UTØVERKONTRAKT ELITE NORGES KAMPSPORTFORBUND SKAPER VINNERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTØVERKONTRAKT ELITE NORGES KAMPSPORTFORBUND SKAPER VINNERE"

Transkript

1 UTØVERKONTRAKT ELITE NORGES KAMPSPORTFORBUND SKAPER VINNERE

2

3 Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver ) Født og (Klubb) er det dags dato inngått følgende gjensidig forpliktende utøverkontrakt Sted / dato for Norges Kampsportforbund Utøverens signatur Navn på foresatte hvis utøver er under 18 år Foresattes underskrift Klubbens leder/underskrift

4

5 1.0 FORMÅL Norges Kampsportforbunds (NKF) formål er å fremme kampsporten i Norge, og representere idretten internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer idrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Denne avtalen danner grunnlaget for finansiering av toppidretten og dermed slik at NKF kan tilrettelegge best mulige sportslige vilkår for utøveren. Avtalen regulerer i hvilken utstrekning og på hvilken måte NKF har rett til å benytte utøveren i landslagsvirksomheten og i markedsaktiviteter, samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene. 2.0 ANDRE BESTEMMELSER I tillegg til denne avtalen er utøveren og NKF underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid gjeldende bestemmelser: Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) De internasjonale særforbund som NKF står tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Norges Kampsportforbund (NKF) Antidoping Norge Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse reglene. Denne avtalen omfattes ikke av arbeidsmiljølovens bestemmelser og statuerer således ikke et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom partene.

6 3.0 UTØVERENS FORPLIKTELSER 3.1 UTØVERENS SPORTSLIGE FORPLIKTELSER Utøveren forplikter seg til å delta på NKF landslagsvirksomhet, herunder: Følge landslagsledelsens/treners trenings- og konkurranseopplegg, herunder delta på alle samlinger, treninger, møter og seminarer Følge NKFs reiseopplegg i forbindelse med kamper og trening i.h.t. vedlegg 4 Delta på nasjonale stevner etter avtale med sportssjef/landslagstrener Utøver må selv søke Antidoping Norge om spesielle fritak Utøver må selv søke forsikringsselskapet ved eventuelle forsikringssaker Må prioritere landslagsaktivitet fremfor klubbaktivitet Såfremt ikke sportssjef/landslagstrener beslutter noe annet, skal all representasjon (for landslagsutøverne) være som NKFs landslag bortsett fra under NKFs nasjonale stevner. Som del av landslagets treningsopplegg som utøver plikter å følge, presiseres: Fysisk trening Teknisk trening Taktisk trening Mental trening Skrive treningsdagbok og rapportere inn etter avtale med landslagstrener Følge avtalt utviklingsplan Delta på avtalte tester

7 Delta på avtalte samlinger og konkurranser i regi av landslaget I tillegg plikter utøver blant annet å: Medbringe komplett beskyttelsesutstyr Medbringe reiseplan og treningsdagbok samt andre nødvendige dokumenter Være lojal overfor lagets til enhver tid gjeldende spilleregler i.h.t. vedlegg 4 Omgående rette opp sine personopplysninger i personlig profil i klubben og forbundets medlemssystem hvis det er endringer, samt legge inn bilde som kan brukes til akkreditering. (adresse, telefon, e-post, passnummer og graderingsnummer) Hvis landslagstrener eller sportssjef sender en forespørsel må vedkommende raskest praktisk mulig gi en tilbakemelding. Betale eventuelle egenandeler ved forfall 3.2 UTTAK Denne avtale gir ikke utøveren automatisk rett til å bli uttatt i landslagstroppen for det enkelte arrangement eller treningssamling mv. Uttak til de enkelte arrangementer foretas av NKF v/landslagstrener i samarbeid med sportssjef. Ved uttak kan det bli en egen uttaks-kontrakt som gjelder den enkelte samling eller konkurranse i.h.t. vedlegg 4. Hvis en utøver har utestående fordringer kan vedkommende bli nektet deltagelse på samlinger og konkurranser. 3.3 DELTAGELSE UTENFOR LANDSLAGET Utøveren skal ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra NKF delta i arrangementer, samlinger eller konkurranser som kommer i konflikt med landslagets planer. 3.4 UTØVERS PLIKT TIL Å MEDVIRKE I SPONSORAVTALER NKF har rett til å inngå de avtaler som anses nødvendige for å danne grunnlag for finansieringen av NKFs virksomhet, herunder å benytte utøveren til å oppfylle de inngåtte avtaler. Utøveren forplikter seg til å medvirke i NKFs avtaler, dog slik at utøveren har rett til å ta forbehold, jf. NIFs lov Utøveren stiller blant annet følgende markedsrettigheter til NKFs rådighet: Utøverens navn Utøverens bilde/levende bilde Utøverens signatur Som del av landslagets markedsaktiviteter plikter utøveren blant annet å delta i: Fotosesjoner Filmsnutter Bedriftsbesøk Markedsføringstiltak i form av eksponering av reklamemateriell på drakter, klær og annet landslagsutstyr Diverse kick off-arrangementer TV-show

8 Mestermøter Radioreklame Internettreklame Skrive reisebrev og skrive i blogger etter avtale med NKF Delta i moteoppvisninger Utøveren forplikter seg til å delta i markedsaktiviteter i inntil åtte dager pr. år (åtte timer pr. måned). Utøveren forplikter seg til å benytte NKFs offisielle landslagsbekledning i forbindelse med all opptreden knyttet til landslagsvirksomheten i henhold til NKFs gjeldende bekledningsinstruks som følger av denne avtalens vedlegg 1. Utøver har ved aktiviteter i regi av NKF ikke rett til å bruke eller la seg avbilde i annet utstyr enn det som NKF stiller til disposisjon, jf. vedlegg 1, uten å ha innhentet NKFs skriftlige forhåndssamtykke. Når utøver ikke opptrer i regi av NKF, står utøver fritt til å disponere eget/klubbens utstyr/ bekledning. NKFs rett til å benytte utøveren er eksklusiv og utøveren plikter å avstå fra å inngå

9 markeds-avtaler i forhold til de markedsrettigheter som NKF innehar. Utøveren kan dog i samråd med NKF forhandle frem egne markedsavtaler i forhold til de rettigheter som NKF innehar og som ikke er i konflikt med de avtaler som NKF har med sine samarbeidspartnere. Utøverens rett til å fremforhandle egne markedsavtaler er nærmere regulert i denne avtalens vedlegg. Det er NKF som i tilfelle skal inngå og stå som part i slike avtaler, og NKF skal ha 15 % av alle enkeltstående sponsoravtaler på over kr ,- (eks. mva) (etter fratrekk av agentens krav på provisjon). Utøveren er innforstått med at det i forbindelse med OL er IOCs regelverk for markedsføring o.a. som til enhver tid er gjeldende. NKFs rettigheter etter denne avtale gjelder for hele verden. 3.5 PRESSEKONFERANSER OG INTERVJUER Utøvere forplikter seg til å delta i de pressekonferanser og intervjuer som NKF bestemmer. Utøveren forplikter seg til å benytte NKFs offisielle landslagsbekledning i forbindelse med all opptreden tilknyttet media, jf. denne avtalens vedlegg MELDEPLIKT Utøveren har plikt til å melde fra til ansvarlig person i NKF når han/hun har gyldig forfall, og ikke kan oppfylle forpliktelser etter denne avtale. Forfall skal meldes så snart utøveren blir klar over at han/hun ikke kan møte. Utøveren skal melde fra til en av følgende kontaktpersoner: Trener Tlf. Kontaktperson 3.7 IKKE SKADE NKFs ANSEELSE Utøver innestår for at han/hun ikke har opptrådt eller vil opptre på en måte som må anses å være i strid med NIFs formål, virksomhet eller kjerneverdier og som er uforenlig med stillingen. Dette innbefatter blant annet doping, kampfiksing og andre handlinger som er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme. Utøver er innforstått med at dette er en viktig forutsetning for kontrakten og at brudd på denne forutsetningen kan medføre heving av kontrakten. Dette innebefatter blant annet ikke legge ut bilder/skrive om seg selv eller andre i uønsket sitasjon på sosiale medier som kan skade NKFs anseelse. Herunder avbildet i forbindelse med alkohol. 3.8 LOJALITET Utøvere forplikter seg til å være lojal ovenfor NKF med ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre mediekanaler. Tlf.

10 10 UTØVERKONTRAKT 4.0 KLUBBENS FORPLIKTELSER Klubben skal følge NKFs markedsreglement, herunder blant annet påse at ingen utøvere benytter landslagsdrakter på regionale eller nasjonale konkurranser, samt innhente NKFs forhåndssamtykke dersom klubbens skal benytte landslagsutøveren i markedsføringstiltak Klubben med trenere forplikter seg til å være lojal ovenfor NKF med ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre mediekanaler Klubben må påse at utøver ikke benytter landslagsutstyr eller bekledning på regionale og nasjonale samlinger. Såfremt ikke sportssjef/landslagstrener beslutter noe annet, skal all representasjon (for landslagsutøverne) være som NKFs landslag bortsett fra under NKFs nasjonale stevner. 5.0 NKFs FORPLIKTELSER 5.1 NKFS SPORTSLIGE FORPLIKTELSER NKF skal gi utøveren et tilbud som ut fra NKFs tilgjengelige ressurser er best egnet til å oppnå de målsettinger som NKF og utøveren i fellesskap har satt. NKF forplikter seg derfor til å: ha kvalifisert landslagstrener ha tilknyttet medisinsk støtteapparat tilrettelegge administrativt for toppidrettsatsing forholde seg til samarbeidsavtalen med Olympiatoppen Endringer i oppsatt terminliste skal varsles innen rimelig tid før konkurransen, og endringer i oppsatte treninger skal varsles så tidlig som mulig (minimum en dag). 5.2 NKFs MARKEDSFORPLIKTELSER NKF skal informere utøveren om de avtaler som NKF inngår hvor NKF vil gjøre bruk av rettigheter etter denne avtale.

11 NKF skal, så langt dette er mulig, utarbeide en plan for markedsarbeidet for utøveren. Pliktig markedsarbeid skal varsles med minimum syv dager. NKF skal, når det pålegges utøveren å ta del i markedsarbeid, ta rimelig hensyn til utøverens hovedarbeidsforhold, skole/studier, trening og konkurranseplan, samt privatliv. 5.3 PRESSEKONFERANSER OG INTERVJUER Pliktige pressekonferanser og intervjuer i regi av NKF skal varsles med minimum 1 dag. 5.4 MØTER OG SEMINARER Pliktige møter i regi av sportssjefen skal varsles med minimum 7 dager. 5.5 NKFs ØKONOMISKE FORPLIKTELSER For utøverens ytelser etter denne avtale er NKF forpliktet til å godtgjøre utøveren som følger av denne avtalens vedlegg 3. Dersom utøveren blir dømt for brudd på NIFs dopingbestemmelser, faller NKFs økonomiske forpliktelser bort.

12 12 UTØVERKONTRAKT 6.0 AVTALEPERIODE Denne avtalen løper fra signering/aksept fra utøver/foresatte og er tidsubegrenset så lenge utøver deltar i forbundets aktiviteter. Hver av partene kan si opp avtalen uten grunn med en oppsigelsestid på 4 uker. Ved avtalens opphør bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale, dog slik at allerede påbegynte markedskampanjer skal avsluttes dersom NKF ønsker det. 7.0 MISLIGHOLD Dersom en av partene unnlater å overholde eller oppfylle noen av sine vesentlige forpliktelser i henhold til denne avtale, eller unnlater å rette opp et mislighold av denne avtale innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel fra den annen part, kan den annen part heve avtalen. Som vesentlig mislighold regnes alltid at utøveren blir dømt for overtredelse av de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale dopingbestemmelser. Ved hevning av denne avtale har den part som hever, krav på å få erstattet sin oppfyllelsesinteresse av avtalen, samt få dekket alle de ekstra omkostninger han/hun får som følge av heving. Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Ved utøverens mislighold har NKF også rett til å holde tilbake godtgjørelsene etter denne avtale eller foreta andre sportslige sanksjoner (herunder f.eks. i forhold til landslagsuttak) som ikke strider mot NKFs eller NIFs lover. Utøverens mislighold skal alltid påtales skriftlig før eventuelle sanksjoner iverksettes.

13 Videre skal utøveren holde NKF skadesløs for ethvert tap NKF påføres som følge av at NKFs samarbeidspartner (sponsor) reiser krav mot NKF med bakgrunn i utøverens mislighold overfor NKF. 8.0 TVISTER Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger. Partene forplikter seg til å møte til forhandlinger på NKFs kontor senest syv dager etter at en av partene skriftlig har bedt om forhandlingsmøte. Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 21 dager etter at en av partene har krevd forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses i NKFs domsorganer. Dersom NKFs domsorganer ikke anser seg kompetente til å behandle tvisten, skal saken avgjøres av de sivile domstoler. Vernetinget avtales da til å være i Oslo. Kontrakten er utferdiget i 3 tre eksemplarer hvorav NKF, utøveren og klubb beholder hver sin. Dato Dato Utøverens navn Generalsekretær Norges Kampsportforbund Foresattes navn Sportssjef Norges Kampsportforbund Klubbleders navn

14 14 UTØVERKONTRAKT VEDLEGG 1 BEKLEDNINGSINSTRUKS 1. GENERELLT Herværende bekledningsinstruks forplikter utøveren til å benytte offisiell landslagsbekledning i alle internasjonale konkurranser i regi av landslaget, på alle landslagssamlinger, ved pressekonferanser, seiersseremonier, premieutdelinger og andre offisielle anledninger i det tidsrom utøveren er del av et representasjonslag i NKF. Landslagsbekledning skal ikke benyttes på nasjonale eller regionale konkurranser. 2. OMFANG Utøver tilhører landslaget fra han/hun reiser hjemmefra til han/hun er hjemme etter endt oppdrag. 2. OFFISIELL LANDSLAGSBEKLEDNING Alle som er uttatt til EM, VM og OL-kvalifisering får utdelt offisiell landslagsbekledning. NO Landslagsbekledningen består av: Konkurranseantrekk Treningsantrekk Overtrekksdrakter Reiseantrekk/fritidsantrekk NKF har utarbeidet regler for reklame på overtrekksdrakter (vedlegg 2). Dersom det kommer retningslinjer for reklame på konkurranseantrekk, treningsantrekk og reiseantrekk/fritidsantrekk skal de vedlegges herværende avtale. Inntil så er vedtatt er det ikke lov å «selge» reklame på konkurranseantrekk, treningsantrekk og reiseantrekk/ fritidsantrekk. For reklame på konkurranseantrekk gjelder de til enhver til gjeldene internasjonale reklameregler.

15 NORGE NKF generalsponsor Utøver med OLT/ NKF stipend NKF leverandørsponsorer Klubb/utøver sponsorer NKF hovedsponsorer NORGE NORGE NORGE VEDLEGG 2 REKLAME PÅ OVERTREKKSDRAKTER 1. GENERELLT Det er reklame på overtrekksdraktene som er regulert her. Internasjonale regler tilsier at det ikke er tillatt med reklame på gi/dobok, hjelmer, vester og annet utstyr og det er derfor ikke tillatt å selge/disponere plass på selve kampantrekket eller på utstyret. Når dette eventuelt blir aktuelt, vil egne regler bli tillempet for dette. Inntil så er vedtatt er det ikke lov å selge reklame på drakter eller utstyr. 2. PÅ OVERDEL (FORSIDE) NKFs logo skal være plassert på alle overtrekksdrakter på høyre side øverste del (bryst). Merket/logoen skal fortrinnsvis være på 8 x 8 cm. På venstre side øverste del (bryst) skal det norske flagget plasseres (i flukt med men litt mindre enn kampsport logo). Utøvere som mottar OLT/NKF«stipend» kan på overtrekksdraktens venstre skulder/arm disponere plass til sponsor. Merket skal fortrinnsvis være 8 x 8 cm. NKF disponerer plass for egen sponsor (fortrinnsvis generalsponsor) på overtrekksdraktens høyre skulder/arm. Merket skal fortrinnsvis være 8 x 8 cm. Under NKFs logo kan (general)sponsor også ha et mindre merke etter nærmere avtale. På nedre del av jakken (begge sider) kan NKFs (hoved)sponsorer plasseres. Logoene skal begrenses til maks 8 x 6 cm. 3. PÅ BUKSE På høyre ben kan NKFs hovedleverandører plasseres. Logoene skal begrenses til maks. 8 x 6 cm På venstre ben kan utøver eller dennes klubb (dersom klubben bidrar med støtte til utøver) disponere for egne sponsorer. Logoene skal begrenses til maks. 8 x 6 cm. Ovennevnte er veiledende og kan avvikes etter nærmere avtale.

16 16 UTØVERKONTRAKT VEDLEGG 3 NKFs ØKONOMISKE FORPLIKTELSER 1. BONUS I forhandlinger om markedsavtaler skal NKF tildele utøveren resultatbonus. NKF skal avtale kompensasjon/timebetalt for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 2. REISEGODTGJØRELSE Reise- og oppholdsutgifter ved treningssamlinger i NKFs regi og ved konkurranser hvor utøver deltar etter avtale med NKF, dekkes av NKF i henhold til gjeldende satser og praksis minus eventuelle egenandeler. NKF skal bekoste utøverens nødvendige reise og eventuelle opphold i forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgaver pålagt av NKF minus eventuelle egenandeler. 3. STIPENDER Utøveren kan bli tildelt stipend eller forbundsstipend for sesongen. Eget brev om tildeling utsendes ved årets begynnelse når budsjett er vedtatt. Stipend forvaltes gjennom NKF. Stipendet er ment som et bidrag til kost- og oppholdsutgifter, reiser, egenandeler, treningsog konkurranseutstyr, utgifter til medisinsk behandling og andre eventuelle utgifter i tilknytning til daglig treningsvirksomhet som ikke inngår eller dekkes av NKFs opplegg. NKF vil bidra til at utøveren kan dra nytte av stipendmidler og lignende som forvaltes av NIF eller organer utenfor NKF. Dersom utøveren oppnår støtte fra slike kilder, blir dette formidlet via NKF. Utøveren får en detaljert oversikt over sine stipendmidler hver 2. måned av NKF. Utøveren skal få beskjed i god tid (minst 7 dager før) og godkjenne før NKF belaster stipendet. NKF innberetter utbetaling av eventuelle trekkfrie stipender til ligningsmyndighetene. Det er utøvers plikt på eventuell anmodning fra ligningsmyndighetene å dokumentere utgifter til for eksempel kost og losji, reiser, trenings- og konkurranseutstyr, utgifter til medisinsk behandling og andre eventuelle utgifter i tilknytning til daglig treningsvirksomhet som ikke inngår eller dekkes av NKFs opplegg. Alle utbetalinger er inklusive eventuell merverdiavgift. Hvis utøver slutter stoppes stipendet, og hvis utøver bryter kontrakten skal stipendet tilbakebetales i sin helhet. 4. ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER NKF plikter å yte utøveren akutt gratis legehjelp / annen nødvendig og hensiktsmessig behandling ved skader pådratt under deltakelse i stevner og treninger i regi av NKF. Utøveren skal i så fall benytte den lege som NKF utpeker i denne forbindelse.

17 Utøveren har alltid rett til å søke egen lege for egen regning. Utøveren dekker selv kamp- og medlems-/forsikringslisens fra NKF. I forbindelse med representasjon har utøveren ulykkesforsikring igjennom Sportcover. Forsikringen dekker behandlingsutgifter p.t. inntil kr ,- og ulykke ved invaliditet inntil kr ,-. Dekningen kan utvides ved å kjøpe tilleggsforsikring via Personlig Profil i NKFs medlemsverktøy. Reiseforsikringen er gjennom Gouda. Forsikringen gjelder representasjonsreiser av kort varighet og reisegods er p.t. begrenset til kr ,. Forsikring ut over dette må dekkes av utøveren. Egenandeler ved forsikringssaker som oppstår når utøver deltar i arrangement i NKFs regi vil bli dekket av NKF. Utøveren må selv sørge for å fylle ut skademeldinger o.a. og sende dette til forsikringsselskapet. Når innsjekket bagasje har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil kr ,- pr. person for innkjøp av klær og toalettsaker i den tiden bagasjen er savnet. Dette gjelder kun tjenestereise. Erstatning utbetales ikke ved forsinket hjemreise. Utøver må selv fylle ut og sende inn søknad til forsikringen. 5. EGENANDELER Forbundet kan kreve egenandeler av utøver/foresatte til dekning av ulike kostnader i forbindelse med deltagelse på representasjonslaget. I løpet av året kan dette dreie seg om alt fra kr kroner alt etter hvilket nivå utøveren er på. Forbundet vil opprette en AvtaleGiro-ordning og alle på representasjonslaget må innbetale et fast beløp pr. måned på konto til dekning av egenandeler. Alle egendeler sendes til den enkelte utøver som er ansvarlig for at egenandelen blir innbetalt til avtalt tid. Hvis en utøver har utestående fordringer kan vedkommende bli nektet deltagelse på samlinger eller i konkurranser. Ovennevnte er veiledende og kan avvikes etter nærmere avtale.

18 18 UTØVERKONTRAKT VEDLEGG 4 INTERNASJONAL TOPPIDRETTS- REPRESENTASJON ORGANISERING Forbundstrener tar ut støtteapparat og utøvere til samlinger og konkurranser i samråd med sportssjefen, mens sportssjefen tar ut lagleder. Eventuelle forhåndsuttak trekkes selvfølgelig tilbake dersom uttatt utøver blir skadet, syk eller av annen grunn ikke får forberedt seg optimalt. Ved uttak kan det bli en egen uttakskontrakt som gjelder den enkelte samling eller konkurranse. På alle EM, VM, world cup og OL-kvalifiseringer skal det være en lagleder. Lagleder er leder for laget og alle aktiviteter, samt sørger for at medierutinene og spillereglene for laget blir fulgt. Med laget menes: coacher, støtteapparat og utøvere. Trener/coach er ansvarlig for trening, forberedelser og coaching av utøverne under oppholdet. Støtteapparatet skal utføre avtalt arbeid. Utøvere skal trene og konkurrere som avtalt. REISE Laget reiser samlet til og fra mesterskapet og skal virkelig utgjøre et lag. Forbundet skal gjøre sitt ytterste for at laget kan ha en felles uniformering (offisielle mesterskap som OL, VM og EM prioriteres). På alle reiser skal det utarbeides et tidsprogram med fokus på trening, konkurranse og felles aktiviteter, hvor det legges vekt på at alle møter til avtalt tid. Forbundet bestiller og akkrediterer kun utøvere og støtteapparat. Det er et sterkt ønske at foresatte og supportere bor på et annet hotell enn det hotellet som laget bor på.

19 SPILLEREGLER Trenere, ledere og utøvere skal være gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol, røyk eller snus i samvær med dem. Alle personlige samtaler mellom ledelsen og utøvere av motsatt kjønn skal foregå på offentlige steder. Helseteamet er unntatt fra denne regel. Alle skal følge NIF sine retningslinjer mot seksuell trakassering (vedtatt av idrettsstyret ). Utøver er selv ansvarlig for å ha vekten under kontroll. Hvis man ikke klarer vekten må vedkommende dekke alle reisekostnader selv. Hvis en utøver stiller syk/skadet på representasjonsreiser/konkurranser eller samlinger i regi av forbundet og utøveren ikke har trent eller kan trene det som trener har bestemt, må vedkommende dekke alle reisekostnader selv. (Forøvrig kan man via forbundets reiseforsikring få dekket andel av kostnader som påføres som følge av sykdom/skade som fører til at man ikke kan stille opp på avtalt aktivitet.) Alle gjester som skal delta på samlinger eller reiser i regi av landslaget, må i god tid godkjennes av sportssjef. Vi skal ha fokus på egne prestasjoner og ha en positiv innstilling til andre utøvere, coacher, ledere og dommere. Vi skal følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité sine bestemmelser om barneidrett når det gjelder deltagelse i utlandet. Vi skal være kjent med NKFs ståsted og følge de etiske retningslinjer for NKF. Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Flere av våre utøvere står ovenfor vanskelige spørsmål knyttet opp til videre utdanning. Hva skal jeg studere? Hva vil jeg jobbe med? En av samarbeidspartnere til NKF er Smart Karriere og de kan hjelpe til med å finne svar på disse spørsmålene. Smart Karriere har 40 karrieresentre og 200 konsulenter/coacher som er spesialister til å bistå enkelt personer i disse viktige spørsmål. Smart Karriere skreddersyr program for enkelt mennesker. Noen av de viktigste valg vi gjør er: Hvilken utdanningsretning skal jeg velge? Hvilke yrke/jobb skal jeg satse på og hva er viktig for at jeg skal trives i den jobben jeg har eller ønsker. Å bruke Smart Karriere er en meget smart investering i din egen fremdrift og trivsel i hverdagen. Trivsel gir resultater både i jobb og toppidrett. TA KONTAKT OM ET UFORPLIKTENDE MØTE. SEND KODEORD SMART TIL Smart Karriere

20 Norges Kampsportforbund, 0840 Oslo Telefon 9820 KAMP (5267)

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver

Detaljer

AVTALE FOR UTØVERE UTTATT PÅ NORGES SKIFORBUNDS LANDSLAG. Denne avtale inngås mellom Norges Skiforbund, heretter benevnt NSF, og

AVTALE FOR UTØVERE UTTATT PÅ NORGES SKIFORBUNDS LANDSLAG. Denne avtale inngås mellom Norges Skiforbund, heretter benevnt NSF, og AVTALE FOR UTØVERE UTTATT PÅ NORGES SKIFORBUNDS LANDSLAG 1. PARTER Denne avtale inngås mellom Norges Skiforbund, heretter benevnt NSF, og Utøvers navn, heretter benevnt Utøver, som er uttatt på NSFs landslag

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:... ARBEIDSAVTALE om midlertidig tilsetting av trener for perioden / 20. til / 20. Avtalepartene Trener (arbeidstaker) Navn:. Person nr:... Adresse:. Klubb/forbund (arbeidsgiver) Navn:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

Detaljer

AVTALE for amatørspillere

AVTALE for amatørspillere Avtalen må ikke endres, den må benyttes slik den foreligger her. Fyll ut avtalen med penn. Ikke benytt PC ved utfylling av avtalen. Det vanskeliggjør arbeidet med å kontrollere at riktig versjon er benyttet.

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 1 Virkeområde, formål og omfang Disse bestemmelser gjelder for NRYF (administrasjonen og forbundsstyret m/alle underliggende

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse)

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) Midlertidig tilsetting av trener NB. Det er kun klubb/organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund som kan stå som arbeidsgiver for trener og som kan

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som vedrører reklame og annen profilering (se egen profileringsmanual), herunder blant annet:

Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som vedrører reklame og annen profilering (se egen profileringsmanual), herunder blant annet: NORGES MOTORSPORTFORBUNDS (NMF) MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundstinget 2005, endret av Forbundsstyret 6. nov 2015 etter endringer vedtatt av Idrettstinget i 2011 og 2015 i NIFs lov

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Sportsplan Distanse 2014

Sportsplan Distanse 2014 Sportsplan Distanse 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2014... 3 2015... 3 Kommunikasjon... 3 Normer for elite og satsningsgruppe... 4 Krav til Elite og Satsningsgruppe... 4

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER

NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER 1 Virkeområde, omfang og formål Disse bestemmelsene ( Reklamebestemmelsene ) gjelder for Norges Skiskytterforbund (NSSF) og NSSFs organisasjonsledd (klubber/lag

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Avtale om engasjement som instruktør

Avtale om engasjement som instruktør Avtale om engasjement som instruktør Avtaleparter Instruktør Navn: Adresse: E-post adresse: Telefon: Kontonummer for utbetalinger: Idrettslag Navn: Adresse: E-post adresse: Internettadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt):

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): FORSLAG FRA STYRET Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem

Detaljer

SPORTSPLAN FOR FELTRITT SENIOR/UNGE RYTTERE/JUNIOR/PONNI

SPORTSPLAN FOR FELTRITT SENIOR/UNGE RYTTERE/JUNIOR/PONNI SENIOR/UNGE RYTTERE/JUNIOR/PONNI Innledning... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Kommunikasjon... 4 Landslag og representasjonsgrupper... 4 Uttakskriterier

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10

Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10 Individuelle sponsoravtaler - og myten om de rike toppidrettsutøverne Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10 Disposisjon Utøvernes hverdag og økonomi Viktigste

Detaljer

Sportsplan sprang unge ryttere 2015

Sportsplan sprang unge ryttere 2015 SPORTSPLAN SPRANG UNGE RYTTERE 2015 Innholdsfortegnelse SPORTSPLAN SPRANG unge ryttere 2015... 1 Formål... 3 Normer for landslagene... 3 Ryttere i utlandet... 3 Sportslig vurdering... 4 Uttak internasjonale

Detaljer

KONTRAKT (arbeidsavtale) OM TILSETTING FOR PROFESJONELLE HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

KONTRAKT (arbeidsavtale) OM TILSETTING FOR PROFESJONELLE HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB KONTRAKT (arbeidsavtale) OM TILSETTING FOR PROFESJONELLE HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN FRA OG MED TIL

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget

Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget Etter flere års innsats har vår landslagsleder bestemt seg for å trekke seg. Vi søker derfor etter ny Landslagsleder (LLL) for det norske Agilitylandslaget

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og.( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN NSF innehar alle rettigheter til alle renn på NSFs terminliste jf NSFs Fellesreglement pkt 201. NSF v/ skistyret -

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER NORGES KAMPSPORT FORBUND Norges Kampsportforbund er det offisielle og samlende organet for kampsport i Norge. Medlemskap i NKF gir mange fordeler både for klubber og

Detaljer

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 KRAV TIL AUTORIASJON FOR DEN ENKELTE DOMMER... 3 3.0 REGLER FOR DOMMERE... 3 3.1 Inhabilitet...

Detaljer

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker Norges Skiskytterforbund Beredskapsplan i dopingsaker Innledning Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no Antidoping Norge 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo Avd. for toppidrett

Detaljer

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3

KONTRAKTSFORSLAG. Eigendomsmeklartenester for Kvam bustad og tomteselskap AS. Del 3 KONTRAKTSFORSLAG Eigendomsmeklartenester for Del 3 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV EIGENDOMSMELKARTENESTER mellom (heretter referert til som KBTS) (heretter referert til som Leverandør) For KBTS (Dato, signatur,

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer