Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-14 Resultatregnskap 15 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømanalyse 25 Revisjonsberetning 26 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne produksjons- service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har i tillegg virksomheter i Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2009 på 8,8 % mot 8,4% i Bedriften er en IA-bedrift og har ambisjoner om reduksjon i fraværet. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det er registrert 13 skader. I tillegg er det registrert en nestenulykke. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i 2009, og en rekke saker har blitt behandlet i utvalgene, og løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede ledergruppe består av 7 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 3 kvinnelige og 5 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften ble Equass sertifisert 4. november 2009, og i forbindelse med denne sertifiseringen har bedriften på nytt gjennomgått og kvalitetssikret etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 4

5 Årets drift og fremtidig utvikling. Attføringsvirksomheten Året 2009 har vært preget av prosessen med å kvalitetssikre bedriftens attføringstjenester. Alle ansatte har jobbet med gjennomgang av rutiner og dokumentasjon av tiltakene, og personalavdelingen har utarbeidet en kompetanseoversikt som gjelder bedriftens ansatte. Målet var å oppnå EQUASS Assuranse Sertifisering. Dette er et europeisk kvalitetssikringssystem av velferdstjenester som skal skape en felles forståelse av god kvalitet på attføringsarbeid, og dermed lette NAV sitt oppfølgningsarbeid. NAV krever at alle attføringsbedrifter skal være sertifisert innen utgangen av En hektisk høst ble avsluttet med ekstern revisjon i oktober, og 4. november mottok Deltagruppen AS EQUASS Assuranse Sertifikatet. I desember inngikk bedriften en ettårig samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV Østfold, og bedriften ble godkjent som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet. Godkjenningen gjelder for 6 år, men skal revideres etter 3 år, og ellers etter behov. Godkjenningen forutsetter blant annet at attføring er bedriftens primære virksomhet, og at bedriften dokumenterer attføringsfaglig kompetanse. Gjennomføringen av NAV-reformen har i stor grad påvirket samarbeidet med de lokale NAV-kontorene i hele 2009, og medført store utfordringer. I september åpnet Askim sitt NAV-kontor, som det siste i vår region. Reformen har medført gjennomgående endringer av våre samarbeidsrutiner, og bidratt til ny organisering av attføringsarbeidet internt i bedriften. I november delte vi opp attføringsvirksomheten i to regioner, for å ta hensyn til NAV sine to regionskontor i Indre Østfold: Eidsberg og Askim. På denne måten vil vi sikre best mulig samarbeid med det enkelte regionskontor. Gjennom bred kompetanse og et stort nettverk, er bedriftens mål å være et førstevalg for attføringssøkere, men også for andre grupper som for eksempel langtidssykmeldte, sosialhjelpsmottakere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. Deltagruppen AS tilbyr en helhetlig tilnærming, det er ikke nok med arbeidstrening eller opplæring hvis man har andre store utfordringer og trenger lese- og skrivetrening, hjelp til å takle rusproblemer eller bistand ved økonomiske problemer. Bedriftens mål er å levere kvalitet i alle våre tilbud, slik at den forsetter å være en attraktiv samarbeidspartner for NAV og arbeidssøkerne i et stadig mer konkurranseutsatt marked. En liten oppsummering av dagens situasjon innen attføringsfeltet i Norge og dermed også i våre eierkommuner, viser at det er stort behov for våre tjenester: Ca 1 % av de sykmeldte får tilbud om arbeidsrettede tiltak eller attføring i løpet av sykmeldingsperioden på 52 uker Ventetid på arbeidsrettede tiltak er nå nesten 3 år Ca personer står i kø for yrkesrettet attføring Det er ventelister ved alle NAV-tiltak som Deltagruppen tilbyr i dag Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 5

6 Intern kompetanseheving Bedriften har gjennom året 2009 satset på en bred kompetanseutvikling. I løpet av året har bedriften gjennomført mange kompetansehevende tiltak. Deltaskolen har bidratt til en grunnopplæring av nesten alle ansatte, slik at vi er sikret en basiskompetanse internt, også blant dem som ikke er direkte involvert i attføringsarbeid til daglig. For veiledere og jobbkonsulenter innen attføring har vi definert en kompetanseplattform som sikrer at vi alle benytter samme metodikk i vårt arbeid med den enkelte arbeidssøker. Dette medfører at bedriftens veiledere og jobbkonsulenter sertifiseres fortløpende innen karriereveiledning. Utover basiskompetansen, tilføres spesialkompetanse etter behov i de enkelte tiltakene. I 2009 gjennomgikk bl.a. en APS-veileder fra Sarpsborg sertifisering som Librakursveileder. Servicesentralen Servicesentralen i Sarpsborg har tidligere år vært en betydelig økonomisk bidragsyter, men gjennom 2008 og 2009 har avdelingen hatt en negativ trend som har kulminerte med et minusresultat for seksjonen for de siste to år. Servicesentralen opplevde en kraftig reduksjon i omsetning spesielt på området tekniske hjelpemidler. I forbindlese med et tettere samarbeid med Østfold Kompetansesenter AS er gassavdelingen flyttet til Askim. Avdelingene Delta Reklame og Tekniske Hjelpemidler vil fremover i stor grad være integrert i APS avdelingen i Sarpsborg. Industri Seksjon industri har også det siste året hatt en turbulent tid. Finanskrisen har ikke sluppet taket, og dette har ført til dårlige resultater, nedbemanning og omorganisering. Samtidig med omorganiseringen og nedbemanningen har avdelingen jobbet med utvikling av nye produkter sammen med en lokal gründer. Det er totalt gjort 20 installasjoner av Digimedproduktet, men innkjøringsproblemer har ført til at nysalg har stoppet noe opp. Det er også jobbet med å skaffe nye kunder til vår tradisjonelle maskineringsvirksomhet, men markedet er preget av hard konkurranse og korte leveringstider på de ordre som er tilgjengelig. Resultatet på industriavdelingen er en vesentlig årsak til bedriftens underskudd i året Tools / Askim Båtsenter Til tross for økt omsetning har resultatet ikke vært på et tilfredsstillende nivå. Båtavdelingen ble startet opp på et uheldig tidspunkt i og med finanskrisen. De 3 årene avdelingen har vært i drift har vist at både omsetningen og marginene på båtsalget har vært for dårlig, og i tillegg har det i denne sammenheng vært for lite fokus på å utvikle treningsplasser. Styret har derfor besluttet å legge ned båtavdelingen. Jernia Askim Jernia Askim har også i 2009 hatt en positiv utvikling. Det er bygget gode rutiner som fungerer godt i forhold til både det å drive attføring, og i forhold til det å være knyttet til Jernia som en butikk-kjede. Jernia Askim har i 2009 hatt en salgsøkning på 5 %. Alle faste ansatte har i løpet av året gjennomført Deltaskolen dvs i første omgang et grunnkurs i attføring, og i tillegg et oppfølgingskurs. Det er også gjennomført et e-læringskurs og Basis Varehandel som er et kurs igjennom Jernia som tar for seg butikkøkonomi, salg, service og butikken som medium. Det er forventninger til ytterligere forbedringer gjennom Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en økning fra kr ,- i 2008 til kr ,- i Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2009 var på kr ,-. Deltagruppens likviditetsbeholdning(inkl.skattetrekkskonto) var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 80,8 % sammenlignet med 82 % i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets underskudd kr ,- Til reduksjon av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 7

8 Attføringsvirksomheten ved Deltagruppen as i 2009 Deltagruppens attføringsvirksomhet baserer seg på bedriftens visjon og formål: Flest mulig ut i arbeid - Best på attføring og opplæring. Kvalitetssikring av attføringsarbeidet Året 2009 har vært preget av prosessen med å kvalitetssikre våre attføringstjenester. Alle ansatte har jobbet med gjennomgang av rutiner og dokumentasjon for tiltakene, og personalavdelingen har utarbeidet en kompetanseoversikt som gjelder bedriftens ansatte. En hektisk høst ble avsluttet med ekstern revisjon i oktober, og fjerde november 2009 mottok Deltagruppen EQUASS Assuranse Sertifisering. Sertifiseringen bekrefter at Deltagruppen lever opp til kravene som stilles i EQUASS. Dette er et europeisk kvalitetssikringssystem av velferdstjenester som skal skape en felles forståelse av god kvalitet på attføringsarbeid, og dermed lette NAV sitt oppfølgningsarbeid. NAV krever at alle attføringsbedrifter skal være sertifisert innen utgangen av Bedriften må resertifiseres etter 2 år, og vi har nå satt av personalressurser til å følge opp det arbeidet som er lagt ned i å sikre gode rutiner og praksis for gjennomføring av våre tjenester. Organisering av attføringsarbeidet Gjennomføringen av NAV-reformen har i stor grad påvirket samarbeidet med de lokale NAV-kontorene i hele Reformen har medført gjennomgående endringer av våre samarbeidsrutiner, og bidratt til ny organisering av attføringsarbeidet internt i bedriften. I november delte vi opp attføringsvirksomheten i to regioner, for å ta hensyn til NAV sine to regionskontor i Indre Østfold: Eidsberg og Askim. På denne måten vil vi sikre best mulig samarbeid med det enkelte regionskontor. I tillegg til bedriftens lokaler i Myrveien i Askim, har vi romslige kursavdelinger i sentrum av både Askim og Mysen. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 8

9 Samarbeidsavtale med NAV og Godkjenning som tiltaksarrangør I desember inngikk vi en ett-årig samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV Østfold, og bedriften ble godkjent som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet. Godkjenningen gjelder for 6 år, men skal revideres etter 3 år, og ellers etter behov. Godkjenningen forutsetter blant annet at attføring er bedriftens primære virksomhet, og at bedriften dokumenterer attføringsfaglig kompetanse. Samarbeidsavtalen omfatter den konkrete gjennomføringen av alle arbeidsrettede tiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Viktige punkter i samarbeidsavtalen er blant annet: Årlig møte for oppfølgning av avtalen mellom bedriften og NAV Østfold. Aktuelle temaer i disse møtene skal være kvalitet og måloppnåelse i attføringsarbeidet, justering av antall godkjente plasser og informasjon/opplæring for ansatte i NAV og hos tiltaksarrangør. Fire møter årlig mellom bedriften og koordinerende NAV. Hensikten med disse møtene er å ha en overordnet oppfølgning av de ulike tiltakene. Brukermøter for å følge opp kravspesifikasjoner for de enkelte tiltak. Mål og resultatkrav for enkelte tiltak. (Fokus på andel deltakere som avsluttes til aktive løsninger/arbeid og antall deltakere i ekstern arbeidspraksis) Økonomiske rammer for avtaleperioden. (antall godkjente plasser) Kompetanse Deltagruppen as hadde 47 veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar ved utgangen av I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse og mer begrenset oppfølgningsansvar på de enkelte arbeidstreningsarenaer. Det er et bredt spenn i kompetansen hos våre ansatte. Dette bidrar til at vi har gode, tverrfaglige team i alle avdelinger. Bedriften har ansatte med sosialfaglig kompetanse (sosionomutdanning, sosialpedagogikk), arbeidslivskunnskap (BI og andre høyskoler), attføringskompetanse (høyskolestudier innen attføringsfaget), pedagogisk kompetanse, frisklivskompetanse (sykepleier, vernepleier) og veiledningskompetanse (veiledning og coaching fra høyskole, NLP, LØFT, MI), i tillegg til yrkesfaglig kompetanse innen alle de forskjellige arbeidstreningstilbud som bedriften tilbyr. Våre ansatte har sertifiseringer innen ulike metoder og verktøy som benyttes i det attføringsfaglige arbeidet, i tillegg til spisskompetanse i form av videreutdanninger innen områder som rus, psykiatri, kosthold, karriereveiledning. Personlig egnethet er avgjørende for at den ansatte har evne, vilje og forståelse til å føre flere prosesser samtidig, klarer å integrere disse i hverandre og holde fokus på deltakers behov i dette arbeidet. Bedriften bruker derfor mye ressurser på intern opplæring, for å sikre at alle ansatte har en felles faglig plattform, i tillegg til at vi støtter videreutdanning eksternt. For å kvalitetssikre at vi opprettholder faglighet i de forskjellige teamene, gjennomfører vi i tillegg veiledning av de ansatte både ved hjelp av interne ressurser og med bistand fra eksterne aktører som psykolog, coach, og lignende. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 9

10 Fagutvikling og kompetanseheving blant våre ansatte Personalavdelingen har utarbeidet en komplett oversikt over all kompetanseheving som er gjennomført i Bedriftens internopplæring, Deltaskolen, sikrer at alle i bedriften har en felles attføringsfaglig forståelse og plattform. Deltaskolen tar for seg forskjellige temaer som metodikk, motivasjon, bedriftens tilbud, NAVs regelverk, osv. I tillegg til intern opplæring, benytter vi oss i stor grad av kompetansehevende kurs og opplæring i regi av vår bransjeforening Attføringsbedriftene. Dette fordi denne opplæringen er kvalitetssikret og forankret i anerkjent teori og forskning, og er utviklet i tråd med behovene i markedet og signaler fra NAV. Følgende internopplæring ble gjennomført i 2009: 33 ansatte gjennomførte i 2009 vår firedagers grunnopplæring kalt Deltaskolen. 9 ansatte deltok på en kortversjon av Deltaskolen. Følgende opplæring ble gjennomført i regi av Attføringsbedriftene sentralt: 20 personer deltok på tre-dagers opplæring innen Karriereveiledning 1 person ble sertifisert for å gjennomføre funksjonsvurdering for IA-bedrifter 2 personer ble sertifisert som Smart-kurs instruktører (personlig økonomi) 1 person ble sertifisert som LIBRA-kursinstruktør (kosthold og livsstilsendring) Annen ekstern kompetanseheving: 27 personer deltok på Spesialkurs innen veiledning i regi av Kallerud Kompetansesenter 1 person fikk opplæring som E-borgerinstruktør (innføring i bruk av data) 9 personer gjennomgikk HMS-opplæring 18 personer deltok i forskjellige typer lederopplæring 5 personer deltok i diverse kurs innen kreative arbeidstreningsoppgaver 1 person tok Voksenpedagogikk gjennom NKI 2 personer deltok på opplæring innen rus/psykiatri Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 10

11 Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/ realkompetanse som vi tilbyr våre deltakere I 2009 har vi opplevd et økende behov hos våre deltakere for aktiviteter/opplæring som kan bidra til at de blir motivert og stiller bedre rustet til å delta i arbeidslivet. Vi har gjennom året jobbet med fokus på hele mennesket, noe som blant annet omfatter områder som helse, livsstil og fysisk aktivitet. Fysisk trening: Bedriftens treningsrom, samarbeidsavtale med Avancia treningssenter, Østfoldbadet, Askimhallen og andre gymsaler, Aktiv på Dagtid, turgrupper Sosial trening i form av utflukter kombinert med samfunnsorientering og bedriftsbesøk Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring i personlig økonomi) Kosthold og livsstilsendringskurs i samarbeid med Libra Karriereveiledning Jobbklubb E-borgeropplæring (innføring i bruk av PC) Veien til førerkortet, teoriopplæring for personer med lese- og skrivevansker Datakortet Butikk-kurs Diverse tilbud innen fysisk helse/trening Rådgiveren, kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker NKI- studier, individuelt tilpassede nettstudier Språkopplæring Faglige rettede kurs/opplæring innen industri, transport, kantine, bilpleie, vedlikehold, reklameproduksjon, photoshop, bilderedigering. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 11

12 Tverrfaglig samarbeid Våre ansatte med attføringsfaglig ansvar jobber på tvers av avdelinger og tiltak. Dette er med på å sikre at den enkelte deltaker får det mest hensiktsmessige tilbudet uavhengig av hvilket tiltak vedkommende er søkt inn til. Som eksempler kan nevnes at våre IO/AB-konsulenter informerer om arbeidsmarkedet og bidrar med informasjon om praksisplasser også for deltakere i andre tiltak og kurs. Forskjellige kurs tilbys til alle som er ved bedriften, slik at APS-veiledere med spesialkompetanse innen kosthold og livsstil, også bidrar med sin kompetanse ovenfor deltakere fra andre tiltak. Veiledere med spesialkompteanse innen rus og psykiatri, veileder kollegaer i andre avdelinger. Ved internopplæring av ansatte, er det våre egne ansatte som er kursinstruktører på sine spesialfelt, for eksempel innen LØFT, kommunikasjon, motivasjon, osv. Ansatte som har yrkesfaglig kompetanse innen regnskap/salg/ logistikk/hr, osv, foreleser for deltakere på våre AMO-kurs, og veileder studenter som er under tiltaket Utdanning ved våre Studierom i Askim og Mysen. Når det gjelder samarbeid med eksterne aktører, har vi selvsagt et bredt samarbeid med alle kommunale instanser, psykisk helse, behandlere, skoler og næringsliv. Vi bidrar til å danne ansvarsgrupper for enkeltpersoner der det er behov for det, og vi holder gir opplæring/informasjon for ansatte fra NAV når dette er ønskelig. Vi samarbeider også med ASVO-bedrifter om opplæring av ansatte og diverse arbeidstreningsoppgaver/oppdrag. Kursvirksomhet Kursavdelingen gjennomførte følgende kurs i 2009: Avklaring Studierom (Utdanning og kurs via nett-studier, eventuelt kombinert med praksisplass) Butikk-kurs Kurs for minoritetsspråklige Kurs med praksis Ungdomskurs Arbeidsmarkedsorientering UNIK-prosjektet for målgruppen rus/psykiatri Båtførerkurs Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 12

13 Statistikk Ved inngangen av 2009 hadde vi 273 deltakere på tiltakene innen for AMB, APS og AB/IO, ved utgangen var dette tallet økt til 342. En økning på 69 personer, (25 %). Det ble tatt inn 394 personer og 325 sluttet i løpet av året. 160 personer, (49%), har gått til aktive løsninger. Totalt, inkludert kursvirksomheten, har vi gitt bistand til ca. 500 personer i løpet av Status pr Antall deltakere pr. tiltak: AMB spesifisert: Avklaring i skjermet virksomhet 14 Kvalifisering 7 Tilrettelagt arbeid 27 Øvrige: UNIK (APS-plasser) 19 Ungdomskurs (APS-plasser) 15 Kursvirksomheten 85 Resultater pr Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 13

14 Veien videre Vi ønsker å fortsette vårt arbeid i henhold til grunntankene innen fagområdet som kalles attføring: Vi har respekt for enkeltindividet, vi mener at alle har ansvar for sitt eget liv og at alle mennesker har ressurser slik at de kan bidra i samfunnet. Vår jobb er å bistå mennesker slik at de kan få brukt sine ressurser på best mulig måte. For å kunne oppfylle vår visjon om å være best på attføring og opplæring i et stadig mer konkurranseutsatt marked, må bedriften fortsatt satse på kompetanseheving blant våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med interopplæring og videreutdanning av bedriftens veiledere, samtidig som vi bygger opp etterspurt og nødvendig kompetanse ved alle nyansettelser. For at vi skal være et attraktivt alternativ for alle arbeidssøkere, må vi tilby moderne treningsplasser og opplæring i tråd med den enkelte arbeidssøkers interesser og behov, samtidig som vi må ha fokus på hvilke krav som stilles til arbeidsøkere og behovene for arbeidskraft i samfunnet generelt. Dette medfører at vi ikke har et statisk tilbud av arbeidsoppgaver og opplæring over tid, men at vi hele tiden utvikler nye kurs og treningsplasser slik at bedriftens mangfold fortsetter å være et konkurransefortrinn også i fremtiden. Vi har respekt for enkeltindividet, vi mener at alle har ansvar for sitt eget liv og at alle mennesker har ressurser slik at de kan bidra i samfunnet. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 14

15 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 15

16 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 16

17 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 17

18 Noter 2009 Deltagruppen AS Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Regnskapet inneholder ikke skattekostnad, da selskapet som arbeidsmarkedsbedrift (AMB) ikke er skattepliktig. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Note nr. 1 - Salgsinntekter Salgsinntektene fordeler seg slik pr. område: Industri (herav eksport ) (herav eksport ) Salg & Service Servicesentralen (herav provisjon ) (herav provisjon ) (herav eksport ) (herav eksport ) APS Askim APS Mysen APS Sarpsborg Attføringsavdelingen Personal Voksenopplæring Eiendom Sum salgsinntekter Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 18

19 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 2 Andre driftsinntekter Driftstilskudd AMB Driftstilskudd APS Andre tilskudd Husleieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Note nr. 3 - Lønnskostnader, ansatte og godtgjørelser Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, jfr. Note Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Daglig leder har rett til 6 måneders fast lønn, inkl. lønn i oppsigelsestiden, ved fratreden fra stillingen. Tilsvarende beløp tilkommer hans etterlatte som etterlønn ved dødsfall i selskapets tjeneste. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør Av dette utgjør bistand. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 19

20 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 4 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har pensjonsordninger som oppfyller kravene etter denne loven: - innskuddsbasert ordning som omfatter 117 personer - ytelsesbasert ordning som omfatter 37 personer I tillegg er selskapet tilsluttet LO-NHO ordningen med ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) Premie til innskuddsbasert tjenestepensjon og AFP resultatføres direkte som pensjonskostnad. Forpliktelser knyttet til ytelsesbasert ordning og AFP balanseføres i henhold til aktuarberegninger. Pensjonskostnader, jfr. note 3, består av: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatendring Omkostninger knyttet til ordningen Arbeidsgiveravgift knyttet til ordningen Kostnader ytelsesbasert/egenandel AFP Premie innskuddsbasert ordning Premie AFP Medlemsinnskudd Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,8 % 5,8 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,8 % 5,8 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 1,5 % 1,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 20

21 Noter 2009 Deltagruppen AS Pensjonsmidler, jfr. note 7, består av: Verdi av pensjonsmidler Opptjente pensjonsforpliktelser Netto overfinansiert pensjon Endring i overfinansiert pensjon består av: Overfinansiert pr Årets pensjonskostnad Betalt egenandeler AFP Betalt premie ytelsesbasert ordning Arbeidsgiveravgift av innbetalt Justering arbeidsgiveravgift tidligere beregning Overfinansiert pr Som består av: Overfinansiert ytelsesbasert ordning Forpliktelser knyttet til egenandeler AFP Netto Note nr. 5 - Spesifikasjon av anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for varige driftsmidler. Transport- Maskiner- Bygninger Tekst midler Inventar og tomter Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger pr = Bokført verdi Årets ordinære av- og nedskrivninger Avskrivningssatser: 10-20% 10-33% 0-5% Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 21

22 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 6 - Aksjer i andre selskaper Aksjer i datterselskap Selskap Forr.kontor Eierandel Egenkapital Resultat Østfold Kompetansesenter AS Sarpsborg 80% DeltaGruppen AS hadde 40% eierandel i Østfold Kompetansesenter AS pr Bedriften har kjøpt ytterligere 40% i løpet av dette året. Klassifisering er endret fra tilknyttet selskap til datterselskap fra 2008 til Investeringen er regnskapsført etter kostmetoden. Andre aksjer og andeler Selskap Anskaffelseskost Balanseverdi Aksjer i Østfoldbadet AS Aksjer i Kompetanseforum AS Aksjer i DnB NOR ASA SUM Markedsverdi av aksjer i DnB NOR ASA er pr og pr Nedskrivning til markedsverdi foretatt i 2008 er reversert i Note nr. 7 Langsiktige fordringer Består av Overfinansiert pensjon, jfr. note Note nr. 8 - Varelager Råvarer Varer i arbeid Produserte ferdigvarer Handelsvarer Sum Varebeholdningen er vurdert til hhv. innkjøpspris når det gjelder råvarer og handelsvarer, og til selvkost når det gjelder halvfabrikata og ferdigvarer. Det er tatt hensyn til ukurans. Samlet ukurans nedskrivning utgjør ,- pr mot foregående år. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 22

23 Noter 2009 Deltagruppen AS Note nr. 9 - Vurdering av fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende: Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Bokførte tap på fordringer fremkommer slik: Konstante tap på fordringer Endring delkredereavsetning pr Inngått på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Note nr Kontanter, bank mv Bundet på egen bankkonto for skattetrekk Bundet på egen bankkonto for garantiansvar Bundet på egen bankkonto øremerket eventuell fremtidig førtidspensjonsforpliktelse for administrerende direktør Bundne midler utgjør: Note nr Aksjekapital Aksjekapitalen på består av aksjer à 500. Det er her kun en aksjeklasse, og alle aksjene har 1 stemme på generalforsamling. Selskapet har pr aksjonærer: Askim Kommune (34,8%) Eidsberg Kommune (17,6%) Trøgstad Kommune ( 8,8%) Rakkestad Kommune ( 8,8%) Spydeberg Kommune ( 7,1%) Skiptvet Kommune ( 4,8%) Hobøl Kommune ( 4,8%) Marker Kommune ( 4,6%) Østfold Fylkeskommune ( 8,7%) Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 23

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer