Ung i Tvedestrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ung i Tvedestrand 2013 2013"

Transkript

1 Ung i Tvedestrand

2 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi henvender oss til kommunene i fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder, samt spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst. Vi har et nasjonalt ansvar på vårt spissområde, som er gravide rusmiddelmisbrukere og rusproblematikk i familier med små barn. Som et regionalt kompetansesenter skal vi: Sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse Bidra til statlige satsinger på rusmiddelfeltet i den enkelte region Ivareta nasjonale spisskompetanseområder Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbasert forskning og metoder. Virksomheten skal bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Sentrene har oppgaver innen forebygging, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Sentrene har også en sentral rolle i implementeringen av nasjonal rusmiddelpolitikk. KoRus - Sør er tilknyttet Borgestadklinikken Blå Kors Sør. Vi samarbeider nært med klinikken, som har en egen skjermet enhet for gravide på tvang og en familieenhet som behandler gravide og familier med rusproblematikk. Familie- og generasjonsperspektivet er sentralt for Borgestadklinikken. Det innebærer at vi ikke bare fokuserer på den som har et rusmiddelproblem, men også på hvilke konsekvenser rusproblemer har i et familiært, sosialt og samfunnsmessig perspektiv. For mer informasjon om oss, se 2

3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 5 FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN... 6 UNDERSØKELSENS OMFANG OG FORM... 6 Gjennomføring... 7 Deltakelse... 7 Representativitet... 7 RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER... 8 PRESENTASJON AV RESULTATENE FORELDRE OG VENNER Familieøkonomi Foreldreinvolvering Venner og relasjoner Status i vennemiljøet SKOLE OG FRAMTID Skolemiljø Skolekonflikt, skulk og mobbing Forventninger til framtiden FRITID Organisert fritid Uorganisert fritid HELSE OG TRIVSEL Generell trivsel og tilfredshet Fysisk aktivitet og trening Matvaner Subjektiv livskvalitet TOBAKK OG RUS Tobakk Alkohol Narkotika RISIKOATFERD OG VOLD Normbrudd, kriminalitet Vold / trusler om vold OPPSUMMERING REFERANSER

4 4

5 FORORD Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys alle kommuner i Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdomsundersøkelser kan gi en bedre oversikt over oppvekstsituasjonen lokalt, og vil være nyttig i den løpende kommunale planleggings- og beslutningsprosessen. Ungdata er et samarbeid mellom NOVA, de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus), KS, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Et nasjonalt sekretariat for Ungdata finnes ved NOVA. Fra høsten 2012 har NOVA forvaltet eieransvar for innsamlet data, og står juridisk ansvarlig for alle undersøkelser som gjennomføres i regi av Ungdata. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommunene kan velge fra. Ungdata inneholder en serie av spørsmål beregnet på ungdom i aldersgruppen fra 13 år og oppover. Temaene spenner fra skole, familie og fritidsaktiviteter, til rus og kriminalitet. Denne oppsummeringen tar for seg spørsmål fra grunnmodulen og spørsmål kommunen har valgt seg ut fra tilleggsmodulen. I samarbeid med Kompetansesenter rus region sør (KoRus-Sør) gjennomførte Tvedestrand i uke 41 og en Ungdata-undersøkelse blant skoleungdommer på 8., 9. og 10. trinn, samt første trinn på videregående. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk, i skoletiden. Vi vil takke ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen, Ingunn Ramse som var koordinator for undersøkelsen, skolene med lærere og rektor og selvsagt ungdommen selv, for godt samarbeid. Rapporten er utarbeidet av Asle Bentsen Spesialkonsulent 5

6 FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av lokal ungdomspolitikk. Forebyggende tiltak i en kommune må alltid ta utgangspunkt i de lokale forholdene blant ungdom i kommunen. Bruk av nasjonale tall og tendenser er ofte ikke tilstrekkelig for å danne seg et godt lokalt bilde. Funnene fra Ungdata bør derfor benyttes som en ressurs for å iverksette gode og målrettede tiltak, både ovenfor ungdom utenfor og ungdom innenfor risikosonen for å utvikle et problematisk rusbruk. Videre skal kommunene i følge Folkehelselovens 5 ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. I Forskrift om oversikt over folkehelsen, som trådde i kraft 1. juni 2012, legges rammene for kommunenes arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden og viktige påvirkningsfaktorer. Rammene er basert på at et målrettet, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid krever oversikt over levekårene i kommunen. Forskriften presiserer at oversikten skal inneholde opplysninger om bakenforliggende faktorer, som for eksempel oppvekst- og levekårsforhold, og fysisk og sosialt miljø. Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ved kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. UNDERSØKELSENS OMFANG OG FORM Ungdataundersøkelsen retter seg primært mot ungdom «i utprøvingsfasen», det vil si ungdom som er i den alderen da blant annet tidlige rusvaner etableres. Derfor er det mange av spørsmålene som retter seg mot bruk av rusmidler, holdninger til rusmidler og status som rusmidler gir i vennemiljøet. Ungdoms psykiske helse er det også viktig å vite noe om for å vite hvor en skal sette inn målrettede tiltak for å gjøre ungdom motstandsdyktige overfor utfordringer som de vil møte seinere i livet. I tillegg er spørsmål knyttet til fritidsaktiviteter vektlagt. Dette er viktige indikatorer for barn og unges oppvekstsvilkår, og også viktige faktorer sett ut fra et folkehelseperspektiv. Spørsmålene har vært benyttet i flere tilsvarende undersøkelser tidligere og har vist seg å være pålitelige mål på blant annet ungdoms levekår. Dette er standardiserte spørsmål som er mye brukt i nasjonal og internasjonal forskning. Som nevnt i forordet, består spørreskjemaet blant annet av en obligatorisk grunnmodul med spørsmål som skal brukes i alle Ungdataundersøkelsene. Denne delen gir dermed grunnlag for sammenligning på tvers av kommunene, og for nasjonalt aggregerte data. Videre består spørreskjemaet av et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommunene kan velge fra. Tvedestrand valgte å ha med en del spørsmål fra tilleggsmodulen, og har med 6

7 utdypende spørsmål om følgende temaområder: alkoholbruk, narkotikabruk, selvbilde, selvskading og mobbing via internett. Gjennomføring Elevene fikk, i forkant av undersøkelsen, med seg et informasjonsskriv hjem til foreldrene. I skrivet ble det informert om undersøkelsen, at deltakelse var frivillig og at undersøkelsen var anonym. Det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Elevene fikk utlevert et tilfeldig brukernavn for undersøkelsen. Brukernavnet ble brukt som passord for innlogging til undersøkelsen via nettsiden Det er ikke mulig å finne koblinger mellom brukernavn og navn på deltakerne i undersøkelsen. Det er heller ikke mulig å finne hvilken skole elevene som har besvart hører til, men det er mulig å skille på kjønn og på klassetrinn. Deltakelse 8., 9. og 10. trinn fra Lyngmyr ungdomsskole, og VG1 fra Tvedestrand VGS deltok. Det kom inn totalt 231 besvarelser, 200 på ungdomsskolen og 31 på VGS. I undersøkelser kan det skje at ungdommer ikke gir oppriktige svar eller tuller med besvarelsen. Det kan være vanskelig å identifisere slike useriøse svar. Enkelte svarmønster gir likevel gjerne grunnlag for å utelate respondenten fra datafilen. En slik «rensing» av datamaterialet er foretatt av NOVA. Rensingen medfører at antallet ungdommer (N) som er med i analysen er noe lavere enn det totale antall besvarelser. Andelene gutter og jenter var omtrent like store. Noen få svarte ikke på spørsmålet om kjønn, og disse vil da ikke bli regnet med i spørsmål hvor kjønn krysses med andre spørsmål. Representativitet Svarprosenten i undersøkelsen er på 87 % av det totale elevtallet for 8., 9. og 10. trinn. Det er en bra svarprosent. Det er, ut fra kompetansesenterets kunnskap, ingenting som tyder på at det er enkelte grupper av elever som skal være underrepresentert i undersøkelsen. Besvarelsene gir ut fra dette et representativt bilde av ungdommens opplevelse av seg selv og av det å vokse opp i Tvedestrand kommune. På VG1 var svarprosenten 72. På grunn av det lave antallet elever som dermed har svart på undersøkelsen på VG1, er derfor det trinnet utelatt fra denne rapporten. De nasjonale tallene i denne rapporten er basert på resultatene fra 101 kommuner som har gjennomført Ungdata i årene Disse kommunene har gjennomført på følgende trinn: 8. klasse: 97 kommuner, 9. klasse: 93 kommuner og 10. klasse: 101 kommuner. 7

8 RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER Som et bakteppe for rapporten og resultatene skisserer vi en stikkordsmessig oversikt over ungdoms risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til individet, familien, venner, skolen og nærmiljøet. En risikofaktor er en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i fremtiden og en beskyttelsesfaktor er en hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i fremtiden (Nordahl, m.fl., 2006). Beskyttelses- og risikofaktorer finnes både på samfunnsnivå, gruppenivå og individnivå. Oversikten under er hentet fra veilederen «Fra bekymring til handling» (Veileder, IS-1742: 21). 8

9 BESKYTTELSESFAKTORER Individuelle Medfødt robusthet og kapasitet Sosial kompetanse Opplevelse av mening og sammenheng Kreativitet Hobbyer Fremtidsoptimisme Godt selvbilde RISIKOFAKTORER Positive holdninger til rusmidler Tidlig debut Utagerende, sensasjonssøkende Manglende kunnskaper om rus og risiko Rusvillighet Individuell sårbarhet Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep Framtidspessimisme Lavt selvbilde og psykisk plager Å være vitne til eller utsatt for vold (begge deler rammer hardt) Familie Venner God kommunikasjon og samspill Autorativ oppdragelse (kontroll og varme), struktur og regler Høyere sosioøkonomisk status God og stabil omsorgssituasjon Tydelige normer, tilknytning, prososiale venner Manglende tilsyn Manglende interesse for den unge Tilknytningsproblem Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og voksne og barn Tillatende oppdragerstil Seksuelle og fysiske overgrep Stor fattigdom Foreldre med lav omsorgskompetanse, rusmisbruk og psykiske lidelser Rusbruk og kriminalitet hos venner Venners antisosiale normer Lav sosial status hos venner Skole Nærmiljø Utvikle kompetanse og positive aktiviteter God tilhørighet Minst en betydningsfull voksen, prososiale venner, felles verdier, samfunnsstrukturer som støtter mestringsstrategier Dårlig skolemiljø/-klima, mobbing, lese- og skrivevansker, dårlig likt, manglende eller «dårlige» venner, skulk, manglende interesse for skolen Få ressurser til forebyggende arbeid, kriminalitet, normer som aksepterer konsum, tilgang på rusmidler, dårlig bomiljø, fattigdom 9

10 PRESENTASJON AV RESULTATENE Besvarelsene fra Ungdataundersøkelsen i Tvedestrand kommune tyder på at det store flertallet av ungdommen mener de har et godt oppvekstmiljø. De fleste har et godt forhold til foreldrene sine, de opplever å ha god råd, de har venner og de trives på skolen. Men det er ungdommer som rapporterer om indikatorer på et depressivt stemningsleie, svak kontroll fra foreldrene og ulike typer risikoatferd. En god ungdomspolitikk evner å ha fokus og tiltak rettet mot alle grupper, både de som mestrer ungdomstiden sin godt, og de som sliter. I forebyggings- og tidlig intervensjonsperspektiv er det derfor viktig å sette inn innsats mot disse ungdommene, og ikke minst også ha fokus på forebyggende tiltak overfor enda yngre aldersgrupper. I denne oppsummeringen presenteres resultatene fra grunnmodulen i undersøkelsen, samt noen av resultatene fra tilleggsmodulene. Standardrapporter fra NOVA, med grafer hvor resultatene er presentert samlet og fordelt på kjønn og klassetrinn, har kommunen mottatt tidligere. Denne oppsummeringsrapporten må ses i sammenheng med disse rapportene fra NOVA. FORELDRE OG VENNER relasjoner mellom foreldre og barn familieøkonomi vennenettverk SKOLE OG FRAMTID skoletrivsel og lekser skulking syn på framtida FRITID organisert fritid uteorientert fritid og shopping mediebruk HELSE OG TRIVSEL psykisk helse fysisk aktivitet trivsel og mobbing TOBAKK OG RUS bruk av tobakk og alkohol illegale rusmidler alkoholbruk blant venner/foreldre og tilgjengelighet RISIKOATFERD OG VOLD lovbrudd kontakt med politiet slåssing, vold og trusler om vold 10

11 FORELDRE OG VENNER Familieøkonomi 77 % av ungdomsskoleelevene opplever at familien har «god råd hele tiden» eller «stort sett god råd». I 2010 var det 71 % som oppgav det samme. Nasjonalt er det 78 % som opplever dette. Det er flere jenter enn gutter (80 % mot 75 %) som opplever at familien de to siste årene har hatt god råd hele tiden/stort sett hele tiden. 2 % svarer at familien har «dårlig råd hele tiden», og 5 % svarer at familien «stort sett har dårlig råd». Forskning basert på funn fra Ungdata 1 viser at ungdom som rapporterer om dårlig familieøkonomi sliter på mange ulike områder. De er i større grad misfornøyd med foreldrene sine, utseende sitt, helsa si, samfunnet generelt, lokalmiljøet, skolen og vennene sine. Det er tendenser som peker mot at de drikker og røyker/snuser mer. De rapporter også i større grad om ensomhet og ulike symptomer på psykisk uhelse. Foreldreinvolvering Forholdet ungdommen har til foreldrene sine er en viktig indikator på deres oppvekstsvilkår. Ungdommene blir spurt om deres forhold til foreldrene, og i hvilken grad foreldrene er positivt involvert i dem. En god relasjon til foreldrene er både en viktig beskyttelsesfaktor, og en viktig indikator for ungdommens oppvekstsvilkår. Ungdommene i Tvedestrand rapporterer om at de fleste foreldrene har god oversikt over hva ungdommene gjør og hvem de er sammen med, og at det er stor grad av tillit mellom dem selv og foreldrene. 90 % av ungdommene rapporterer om at de stoler på sine foreldre, og 91 % rapporterer om at deres foreldre stoler på dem. Foreldrene vet stort sett hvor barna er på fritiden (92 %), de kjenner stort sett vennene til barna sine (85 %) og 78 % av foreldrene kjenner også foreldrene til barnas venner. 24 % av elevene svarer at de forsøker å holde mesteparten av fritida si skjult for foreldrene. 28 % av ungdommene har alltid avtaler om når de skal komme hjem om kvelden, 67 % har avtaler av og til og 5 % kommer hjem når de selv vil. Jentene svarer i mye større grad at «Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem» (39 % mot 19 %), og det er ingen på 8. trinn som svarer at de kommer hjem når de selv vil. Det er en litt mindre andel ungdommer i Tvedestrand som oppgir å være svært eller litt fornøyd med foreldrene enn i resten av landet. 76 % av ungdommene svarer at de er svært eller litt fornøyd med foreldrene sine, mens i Norge for øvrig er andelen 80 %

12 Venner og relasjoner Å ha et godt sosialt nettverk med jevnaldrende er viktig for støtte, fellesskapsfølelse og anerkjennelse, noe som igjen er viktige elementer i identitetsutvikling og utvikling av sosial kompetanse. 90 % av ungdommene oppgir at de helt sikkert har, eller tror de har, minst én venn de kan stole fullstendig på. Dette er litt lavere enn andelen som svarer dette nasjonalt (91 %). Det er flere jenter (74 %) enn gutter (63 %) som svarer at de «helt sikkert» har minst en venn de kan stole fullstendig på, og litt flere gutter (26 %) enn jenter (18 %) som svarer at de tror de har en slik venn. Det er ca. like mange jenter som gutter som svarer at de ikke har en slik venn. 87 % av elevene på ungdomsskolen er «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med vennene sine. Dette er litt flere enn i Norge for øvrig (86 %). Dersom de har problemer eller føler seg triste vil den største andelen av ungdommene velge å gå til en god venn (92 %), deretter følger mor (81 %), far (69 %) og søsken (54 %). Det er en større andel som oppgir at de helt sikkert ikke ville gått til noen (9 %), enn dem som oppgir at de helt sikkert ville gått til helsesøster/helsestasjon (5 %) eller lærer (5 %). Status i vennemiljøet På spørsmål om hva som gir status i vennemiljøet, finner vi at det flest mener har betydning for status er å være til å stole på. 93 % av ungdommene mener dette øker statusen. Deretter følger: «å ha et bra utseende» med 51 %, «å være flink i idrett» med 49 %, «å være god på skolen» med 43 %, og «å ha moteriktige klær» med 35 %. Det er noen forskjeller på hva jenter og gutter svarer gir status. Mens hele 27 % av guttene mener det gir økt status «å være god til å sloss», gjelder dette bare 2% av jentene. Forskjellen er statistisk signifikant 2. Videre oppgir 26 % av guttene mot 19 % av jentene at det øker statusen «å være i opposisjon til voksne», mens det er flere jenter enn gutter som mener at det «å ha moteriktige klær» øker statusen (39 % mot 32 %). Handlinger som det å røyke hasj (5 %) og røyke sigaretter (6 %) er det færrest som svarer at gir status. 5 % av 8. klassingene, 5 % av 9. klassingene og 18 % av 10. klassingene synes at det å drikke seg full øker statusen. Imidlertid var det enda flere som syntes disse handlingene minket statusen i 2010 sammenlignet med Statistisk signifikans er et begrep som brukes for å beskrive sannsynligheten for at noe ikke er et resultat av tilfeldigheter. Et resultat av en statistisk analyse betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig. Begrepet signifikans i statistisk sammenheng betegner ikke nødvendigvis at noe er viktig, slik det ofte kan i andre sammenhenger. Det betegner kun at noe sannsynligvis ikke er tilfeldig. Uttrykket signifikansnivå benyttes ofte for å beskrive hvor statistisk signifikant et resultat må være for å være akseptabelt (http://no.wikipedia.org/wiki/statistisk_signifikans). I denne rapporten ligger signifikansnivået (p-verdien) på 0,05. Det vi si at resultatene med 95 % sannsynlighet ikke skyldes tilfeldige feil. 12

13 SKOLE OG FRAMTID Skolemiljø Skolen er en av de viktigste arenaene i barn og unges oppvekst. De fleste elevene opplever positiv bekreftelse på egne evner, mens andre erfarer at de ikke mestrer og blir konfrontert med egen utilstrekkelighet i skolen. På spørsmål om skoletrivsel svarer flertallet at de trives nokså godt eller svært godt på skolen. Totalt trives 94 % «nokså godt» eller «svært godt» på skolen. Det er prosentvis like mange elever som trives svært godt eller nokså godt i Tvedestrand som i landet for øvrig. Det er 8 % gutter og 3 % jenter som trives svært eller nokså dårlig på skolen. Det er flest på 10. trinn som mistrives på skolen (8 %). 3 % på 9. trinn og 6 % på 8. trinn oppgir det samme. Gjennomgående er de aller fleste ungdommene fornøyd med sine skoleprestasjoner. 66 % «passe fornøyd» med de karakterene de fikk, 20 % er «svært fornøyd» og 14 % er «ikke fornøyd». Tidsbruk på skolearbeid. Blant elevene i Tvedestrand er det en større andel som bruker ½ - 1 time eller mer på lekser pr. dag enn landsgjennomsnittet (79 % mot 75 %). 21 % av ungdommen bruker mindre enn 30 minutter på lekser pr. dag. Det er litt flere gutter enn jenter, og flest på 9. og 10. trinn som bruker 30 minutter eller mindre på lekser (14 % på 8., 25 % på 9. og 24 % på 10. trinn). Skolekonflikt, skulk og mobbing Skolekonflikt, skulk og mobbing er belyst i undersøkelsen. Et mindretall av elevene har vært involvert i skolekonflikter i løpet av det siste året. Det mest vanlige er å ha «hatt en voldsom krangel med en lærer» en gang eller mer (18 %). 14 % har «blitt sendt ut av klasserommet» en gang eller mer. 9 % av elevene har blitt innkalt til rektor for noe galt de har gjort en gang eller mer de siste 12 månedene. Det er flest gutter som har «hatt en voldsom krangel med lærer» (22 % mot 13 %), og som har «blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort en gang eller mer siste 12 måneder (13 % mot 4 %). 17 % av elevene har skulket skolen minst en gang i løpet av de siste 12 månedene. På landsnivå gjelder dette for 23 %. 8 % av elevene svarer at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing «minst hver 14. dag». De nasjonale tallene ligger på 7 %. Det er omtrent like mange jenter som gutter som opplever dette. På spørsmål om ungdommen selv deltar i mobbing av andre, oppgir 93 % av ungdomsskoleelevene at de «aldri» eller «nesten aldri» gjør det. 13

14 Forventninger til framtiden 68 % av ungdommene tror de vil få et godt og lykkelig liv. Det er litt flere gutter (72 %) enn jenter (64 %) som tror dette. Andelen ungdommer i Tvedestrand som tror de vil ta utdanning på universitets- eller høgskolenivå er litt lavere enn andelen nasjonalt (55 % mot 61 % nasjonalt). Det er signifikant flere jenter (69 %) enn gutter (42 %) som tror de vil ta en slik utdanning. 16 % tror de noen gang vil bli arbeidsledige. På nasjonalt nivå er det 15 % som oppgir det samme. I Tvedestrand er det flere gutter (18 %) enn jenter (13 %) som svarer dette. FRITID Organisert fritid Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er vanlig for flertallet av ungdommene. 48 % krysser av for at de er med i en eller annen form for organisert fritidsaktivitet (organisasjon, klubb, lag eller forening), og 36 % krysser av for at de ikke er med nå, men har vært med tidligere. Tall fra 2010 viser at 65 % av ungdommene var med i en eller annen organisert fritidsaktivitet da. Både andelen medlemmer i idrettslag, og andelen som er med på andre organiserte fritidsaktiviteter er gått ned. 16 % svarer at de aldri har vært med i en organisasjon, klubb, lag eller forening. Dette viser at de aller fleste er i kontakt med organisasjonslivet på et eller annet tidspunkt i oppveksten. 49 % av ungdommene krysser av for at de har vært med på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende organisasjoner, klubber eller lag siste måned; idrettslag, motorklubb, fritidshus/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen organisasjon, lag eller forening. Andelen på nasjonalt nivå er 65 %. Uorganisert fritid Den uorganiserte fritiden kan være alt fra kinobesøk, lønnet arbeid, shopping, kafébesøk sammen med venner til besøk hjemme hos venner. Mye av ungdommenes fritid foregår på hjemmebane, enten hos seg selv eller hjemme hos venner, med bruk av internett som den absolutt mest hyppige aktiviteten. Omtrent alle (99 %) oppgir å ha brukt internett på fritida en gang eller mer i løpet av siste uke, deretter følger «vært hjemme hele kvelden», «hjulpet til hjemme», «vært sammen med venner hos dem», «besøkt familie», ««vært sammen med venner hjemme hos meg», og gjort noe sammen med mor og far». 14

15 Utenfor hjemmet er de mest vanlige uorganiserte aktivitetene å rusle rundt for å se eller handle i butikker, å være ute sammen med venner, eller å ha kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur). I tillegg bruker også ungdommene mye tid på internett. 37 % av ungdomsskoleelevene bruker datamaskinen mer enn 3 timer utenom skolen på en gjennomsnittsdag, og 33 % spiller dataspill mer enn 2 timer på en gjennomsnittsdag (24 % oppgir dette på nasjonalt nivå). Hele 52 % av guttene oppgir å bruker mer enn 2 timer på dataspill, mens det samme gjelder for 12 % av jentene. Det er en noe mindre prosentandel i Tvedestrand som oppgir å ha lest minst en bok den siste måneden sammenlignet med landsgjennomsnittet 56 % i Tvedestrand mot 61 % nasjonalt. Det er flere jenter enn gutter som leser. Mens det er 38 % jenter som svarer at de ikke har lest minst en bok den siste måneden, er det 49 % gutter som svarer det samme. HELSE OG TRIVSEL Generell trivsel og tilfredshet Nesten 3/4 av ungdommene svarer at de er litt eller svært fornøyde med helsa si (71 %). Det er en like stor andel som resten av landet. 66 % er litt eller svært fornøyde med lokalmiljøet der de bor. 13 % av ungdomsskoleelevene i Tvedestrand svarer likevel at de «helst ikke» eller «ikke i det hele tatt» kunne tenke seg å la egne barn vokse opp i det nærmiljøet de selv bor. 2/3 svarer at de er litt eller svært fornøyde med det norske samfunnet (66 %) og skolen de går på (66 %). Litt under halvparten er fornøyd med utseendet sitt (49 %). Dette er en lavere andel enn i resten av landet, der 56 % er fornøyde. Det er flere gutter enn jenter som rapporterer om at de er litt eller svært fornøyd med de ulike sidene av livet sitt som det spørres om her. Det peker seg spesielt ut i kategorien «utseende ditt», hvor 58 % av guttene er fornøyde mot 38 % av jentene. Den kategorien som skårer lavest av alle er hvor fornøyd jentene er med utseendet sitt. Samtidig er dette med å ha et bra utseende en av de faktorene som elvene melder om at øker statusen litt eller mye, 51 % av jentene mener det. Fysisk aktivitet og trening Et godt og inkluderende nærmiljø er viktig for trivsel og helse. Muligheter for deltakelse i kultur, idretts- og friluftsliv er viktige faktorer som utgjør sosiale arenaer og påvirker helsen. Barn og unge benytter seg av disse tilbudene i ulik grad i forskjellige faser i livet. Andelen som minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller selvforsvarstrening ligger på 74 % i Tvedestrand, mot 79 % i Norge totalt. 15

16 41 % av ungdomsskoleelevene rapporterer at de trener eller trimmer på egen hånd en gang i uka eller oftere. 39 % trener eller konkurrerer i et idrettslag, 41 % deltar i idrett og trening på skolen utenom skoletiden og 17 % trener på treningsstudio eller helsestudio ukentlig eller oftere. Det er 20 % jenter og 8 % gutter som svarer at de sjeldnere enn ukentlig er så fysisk aktive at de blir andpustne eller slitne. Matvaner Matvanene til ungdommene i Tvedestrand er i all hovedsak godt ivaretatt med tre-fire måltider om dagen, stort sett gjennom hele uka. De aller fleste opplever måltidene hjemme som hyggelige, men 3 % av ungdommene svarer at de aldri opplever måltidene i familien som hyggelige, og 11 % svarer at de sjeldent opplever måltidene i familien som hyggelige. 7 % av ungdommene rapporterer om at de spiser middag alene hver dag, og 14 % gjør dette 2-5 ganger i uka. Subjektiv livskvalitet Selv om de fleste ungdommene i Tvedestrand stort sett trives i nærmiljøet, er fornøyd med venner og foreldre, og trives på skolen, finner vi også at en del av ungdommene sliter med depressivt stemningsleie. Dette er andelen som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Har følt at alt er et slit (23 %), bekymret seg mye om ting (25 %), hatt søvnproblemer (31 %), vært sint og aggressiv (16 %), følt seg ulykkelig, trist eller deprimert (20 %), følt seg stive eller anspente (15 %) og følt håpløshet med tanke på framtida (16 %). Det er signifikant flere jenter enn gutter som oppgir å ha vært plaget av indikatorer på et depressivt stemningsleie siste uke. Jentene oppgir vesentlig oftere enn guttene at de har følt seg ulykkelige, triste eller deprimerte (27 % mot 15 %). Videre har 31 % jenter og 19 % gutter bekymret seg for mye om ting, 26 % jenter og 21 % gutter har følt at alt er et slit, og 19 % jenter og 12 % gutter har følt seg ensomme. På den andre siden er det flere gutter enn jenter som har vært sinte og aggressive (18 % mot 13 %), og som har vært stive og anspente(18 % mot 12 %). Totalt sett ligger andelen av ungdommer i Tvedestrand som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av et depressivt stemningsleie noe under andelen nasjonalt: 10 % svarer dette i Tvedestrand mot 11 % nasjonalt. Andelen som er mye plaget av de ulike indikatorene er gått ned fra 2010 på alle områdene bortsett fra søvnproblemer. Når det gjelder ensomhet er det 15 % av ungdommene i Tvedestrand som svarer at de er plaget av dette, mot 17 % på nasjonalt nivå. 16

17 Selvbilde. De fleste elevene i Tvedestrand oppgir å være fornøyd med livet sitt. 79 % svarer at de liker seg selv slik de er, 76 % er stort sett fornøyd med seg selv og 83 % er fornøyd med hvordan de er. Det er langt flere gutter enn jenter som er fornøyd med disse tingene. På en annen side oppgir 38 % at de ikke liker den måten de lever livet sitt på og 36 % oppgir at de ofte er skuffet over seg selv. Også her er det store kjønnsforskjeller, og det er en langt høyere andel jenter enn gutter som ikke er fornøyd med seg selv. 17

18 TOBAKK OG RUS Tobakk Utover på 2000-tallet har det vært sterk tilbakegang i andelen unge jenter og gutter som røyker. Samtidig er det stadig flere som snuser. Røyk. 75 % av elevene på ungdomsskolen i Tvedestrand har aldri røykt. Hvis vi legger til de som svarer at de har «har røykt før, men har slutta helt nå» (det kan være at ungdommene har prøvd å røyke eller at de har røyka i en periode), så er andelen som ikke røyker 82 %. 6 % røyker minst ukentlig. Nasjonale tall her er på 4 %. 13 % røyker sjeldnere enn gang i uka. Andelen som røyker daglig er gått ned fra 2010 til 2013 fra 4 % til 3 %, men det er vesentlig flere som røyker av og til (15 % i 2013 mot 6 % i 2010). Snus. 74 % av elevene har aldri snust. Hvis vi legger til de som svarer at de har «brukt snus før» (det kan være at ungdommene har prøvd å snuse eller at de har brukt snus i en periode), så er andelen som ikke bruker snus 85 %. Det er 7 % som svarer at de snuser daglig, 2 % snuser ukentlig, men ikke hver dag og 6 % som snuser sjeldnere enn én gang i uka. Det var en større andel som oppgav å snuse daglig i 2013 enn i 2010 (7 % mot 5 %). Ingen på 8. trinn, 7 % på 9. trinn og 14 % på 10. trinn snuser daglig. I Tvedestrand er det 9 % som snuser «minst ukentlig». Det nasjonale snittet er på 6 %. Alkohol Alkohol er det mest brukte rusmiddelet blant ungdom i Tvedestrand. På undersøkelsestidspunktet oppgav 44 % av elevene at de aldri har drukket noen form for alkohol. 29 % oppgir at de bare har smakt alkohol noen få ganger. 20 % har smakt alkohol av og til, men ikke så ofte som månedlig. Her er andelen størst blant 10. trinn, hvor 35 % har smakt alkohol av og til, men ikke så ofte som månedlig. I 8. trinn svarer 9 % dette, og 15 % i 9. trinn. 12 % i 10. trinn, 5 % i 9. trinn og 3 % i 8. trinn oppgir at de drikker alkohol minst en gang i måneden. 1 % av ungdommene svarer at de drikker hver uke. Andelen som drikker har økt fra 2010 til % oppgir at de ikke har drukket så mye alkohol at de har kjent seg tydelig beruset de siste seks månedene. På 8. trinn og 9. trinn er det 82 % som svarer at de aldri har drukket så mye. På 10. trinn er det 50 %. Cirka 4 % svarer at de har drukket så mye at de har kjent seg tydelig beruset fem ganger eller mer de siste seks månedene. Det er vesentlig flere gutter som oppgir dette (7 % mot 1 %), og mens ingen på 8. trinn svarer de har vært beruset 5 ganger eller mer siste 6 måneder, gjelder dette for 8 % på 10. trinn. Hvis vi sammenligner Tvedestrand med nasjonale tall, finner vi at det er en noe større andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset» enn på nasjonalt nivå (19 % mot 16 %). 18

19 Foreldre og holdninger til alkoholbruk 76 % av ungdommene oppgir at de ikke får lov å drikke av foreldrene sine, 19 % oppgir at de ikke vet om de får lov, mens 6 % oppgir at de får lov. 2 % av ungdommene på 8. trinn svarer at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, mens på 9. og 10. trinn er det 8 % som svarer at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. Henholdsvis 18 % (9. trinn) og 28 % (10. trinn) svarer at de ikke vet om de får lov eller ikke. Det er altså omtrent 65 % av 10. klassingene som svarer at de ikke får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. Det er ingen vesentlige kjønnsforskjeller her, men andelen som ikke vet har økt fra 13 % i 2010 til 19 % i % av elevene oppgir at mor drikker alkohol flere ganger / omtrent en gang i uken, 31 % oppgir at far gjør dette og 14 % oppgir at nære venner gjør dette. Det er signifikante sammenhenger mellom foreldrenes regler og ungdommenes alkoholvaner. Det er langt flere elever som svarer at de ikke får lov til å drikke av foreldrene sine, som aldri har smakt alkohol, enn både dem som får lov og dem som ikke vet om de får lov. Det er også langt flere av dem som får lov til å drikke alkohol som drikker ganske hyppig: Figur % 80% 18% 6% 6% 34% 15% Hender det at du drikker noen form for alkohol? Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 60% 36% 29% Av og til, men ikke så ofte som månedlig 40% 18% 34% Har bare smakt noen få ganger 20% 27% 26% 50% Aldri 0% Ja Vet ikke Nei Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? 19

20 Som vi ser av figuren under drikker også de som får lov til å drikke av foreldrene sine seg signifikant oftere beruset: Figur % 80% 60% 9% 9% 12% 18% 18% 27% 3% 10% 13% Hvis du tenker på de siste 6 månedene, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? 40% 20% 46% 62% 75% 5 ganger eller mer 2-4 ganger En gang Aldri 0% Ja Vet ikke Nei Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? 20

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer. Brit Oppedal Eugene Guribye

Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer. Brit Oppedal Eugene Guribye Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer Brit Oppedal Eugene Guribye 2 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 BAKGRUNN... 6 BORGERKRIGEN PÅ SRI LANKA OG VANNIKRISEN...

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida? HVA PÅVIRKER ALKOHOLBRUKEN GJENNOM UNGDOMSTIDA? 15 Rusfag nr. 1 2015 Av: Geir Møller og Asle Bentsen, KoRus - Sør Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser dette med

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet.

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. Barnas plass i misjonshistorien En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. SIDE INNHOLD 3 Forord 4-6 4 4 4 5 5 5-6 Innledning Bakgrunn Problemstilling/målsetning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer. nr 3/11. Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten

Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer. nr 3/11. Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten Ungdom og trening Endring over tid og sosiale skillelinjer Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten Rapport nr 3/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdom og

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer