PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Tirsdag 14. mai 213 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer på Lysaker. Fra styret møtte følgende styremedlemmer: Styreleder Francis Rbert Gugen, Hlly Van Deursen, Carl Bell, Daniel J. Piette, Annette Malm Justad g Ingar Skaug. Fra admini strasj nen møtte ; President g adm. dir. Jn Erik Reinhardsen g juridisk direktør Rune Olav Pedersen. Generalfrsamlingen ble ledet av styreleder Francis Rbert Gugen, sm pptk frtegnelse ver møtende aksjnærer. Frtegnelsen er vedlagt prtkllen. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkm ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innkalling g agenda ble gdþent av Generalþrsamlingen. SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å VTNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Rune OIav Pedersen ble valgt til å medundertegne prtkllen. SAK 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅNSNNCNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 212 Å sberetning g arsregnskap fr 212 ble gjennmgätt av president g adm. dir. Jn Erik Reinhardsen. Årsberetning g årsregnskap þr 212 fr Petrleum Ge-services ASA g knsernet gdkjennes. Side I av 8

2 SAK 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 212 Møteleder presenterte frslaget m å utdele utbytte fr 212 på NOK 1,65 per aksje. Det utbetales utbytte med NOK 1,65 per alæje fr 212, sm utgjør en samlet utbytteutbetaling på NOK Det vil bli utbetalt utbytte til de sm er alajnærer ved utløpet av handelsdagen 14. mai 213, g aksjer sm handles fr g med I5. mai 213 vil msettes uten rett til årets utbytte. SAK 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 212 Revisjnshnraret fr 212 er på NOK G e n e r alþ r s am I i nge n g dkj e nn er r ev i sj ns h n r ar e t f r 2 I 2. SAK 6 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkmiteen, Rger O'Neil, redegjrde fr kmiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer g prinsippene fr styrehnrar g valgkmiteehnrar. Sak 6.1 Francis Rbert Gugen (styreleder) Francìs Rbert Gugen blir gjenvalgt sm styreleder þr en tjenesteperide frø g med denne dat. Sak 6.2 Harald Nrvik (nestleder) Det ble truffet fiølgende vedtak: Harald Nrvik blir gienvalgt sm styrets nestleder fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.3 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gienvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.4 Hlly Van Deursen Side 2 av 8

3 Hlly Van Deursen blir gienvalgt sm styremedlemfr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.5 Annette Malm Justad Annette Malm Justad blir gjenvalgt sm styremedlemfr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.6 Carl Bell Carl Bell blir gjenvalgt sm styremedlem þr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.7 Ingar Skaug Ingar Sknug blir gjenvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. SAK 7 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkmitéen redegjrde fr kmiteens arbeid g anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkmitéen. Sak 7.1 Rger O'Neil (teder) Sak 7.2 Rger O'Neil blir gienvalgt sm leder av Valgkmitéenfr en ny tjenesteperide fr g med denne dat g til g med den rdinære generalþrsamlingen i 214. C. Maury Devine C. Maury Devine blir gjenvalgt sm medlem av Valgkmitéen þr en ny tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 4. Sak 7.3 Hanne Harlem Side 3 av 8

4 Hanne Harlem blir gienvalgt sm medlem av Valgkmitéen fr en ny tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 4. SAK 8 Sak 8.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN Frslag m å gdkjenne hnrarer fr styremedlemmene g medlemmene av Valgkmitéen Generalfrsamlingen gdkjenner hnraret til hvert av styremedlemmene g til hvert av medlemmene i Valgkmitéen. Sak 8.2 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av aksjnærvalgte styremedlemmers hnrar fr periden 14. mai 213 til generalfrsamlingen 214 Generalfrsamlingen gdkjenner prinsippene fr fastsettelse av al<sjnærvalgte styremedlemmers hnrar f, periden I4. mai 213 fr"* til ge ner alfr s aml inge n 2 I 4. Sak 8.3 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av medlemmene av Valgkmitéen sine hnrarer fr periden 14. mai 213 til generalfrsamlingen 214 Generalfrsamlingen gdkjenner prinsippene fr fastsettelse av Valgkmitéens medlemmers hnrarerfr periden 14. mai 213 til generalfrsamlingen 214. SAK 9 FULLMAKT TIL Å X øpn EGNE AKSJER Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer (ù Styret gis fullmah til å kjøpe alcsjer i Selskapet på vegne av Selskapet. (ii) Alcsjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvr aksjene msettes. (iið Al<sjene skal avhendes enten sm en del av ppfillelsen av insentivprgrammer fr ansatte, sm en del av vederlaget ved ppkjøp sm fretas av Selskapet, sm en del av vederlaget i fusjner, fisjner Side 4 av 8

5 eller ppkjøp sm invlverer Selskapet, ved at deler av eller alle al<sjene slettes, "f, å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensiu å nedbetale lån (inklusive knvertible lån) eller styrke Selsknpets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensihsmessige avhendingsmetder fr dis s e þrmål. (iv) Den maksimale pålydende verdi av al<sjene sm ttqlt kan erverves i henhld til denne fullmakt er NOK Erverv av egne al<sjer må ikke under nen mstendighet finne sted i et slih mfang at antallet egne aksjer utgjør mer enn I prsent av aksjekapitalen. Minste beløp sm knn betales fr hver alcsje sm þøpes i henhld til denne fullmah er NOK 3, g det mal<simale beløp er NOK 3. (v) Denne fullmahen er gtldig fra registrering i Fretalæregisteret g skal være gyldig til 3. juni 214. (vð Fullmakten til å erverve egne al<sjer, innvilget den 3. mai 212, tilbakekalles fra det tidspunkt fullmahen i dette punkt 9 trer i løaft. SAK 1 ERI(L, trring FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjrde fr erklæringen fra styret m prinsipper fr fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjelven $ 6-16a gdþennes. SAK 11 GODKJENNELSE AV AKSJEINSENTIVPROGRAM Møteleder redegj rde fr hvedpunktene i aksj einsentivprgrammet. Aksj e ins entivpr gr amme t g dkj enne s. SAK 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å frhøye selskapets aksj ekapital. Sak 12.1 Generell fullmakt til å frhøye aksjekapitalen Side 5 av 8

6 G e ne r alf r s am I in ge n v e dt ar h erv e d fø I ge nde s tyr eful I m ah. (Ð Styret gis fullmakt til å frhøye alrsjekapitalen i Selsknpet med ttalt NOK gjennm én eller flere frhøyelser av al<sjekapitalen. Imidlertid er fullmahen begrenset slik at antall al<sjer sm knn utstedes ved denne fullmahen g fullmahen til å utstede knvertible bligasjner samlet ikke kan verstige 1 % av Selsknpets al<sjekapital på tidspunktet fr beslutningen m å utstede nye alcsjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen g vilkårene fr slike tilbud g tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvrvidt dette skal skje i det nrske g/eller internasjnale marked, hvrvidt rettet mt bestemte investrer eller giøres ffentlig, g hvrvidt fulltegnet eller ikke. (ið Fullmakten mfatter retten til åþrhøye Selskapets al<sjeknpital ved å tillate tingsinnskudd, g retten til å pådra Selsknpet særlige frpliktelser. (iii) Fullmakten sknl andvendes i frbindelse med mulige ppkjøp av selskaper eller virksmhet innenfr lje- g energisektren, inkludert ljeservicesektren, ppgiør fr frplihelser (inkludert knvertible Iån), finansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler f, å s tyr ke S el s knp e t s kapit alb as e. (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side alcsjeeiernes frtrinnsrett etter allmennaksjelven S 1-4. Bakgrunnen fr slik beslutning må begrunnes knløet av styret, g må være basert på hva sm er i Selsknpets beste inter e s s e grunnet str ate gis ke frdeler ell er b ehv fr kapitalinnskudd. (v) Fullmakten mfatter vedtak m åfusjnere, jfr. allmennaksjelven $ (vi) Fullmakten skal gielde fra g med den dag den blir registrert i Fretaksregisteret, g skal være gtldig til 3. juni 214. (vii) Fullmakten til å utstede nye aksjer sm ble innvilget på generalfrsamlingen 3. mai 212 tilbakekalles med virkning fra det tidspunhfullmakten gitt i dette punu l2.l trer i kraft. Sak 12.2 Fullmakt til å frhøye aksjekapitalen i frbindelse med det eksisterende aksj epsj nsprgramme G e ne r alf r s aml i n ge n v e dt ar he rv e d fø I ge nde s tyr eful I mah (i) Styret gis fullmah til å frhøye aksjeknpitalen i Selskapet med ttalt NOK 1 1, giennm en eller flere frhøyelser av aksjekapitalen. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen g vilkårene fr slike tilbud g tegninger innenfr de begrensninger g i samsvar med de betingelser sm fremgår av Selskapets aksjepsjnsprgrammer sm er i lcraft. Side 6 av I

7 (ið Fullmahen skal bare brukes i tillcnytning til Selskapets alcsjepsjnsprgrammer sm til enhver tid er i lcraft. (iii) Styret hqr videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes frtrinnsrett etter allmennal<sjelven $ 1-4. Dette er begrunnet med at al<sjepsjnsprgrammet har til þrmål å gi insentiver til ansatte. (iv) Fullmakten sknl gielde fra g med den dag den blir registrert i Fretaksregisteret, g skal utløpe 3. juni 214. (v) Fullmahen til å utstede nye aksjer i henhld til Selskapets aksjepsjnsprgrqmmer, sm ble innvilget på generalþrsamlingen den 3. mai 212, tilbakekalles når fullmakten i dette punkt I2.2 trer i lvaft. SAK 13 FORSLAG OM Å GI STYRE,T FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN Møteleder infrmerte m frslaget til ä gi styret fullmakt til å utstede knvertible lån. G e n e r alþ r s aml in g e n v e dt ar he rv e d fø I ge nd e s tyr eful I m akt : (i) Selskapet knn ppta nye knvertible lån på til sammen NOK 3 5 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmau til å fr e mfrhandl e g inngå knv er tibl e I åne qvtal er innenfr b e gr ens ningene g i samsvar med betingelsene i denne fullmakten. (ið Selskapets al<sjeknpital kan frhøyes med ttalt pptil NOK sm en følge av at lån nevnt i underpunkt (i) ver knverteres til egenkapital. Fullmahen er imidlertid begrenset slik at antall aksjer sm kan utstedes under denne fullmahen g den generelle fullmahen til å utstede al<sjer, slik sm detfremgår av pkl 12.1 i prtkllenfra rdinær generalfrsamling avhldt 14. mai 213, samlet ikke knn verstige l Á av Selsknpets alæjekapital på tidspunhet fr beslutning m å utstede knv er t ib I e b I i gasj ner. (iii) Alcsjeeiernes frtrinnsrett til å tegne seg fr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes knlcret av styret, g må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske frdeler eller behv fr kapitalinnskudd. (iv) Fullmahen til å utstede nye knvertible lån skøl gielde fr g med den dag den blir registrert i Fretalæregisteret, g sknl være gtldig til 3. juni 214. Fullmakten til å þrhøye al<siekapitalen i samsvar med underpunu (ii) er gyldig så lenge Selskapet er frplihet til slik knv ert er in g e tt er I åne av t al ene. Side 7 av 8

8 (v) Fullmakten til å utstede knvertible lån sm ble innvilget den 3. mai 212, tilbakekølles nårfullmakten gitt i dette punkt I3 trer i lvaft. SAK 14 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder infrmerte m administrerende direktør. bakgrunnen fr skadesløshldelse av styret g G e ne r alfr s aml in ge n g dkj e nne r s ka d e s I ø s h I de I s e f r s tyr e m e dl emm e ne g administrerende direktør i peridenfra 3. mai 212 til 14. mai 213. SAK 15 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER Møteleder infrmerte m bakgrunnen fr endringen. Med virkningfra 16. august 213 skal vedtektenes $ 4 endres fra Selskapets fnetningskntr skal være i Bærum. til: Selskapets fruetningskntr skal være i Osl. SAK 16 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjrde fr selskapets uttalelse m gd eierstyring g selskapsledelse. AVSLUTNING AV MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalfrsamlingen ble hevet. En versikt ver stemmefrdelingen er vedlagt prtkllen. Gugen Rune Olav Pedersen Side 8 av 8

9 VPS GeneralMeeting Page I f4 Prtkll fr generalfrsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA ISIN: I Generalfrsamlingsdat: Dagens dat: L4.O5.2OL3 NO PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Aksjeklasse Fr Mt Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 1 GODI('ENNE.,SE AV IN] íalling OG AGEÍ{DA Ordinær L avg tte stemmer 1, 6, %, /, % / representert AK 99,L5 l, ó 99,15 Y O'85 / Tblt O 632L7 549 SAK 2 VALG AV PERSO]I TIL A HEDUT{DERTEG]IE PROTOKOLLEN Ordinær / avgitte stemmer 1, /, / O,OO /, / / representert AK 99,t5 l, % 99,15 / '85 / Ttalt L O O 632L7 549 SAK 3 GODKJET{NEI-SE AV ARSBERETIIII{G OG ANSNCENSTTP FOR PETROLEUiI GEO-SERWCES ASA OG KONSERNET FOR 212 Ordinær / avq tte stemmer 1, /, % O,OO /, %, / representert AK 99,15 /, % 99,75 /,85 / Ttalt ? O Sak 4 GODKIENI EI.SE AV UTBYTÍE FOR 212 Ordinær I22 A / avg tte stemmer 1. / O,OO l O,OO / O,OO / / representert AK 99,15 / O,OO / 99,L5 / O,85 / Tblt a O O Sak 5 GODK ENI{EI-SE Av REVIS'ONSHOI{ORAR FOR 212 Ordinær A L avgitte stemmer 99,94 l,6 /D O,OO l, / / representert AK 99,O9 l,o6 l 99,15 / O,86 l Ttalt 62æL25a ß272 O 632L754!9 Sak 6 VALG AV STYREI{EDLE! I ER Ordinær / avgitte stemmer 98,L5 l I,A5 l / representert AK 97,3I / I,83 / Tlalt O Sak 6.1 Franc s Rbert Gugen (Styres leder) Ord nær / avgitte stemmer 99,29 / O,7l / / representert AK 98,44 / O,7O l Ttalt 622Í'Í i' Sak 6.2 Harald Nrvik (Styrets nestled r) Ord nær 6L 574 7OO / avgitte stemmer 98,24 / 1,76 / / representert AK 97,4O / I,75 l Ttalt loo 1 1O3 526 Sak 6.3 Dãn el J. P ette Ordinær 62 æ4 t44 32 æ2 / avgitte stemmer 99,95 /,5 / / representert AK 99,O9 /,5 / ,15 / ,15 / rO ,75 / ,L5 / O,OO l O,85 / , /,85 / , /,85 / , /,86 /, /r, /, /, / 632t L t t L L s.213

10 VPS GeneralMeeting Page2 f 4 Aksjeklasse Fr Mt Ttalt 62tr4 Yn Sak 6.4 Hlly Van Deursen Ord nær 62 59O I / avgitte stemmer 99,86 / O,l4 / / representert AK 99.O7 l O,L4 l Tlalt 62 59O Sak 6.5 Annette Malm Justâd, Ordinær 62 58,6 OL2 9l OI4 / avg tte stemmer 99,86 l O,75 /. / representert AK 99,OO / O,t4 / Tblt O12 91 O14 Sak 6.6 Carl Bell Ordinær / avg tte stemmer 99,95 % O,O5 l Y represntert AK 99,9 l,5 / Tblt 62ffi æ Sak 6.7 Ingar Skar g Ordinær I32 Y avgitte stemmer 99,86 l O,l4 / / repreæntert AK 99,1 h O,t4 l Ttãft A7 L32 SAK 7 VALGKOHITÉ - YALG AV Í{EDLEIIIIER Ordinær l9l 94O / avgitte stemmer 96,5O / 3.5 / 96 representert AK 95,68 % 3,47 / Ttalt r(, i Sak 7,1 Rger O'Ne l (Leder) Ord n er 6 4A9 7A6 2 IA7 O54 / avg tte stemmer / represente t AK 96,51 / 95,69 / Ttâlt Sak 7.2 C. ìlaury Devine Ordinær ,6 avg tte stemmer 96,5I { ó representert AK 95,69 / Tlalt Sak 7.3 Hanne Harlem Ord nær O / avgitte stemmer 96,5I / / representert AK 95,68 / Tblt 6 /ras 89O 3,49 / 3,46 / 2 t ra7 54 3,49 / 3,46 / Avg tte Avstår s '75 / l ,L5 / ,L5 / l 'L5 l ,L5 l l' A4 99,!5 / l) ,L5 / r ,49 / 3,46 / 99,14 / 2 1a , / O,86 / , /,86 / , / O.86 / , /,86 / , /,85 / , /,86 / s4f) 7lJ , /,86 / s t 52? , %,86 / 5 t4 623 Ikke avg tt St mmeberett gede representerte aksjer 632L7 549, /, /, /, / O,OO /, /, /D, / 632L L , A r r7 5' t L s L t-Ì A7 549 'Sak 8.1 Frslag m å gdkjenne hnrarer fr sty emedlemmene g medlemmene âv Valgkm téen Ord nær : / avg tte stemmer 1, /, %, %, % ' / representert AK 99,13 / O,OO l 99,13 / O,87 / Ttâlt O 1 O3O O '49 Sak 8.2 Frslag m å gdkjenne pr ns pp ne fr fastsettelse av aksjnærvalgte styremedlemmers ' hnrar fra l4.ma 213 til genêralfrsaml ngen 214 ì Ordinær A7A ' / avgitte stemmer 1, /, 9, /,OO / 9ó representert AK 99,L3 V O,OO / 99,L3 / O,87 /

11 VPS GeneralMeeting Page 3 f4 Aksjeklasse Fr Ht Avg tte Avstår Ikke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer Ttalt s6 A7A O Sâk 8.3 Frslag m å gdkþnne prinsippene fr fasts ttelse av medlemmene av Valgkm téen s ne hnrarer fra 14.mai 213 til generalírsaml ngen 2O1 Ordin er OA / avgitte stemmer 96,67 / 3,33 /, /, / q/ representert AK 95,83 / 3,3O / 99,13 / O,87 / Ttalt 65822A3 2OA lD O SAK 9 FULLiIAKTTIL A K øpe EGNE AKSJER Ordin er A I7 549 / avgitte stemmer 99,99 / O,l /, /, / / representert AK 99,O9 /,1 / 99,11 l O,9O l Ttalt 62 æ2 A54 9 OO s65 69 O 63 2L7 549 Sak 1 ERKI-ÆRING FRA SwRET Oll PRINSIPPER FOR FASTSETTEI-SE AV LøNN OG ANNEN GODTGJøRELSE TIL LEDEI{DE ANSATTE Ordinær 62 4AL O7O / avgitte stemmer 99,7 / O,3O /, / O,OO / / representert AK 98,84 / O,3O / 99,13 / O,87 / Ttaft 624ALO7O O 632a7 549 SaK 1 1 GODKJ E N N E LSE AV AKSIEINSE NTIVPROGRATII Ord nær 56 29A 7A O 87a / avg tte stemmer 89,8 / IO,2L /, % O,OO / / representert AK 89,O6 / IO,L2/ 99,18 / O,82 / Ttalt OA7A O Sak 12.1 Generell fullmakt t l å frhøye aksiekap talen Ordinær 62 45L O I7 549 / avgitte stemmer 99,6O / O,4O /, /, / / representert AK 98,79 / O,4O l 99,L9 / O,8t / Ttalt Osr.O! 51244A O Sak 12.2 Fullmakt t l å frhøye eksjekapitalen frb ndelse med det eksisterende aksjepsjnsprg rem met Ord nær 6232A L2 6269A27L t7 549 / avgìtte stemmer 99,47 / O,59 l, /, / / representert AK 98,59 / O,59 / 99,18 / O,82 / Ttalt 6232a A27L O 63217s49 SAK 13 FORSLAG OH A GI STYRET FULL}IAKT TIL Â UTSÍEDE KONVERTIBLE IåN Ordinær O4 67t 5L / avgitte stemmer 99,9O / O,lO /, /, / gf representert AK 99,O9 /.1 ó 99,t9 / O,87 l Ttalt O467L 5'-2e7A O 632!7549 I Sak 14 SKADESLøSHOLDELSE AV STYREiIEOLEIIIIENE OG ADI'I'DIREKTøR Ord nær I7 549 / avgitte stemmer 99,94 / O,O6 / O,OO /, / 7 representert AK 95,96 /,5 / 96,O2 l 3,98 / Ttalt O4 O 63 2L7 549 Sak 15 ENDRING Av SELSKAPETS VEDTEKTER Ordinær O L7O / avgitte stemmer 1, /, / O,OO / O,OO / / representert AK 99,t4 /, / 99,14 / O,86 / Ttalt ,4l ,4417l O 632L7 s49 SaK 16 UTTALELSE O}I GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Ord nær 53 97A 4OO A / avgitte stemmer 1, % O,O /, / O,OO /

12 VPS GeneralMeeting Page 4 f 4 Aksjeklasse Fr Mt Avg tte Avstår Ikke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer / representert AK Ttalt 85,39 / s? 97A 4, / 85,39 / L4,6L / 24A Kntfører fr selska pet: DNB Fr selskapet: PETROLEUM ASA Aksjeinfrmasjn Navn Ttalt antall aksjer Pålydende Aksjekap tal Stemmerett, Ordinær , , )a Sum: Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer S 5-18 Vedtektsendring krever tílslutning fra minst t tredeler så vel av de avgitte stemmer sm av den aksjekap tal sm er representert på generalfrsamlingen

PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 13. mai 215 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer i Osl. Fra styret møtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Torsdag 8. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN, trr GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 1 1. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo. Fra styret

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA Onsdag 15. april 2015 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Shipyard ASA i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

i Selskapet, tilsvarende ca. 31,13 Yo av aksjekapitalen og stemmene. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

i Selskapet, tilsvarende ca. 31,13 Yo av aksjekapitalen og stemmene. Fortegnelsen er vedlagt protokollen. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALX'ORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 11. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer på Lysaker. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9.

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Onsdag 13. april 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte

Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte PROTOKOLL FRA OROINJER GENERALFORSAMLING I ONB ASA 26. APRIL 2016 generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 26. april 2016 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. M0tet ble apnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 8.4.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 29. april

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 13. april 2016 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2016 Bildet viser Sognefjellshytta. Konstruksjonene i limtre er levert som pre cut fra Moelven Limtre AS Fotograf: Hampus Lundgren. Arkitekt: Jan Olav Jensen,

Detaljer

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo.

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo. 1 av 7 Til aksjeeierne i Bionor Pharma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken 10.00 på hotell Continental

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) torsdag den 10. april 2014 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Den 26. juni 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted

Detaljer