SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD Innstilling: 1. Det foreligger forslag til privat reguleringsplan for eiendommen gnr. 45, bnr. 1, 2 og 5, boligfelt B503 Lille Glomvatnet Nord som revidert del av reguleringsplan for Glomfjord. Salten Kartdata AS v/rita Berg fremmer forslaget som faglig ansvarlig på vegne av Nystad & Hansen Eiendom AS, 8504 Narvik. 2. Formål med reguleringsplanen B503 er å legge til rette for boligutvikling med toog firemannsboliger samt eneboliger. Planen omfatter likeså tilknyttet trafikk- og friareal. 3. Det vises til øvrige innkomne merknader/uttalelser til reguleringsplanforslaget og de vurderinger som er gjort av disse i saksfremlegget av administrasjonen. 4. Kommunestyret egengodkjenner forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i samsvar med Plan- og bygningslovens og følgende endringer: a) Reguleringsbestemmelsenes 3.1 g) fjernes med hensikten å ikke tillate flat- eller pulttak i planområde. b) Reguleringsbestemmelsenes 8.3, andre setning det gis unntak fra krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er nødvendig for å tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften fjernes. 5. Kommunestyret er enig med planutvalget, som ansvarlig myndighet, at reguleringsplanforslaget ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredninger, i 2 og 3, jfr. kriterier satt i Tiltakshaver har en aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep støtes på andre fornminner. Dette pålegg forutsettes bringt videre til de som skal utføre arbeid i marka, jfr. kulturminnelovens 8. Vedlegg i saken: 1. Plankart som er sist revidert Reguleringsbeskrivelse som er sist revidert

2 3. Reguleringsbestemmelser som er sist revidert ROS-analyse, datert Saksframlegg 28/10 fra planutvalgets møte Saksprotokoll 28/10 datert Høringsbrev fra Meløy kommune til diverse instanser, datert Uttalelse fra Sametinget, datert Uttalelse fra Norges Vassdrags- og energidirektoratet, datert Uttalelse fra Meløy kommune v/kommunalteknisk enhet, datert Uttalelse fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, datert Uttalelse fra enhetsleder leger v/christian Rokseth, datert Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune, datert Bakgrunn: Det foreligger forslag til privat reguleringsplan for eiendommen gnr. 45, bnr. 1, 2 og 5 boligfelt B503 Lille Glomvatnet Nord som revidert del av reguleringsplan for Glomfjord. Salten Kartdata AS v/rita Berg fremmer forslaget som faglig ansvarlig på vegne av Nystad & Hansen Eiendom AS, 8504 Narvik. Saksutredning: Førstegangsbehandling i planutvalget var i møte den der planforslaget ble behandlet politisk. Siden forslaget tilfredsstilte krav for planlegging vedtok planutvalget å legge den ut til offentlig ettersyn / høring. Høringstidsrommet var fra Planstatus: Reguleringsområdet ligger innenfor kommunedelplan for Glomfjord som fremtidig boligformål med krav om reguleringsplan. Området har etter gjeldende kommuneplan, som er vedtatt i k-sak 80/07 den , betegnelsen B503 Lille Glomvatnet Nord. Videre gjelder reguleringsplan for Glomfjord som detaljplan. Planen ble vedtatt av kommunestyret den der området er regulert til boligformål, friområde og trafikkareal. Ytterst i planområdet er det innregulert en faresone langs eksisterende høyspentanlegg. Planforslaget tar opp disse reguleringsformål med noen forandringer. Faglig ansvarlig for foreliggende planforslag er Rita Berg v/salten Kartdata mens tiltakshaveren bak planarbeidet er Nystad & Hansen Eiendom AS, 8504 Narvik. Oppstartskonferansen har vært den for å avklare planarbeidets ramme og formål. Selve oppstart av planarbeidet ble varslet i Meløy Avisa den og berørte hjemmelshavere / overordnete myndigheter tilskrevet. Planforslagets hensikt/formål: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling med forskjellige typer boliger. I planområdet skal det innreguleres boligtomter til eneboliger, tomanns- og firemannsboliger. Et lekeområde skal stå til disposisjon for planlagte boliger mens resterende ubebygde areal vil bli fri- / friluftsområde. Adkomsten til boligtomtene sikres gjennom tilsvarende trafikkareal fra hovedveien.

3 Formålene og tiltakene fremkommer i beskrivelsen i plandokumentet. Planområdet berører deler av eiendommene: Gnr./Bnr. 45/1: Statkraft Energi AS Gnr./Bnr. 45/2: Statkraft Energi AS Gnr./Bnr. 45/5: Meløy kommune Planutvalget vedtok i sak 28/10 den å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 21 berørte parter ble tilskrevet derav 15 overordnete myndigheter / instanser. Høringsdokumentene ble sendt ut til 6 hjemmelshavere / naboer som er direkte berørt av planarbeidet. Etter at lovpålagte høringsfrist etter plan- og bygningslovens er gått ut er det registrert 6 uttalelser i denne plansak. Det er ikke registrert uttalelser fra grunneiere Innkomne uttalelser / merknader m.m. er fra følgende instanser: 1. Uttalelse fra Sametinget, datert Uttalelse fra Norges Vassdrags- og energidirektoratet, datert Uttalelse fra Meløy kommune v/kommunalteknisk enhet, datert Uttalelse fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, datert Uttalelse fra enhetsleder leger v/christian Rokseth, datert Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune, datert Vurdering av innkomne merknader: Gjennomgang av merknadene og vår vurdering av disse følger nedenfor. 1. Sametinget Sametinget kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner og har ingen merknader til planarbeidet. Generelt gjøres det oppmerksom på kulturminnelovens 8, dvs. aktsomhets- og meldeplikten skal videreformidles til den som er ansvarlig for utføring av arbeid i marken. Ellers blir dette ivaretatt gjennom 8.1 c) reguleringsbestemmelsene. Vurdering: Sametingets uttalelse tas til etterretning. 2. Norges Vassdrags- og energidirektorat Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndigheten som skal vurdere mulige risikoer eller andre momenter i forbindelse med vann, eksisterende energianlegg eller skredfare. Reguleringsplanen berører ikke noen faremomenter som faller inn under NVE sitt ansvarsområde. NVE har ingen merknader i saken. Vurdering: NVE sin uttalelse tas til etterretning. 3. Meløy kommune v/kommunalteknisk enhet Kommunalteknisk enhet har ikke noen merknader i saken.

4 Vurdering: Dette tas til etterretning. 4. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og enhetsleder leger v/christian Rokseth Begge uttalelsene behandles under ett punkt siden helse- og miljøtilsyn Salten IKS sin uttalelse er i samsvar med Rokseth sin uttalelse. Både Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og enhetsleder leger ivaretar helsehensyn i sammenheng med en senere utbygging. Ansvarsområdet er ganske sammensatt og omfatter bl.a. forhold i forbindelse med støy, trafikksikkerhet og mer generelt likeså livskvaliteten i plansammenheng. Formålet er å motbygge alle faktorer som kan ha negativ virkning på helsen. Mulige negative momenter som er påpekt er støy og radon. Vurdering: Det henvises til mulige ulemper under anleggsfasen og at det evt. kan regnes med arbeider ut over ordinær arbeidstid. Ved eventuelle klager på støy fra omkringliggende boliger legges det arealretningslinjen T-1442 til grunn for evt. klagebehandling. Boligtomtene B3-B5 ligger nærmest hovedveien i Glomfjord og de kan være utsatt for trafikkstøy, avhengig av trafikkmengden. Uteplasser og støyfølsomme rom bør ikke utsettes for et lydnivå høyere enn L den 55 dba. Det er gjennomført radonmålinger i nærliggende bebyggelse og ut i fra resultatene antas det at radon kan bli en problemstilling. Begge instanser ønsker derfor å ikke fravike fra krav om radonsikringstiltak. Utbygging av områder medfører alltid en økt støybelastning. I planområdet skal det bygges boliger og boligfeltet er av begrenset størrelse. Det er altså ikke planlagt et stort utbyggingsprosjekt der det ofte må regnes med byggearbeider utenfor ordinær arbeidstid. Den som har ansvarsrett under byggefasen må i tillegg være kjent med forskrifter og tillatt støybelastning i anleggsfasen. I forhold til dette ses det ikke noen umiddelbar nødvendighet for å tilføye en tilsvarende reguleringsbestemmelse. Å legge gjeldende retningslinje T-1442 til grunn ved støyklager er dermed helt kurant. Når det gjelder trafikkstøy er det reguleringsbestemmelsenes 8.5 som ivaretar problematikken. Bestemmelsen setter krav om dokumentasjon før boligen tas i bruk og nevner dessuten støygrensene som ikke skal overskrides. Radonsikringstiltak er med ikrafttredelse av den nye byggesaksdel i plan- og bygningsloven lovpålagt. Nærmere er det 13-5 i byggeteknisk forskrift (TEK) som pålegger dette. Boliger må dermed oppføres med radonsperre mot grunnen. Grenseverdien i inneluften er fastsatt med 200 Bq/m3 mens inneluften i boliger ikke må overstige 100 Bq/m3. Med dette som bakgrunn anses det som ikke nødvendig å ta med en særskilt bestemmelse som åpner for unntak. I reguleringsbestemmelsenes 8.2 lyder det at

5 det gis unntak fra krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er nødvendig for å tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften. 5. Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune vurderer planforslaget som positivt siden det legges opp til sentrumsnære boliger i Glomfjord med tilknyttet areal for lek og opphold. Likeså er bestemmelser om universell utforming innflettet i reguleringsbestemmelsene. Planforslaget ivaretar ifølge fylkeskommunens oppfatning innspillene som er sendt inn etter varsling av planoppstart på en god måte. Kulturminnefaglig har Fylkeskommunen ikke noen merknader og det er heller ikke kjent noen konflikter med registrerte kulturminner. Aktsomhets- og meldeplikten er tatt med i reguleringsbestemmelsene og det kommer ikke frem flere kulturminnefaglige merknader. Vurdering: Fylkeskommunen er kommet med positive planfaglige og kulturminnefaglige vurderinger som ikke behøver å kommentere videre. Uttalelsen tas dermed til etterretning. Vurdering: Reguleringsplanforslaget orienterer seg på gjeldende reguleringsplan for Glomen, dvs. hovedformålene bolig, friområde og veg videreføres. Gjeldende plan ble vedtatt den og tok hovedsakelig høyde for eneboliger. Behov for eneboliger eksisterer fortsatt men tiltakshaveren ønsker ut over det å legge til rette for flermannsboliger. Boligetterspørsel henger bl.a. sammen med utviklingen som foregår i Glomfjord industripark slik at området ligger godt til rette for en sentrumsnær fortetning med nye boliger. Med bakgrunn i forandrete forutsetninger skal planendringen legge til rette for en høyere utnytting enn opprinnelig planlagt. A. Planforslaget Planområdet omfatter en mindre del av gjeldende reguleringsplan for Glomfjord på ca. 10,8 daa som på overordnet kommunedelplan ligger med krav om reguleringsplan. Planområdet ligger på oversiden av Glomveien som hovedvei med adkomst derifra. 1. Generelt Ifølge gjeldende reguleringsbestemmelser tillates det en utnyttelsesgrad inntil 20 % bebygd areal (BYA) og enemannsboliger. Planforslaget legger opp til en økt utnyttelsesgrad inntil 30 % BYA samt at det skal tillates to- og firemannsboliger på oversiden av adkomstveien. Når det gjelder tomteinndelingen foretas en bytte, dvs. friområde F8 i gjeldende skal reguleres til boligformål. Som kompensasjon skal det omreguleres en boligtomt til areal for lek og opphold. Adkomstveien får en annen kurvatur som ikke vesentlig avviker fra den som ligger allerede innregulert. Likeså høyspentanlegget tas med fra gammel plan samt en sikkerhetssone der det ikke tillates utbyggingstiltak. 2. Innenfor planområdet er arealene regulert til følgende formål: 12-5 pkt. 1 i PBL: Utbyggingsformål

6 Boligformål Lekeområde 6,3 daa 0,5 daa 12-5 pkt. 2 i PBL: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg / annen veggrunn 1,5 daa 12-5 pkt. 3 i PBL Grønnstruktur Friområde 1,1 daa 12-5 pkt. 5 i PBL Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Friluftsområde 1,4 daa Merknad/Kommentar: Revidert del av reguleringsplan for Glomfjord er forholdsvis enkelt med hensyn til reguleringsformålene. I reguleringsbestemmelsenes 1 er planens ulike reguleringsformål oppgitt. Planområdet er per i dag helt ubebygd og uten trafikkinfrastruktur. Med sine 6 boligtomter vurderes området som et mindre boligfelt. Tilknyttet til de nye boligene er det et område til lek og opphold for å tilfredsstille kvalitetskrav og med hensyn til barn og unge i planlegging. B. Konsekvensutredning: Forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven trådte i kraft fra Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak. Den som utarbeider forslag til plan etter plan- og bygningslovens bestemmelser skal selv vurdere om planen eller tiltak faller inn under forskriftens virkeområde. En vurdering av faglig ansvarlig om planen bør konsekvensutredes kommer ikke frem i plandokumentene. I planbeskrivelsenes kapitel 1.6 skisseres det noen konsekvenser uten å vurdere disse i forhold til forskriftens bestemmelser. Kommunens vurdering: Ansvarlig myndighet i denne vurdering er planmyndigheten i kommunen etter plan- og bygningslov. Planmyndigheten må da vurdere reguleringsplanen i h.h.t. forskriftens 2, pkt. d) områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål. Planer som kommer inn under denne bestemmelse skal alltid behandles etter forskriften. Planforslaget viderefører gjeldende reguleringsplan der området er regulert til boligformål og friområde. I forhold til reguleringsplan for Glomfjord er det gjort noen forandringer i planforslaget som vurderes som fordelaktig for plankvaliteten og med hensyn til friområdets beliggenhet: et friområde er gått ut til fordel for en større boligtomt mens et annet område innreguleres til friområde på bekostning av et boligområde. Men i utgangspunktet videreføres dagens reguleringsformål. Området kan ikke vurderes som et nytt utbyggingsområde i henhold til forskriftens 2, pkt. d). Så skal ansvarlig myndighet i h.h.t. forskriftens 3, avklare om planer og tiltak skal behandles etter forskriftenes 4, kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn.

7 I h.h.t. forskriftens 3 kan planforslaget vurderes som reguleringsplan som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II. I vedlegg II er det under pkt. A, nr. 3 nevnt utvikling av tettsteder som en av flere oppfangskriterier. Planen bidrar til tettstedsutvikling men medfører etter administrasjonens vurdering ikke noen konsekvenser som er oppført i forskriftens 4. Foreliggende planforslag viderefører gjeldende reguleringsformål med en del hensiktsmessige endringer, dvs. planen tilpasses til dagens krav om planlegging. Det kan ikke ses at planen har noen vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Oppsummerende er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning etter forskriftens bestemmelser. B. Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlagte ROS-analyse som er datert baserer seg på Fylkesmannen sitt skjema der alle risikomomenter skal gjennomgås. Faglig ansvarlig gikk gjennom alle sjekkpunktene og den eneste vurdering/merknad ble gjort i forhold til radongass. Merknad/kommentar: Vedrørende radonbelastning som mulig risikomoment kommenterer faglig ansvarlig at det skal iverksettes nødvendige sikringstiltak. Nærmere er det reguleringsbestemmelsenes 8.2 som forutsetter gjennomført radonreduserende tiltak som for eksempel radonsperre. Radonforebyggende tiltak er i utgangspunktet noe som ivaretas under byggesaksbehandlingen. Konkret er 13-5 i forskriften om tekniske krav til byggverk (TEK) som ivaretar dette. Forskriften trådte i kraft den samtidig med den nye byggesaksdel i plan- og bygningsloven. Bygningskonstruksjoner skal nå oppføres slik at radongass ikke kan trenge inn i byggverk. Bygninger for varig opphold skal ifølge forskriften ha radonsperre og radonskonsentrasjonen skal ikke overstige 100 Bq/m 3. Videre er det opp til hver eneste byggherre fortrinnsvis den som har ansvarsrett å sørge for nødvendige tiltak. Ut i fra nevnte forskrift er det ikke noen nødvendighet å ta med en tilsvarende reguleringsbestemmelse. Men det vurderes som positiv å ta opp dette på plannivå som generell bestemmelse. Noe som ikke er nevnt i ROS-analysen men som kommer frem på plankartet er en eksisterende kraftlinje. Kraftlinjen ligger i den nordøstlige del av planområdet og er avmerket som faresone høyspenningsanlegg. Rundt anlegget er det opprettet en korridor / buffer med en bredde på 15 m. Reguleringsbestemmelsens 7 forbyr samtlige utbyggingstiltak i faresonen og heller ikke kan det opparbeides lekeareal. Eventuelle farer i sammenheng med kraftlinjen forebygges gjennom denne bestemmelse. Under høringsfasen er det ikke kommet frem noen nye momenter i forhold til fremlagte ROS-analyse eller andre faremomenter. Det vurderes dermed at ROS-analysen ivaretar samfunnssikkerheten på en tilstrekkelig måte. D. Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge, universell utforming Planforslaget legger opp til en høyere utnytting med bl.a. to- og firemannsboliger. På gjeldende plan er det i endringsområdet kun eneboliger innregulert mens det nå skal tillates inntil 14 nye boenheter. Tilknyttet til disse boenhetene skal det innreguleres 0,5 daa til lekeområde.

8 Merknad/kommentar: For å tilfredsstille kravene etter rikspolitiske retningslinjer for barn og unge er det avsatt 0,5 daa til lekeområde. På plankartet er dette avmerket som LEK1 og ligger vest i planområdet. Meløys kommuneplan krever i sentrumsområder 25 m 2 per boenhet som nærlekeareal. Samlet er det i dette tilfelle altså minst 350 m 2 og med 0,5 daa overholdes denne bestemmelse. Som nevnt ovenfor innebærer planforslaget en forandring av gjeldende reguleringsplan for Glomfjord når det gjelder bo- og friområder. Å flytte friområde F8 til oversiden av veien og gjøre det om til nærlekeplass vurderes som formålstjenlig tiltak. Slik som F8 ligger i dag er dette areal neppe brukbar som lekeareal på grunn av stigningsforholdene. LEK1 er derimot mye slakere og oppfyller kravet at areal til dette formål ikke må være brattere en 1:3. Ytterlig fordel er at dette område ligger på oversiden av adkomstveien og ikke direkte mot Glomveien som hovedvei. Ut i fra trafikksikkerhetsaspekter er det en gevinst. Med sørvendt beliggenhet er solforholdene tilfredsstillende. I planbeskrivelsen henvises det til kunstgressbanen og Glomfjordhallen i umiddelbar nærhet på nedsiden av Glomveien. Der ligger også den fylkeskommunale videregående skole og til barneskolen er avstanden på ca. 250 m. Til barnehage som neste viktig infrastruktur er det ca. 500 m. Det som nevnes som sammenhengende og mangfoldig naturområde utenfor planområdet er Lille Glomvatnet med bl.a. tursti, grillplass m.m. Når det gjelder barn og unges interesser i planlegging vurderer administrasjonen at planen er tilfredsstillende utarbeidet. Både i planområdet og utenfor finnes det areal som sikrer antatt gode oppvekstvilkår. Å sikre universell utforming er likeså et rikspolitisk formål som å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. I fellesbestemmelsene 8.3 er universell utforming tatt opp og både områder innom hus og utendørs skal oppfylle disse krav. Det er ikke kommet innspill under høringsfasen som tilsier at reguleringsbestemmelsene om universell utforming bør utvides. Fylkeskommunen vurderte bestemmelsene som positivt da disse skal gjelde i forhold til tilgjengelighet for både boliger og uteområder. E. Utnyttelsesgrad Faglig ansvarlig satt utnyttelsesgraden for alle boligtomter til 30 % bebygd areal (BYA). Hver biloppstillingsplass beregnes med 18 m 2 og for flermannsboliger skal det avsettes minst 1,5 plasser per boenhet. For eneboliger kreves det avsatt minst 2 biloppstillingsplasser hver. Når det gjelder maks tillatt mønehøyde skal den ligge på 6 m og 9 m for henholdsvis tomanns- og firemannsboliger. Eneboliger tillates oppført med en maks mønehøyde på 9 m. Merknad/kommentar: Planområdet er ca. 1 km unna fra Glomfjord sentrum og ligger dermed til rette for fortetning av sentrumsnære boligfelt. Fortetning med flermanns- og eneboliger er dermed egnete tiltak for å oppnå dette formål. Å sette utnyttelsesgraden til 30 % virker som akseptabelt men bør ikke overskrides. Parkeringsareal går inn i utnyttelsesgraden og med maks 2 boenheter per enebolig må det tas høyde for minst 4 parkeringsplasser i B3-B6. Den minste tomt B3 som er på 0,8 daa har pga. innregulerte byggegrenser ca. 450 m 2 effektiv areal. Dette er også den mest skrånede tomt som krever gode og tillpassede byggetekniske løsninger.

9 Samtidig gjelder det å finne en tilfredsstillende løsning vedrørende den optiske virkning uten at ny bebyggelse virker for dominerende. Per i dag finnes det tre bebygde eiendommer som direkte tilstøter til planområdet. Bebyggelsen som ligger mot Glomveien er to eneboliger og tomtene B3-B6 som skal utbygges med eneboliger ligger imellom disse to. Tomtene B3-B6 blir dermed som en slags bindeledd mellom dagens eneboliger. Planlagt to- og firemannsboliger derimot er trukket tilbake og skal ligge på oversiden av atkomstveien. Slike typer boliger kan virke kompakt pga. av bygningskroppens utforming. Men siden flermannsboligene skal ligge bak eneboligene virker dette som en grei løsning for å unngå en altfor dominerende virkning. Noe som bør vurderes er å tilpasse mønehøyden av planlagte flermannsboliger. Ifølge planforslaget er forskjellen på 3 m som muligens kan medfører at bygget på B2 trer optisk mer frem. Likeså bør det tas hensyn til ovenfor liggende eiendom gnr. 45, bnr At eneboligene på B3-B6 tillates med 9 m mønehøyde anses som mindre problematisk. Helhetsinntrykket er ivaretatt og pga. av topografien ligger disse lavere i terrenget enn de planlagte flermannsboliger. Tidlig i planprosessen er det kommet uttalelse fra Ellen Merethe Høgsæt som er hjemmelshaver på gnr. 45, bnr Grunneieren på tilstøtende eiendom ønsket ikke noen økt utnyttelsesgrad samt at mønehøyden av ny bebyggelse burde holdes så lavt som mulig. Likeså kom det frem i brevet av at Høgsæt ønsket eneboliger i området og ikke noen flermannsboliger. I brev av opplyser grunneieren om at hun hadde kontakt med faglig ansvarlig vedrørende punktene som tidligere ble fremlagt. Faglig ansvarlig kunne da opplyse om et endret planforslag der det ble tatt med en tomannsbolig istedenfor en firemannsbolig på tomt B1. Videre ble det tatt hensyn til innspillet gjennom senket mønehøyde fra 9 m til 6 m. I brevet av kommer det ikke frem at søkeren er misfornøyd med planforslaget. Heller ikke er det registrert uttalelse under høringsperioden slik at en kan gå ut i fra en omforent løsning. Reguleringsbestemmelsenes 3.1 g) åpner for pulttak og flatt tak som tillatt takform. Pultog flattak er ikke noen typiske takformer i området. Ut i fra estetiske hensyn bør det forsøkes å tilpasse bebyggelsen mest mulig til lokal byggeskikk. Generelt sett fremstår bebyggelse som arkitektonisk skiller seg ut fra omkringliggende område som visuelt dominerende. En slik virkning bør egentlig forbeholdes bygg som har på en måte signalvirkning eller annen særfunksjon. Administrasjonen anbefaler derfor kun å tillate saltak som takform. Konklusjon: Forslag til reguleringsplan B503 er utarbeidet med formålet å legge til rette utvikling av boligtomter til ene- og flermannsboliger. Planen omfatter likeså friområder samt trafikkareal for å sikre atkomsten. Likeså universell utforming er ivaretatt gjennom tilsvarende bestemmelser. Plankart, beskrivelse og bestemmelser er utarbeidet, samt en ROS-analyse/sjekkliste for tiltak/formål i planområde. Planen er vurdert opp i mot forskrift om konsekvensvurdering. Planforslaget kan tas opp til behandling og det anbefales en godkjennelse av reguleringsplanforslaget i samsvar med plan- og bygningslovens Jørgen Kampli

10 rådmann

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/1854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/1854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/1854 MERKNADSBEHANDLING-GNR. 27/96 OG 27/12 - UTARBEIDELSE AV PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURØY CAMPING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PL. VOLLVIKRABBEN Arkivsaksnr.: 10/840

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PL. VOLLVIKRABBEN Arkivsaksnr.: 10/840 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PL. VOLLVIKRABBEN Arkivsaksnr.: 10/840 GNR. 54/3 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VOLLVIKRABBEN FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET Innstilling:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEDELPLAN ØRNES Arkivsaksnr.: 10/1405

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEDELPLAN ØRNES Arkivsaksnr.: 10/1405 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEDELPLAN ØRNES Arkivsaksnr.: 10/1405 FØRSTEGANGSBEHANDLING GNR. 53/1 - UTARBEIDELSE AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE - BARVIK - ØRNES

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 09/317 FORSLAG TIL FØRSTEGANGSBEHANDLING-PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 71/8 ØRA - REIPÅ - HYTTEOMRÅDE Innstilling:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087

Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087 Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087 Arkivkode L12 Diverse instanser Objektkode PLANI i h.h.t. adresseliste Vår ref. 08/2087 Deres ref. MELDING OM VEDTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/319

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/319 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Kommunedelplan Halsa Arkivsaksnr.: 09/319 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-UTARBEIDELSE AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR H601 FORØYA - HALSA -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN

SAKSFRAMLEGG FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI Reg.pl. Ørnes Sentrum II Arkivsaksnr.: 11/778 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET-FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ØRNES SMÅBÅTHAVN Innstilling:

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 08/1553

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 08/1553 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI KOMMUNEPLAN Arkivsaksnr.: 08/1553 FØRSTEGANGSBEHANDLING GNR. 3/3 OG 3/14 - UTARBEIDELSE AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR ÅMØYHAMN Innstilling: :::

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 PLANID 2016003 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 04.09.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

RISSA KOMMUNE Arkiv:

RISSA KOMMUNE Arkiv: RISSA KOMMUNE Arkiv: 2015001 Dato: 21.03.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 27/16 Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 29.03.2016 Saksbehandler: Siri Vannebo PLANID 2015001 REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 21.03.2012 Utvalg for arealsaker 18.04.2012 Utvalg for arealsaker 12.12.2012 Kommunestyret Utvalg for arealsaker 07.02.2013 05.06.2013

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT Arkivsak Arkivkode 2001109 Vedtatt Forslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/836 /49049/10- PLNID 1712 Milan Dunderovic, Telefon: 77 79 05 43 12.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR 18/6, B9 I PLAN 1412

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/3390. I Arkiv Jou~alpostID: sakd.: 09/2174 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE 10/3390. I Arkiv Jou~alpostID: sakd.: 09/2174 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3390 I I Arkiv Jou~alpostID: sakd.: 09/2174 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 031/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Kistrand

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Kistrand Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Kistrand SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 03.11.2007 E.I. 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer