Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: Dato for siste revisjon: Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet sett fra øst mot vest Planområdet sett fra sør mot nord Side 1 av 30

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN Om forslagsstiller Historikk Mål og ambisjoner Trygge Barnehager har Svanemerkelisens for barnehagebygget som er vist i illustrasjonsskissene Planavgrensning Planer som oppheves Vurdering av kravet til konsekvensutredning Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planstatus Eiendomsforhold Annen relevant informasjon Tilstand og bruk PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Innspillene ifm. oppstartsvarsel PLANFORSLAGET Arealbruk Begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Side 2 av 30

3 5.1 Forholdet til overordnede planer og andre gjeldende rammer og premisser (inkl. RPR etc) Konsekvenser i forhold til natur, miljø og samfunn RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Metode Kartlegging av risiko Vurdering av risiko Analyse av aktuelle hendelser BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Offentlig ettersyn Innspillene ifm offentlig ettersyn Endringer i planforslaget Side 3 av 30

4 1. Bakgrunn for reguleringen 1.1 Om forslagsstiller Tiltakshaver: - Trygge Barnehager AS. - Trygge Barnehager har som formål å bidra til å etablere nye barnehager over hele landet. Målet er at kunden skal være fornøyd før, under og etter etableringen av en ny barnehage. Barnehagene etableres som et andelslag eller aksjeselskap, og skal drives etter non-profit prinsippet. Breidablikk barnehage etableres som andelslag/aksjeselskap. Siden 1986 har Trygge Barnehager etablert over 380 barnehager i 140 kommuner. Dette betyr at Trygge Barnehager har bidratt til at over barn hver eneste dag har et trygt barnehagetilbud. Samtidig har det også skapt over arbeidsplasser. Konsulent: - Sjåtil & Fornæss AS vil være forslagsstiller. - Sjåtil & Fornæss AS er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, interiør, byggeteknikk, arealplanlegging, prosjektadministrasjon og taksering. Arealplanlegging utføres på vårt avdelingskontor på Gardermoen. Vi har gjennom de 10 siste årene utarbeidet en rekke arealplanen. Dette har vært både forskjellige typer arealplaner, planer med forskjellig kompleksitet, formål og størrelse, samt områder i mange kommuner. Vi har utarbeidet mange reguleringsplaner for barnehager. Det kan også nevnes at de fleste av våre arealplanleggere tidligere har jobbet i forskjellige kommuner i lange perioder, og dermed også godt kjenner til prosessene i kommunen. 1.2 Historikk - Det er behov for nye barnehageplasser i Rypefjord, og den fattet Hammerfest kommunestyre følgende vedtak: Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskt og gir flest plasser. Byggestart 2011/ I etterkant av vedtaket har Trygge Barnehager vært i kontakt med Hammerfest kommune som har foreslått den aktuelle tomta i Rypefjord for etablering av barnehage. Forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt blir barnehageselskapet i regi av Trygge Barnehager hjemmelshaver for regulert barnehagetomt. 1.3 Mål og ambisjoner - Det er behov for nye barnehageplasser i Rypefjordområdet, og målet med utarbeidelse av reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av en ny barnehage i området. Samtidig er det viktig å sikre eksisterende grønnstruktur og friområde både med tanke på friluftsliv og turveiforbindelser, sammenhengen med og åpenheten mot Breidablikkvannet. - Det er et mål at den planlagte barnehagen skal dekke behovet for barnehageplasser i Rypefjordområdet en god stund framover. Det er derfor viktig at området som reguleres til Side 4 av 30

5 barnehage har tilstekkelig areal. Det er planer om å tilrettelegge for en 5- avdelings barnehage med evt. mulighet for utvidelse. - Det synes viktig å legge til rette for gode og effektive løsninger for barnehagen. Dette gjelder både bygget, utearealene og adkomst-/parkeringsløsning. Dette innebærer også at vær- og klimaforhold må hensyntas - Trygge Barnehager har Svanemerkelisens for barnehagebygget som er vist i illustrasjonsskissene. 1.4 Planavgrensning - Planområdet omfatter den delen av gnr. 16 bnr. 4 hvor barnehagen er tenkt lokalisert. I tillegg er tilstøtende grønt-/friområder ned mot Breidablikkvannet tatt med for å sikre grønnstrukturen og friområdet. Plangrensen følger i hovedsak eiendomsgrensen mot tilstøtende eiendommer, men mot sør er plangrensen lagt i senterlinjen av tilstøtende vei (Laugslettveien), og overlapper da så vidt gjeldende Reguleringsplan for Nedre del av Indrefjorddalen i deler av Laugslettveien. Mot sørvest reguleres tilstøtende vei (Breidablikk). Krysset Breidablikk/Laugslettveien og Laugslettveien/Ørntindveien er også med i planen. 1.5 Planer som oppheves - Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS Barnehage ligger innenfor Kommunedelplan for Rypefjord (vedtatt ) og berører deler av Reguleringsplan for Indrefjorddalen (vedtatt 1982) og Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen. Deler av disse planene vil bli endret som følge av planforslaget. 1.6 Vurdering av kravet til konsekvensutredning - Kommunen er myndigheten for å avgjøre om arealplaner utløser krav om konsekvensutredning. I notat fra Hammerfest kommune oversendt skriver de som følger: Området er ikke regulert. Det faller inn under kommunedelplan for Rypefjord, og har formål friområde/grøntområde. Etter forskrift om konsekvensutredning fra 2009 faller tiltaket inn under 3d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Tiltaket skal følgelig vurderes etter 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter 4 vil det være bokstav b og c om naturmangfold og friluftsliv som vil kunne utløse utredningsplikt. Området er mye brukt i dag, og det er lite sannsynlig at etablering av en barnehage vil ha innvirkning på, eller true, plante og dyrelivet i området. Når det gjelder friluftsliv er området rundt Breidablikkvannet et viktig turområde for mange av beboerne i nærområdet. I tillegg ligger skole og flere barnehager like ved, og området blir mye brukt til utflukter osv. I vintersesongen kjøres det skiløype rundt vannet. Barnehagen vil planlegges i god avstand fra vannet, og vil derfor ikke komme i konflikt med turstier og skiløype. På bakgrunn av disse vurderingene finner ikke planen konsekvensutredningspliktig. Friluftsliv og miljø/natur vil likevel være viktige temaer i planarbeidet. Side 5 av 30

6 - Finnmark fylkeskommune og Reindriftsforvaltningen i Finnmark har i sine merknader til varsel om oppstart skrevet at de mener planen utløser krav om konsekvensutredning. Reindriftsforvaltningen varsler innsigelse om det ikke utarbeides KU for planen. - Hammerfest kommune har i brev til Finnmark fylkeskommune datert utdypet hvorfor kommunen mener planen ikke kommer inn under forskriften. I tillegg har de i e- post sendt til Fylkesmannen i Finnmark den rettet et prinsipielt spørsmål i forhold til at kommunen er ansvarlig myndighet for å avgjøre om planer kommer inn under KUforskriften, og sektormyndigheters eventuelle mulighet til å fremme innsigelse til denne avgjørelsen. - For øvrig nevnes det at Finnmark fylkeskommune har vært på befaring for å undersøke om det er noen kulturminner innenfor planområdet, og det ble ikke gjort noen indikasjoner på kulturminner. Den formelle uttalelsen fra fylkeskommunen er imidlertid ikke mottatt på nåværende tidspunkt. 1.7 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser - Barn og unges interesser i planleggingen, Støy i arealplanlegging T-1442, Klima- og energiplanlegging, Lov om barnehager - Kunnskapsdepartementets veileder for utforming av barnehagens utearealer Forholdet til disse omtales under Konsekvenser av planforslaget. 2. Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet Rypefjord Kartutsnitt som viser planområdet Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet. Side 6 av 30

7 2.2 Planstatus - Forholdet til overordnede planer (Fylkesplan, kp samfunnsdel) I kommuedelplan for Rypefjord er det avsatt et areal til offentlig formål med tanke på etablering av barnehage (O25). Dette arealet er imidlertid bare drøyt 2 dekar, og vil ikke være stort nok til etablering av en minimum 5-avdelings barnehage. En 5-avdelings barnehage krever et minimumsareal på 4,5-5 dekar. I samråd med kommunen har man kommet fram til at vestre del av gnr. 16 bnr. 4, Breidablikk, vil være egnet til formålet. Dette er deler av et større område som i kommunedelplanen er avsatt til friområde/grøntområde (G26). Større deler av eiendommen/grøntområdet vil imidlertid opprettholdes selv ved etablering av barnehage. Utsnitt av Kommunedelplan for Rypefjord som viser planområdet Planområdet Detaljreguleringsplanen berører i noen grad Reguleringsplan for Indrefjorddalen. Mindre arealer er der regulert til klimavernsone. Deler av Laugslettveien ligger innenfor Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen som også inngår i detaljplanen som nå fremmes I kommuneplanen for Hammerfest vedtatt er hele området avsatt til bebyggelse. - Ved rullering av kommuneplanen i desember 2010 ble det satt opp følgende hovedmål: Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og å besøke Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevisst Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger Etter vår vurdering vil tilrettelegging av en større barnehage i Rypefjord være i samsvar med kommuneplanen hovedmål. Side 7 av 30

8 - I tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter vil også, Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer samt evt. vedtekter og veiledere for Hammerfest kommune, deriblant Byggeskikkveileder for Hammerfest kommune, Veileder for belysning og lysskilt i Hammerfest og Hammerfest Lysplan gjelde for området. - Forskrift om vedtekter for parkering i Hammerfest kommune omtaler ikke parkeringsdekning for barnehager, men erfaringsmessig anses krav om 4 P-plasser pr. avdeling som tilfredsstillende. En av disse bør planlegges og opparbeides som HC-plass. - Hovedplan for vei, vann og avløp må legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer. 2.3 Eiendomsforhold - Det er Hammerfest kommune som er hjemmelshaver til gnr. 16 bnr Etter de opplysningene vi har er det ingen hjemmelsforhold som bidrar til å komplisere plansaken, og det finnes heller ingen tinglyste rettigheter/heftelser på det aktuelle området. 2.4 Annen relevant informasjon - Siv. Ing. Per Øivind Fredheim har foretatt prøvegraving for vurdering av grunnforholdene og miljøteknisk analyse (se vedlagt rapport datert ). Konklusjonen er at grunnforholdene anses å være uproblematiske, men det forutsettes at alle organiske masser skiftes ut på områder hvor det stilles setningsmessige krav. - Siv. Ing. Per Øivind Fredheim har også utarbeidet en Miljøteknisk analyse jordsmonn (se vedlagt rapport datert og ). Det er gjennomført 10 stk prøvetakinger av jordsmonn som er analysert på laboratoriet. Pga. at en av prøvene gav utslag til kobber ble det besluttet å supplere prøvetagningen med 5 nye prøver. Konklusjonen er at prøvene ligger innenfor grenseverdiene med stor margin, selv for Tilstandsklasse 1. - Vann- og avløpsledninger går langs Dalveien, Breidablikk og Tverrfjellveien. 2.5 Tilstand og bruk - Planområdet er henimot flatt, men faller noe fra østre til vestre grense. Mot øst langs Breiablikkvannet går det i dag en tursti, som går videre rundt vannet. Det går også ei lysløype rundt vannet vinterstid. Stien/lysløypa og de østre deler av området, er mye brukt som turområde i dag. - Det er spesielt lite trær/vegetasjon på tomta, som er myrlendt med tilhørende lav vegetasjon. - Det er gode sol - og utsiktsforhold. - Nordøst for planområdet og Breidablikkvannet ligger fjellet Tyven som ligger som en bakvegg og skjermer området fra nord. Fra planområdet og sørøstover går Indrefjorddalen. Den herskende vindretningen er fra sørøst langs denne dalen. - Innenfor selve planområdet er det ingen bebyggelse, men det er satt opp noen snøskjermer mot bebyggelsen i nordvest. Sør og nordvest for planområdet er det eksisterende boligbebyggelse, og litt nord for området ligger Fjordtun barne- og ungdomsskole og dagens Breidablikk barnehage. Side 8 av 30

9 Tyven Fjordtun skole Breidablikkvannet Planområdet Indrefjorddalen Flyfoto som viser planområdet i forhold til omkringliggende områder 3. Planprosess og medvirkning 3.1 Om planprosessen - Den fattet kommunestyret i Hammerfest følgende vedtak: Det etableres samarbeid med privat barnehagefirma med mål om privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina. Endelig valg av plassering avhenger av hvilken tomt som først kan klargjøres for bygging raskt og gir flest plasser. Byggestart 2011/ Den ble det avholdt oppstartsmøte i Hammerfest kommunehus. Plansjef, arealplanlegger og kommunalsjef for skole og barnehage deltok fra Hammerfest kommune, og representanter fra Trygge Barnehager as og Sjåtil & Fornæss AS var til stede. På møtet ble føringer og rammer for det videre planarbeidet lagt. - I etterkant av oppstartsmøtet gjorde kommunen en vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). I notat oversendt fra kommunen den konkluderer de at planen ikke kommer inn under KU-forskriften, og det er dermed da heller ikke krav til utarbeidelse av planprogram. - Varsel om oppstart av planarbeidet ble den 6. januar kunngjort i Finnmark Dagblad og på kommunens og Sjåtil & Fornæss hjemmeside. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og lag/foreninger ble varslet direkte i brev datert I forbindelse med varsel om oppstart kom det merknader fra Statens vegvesen Region nord, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Reindrift forvaltningen i Vest-Finnmark, samt to gjenboere i Tverrfjellveien. Fylkeskommunen og Reindriftforvaltningen skriver i sine merknader at de mener at planen vil utløse krav til Side 9 av 30

10 konsekvensutredning. På bakgrunn av merknadene har Hammerfest kommune vært i kontakt med og skrevet brev til både Fylkeskommunen og Reindriftforvaltningen hvor de argumenterer hvorfor planen ikke utløser krav til KU. De har også vært i kontakt med fylkesmannen i forhold til avklaring når det gjelder kommunens myndighet når det gjelder vurdering av KU-plikten. Konklusjonen er at kommunen opprettholder at reguleringsplanen kan utarbeides uten KU, men at aktuelle viktige temaer vurderes i planbeskrivelsen. Hvilke temaer som skal vurderes ble klarlagt på oppstartsmøtet. I tillegg til dette har som nevnt spesielt forholdet til KU-plikten, samt vurderinger av eventuell trekkvei for rein. - Følgende temaer/problemstillinger har vært spesielt utfordrende og hvordan de ble løst? 3.2 Innspillene ifm. oppstartsvarsel Nedenfor følger sammendrag av innkomne merknader med våre kommentarer: Statens vegvesen Region nord, brev datert og Statens vegvesen har, ut i fra sitt ansvarsområde ikke merknader til planarbeidet. Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen (som samordner fylkesmannens uttalelser, brev datert og I følge kommunen og konsulent omfattes ikke planarbeidet av KU-forskriften. - Da planområdet er avsatt til friområdet/grøntområde i kommunedelplanen for Rypefjord bes saken sendt til friluftsorganisasjonene i kommunen. - Estetiske kvaliteter skal være en grunnleggende premiss i planleggingen - Grad av utnytting må føres på planen og fastsettes i bestemmelsen, og være iht. teknisk forskrift kap. III og MDs veileder T Barnehagen må tilfredsstille forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Kunnskalsdep. Veileder F-4225 Veileder for utforming av barnehagens lekearealer skal legges til grunn for uteområdene og minste uteoppholdsareal bør angis - Universell utforming må sikres jf. Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle. - Fylkesmannen ber om at det settes av areal til gang- og sykkelvei langs Breidablikkveien og Laugslettveien. - Samfunnssikkerhet må ivaretas og det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. - Fylkesmannen minner om at ny strålevernforskrift trådte i kraft : Det er krav om at alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig, og alltid under 200 Bq/m 3. - Naturmangfoldloven sentrale prinsipper skal legges til ved myndighetsutøvelse, og det skal framgå hvordan dette er vurdert. Kommentar - Varsel om oppstart ble kunngjort i Finnmark Dagblad og på kommunens og Sjåtil & Fornæss hjemmeside. I tillegg ble berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og lag/foreninger varslet direkte iht. liste mottatt fra kommune. Friluftsorganisasjonene i kommunen var ikke på denne listen. I etterkant er det tatt opp med kommunen om disse skulle varsel, men tilbakemeldingen var at dette normalt ikke gjøres, men at aktuelle organisasjoner kan få oversendt planen ved offentlig ettersyn. - Det er i bestemmelsene tatt inn et punkt om at kommunen skal påse at bebyggelsen får god form og materialbruk, og at bygningene får en harmonisk utførelse med tanke på volum, takvinkel, materialvalg og farge. - Grad av utnytting er ført på planen og fastsatt i bestemmelsene iht. gjeldende lovverk. Side 10 av 30

11 - Det er tatt inn i bestemmelsene at Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer gjelder innenfor området. - Universell utforming er sikret i bestemmelsene, og det er vist egen HC-P-plass på planen - I samråd med Hammerfest kommune er det regulert fortau fra eksisterende gang- og sykkelvei langs Dalveien og fram til barnehagens regulerte adkomst. Det er videre regulert gang- og sykkelvei langs Laugslettveien fra krysset med Breidablikk og sørøstover til første avkjørsel. I tillegg er det regulert gang- og sykkelvei gjennom friområdet like nordøst for barnehagetomta som forbinder Laugslettveien med Breidablikk. Denne vil fungere som en snarvei til skolen. - Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse nedenfor. - Bestemmelsene sikrer at nye bygninger innefor området skal sikres mot radonstråling iht. strålevernforskriften. Trygge Barnehager gjennomfører for øvrig faste tiltak ihht. "NBIblad : De legger radonduk jamfør ny TEK i kombinasjon med balansert ventilasjon i alle nye barnehager. - Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor området. Finnmark fylkeskommune, brev datert Fylkeskommunen viser til at planområdet er en del av et område som er avsatt til friområde/grøntområde (G26) i kommunedelplan for Rypefjord, og at det i planbeskrivelsen karakteriseres som et meget viktig område med store forbedringspotensialer med f.eks. turstier, kultivering av vann, fiskeplasser, skogplanting etc. I kommuneplanen er det et annet område (O25) som er avsatt til framtidig kommunal barnehage. De lurer på hvorfor ikke dette avsatte området benyttes til formålet. De minner om at alle planer skal ha planbeskrivelse med aktuelle tema. - Da plenen ikke er iht. kommunedelplan for Rypefjord vil planen omfattes av 3 bokstav d) jfr. 4 bokstav d) i KU-forskriften. - Fylkeskommunen minner videre om at det skal legges vekt på universell utforming. - Videre setter de krav om at det må foretas arkeologiske registreringer av området før planen kan vedtas. Som nevnt har fylkeskommunen vært på befaring, og det ble ikke gjort noen indikasjoner på kulturminner innenfor planområdet. Den formelle uttalelsen fra fylkeskommunen er imidlertid ikke mottatt på nåværende tidspunkt. Kommentar - I brev datert fra Hammerfest kommune til Finnmark fylkeskommune besvarer Hammerfest kommune fylkeskommunens forespørsel om valg av tomt og krav til konsekvensutredning: - Det planlegges en barnehage på inntil 6 avdelinger, så tomta bør være minimum 5-6 dekar. Tomta i Ørretveien er ca. 2,5 dekar og blir for liten for en funksjonell barnehage som tilfredsstiller krav til universell utforming i bygget og samtidig innfrir nasjonale krav til uterom i barnehager. - Etter KU-forskriften faller tiltaket inn under 3d detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering og tiltaket skal vurderes etter 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Etter 4 vil det være bokstav b og c om naturmangfold friluftsliv, som vil kunne utløse utredningsplikt. Området er mye brukt, og det er lite sannsynlig at etablering av en barnehage vil ha innvirkning på, eller true, plante og dyrelivet i området. Når det gjelder friluftsliv er området rundt Breidablikkvannet et viktig turområde for beboerne i nærområdet, Side 11 av 30

12 nærliggende skole og barnehager, og det kjøres det skiløype rundt vannet om vinteren. Barnehagen planlegges i god avstand fra vannet, og vil derfor ikke komme i konflikt med turstier og skiløype. På bakgrunn av disse vurderingene vurderes ikke planen som konsekvensutredningspliktig. Friluftsliv og miljø/natur vil likevel være viktige temaer i planarbeidet, og plassering av barnehagen og dens utearealer vil ivareta området som friluftsområde. - Planbeskrivelse er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven og universell utforming er sikret i planen og bestemmelsene. Videre er arkeologiske registreringer bestilt og håpes utført i nær framtid. Sametinget, brev datert Sametinget påpeker viktigheten av å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og henviser sin planveileder som er utarbeidet med hensyn til dette. De viser videre til sin plikt til å delta i planleggingen i saker som berører de ovennevnte interessene. De kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samisk kulturminner, og har derfor ingen kulturminnefaglige merknader, men minner om aktsomhetsplikten. Kommentar Etter hva vi kan se vil planen ikke påvirke naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (se også kommentar til Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark). Det er i bestemmelsene tatt inn at dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunens kulturavdeling og sametinget varsles. Reindrift forvaltningen i Vest-Finnmark, brev datert og Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala, brev til Hammerfest kommune datert Saken har vært på høring i Reinbeitedistrikt 120-Fálá som uttaler følgende til saken: Planområdet er i kommunedelplan for Rypefjord er avsatt for friluftsområde med mulighet for flytt og trekkleie av rein. Reindriftsforvaltningen viser til tidligere planprosesser i nærområdet hvor de bl.a. har gått i mot å regulere Østre del av Indrefjorddalen til boligformål, og til meglingsprotokoll av ifm. kommunedelplanen hvor det står at det ved regulering av B9 i Rypefjord skal flyttvien mellom regulerte bebyggelsen og fjellfoten sikres. De mener dette må gjelde hele passasjen under Tyvenfjellet og Salen i nord og Indrefjorddalen i sør i en sammenhengende flytte og trekkleie for rein, og at planområdet også omfattes av dette. I praksis fungerer både det varslede reguleringsområdet og den ubebygde delen av felt B10 (i kommunedelplanen) som flyttvei for rein. Hvis det varslede planområdet skal reguleres til byggeområde må østre del av felt B10 reguleres til friområde. Reindriftsagronomen støtter reinbeitedistriktets uttalelse og anbefaler å vurdere hele flytte og trekkeleie som en sammenhengende passasje. De mener at regulering av friområdet men en så spesiell betydning for rein vil skape en vesentlig endring av friområdet, og de vurderer tiltaket som en vesentlig endring av kommunedelplanen for Rypefjord. Iht. KUforskriften skal planer som får vesentlig virkning for miljø og samfunn konsekvensutredes. De skriver at planområdet omfatter et bruksareal på 20 dekar, og at skal planer og tiltak med et bruksareal på over m 2 alltid konsekvensutredes jfr. KU-forskriften. Reindriftsforvaltningen anbefaler en KU i forhold til reindrift. KUen bør omfatte det varslede planområdet, boligområdet B10 og friområdet i kommunedelplanen. Side 12 av 30

13 Avslutningsvis varsler de at de vil legge saken fram for Områdestyret i Vest-Finnmark med innstilling om at det gis innsigelse til planen. Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala har etter fristen for varsel om oppstart sendt brev til Hammerfest kommune datert Der viser de til korrespondanse og gjennomgang ved møte som de tror kan gi en løsning. Inntil videre står distriktet på sin tidligere uttalelse datert og anbefaler Reindriftsforvaltningen og Områdestyret i Vest-Finnmark å holde på sin innstilling tom innsigelse i saken slik varsel i deres brev av Kommentar Hammerfest kommune har forsøkt å få til et møte med representanter fra Reindriftsforvaltningen, kommunen, Trygge barnehage og Sjåtil & Fornæss AS. Da det viste seg praktisk vanskelig å få til dette, sendte kommunen et brev (datert ) hvor punkter i Reindriftsforvaltningens merknad ble kommentert. Brevet oppsummeres som følger: Området som reguleres til barnehageformål, G26, er avsatt til byggeområde; friområde/grøntområde og ligger i sin helhet på sørvestsiden av Breidablikkvvannet og utenfor drivingsvei som går på østsiden av vannet. Eventuelle bruk av sørvestsiden av vannet som drivingsvei er ikke i tråd med gjeldende planverk. Barnehagen er for øvrig tenkt plassert et stykke fra vannet i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En kan dermed ikke se at reguleringsplanen berører reindriftsinteresser, og heller ikke at den utløser KUplikt pga. sin betydning for reindrifta. Pkt. 1 i vedlegg 1 i forskriften gjelder Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m2. Bruksareal på barnehagen vil være i underkant av 2000 m 2 slik at det punktet i forskriften ikke er aktuelt i dette tilfellet. Avslutningsvis skriver de at planprosessen vil fortsette og at kommunen håper at Reindriftsforvaltningen vil gjøre en ny vurdering av saken på bakgrunn av kommunen redegjørelsen. Sjåtil & Fornæss AS har ingen ytterligere kommentarer til Reindriftsforvaltningens merknad. Jostein Hermansen (hjemmelshavere til gnr. 16 bnr. 428, Tverrfjellvn. 5), e-post Jostein Hermansen ønsker å vite hvordan det prosjektet vil se ut fra hans eiendom, bl.a. hvordan bygg og parkering er tenkt plassert og hva som vil lokaliseres ned mot Breidadlikkvannet. Kommentar I svar til Jostein Hermansen i e-post den ble det opplyst om at det er lite detaljer som er avklart ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Reguleringsplanforslaget som foreligger, med tilhørende dokumenter viser imidlertid hvordan prosjektet er tenkt, og dette vil kommunen oversende til Hermansen ved offentlig ettersyn. Jørn Stian Olsen og Hanne Mette Reinholdtsen (hjemmelshavere til gnr. 16 bnr. 429, Tverrfjellvn. 7), e-post Olsen og Reinholdtsen mener det er flott at et ubrukt område tas i bruk, men de ønsker at friområdet tas vare på og gjøres brukervennlig bl.a. ved at myrområder bør fjernes. Side 13 av 30

14 De savner detaljer om hvor plassering av bebyggelse og anlegg vises, om veien rundt vannet bevares og om traktorveien som knytter vannet til Langslettveien opprettholdes/ utbedres. Videre ønsker de å vite om det er tenkt på skjerming mot boliger i Tverrfjellveien, med tanke på støyforurensing, utsikt og innsyn. Området barnehagen skal bygges på var tidligere regulert som friområde og der ligger et treplanteprosjekt der. I forhold til treplanteprosjektet, er det fra vår side ønskelig med planting av nye trær i forbindelse med Breidablikkvannet. Kommentar I svar til Jørn Stian Olsen og Hanne Mette Reinholdtsen i e-post den ble det også opplyst om at det er lite detaljer som er avklart ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Reguleringsplanforslaget som foreligger, med tilhørende dokumenter viser imidlertid hvordan prosjektet er tenkt. Barnehagen vil bli gjerdet inn og situasjonsplanen viser forslått plassering av snøskjermer mot både bebyggelsen langs Breidablikk og mot Tverrfjellveien. Dette vil bli en visuell skjerm som også reduserer innsyn til boligene. Støy fra barnehagedriften anses ikke som problematisk med tanke på at barnehagen vil være åpen på hverdager i tidsrommet ca. kl til 17.15, og stengt i helger og helligdager (det vises for øvrig til siste avsnitt under pkt. 5.1). Det nevnes for øvrig at det nevnte treplanteprosjektet har vært lite vellykket, men det er i bestemmelsene til friområdet sagt at det kan etableres ny vegetasjon. 4. Planforslaget Side 14 av 30

15 4.1 Arealbruk Hele reguleringsplanen har et areal på ca 22 dekar og er fordelt på følgende formål: - Barnehage ca 8,0 dekar - Friområde ca 10,2 dekar - Turvei ca 0,4 dekar - Resterende areal er kjøreveier, fortau/gang-sykkelveiareal og annen veigrunn - Barnehagen med tilhørende parkeringsareal er lagt sørvest i planområdet i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og med adkomst fra Breidablikk. Arealene nærmest Breidavlikkvannet er foreslått regulert til friområde og turvei i samsvar med dagens bruk. I tillegg er det regulert inn en gang- og sykkelvei gjennom friområdet like nordøst for barnehagen som forbinder Laugslettveien og Breidablikk. Arealdisponeringen gir en naturlig avgrensning mellom bebyggelsen og grøntområdene. Grøntområdet kan fortsatt benyttes til friluftsformål, og både eksisterende tursti og lysløype planlegges opprettholdt. Samtidig kan også barnehagen benytte disse områdene som en ressurs. Barnehagens uteområde kan også, utenom barnehagens åpningstid, benyttes til lek for barn i nærområdene. Planforslaget legger det til rette for en trafikksikker og rasjonell adkomst til barnehagen. - Barnehagetomta er lokalisert på ei flate med eksisterende veier og boligbebyggelse på sørog nordvestsiden. Nærliggende boliger ligger omtrent på samme kotehøyde som barnehagen vil ligge, mens den videre nordvestover ligger noe lavere og bebyggelsen videre sørøstover langs Laugslettveien ligger noe høyere i terrenget. Barnehagen anses ikke å bli spesielt eksponert, men unntak fra de boligene som ligger rett ved. - Etablering av en ny større barnehage i nærheten av etablerte boligområder og like ved eksisterende skole vil være en samfunnsmessig god løsning, og i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. - Selve barnehagebygget er tenkt plasser omtrent midt i planområdet, og relativt høyt i terrenget nordøst på barnehagetomta opp mot byggegrensen. Dette er spesielt med tanke på klimaforholdene på stedet. Vinden kommer hovedsakelig fra sørøst fra Indrefjorddalen og ned mot barnehagen, og det er derfor viktig å tilrettelegge for skjerming av utearelene mot vind og snø. Det må også settes opp snøskjermer. Dette er sikret i bestemmelsene (se også under klimatilpasning under pkt 5.2). Størrelse barnehage antall barn og ansatte, inne- og uteareal - Det skal tilrettelegges for barnehage tilsvarende 5 avdelinger. Barnehagen planlegges organisert etter følgende modell avdelingsvis: - Småbarnsavdelinger vil ha 14 barn under 3 år (barn under 3 år tilsvarer to enheter) med en grunnbemanning på 4 ansatte per avdeling. - Storbarnsavdelinger vil ha 20 barn over 3 år (barn over 3 år tilsvarer en enhet) med en grunnbemanning på 3 ansatte per avdeling. - I tillegg kommer daglig leder/styrer (ett årsverk) for barnehagen. Side 15 av 30

16 Dette gir tre scenarioer ved planlegging av barnehagen: 1. Hvis alle barna i barnehagen er under tre år, vil det være 70 barn (tilsvarende 140 enheter) og 21 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). 2. Hvis alle barna i barnehagen er over 3 år, vil det være 100 barn (tilsvarende 100 enheter) og 16 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). 3. Hvis alderssammensetningen er fordelt med 2 avdelinger for barn under tre år og 3 avdelinger for barn over tre år, vil det være 88 barn (tilsvarende 116 enheter) og 18 ansatte (inkl. daglig leder/styrer). - Det er scenario 3 som ut fra dagens drift av barnehager og alderssammensetninger som er realistisk. Det vil være en kombinasjon av scenario 2 og 3 som gir den beste planleggingen av tilstrekkelig innvendige og utvendige lekearealer. Innvendig netto lekeareal (NLA) og krav til utelekeareal - Kunnskapsdepartementet har fastsatt norm om krav til netto innvendig lekeareal (NLA) og utvendig lekeareal for barnehager. Normen tilsier at små barn (barn under 3 år) har innvendig lekearealkrav på 5,3 m² per barn, mens store barn har innvendig lekearealkrav på 4,0 m² per barn. - Veiledende norm for utvendig lekeareal, er at dette skal være om lag 6 ganger større enn godkjent netto innvendig lekeareal (NLA) i barnehagebygget. Veilederen til Kunnskapsdepartementet tilsier at utearealet per barn bør være 24 m² for barn over tre år og 33 m² for barn under tre år. - Planlagt barnehagebebyggelse, er tilrettelagt for å bli godkjent netto innvendig lekeareal (NLA) for alle alderssammensetninger oppgitt ovenfor. - Ut fra driftskonsept med antall barn og scenarioene beskrevet ovenfor, gir disse følgende minimums krav til innvendig og utvendig lekeareal hvis det etableres 5-avdelinger på arealet. 5-avdelings barnehage Barn under 3 år Barn over 3 år Innvendig -krav- Utvendig -veiledende- Scenario m² m² Scenario m² m² Scenario m² m² - Ut fra vedlagte situasjonsplan/plasseringsforslag vil utvendig lekeareal innenfor gjerdegrensen min. være m² (all bygningsmasse og p-plass samt mindre brukbart areal sør for søndre snøskjerm og vestre del av tomta nord og sør for planlagt parkering jfr. situasjonsplanen er fratrukket). - Tomten vil derfor holde seg innenfor gjeldende retningslinjer og krav til størrelse for lekearealer for alle beskrevne scenarioer ovenfor. Foreslått reguleringsplanen overholder da Kunnskapsdepartementets arealnormer for barnehager, og vil også muliggjøre en utvidelse av barnehagen på sikt hvis det blir behov for ytterligere barnehageplasser i området. Side 16 av 30

17 4.2 Begrunnelse for valgte løsninger - Som nevnt er området ved Ørretveien, som er avsatt til barnehage i kommunedelplan for Rypefjord, kun ca. 2,5 dekar. Det ønskes mulighet for etablering av en større barnehage med inntil 6 avdelinger. For å få en funksjonell barnehage som tilfredsstiller krav til universell utforming i bygget og samtidig innfrir nasjonale krav til uterom bør tomta være betraktelig større. Det avsatte arealet ved Ørretveien er dermed ikke egnet. Etter drøfting med Hammerfest kommune, samt kommunestyrets vedtak om at de ønsket privat utbygging og drift av fortrinnsvis 5 avd. barnehager på Allmedtomta, alternativt Breidablikk eller Rypefjord Marina, er en kommet fram til at området ved Breidablikk vil være godt egnet. - For å sikre en trafikksikker og effektiv trafikkløsning, også med tanke på at flere skal levere barn både på skolen og i barnehagen, er det valgt å ha adkomst fra Breidablikk. Med bakgrunn i trafikksikkerhetshensyn er det som nevnt regulert fortau fra eksisterende gangog sykkelvei langs Dalveien og fram til barnehagens regulerte adkomst. Det er også regulert gang- og sykkelvei langs Laugslettveien fra krysset med Breidablikk og sørøstover til første avkjørsel, samt gjennom friområdet like nordøst for barnehagetomta. - I situasjonsplanen datert er parkering vist like nordøst for Breidablikk. Med valgte plassering kan etablerte snøskjermer vest i planområdet kanskje opprettholdes, samtidig som ny(e) snøskjerm kan etableres sør og øst for P-plassen. En slik plassering gir også muligheter for god disponering av barnehagetomta. Plassering av snøskjermene må imidlertid vurderes nærmere. - Både kommunen og tiltakshaver er opptatt av at planen, i tillegg til å tilrettelegge for barnehage, også må sikre østre del av arealet som friområde/grøntområde. Drøyt halve planområdet er derfor foreslått regulert og opprettholdt som friområde. Dette er de områdene som i dag benyttes til tur- og friluftsformål. - Planområdet grenser direkte mot eksisterende boligtomter mot nordvest. For å skjerme disse er det regulert en sone med friområde mellom boligrekka og barnehagen. Her åpnes det for å etablere en tursti. 4.3 Gjennomføring - Trygge Barnehager vil være tiltakshaver for prosjektet. Ansvarlig søker for byggeprosjektet vil være Arkitektkontoret Brekke Helgeland AS som har vært prosjekterende for alle 380 nybygde barnehager i regi av Trygge Barnehager. - Byggesaken blir fulgt opp av erfarne byggeledere i regi av Trygge Barnehager. Utførende entreprenør(er) vil ha erfaring fra tilsvarende bygg, relevant fagkunnskap og kjennskap til rutiner og krav til kvalitet for barnehagebygg for Trygge Barnehager. - Barnehagen vil bygges i ett byggetrinn, og avhengig av årstid har tilsvarende barnehagebygg normalt 6 måneders byggetid. Det antas noe lengre byggetid for prosjektet grunnet fundamenteringsforhold. Byggearbeidet i Hammerfest er væravhengig, og det anbefales å starte og gjennomføre byggearbeidet i løpet av sommer- /høsthalvåret. - Reguleringsplanen legger opp til en høyere utnyttelsesgrad som muliggjør en senere utvidelse av barnehagen hvis behov for flere barnehageplasser. Etter sluttbehandling av reguleringsplan, estimeres følgende tidsplan: - Nabovarsling av byggetiltaket med 14 dagers frist med postutsendelse 4 uker. - To trinns byggesøknad: Søknad om rammetillatelse (12 uker) og søknad om igangsettingstillatelse (4 uker). Det er her lagt opp til fastsatte makstider for Side 17 av 30

18 byggesaksbehandling. Prioritering av byggesøknaden i Hammerfest kommune vil muliggjøre raskere fremdrift. Det vil i tillegg innsendes søknader om godkjenning av barnehagen (til barnehagekontoret), etter forskrift miljørettet helsevern, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. - Deling/fradeling (12 uker): Det forutsettes at delingssøknad innsendes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Tomten må være overskjøtet til barnehageselskapet i regi av Trygge Barnehager før byggestart. - Søknad om Husbankfinansiering: Ved innsendelse av byggesøknad vil det samtidig sendes søknad om Husbanktilsagn som skal attesteres av Hammerfest kommune for å dokumentere behov for barnehagen. Husbanken har per dato 12 ukers behandlingstid. - Husbanktilsagn og overskjøting av tomt må være på plass før byggestart. - Byggetid 6 8 måneder. - Åpning av barnehagen ca. 1 2 uker etter overlevering av barnehagen fra entreprenør (forutsetter at Hammerfest kommune har gitt brukstilaltelse/ferdigattest. - Arealet som foreslås regulert til barnehageformål eies av Hammerfest kommune. Det er skrevet avtale om kjøp av arealet mellom Hammerfest kommune og Trygge Barnehager. Det synes ikke behov for grunnerverv utover dette. - Det anses ikke at byggeperioden vil medføre særlige negative konsekvenser for omgivelsene utover normal støy og trafikk fra anleggsvirksomhet. Gjeldende lov og forskrifter for slik byggevirksomhet vil følges. Byggetomt skal sikres med byggegjerde. - Det er utført geotekniske og miljøtekniske undersøkelser av tomta kfr. vedlagte rapporter fra Siv. ing. Per Øivind Fredheim av og Fundamentering av bygg er uproblematisk. Miljøtekniske undersøkelser har ikke avdekket problemer med grunnen. Det forutsettes at bygget fundamenteres på eksisterende løsmasser etter at overliggende organiske masser er fjernet/skiftet ut med friksjonsmasser/sprengstein. - Beregninger vil foreligge ved innsendelse av byggesøknad og vurderes forut for denne. Det må påregnes masseutskiftning for bygg, veier og plasser. Kostnadene er avhengig av tilgjengelige tippområder for myrmasser og innkjøp/leveranser at egnede stein- eller grusmasser - Bygget planlegges med el-forsyning. Det vil samtidig prosjekteres for varmepumpe med energibrønner knyttet opp mot vannbåren varmesystem i golvet for barnehagen. - Atkomst vil være fra eksisterende kommunal vei. Det ligger kommunale VA ledninger i Dalveien sydvest for tomten som 250 mm SP og 200 med mer VL. Slukkevannsdekning må avklares. Overvann må forutsetningsvis fordrøyes og infiltreres på egen tomt. - Energiforsyning for øvrig forutsettes i utgangspunktet løst som installasjon av energibrønner og varmepumpe. Det er foreslått innregulert nytt fortau ved atkomst/plass for barnehagen. Side 18 av 30

19 5. Konsekvenser av planforslaget 5.1 Forholdet til overordnede planer og andre gjeldende rammer og premisser (inkl. RPR etc) Gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplaner - Planområdet er i hovedsak uregulert, men berører i noen grad Reguleringsplan for Indrefjorddalen hvor mindre arealer er regulert til klimavernsone og Reguleringsendring for nedre del av Indrefjorddalen hvor deler av Laugslettveien er regulert. Reguleringsplanen blir dermed en endring av mindre deler av disse to gjeldende reguleringsplanene. - Området er i gjeldende kommuneplan, vedtatt , avsatt til bebyggelse. Reguleringsplanforslaget er dermed i samsvar med kommuneplanen. - I kommunedelplan for Rypefjord er området avsatt til friområde/grøntområde, og reguleringsplanen er dermed i strid med gjeldende kommunedelplan. Kommunen har imidlertid planer om å rullere kommunedelplanen. Endringen som er innarbeidet i kommuneplanen viser hvilke strategier kommunene har lagt for videre utbygging i bl.a. Rypefjord. - Å regulere dette området til barnehage vil være i et ledd i å få tilstrekkelig antall barnehageplasser i Rypefjord-området, være i samsvar med Hammerfest kommunestyres vedtak av om etablering av barnehage området, samt være i tråd med vedtak i Stortinget om full barnehagedekning. - I tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter vil også, Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer samt evt. vedtekter og veiledere for Hammerfest kommune, deriblant Byggeskikkveileder for Hammerfest kommune Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. - I hht retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, naturog friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Kommentar: - Å tilrettelegge for etablering av en større barnehage i nær tilknytning til eksisterende skole med idrettsplass, i umiddelbar nærhet til fri-/grøntområder, nært boligbebyggelse samt Side 19 av 30

20 overordnet veinett anses å være i samsvar med RPR-ATP. En slik plassering er med på å redusere transportbehovet. Reguleringsplanen legger opp til trafikksikre løsninger. Planen danner også klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge interesser i planleggingen (RPR-BU) Formålet med RPR-BU er å: - synliggjøre og styrke barn/unges interesser i planlegging/byggesaksbehandling etter pbl. - gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser - gi grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. RPR-BU setter krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt krav til utformingen av arealer og anlegg Kommentar: - Både med bakgrunn i kommunens ønske og behov nye for barnehageplasser/ny barnehage i Rypefjordområdet, områdets lokalisering, deriblant nærhet til eksisterende skole, nærfriluftsområder med ferdselsårer for barn og unge, boligbebyggelse, samt ut fra trafikksikkerhetshensyn anses etablering av en barnehage på det aktuelle området å være i samsvar med RPR-BU. - Å regulere gang- og sykkelveier vil også være i henhold til barn og unges interesser. - Det aktuelle arealet hvor selve barnehagearealet er foreslått lokalisert benyttes i liten grad som fri- og rekreasjonsområde. Når barnehagen er etablert, vil de opparbeidede lekearealene kunne benyttes utenfor barnehagens åpningstid. Arealene øst for barnehagen, som i dag benyttes til som tur- og rekreasjonsområde sikres gjennom reguleringsplanen. - Bestemmelsene sikrer at barnehagen skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter om innendørs og utendørs støy, og det er i bestemmelsene tatt inn at Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer gjelder. Stortingsmelding nr. 39 ( ): Friluftsliv Ein veg til høgare livskvalitet - I denne stortingsmeldingen har to av de fire nasjonale resultatmålene særskilt fokus på barn. Det er bl.a. et mål å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur. Kommentar: - Barnehagen i seg selv er et leke- og aktivitetsområdet for barn som kan benyttes både i og utenom barnehagens åpningstid. I tillegg er den plassert i umiddelbar nærhet til Breidablikkvannet med omkringliggende grøntområder med turvei og lysløype som også kan benyttes av barnehagen. Regulering og senere etablering av en barnehage, med tilhørende gode leke- og uteoppholdsarealer, samt regulering som sikrer den juridiske statusen for friområdet, vil være i samsvar med stortingsmeldingen. Målene om å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur, synes dermed godt ivaretatt. Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand - Meldingen er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken. Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et Side 20 av 30

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer