Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS Side:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side:

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 9-15 Resultatregnskap 16 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømanalyse 26 Revisjonsberetning 27 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 3

4 Rikets tilstand og finanskrisens påvirkning på Deltagruppen. For verdensøkonomien har 2008 vært det mest dramatiske året siden annen verdenskrig, og forplantet seg også videre inn i norsk økonomi i betydelig grad. Deltagruppen ble også negativt påvirket av krisen, og året 2008 viste et resultat som tilsier at vi har store utfordringer for 2009 med å redusere kostnadene og øke inntektene. For seksjon Industri bidro finanskrisen til at vi fikk en fullstendig stopp i ordretilgangen fra august 08, og som har fortsatt også inn i dette året. En fullstendig gjennomgang og analyse av avdelingen viser at det ikke er liv laga å fortsette med den type komponentproduksjon som vi har holdt med på de senere årene. Dette er billige komponenter som kundene like gjerne kan kjøpe i Kina eller i Baltikum til en enda rimeligere pris, og heller ligge med en noe større lagerbeholdning gjennom året. Dette har medført at det ble utviklet en helt ny strategi for industriavdelingen, dvs fra å være en underleverandør til å bli en totalleverandør av tjenester og produkter, samt å etterstrebe utvikling av nye produkter i fellesskap med andre aktører, og/eller det å utvikle nye produkter selv.vi er nå inne som leverandør innenfor legemiddelindustrien, og vi har redusert kostnadsnivået dramatisk, slik strategien legger opp til, men foreløpig har vi ennå ikke fått full effekt av disse endringene. Vi ser på fremtiden med optimisme, og vi har tro på at vi lykkes! Vår avdeling i Sarpsborg har generelt vært en stor bidragsyter, både til et godt økonomisk resultat og samtidig vært fine treningsplasser for deltagere. Vi ser at også her er det nødvendig med tiltak til forbedring. Vi integrerer Delta Reklame og Delta APS avdelingene, slik at tilbudet til deltagerne blir både bredere og bedre, samtidig som vi er nødt til å redusere kostnadene. Dette er nødvendig også innenfor Tek.Med og Gassdistribusjon som pr.d.d ikke er tilfredstillende områder. Vi arbeider blant annet med å slå sammen enkelte distribusjonsruter for gassleveranser for å forbedre inntjeningen. Salg & Service har forbedret seg radikalt de siste par årene, og vi forventer her positive resultater i 2009, både hos Jernia Askim og Delta Tools. Endelig har vi begynt å få effekt av de tiltakene/forbedringene som er igangsatt, og denne seksjonen har vokst til å bli en betydelig aktør i nærmiljøet samtidig som den tilbyr fine treningsplasser for deltagerne. Vi har alle forutsetninger for å bli en god leverandør av butikkpersonell i distriktet, nettopp fordi vi har disse treningsplassene i huset, og avholder kurs for butikkmedarbeidere på vår kursavdeling. Alle tre Delta APS-avdelingene er fortsatt uhyre viktig for Deltagruppen. Disse er sammen med attførings - og kursavdelingen det primære i vår virksomhet, og det arbeides kontinuerlig med å vurdere nye muligheter og forbedret innhold innenfor tiltakene. Equass er et kvalitetssikringssystem for velferdstjenester som vi er i ferd med å bli godkjent etter. Det er absolutt nødvendig å gjennomføre dette i nær fremtid for å vise at vi innehar den kvaliteten som skal til for å være en god leverandør innenfor kurs og attføring. Imidlertid, det aller viktigste er selve prosessen som gjennomføres og som bidrar til å forbedre alle våre rutiner og å skape tilhørighet og nødvendig kunnskap for alle våre ansatte innenfor dette området. Verdien av en bedrift er i stor grad avhengig av kompetansen til de ansatte og derfor bruker vi hvert år en god del ressurser på faglig utvikling og oppdatering. En nytenking i 2008 var oppstart av Deltaskolen. I regi av Deltaskolen kjører vi ulike kurs, som f.eks grunnkurs i attføring, spesialkurs for veiledere og også andre fagkurs som etterspørres internt. Dette har vist seg å være en vellykket satsing, men dette er selvfølgelig bare en begynnelse på en satsing som kanskje er vårt viktigste konkurransefortrinn i fremtiden. Totalt sett er Deltagruppen inne i en kraftig snuoperasjon. Administrasjonen forsøker å bidra på alle områder slik at vi kommer styrket ut av alle de utfordringer som finanskrisen har bidratt til å skape. Vi ser på fremtiden med optimisme, og vi har tro på at vi lykkes! Rune Jahren Adm.Dir. Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 4

5 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 5

6 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 6

7 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 7

8 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 8

9 Arbeidsmarkedstilbud ved Deltagruppen as Deltagruppen tilbyr bistand under attføring, opplæring, arbeidspraksis, kurs og fagbrev var et aktivt år for de forskjellige attføringsavdelingene våre. Flere av avdelingene utvidet virksomheten, blant annet ved utvidelse av antall tiltaksplasser. I tillegg etablerte vi i løpet av året nye kurs- og informasjonssentre i Askim og Mysen sentrum. Hensikten med disse etableringene har vært å være mest mulig tilgjengelig for våre brukere. I 2008 startet vi også opp flere nye og spennende prosjekter. Ett av disse er Unik, som er et attføringsopplegg for tidligere rusmisbrukere. Et annet spennende prosjekt er Delta Videre, der målgruppen er ungdom som dropper ut av videregående skole. Deltagruppen arbeider hele tiden med å heve kvaliteten på tjenester, attføringsfaglige kompetansen blant ansatte, samt sikre bedriftens rammevilkår. Vi jobber også hele tiden med å tilpasse oss forventede endringer i forhold til målgrupper, tiltak og finansieringsordninger. Fra 2009 skal deltakere i alle tiltakene være med i vår nye brukerundersøkelse. Dette er innført for å kartlegge deltakernes tilfredshet med våre tjenester. Brukerundersøkelsene skal være tilgjengelige for vår oppdragsgiver NAV. Noen eksempler på spørsmål i brukerundersøkelsen: Hvordan mener du Deltagruppen har informert deg om tiltaket du har deltatt i? I hvor stor grad har du fått informasjon om rettigheter og plikter i tiltaket? I hvor stor grad har du vært med på planleggingen av ditt opphold ved bedriften? I hvor stor grad opplever du at dine forventninger ved oppstarten er innfridd? I hvor stor grad opplever du at tilbudet du har fått samsvarer med målsettingen med tiltaket? I hvor stor grad føler du at målsettingene i planen din er oppnådd? Hvordan vurderer du nytteverdien av oppholdet? Hvordan føler du at bedriften har ivaretatt deg under oppholdet? Hvordan vurderer du din egen motivasjon og aktivitet i tiltaket? Totalt: EQUASS Deltagruppen har som mål å levere tjenester av god kvalitet og ha god kontroll med interne prosesser. Samtidig skal vi kunne dokumentere våre resultater over tid. Vi jobber med å kvalitetssikre vår attføringsvirksomhet, slik at vi i løpet av 2009 kan bli sertifisert i kvalitetssikringssystem Equass (European Quality in Social Services). Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 9

10 Ny godkjenningsordning fra 2009 Fra 2009 innføres en ny godkjenningsordning for attføringsbedrifter. Etter den nye ordningen skal bedriften godkjennes for seks år om gangen. Blant kravene som stilles for å bli godkjent som tiltaksarrangør for NAV finner vi kravet om at attføring skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet, og dette skal dokumenteres gjennom organisering av virksomheten, antall ansatte knyttet til ulike deler av virksomheten, antall tiltaksplasser og attføringsresultater. I tillegg stilles det en del formelle økonomiske, faglige og kvalifiseringskrav til tiltaksarrangøren. Personvern i bedriften Deltagruppen er i ferd med å utarbeide klarere retningslinjer for håndtering av personopplysninger om tiltaksdeltakere. Jobben med å utarbeide et dokument med slike retningslinjer startet i oktober Vi skal også fastsette og implementere forsvarlige rutiner for personvern. Dokumentet skal være implementert i bedriftens regelverk i Deltaskolen - kontinuerlig kompetanseheving Deltagruppen opplever et stadig økende behov for omstilling av bedriftens aktiviteter. NAV-reformen, utviklingen i arbeidsmarkedet, nye målgrupper, nye finansieringsmodeller, samt endringer i tiltaksregelverket er med på å skape dette behovet. Behovet vil ventelig fortsette å øke i fremtiden. I forbindelse med det økende omstillingsbehovet har Deltagruppen innledet en prosess innen kompetanseheving. Det skal etableres faste rutiner for kompetanse-heving, spesialisering og etterutdanning av våre ansatte. Vi har utarbeidet et eget kurs i basiskunnskap innen attføring, under navnet Deltaskolen. Alle ansatte og arbeidstakere innen tilrettelagt arbeid har gjennomført eller skal gjennomføre dette kurset. I tillegg har vi engasjert Kallerud Kompetanse, som skal gjennomføre veiledningskurs og lederopplæring i bedriften. Dette arbeidet ble startet i 2008 og skal videreføres i Oversikt over gjennomførte kurs og konferanser. Delt. Studie/kurs/konferanse Sertifisering 2 Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsning i arbeid 6 Karriereveiledning SIT interessetest 3 Basiskurs attføring 2 Ernæring, levevaner og helse 2 AB-konferanse 3 APS-konferanse 2 Personvern 2 Anbudskurs helse og rehab 4 EQUASS-seminar Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 10

11 Organisering og brukermedvirkning Deltagruppens organisasjon er under kontinuerlig utvikling, og skal alltid kunne møte nye utfordringer. Ett av våre grunnprinsipper er brukermedvirkning. Dette betyr at de som bruker våre tjenester eller berøres av en beslutning, skal ha innflytelse på hvilke beslutning som tas og hvordan tjenesten skal utføres. Hensynet til individet ivaretas ved at alle deltakere er aktivt med i utarbeidelsen av sin egen handlingsplan. Målet er å involvere deltakeren til å ta kontroll over sitt eget liv, og se muligheter og løsninger basert på egne erfaringer og egen styrke. Organisering Tiltakene er systematisert i fire fagfelter; læring, veiledning, formidling og oppfølging. Hver deltaker skal kunne velge fritt ut fra sine egne ønsker, behov og forutsetninger. Deltakeren utarbeider sin egen handlingsplan, og spesifiserer nødvendige aktiviteter. Aktivitetene må alltid godkjennes av NAV. Oversikt over de fire fagfeltene: Læring Kvalifisering Lese- og skrive opplæring NKI s kurs Studieveiledning Datakurs inkl. sertifikater Norskopplæring minoritetsspråklige Veiledning Kartlegging Karriereveiledning Avklaring Arbeidspraksis i skjermet Formidling Jobbformidling Arbeidspraksisformidling Bedrifts- og markedsorientering Arbeid med Bistand Individuell Oppfølging Oppfølging Funksjonsvurdering Tilrettelagt Arbeid Helse- og rehabiliteringstjenester I tillegg er områdene prosjekt, forretning og konseptutvikling godt ivaretatt. Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 11

12 Tiltak Formål Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Tiltak i Arbeidsmarkesbedrifter: Kvalifisering med mål om ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning Innhold Opplæring/arbeidspraksis (inkl. lærlinger) Arbeidspraksis Tid Inntil 2 år eller til bestått fagprøve Tidsubegrenset Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Et varig tilbud til arbeidstakere med små sjanser til ordinært arbeid Ramme De selvstendige tiltakene (også andre arrangører enn Attføringsbedrifter kan drive disse): Tiltak Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Formål Avklare sjanser i arbeidsmarkedet og behov for videre tiltak Arbeidspraksis og opplæring for å kunne oppnå arbeid Innhold Teori og praksis Kartlegging, opplæring og arbeidspraksis Tid Inntil 12 uker Inntil 10 måneder Inntil 3 år Få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv Kartlegging, jobbsøking og oppfølging på arbeidsplass Ramme 24 9 stillinger NAV Arbeid søker inn til alle ovennevnte tiltak. Andre tiltak som bestilles av NAV trygd: Oppfølgingstjenester for sykmeldte i ordinært arbeid: Tiltak Avklaring Arbeidsrelatert rehabilitering Oppfølging Formål Innhold Å kartlegge/avklare den sykmeldte sine behov og utarbeide plan Kartlegging, veiledning, planlegging, utprøving og rapportering Å styrke den sykmeldte sine sjanser i arbeidslivet Kvalifisering/arbeidsrelaterte tema, arbeidsutprøving, opptrening, planlegging og rapportering Oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplass Tid Inntil 4 uker Inntil 12 uker Inntil 6 måneder Tilrettelegging, oppfølging, veiledning, planlegging og rapportering Oppfølgingstjenester for sykmeldte i IA-bedrifter: Tiltak Funksjonsvurdering Formål Innhold Tid Å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold Informasjonsinnhenting: kartlegging, praktisk utprøving og rapportering. Metoden har tre fokus: Den sykmeldte, forholdene på arbeidsplass, og samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/ sjanser for endringer på arbeidsplassen Inntil 6 uker Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 12

13 Statistikk 2008 Statistikken for 2008 viser at samlet sett, gikk 230 (53%) deltakere av i alt 432 som sluttet, over til aktive løsninger. Resultatene varier fra tiltak til tiltak, fra 77% i Individuell Oppfølging til 34% i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 13

14 Resultater og statistikk Deltagruppen har gode resultater å vise til i attføringsarbeidet. Hvert år blir mange deltakere formidlet til ordinært arbeid og til andre aktive løsninger. Veien til arbeid tilpasses hver enkelt deltaker. Målsettingen er alltid jobb eller aktive løsninger. Arbeidssøkere har også muligheten til å forbedre sin kompetanse mens de er i tiltak hos oss. Da kan de stille sterkere i konkurransen om jobbene i det ordinære arbeidslivet. Deltagruppen tilbyr alt fra grunnleggende opplæring for personer med lese- og skrivevansker til studier på høyskolenivå. Kursvirksomheten Kursvirksomheten ved Deltagruppen baserer seg i stor grad på NKIs kurs med studieveiledning. I tillegg har noen grupper faste undervisningsdager hver uke. Dette gjelder minoritetsspråklige arbeidssøkere, samt deltakere som tar kurs i helsefag og i barne- og ungdomsarbeid. Vi har også arrangert Læringsnettverk for personer med lese- og skrivevansker, samt individuell opplæring for minoritetsspråklige personer med spesielle behov. Oversikt over kursdeltakere i 2008: Kurs Antall deltakere Helse og sosialfag kurs 13 Barne- og ungdomsarbeid 13 Salg og Service 10 Datakort 21 Grunnleggende data 7 Språkopplæring med arbeidspraksis 11 Ny sjanse 21 Båtførerkurs 30 Individuelle opplegg 5 Tilrettelagt lese- og skriveopplæring 4 Libra kurs 8 Jobbklubb 10 Til sammen 153 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 14

15 AMO-kurs I september 2008 startet vi opp med to ulike AMO-kurs. Det ene var Avklaring av kortere varighet for ordinære arbeidssøkere og Veien til arbeid for minoritetsspråklige. Begge kursene ble holdt både for Askimregionen og for Eidsbergregionen. Det var i forbindelse med disse kursene at Deltagruppen leide nye lokaler i Askim og Mysen sentrum. AMO kurs Antall deltakere Avklaring av kortere varighet 60 Veien til arbeidslivet for minoritetsspråklige 32 Til sammen 92 Samarbeid med NAV i Askim, Eidsberg og Sarpsborg Bedriften har hatt faste møter for gjennomgang av kravspesifikasjon for det enkelte tiltak og gjennomgang av resultater. Rammene som ble tildelt i januar ble korrigert i slutten av året. I tillegg har trekantsamtaler, ansvarsgruppemøter og andre møter blitt gjennomført som planlagt på individnivå. Månedlig og kvartalsrapportering foregikk som avtalt. Avslutning Vi vil i fremtiden etterstrebe oss på å videreutvikle og kvalitetssikre våre tjenester til det beste for brukere, eiere og NAV-kontorene. Situasjonen på arbeidsmarkedet gjør at vi må være mer kreative i vårt attføringsarbeid. Vi må være forberedt på å endre oss i takt med hvordan behovene i arbeidsmarkedet og blant brukerne endres. I tillegg vil vi være forberedt på å endre våre satsingsområder ut fra myndighetenes strategier på området. Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 15

16 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 16

17 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 17

18 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 18

19 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 19

20 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 20

21 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 21

22 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 22

23 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 23

24 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 24

25 Noter 2008 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 25

26 Kontantstrømanalyse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 26

27 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 27

28 Deltagruppen AS Askim: Mysen: Sarpsborg: Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 28

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Februar 2009 Kompetansestrategi i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Innledning: Norge har en av de best utbygde velferdssystemene og en villighet til å betale

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo Av Mari Torvik Heian og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 2 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer