Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: Dato for siste revisjon: Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet sett fra øst mot vest Planområdet sett fra sør mot nord Side 1 av 30

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN Om forslagsstiller Historikk Mål og ambisjoner Trygge Barnehager har Svanemerkelisens for barnehagebygget som er vist i illustrasjonsskissene Planavgrensning Planer som oppheves Vurdering av kravet til konsekvensutredning Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planstatus Eiendomsforhold Annen relevant informasjon Tilstand og bruk PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Innspillene ifm. oppstartsvarsel PLANFORSLAGET Arealbruk Begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Side 2 av 30

3 5.1 Forholdet til overordnede planer og andre gjeldende rammer og premisser (inkl. RPR etc) Konsekvenser i forhold til natur, miljø og samfunn RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Metode Kartlegging av risiko Vurdering av risiko Analyse av aktuelle hendelser BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Offentlig ettersyn Innspillene ifm offentlig ettersyn Endringer i planforslaget Side 3 av 30

4 1. Bakgrunn for reguleringen 1.1 Om forslagsstiller Tiltakshaver: - Trygge Barnehager AS. - Trygge Barnehager har som formål å bidra til å etablere nye barnehager over hele landet. Målet er at kunden skal være fornøyd før, under og etter etableringen av en ny barnehage. Barnehagene etableres som et andelslag eller aksjeselskap, og skal drives etter non-profit prinsippet. Breidablikk barnehage etableres som andelslag/aksjeselskap. Siden 1986 har Trygge Barnehager etablert over 380 barnehager i 140 kommuner. Dette betyr at Trygge Barnehager har bidratt til at over barn hver eneste dag har et trygt barnehagetilbud. Samtidig har det også skapt over arbeidsplasser. Konsulent: - Sjåtil & Fornæss AS vil være forslagsstiller. - Sjåtil & Fornæss AS er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, interiør, byggeteknikk, arealplanlegging, prosjektadministrasjon og taksering. Arealplanlegging utføres på vårt avdelingskontor på Gardermoen. Vi har gjennom de 10 siste årene utarbeidet en rekke arealplanen. Dette har vært både forskjellige typer arealplaner, planer med forskjellig kompleksitet, formål og størrelse, samt områder i mange kommuner. Vi har utarbeidet mange reguleringsplaner for barnehager. Det kan også nevnes at de fleste av våre arealplanleggere tidligere har jobbet i forskjellige kommuner i lange perioder, og dermed også godt kjenner til prosessene i kommunen. 1.2 Historikk - Det er behov for nye barnehageplasser i Rypefjord, og den fattet Hammerfest kommunestyre følgende vedtak: Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskt og gir flest plasser. Byggestart 2011/ I etterkant av vedtaket har Trygge Barnehager vært i kontakt med Hammerfest kommune som har foreslått den aktuelle tomta i Rypefjord for etablering av barnehage. Forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt blir barnehageselskapet i regi av Trygge Barnehager hjemmelshaver for regulert barnehagetomt. 1.3 Mål og ambisjoner - Det er behov for nye barnehageplasser i Rypefjordområdet, og målet med utarbeidelse av reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av en ny barnehage i området. Samtidig er det viktig å sikre eksisterende grønnstruktur og friområde både med tanke på friluftsliv og turveiforbindelser, sammenhengen med og åpenheten mot Breidablikkvannet. - Det er et mål at den planlagte barnehagen skal dekke behovet for barnehageplasser i Rypefjordområdet en god stund framover. Det er derfor viktig at området som reguleres til Side 4 av 30

5 barnehage har tilstekkelig areal. Det er planer om å tilrettelegge for en 5- avdelings barnehage med evt. mulighet for utvidelse. - Det synes viktig å legge til rette for gode og effektive løsninger for barnehagen. Dette gjelder både bygget, utearealene og adkomst-/parkeringsløsning. Dette innebærer også at vær- og klimaforhold må hensyntas - Trygge Barnehager har Svanemerkelisens for barnehagebygget som er vist i illustrasjonsskissene. 1.4 Planavgrensning - Planområdet omfatter den delen av gnr. 16 bnr. 4 hvor barnehagen er tenkt lokalisert. I tillegg er tilstøtende grønt-/friområder ned mot Breidablikkvannet tatt med for å sikre grønnstrukturen og friområdet. Plangrensen følger i hovedsak eiendomsgrensen mot tilstøtende eiendommer, men mot sør er plangrensen lagt i senterlinjen av tilstøtende vei (Laugslettveien), og overlapper da så vidt gjeldende Reguleringsplan for Nedre del av Indrefjorddalen i deler av Laugslettveien. Mot sørvest reguleres tilstøtende vei (Breidablikk). Krysset Breidablikk/Laugslettveien og Laugslettveien/Ørntindveien er også med i planen. 1.5 Planer som oppheves - Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS Barnehage ligger innenfor Kommunedelplan for Rypefjord (vedtatt ) og berører deler av Reguleringsplan for Indrefjorddalen (vedtatt 1982) og Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen. Deler av disse planene vil bli endret som følge av planforslaget. 1.6 Vurdering av kravet til konsekvensutredning - Kommunen er myndigheten for å avgjøre om arealplaner utløser krav om konsekvensutredning. I notat fra Hammerfest kommune oversendt skriver de som følger: Området er ikke regulert. Det faller inn under kommunedelplan for Rypefjord, og har formål friområde/grøntområde. Etter forskrift om konsekvensutredning fra 2009 faller tiltaket inn under 3d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Tiltaket skal følgelig vurderes etter 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter 4 vil det være bokstav b og c om naturmangfold og friluftsliv som vil kunne utløse utredningsplikt. Området er mye brukt i dag, og det er lite sannsynlig at etablering av en barnehage vil ha innvirkning på, eller true, plante og dyrelivet i området. Når det gjelder friluftsliv er området rundt Breidablikkvannet et viktig turområde for mange av beboerne i nærområdet. I tillegg ligger skole og flere barnehager like ved, og området blir mye brukt til utflukter osv. I vintersesongen kjøres det skiløype rundt vannet. Barnehagen vil planlegges i god avstand fra vannet, og vil derfor ikke komme i konflikt med turstier og skiløype. På bakgrunn av disse vurderingene finner ikke planen konsekvensutredningspliktig. Friluftsliv og miljø/natur vil likevel være viktige temaer i planarbeidet. Side 5 av 30

6 - Finnmark fylkeskommune og Reindriftsforvaltningen i Finnmark har i sine merknader til varsel om oppstart skrevet at de mener planen utløser krav om konsekvensutredning. Reindriftsforvaltningen varsler innsigelse om det ikke utarbeides KU for planen. - Hammerfest kommune har i brev til Finnmark fylkeskommune datert utdypet hvorfor kommunen mener planen ikke kommer inn under forskriften. I tillegg har de i e- post sendt til Fylkesmannen i Finnmark den rettet et prinsipielt spørsmål i forhold til at kommunen er ansvarlig myndighet for å avgjøre om planer kommer inn under KUforskriften, og sektormyndigheters eventuelle mulighet til å fremme innsigelse til denne avgjørelsen. - For øvrig nevnes det at Finnmark fylkeskommune har vært på befaring for å undersøke om det er noen kulturminner innenfor planområdet, og det ble ikke gjort noen indikasjoner på kulturminner. Den formelle uttalelsen fra fylkeskommunen er imidlertid ikke mottatt på nåværende tidspunkt. 1.7 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser - Barn og unges interesser i planleggingen, Støy i arealplanlegging T-1442, Klima- og energiplanlegging, Lov om barnehager - Kunnskapsdepartementets veileder for utforming av barnehagens utearealer Forholdet til disse omtales under Konsekvenser av planforslaget. 2. Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet Rypefjord Kartutsnitt som viser planområdet Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet. Side 6 av 30

7 2.2 Planstatus - Forholdet til overordnede planer (Fylkesplan, kp samfunnsdel) I kommuedelplan for Rypefjord er det avsatt et areal til offentlig formål med tanke på etablering av barnehage (O25). Dette arealet er imidlertid bare drøyt 2 dekar, og vil ikke være stort nok til etablering av en minimum 5-avdelings barnehage. En 5-avdelings barnehage krever et minimumsareal på 4,5-5 dekar. I samråd med kommunen har man kommet fram til at vestre del av gnr. 16 bnr. 4, Breidablikk, vil være egnet til formålet. Dette er deler av et større område som i kommunedelplanen er avsatt til friområde/grøntområde (G26). Større deler av eiendommen/grøntområdet vil imidlertid opprettholdes selv ved etablering av barnehage. Utsnitt av Kommunedelplan for Rypefjord som viser planområdet Planområdet Detaljreguleringsplanen berører i noen grad Reguleringsplan for Indrefjorddalen. Mindre arealer er der regulert til klimavernsone. Deler av Laugslettveien ligger innenfor Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen som også inngår i detaljplanen som nå fremmes I kommuneplanen for Hammerfest vedtatt er hele området avsatt til bebyggelse. - Ved rullering av kommuneplanen i desember 2010 ble det satt opp følgende hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og å besøke Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevisst Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger Etter vår vurdering vil tilrettelegging av en større barnehage i Rypefjord være i samsvar med kommuneplanen hovedmål. Side 7 av 30

8 - I tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter vil også, Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer samt evt. vedtekter og veiledere for Hammerfest kommune, deriblant Byggeskikkveileder for Hammerfest kommune, Veileder for belysning og lysskilt i Hammerfest og Hammerfest Lysplan gjelde for området. - Forskrift om vedtekter for parkering i Hammerfest kommune omtaler ikke parkeringsdekning for barnehager, men erfaringsmessig anses krav om 4 P-plasser pr. avdeling som tilfredsstillende. En av disse bør planlegges og opparbeides som HC-plass. - Hovedplan for vei, vann og avløp må legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer. 2.3 Eiendomsforhold - Det er Hammerfest kommune som er hjemmelshaver til gnr. 16 bnr Etter de opplysningene vi har er det ingen hjemmelsforhold som bidrar til å komplisere plansaken, og det finnes heller ingen tinglyste rettigheter/heftelser på det aktuelle området. 2.4 Annen relevant informasjon - Siv. Ing. Per Øivind Fredheim har foretatt prøvegraving for vurdering av grunnforholdene og miljøteknisk analyse (se vedlagt rapport datert ). Konklusjonen er at grunnforholdene anses å være uproblematiske, men det forutsettes at alle organiske masser skiftes ut på områder hvor det stilles setningsmessige krav. - Siv. Ing. Per Øivind Fredheim har også utarbeidet en Miljøteknisk analyse jordsmonn (se vedlagt rapport datert og ). Det er gjennomført 10 stk prøvetakinger av jordsmonn som er analysert på laboratoriet. Pga. at en av prøvene gav utslag til kobber ble det besluttet å supplere prøvetagningen med 5 nye prøver. Konklusjonen er at prøvene ligger innenfor grenseverdiene med stor margin, selv for Tilstandsklasse 1. - Vann- og avløpsledninger går langs Dalveien, Breidablikk og Tverrfjellveien. 2.5 Tilstand og bruk - Planområdet er henimot flatt, men faller noe fra østre til vestre grense. Mot øst langs Breiablikkvannet går det i dag en tursti, som går videre rundt vannet. Det går også ei lysløype rundt vannet vinterstid. Stien/lysløypa og de østre deler av området, er mye brukt som turområde i dag. - Det er spesielt lite trær/vegetasjon på tomta, som er myrlendt med tilhørende lav vegetasjon. - Det er gode sol - og utsiktsforhold. - Nordøst for planområdet og Breidablikkvannet ligger fjellet Tyven som ligger som en bakvegg og skjermer området fra nord. Fra planområdet og sørøstover går Indrefjorddalen. Den herskende vindretningen er fra sørøst langs denne dalen. - Innenfor selve planområdet er det ingen bebyggelse, men det er satt opp noen snøskjermer mot bebyggelsen i nordvest. Sør og nordvest for planområdet er det eksisterende boligbebyggelse, og litt nord for området ligger Fjordtun barne- og ungdomsskole og dagens Breidablikk barnehage. Side 8 av 30

9 Tyven Fjordtun skole Breidablikkvannet Planområdet Indrefjorddalen Flyfoto som viser planområdet i forhold til omkringliggende områder 3. Planprosess og medvirkning 3.1 Om planprosessen - Den fattet kommunestyret i Hammerfest følgende vedtak: Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskt og gir flest plasser. Byggestart 2011/ Den ble det avholdt oppstartsmøte i Hammerfest kommunehus. Plansjef, arealplanlegger og kommunalsjef for skole og barnehage deltok fra Hammerfest kommune, og representanter fra Trygge Barnehager as og Sjåtil & Fornæss AS var til stede. På møtet ble føringer og rammer for det videre planarbeidet lagt. - I etterkant av oppstartsmøtet gjorde kommunen en vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). I notat oversendt fra kommunen den konkluderer de at planen ikke kommer inn under KU-forskriften, og det er dermed da heller ikke krav til utarbeidelse av planprogram. - Varsel om oppstart av planarbeidet ble den 6. januar kunngjort i Finnmark Dagblad og på kommunens og Sjåtil & Fornæss hjemmeside. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og lag/foreninger ble varslet direkte i brev datert I forbindelse med varsel om oppstart kom det merknader fra Statens vegvesen Region nord, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Reindrift forvaltningen i Vest-Finnmark, samt to gjenboere i Tverrfjellveien. Fylkeskommunen og Reindriftforvaltningen skriver i sine merknader at de mener at planen vil utløse krav til Side 9 av 30

10 konsekvensutredning. På bakgrunn av merknadene har Hammerfest kommune vært i kontakt med og skrevet brev til både Fylkeskommunen og Reindriftforvaltningen hvor de argumenterer hvorfor planen ikke utløser krav til KU. De har også vært i kontakt med fylkesmannen i forhold til avklaring når det gjelder kommunens myndighet når det gjelder vurdering av KU-plikten. Konklusjonen er at kommunen opprettholder at reguleringsplanen kan utarbeides uten KU, men at aktuelle viktige temaer vurderes i planbeskrivelsen. Hvilke temaer som skal vurderes ble klarlagt på oppstartsmøtet. I tillegg til dette har som nevnt spesielt forholdet til KU-plikten, samt vurderinger av eventuell trekkvei for rein. - Følgende temaer/problemstillinger har vært spesielt utfordrende og hvordan de ble løst? 3.2 Innspillene ifm. oppstartsvarsel Nedenfor følger sammendrag av innkomne merknader med våre kommentarer: Statens vegvesen Region nord, brev datert og Statens vegvesen har, ut i fra sitt ansvarsområde ikke merknader til planarbeidet. Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen (som samordner fylkesmannens uttalelser, brev datert og I følge kommunen og konsulent omfattes ikke planarbeidet av KU-forskriften. - Da planområdet er avsatt til friområdet/grøntområde i kommunedelplanen for Rypefjord bes saken sendt til friluftsorganisasjonene i kommunen. - Estetiske kvaliteter skal være en grunnleggende premiss i planleggingen - Grad av utnytting må føres på planen og fastsettes i bestemmelsen, og være iht. teknisk forskrift kap. III og MDs veileder T Barnehagen må tilfredsstille forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Kunnskalsdep. Veileder F-4225 Veileder for utforming av barnehagens lekearealer skal legges til grunn for uteområdene og minste uteoppholdsareal bør angis - Universell utforming må sikres jf. Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle. - Fylkesmannen ber om at det settes av areal til gang- og sykkelvei langs Breidablikkveien og Laugslettveien. - Samfunnssikkerhet må ivaretas og det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. - Fylkesmannen minner om at ny strålevernforskrift trådte i kraft : Det er krav om at alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig, og alltid under 200 Bq/m 3. - Naturmangfoldloven sentrale prinsipper skal legges til ved myndighetsutøvelse, og det skal framgå hvordan dette er vurdert. Kommentar - Varsel om oppstart ble kunngjort i Finnmark Dagblad og på kommunens og Sjåtil & Fornæss hjemmeside. I tillegg ble berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og lag/foreninger varslet direkte iht. liste mottatt fra kommune. Friluftsorganisasjonene i kommunen var ikke på denne listen. I etterkant er det tatt opp med kommunen om disse skulle varsel, men tilbakemeldingen var at dette normalt ikke gjøres, men at aktuelle organisasjoner kan få oversendt planen ved offentlig ettersyn. - Det er i bestemmelsene tatt inn et punkt om at kommunen skal påse at bebyggelsen får god form og materialbruk, og at bygningene får en harmonisk utførelse med tanke på volum, takvinkel, materialvalg og farge. - Grad av utnytting er ført på planen og fastsatt i bestemmelsene iht. gjeldende lovverk. Side 10 av 30

11 - Det er tatt inn i bestemmelsene at Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer gjelder innenfor området. - Universell utforming er sikret i bestemmelsene, og det er vist egen HC-P-plass på planen - I samråd med Hammerfest kommune er det regulert fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei langs Dalveien og fram til barnehagens regulerte adkomst. Det er videre regulert gang- og sykkelvei langs Laugslettveien fra krysset med Breidablikk og sørøstover til første avkjørsel. I tillegg er det regulert gang- og sykkelvei gjennom friområdet like nordøst for barnehagetomta som forbinder Laugslettveien med Breidablikk. Denne vil fungere som en snarvei til skolen. - Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse nedenfor. - Bestemmelsene sikrer at nye bygninger innefor området skal sikres mot radonstråling iht. strålevernforskriften. Trygge Barnehager gjennomfører for øvrig faste tiltak ihht. "NBIblad : De legger radonduk jamfør ny TEK i kombinasjon med balansert ventilasjon i alle nye barnehager. - Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor området. Finnmark fylkeskommune, brev datert Fylkeskommunen viser til at planområdet er en del av et område som er avsatt til friområde/grøntområde (G26) i kommunedelplan for Rypefjord, og at det i planbeskrivelsen karakteriseres som et meget viktig område med store forbedringspotensialer med f.eks. turstier, kultivering av vann, fiskeplasser, skogplanting etc. I kommuneplanen er det et annet område (O25) som er avsatt til framtidig kommunal barnehage. De lurer på hvorfor ikke dette avsatte området benyttes til formålet. De minner om at alle planer skal ha planbeskrivelse med aktuelle tema. - Da plenen ikke er iht. kommunedelplan for Rypefjord vil planen omfattes av 3 bokstav d) jfr. 4 bokstav d) i KU-forskriften. - Fylkeskommunen minner videre om at det skal legges vekt på universell utforming. - Videre setter de krav om at det må foretas arkeologiske registreringer av området før planen kan vedtas. Som nevnt har fylkeskommunen vært på befaring, og det ble ikke gjort noen indikasjoner på kulturminner innenfor planområdet. Den formelle uttalelsen fra fylkeskommunen er imidlertid ikke mottatt på nåværende tidspunkt. Kommentar - I brev datert fra Hammerfest kommune til Finnmark fylkeskommune besvarer Hammerfest kommune fylkeskommunens forespørsel om valg av tomt og krav til konsekvensutredning: - Det planlegges en barnehage på inntil 6 avdelinger, så tomta bør være minimum 5-6 dekar. Tomta i Ørretveien er ca. 2,5 dekar og blir for liten for en funksjonell barnehage som tilfredsstiller krav til universell utforming i bygget og samtidig innfrir nasjonale krav til uterom i barnehager. - Etter KU-forskriften faller tiltaket inn under 3d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering og tiltaket skal vurderes etter 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter 4 vil det være bokstav b og c om naturmangfold friluftsliv, som vil kunne utløse utredningsplikt. Området er mye brukt, og det er lite sannsynlig at etablering av en barnehage vil ha innvirkning på, eller true, plante og dyrelivet i området. Når det gjelder friluftsliv er området rundt Breidablikkvannet et viktig turområde for beboerne i nærområdet, Side 11 av 30

12 nærliggende skole og barnehager, og det kjøres det skiløype rundt vannet om vinteren. Barnehagen planlegges i god avstand fra vannet, og vil derfor ikke komme i konflikt med turstier og skiløype. På bakgrunn av disse vurderingene vurderes ikke planen som konsekvensutredningspliktig. Friluftsliv og miljø/natur vil likevel være viktige temaer i planarbeidet, og plassering av barnehagen og dens utearealer vil ivareta området som friluftsområde. - Planbeskrivelse er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven og universell utforming er sikret i planen og bestemmelsene. Videre er arkeologiske registreringer bestilt og håpes utført i nær framtid. Sametinget, brev datert Sametinget påpeker viktigheten av å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og henviser sin planveileder som er utarbeidet med hensyn til dette. De viser videre til sin plikt til å delta i planleggingen i saker som berører de ovennevnte interessene. De kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samisk kulturminner, og har derfor ingen kulturminnefaglige merknader, men minner om aktsomhetsplikten. Kommentar Etter hva vi kan se vil planen ikke påvirke naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (se også kommentar til Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark). Det er i bestemmelsene tatt inn at dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunens kulturavdeling og sametinget varsles. Reindrift forvaltningen i Vest-Finnmark, brev datert og Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala, brev til Hammerfest kommune datert Saken har vært på høring i Reinbeitedistrikt 120-Fálá som uttaler følgende til saken: Planområdet er i kommunedelplan for Rypefjord er avsatt for friluftsområde med mulighet for flytt og trekkleie av rein. Reindriftsforvaltningen viser til tidligere planprosesser i nærområdet hvor de bl.a. har gått i mot å regulere Østre del av Indrefjorddalen til boligformål, og til meglingsprotokoll av ifm. kommunedelplanen hvor det står at det ved regulering av B9 i Rypefjord skal flyttvien mellom regulerte bebyggelsen og fjellfoten sikres. De mener dette må gjelde hele passasjen under Tyvenfjellet og Salen i nord og Indrefjorddalen i sør i en sammenhengende flytte og trekkleie for rein, og at planområdet også omfattes av dette. I praksis fungerer både det varslede reguleringsområdet og den ubebygde delen av felt B10 (i kommunedelplanen) som flyttvei for rein. Hvis det varslede planområdet skal reguleres til byggeområde må østre del av felt B10 reguleres til friområde. Reindriftsagronomen støtter reinbeitedistriktets uttalelse og anbefaler å vurdere hele flytte og trekkeleie som en sammenhengende passasje. De mener at regulering av friområdet men en så spesiell betydning for rein vil skape en vesentlig endring av friområdet, og de vurderer tiltaket som en vesentlig endring av kommunedelplanen for Rypefjord. Iht. KUforskriften skal planer som får vesentlig virkning for miljø og samfunn konsekvensutredes. De skriver at planområdet omfatter et bruksareal på 20 dekar, og at skal planer og tiltak med et bruksareal på over m 2 alltid konsekvensutredes jfr. KU-forskriften. Reindriftsforvaltningen anbefaler en KU i forhold til reindrift. KUen bør omfatte det varslede planområdet, boligområdet B10 og friområdet i kommunedelplanen. Side 12 av 30

13 Avslutningsvis varsler de at de vil legge saken fram for Områdestyret i Vest-Finnmark med innstilling om at det gis innsigelse til planen. Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala har etter fristen for varsel om oppstart sendt brev til Hammerfest kommune datert Der viser de til korrespondanse og gjennomgang ved møte som de tror kan gi en løsning. Inntil videre står distriktet på sin tidligere uttalelse datert og anbefaler Reindriftsforvaltningen og Områdestyret i Vest-Finnmark å holde på sin innstilling tom innsigelse i saken slik varsel i deres brev av Kommentar Hammerfest kommune har forsøkt å få til et møte med representanter fra Reindriftsforvaltningen, kommunen, Trygge barnehage og Sjåtil & Fornæss AS. Da det viste seg praktisk vanskelig å få til dette, sendte kommunen et brev (datert ) hvor punkter i Reindriftsforvaltningens merknad ble kommentert. Brevet oppsummeres som følger: Området som reguleres til barnehageformål, G26, er avsatt til byggeområde; friområde/grøntområde og ligger i sin helhet på sørvestsiden av Breidablikkvvannet og utenfor drivingsvei som går på østsiden av vannet. Eventuelle bruk av sørvestsiden av vannet som drivingsvei er ikke i tråd med gjeldende planverk. Barnehagen er for øvrig tenkt plassert et stykke fra vannet i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En kan dermed ikke se at reguleringsplanen berører reindriftsinteresser, og heller ikke at den utløser KUplikt pga. sin betydning for reindrifta. Pkt. 1 i vedlegg 1 i forskriften gjelder Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m2. Bruksareal på barnehagen vil være i underkant av 2000 m 2 slik at det punktet i forskriften ikke er aktuelt i dette tilfellet. Avslutningsvis skriver de at planprosessen vil fortsette og at kommunen håper at Reindriftsforvaltningen vil gjøre en ny vurdering av saken på bakgrunn av kommunen redegjørelsen. Sjåtil & Fornæss AS har ingen ytterligere kommentarer til Reindriftsforvaltningens merknad. Jostein Hermansen (hjemmelshavere til gnr. 16 bnr. 428, Tverrfjellvn. 5), e-post Jostein Hermansen ønsker å vite hvordan det prosjektet vil se ut fra hans eiendom, bl.a. hvordan bygg og parkering er tenkt plassert og hva som vil lokaliseres ned mot Breidadlikkvannet. Kommentar I svar til Jostein Hermansen i e-post den ble det opplyst om at det er lite detaljer som er avklart ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Reguleringsplanforslaget som foreligger, med tilhørende dokumenter viser imidlertid hvordan prosjektet er tenkt, og dette vil kommunen oversende til Hermansen ved offentlig ettersyn. Jørn Stian Olsen og Hanne Mette Reinholdtsen (hjemmelshavere til gnr. 16 bnr. 429, Tverrfjellvn. 7), e-post Olsen og Reinholdtsen mener det er flott at et ubrukt område tas i bruk, men de ønsker at friområdet tas vare på og gjøres brukervennlig bl.a. ved at myrområder bør fjernes. Side 13 av 30

14 De savner detaljer om hvor plassering av bebyggelse og anlegg vises, om veien rundt vannet bevares og om traktorveien som knytter vannet til Langslettveien opprettholdes/ utbedres. Videre ønsker de å vite om det er tenkt på skjerming mot boliger i Tverrfjellveien, med tanke på støyforurensing, utsikt og innsyn. Området barnehagen skal bygges på var tidligere regulert som friområde og der ligger et treplanteprosjekt der. I forhold til treplanteprosjektet, er det fra vår side ønskelig med planting av nye trær i forbindelse med Breidablikkvannet. Kommentar I svar til Jørn Stian Olsen og Hanne Mette Reinholdtsen i e-post den ble det også opplyst om at det er lite detaljer som er avklart ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Reguleringsplanforslaget som foreligger, med tilhørende dokumenter viser imidlertid hvordan prosjektet er tenkt. Barnehagen vil bli gjerdet inn og situasjonsplanen viser forslått plassering av snøskjermer mot både bebyggelsen langs Breidablikk og mot Tverrfjellveien. Dette vil bli en visuell skjerm som også reduserer innsyn til boligene. Støy fra barnehagedriften anses ikke som problematisk med tanke på at barnehagen vil være åpen på hverdager i tidsrommet ca. kl til 17.15, og stengt i helger og helligdager (det vises for øvrig til siste avsnitt under pkt. 5.1). Det nevnes for øvrig at det nevnte treplanteprosjektet har vært lite vellykket, men det er i bestemmelsene til friområdet sagt at det kan etableres ny vegetasjon. 4. Planforslaget Side 14 av 30

15 4.1 Arealbruk Hele reguleringsplanen har et areal på ca 22 dekar og er fordelt på følgende formål: - Barnehage ca 8,0 dekar - Friområde ca 10,2 dekar - Turvei ca 0,4 dekar - Resterende areal er kjøreveier, fortau/gang-sykkelveiareal og annen veigrunn - Barnehagen med tilhørende parkeringsareal er lagt sørvest i planområdet i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og med adkomst fra Breidablikk. Arealene nærmest Breidavlikkvannet er foreslått regulert til friområde og turvei i samsvar med dagens bruk. I tillegg er det regulert inn en gang- og sykkelvei gjennom friområdet like nordøst for barnehagen som forbinder Laugslettveien og Breidablikk. Arealdisponeringen gir en naturlig avgrensning mellom bebyggelsen og grøntområdene. Grøntområdet kan fortsatt benyttes til friluftsformål, og både eksisterende tursti og lysløype planlegges opprettholdt. Samtidig kan også barnehagen benytte disse områdene som en ressurs. Barnehagens uteområde kan også, utenom barnehagens åpningstid, benyttes til lek for barn i nærområdene. Planforslaget legger det til rette for en trafikksikker og rasjonell adkomst til barnehagen. - Barnehagetomta er lokalisert på ei flate med eksisterende veier og boligbebyggelse på sørog nordvestsiden. Nærliggende boliger ligger omtrent på samme kotehøyde som barnehagen vil ligge, mens den videre nordvestover ligger noe lavere og bebyggelsen videre sørøstover langs Laugslettveien ligger noe høyere i terrenget. Barnehagen anses ikke å bli spesielt eksponert, men unntak fra de boligene som ligger rett ved. - Etablering av en ny større barnehage i nærheten av etablerte boligområder og like ved eksisterende skole vil være en samfunnsmessig god løsning, og i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. - Selve barnehagebygget er tenkt plasser omtrent midt i planområdet, og relativt høyt i terrenget nordøst på barnehagetomta opp mot byggegrensen. Dette er spesielt med tanke på klimaforholdene på stedet. Vinden kommer hovedsakelig fra sørøst fra Indrefjorddalen og ned mot barnehagen, og det er derfor viktig å tilrettelegge for skjerming av utearelene mot vind og snø. Det må også settes opp snøskjermer. Dette er sikret i bestemmelsene (se også under klimatilpasning under pkt 5.2). Størrelse barnehage antall barn og ansatte, inne- og uteareal - Det skal tilrettelegges for barnehage tilsvarende 5 avdelinger. Barnehagen planlegges organisert etter følgende modell avdelingsvis: - Småbarnsavdelinger vil ha 14 barn under 3 år (barn under 3 år tilsvarer to enheter) med en grunnbemanning på 4 ansatte per avdeling. - Storbarnsavdelinger vil ha 20 barn over 3 år (barn over 3 år tilsvarer en enhet) med en grunnbemanning på 3 ansatte per avdeling. - I tillegg kommer daglig leder/styrer (ett årsverk) for barnehagen. Side 15 av 30

16 Dette gir tre scenarioer ved planlegging av barnehagen: 1. Hvis alle barna i barnehagen er under tre år, vil det være 70 barn (tilsvarende 140 enheter) og 21 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). 2. Hvis alle barna i barnehagen er over 3 år, vil det være 100 barn (tilsvarende 100 enheter) og 16 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). 3. Hvis alderssammensetningen er fordelt med 2 avdelinger for barn under tre år og 3 avdelinger for barn over tre år, vil det være 88 barn (tilsvarende 116 enheter) og 18 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). - Det er scenario 3 som ut fra dagens drift av barnehager og alderssammensetninger som er realistisk. Det vil være en kombinasjon av scenario 2 og 3 som gir den beste planleggingen av tilstrekkelig innvendige og utvendige lekearealer. Innvendig netto lekeareal (NLA) og krav til utelekeareal - Kunnskapsdepartementet har fastsatt norm om krav til netto innvendig lekeareal (NLA) og utvendig lekeareal for barnehager. Normen tilsier at små barn (barn under 3 år) har innvendig lekearealkrav på 5,3 m² per barn, mens store barn har innvendig lekearealkrav på 4,0 m² per barn. - Veiledende norm for utvendig lekeareal, er at dette skal være om lag 6 ganger større enn godkjent netto innvendig lekeareal (NLA) i barnehagebygget. Veilederen til Kunnskapsdepartementet tilsier at utearealet per barn bør være 24 m² for barn over tre år og 33 m² for barn under tre år. - Planlagt barnehagebebyggelse, er tilrettelagt for å bli godkjent netto innvendig lekeareal (NLA) for alle alderssammensetninger oppgitt ovenfor. - Ut fra driftskonsept med antall barn og scenarioene beskrevet ovenfor, gir disse følgende minimums krav til innvendig og utvendig lekeareal hvis det etableres 5-avdelinger på arealet. 5-avdelings barnehage Barn under 3 år Barn over 3 år Innvendig -krav- Utvendig -veiledende- Scenario m² m² Scenario m² m² Scenario m² m² - Ut fra vedlagte situasjonsplan/plasseringsforslag vil utvendig lekeareal innenfor gjerdegrensen min. være m² (all bygningsmasse og p-plass samt mindre brukbart areal sør for søndre snøskjerm og vestre del av tomta nord og sør for planlagt parkering jfr. situasjonsplanen er fratrukket). - Tomten vil derfor holde seg innenfor gjeldende retningslinjer og krav til størrelse for lekearealer for alle beskrevne scenarioer ovenfor. Foreslått reguleringsplanen overholder da Kunnskapsdepartementets arealnormer for barnehager, og vil også muliggjøre en utvidelse av barnehagen på sikt hvis det blir behov for ytterligere barnehageplasser i området. Side 16 av 30

17 4.2 Begrunnelse for valgte løsninger - Som nevnt er området ved Ørretveien, som er avsatt til barnehage i kommunedelplan for Rypefjord, kun ca. 2,5 dekar. Det ønskes mulighet for etablering av en større barnehage med inntil 6 avdelinger. For å få en funksjonell barnehage som tilfredsstiller krav til universell utforming i bygget og samtidig innfrir nasjonale krav til uterom bør tomta være betraktelig større. Det avsatte arealet ved Ørretveien er dermed ikke egnet. Etter drøfting med Hammerfest kommune, samt kommunestyrets vedtak om at de ønsket privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina, er en kommet fram til at området ved Breidablikk vil være godt egnet. - For å sikre en trafikksikker og effektiv trafikkløsning, også med tanke på at flere skal levere barn både på skolen og i barnehagen, er det valgt å ha adkomst fra Breidablikk. Med bakgrunn i trafikksikkerhetshensyn er det som nevnt regulert fortau fra eksisterende gangog sykkelvei langs Dalveien og fram til barnehagens regulerte adkomst. Det er også regulert gang- og sykkelvei langs Laugslettveien fra krysset med Breidablikk og sørøstover til første avkjørsel, samt gjennom friområdet like nordøst for barnehagetomta. - I situasjonsplanen datert er parkering vist like nordøst for Breidablikk. Med valgte plassering kan etablerte snøskjermer vest i planområdet kanskje opprettholdes, samtidig som ny(e) snøskjerm kan etableres sør og øst for P-plassen. En slik plassering gir også muligheter for god disponering av barnehagetomta. Plassering av snøskjermene må imidlertid vurderes nærmere. - Både kommunen og tiltakshaver er opptatt av at planen, i tillegg til å tilrettelegge for barnehage, også må sikre østre del av arealet som friområde/grøntområde. Drøyt halve planområdet er derfor foreslått regulert og opprettholdt som friområde. Dette er de områdene som i dag benyttes til tur- og friluftsformål. - Planområdet grenser direkte mot eksisterende boligtomter mot nordvest. For å skjerme disse er det regulert en sone med friområde mellom boligrekka og barnehagen. Her åpnes det for å etablere en tursti. 4.3 Gjennomføring - Trygge Barnehager vil være tiltakshaver for prosjektet. Ansvarlig søker for byggeprosjektet vil være Arkitektkontoret Brekke Helgeland AS som har vært prosjekterende for alle 380 nybygde barnehager i regi av Trygge Barnehager. - Byggesaken blir fulgt opp av erfarne byggeledere i regi av Trygge Barnehager. Utførende entreprenør(er) vil ha erfaring fra tilsvarende bygg, relevant fagkunnskap og kjennskap til rutiner og krav til kvalitet for barnehagebygg for Trygge Barnehager. - Barnehagen vil bygges i ett byggetrinn, og avhengig av årstid har tilsvarende barnehagebygg normalt 6 måneders byggetid. Det antas noe lengre byggetid for prosjektet grunnet fundamenteringsforhold. Byggearbeidet i Hammerfest er væravhengig, og det anbefales å starte og gjennomføre byggearbeidet i løpet av sommer- /høsthalvåret. - Reguleringsplanen legger opp til en høyere utnyttelsesgrad som muliggjør en senere utvidelse av barnehagen hvis behov for flere barnehageplasser. Etter sluttbehandling av reguleringsplan, estimeres følgende tidsplan: - Nabovarsling av byggetiltaket med 14 dagers frist med postutsendelse 4 uker. - To trinns byggesøknad: Søknad om rammetillatelse (12 uker) og søknad om igangsettingstillatelse (4 uker). Det er her lagt opp til fastsatte makstider for Side 17 av 30

18 byggesaksbehandling. Prioritering av byggesøknaden i Hammerfest kommune vil muliggjøre raskere fremdrift. Det vil i tillegg innsendes søknader om godkjenning av barnehagen (til barnehagekontoret), etter forskrift miljørettet helsevern, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. - Deling/fradeling (12 uker): Det forutsettes at delingssøknad innsendes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Tomten må være overskjøtet til barnehageselskapet i regi av Trygge Barnehager før byggestart. - Søknad om Husbankfinansiering: Ved innsendelse av byggesøknad vil det samtidig sendes søknad om Husbanktilsagn som skal attesteres av Hammerfest kommune for å dokumentere behov for barnehagen. Husbanken har per dato 12 ukers behandlingstid. - Husbanktilsagn og overskjøting av tomt må være på plass før byggestart. - Byggetid 6 8 måneder. - Åpning av barnehagen ca. 1 2 uker etter overlevering av barnehagen fra entreprenør (forutsetter at Hammerfest kommune har gitt brukstilaltelse/ferdigattest. - Arealet som foreslås regulert til barnehageformål eies av Hammerfest kommune. Det er skrevet avtale om kjøp av arealet mellom Hammerfest kommune og Trygge Barnehager. Det synes ikke behov for grunnerverv utover dette. - Det anses ikke at byggeperioden vil medføre særlige negative konsekvenser for omgivelsene utover normal støy og trafikk fra anleggsvirksomhet. Gjeldende lov og forskrifter for slik byggevirksomhet vil følges. Byggetomt skal sikres med byggegjerde. - Det er utført geotekniske og miljøtekniske undersøkelser av tomta kfr. vedlagte rapporter fra Siv. ing. Per Øivind Fredheim av og Fundamentering av bygg er uproblematisk. Miljøtekniske undersøkelser har ikke avdekket problemer med grunnen. Det forutsettes at bygget fundamenteres på eksisterende løsmasser etter at overliggende organiske masser er fjernet/skiftet ut med friksjonsmasser/sprengstein. - Beregninger vil foreligge ved innsendelse av byggesøknad og vurderes forut for denne. Det må påregnes masseutskiftning for bygg, veier og plasser. Kostnadene er avhengig av tilgjengelige tippområder for myrmasser og innkjøp/leveranser at egnede stein- eller grusmasser - Bygget planlegges med el-forsyning. Det vil samtidig prosjekteres for varmepumpe med energibrønner knyttet opp mot vannbåren varmesystem i golvet for barnehagen. - Atkomst vil være fra eksisterende kommunal vei. Det ligger kommunale VA ledninger i Dalveien sydvest for tomten som 250 mm SP og 200 med mer VL. Slukkevannsdekning må avklares. Overvann må forutsetningsvis fordrøyes og infiltreres på egen tomt. - Energiforsyning for øvrig forutsettes i utgangspunktet løst som installasjon av energibrønner og varmepumpe. Det er foreslått innregulert nytt fortau ved atkomst/plass for barnehagen. Side 18 av 30

19 5. Konsekvenser av planforslaget 5.1 Forholdet til overordnede planer og andre gjeldende rammer og premisser (inkl. RPR etc) Gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner - Planområdet er i hovedsak uregulert, men berører i noen grad Reguleringsplan for Indrefjorddalen hvor mindre arealer er regulert til klimavernsone og Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen hvor deler av Laugslettveien er regulert. Reguleringsplanen blir dermed en endring av mindre deler av disse to gjeldende reguleringsplanene. - Området er i gjeldende kommuneplan, vedtatt , avsatt til bebyggelse. Reguleringsplanforslaget er dermed i samsvar med kommuneplanen. - I kommunedelplan for Rypefjord er området avsatt til friområde/grøntområde, og reguleringsplanen er dermed i strid med gjeldende kommunedelplan. Kommunen har imidlertid planer om å rullere kommunedelplanen. Endringen som er innarbeidet i kommuneplanen viser hvilke strategier kommunene har lagt for videre utbygging i bl.a. Rypefjord. - Å regulere dette området til barnehage vil være i et ledd i å få tilstrekkelig antall barnehageplasser i Rypefjord-området, være i samsvar med Hammerfest kommunestyres vedtak av om etablering av barnehage området, samt være i tråd med vedtak i Stortinget om full barnehagedekning. - I tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter vil også, Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer samt evt. vedtekter og veiledere for Hammerfest kommune, deriblant Byggeskikkveileder for Hammerfest kommune Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. - I hht retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, naturog friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Kommentar: - Å tilrettelegge for etablering av en større barnehage i nær tilknytning til eksisterende skole med idrettsplass, i umiddelbar nærhet til fri-/grøntområder, nært boligbebyggelse samt Side 19 av 30

20 overordnet veinett anses å være i samsvar med RPR-ATP. En slik plassering er med på å redusere transportbehovet. Reguleringsplanen legger opp til trafikksikre løsninger. Planen danner også klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge interesser i planleggingen (RPR-BU) Formålet med RPR-BU er å: - synliggjøre og styrke barn/unges interesser i planlegging/byggesaksbehandling etter pbl. - gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser - gi grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. RPR-BU setter krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt krav til utformingen av arealer og anlegg Kommentar: - Både med bakgrunn i kommunens ønske og behov nye for barnehageplasser/ny barnehage i Rypefjordområdet, områdets lokalisering, deriblant nærhet til eksisterende skole, nærfriluftsområder med ferdselsårer for barn og unge, boligbebyggelse, samt ut fra trafikksikkerhetshensyn anses etablering av en barnehage på det aktuelle området å være i samsvar med RPR-BU. - Å regulere gang- og sykkelveier vil også være i henhold til barn og unges interesser. - Det aktuelle arealet hvor selve barnehagearealet er foreslått lokalisert benyttes i liten grad som fri- og rekreasjonsområde. Når barnehagen er etablert, vil de opparbeidede lekearealene kunne benyttes utenfor barnehagens åpningstid. Arealene øst for barnehagen, som i dag benyttes til som tur- og rekreasjonsområde sikres gjennom reguleringsplanen. - Bestemmelsene sikrer at barnehagen skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter om innendørs og utendørs støy, og det er i bestemmelsene tatt inn at Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer gjelder. Stortingsmelding nr. 39 ( ): Friluftsliv Ein veg til høgare livskvalitet - I denne stortingsmeldingen har to av de fire nasjonale resultatmålene særskilt fokus på barn. Det er bl.a. et mål å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur. Kommentar: - Barnehagen i seg selv er et leke- og aktivitetsområdet for barn som kan benyttes både i og utenom barnehagens åpningstid. I tillegg er den plassert i umiddelbar nærhet til Breidablikkvannet med omkringliggende grøntområder med turvei og lysløype som også kan benyttes av barnehagen. Regulering og senere etablering av en barnehage, med tilhørende gode leke- og uteoppholdsarealer, samt regulering som sikrer den juridiske statusen for friområdet, vil være i samsvar med stortingsmeldingen. Målene om å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur, synes dermed godt ivaretatt. Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand - Meldingen er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken. Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et Side 20 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2009/2391-0 Arkiv: 0101R0903 Dato: 29.04.2011 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/11 Fast

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer