PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Torsdag 8. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret møtte følgende styremedlemmer: Styreleder Francis Gugen, Harald Norvik, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Ingar Skaug, Anne Grethe Dalane og'walter Qvam. Fra administrasj onen møtte: President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen. Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. Fra KPMG var selskapets eksterne revisot, Arne Froger, tilstede. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent av Generalþrsamlingen, SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å NNNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen. SAK 3 GODKJENNELSE AV Ä.RSBERETNING OG ÅRSRNCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2013 Å.rsberetning og årsregnskap for 2013 ble gjennomgått av president og adm. dir Jon Erik Reinhardsen. Årsberetning og årsregnskap for 2013 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes. Side 1 av 9

2 SAK 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 2013 Møteleder presenterte forslaget om å utdele utbytte for 2013 på NOK 2,30 per aksje. Samlet utbyttebeløp i vedtaket er endret i forhold til innkallingen, fordi selskapet harkjøpt egne aksjer etter at imkallingen ble sendt ut. Det utbetales utbytte med NOK 2,30 per alcsiefor 2013, som utgiør en samlet utbytteutbetaling på NOK ,10. Det vil bli utbetalt utbytte til de som er aksjonærer ved utløpet av handelsdagen B. mai 2014, og aksjer som handles fro og med 9. mai 2014 vil omsettes uten rett til årets utbytte. SAK 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2013 Revisjonshonotaret for 2013 er på NOK G ener alfo r s aml i nge n go dkj e nner r ev i sj ons honor ar e t for 2 0 I 3. SAK 6 VALG AV NY EKSTERN REVISOR Styret har vurdert de fire ledende revisjonsselskapene i Norge og anbefaler at den ordinære generalforsamlingen velger Ernst 8. Young AS i Oslo til Selskapets nye eksterne revisor. Forslag til vedtak: Ernst & Young AS velges til ny revisor for Selskapet. SAK 7 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegiorde for komiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomiteehonorar. Sak 7.1 Francis Robert Gugen (styreleder) Francis Robert Gugen blir gjenvalgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Side 2 av 9

3 Sak 7.2 Harald Norvik (nestleder) Harald Norvik blir gjenvalgt som styrets nestleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.3 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode.fra og med denne dato. Sak 7.4 Holly Van Deursen Holly Van Deursen blir gienvalgt som styremedlemfor en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.5 Carol Bell Carol Bell blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.6 Ingar Skaug Ingar Skaug blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.7 Anne Grethe Dalane Anne Grethe Dalane blir gienvalgt som styremedlem.for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Sak 7.8 Walter Qvam Walter Qvam blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato. Side 3 av 9

4 SAK 8 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen. Sak 8.1 Roger O'Neil (teder) Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Valgkomitéenfor en ny tjenesteperiode fro og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i Sak 8.2 C. Maury Devine C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 2 0 I 5. Sak 8.3 Hanne Harlem Hanne Harlem blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dqto og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 20 I 5. SAK 9 Sak 9.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen Generalforsamlingen godkjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen. Sak 9.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen 20ls Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av alcsjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 frem til generalforsamlingen 20 I 5. Side 4 av 9

5 Sak 9.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarerfor perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen SAK 10 FULLMAKT TIL Å T øpn EGNE AKSJER Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer. (i) Styret gis fullmakt til å kjøpe alcsier i Selskapet på vegne av Selskapet. (ið Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor alæjene omsettes. (iii) Alæjene skal avhendes enten som en del qv oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som þretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusioner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, for å innhente midler til spesifikke investefinger, i den hensikt å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selskapets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for dis s e formål (iv) Den maksimale pålydende verdi av altsjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK Erverv av egne aksjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne alcsjer utgjør totãlt mer enn 10 prosent av alæjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det mal*imale beløp er NOK 300. (v) Denne fullmakten er gyldig fra registrering i Foretal<sregisteret og skal være g,'ldig til 30' juni 2015' (vð Fullmakten til å erverve egne alcsjer, innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt I0 trer i løaft. SAK 11 ERKL,4RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Side 5 av 9

6 Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven $ 6-16a godkiennes. SAK 12 GODKJENNELSE AV AKSJEINSENTIVPROGRAM Møteleder redegj orde for hovedpunktene i aksj einsentivprogrammet. Alcsj e ins entivpr o gr amm e t go dkj e nne s. SAK 13 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORIIØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksj ekapital. Sak 13.1 Generell fullmakt til å forhøye aksjekapitalen G e ne r alþ r s am I i n ge n v e dt ar h e rv e d fø I g e nde s ty r efull n akt. (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK gjennom én eller flere forhøyelser av aksjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes ved denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak l4 i protokollen fra ordinær generalþrsamling avholdt 8. mai 2014, samlet ikke kan overstige l0oá av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for beslutningen om å utstede nye alcsjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette skal skje i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidt fulltegnet eller ikke. (ið Fullmakten omfatter retten til åþrhøye Selskapets aksjekapital ved å tillate tingsinnskudd, og retten til å pådra Selskapet særlige forpliktelser. (iii) Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkiøp av selskaper eller virksomhet innenfor olje- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for þrpliktelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler for å styrke Selskapets knpitalbase. (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennalcsjeloven S I0-4. Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes Side 6 av 9

7 konlcret av styret, og må være basert på hva som er i Selskapets beste inter e s s e grunne t s tr ate gis ke for deler ell er b ehov for kapitalinns kudd. (v) Fullmakten omfatter vedtak om åfusjonere, ifr. allmennaksieloven $ (vi) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretalrsregisteret, og skal være gyldig til 30. juni (vii) Fullmakten til å utstede nye aksjer som ble innvilget pa generalforsamlingen 14. mai 2013 tilbakekalles med virkning fra det tidspunktfullmakten gitt i dette punkt I3.l trer i kraft. Sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eksisterende aksj eopsj onsprogrammet G e ne r alþ r s aml i n g e n v e d t ar h e r v e d fø I g e nde s tyr eful I m akt : (i) Styret gis fullmakt til åþrhøye aksjekapitalen í Selskapet med totalt NOK (ii) , gjennom en eller flere þrhøyelser av aksjekapitalen. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vílkårene for slike tilbud og tegrtinger innenfor de begrensninger og i samsvav med de betingelser som fremgår av Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som er i lcraft. (ið Fullmakten skal bare brukes i tilknytning til Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som til enhver tid er i kraft. (iii) Styret har videre fullmakt til å sette til side al<sjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven $ I0-4. Dette er begrunnet med at aksjeopsjonsprogrammet har tilformål å gi insentiver til qnsatte. (iv) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal utløpe 30. juni (v) Fullmakten til å utstede nye al<sjer i henhold til Selskapets alcsjeopsjonsprogrqmmer, som ble innvilget på generalfursamlingen den I4. mai 2013, tilbakekalles når fullmakten i dette punkt I3.2 trer i lcraft. SAK 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN Møteleder informerte om forslaget til ä gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån. G e n e r alfu r s aml i n g e n v e dt ar he rv e d fø I g e nd e s tyr eful I m akt : Side 7 av 9

8 (Ð Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen NOK (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å fr e mfo r handl e o g inngå konv er t ib I e I åne av t al er innenfo r b e gr e ns ningene og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten. (ii) Selskapets al<sjekapital kan forhøyes med totalt opptil NOK som en følge av at lån nevnt i underpunkt (Ð over konverteres til egenkapital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes under denne fullmakten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkl I 3. I i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt 8. mcti 2014, samlet ikke kan overstige I0 % av Selskapets al<sjekapital på tidspunhet for beslutning om å utstede konv er tibl e ob ligasj oner. (iið Aksjeeiernesfortrinnsrett til å tegne segþr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd. (iv) Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gyldig til 30. juni Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konv ert er ing etter I åne avt al ene. (v) Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles nårfullmakten gitt i dette punkt l4 trer i lraft. SAK 15 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør. G ener alfo r s amlinge n go dkj e nner s kade s I ø s ho I del s e fo r s tyr em e dl e mme ne o g administrerende direktør i perioden fra I4. mai til 8. mqi 20I 4. SAK 16 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse. Side 8 av 9

9 AVSLUTNING AV MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet. En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen. Gugen Rune Olav Pedersen Side 9 av 9

10 VPS GeneralMeeting Page 1 ofl Totalt representert ISIN: Generalforsa mlingsdato Dagens dato: NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Antall stemmeberettigede personer representeft/oppmøtt = 7 Antall aksjer kapital Total aksjer - selskapets egne aksjer Tota lt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer Representert ved forhå ndsstem me Sum Egne aksjer ' Representert ved fullmakt Representert ved stem meinstru ks Sum fullmakter Tota lt representert stem meberettiget Totalt representert av AK 2r L t t L27 L4A 6A L27 L4A LO,L9 3,45 t3,64 0,75 t7,38 18,12 olo olo 3l'28 olo Kontofører for selskapet : DNB Bank For selskapet: M GEO-SERVICES ASA I https:/iinvestor.vps.no/gm/totalrepresented.htm?reporttype:total-represente

11 VPS GeneralMeeting Page 1 of4 Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA ISIN NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer Sak 1 GODKJENNELSE Av INNKALLING OG AGENDA Ordinær 68 L t L4a avg tte slemmer 100,00 0,00 % 0,00 7o representert AK 100,00 O,0O 100,00 0,00 0,00 total AK 31,28 0,00 31,28 o,oo 0,00 Totaft 6A lß SAK 2 VALG AV PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Ordinær L L27 t48 %o avg tte stemmer 100, ,00 9o representert AK 100,00 oó ,00 O,OO total AK 31,,28 Yo O,OO 3L,28 O,OO 0,00 Totalt 6A O SAK 3 GODK'ENNELSE AV ÂNSAINffNTNG OG ARSREGNSKAP FOR PETROLEUI,I GEO'SERVICES ASA OG KONSERNET Ord nær t48 avg tte stemmer ,00 O,OO representert AK 100,00 9o 0,00 % 100,00 % 0,00 O,OO total AK 37,28 0,00 31,28 0,00 % 0,00 Totalt SaK 4 GODI(JENIIELSE AV UTBYTÍE FOR 2013 Ordinær 68L % avg tte stemmer 100,00 % 0,00 0,00 representert AK 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 % total AK 31,2A Vo 0,00 % 3t,2A 0,00 9o 0,00 Totalt , '.27 lß Sak 5 GODXJENIIEI-SE Av REVISJOT{SHONORAR FOR 2013 Ord nær A L27 L4A avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 9ó representert AK 99,99 % 0,00 % 99,99 % 0,01 % 0,00 % total AK 3!,28 0,00 % 3t,28 0,00 0,00 Totatt fJ t48 Sak 6 VALG Av NY EKSTERN REVISOR Ordinær 6A r23 9& avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 % Vo representert AK 100,00 0,00 100,00 O,OO 0,00 9o total AK 31,28 0,00 3L, ,00 Totalt OOI O lß Sak 7 VALG Av STYREMEDLEIIMER - valgkom teens nnstill ng s n helhet Ord nær A t avgitte stemmer 99,89 %o O,7l 0,00 representert AK 99,89 0,1! 100,00 0'00 % 0,00 oó total AK 3!,25 0,03 3!,28 O,OO 0,00 Totalt A 6A t27148 Sak 7.1 Franc s Robert Gugen (Styres leder) Ordinær L O47 0 6A I27 l4b avg tte stemmer ,00 0,00 % representert AK 100,00 % 0,00 100,00 0,00 0,00 total AK 31,28 olo O,OO 31,28 0,00 0,OO https://investor.vps.no lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

12 VPS GeneralMeeting Page2 of 4 Aksjeklasse For Mot Totalt Sak 7,2 Harald Norv k (Styrets nestleder) Ord nær ó avgitte stemmer 99,99 % 0,01 % 96 representert AK 99,99 olo 0,01 % 9ó rotal AK 3L,28q6 0,00 % Totalt Sak 7.3 Dan el. P ette Ord nær avg tte stemmer 100,00 % 0,00 % representert AK 100,00 % 0,00 % 96 total AK 3L,28 0,00 % Totalt a6'6 I 831 Avgitte Avstår I O , ,24 Vþ 6a ( 6A ,00 % 3L,28 Vo 6A 126 6Í,7 L 2t8 0,00 % 0,00 oó 0,00 r r 0,00 % 0,00 oó 0,00 Yo 451 Ikke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer o t48 0 0,00 % o,oo o 0 0,00 % o,oo o Sak 7.4 Holly Yan Deursen Ordinær A t ó avgitte stemmer 99,90 % 0,10 % 0,00 % 96 representert AK 99,90 % 0,10 % 99,99 0, % total AK 3L,25 olo 0,03 0,6 31,2a vo 0,00 % 0,00 9o Totalt O Sak 7.5 Carol Bell Ordin er 68 l2l7ol 896 6A ó avg tte stemmer 100,00 0,00 % 0.00 oó representert AK 99,99 % 0,00 0,6 99,99 % ,00 9o total AK 31,2A o{o 0,00 % 31,2a 9b 0,00 oó 0,00 % Totalt 681,217l O Sak 7.6 Ingar Skaug Ord nær L22 29I 4 A57 0 avg tte stemmer 99,90 % O,lO O,OO 9o representert AK 99,90 % O,I0 Vo 99, ,01 0,00 % Vo total AK 3L,25 olo 0,03 9o 31,28 0,00 0,00 9o Totalt 68 O l-2229l 4857 O Sak7.7 Anne Grethe Dalane Ordinær L avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 %o representert AK 99,99 9o 0,00 99,99 O,OL O,OO % total AK 3I,28 0,00 31,28 0,00 O,OO Totaft a O Sak 7.8 walter Qvam Ordinær L ,6 avgitte stemmer 99,89 O,lI 0,00 9ó representert AK 99,88 % 0,11 % 100,00 9o 0.00 % 0,00 % oó total AK 3L,24 Vo O,O4 Vo 3L,28 olo 0,00 0,00 % Totalt 6804a '24:t Sak 8 VALGKOMITÉ - VALG Av MEDLEMMER - Valgkom teens nnst ll ng s n helhet ' Ordinær 6A n I73 68 t avgitte stemmer 99,99 0,01 0,00 representert AK 99,99 olo O,Ot 100,00 0,00 0,00 % 9o total AK 31,28 0,00 3I,28Vo 0, Totalt o Sak 8.1 Roger O't{eil (Leder) Ordinær L avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 yo representert AK 100, % 100,00 0,00 0,00 total AK 3!,28 0/o O,OO 31,28 0/o 0,00 % 0,00 0/o 68 t27 t4b tß 6At27 L48 64r27 tß 68I27 t r27 L lß 68L27 r48 68 r t27 L48 6A 127 r4a 68t27 t4a 6,8127 tß 68t t27 t4a 6A L https://investor.vps.no lgm/votingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

13 VPS GeneralMeeting Page3 of4 Aksjeklasse Totalt For 6a I24 O99 Sak 8,2 C. Haury lþv ne Ordinær 6A ó avgitte stemmer 100,00 % 96 representert AK 99,99 % % total AK 3L,24 oyo Totalt Sak 8.3 Hanne Harlem Ordinaer 6A l2l 226 Yo avg tte stemmer 99,99 % 96 representert AK 99,99 % oó total AK 3L,zA Totalt 6a 226 '2l Mot Avg tte Avstår s ,00 o,oo 0,00 % L26222 o,ot 99,99 Vo 3t, ,01 9ó % 0,00 3L,24 olo ,00 % O,OL o,oo ,00 9o 0, % 926 Ikke avg tt Stemmeberett gede representerte aksjer o o,oo 0,00 o 0,00 0, o o t27 t48 68 r27 1 ts Sak 9.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkom téen Ordinær I4a avgitte stemmer 99,99 oyo 0,01 0,6 0,00 9ó representertak 99,98 % 0,01 % 99,99 % 0,01 0,00 9ó total AK 3f,27 olo 0,00 3L,28 O,OO 0,00 % Totalt 68 r ll A6 O 68 L27 lß Sak 9.2 Forslag om å godkienne pr ns ppene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar fra 8.mai 2014 t l Ord nær A3 6A L2O L27 L48 96 avgitte stemmer 100,00 0,00 O,OO 96 representert AK 99,99 % 0,00 99,99 0,01 0/6 0,00 oó oó total AK 31,28 olo 0,00 % 3L,28 olo 0,00 oó 0,00 % Totalt 6a A3 6At2O O æ Sak 9.3 Forslag om å godkjenn prins ppene for fastsettelse av medlemmenê av Valgkomitéen s ne honorarer fra Lmai 2014 til Ordinær A PO L27 L48 avgitte stemmer 99,99 O,OL %o 0,00 representert AK 99,98 0,01 99,99 Vo O,O7 olo O,0O total AK 31,27 0/o 0,00 0/o 31,28 0,00 0/o 0,00 0/o Totalt l t48 SAK 10 FULLMAKT TIL Â KJøPE EGNE AKS]ER Ordinær A L avgitte stemmer 99,98 O,O2 0,00 representert AK O,O2 100,00 0,00 0,00 total AK 3!,27 0,01 31,28 % 0,00 0,00 Totalt SaK 11 ERKUERING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LøNN OG ANNEN GODTG'øRELSE TIL Ordinær L ó avg tte stemmer 98,85 % l,ls olo O,OO representert AK 98,84 l,ls Yo 99,99 O,OI O,OO oó total AK 30,92 0,36 % 31,28 Vo 0,00 9o O'OO Vo Totalt ó0 7Û'.719 6a12lJ tß SaK 12 GODIOEN ]{ELSE AV AKS'EINSEIÍTIVPROGRAII Ordinær lo O L I27 I48 yo avgitte stemmer 84,82 oh 75,18 0,00 Yo qó representert AK A2,77 oto I4,A2 q6 97,59 2,4! 0.00 % 9ó total AK 25,A9 qo 4,63 Vo 30,53 9o 0,76 Vo O,OO olo Totalt l{t7 10 O r I æ3 992 O lß SAK 13.1 FORSLAG OH Â GI STYRET FULLIIAKT TIL Â TONNøYT SELSKAPETS AKSJEKAPTTAL. GCNE EII fullmakt t l å forhøye aksjekap talên Ordinõer A I27 L48 htþs://investor.vps.no lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menu:true&frommain:t

14 VPS GeneralMeeting Page 4 of 4 Aksjeklasse For Mot Avg tte Avstår Ikkeavg tt Stemmeberett gede representerte aksjer 0,6 avgitte stemmer 99,62 olþ 0,38 0,00 representert AK 99,620/o 0,38 100,00 0,00 0,00 total AK 3L,L6 O,l2 3t,28 0,00 0,00 Totalt fJ676 6a L262f O sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eks sterende aksjeopsjonsprogram met Ordinær avgitte stemmer ,67 0,00 6A t27 t4a 68t27 t48 representert AK 99,32 0,67 100,00 O,OI olo 0,00 % Yo total AK 31,07 O,2L olo 37,28 olo 0,00 O,OO Vo Totalt ,A SAK 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Ä UTSTEDE KONVERTIBLE LÂN Ordinær t5 O a 127 r4a 68 t avgit[e stemmer 99,98 O,O2 0,00 96 representert AK 99,97 O,O2 oyo 99,99 % O,OI O,OO Vo total AK 3L,27 Vo 0.01 % 3L,28 0,00 0,00 oó Totalt 68 1O4 16a 15 O O Sak 15 SKADESLøSHOLDEI-SE Av STYREI EDLEllllEl{E OG ADH'DIREKTøR Ordinær t ó avg tte stemmer 89,40 % 10,60 % 0,00 oó 6A127 tß 68t o representert AK to,6o 100,00 % O,Ol O,OO 9/o total AK 27,96Vo 3,320/0 31,28 % 0,00 % 0,00 0/o Totâlt 60 fxxl t O SaK 16 UTTALELSE OII GOD EIERSTYRTNG OG SELSKAPSLEDELSE Ordinær L 22O ryo avgitte stemmer 100,00 % 0,00 0,00 % 6812' tß 64r27 t4a representert AK 97,5L olo 0,00 97,51 Vo 2,49 qb 0,00 9o total AK 30,50 % 0,00 30,50 0,78 olo 0,00 Totalt 66 4:t l ra For DNB Ba M Aksj asjon flavn Totalt antall aksier Ordinær 2t Sum: Ja Stemmerett S 5-17 Alm nnel g flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer S 5-18 vedtektsendr ng krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen https:äinvestor.vps.no lgmlvotingresulttotalminutes.htm? menunrue&frommain:t

PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 1 1. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Tirsdag 14. mai 213 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer på Lysaker. Fra styret

Detaljer

over møtende aksjonærer er inntatt på side 6. Stemmeresultatet for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8.

over møtende aksjonærer er inntatt på side 6. Stemmeresultatet for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8. GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL generalforsamling i American Shipping Company ASA ble avholdt onsdag 22. april2015 kl. 15.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Følgende saker forelå til behandling:

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA Onsdag 15. april 2015 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Shipyard ASA i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

Fredag 23. mai 2014 kl ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.

Fredag 23. mai 2014 kl ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Fredag 23. mai 2014 kl. 12.00 ble den ordinære generalforsamlingeni SevanMarine ASAavholdt i selskapetslokaler i Kittelsbuktveien 5, Arendal.

Detaljer

i Selskapet, tilsvarende ca. 31,13 Yo av aksjekapitalen og stemmene. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

i Selskapet, tilsvarende ca. 31,13 Yo av aksjekapitalen og stemmene. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALX'ORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 11. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer på Lysaker. Fra

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 AKER SOLUTIONS ASA Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 20. april 2017 i Snarøyveien 20, på Fornebu. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Fredag 7. april 2017 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly Shipyard

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 28. mai 2008 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Fosenkaia 3, 7010 Trondheim. DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9.

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Onsdag 13. april 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Ordinær generalforsamling i FARA ASA ble avholdt den 24. mai 2007, kl. 1530, i selskapets lokaler i Grensen 12, Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA Den 10. mai kl. 9:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cxense ASA ("Selskapet") på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, Oslo. Til

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass 2 0151 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes i Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes onsdag 18. mai 2016 klokken 16:00 i selskapets lokaler,

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

(a) Alrsjekapitalen þrhøyes med minimum NOK 3 og maksimum NOK , ved utstedelse av minimum I aksje og maltsimum

(a) Alrsjekapitalen þrhøyes med minimum NOK 3 og maksimum NOK , ved utstedelse av minimum I aksje og maltsimum PROTOKOLL FRA EKSTRAORDIN,4,R GENER,A.LFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Den 14. desember 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Petroleum Geo- Services ASAs ("Selskapet") kontorer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA onsdag den 12. mars 2008 klokken 15.00 på Felix Konferansesenter i Oslo kommune.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

og )Thliki IVAA/ L'Ai ble

og )Thliki IVAA/ L'Ai ble PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS Org.nr. 991 517 049 Ordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 13:oo på Thon

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUO ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Luxo ASA ( Selskapet ) i selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo Til behandling foreligger:

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017 Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 20. april 2017 Forslag til generalforsamlingens beslutninger Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA OCEAN YIELD PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Den 20. april 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA på The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo. Til behandling forelå

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer