DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

2 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen 2 2 Prosess og medvirkning Varsel om oppstart Medvirkning Ingen KU-plikt 2 3 Overordnet planstatus/grunnlagsdokumenter Kommuneplan Reguleringsplaner Andre kommunale planer Andre retningslinjer Støyutredning Detaljplan for anlegget 3 4 Beskrivelse av planområdet Trafikkdata (trafikkmengder og ulykker) Problemområder Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 5 Beskrivelse av planforslaget Forskyvning av vegtrasé Utforming av ny gang-/sykkelvei Kryssområdene Trafikkstøy Tiltak for buss Grunnerverv Grunnforhold Trafikkregulerende tiltak i planen Reguleringsformål og arealbruk 17 6 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 19 7 Innspill til varselet 20

3 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 1FORMÅLET MED REGULERINGEN SANDEFJORD KOMMMUNE 2 1 FORMÅLET MED REGULERINGEN De viktigste hensiktene med å etablere en gang-/sykkelvei langs Industriveien er: Gi et bedre tilbud til myke trafikanter Å få en samlet vurdering av trafikksituasjonen i Industriveien Å få et klarere skille mellom myke og harde trafikanter Å få en faglig vurdering av hvilke tiltak som bør omfattes av planen 2 PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 Varsel om oppstart Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i Sandefjords blad og sendt naboer og berørte parter i januar Det har innkommet 7 innspill til varselet. De viktigste momentene i innspillene er opplistet og kommentert avslutningsvis i dette dokumentet (kapittel 7). 2.2 Medvirkning Det planlegges et informasjonsmøte i høringsperioden etter at planen har vært til førstegangsbehandling. 2.3 Ingen KU-plikt Vei- og jernbanetiltak som er utredet på tiltaksnivå i kommuneplanens arealdel er ikke konsekvensutredningspliktig etter gjeldende forskrifts 2 (og tiltak nevnt i vedlegg I) så lenge reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. 3 OVERORDNET PLANSTATUS/GRUNNLAGSDOKUMENTER 3.1 Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er traseen vist som gang-/sykkelvei under planlegging. 3.2 Reguleringsplaner Planområdet grenser opptil/overlapper flere tidligere vedtatte reguleringsplaner. Store deler av Industriveien er i dag regulert gjennom Plan Vindal. Mindre deler av planområder omfattes av reguleringsplanene Rødsåsen, Industriveien 34, Jotun industriområde og Vesterøyv. strekn. Fjellvik-Vesterøy skole. Der den nye planen overlapper tidligere vedtatte reguleringsplaner vil førstnevnte være gjeldende.

4 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 3 OVERORDNET PLANSTATUS/G RUNNLAGSDOKUME NTER SANDEFJORD KOMMMUNE Andre kommunale planer Transportplan for Sandefjord kommune I gjeldende transportplan er Industriveien nevnt som en sentrumsrettet rute som mangler et tilfredsstillende tilbud for gående og syklende. Hovedplan for sykkel i Sandefjord Utbygging av gang-/sykkelvei langs Industriveien er anført som et tiltak i planen. Industriveien er anført som lokal rute R i Hovedplan for sykkel i Sandefjord. Strekningen er også viktig fordi den binder sammen hovedsykkelrute 7 (Berggren Kilgata Vesterøyveien) og 8 (Framnesveien Veløyveien). Sykkelhandlingsplan Både planlegging og bygging av gang-/sykkelvei på den aktuelle strekningen ligger inne som tiltak i Sandefjord kommunes sykkelhandlingsplan. 3.4 Andre retningslinjer Statens vegvesens håndbok 017 Veg og gateutforming, håndbok 233 Sykkelhåndboka: Utforming av sykkelanlegg og håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss er de viktigste styringsdokumentene i forhold til valg og utforming av de foreslåtte løsningene. 3.5 Støyutredning Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Sandefjord kommune utført en støyutredning der man blant annet har foretatt en støyberegning langs Industriveien. Rapporten viser støynivå med prognosert trafikkmengde for år Detaljplan for anlegget Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Sandefjord kommune utarbeidet en detaljplan for den nye gang-/sykkelveitraseen. Reguleringsplanforslaget er utarbeidet på bakgrunn av denne detaljplanen.

5 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 4BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET SANDEFJORD KOMMMUNE 4 4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Industriveien har tradisjonelt vært en viktig tilfartsveg til industriområdene ved fjorden på Vindal (Jahres fabrikker og Vera). Industriveien følger så og si samme trasé i dag som ved første overflygning i 1956 (med unntak av en mindre traséomlegging helt nord). Industriveien har fortsatt en viktig rolle i forhold til transport til/fra industri på Vindal (særlig Jotuns nye anlegg). Figur 1 - Industriveien på flyfoto fra 1956 (Kilde: Industriveien er en samlevei med en asfaltert bredde på ca. 7 meter. I Sandefjord kommunes Retningslinjer for utforming av veier i boligområder heter det at gående og syklende langs samleveier med stort trafikkvolum bør ha egne baner. Den aktuelle strekningen er ca meter lang. Planområdet omfatter Industriveien og langsliggende arealer på hele strekningen fra krysset med Vesterøyveien i nord til krysset med Veløyveien i sør. 4.1 Trafikkdata (trafikkmengder og ulykker) Sandefjord kommune har utført tre trafikktellinger på strekningen. Figuren under viser hvor tellingene er foretatt og hvilke trafikkmengder (ÅDT) som er registrert. ÅDT-tallene er fremskrevet til 2013-tall (årlig trafikkvekst på 1,6%). Andelen tunge kjøretøy er ca. 10% på alle punkt. Den siste tellingen ble foretatt i 2010, dvs. før åpningen av Jotuns nye anlegg på Vindal. Det er sannsynlig at andelen tunge kjøretøy har økt noe som følge av det sistnevnte.

6 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 4BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET SANDEFJORD KOMMMUNE 5 Som figur 2 viser så varierer dagens trafikkmengde fra ca ÅDT til ca ÅDT. Trafikkmengden er høyest i det sentrale området av veien. Det kan tyde på at det er en del intern trafikk mellom boligområdene og trolig også mellom boligområdene og Vesterøya idrettspark/kariåsen. En annen forklaring på at ÅDT er høyere sentralt på Industriveien enn helt nord, er at noe trafikk mellom boligområdene Rødsåsen/Framnes går på Vindalveien i nord. Figur 2 - Trafikkmengder Industriveien Det kan forventes noe mer trafikk på Industriveien som følge av de pågående utbyggingene på Veraåsen, Husebygrenda og Skottåker. I tillegg må det tas høyde for at det kan skje en utvikling på de sjønære arealene langs Veløyveien (tidl. Jahres fabrikker og Vera). Det er kun registrert én ulykke på strekningen i perioden Ulykken (en alvorlig utforkjøringsulykke) inntraff helt nord i Industriveien, omtrent i området hvor den nordligste trafikktellingen ble foretatt jf. figur Problemområder Den mest åpenbare mangelen, som planen har til hensikt å løse, er den dårlige sikkerheten for myke trafikanter langs veien. I tillegg fremgår det av merknadene til planvarslet at det er registrert høye hastigheter på strekningen, og at det kan være behov for ytterligere trafikkregulerende tiltak (slik som flere humper, opphøyde gangfelt, reduserte fartsgrenser eller lignende). Forslag til endringer fremgår av detaljplan for anlegget og er kommentert i neste kapittel.

7 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 4BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET SANDEFJORD KOMMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Den benyttede sjekklisten for vurdering av risiko og sårbarhet er utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1. Sjekklisten er noe justert i forhold til det aktuelle tiltaket. Emne Er det knyttet uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja Ikke relevant a Er området utsatt for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred? X b Er det fare for flodbølger som følgje av fjellskred i vann/sjø? X c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X Naturgitte forhold d Er området utsett for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til økt nedbør som følge av mulige klimaendringer? e Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for boliger? X f Er området sårbart for ekstremvær/stormflo inklusiv ev. havnivåstiging? g Er faren for radon vurdert i området? X X X h Er det tatt hensyn til eventuell radonfare? X i Annet (spesifiser)? X a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i området? X Omgivelser b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? X c Vil tiltaket kunne medføre til oversvømmelse i lavereliggende områder? X d Annet (spesifiser)? X Virksomhetsrisiko Brann/ulykkesberedskap a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? X b Kan utilsiktede/ukontrollerte hendinger i nærliggende virksomheter utgjøre risiko? a Har området mangelfull slokkevannforsyning (mengde og trykk)? X b Har området problematiske tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X X a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? X Infrastruktur b Kan utilsikta/ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko? X 1

8 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 4BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET SANDEFJORD KOMMMUNE 7 c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? X a Er området påvirka av magnetfelt fra høyspentlinjer? X Kraftforsyning b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? X c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten i området? X a Er det mangelfull vannforsyning i området? X Vannforsyning b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann, og kan det utgjøre en risiko for vannforsyninga? X Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: X Sårbare objekt a - elektrisitet? - teletjenester? - vannforsyning? - renovasjon/spillvann? b Er det spesielle brannobjekt i området? X c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området? X Er området påverka/ Forurensa fra tidligere bruk Ulovlig virksomhet a Gruver: Åpne sjakter, steintipper etc.? X b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? X c Industriverksomhet som t.d. avfallsdeponering? X d Annet (spesifiser)? X a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X b Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? X Tabell 1 - ROS-analyse

9 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 8 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Gang-/sykkelveien skal anlegges langs østsiden av Industriveien på hele strekningen. Rambøll har på oppdrag fra Sandefjord kommune laget en detaljplan (tegninger) for ny gang-/sykkelvei, datert , som ligger til grunn for dette planforslaget. Anlegget er foreløpig kostnadsberegnet til ca mill. Bilde 1 - Veitraseen forskyves noe vestover omtrent herfra og nordover. 5.1 Forskyvning av vegtrasé Boligbebyggelsen på østsiden av Industriveien ligger så tett på veien at denne må forskyves for at gang-/sykkelveien skal kunne etableres på østsiden. Industriveien forskyves vestover på en strekning på 430 meter fra Dahlmyrveien 17 frem til krysset Industriveien x Vindalveien/Husebyveien. På det meste forskyves veien ca. 3 meter vestover. Som følge av dette tiltaket må eksisterende støyskjerm rives og erstattes (se kapittel om trafikkstøy). 5.2 Utforming av ny gang-/sykkelvei På de første 500 meterne (forbi Jotun) er det valgt en standard gang-/sykkelveiløsning med 3 meters rabatt. Deretter innsnevres rabatten til 1 meter (inkl. kantstein) til en såkalt Stavernsløsning på grunn av nærhet til eksisterende bebyggelse på østsiden av veien. Bredden på selve gang-/sykkelveien vil være uendret (3 meter) på hele strekningen. Figur 3 viser normalprofil med Stavernsløsning.

10 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 9 Figur 3 - Normalprofil ny gang-/sykkelvei 5.3 Kryssområdene Løsninger i kryssområdene Industriveien x Veløyveien og Industriveien x Vesterøyveien har blitt diskutert med Statens vegvesen. Det er per i dag ingen kapasitetsproblemer i kryssene Industriveien x Veløyveien Det kan bli aktuelt å etablere fotgjengerfelt over Veløyveien der ny gang-/sykkelvei opphører. Planen muliggjør også en eventuell fotgjenger-krysning over Industriveien ved Veradammen. Bilde 2 - Veløyveien x Industriveien

11 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE Industriveien x Vesterøyveien Bilde 3 viser dagens situasjon i krysset. De to alternative trasévalgene for gående/syklende i retning sentrum er påtegnet. Ingen av trasévalgene er tilfredsstillende dersom man ønsker samme prioritet for gående/syklende som for bilistene. Bilde 3 - Industriveien x Vesterøyveien Det kan bli aktuelt med en egen detaljreguleringsplan for ombygging av dette krysset på sikt, men det er per i dag ingen kapasitetsproblemer i krysset. Kommunen har engasjert konsulent til å skissere opp alternative løsninger, blant annet en mulig fremtidig løsning med rundkjøring. I denne omgang har vi vektlagt å få til en bedre praktisk løsning for gående og syklende. Bilde 4 viser løsningen som foreslås i planen, og som har vært diskutert med vegvesenet.

12 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 11 Bilde 4 Forslag til ny kryssløsning Som bildet viser, trekkes gang-/sykkelveien helt ut i kryssområdet på østsiden av Industriveien og det etableres et nytt krysningspunkt over til eksisterende gang-/sykkelvei langs Vesterøyveien. Eksisterende krysningspunkter tenkes opprettholdt. I tillegg etableres det en liten snarvei ved trafo langs Industriveien for gang/sykkeltrafikk som skal sydøstover langs Vesterøyveien. 5.4 Trafikkstøy Det er utført en støyutredning med støyberegninger av fremtidig trafikksituasjon på Industriveien. Etter rundskriv T-1442 medfører ikke miljø- og sikkerhetstiltak som dette krav om etablering av støyskjermingstiltak for andre boliger enn de som (1) ligger i rød sone eller (2) de som ligger i gul sone som vil oppleve en støynivåøkning på minimum 3 db boligen. I dag har Dahlmyrveien støyskjerm mot Industriveien. For å få på plass en tilfredsstillende gang-/sykkeltrasé må vegtraseen i Industriveien flyttes noe vestover på nettopp denne strekningen (430 meter) og eksisterende støyskjerm må saneres. Traséomleggingen vil medføre endringer i støybildet i området. Det er derfor utført en støyutredning der støynivået er beregnet med trafikk fremskrevet til 2030-nivå. Beregningene viser at boligene i Dahlmyrveien får en økning i støynivået med mer enn 3 db, samt at de

13 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 12 delvis vil ligge i rød sone. Figur 2 viser endringer i støynivå 1,7 meter over bakken for de nevnte boligene i Dahlmyrveien. Figur 4 - Støynivå 1,7 meter over bakken (2030-situasjon) Bortfallet av eksisterende støyskjerm bør derfor kompenseres med en ny skjerm for å opprettholde dagens skjerming. I følge støyutredningen bør skjermen utformes absorbent mot veien, slik at refleksjoner ikke medfører høyere støynivåer på motsatt side av veien. Figur 4 viser at Dahlmyrveien 19 og 21, som i dag har støyskjerming, ikke vil ha krav på dette etter traséomleggingen. Disse eiendommene vil allikevel tilbys støyskjerming ettersom de har det i dag. Som figur 5 viser planlegges det støyskjermingstiltak på strekningen fra eiendommen Dahlmyrveien 19 til Vindalveien 38. forgjengerfeltet ved innkjøringen til Husebygrenda, en strekning på ca. 315 meter.

14 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 13 Figur 5 - Strekning med støyskjerming Noen eiendommer vil få enten fasade og uteplass (Industriveien 28) eller deler av uteplass (Industriveien 30a og 30b og Dahlmyrveien 35 og 38) innenfor rød sone. Når det gjelder de nevnte eiendommene med adresse Industriveien viser figur 4 at støynivået reduseres sammenlignet med dagens situasjon som følge av at veien flyttes vestover. Leilighetsblokkene på Vindalveien 38 vil bli tilbudt støyskjerming, for å skjerme uteplassene/luftebalkongene mot øst. Når det gjelder Vindalveien 35 så medfører ikke tiltaket en forverring sammenlignet med dagens situasjon og eiendommen har uteoppholdsarealene på vestsiden av boligen. 5.5 Tiltak for buss Det er bussrute V-03 som trafikkerer strekningen. Bussen kjører en runde på Vesterøya, der den fra byen kjører utover på Framnesveien/Veløyveien til Tangen. Fra rutestart på Tangen går ruta

15 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 14 opp Buerbakken til Vesterøy skole og så tilbake til byen på Vesterøyveien, via Industriveien og Framnesveien. Industriveien trafikkeres altså kun i retning byen. I detaljplan for anlegget er det foreslått en ny holdeplasstruktur langs veien. Den viktigste endringen er at holdeplassen ved Vindalblokkene sløyfes. VKT og kommunen er enige om at dette kan forsvares fordi eksisterende holdeplasser på Heimen trekkes nærmere Vindalblokkene, og fordi det er relativt kort avstand fra blokkene til busstoppet ved Hagalia. Det er behov for nye busstopp tilknyttet Jotuns virksomhet på Vindal (ca. 400 ansatte). Både i kommunens transport- og klimaplaner og i flere fylkeskommunale planer er det målsettinger om høyere kollektivandel på arbeidsreiser, men ved Jotun er det dårlig tilrettelagt for bruk av buss til arbeidsreiser. Det er ingen busstopp i umiddelbar nærhet. Tilbudet er særlig dårlig for reiser i retning byen. I planen foreslås det å etablere to nye busstopp i tilknytning til Jotun. 1. Ett nytt kantstopp langs Framnesveien/Veløyveien ved krysset med Industriveien. Planen tilrettelegger for anlegging av en liten fortausbit i tilknytning til kantstoppet. 2. Ett nytt stopp på vestsiden av Industriveien (ved Industriveien 89). Dette stoppet vil i tillegg til arbeidsreiser fra Jotun også kunne serve planlagt ny boligbebyggelse på Veraåsen/langs Veradammen. Det foreslås en ordentlig utforming av dette stoppet, det vil si busslomme med plattform, leskur og belysning. 5.6 Grunnerverv I utgangspunktet vil Sandefjord kommune forsøke å oppnå minnelige avtaler med de berørte grunneiere/rettighetshavere. Hjemmelsgrunnlaget for eiendomserverv vil være vedtatt reguleringsplan. Ved fastlegging av nye eiendomsgrenser er det tatt hensyn til behovet for vedlikehold av vei- og gang-/sykkelvei. Dette nødvendiggjør erverv av arealer utenfor det som direkte medgår til veganlegget. De arealene som nytt veisystem fysisk beslaglegger, fremgår av C- og D- tegningene i reguleringsplangrunnlaget. I det samme grunnlaget er det vist en foreløpig oversikt (W-tegninger) som viser hvilke eiendommer som må avgi areal til anlegget. 5.7 Grunnforhold I følge NGUs løsmassedatabase 2 er den aktuelle strekningen i all hovedsak en marin strandavsetning. I følge NVEs skredatlas 3 er det ikke registrert kvikkleire i området. Kommunen er ikke kjent med dårlige grunnforhold i dette området. Denne typen anlegg går sjelden dypere enn ca. 70 cm ned i grunnen. Anlegget vil således ikke medføre vesentlige inngrep i grunnen

16 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE Trafikkregulerende tiltak i planen Her følger en kort gjennomgang av de ulike trafikkregulerende tiltakene som er foreslått I detaljplan for anlegget. Det er viktig å presisere at mange trafikkregulerende tiltak ikke behøver å være hjemlet i en reguleringsplan. Opphøyd gangfelt ved kyststikrysning Det skal etableres et opphøyd gangfelt der kyststien krysser over til Dalhmyrveien. Gangfeltet etableres rett nord for innkjøringen til Dalmyhrveien. Figur 6 Kyststien krysser Industriveien Ny fartshump Det planlegges etableret en ny fartshump mellom Dahlmyrveien 31 og Industriveien 28.

17 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 16 Bilde 5 - Område for ny fartshump Avkjørselsanering Det foreslås å sanere avkjørselen ved Industriveien 12. Det vil bety at avkjøring til eiendommene 8a, 8b, 8d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f og 12 samles til avkjørselen ved nr. 8a, jf. figur 7. Figur 7 - Tiltak ved Industriveien 8-12

18 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 17 Ettersom gang- og sykkelveien her også vil fungere som adkomstvei til de nevnte eiendommene økes bredden til 3,5 m. Bilde 6 - Utkjørsel ved Industriveien 12 stenges Andre tiltak Det planlegges også noen tiltak som ikke må hjemles i reguleringsplan, slik som innrykkede gangfelt i adkomstveier, vurdering av fartsgrenser og eventuelle fartshindringer (humper etc.). 5.9 Reguleringsformål og arealbruk Boligbebyggelse Dette formålet omfatter utelukkende de deler av eksisterende boligeiendommer som medtas i planen fordi arealene inngår i frisiktssoner mot Industriveien Offentlig kjørevei Formålet omfatter kjørebaner, veiskulder, grusskulder og kantsteinsklarering Offentlig gang-/sykkelvei Reguleringsformålet omfatter i tillegg til selve gang-/sykkelveitraseen også rabatten mellom denne og kjøreveien. Formålsbredden er således større på søndre del av strekningen, der det er 3 meter grøft til kjørevei, enn på resten av strekningen, hvor man har valgt Stavernsløsning Annen offentlig veigrunn Dette formålet omfatter alle fyllinger og skjæringer langs veien eller gang-/sykkelveien, samt restarealer utenfor selve kjøreveien i kryssområder. Det er regulert minimum 1,5 meter areal til

19 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 5BESKRIVELSE AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 18 annen veigrunn på utsiden av anlegget. Støyskjermingen er også vist innenfor dette arealformålet Grøntstruktur Formålet omfatter kun de deler av Jotuns eiendom som inngår i frisiktssoner mot Industriveien Hensynssoner I tillegg viser planen frisiktssoner (sikringssoner) i alle veikryss og private avkjørsler. Frisiktssonene skal holdes fri for vegetasjon over 0,5 meter. Kyststikryssingen er markert med hensynssone friluftsliv.

20 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 6VIRKNINGER O G KONSEKVENSER AV PLANFORS LAGET SANDEFJORD KOMMMUNE 19 6 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Den viktigste konsekvensen av planforslaget vil være at trafikksituasjonen forbedres for myke trafikanter, først og fremst gjennom etablering av gang-/sykkelvei, men også gjennom andre mindre trafikksikkerhetstiltak (se kapittel 5.7) som følger av planen. Forskyvning av veitraseen på Industriveien gir et noe endret støybilde langs veien. Det tilbys skjerming for de eiendommene som i følge støyberegningene vil få økt støybelastning sammenlignet med dagens situasjon. I detaljplan for anlegget er det foreslått en ny holdeplasstruktur langs veien og det foreslås å etablere to nye busstopp ved Jotun Vindal, hvorav det ene får høy standard i form av busslomme med plattform, leskur og belysning. Det vil bli behov for grunnerverv i forbindelse med framføringen av gang-/sykkelveien. En foreløpig oversikt over hvilke eiendommen som må avgi grunn som følge av planforslaget fremgår av W-tegningene i detaljplanen for anlegget.

21 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 7 INNSPILL TIL VARSELET SANDEFJORD KOMMMUNE 20 7 INNSPILL TIL VARSELET I dette kapittelet oppsummeres innspillene til varselet. Kommunens kommentarer er vist i kursiv. Statens vegvesen, datert Vegvesenet er positive til tiltaket. Anbefaler å legge til grunn vegnormal i Håndbok 017, samt Håndbok 233. Der gang-/sykkelvegen møter henholdsvis fv. 260 og fv. 261 må vegvesenet involveres i planleggingen. Det er behov for detaljert byggeplan i kryssområdene. Det foreslås hovedsakelig Stavernsløsning pga. nærhet til eksisterende boligbebyggelse. På søndre del av utbyggingsstrekningen foreslås det standard gang-/sykkelveiprofil (se kapittel 5.2). Der er avholdt møter med vegvesenet underveis i planleggingsfasen. Sandefjord kommune har fått utarbeidet flere forslag til kryssløsninger og disse har vært diskutert med vegvesenet. Vegvesenet har akseptert de foreslått løsingene i kryssområdene. Skagerak energi, datert Har EL-anlegg i området (vist på kart). Utbygger må bekoste evt. flytting av kabler og lignende. Ønsker å bli kontaktet i god tid før igangsetting ettersom det kan være aktuelt med nye kabler langs ny G/S-trasé. Kommunen vil holde Skagerak orientert i den videre prosessen. Det er utarbeidet en planbestemmelse ( 2.4) som sier at netteier skal kontaktes i god tid før oppstart av byggearbeider. Vestfold fylkeskommune, Har ingen merknader ift. automatisk fredede kulturminner, men dersom det under opparbeiding av G/S-veien skulle dukke opp noe som kan være av arkeologisk interesse så skal fylkeskommunens kulturminnevernavdeling varsles. Er ikke kjent med at gang-/sykkelveien vil komme i konflikt med nyere tids kulturminner. Det er utarbeidet en planbestemmelse ( 2.2) om full stans av anleggsarbeider dersom man påtreffer automatisk fredede kulturminner. Graham Watson, Industriveien trafikkeres av en betydelig andel tunge kjøretøy som skaper en usikker situasjon for myke trafikanter i tilegg til støy og vibrasjoner. Påpeker at trafikktellinger viser at omlag 85% av registrerte kjøretøy overskrider fartsgrensene langs veien. Kommune plikter å utføre tiltak for å beskytte beboerne i området. Foreslår ytterligere trafikkregulerende tiltak (flere humper, opphøyde gangfelt, reduserte fartsgrenser eller lignende). Behandle den planlagte gang-/sykkelveien som en hastesak.

22 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN 7 INNSPILL TIL VARSELET SANDEFJORD KOMMMUNE 21 Sandefjord kommune mener at den planlagte gang-/sykkelveien vil gjøre situasjonen betydelig bedre for myke trafikanter. I tillegg forutsettes det støyskjermingstiltak i henhold til anbefalning gitt i støyutredning. Fartsgrenser og mindre tiltak kan reguleres/endres uavhengig av reguleringsplanen. Vestviken kollektivtrafikk, datert Stamlinje 03 betjener Industriveien og VKT ber om at holdeplassene på strekningen rustes opp, blant annet med leskur. Det kan gjøres en vurdering av holdeplassmønsteret på strekningen. Det har blitt avholdt et møte med VKT underveis i planleggingen, der blant annet holdeplassmønsteret og mulighetene for opprustning av holdeplassene ble diskutert. Se kapittel 5.5 for en redegjørelse av planlagte tiltak. Fylkesmannen i Vestfold, datert Fylkesmannen har ingen merknader til varselet. Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg, datert Mener at innføringen av humper som fartsdempende tiltak i 2005 har vært vellykket, og har et ønske om at Industriveiens kvaliteter som boliggate blir ivaretatt i den videre planleggingen. Kommunen mener at tiltakene som hjemles i denne planen vil bidra til å redusere konflikten mellom myke og harde trafikanter. Fartsgrenser og mindre tiltak kan reguleres/endres uavhengig av reguleringsplanen.

23

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE Sist revidert 06.11.14 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/172 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: David Bakke Haugen

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLAN NR. 201206 DETALJREGULERING FOR RØBEKKHAGEN PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLANENS FORMÅL Formålet med detaljreguleringen er å bringe samsvar mellom den etablerte og godkjente

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN

BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN BERGEN KOMMUNE BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN ROS ANALYSE PLANID 64840000 OPPDRAGSNR. A068178 DOKUMENTNR. DXX_105_RAP_ROS analyse_00001 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD SANDEFJORD

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 01.10.2015 PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Innhold 1. Bakgrunn for reguleringen... 3 1.1 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 1.2 Beliggenhet...

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Dato: 10.08.2016 ROS-analyse for Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 Sauherad kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Hørte sentrum, Sauherad kommune

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE SIST REVIDERT

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE SIST REVIDERT DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN PLANBESKRIVELSE SIST REVIDERT 25.02.16 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS BOTTENVEIEN OG DEL AV LINGELEMVEIEN

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100)

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100) VEDLEGG Oppdrag Trafikkvurdering Rødsåsen Sandefjord Dato 09.02.2015 1. Siktforhold i kryss på Fv 260 Vesterøyveien Generelt skjer 30 til 40 % av alle politirapporterte ulykker i kryss og avkjørsler. De

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Detaljregulering av gang og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien, planid 2015003 Iht. plan- og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljregulering for eiendommen 4/16, Ranheimsvegen 9 m. fl. Forfatter: Malin Moen Grendal Forslagsstiller til planforslag: Voll Arkitekter Dato: 30.11.13 SAMMENDRAG MED

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan Buktavegen, Vestnes kommune. Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato:

Reguleringsplan Buktavegen, Vestnes kommune. Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato: Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato: 2014-05-06 Planbeskrivelse for Buktavegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave/dato: 1 / 2014-05-06 Arkivreferanse:

Detaljer

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Dato: 25.05.2014 Reguleringsplan for Åsen sentrum Agraff AS Levanger kommune SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Området har marine

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.?

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.? NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Sikkerhetsklasse for tiltak i planområde Oppgi sikkerhetsklasse etter konsekvens: F1 liten, F2 middels, F3 stor Ja Nei F1/F2/F3 Skred/ras/ ustabil grunn (snø,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer