruppen tilbyr i dag Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 5

6 Intern kompetanseheving Bedriften har gjennom året 2009 satset på en bred kompetanseutvikling. I løpet av året har bedriften gjennomført mange kompetansehevende tiltak. Deltaskolen har bidratt til en grunnopplæring av nesten alle ansatte, slik at vi er sikret en basiskompetanse internt, også blant dem som ikke er direkte involvert i attføringsarbeid til daglig. For veiledere og jobbkonsulenter innen attføring har vi definert en kompetanseplattform som sikrer at vi alle benytter samme metodikk i vårt arbeid med den enkelte arbeidssøker. Dette medfører at bedriftens veiledere og jobbkonsulenter sertifiseres fortløpende innen karriereveiledning. Utover basiskompetansen, tilføres spesialkompetanse etter behov i de enkelte tiltakene. I 2009 gjennomgikk bl.a. en APS-veileder fra Sarpsborg sertifisering som Librakursveileder. Servicesentralen Servicesentralen i Sarpsborg har tidligere år vært en betydelig økonomisk bidragsyter, men gjennom 2008 og 2009 har avdelingen hatt en negativ trend som har kulminerte med et minusresultat for seksjonen for de siste to år. Servicesentralen opplevde en kraftig reduksjon i omsetning spesielt på området tekniske hjelpemidler. I forbindlese med et tettere samarbeid med Østfold Kompetansesenter AS er gassavdelingen flyttet til Askim. Avdelingene Delta Reklame og Tekniske Hjelpemidler vil fremover i stor grad være integrert i APS avdelingen i Sarpsborg. Industri Seksjon industri har også det siste året hatt en turbulent tid. Finanskrisen har ikke sluppet taket, og dette har ført til dårlige resultater, nedbemanning og omorganisering. Samtidig med omorganiseringen og nedbemanningen har avdelingen jobbet med utvikling av nye produkter sammen med en lokal gründer. Det er totalt gjort 20 installasjoner av Digimedproduktet, men innkjøringsproblemer har ført til at nysalg har stoppet noe opp. Det er også jobbet med å skaffe nye kunder til vår tradisjonelle maskineringsvirksomhet, men markedet er preget av hard konkurranse og korte leveringstider på de ordre som er tilgjengelig. Resultatet på industriavdelingen er en vesentlig årsak til bedriftens underskudd i året Tools / Askim Båtsenter Til tross for økt omsetning har resultatet ikke vært på et tilfredsstillende nivå. Båtavdelingen ble startet opp på et uheldig tidspunkt i og med finanskrisen. De 3 årene avdelingen har vært i drift har vist at både omsetningen og marginene på båtsalget har vært for dårlig, og i tillegg har det i denne sammenheng vært for lite fokus på å utvikle treningsplasser. Styret har derfor besluttet å legge ned båtavdelingen. Jernia Askim Jernia Askim har også i 2009 hatt en positiv utvikling. Det er bygget gode rutiner som fungerer godt i forhold til både det å drive attføring, og i forhold til det å være knyttet til Jernia som en butikk-kjede. Jernia Askim har i 2009 hatt en salgsøkning på 5 %. Alle faste ansatte har i løpet av året gjennomført Deltaskolen dvs i første omgang et grunnkurs i attføring, og i tillegg et oppfølgingskurs. Det er også gjennomført et e-læringskurs og Basis Varehandel som er et kurs igjennom Jernia som tar for seg butikkøkonomi, salg, service og butikken som medium. Det er forventninger til ytterligere forbedringer gjennom Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en økning fra kr ,- i 2008 til kr ,- i Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2009 var på kr ,-. Deltagruppens likviditetsbeholdning(inkl.skattetrekkskonto) var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 80,8 % sammenlignet med 82 % i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets underskudd kr ,- Til reduksjon av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 7

8 Attføringsvirksomheten ved Deltagruppen as i 2009 Deltagruppens attføringsvirksomhet baserer seg på bedriftens visjon og formål: Flest mulig ut i arbeid - Best på attføring og opplæring. Kvalitetssikring av attføringsarbeidet Året 2009 har vært preget av prosessen med å kvalitetssikre våre attføringstjenester. Alle ansatte har jobbet med gjennomgang av rutiner og dokumentasjon for tiltakene, og personalavdelingen har utarbeidet en kompetanseoversikt som gjelder bedriftens ansatte. En hektisk høst ble avsluttet med ekstern revisjon i oktober, og fjerde november 2009 mottok Deltagruppen EQUASS Assuranse Sertifisering. Sertifiseringen bekrefter at Deltagruppen lever opp til kravene som stilles i EQUASS. Dette er et europeisk kvalitetssikringssystem av velferdstjenester som skal skape en felles forståelse av god kvalitet på attføringsarbeid, og dermed lette NAV sitt oppfølgningsarbeid. NAV krever at alle attføringsbedrifter skal være sertifisert innen utgangen av Bedriften må resertifiseres etter 2 år, og vi har nå satt av personalressurser til å følge opp det arbeidet som er lagt ned i å sikre gode rutiner og praksis for gjennomføring av våre tjenester. Organisering av attføringsarbeidet Gjennomføringen av NAV-reformen har i stor grad påvirket samarbeidet med de lokale NAV-kontorene i hele Reformen har medført gjennomgående endringer av våre samarbeidsrutiner, og bidratt til ny organisering av attføringsarbeidet internt i bedriften. I november delte vi opp attføringsvirksomheten i to regioner, for å ta hensyn til NAV sine to regionskontor i Indre Østfold: Eidsberg og Askim. På denne måten vil vi sikre best mulig samarbeid med det enkelte regionskontor. I tillegg til bedriftens lokaler i Myrveien i Askim, har vi romslige kursavdelinger i sentrum av både Askim og Mysen. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 8

9 Samarbeidsavtale med NAV og Godkjenning som tiltaksarrangør I desember inngikk vi en ett-årig samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV Østfold, og bedriften ble godkjent som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet. Godkjenningen gjelder for 6 år, men skal revideres etter 3 år, og ellers etter behov. Godkjenningen forutsetter blant annet at attføring er bedriftens primære virksomhet, og at bedriften dokumenterer attføringsfaglig kompetanse. Samarbeidsavtalen omfatter den konkrete gjennomføringen av alle arbeidsrettede tiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Viktige punkter i samarbeidsavtalen er blant annet: Årlig møte for oppfølgning av avtalen mellom bedriften og NAV Østfold. Aktuelle temaer i disse møtene skal være kvalitet og måloppnåelse i attføringsarbeidet, justering av antall godkjente plasser og informasjon/opplæring for ansatte i NAV og hos tiltaksarrangør. Fire møter årlig mellom bedriften og koordinerende NAV. Hensikten med disse møtene er å ha en overordnet oppfølgning av de ulike tiltakene. Brukermøter for å følge opp kravspesifikasjoner for de enkelte tiltak. Mål og resultatkrav for enkelte tiltak. (Fokus på andel deltakere som avsluttes til aktive løsninger/arbeid og antall deltakere i ekstern arbeidspraksis) Økonomiske rammer for avtaleperioden. (antall godkjente plasser) Kompetanse Deltagruppen as hadde 47 veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar ved utgangen av I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse og mer begrenset oppfølgningsansvar på de enkelte arbeidstreningsarenaer. Det er et bredt spenn i kompetansen hos våre ansatte. Dette bidrar til at vi har gode, tverrfaglige team i alle avdelinger. Bedriften har ansatte med sosialfaglig kompetanse (sosionomutdanning, sosialpedagogikk), arbeidslivskunnskap (BI og andre høyskoler), attføringskompetanse (høyskolestudier innen attføringsfaget), pedagogisk kompetanse, frisklivskompetanse (sykepleier, vernepleier) og veiledningskompetanse (veiledning og coaching fra høyskole, NLP, LØFT, MI), i tillegg til yrkesfaglig kompetanse innen alle de forskjellige arbeidstreningstilbud som bedriften tilbyr. Våre ansatte har sertifiseringer innen ulike metoder og verktøy som benyttes i det attføringsfaglige arbeidet, i tillegg til spisskompetanse i form av videreutdanninger innen områder som rus, psykiatri, kosthold, karriereveiledning. Personlig egnethet er avgjørende for at den ansatte har evne, vilje og forståelse til å føre flere prosesser samtidig, klarer å integrere disse i hverandre og holde fokus på deltakers behov i dette arbeidet. Bedriften bruker derfor mye ressurser på intern opplæring, for å sikre at alle ansatte har en felles faglig plattform, i tillegg til at vi støtter videreutdanning eksternt. For å kvalitetssikre at vi opprettholder faglighet i de forskjellige teamene, gjennomfører vi i tillegg veiledning av de ansatte både ved hjelp av interne ressurser og med bistand fra eksterne aktører som psykolog, coach, og lignende. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 9

10 Fagutvikling og kompetanseheving blant våre ansatte Personalavdelingen har utarbeidet en komplett oversikt over all kompetanseheving som er gjennomført i Bedriftens internopplæring, Deltaskolen, sikrer at alle i bedriften har en felles attføringsfaglig forståelse og plattform. Deltaskolen tar for seg forskjellige temaer som metodikk, motivasjon, bedriftens tilbud, NAVs regelverk, osv. I tillegg til intern opplæring, benytter vi oss i stor grad av kompetansehevende kurs og opplæring i regi av vår bransjeforening Attføringsbedriftene. Dette fordi denne opplæringen er kvalitetssikret og forankret i anerkjent teori og forskning, og er utviklet i tråd med behovene i markedet og signaler fra NAV. Følgende internopplæring ble gjennomført i 2009: 33 ansatte gjennomførte i 2009 vår firedagers grunnopplæring kalt Deltaskolen. 9 ansatte deltok på en kortversjon av Deltaskolen. Følgende opplæring ble gjennomført i regi av Attføringsbedriftene sentralt: 20 personer deltok på tre-dagers opplæring innen Karriereveiledning 1 person ble sertifisert for å gjennomføre funksjonsvurdering for IA-bedrifter 2 personer ble sertifisert som Smart-kurs instruktører (personlig økonomi) 1 person ble sertifisert som LIBRA-kursinstruktør (kosthold og livsstilsendring) Annen ekstern kompetanseheving: 27 personer deltok på Spesialkurs innen veiledning i regi av Kallerud Kompetansesenter 1 person fikk opplæring som E-borgerinstruktør (innføring i bruk av data) 9 personer gjennomgikk HMS-opplæring 18 personer deltok i forskjellige typer lederopplæring 5 personer deltok i diverse kurs innen kreative arbeidstreningsoppgaver 1 person tok Voksenpedagogikk gjennom NKI 2 personer deltok på opplæring innen rus/psykiatri Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 10

11 Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/ realkompetanse som vi tilbyr våre deltakere I 2009 har vi opplevd et økende behov hos våre deltakere for aktiviteter/opplæring som kan bidra til at de blir motivert og stiller bedre rustet til å delta i arbeidslivet. Vi har gjennom året jobbet med fokus på hele mennesket, noe som blant annet omfatter områder som helse, livsstil og fysisk aktivitet. Fysisk trening: Bedriftens treningsrom, samarbeidsavtale med Avancia treningssenter, Østfoldbadet, Askimhallen og andre gymsaler, Aktiv på Dagtid, turgrupper Sosial trening i form av utflukter kombinert med samfunnsorientering og bedriftsbesøk Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring i personlig økonomi) Kosthold og livsstilsendringskurs i samarbeid med Libra Karriereveiledning Jobbklubb E-borgeropplæring (innføring i bruk av PC) Veien til førerkortet, teoriopplæring for personer med lese- og skrivevansker Datakortet Butikk-kurs Diverse tilbud innen fysisk helse/trening Rådgiveren, kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker NKI- studier, individuelt tilpassede nettstudier Språkopplæring Faglige rettede kurs/opplæring innen industri, transport, kantine, bilpleie, vedlikehold, reklameproduksjon, photoshop, bilderedigering. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 11

12 Tverrfaglig samarbeid Våre ansatte med attføringsfaglig ansvar jobber på tvers av avdelinger og tiltak. Dette er med på å sikre at den enkelte deltaker får det mest hensiktsmessige tilbudet uavhengig av hvilket tiltak vedkommende er søkt inn til. Som eksempler kan nevnes at våre IO/AB-konsulenter informerer om arbeidsmarkedet og bidrar med informasjon om praksisplasser også for deltakere i andre tiltak og kurs. Forskjellige kurs tilbys til alle som er ved bedriften, slik at APS-veiledere med spesialkompetanse innen kosthold og livsstil, også bidrar med sin kompetanse ovenfor deltakere fra andre tiltak. Veiledere med spesialkompteanse innen rus og psykiatri, veileder kollegaer i andre avdelinger. Ved internopplæring av ansatte, er det våre egne ansatte som er kursinstruktører på sine spesialfelt, for eksempel innen LØFT, kommunikasjon, motivasjon, osv. Ansatte som har yrkesfaglig kompetanse innen regnskap/salg/ logistikk/hr, osv, foreleser for deltakere på våre AMO-kurs, og veileder studenter som er under tiltaket Utdanning ved våre Studierom i Askim og Mysen. Når det gjelder samarbeid med eksterne aktører, har vi selvsagt et bredt samarbeid med alle kommunale instanser, psykisk helse, behandlere, skoler og næringsliv. Vi bidrar til å danne ansvarsgrupper for enkeltpersoner der det er behov for det, og vi holder gir opplæring/informasjon for ansatte fra NAV når dette er ønskelig. Vi samarbeider også med ASVO-bedrifter om opplæring av ansatte og diverse arbeidstreningsoppgaver/oppdrag. Kursvirksomhet Kursavdelingen gjennomførte følgende kurs i 2009: Avklaring Studierom (Utdanning og kurs via nett-studier, eventuelt kombinert med praksisplass) Butikk-kurs Kurs for minoritetsspråklige Kurs med praksis Ungdomskurs Arbeidsmarkedsorientering UNIK-prosjektet for målgruppen rus/psykiatri Båtførerkurs Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 12

13 Statistikk Ved inngangen av 2009 hadde vi 273 deltakere på tiltakene innen for AMB, APS og AB/IO, ved utgangen var dette tallet økt til 342. En økning på 69 personer, (25 %). Det ble tatt inn 394 personer og 325 sluttet i løpet av året. 160 personer, (49%), har gått til aktive løsninger. Totalt, inkludert kursvirksomheten, har vi gitt bistand til ca. 500 personer i løpet av Status pr Antall deltakere pr. tiltak: AMB spesifisert: Avklaring i skjermet virksomhet 14 Kvalifisering 7 Tilrettelagt arbeid 27 Øvrige: UNIK (APS-plasser) 19 Ungdomskurs (APS-plasser) 15 Kursvirksomheten 85 Resultater pr Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 13

14 Veien videre Vi ønsker å fortsette vårt arbeid i henhold til grunntankene innen fagområdet som kalles attføring: Vi har respekt for enkeltindividet, vi mener at alle har ansvar for sitt eget liv og at alle mennesker har ressurser slik at de kan bidra i samfunnet. Vår jobb er å bistå mennesker slik at de kan få brukt sine ressurser på best mulig måte. For å kunne oppfylle vår visjon om å være best på attføring og opplæring i et stadig mer konkurranseutsatt marked, må bedriften fortsatt satse på kompetanseheving blant våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med interopplæring og videreutdanning av bedriftens veiledere, samtidig som vi bygger opp etterspurt og nødvendig kompetanse ved alle nyansettelser. For at vi skal være et attraktivt alternativ for alle arbeidssøkere, må vi tilby moderne treningsplasser og opplæring i tråd med den enkelte arbeidssøkers interesser og behov, samtidig som vi må ha fokus på hvilke krav som stilles til arbeidsøkere og behovene for arbeidskraft i samfunnet generelt. Dette medfører at vi ikke har et statisk tilbud av arbeidsoppgaver og opplæring over tid, men at vi hele tiden utvikler nye kurs og treningsplasser slik at bedriftens mangfold fortsetter å være et konkurransefortrinn også i fremtiden. Vi har respekt for enkeltindividet, vi mener at alle har ansvar for sitt eget liv og at alle mennesker har ressurser slik at de kan bidra i samfunnet. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 14

15 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 15

16 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 16

17 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 17

18 Noter 2009 Deltagruppen AS Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Regnskapet inneholder ikke skattekostnad, da selskapet som arbeidsmarkedsbedrift (AMB) ikke er skattepliktig. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Note nr. 1 - Salgsinntekter Salgsinntektene fordeler seg slik pr. område: Industri (herav eksport ) (herav eksport ) Salg & Service Servicesentralen (herav provisjon ) (herav provisjon ) (herav eksport ) (herav eksport ) APS Askim APS Mysen APS Sarpsborg Attføringsavdelingen Personal Voksenopplæring Eiendom Sum salgsinntekter Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 18

19 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 2 Andre driftsinntekter Driftstilskudd AMB Driftstilskudd APS Andre tilskudd Husleieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Note nr. 3 - Lønnskostnader, ansatte og godtgjørelser Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, jfr. Note Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Daglig leder har rett til 6 måneders fast lønn, inkl. lønn i oppsigelsestiden, ved fratreden fra stillingen. Tilsvarende beløp tilkommer hans etterlatte som etterlønn ved dødsfall i selskapets tjeneste. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør Av dette utgjør bistand. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 19

20 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 4 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har pensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven: - innskuddsbasert ordning som omfatter 117 personer - ytelsesbasert ordning som omfatter 37 personer I tillegg er selskapet tilsluttet LO-NHO ordningen med ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) Premie til innskuddsbasert tjenestepensjon og AFP resultatføres direkte som pensjonskostnad. Forpliktelser knyttet til ytelsesbasert ordning og AFP balanseføres i henhold til aktuarberegninger. Pensjonskostnader, jfr. note 3, består av: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatendring Omkostninger knyttet til ordningen Arbeidsgiveravgift knyttet til ordningen Kostnader ytelsesbasert/egenandel AFP Premie innskuddsbasert ordning Premie AFP Medlemsinnskudd Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,8 % 5,8 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,8 % 5,8 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 1,5 % 1,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 20

21 Noter 2009 Deltagruppen AS Pensjonsmidler, jfr. note 7, består av: Verdi av pensjonsmidler Opptjente pensjonsforpliktelser Netto overfinansiert pensjon Endring i overfinansiert pensjon består av: Overfinansiert pr Årets pensjonskostnad Betalt egenandeler AFP Betalt premie ytelsesbasert ordning Arbeidsgiveravgift av innbetalt Justering arbeidsgiveravgift tidligere beregning Overfinansiert pr Som består av: Overfinansiert ytelsesbasert ordning Forpliktelser knyttet til egenandeler AFP Netto Note nr. 5 - Spesifikasjon av anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for varige driftsmidler. Transport- Maskiner- Bygninger Tekst midler Inventar og tomter Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære av- og nedskrivninger Avskrivningssatser: 10-20% 10-33% 0-5% Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 21

22 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 6 - Aksjer i andre selskaper Aksjer i datterselskap Selskap Forr.kontor Eierandel Egenkapital Resultat Østfold Kompetansesenter AS Sarpsborg 80% DeltaGruppen AS hadde 40% eierandel i Østfold Kompetansesenter AS pr Bedriften har kjøpt ytterligere 40% i løpet av dette året. Klassifisering er endret fra tilknyttet selskap til datterselskap fra 2008 til Investeringen er regnskapsført etter kostmetoden. Andre aksjer og andeler Selskap Anskaffelseskost Balanseverdi Aksjer i Østfoldbadet AS Aksjer i Kompetanseforum AS Aksjer i DnB NOR ASA SUM Markedsverdi av aksjer i DnB NOR ASA er pr og pr Nedskrivning til markedsverdi foretatt i 2008 er reversert i Note nr. 7 Langsiktige fordringer Består av Overfinansiert pensjon, jfr. note Note nr. 8 - Varelager Råvarer Varer i arbeid Produserte ferdigvarer Handelsvarer Sum Varebeholdningen er vurdert til hhv. innkjøpspris når det gjelder råvarer og handelsvarer, og til selvkost når det gjelder halvfabrikata og ferdigvarer. Det er tatt hensyn til ukurans. Samlet ukurans nedskrivning utgjør ,- pr mot foregående år. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 22

23 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 9 - Vurdering av fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende: Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Bokførte tap på fordringer fremkommer slik: Konstante tap på fordringer Endring delkredereavsetning pr Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Note nr Kontanter, bank mv Bundet på egen bankkonto for skattetrekk Bundet på egen bankkonto for garantiansvar Bundet på egen bankkonto øremerket eventuell fremtidig førtidspensjonsforpliktelse for administrerende direktør Bundne midler utgjør: Note nr Aksjekapital Aksjekapitalen på består av aksjer à 500. Det er her kun en aksjeklasse, og alle aksjene har 1 stemme på generalforsamling. Selskapet har pr aksjonærer: Askim Kommune (34,8%) Eidsberg Kommune (17,6%) Trøgstad Kommune ( 8,8%) Rakkestad Kommune ( 8,8%) Spydeberg Kommune ( 7,1%) Skiptvet Kommune ( 4,8%) Hobøl Kommune ( 4,8%) Marker Kommune ( 4,6%) Østfold Fylkeskommune ( 8,7%) Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 23

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer