Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2012"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 2

3 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap Balanse Endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Styring av forsikringsrisiko Note 3 Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring Hovedbransjer Note 4 Endring i Forsikringsforpliktelser - Livsforsikring Kontraktsatte forpliktelser Note 5 - Endring i Forsikringsforpliktelser - Livsforsikring Særskilt investeringsvalgportefølje Note 6 Resultat på hovedbransjer Note 7 - Resultatanalyse på hovedbransjer Fordeling mellom kunde og eier Note 8 Erstatninger Note 9 Flytting Note 10 Nytegning Note 11 Finansiell risiko Note 12 Inntekter fra finansielle instrumenter fordelt på kategori Note 13 Aksjer og andeler i samme konsern Note 14 Aksjer og andeler Note 15 Derivater Note 16 Bygninger til eget bruk og investeringseiendommer Note 17 Kapitalavkastning Note 18 Immaterielle eiendeler, anlegg og utstyr Note 19 Aksjekapital Note 20 Salgskostnader Note 21 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Note 22 Kapitaldekning og solvensmargin Note 23 Andre kostnader Note 24 Godtgjørelse til revisor Note 25 Ytelser og lån til ledende ansatte og styrende organer Note 26 Skatt Note 27 Ansvarlig lånekapital Note 28 Andre forpliktelser Revisors beretning Aktuarens beretning Kontrollkomiteens innstilling til representantskapet i Nordea Liv Forsikringstekniske forhold Begreper og uttrykk Styrende organer

4 Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av tre kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. Jørund Vandvik (57) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Magny Øvrebø (43) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta, Skandia og i Nordea Link. Bård Bjerkestrand (51) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta og Skandia. Gro Elisabeth Johnstad (47) har vært Personalsjef siden januar Hun er siviløkonom og har grunnfag i psykologi og delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har tidligere arbeidet bl.a. i Statoil, og har også erfaring fra egen virksomhet som HR rådgiver/kursholder. Jørn Bjarte Nøstdal (55) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har praksis fra Norsk Hydro og i tidligere Bergens Skillingsbank. Tor Olav Langeland (44) har vært direktør for produkt og kundeservice, bedrift og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta og Vesta Liv. Leif Raanes (50) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsern juridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Bjørn Holli (43) har vært markedsdirektør i Nordea Liv siden Han er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA Consulting Group. Anne Marit Benterud (52) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. 4

5 Årsberetning 2012 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av tjenestepensjonsordninger, risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Selskapet arbeider med å utvikle produkter tilpasset nytt tjenestepensjonsregime og for å tilrettelegge for overgang fra eksisterende produkter til nye tjenestepensjonsprodukter. Selskapet vil fortsette satsningen på bankassuranse, forenkling og automatisering av prosesser. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. Hovedpunkter fra året Stabilisering i finansmarkedene medførte betydelig bedre finansresultat i forhold til 2011 Risikoresultatet forbedret med 35 prosent Sterk vekst i administrasjonsresultatet Høy fokus på kostnadskontroll. Driftskostnadene eksklusiv provisjoner og forvaltningshonorarer på samme nivå som i 2011 Forvaltningskapitalen økte med 12,9 prosent. Investeringsvalgporteføljen økte med 39,8 prosent Sterk vekst i individuelle pensjonsspareprodukter (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2011) Nordea Liv oppnådde i 2012 et resultat til eier før skatt på 510 millioner kroner, mot 406 millioner kroner i Etter skatt ble resultatet 411 millioner kroner (343). Det er avsatt 390 millioner kroner som følge av økt levealder i befolkningen og «langt liv». Avsetningen for individuelle produkter er etter dette fullfinansiert. Salget av forsikringer var i 2012 meget godt, spesielt innenfor individuelle pensjons spare produkter og bedriftspensjon med investerings valg. De samlede premieinntektene til Nordea Liv ble millioner kroner som er det høyeste i selskapets historie. Salget av individuelle pensjonspareprodukter økte med 200 prosent i 2012 sammenlignet med Forfalte premier økte med 37 prosent sammenlignet med året før har vært et godt år både for aksje- og obligasjonsinvestorer. Aksjeindekser har steget betydelig gjennom året, spesielt innenfor sektorene finans, syklisk konsum og helse. Hovedindeksen på Oslo Børs styrket seg med 15,4 prosent mens verdensindeksen styrket seg med 13,2 prosent. De korte rentene har blitt redusert betydelig gjennom 2012, mens de lange rentene har svekket seg noe. Nordea Liv økte aksjeeksponeringen på slutten av året. Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjør per årsskiftet 10 prosent for kollektivporteføljen. Eiendomsporteføljen utgjør 17 prosent. Verdipapirer til amortisert kost utgjør 40 prosent av forvaltningskapitalen i kollektivporteføljen. Selskapet har hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året, dette har gitt seg utslag i gode administrasjons- og risikoresultater. Risikoresultatet i 2012 ble 275 millioner kroner (204). Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom året og selskapets administrasjonsresultat endte på 87 millioner kroner (23). Med basis i effektiviseringsprosesser og forbedringstiltak gjennomført i 2012 er selskapet godt posisjonert for Markedet 2012 ble preget av Banklovkommisjonens forslag til nye regler for tjenestepensjonsordninger, Solvens II tilpasning for livselskapene og kundenes tilpasninger til strengere regler for føring av pensjonsforpliktelser (IAS 19R). Som en konsekvens av dette ble det stopp i flyttemarkedet for fripoliser og en sterkt svekket flytteaktivitet for ytelsespensjon. Totale forsikringsforpliktelser for livselskaper knyttet til Finansnæringens Fellesorganisasjon 5

6 (FNO foreløpige tall) økte i 2012 med 9 prosent, fra 801 milliarder kroner til 877 milliarder kroner. Veksten er i hovedsak relatert til kollektiv pensjon. Produktgruppen privat kollektiv pensjon økte med 11 prosent fra 349 milliarder kroner til 386 milliarder kroner. Innenfor produktgruppen privat kollektiv pensjon økte forsikringsforpliktelsene knyttet til innskuddspensjonsfondene med 34 prosent mens økningen for ytelsespensjon var 7 prosent. Forsikringsforpliktelser knyttet til individuell kapital var uendret. For individuell pensjon var det en nedgang på 4 prosent fra Nordea Liv oppnådde i den samme perioden en samlet vekst i forsikringsforpliktelsene på 14 prosent. Den største veksten for Nordea Liv kom innenfor produkter med investeringsvalg hvor forsikringsforpliktelsene økte med hele 40 prosent. Dette er i tråd med Nordea Livs strategi. Det var i 2012 en sterk økning i antall individuelle spareavtaler. Nordea Liv registrerte nye spareavtaler. Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 12,5 prosent på rene risikoprodukter, og om lag 45 prosent når det gjelder individuell (LINK) pensjon. Prosentandelene gjelder brutto forfalte premier. Nordea Liv har befestet sin posisjon som markeds leder når det gjelder pensjonsspareproduktet IPS. Nordea Liv ble største aktør også i 2012, med en markedsandel på 46 prosent av brutto forfalt premie og 39 prosent av nytegnet premie. Nordea Liv har i 2012 videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Bankassuranse strategien fortsetter å gi resultater, særlig på individuelle produkter med investeringsvalg. Videre har Nordea Liv og Tryg Forsikring fornyet sin partnerskapsavtale. Sammen med Nordea Bank gir dette tilgang til et omfattende distribusjonsnett for Nordea Livs produkter også i årene fremover. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet ca og av disse var innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ca Kundetilfredshet Å skape positive kundeopplevelser står sentralt for Nordea Liv. Det fokuseres på å skape en kultur der alle medarbeidere tenker og handler med kunden i sentrum. I 2012 sluttførte Nordea Liv et omfattende prosjekt der en i hele organisasjonen satte fokus på å inkludere Nordea verdien «positive kundeopplevelser» i samtlige oppgaver og prosesser. Kundeundersøkelser gir oss positive tilbakemeldinger og viser at kundene oppfatter at våre produkter bidrar til å styrke den samlede kundetilfredsheten for våre distributører. Resultat Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling og skatt, ble 959 millioner kroner (701). Kundene ble tildelt avsetning til langt liv på 390 millioner kroner (259), og et resultat på 59 millioner kroner (20). Resultat til eier ble 510 millioner kroner før skatt (406), hvorav 160 millioner kroner (122) fra individuelle kapitalforsikringer, -22 millioner kroner (-54) fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 288 millioner kroner (204) fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 13 millioner kroner (27), fra skadeforsikringsprodukter og 71 millioner kroner (107) fra selskapskapitalen. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 5,2 prosent (2,0) og bokført avkastning 4,3 prosent (4,0). Avkastningen i Nordea Aktiva Bedrift 50 som er det mest populære bedriftsfondet for kunder med innskuddspensjon ble 10,6 prosent (-2,8). Nordea Liv økte aksjeandelen i kollektivporteføljen i Obligasjoner verdsatt til amortisert kost og fast eiendom utgjorde ved årsskiftet til sammen 57 prosent av kundemidlene som forvaltes med rentegaranti. Kursreguleringsfondet ble i løpet av 2012 styrket med 354 millioner kroner. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (8.351), herav utgjorde premieinntekter for produkter med investeringsvalg millioner kroner (3.052). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (3.453). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (6.962). Samlede premie inntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (1.317), en vekst på 100 prosent. Premier for ulykkes- og yrkes 6

7 skadeforsikring utgjorde 77 millioner kroner (72). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (5.001) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner (2.725). Selskapet har styrket sin posisjon innenfor individuelle pensjonsspareprodukter siste år. Flyttebalansen var positiv med 680 millioner kroner (2.203). Finansavkastning Nordea Livs portefølje for kunder med rentegaranti var i 2012 inndelt i tre kategorier; med henholdsvis høy, standard og lav investerings risiko. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning (eksklusiv anleggsmidler) for de tre porteføljene var 5,2 prosent (2,0). Gjennomsnittlig bokført avkastning var 4,3 prosent (4,0). Netto finansinntekter for kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (-791). Det er avsatt 354 millioner kroner (761) til kursreguleringsfond i Eiendom ga en avkastning på 3,9 prosent (6,2). Verdiendring på eiendomsporteføljen utgjorde en netto reduksjon på 1,7 prosent. Alle eiendommer eies per som aksjer og andeler i datterselskap. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 15,4 prosent (-18,6) og 15,1 prosent (-2,9). Norske obligasjoner bidro med 5,7 prosent avkastning (4,7), pengemarked med 4,7 prosent (3,3). Verdipapirer vurdert til amortisert kost gav en avkastning på 4,8 prosent (4,9). Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 10,6 prosent (8,8). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble millioner kroner (408). Avkastningen på selskapskapitalen ble 1,7 prosent (2,9). Selskapskapitalen forvaltes med liten risiko og investeres hovedsakelig i stats- og statsgaranterte papirer med løpetid inntil 3 år. Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (3.786). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (2.375). Økningen i erstatningene skyldes i all hovedsak økning i gjenkjøp innen individuell rente- og pensjonsforsikring samt økte pensjonsutbetalinger. Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde millioner kroner (1.413). Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontrakt s fastsatte forpliktelser utgjorde millioner kroner (2.390), inkludert avsetning til kursreguleringsfond med 354 millioner kroner (-761). Det ble i 2012 avsatt 6 millioner kroner til tilleggsavsetninger (144). Videre er det foretatt avsetning til langt liv med henholdsvis 70 millioner kroner (72) til Privat og 320 millioner kroner (187) til Kollektiv. Oppreservering for økt levealder for de private forsikringer er med årets avsetning sluttført. Ved utgangen av 2012 utgjør tilleggsavsetningene 887 millioner kroner (905). Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (3.125). Reduksjonen i endringen i premiereserve fra året før skyldes i hovedsak lavere netto tilflytting. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 547 millioner kroner (531). Økningen i kostnader i forhold til 2011 skyldes i hovedsak økte finansforvaltningskostnader som følge av høyere volum. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til totale premier ble 6,5 prosent (6,4). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 0,85 prosent (0,93). Nordea Liv har fortsatt høy fokus på kostnader og det arbeides kontinuerlig med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne i kollektivporteføljen. Nordea Liv hadde i 2012 et avkastningsresultat på 421 millioner kroner (262), mens vederlag for rentegaranti utgjorde 93 millioner kroner (89). Den realiserte finansavkastningen i kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (1.554) etter avsetning til kursreguleringsfondet med 354 millioner kroner (-761). Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1.282). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i 2012 på 3,41 prosent (3,47). Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 275 millioner 7

8 kroner (204). Risikopremien ble 682 millioner kroner (647) og udekket risiko ble 407 millioner kroner (443). Årets økning i risikoresultatet på 71 millioner kroner fordeler seg som følger; resultatet fra individuell kapitalforsikring er forbedret med 18 millioner kroner, individuell rente- og pensjonsforsikring er forbedret med 17 millioner kroner mens resultatet fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring er forbedret med 46 millioner kroner. Resultatet fra ulykkesforsikring og andre skadebransjer er redusert med 10 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for garanterte individualprodukter blir renteoverskuddet tildelt kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet. For Nordea Liv utgjorde vederlag for rentegaranti 93 millioner kroner (89) og fortjenesteelement for risiko 15 millioner kroner (18) for Administrasjonsresultat Nordea Livs administrasjonsresultat for 2012 ble 87 millioner kroner (23). Forbedringen av administrasjonsresultatet skyldes i hovedsak økning i selskapets omkostningsinndekning, høyere volum og et sterkt kostnadsfokus. Resultatanalyse Nordea Liv NOK mill Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet -3-2 Resultat til fordeling Avsetning til langt liv Til tilleggsavsetning 0-16 Kundetildeling Resultat før skatt Skatteinntekt (+)/-kostnad (-) Årsresultat Nordea Liv har i 2012 en skattekostnad på 99 millioner kroner (63). Med virkning fra ble fritaksmetoden opphevet for investeringer som inngår i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen. Dette gjør at livselskaper får en mer normal skattesituasjon tilsvarende andre bedrifter. Avsetning til kundefond er skattemessig fradragsberettiget. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet millioner kroner (56.964), en økning på 12,9 prosent inkludert investeringsvalgporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (11.766). Investeringsvalg porteføljen økte dermed med hele 39,8 prosent. Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 17 prosent (18) på eiendom, 9 prosent (9) på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 31 prosent (27), verdipapirer til amortisert kost 40 prosent (43) og annet 3 prosent (3). Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjorde 10 prosent ved årsskiftet. Investeringsvalgporteføljen fordelte seg med 33 prosent (27) på aksjefond, 65 prosent (70) på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 2 prosent (3) på bankinnskudd. Kontantstrømoppstilling Selskapet har store finansielle transaksjoner. Årlige innbetalinger av premier plasseres fortløpende i finansmarkedet. Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjør millioner kroner (5.833) mot netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten på millioner kroner (-5.790). Samlet netto kontantstrøm for 2012 utgjør 189 millioner kroner (43). Etisk forvaltning Aktivt eierskap Nordea Liv tror på at engasjement er bedre enn ekskludering. Derfor føres det løpende dialog med utvalgte selskap for å stimulere til en mer bærekraftig atferd. Forvaltning Nordea Liv etterstreber å investere i selskap som er konkurransedyktige ut fra et finansielt, sosialt og miljømessig perspektiv. To ganger per år gjennomgås samtlige porteføljer ved å bruke såkalt «normbasert screening». Gjennom gangen tar sikte på å identifisere selskaper som bryter internasjonale normer og avtaler om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Dersom et selskap blir fanget opp under screeningen, tas det initiativ til en dialog, en såkalt 'reaktiv dialog', der en prøver å påvirke selskapet til 8

9 Soliditetskapital bedre atferd. Salg av aksjer er alltid siste steg. Det arrangeres også møter med selskaper som representerer store investeringer i våre fond. Slike dialoger kalles 'proaktiv dialog' og dets formål er å se hvordan disse selskapene jobber med problemstillinger knyttet til ESG (Environment, Social, Governance). Fond som utelukker visse sektorer I Nordea Livs utvalg er det også fond med sterkere etisk vurdering som innebærer ekskludering av selskaper hvor mer enn 5 prosent av salget kommer fra produksjon og/ eller salg av varer og tjenester innen våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, kursreserve på obligasjoner til amortisert kost og merverdi på finansielle omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (5.731). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 16,7 prosent (14,7) %* 2011 %* Egenkapital , ,0 Ansvarlig lån 390 0, ,0 Tilleggsavsetninger 887 2, ,3 Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 932 2, ,3 Merverdi omløpsmidler 383 0,9 29 0,1 Sum soliditetskapital , ,7 *I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti Bufferkapitalen, dvs. netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent inklusiv tilleggsavsetninger og kursreguleringsfondet, var millioner kroner (3.007). Dette utgjør 8,5 prosent (7,7) målt mot forsikringstekniske avsetninger med garanti. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner (3.894) per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner (4.008) og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner kroner (390). Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 16,2 prosent (16,5) per , lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og 50 prosent av risikoutjevningsfondet. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 243 prosent (242). Balanse 2012 % 2011 % Selskapskapital , ,0 Kollektivporteføljen , ,3 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg , ,7 Sum eiendeler , ,0 Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko vedrørende forsikringsavtaler knytter seg i hovedsak til økt levealder og uførhet. Forsikringspremiene bygger på tariffer basert på statistisk erfarings materiale. Endringer i forutsetningene kan medføre behov for reservestyrking. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Finanstilsynet. Selskapet har en egen risikokomité og styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Operasjonell risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Finansiell risiko er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene, hvor den gjennomsnittlige garantien per var 3,41 prosent (3,47). Rente garantien vil gradvis reduseres ettersom garantien på nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter er begrenset til maksimalt 2,50 prosent. 9

10 Selskapet er eksponert mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko gjennom selskapets investeringsaktiviteter. Styring av disse risikoene ivaretas på aggregert nivå gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for selskapet. Styringen av den finansielle risikoen gjennomf øres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at aksjerisiko, renterisiko, eiendomsrisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko, konsentrasjonsrisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet, samtidig som dette skal legge grunnlaget for en god og konkurransedyktig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte og interne krav. Nordea Liv arbeider for å tilpasse virksomheten til det nye Solvens II regelverket. Etter Finanstilsynets vurdering vil full ikrafttredelse av regelverket finne sted tidligst 1. januar 2015, men en ytterligere utsettelse kan ikke utelukkes. Under dette regelverket vil solvenskravet beregnes ut ifra den risiko selskapet tar, og all risiko skal inkluderes. God og dokumentert risikostyring vil dermed være et konkurransefortrinn i det nye regimet. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak som er iverksatt for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risikostørrelsene. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo, Drammen og Trondheim. Selskapet er representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og Tryg. I tillegg distribueres selskapets produkter via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets IT-systemer driftes av Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 255 (257). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2012 var 239 (241). Avgangen (turnover) av personell er på 5 prosent (3). Enhver stillingsutlysning sjekkes i form av «job match» mot andre selskaper i Nordeakonsernet. Erfaringene er at Nordea Liv oppleves som en attraktiv arbeidsgiver og at det er god tilgang på relevant kompetanse til de fleste stillingskategorier. Vi ser økt tilflyt av søkere med høyere utdanning på masternivå. Legemeldt sykefravær var totalt dager (1.417) i Dette gir et sykefravær på 2,3 prosent (2,5). Selskapet har kontinuerlig fokus på sykefravær og arbeider aktivt på mange plan for å holde sykefraværet lavt. Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid og alle sykmeldte blir fulgt opp i henhold til nye sykefraværsoppfølgingsregler. Rutinene for dette er dokumentert skriftlig. Forebyggende helsearbeid, med fokus på fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene, inngår også som viktige elementer i HMSarbeidet. HR-avdelingen i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT understøtter disse prosessene. Iverksatte tiltak som har stimulert til fysisk aktivitet gjennom året er «Beveg deg til og fra jobben» og «Ut å gå»-kampanjene der svært mange registrerte sine aktiviteter elektronisk. Målet for kampanjene er å motivere de som vanligvis ikke er så aktive fra før. I tillegg har selskapet støttet opp om, og lagt til rette for, sportslige og sosiale aktiviteter. Det er tilgang til treningsrom, sykkelparkering og dusjfasiliteter ved selskapets kontorer i Oslo og Bergen. Nordea Liv er en inkluderende arbeidslivsbedrift og følger Nordeakonsernets handlingsplan for IA-arbeid. Det er blant annet foretatt tilrettelegging for gravide arbeids takere i 10

11 samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Selskapet har gått til innkjøp av utstyr for dette. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI), hvor de ansatte gir uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Tabellen viser utvikling for de siste 3 år: Tilfredshet og motivasjon Lojalitet (scoringsskala fra 0-100): Selskapets øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget, og verneombud og bedriftshelsetjenesten Stamina HOT via Arbeidsmiljøutvalget. Alle ansatte er tilknyttet en behandlingsforsikring, og det ble ved årsskiftet åpnet opp for at ansatte med gradert uføregrad også kan tiltre denne. Forsikringen gir ansatte rask tilgang til profesjonell medisinsk behandling ved sykdom og skader. Dette inkluderer bl.a. dekning av egenandel til behandling hos fysioterapeut, psykolog, mm. Selskapet har kontinuerlig fokus på det fysiske arbeidsmiljøet. Det avholdes jevnlig møter for å evaluere og implementere tiltak for å ivareta et godt fysisk arbeidsmiljø. Alle ansatte har ergonomiske arbeidsplasser med blant annet elektrisk heve- og senkepult. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og det lave sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2011 i parentes): Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 255 (257) 144 (147) 111 (110) Gjennomsnittsalder 42,9 (42,8) 42,9 (43,1) 42,9 (42,4) Gjennomsnittsansiennitet 9,4 (10,7) 9,6 (11,3) 9,2 (9,9) Ledere med personalansvar 41 (40) 15 (15) 26 (25) Ledergruppen består av 9 personer, hvorav 3 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for å opparbeide fleksitid og ta ut avspasering, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar og økt ferie for ansatte over 60 år. Fra fylte 64 år gis de ansatte mulighet for nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og foreldrepermisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv har som langsiktig målsetting at selskapets ansatte skal speile det samfunn selskapet opererer i, og de kunder som selskapet betjener. I samarbeid med NAV og ulike opplæringsbedrifter, gir Nordea Liv personer med fremmedkulturell bakgrunn og andre med behov for arbeidstrening mulighet for å prøve seg på arbeidsmarkedet. For tiden har selskapet en person i praksisplass med tidsbegrenset lønnstilskudd fra NAV. Samarbeidsutvalget fungerer som Likestillings- og diskrimineringsutvalg, og målsetting og tiltak knyttet til likestilling og diskriminering forankres og drøftes i dette organet. Nordea Liv har etablert et eget Lønnsog ansettelsesråd (LAR) som består av representanter fra de tillitsvalgte og ledelsen. En av oppgavene til LAR er å sikre at det ikke forekommer diskriminering i ansettelsesprosesser, samt å ivareta øvrige forhold rundt likestilling. Kompetanse og utvikling Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det oppfordres og legges til rette for interne forflytninger mellom avdelinger og divisjoner for kompetanseheving. 11

12 Foruten den kartlegging og oppfølging som skjer i tilknytning til den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det medarbeidersamtaler, Performance Developement Dialog (PDD), mellom leder og ansatt. Selskapet har høy fokus på medarbeiderutvikling. Alle nyansatte gjennomfører obligatoriske interne kursprogram; Nordea Introduksjonsprogram («Nordea Dag») og Nordea Liv Grunnopplæring. De nyansatte tilegner seg her grunnleggende kunnskap om organisasjon og fagområder. Nyansatte uten videre kjennskap til forsikringsfaget deltar på Grunnleggende forsikringsopplæring gjennom BI Forsikring. I 2012 har verdien One Nordea Team stått særlig i fokus i de interne utviklingstiltakene og vil fortsatt gjøre det utover i Prosjektet har siden starten i september lagt opp til månedlige aktiviteter for å sette denne verdien på dagsorden. Flere medarbeidere har gjennomført opplæringsprogram i regi av Nordea Training and Development, for eksempel innen ledelse eller IT. Det har også vært muligheter for å ta relevante kurs i regi av eksterne leverandører innen forsikring, jus, språk eller Office programmer. Selskapet hadde et stigende antall deltakere på online engelskkurs i regi av EF Corporate Language Learning Solutions. Vi ser en økende tendens til denne form for opplæring, og for engelskkurs spesielt. Kompetanseforum har gjennom sitt fokus på kompetanse- og medarbeiderutvikling opprettet interne ressurspersoner på MS Officeprodukter. Videre har det blitt arbeidet med å utvikle nettsiden for Medarbeiderutvikling og å bygge om grunnopplæringen for nyansatte. Det er i tillegg arrangert interne kurs i for eksempel stressmestring og prosjektledelse. Selskapet jobber stadig mer effektivt og det er gjort mye strukturert arbeid for å effektivisere arbeidsprosesser ved at enkeltoppgaver er automatisert eller kraftig forbedret på andre måter. Det er gjort organisatoriske grep for å være forberedt på nye krav som følge av Solvens II. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom kildesortering og utstrakt bruk av videokonferanse og videolink. Satsningen på bruk av videokonferanser og live-meeting bidrar til at reisevirksomheten holdes på et lavt nivå. Selskapet har gjennom en «beveg deg til jobben» kampanje fokusert på tiltak som kan redusere lokal forurensing ved redusert bruk av privatbiler. Fremtidsutsikter Nordea Liv oppnådde i 2012 sitt nest beste årsresultat før skatt. Selskapet leverte rekordstore risiko- og administrasjonsresultater, samt den største premieinngangen noensinne. Veksten kom ikke minst i individualmarkedet, hvor kunder plasserte mer enn 2 milliarder kroner i langsiktige spareprodukter med investeringsvalg. Banklovkommisjonen har i 2012 levert forslag til nye tjenestepensjonsprodukter som er tilpasset reformert folketrygd. I januar 2013 ble forslag til overgangsløsninger for eksisterende produkter levert. Kommisjonen foreslår at den tradisjonelle ytelsespensjonen erstattes med to nye produktalternativer, «Grunnmodell» og «Standardmodell». I tillegg vil innskuddspensjon bli videreført, men med nye og høyere satser for innskudd. Nordea Liv arbeider aktivt med å tilpasse produkter, systemer og rutiner basert på forslagene fra Banklovkommisjonen. En viktig del av denne prosessen er å kartlegge hvilke preferanser kundene vil ha for de ulike løsningene. Forslagene fra Banklovkommisjonen har medvirket til en enorm økning i oppmerksomhet for pensjonsspørsmål. Nordea Liv tror dette gradvis gir en større vilje til å spare langsiktig til egen pensjon for å sikre nivåer man føler er rett for seg. Nordea Liv er godt posisjonert produkt- og distribusjonsmessig for å ta sin del av denne veksten. 12

13 Økt levealder i befolkningen er en av grunnene til at Norge har reformert pensjonssystemet. For livselskapene skaper den økte levealderen behov for større reserver bak en garantert ytelse, fordi ytelsen skal utbetales lenger enn opprinnelig forutsatt. Finanstilsynet har besluttet i mars 2013 nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2103). Bruk av K2013 med Finanstilsynets marginer gir et oppreserveringsbehov på 3,5 milliarder kroner, av dette har selskapet avsatt 0,5 milliarder kroner. Implementering av Solvens II regelverket for livselskaper ser ut til å bli forsinket enda en gang. Bakgrunnen for utsettelsen er trolig at det er for mange europeiske livselskaper som ville ha fått problemer med å implementere regelverket i en periode med så lave renter som det er nå. De økonomiske utsiktene for neste år er som alltid usikre, men med (ihvertfall foreløpig) avklaring av gjeldsstup i USA og større tiltro til at krisen i Eurosonen blir løst rettes investorers fokus mer mot selskapers inntjening. Kombinert med at mye midler er investert utenfor aksjemarkedet med begrenset avkastning kan dette gi grunnlag for et godt børsår i Styrets vurderinger Selskapet har en god økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Resultat og disponeringer Nordea Liv oppnådde et resultat på 510 millioner kroner (406) før skatt. Selskapet har en skattekostnad på 99 millioner kroner (63) slik at resultatet etter skatt utgjør 411 millioner kroner (343). Styret i Nordea Liv foreslår at resultatet på 411 millioner kroner etter skatt disponeres som følger: Til annen egenkapital: 383 millioner kroner Til risikoutjevningsfond: 28 millioner kroner Fri egenkapital Per utgjør selskapets overskudd på ansvarlige kapital millioner kroner. Bergen Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Snorre Storset Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 13

14 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser

15 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Endring i andre avsetninger 3 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer 2 33 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat per aksje i hele NOK

16 Balanse EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer 2 3 Sum investeringer Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer 5 22 Sum fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 11, Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 11, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger Erstatningsavsetning 1 1 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 3, Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Bergen, 18. mars 2013 Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Snorre Storset Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 17

18 Endringer i egenkapital Risiko Annen Sum Aksjekapital Overkursfond utjevningsfond egenkapital egenkapital Pr Prinsippendring Årets resultat (totalresultat) Avgitt konsernbidrag Pr Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 0 Konsernbidrag 0 0 Opptak ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

19 Noter til regnskap 1 Regnskapsprinsipper 1. GENERELT Regnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikrings selskaper (FOR , nr 1241) (Årsregnskapsforskriften), regnskapsloven av 1998, god regnskapsskikk i Norge, samt andre forskrifter fastsatt av Finanstilsynet. Selskapet utarbeider ikke konsern regnskap etter særskilt unntak i samsvar med Årsregnskapsforskriften. 2. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet innebærer at ledelsen foretar vurderinger, utarbeider estimater og tar forutsetninger som påvirker regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. 3. ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER Det har ikke forekommet vesentlige endringer i IFRS standarder som påvirker regnskapet i forhold til tidligere år. IAS 19 vedrørende pensjonsforpliktelser er endret med virkning fra og det vises til punkt 14 under, samt note 21 for nærmere omtale av konsekvenser her. 4. INVESTERING I DATTERSELSKAP OG FELLESKONTROLLERT Datterselskapenes og de felles kontrollerte virksomhetenes regnskap omarbeides i samsvar med de prinsipper som morselskapets regnskap utarbeides etter. Dette innebærer at alle selskapets eiendomsinvesteringer som eies gjennom datterselskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA) regnskapsføres som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. 5. INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING Premieinntekter og utbetalte erstatninger Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året. Netto premieinntekter omfatter årets forfalte premie, tilflyttede premiereserver og avgitt gjenforsikring. Opptjent premie periodiseres løpende ved avsetning til forsikringsmessige avsetninger. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting til selskapet føres som inntekt i posten Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser, mens flytting fra selskapet kostnadsføres i posten Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet forsikringsrisikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer kontraktenes andel av tilleggsavsetninger, kursreserver og årets resultat. Mottatte tilleggsavsetninger og kursreserver føres under posten «Endringer i forsikringsmessige avsetninger». Inntekter fra eiendommer og andre finansielle eiendeler Inntekter fra eiendommer og finansielle eiendeler innregnes i samsvar med de prinsipper som er beskrevet under punkt 7 og 8. Inntekter fra investering i datterselskaper og felleskontrollert virksomhet som er allokert til kundeporteføljene innregnes før skatt, da kundens tildelte avkastning alltid vil være før skatt. Endring i kursreguleringsfondet regnskapsføres i posten «Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser» Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Selskapets presentasjonsvaluta og funksjonell valuta er norske kroner. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ut i fra kursen på transaksjonstidspunktet. Finansielle eiendeler kjøpt i utenlandsk valuta omregnes til kursen på balansedagen, og evt endring i valutakursen i perioden innregnes i resultatet under posten «Verdiendring på investeringer». 6. IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler består av egenutviklede IT-løsninger. Ved balanseføring av nye immaterielle eiendeler må det kunne påvises en sannsynlighet for at fremtidige økonomiske fordeler henført til eiendelen tilfaller selskapet. Immaterielle eiendeler i balansen er vurdert til 19

20 anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Årlig avskrivning av immaterielle eiendeler er basert på antatt økonomisk levetid og fordelt lineært over levetiden. Nedskrivningstest (Impairment) Det foretas årlige vurdering av om det foreligger indikasjoner på verdifall av de immaterielle eiendelenes verdi. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall, beregnes eiendelens gjenvinnbare verdi. Eiendelenes bokførte verdi nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi etter fratrekk for ordinære avskrivninger. 7. FINANSIELLE INSTRUMENTER Innregning og fraregning Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter blir regnskapsført på transaksjonsdagen til virkelig verdi. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle forpliktelser fraregnes når forpliktelsen er oppfylt, kansellert eller utløpt. Klassifikasjon av finansielle instrumenter Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Selskapet har ikke eiendeler klassifisert som trading eller tilgjengelig for salg. Retningslinjer for klassifisering Til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette. Selskapet har en portefølje med investeringer som er klassifisert til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Dette er i tråd med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi. Selskapet benytter forskjellige finansielle derivater i den normale verdipapirvirksomheten, samt til styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, da selskapet ikke har derivater klassifisert som sikring etter IAS 39. Derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, og som ved førstegangs innregning ikke klassifiseres i kategorien til virkelig verdi over resultatet eller utlån og fordringer. Investeringer som holdes til forfall måles til amortisert kost. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer måles til amortisert kost. Måling av finansielle instrumenter Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for, eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For en eiendel som skal avhendes, eller en forpliktelse som skal overdras, settes virkelig verdi til salgskurs. Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Slike metoder omfatter observasjon av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, og/eller henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det samme, og/eller bruk av diskonterte kontantstrømmer og/eller bruk av opsjonsprisingsmodeller. Dersom det finnes 20

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 1.kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 1.kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 1.kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 147,4 millioner kroner etter første kvartal 2013, mot 94,1

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer