utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere"

Transkript

1 utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

2

3 Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver ) Født og (Klubb) er det dags dato inngått følgende gjensidig forpliktende utøverkontrakt Sted / dato for Norges Kampsportforbund Utøverens signatur Navn på foresatte hvis utøver er under 18 år Foresattes underskrift Klubbens leder/underskrift

4

5 1.0 formål Norges Kampsportforbunds (NKF) formål er å fremme kampsporten i Norge, og representere idretten internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer idrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Denne avtalen danner grunnlaget for finansiering av toppidretten og dermed slik at NKF kan tilrettelegge best mulige sportslige vilkår for utøveren. Avtalen regulerer i hvilken utstrekning og på hvilken måte NKF har rett til å benytte utøveren i landslagsvirksomheten og i markedsaktiviteter, samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene. 2.0 ANDRE BESTEMMELSER I tillegg til denne avtalen er utøveren og NKF underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid gjeldende bestemmelser: Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) De internasjonale særforbund som NKF står tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Norges Kampsportforbund (NKF) Antidoping Norge Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse reglene. Denne avtalen omfattes ikke av arbeidsmiljølovens bestemmelser og statuerer således ikke et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom partene.

6 3.0 UTØVERENS FORPLIKTELSER 3.1 Utøverens sportslige forpliktelser Utøveren forplikter seg til å delta på NKF landslagsvirksomhet, herunder: Følge landslagsledelsens/treners trenings- og konkurranseopplegg, herunder delta på alle samlinger, treninger, møter og seminarer Følge NKFs reiseopplegg i forbindelse med kamper og trening i.h.t. vedlegg 4 Delta på nasjonale stevner etter avtale med sportssjef/landslagstrener Utøver må selv søke Antidoping Norge om spesielle fritak Utøver må selv søke forsikringsselskapet ved eventuelle forsikringssaker Må prioritere landslagsaktivitet fremfor klubbaktivitet Såfremt ikke sportssjef/landslagstrener beslutter noe annet, skal all representasjon (for landslagsutøverne) være som NKFs landslag bortsett fra under NKFs nasjonale stevner. Som del av landslagets treningsopplegg som utøver plikter å følge, presiseres: Fysisk trening Teknisk trening Taktisk trening Mental trening Skrive treningsdagbok og rapportere inn etter avtale med landslagstrener Følge avtalt utviklingsplan Delta på avtalte tester Delta på avtalte samlinger og konkurranser i regi av landslaget

7 I tillegg plikter utøver blant annet å: Medbringe komplett beskyttelsesutstyr Medbringe reiseplan og treningsdagbok samt andre nødvendige dokumenter Være lojal overfor lagets til enhver tid gjeldende spilleregler i.h.t. vedlegg 4 Omgående rette opp sine personopplysninger i personlig profil i klubben og forbundets medlemssystem hvis det er endringer, samt legge inn bilde som kan brukes til akkreditering. (adresse, telefon, e-post, passnummer og graderingsnummer) Hvis landslagstrener eller sportssjef sender en forespørsel må vedkommende raskest praktisk mulig gi en tilbakemelding. Betale eventuelle egenandeler ved forfall 3.2 Uttak Denne avtale gir ikke utøveren automatisk rett til å bli uttatt i landslagstroppen for det enkelte arrangement eller treningssamling mv. Uttak til de enkelte arrangementer foretas av NKF v/landslagstrener i samarbeid med sportssjef. Ved uttak kan det bli en egen uttaks-kontrakt som gjelder den enkelte samling eller konkurranse i.h.t. vedlegg 4. Hvis en utøver har utestående fordringer kan vedkommende bli nektet deltagelse på samlinger og konkurranser. 3.3 Deltagelse utenfor landslaget Utøveren skal ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra NKF delta i arrangementer, samlinger eller konkurranser som kommer i konflikt med landslagets planer. 3.4 Utøvers plikt til å medvirke i sponsoravtaler NKF har rett til å inngå de avtaler som anses nødvendige for å danne grunnlag for finansieringen av NKFs virksomhet, herunder å benytte utøveren til å oppfylle de inngåtte avtaler. Utøveren forplikter seg til å medvirke i NKFs avtaler, dog slik at utøveren har rett til å ta forbehold, jf. NIFs lov Utøveren stiller blant annet følgende markedsrettigheter til NKFs rådighet: Utøverens navn Utøverens bilde/levende bilde Utøverens signatur Som del av landslagets markedsaktiviteter plikter utøveren blant annet å delta i: Fotosesjoner Filmsnutter Bedriftsbesøk Markedsføringstiltak i form av eksponering av reklamemateriell på drakter, klær og annet landslagsutstyr Diverse kick off-arrangementer TV-show Mestermøter Radioreklame

8 Internettreklame Skrive reisebrev og skrive i blogger etter avtale med NKF Delta i moteoppvisninger Utøveren forplikter seg til å delta i markedsaktiviteter i inntil åtte dager pr. år (åtte timer pr. måned). Utøveren forplikter seg til å benytte NKFs offisielle landslagsbekledning i forbindelse med all opptreden knyttet til landslagsvirksomheten i henhold til NKFs gjeldende bekledningsinstruks som følger av denne avtalens vedlegg 1. Utøver har ved aktiviteter i regi av NKF ikke rett til å bruke eller la seg avbilde i annet utstyr enn det som NKF stiller til disposisjon, jf. vedlegg 1, uten å ha innhentet NKFs skriftlige forhåndssamtykke. Når utøver ikke opptrer i regi av NKF, står utøver fritt til å disponere eget/klubbens utstyr/ bekledning. NKFs rett til å benytte utøveren er eksklusiv og utøveren plikter å avstå fra å inngå markedsavtaler i forhold til de markedsrettigheter som NKF innehar. Utøveren kan dog i samråd med NKF forhandle frem egne markedsavtaler i forhold til de rettigheter som NKF innehar og som ikke er i konflikt med de avtaler som NKF har med sine samarbeidspartnere. Utøverens rett til å fremforhandle egne markedsavtaler er nærmere regulert i denne avtalens vedlegg. Det er NKF

9 som i tilfelle skal inngå og stå som part i slike avtaler, og NKF skal ha 15 % av alle enkeltstående sponsoravtaler på over kr ,- (eks. mva) (etter fratrekk av agentens krav på provisjon). Utøveren er innforstått med at det i forbindelse med OL er IOCs regelverk for markedsføring o.a. som til enhver tid er gjeldende. NKFs rettigheter etter denne avtale gjelder for hele verden. 3.5 Pressekonferanser og intervjuer Utøvere forplikter seg til å delta i de pressekonferanser og intervjuer som NKF bestemmer. Utøveren forplikter seg til å benytte NKFs offisielle landslagsbekledning i forbindelse med all opptreden tilknyttet media, jf. denne avtalens vedlegg Meldeplikt Utøveren har plikt til å melde fra til ansvarlig person i NKF når han/hun har gyldig forfall, og ikke kan oppfylle forpliktelser etter denne avtale. Forfall skal meldes så snart utøveren blir klar over at han/hun ikke kan møte. Utøveren skal melde fra til en av følgende kontaktpersoner: Trener Tlf. Kontaktperson 3.7 Ikke skade NKFs anseelse Utøver innestår for at han/hun ikke har opptrådt eller vil opptre på en måte som må anses å være i strid med NIFs formål, virksomhet eller kjerneverdier og som er uforenlig med stillingen. Dette innbefatter blant annet doping, kampfiksing og andre handlinger som er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme. Utøver er innforstått med at dette er en viktig forutsetning for kontrakten og at brudd på denne forutsetningen kan medføre heving av kontrakten. Dette innebefatter blant annet ikke legge ut bilder/skrive om seg selv eller andre i uønsket sitasjon på sosiale medier som kan skade NKFs anseelse. Herunder avbildet i forbindelse med alkohol. 3.8 Årsplan Innen 1. oktober må utøveren i samarbeid med klubbtrener, klubb og eventuelle foresatte levere inn sin årsplan til forbundet. Årsplanen skal innholde planlagte aktiviteter, treningsomfang samt budsjett og egeninnsats. 3.9 Lojalitet Utøvere forplikter seg til å være lojal ovenfor NKF med ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre mediekanaler. Tlf.

10 10 utøverkontrakt 4.0 FORESATTES FORPLIKTELSER (for de under 18 år) Utøverens foresatte er medansvarlig for at utøveren etterlever sine forpliktelser etter denne avtalen. Det er en betingelse for deltagelse på representasjonslaget at utøverens foresatte: Innbetaler eventuelle egenandeler ved forfall Utviser engasjement, men avpasser dette til naturlig støtte Er lojal og utviser respekt i forhold til de vedtak, pålegg og instruksjoner som fattes av forbundets trenere, ansatte eller andre personer som er tilknyttet forbundet Utviser respekt mot de øvrige utøvere og foresatte på representasjonslaget Utviser god sportsånd Foresatte forplikter seg til å være lojal ovenfor NKF med ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre mediekanaler 5.0 KLUBBENS FORPLIKTELSER Klubber som har utøvere på laget må i samarbeid med landslagstreneren delta aktivt i utviklingen av utøveren. Klubb, utøver, foresatte og landslagstrener skal sammen utarbeide en utviklingsplan basert på idrettens utviklingstrapp som klubb og utøver er forpliktet til å etterleve mens utøveren er på representasjonslaget. Innen 1. oktober må utøveren i samarbeid med klubbtrener, klubb og eventuelle fore satte levere inn sin årsplan til forbundet. Årsplanen skal innholde planlagte aktiviteter, treningsomfang samt budsjett og egeninnsats For å få en best mulig samhandling og utvikling bør klubben ha kvalifisert trenerkompetanse i den aktuelle idretten. Hvis klubben ikke har kvalifiserte trenere* bør de utdanne kvalifiserte trenere. Klubben må delta på det halvårige trenermøtet som arrangeres for de klubber som har utøvere på representasjonslaget. Klubben skal følge NKFs markedsreglement, herunder blant annet påse at ingen utøvere benytter landslagsdrakter på regionale eller nasjonale konkurranser, samt innhente NKFs forhåndssamtykke dersom klubbens skal benytte landslagsutøveren i markedsføringstiltak Klubben med trenere forplikter seg til å være lojal ovenfor NKF med ledere og støtteapparat i alle sportslige sammenhenger. Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via sosiale medier eller andre mediekanaler Klubben må påse at utøver ikke benytter landslagsutstyr eller bekledning på regionale og nasjonale samlinger. Såfremt ikke sportssjef/landslagstrener beslutter noe annet, skal all representasjon (for landslagsutøverne) være som NKFs landslag bortsett fra under NKFs nasjonale stevner. * Med kvalifiserte trenere mener vi trenere som har gjennomgått forbundets trenerutdanning eller tilsvarende.

11 6.0 NKFs FORPLIKTELSER 6.1 NKFs sportslige forpliktelser NKF skal gi utøveren et tilbud som ut fra NKFs tilgjengelige ressurser er best egnet til å oppnå de målsettinger som NKF og utøveren i fellesskap har satt. NKF forplikter seg derfor til å: ha kvalifisert landslagstrener ha tilknyttet medisinsk støtteapparat tilrettelegge administrativt for toppidrettsatsing forholde seg til samarbeidsavtalen med Olympiatoppen gjøre sitt ytterste for å arrangere landslagssamlinger utenom ordinær arbeidstid utarbeide terminliste for konkurranser Endringer i oppsatt terminliste skal varsles innen rimelig tid før konkurransen, og endringer i oppsatte treninger skal varsles så tidlig som mulig (minimum en dag). 6.2 NKFs markedsforpliktelser NKF skal informere utøveren om de avtaler som NKF inngår hvor NKF vil gjøre bruk av rettigheter etter denne avtale. NKF skal, så langt dette er mulig, utarbeide en plan for markedsarbeidet for utøveren. Pliktig

12 12 utøverkontrakt markedsarbeid skal varsles med minimum syv dager. NKF skal, når det pålegges utøveren å ta del i markedsarbeid, ta rimelig hensyn til utøverens hovedarbeidsforhold, skole/studier, trening og konkurranseplan, samt privatliv. 6.3 Pressekonferanser og intervjuer Pliktige pressekonferanser og intervjuer i regi av NKF skal varsles med minimum 1 dag. 6.4 Møter og seminarer Pliktige møter i regi av sportssjefen skal varsles med minimum 7 dager. 6.5 NKFs økonomiske forpliktelser For utøverens ytelser etter denne avtale er NKF forpliktet til å godtgjøre utøveren som følger av denne avtalens vedlegg 3. Dersom utøveren blir dømt for brudd på NIFs dopingbestemmelser, faller NKFs økonomiske forpliktelser bort. 7.0 AVTALEPERIODE Denne avtalen løper fra signering/aksept fra utøver/foresatte og er tidsubegrenset så lenge utøver deltar i forbundets aktiviteter. Hver av partene kan si opp avtalen uten grunn med en oppsigelsestid på 4 uker. Ved avtalens opphør bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale, dog slik at allerede påbegynte markedskampanjer skal avsluttes dersom NKF ønsker det. 8.0 MISLIGHOLD Dersom en av partene unnlater å overholde eller oppfylle noen av sine vesentlige forpliktelser i henhold til denne avtale, eller unnlater å rette opp et mislighold av denne avtale innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel fra den annen part, kan den annen part heve avtalen. Som vesentlig mislighold regnes alltid at utøveren blir dømt for overtredelse av de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale dopingbestemmelser. Ved hevning av denne avtale har den part som hever, krav på å få erstattet sin oppfyllelsesinteresse av avtalen, samt få dekket alle de ekstra omkostninger han/hun får som følge av heving. Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre

13 misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Ved utøverens mislighold har NKF også rett til å holde tilbake godtgjørelsene etter denne avtale eller foreta andre sportslige sanksjoner (herunder f.eks. i forhold til landslagsuttak) som ikke strider mot NKFs eller NIFs lover. Utøverens mislighold skal alltid påtales skriftlig før eventuelle sanksjoner iverksettes. Videre skal utøveren holde NKF skadesløs for ethvert tap NKF påføres som følge av at NKFs sam-arbeidspartner (sponsor) reiser krav mot NKF med bakgrunn i utøverens mislighold overfor NKF. 9.0 TVISTER Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger. Partene forplikter seg til å møte til forhandlinger på NKFs kontor senest syv dager etter at en av partene skriftlig har bedt om forhandlingsmøte. Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 21 dager etter at en av partene har krevd forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses i NKFs domsorganer. Dersom NKFs domsorganer ikke anser seg kompetente til å behandle tvisten, skal saken avgjøres av de sivile domstoler. Vernetinget avtales da til å være i Oslo. Kontrakten er utferdiget i 3 tre eksemplarer hvorav NKF, utøveren og klubb beholder hver sin. Dato Dato Utøverens navn Generalsekretær Norges Kampsportforbund Foresattes navn Sportssjef Norges Kampsportforbund Klubbleders navn

14 14 utøverkontrakt VEDLEGG 1 BEKLEDNINGSINSTRUKS 1. generellt Herværende bekledningsinstruks forplikter utøveren til å benytte offisiell landslagsbekledning i alle internasjonale konkurranser i regi av landslaget, på alle landslagssamlinger, ved pressekonferanser, seiersseremonier, premieutdelinger og andre offisielle anledninger i det tidsrom utøveren er del av et representasjonslag i NKF. Landslagsbekledning skal ikke benyttes på nasjonale eller regionale konkurranser. 2. Omfang Utøver tilhører landslaget fra han/hun reiser hjemmefra til han/hun er hjemme etter endt oppdrag. 2. Offisiell landslagsbekledning Alle som er uttatt til EM, VM og OL-kvalifisering får utdelt offisiell landslagsbekledning. Landslagsbekledningen består av: Konkurranseantrekk Treningsantrekk Overtrekksdrakter Reiseantrekk/fritidsantrekk NKF har utarbeidet regler for reklame på overtrekksdrakter (vedlegg 2). Dersom det kommer retningslinjer for reklame på konkurranseantrekk, treningsantrekk og reiseantrekk/fritidsantrekk skal de vedlegges herværende avtale. Inntil så er vedtatt er det ikke lov å «selge» reklame på konkurranseantrekk, treningsantrekk og reiseantrekk/ fritidsantrekk. For reklame på konkurranseantrekk gjelder de til enhver til gjeldene internasjonale reklameregler.

15 NKF generalsponsor Utøver med OLT/ NKF stipend NKF leverandørsponsorer Klubb/utøver sponsorer NKF hovedsponsorer NORGE NORGE ORGE VEDLEGG 2 REKLAME PÅ OVERTREKKSDRAKTER 1. generellt Det er reklame på overtrekksdraktene som er regulert her. Internasjonale regler tilsier at det ikke er tillatt med reklame på gi/dobok, hjelmer, vester og annet utstyr og det er derfor ikke tillatt å selge/disponere plass på selve kampantrekket eller på utstyret. Når dette eventuelt blir aktuelt, vil egne regler bli tillempet for dette. Inntil så er vedtatt er det ikke lov å selge reklame på drakter eller utstyr. 2. På overdel (forside) NKFs logo skal være plassert på alle overtrekksdrakter på høyre side øverste del (bryst). Merket/logoen skal fortrinnsvis være på 8 x 8 cm. På venstre side øverste del (bryst) skal det norske flagget plasseres (i flukt med men litt mindre enn kampsport logo). Utøvere som mottar OLT/NKF«stipend» kan på overtrekksdraktens venstre skulder/arm disponere plass til sponsor. Merket skal fortrinnsvis være 8 x 8 cm. NKF disponerer plass for egen sponsor (fortrinnsvis generalsponsor) på overtrekksdraktens høyre skulder/arm. Merket skal fortrinnsvis være 8 x 8 cm. Under NKFs logo kan (general)sponsor også ha et mindre merke etter nærmere avtale. På nedre del av jakken (begge sider) kan NKFs (hoved)sponsorer plasseres. Logoene skal begrenses til maks 8 x 6 cm. 3. På bukse På høyre ben kan NKFs hovedleverandører plasseres. Logoene skal begrenses til maks. 8 x 6 cm På venstre ben kan utøver eller dennes klubb (dersom klubben bidrar med støtte til utøver) disponere for egne sponsorer. Logoene skal begrenses til maks. 8 x 6 cm. Ovennevnte er veiledende og kan avvikes etter nærmere avtale.

16 16 utøverkontrakt VEDLEGG 3 NKFs ØKONOMISKE FORPLIKTELSER 1. Bonus I forhandlinger om markedsavtaler skal NKF tildele utøveren resultatbonus. NKF skal avtale kompensasjon/timebetalt for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. 2. Reisegodtgjørelse Reise- og oppholdsutgifter ved treningssamlinger i NKFs regi og ved konkurranser hvor utøver deltar etter avtale med NKF, dekkes av NKF i henhold til gjeldende satser og praksis minus eventuelle egenandeler. NKF skal bekoste utøverens nødvendige reise og eventuelle opphold i forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgaver pålagt av NKF minus eventuelle egenandeler. 3. Stipender Utøveren kan bli tildelt stipend eller forbundsstipend for sesongen. Eget brev om tildeling utsendes ved årets begynnelse når budsjett er vedtatt. Stipend forvaltes gjennom NKF. Stipendet er ment som et bidrag til kost- og oppholdsutgifter, reiser, egenandeler, treningsog konkurranseutstyr, utgifter til medisinsk behandling og andre eventuelle utgifter i tilknytning til daglig treningsvirksomhet som ikke inngår eller dekkes av NKFs opplegg. NKF vil bidra til at utøveren kan dra nytte av stipendmidler og lignende som forvaltes av NIF eller organer utenfor NKF. Dersom utøveren oppnår støtte fra slike kilder, blir dette formidlet via NKF. Utøveren får en detaljert oversikt over sine stipendmidler hver 2. måned av NKF. Utøveren skal få beskjed i god tid (minst 7 dager før) og godkjenne før NKF belaster stipendet. NKF innberetter utbetaling av eventuelle trekkfrie stipender til ligningsmyndighetene. Det er utøvers plikt på eventuell anmodning fra ligningsmyndighetene å dokumentere utgifter til for eksempel kost og losji, reiser, trenings- og konkurranseutstyr, utgifter til medisinsk behandling og andre eventuelle utgifter i tilknytning til daglig treningsvirksomhet som ikke inngår eller dekkes av NKFs opplegg. Alle utbetalinger er inklusive eventuell merverdiavgift. Hvis utøver slutter stoppes stipendet, og hvis utøver bryter kontrakten skal stipendet tilbakebetales i sin helhet. 4. Andre økonomiske bestemmelser NKF plikter å yte utøveren akutt gratis legehjelp / annen nødvendig og hensiktsmessig behandling ved skader pådratt under deltakelse i stevner og treninger i regi av NKF. Utøveren skal i så fall benytte den lege som NKF utpeker i denne forbindelse.

17 Utøveren har alltid rett til å søke egen lege for egen regning. Utøveren dekker selv kamp- og medlems-/forsikringslisens fra NKF. I forbindelse med representasjon har utøveren ulykkesforsikring igjennom Sportcover. Forsikringen dekker behandlingsutgifter p.t. inntil kr ,- og ulykke ved invaliditet inntil kr ,-. Dekningen kan utvides ved å kjøpe tilleggsforsikring via Personlig Profil i NKFs medlemsverktøy. Reiseforsikringen er gjennom Gouda. Forsikringen gjelder representasjonsreiser av kort varighet og reisegods er p.t. begrenset til kr ,. Forsikring ut over dette må dekkes av utøveren. Egenandeler ved forsikringssaker som oppstår når utøver deltar i arrangement i NKFs regi vil bli dekket av NKF. Utøveren må selv sørge for å fylle ut skademeldinger o.a. og sende dette til forsikringsselskapet. Når innsjekket bagasje har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil kr ,- pr. person for innkjøp av klær og toalettsaker i den tiden bagasjen er savnet. Dette gjelder kun tjenestereise. Erstatning utbetales ikke ved forsinket hjemreise. Utøver må selv fylle ut og sende inn søknad til forsikringen. 5. Egenandeler Forbundet kan kreve egenandeler av utøver/foresatte til dekning av ulike kostnader i forbindelse med deltagelse på representasjonslaget. I løpet av året kan dette dreie seg om alt fra kr kroner alt etter hvilket nivå utøveren er på. Forbundet vil opprette en AvtaleGiro-ordning og alle på representasjonslaget må innbetale et fast beløp pr. måned på konto til dekning av egenandeler. Alle egendeler sendes til den enkelte utøver som er ansvarlig for at egenandelen blir innbetalt til avtalt tid. Hvis en utøver har utestående fordringer kan vedkommende bli nektet deltagelse på samlinger eller i konkurranser. Ovennevnte er veiledende og kan avvikes etter nærmere avtale.

18 18 utøverkontrakt VEDLEGG 4 INTERNASJONAL TOPPIDRETTS- REPRESENTASJON Organisering Forbundstrener tar ut støtteapparat og utøvere til samlinger og konkurranser i samråd med sportssjefen, mens sportssjefen tar ut lagleder. Eventuelle forhåndsuttak trekkes selvfølgelig tilbake dersom uttatt utøver blir skadet, syk eller av annen grunn ikke får forberedt seg optimalt. Ved uttak kan det bli en egen uttakskontrakt som gjelder den enkelte samling eller konkurranse. På alle EM, VM, world cup og OL-kvalifiseringer skal det være en lagleder. Lagleder er leder for laget og alle aktiviteter, samt sørger for at medierutinene og spillereglene for laget blir fulgt. Med laget menes: coacher, støtteapparat og utøvere. Trener/coach er ansvarlig for trening, forberedelser og coaching av utøverne under oppholdet. Støtteapparatet skal utføre avtalt arbeid. Utøvere skal trene og konkurrere som avtalt. Reise Laget reiser samlet til og fra mesterskapet og skal virkelig utgjøre et lag. Forbundet skal gjøre sitt ytterste for at laget kan ha en felles uniformering (offisielle mesterskap som OL, VM og EM prioriteres). På alle reiser skal det utarbeides et tidsprogram med fokus på trening, konkurranse og felles aktiviteter, hvor det legges vekt på at alle møter til avtalt tid. Forbundet bestiller og akkrediterer kun utøvere og støtteapparat. Det er et sterkt ønske at foresatte og supportere bor på et annet hotell enn det hotellet som laget bor på.

19 Spilleregler Trenere, ledere og utøvere skal være gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol, røyk eller snus i samvær med dem. Alle personlige samtaler mellom ledelsen og utøvere av motsatt kjønn skal foregå på offentlige steder. Helseteamet er unntatt fra denne regel. Alle skal følge NIF sine retningslinjer mot seksuell trakassering (vedtatt av idrettsstyret ). Utøver er selv ansvarlig for å ha vekten under kontroll. Hvis man ikke klarer vekten må vedkommende dekke alle reisekostnader selv. Hvis en utøver stiller syk/skadet på representasjonsreiser/konkurranser eller samlinger i regi av forbundet og utøveren ikke har trent eller kan trene det som trener har bestemt, må vedkommende dekke alle reisekostnader selv. (Forøvrig kan man via forbundets reiseforsikring få dekket andel av kostnader som påføres som følge av sykdom/skade som fører til at man ikke kan stille opp på avtalt aktivitet.) Alle gjester som skal delta på samlinger eller reiser i regi av landslaget, må i god tid godkjennes av sportssjef. Vi skal ha fokus på egne prestasjoner og ha en positiv innstilling til andre utøvere, coacher, ledere og dommere. Vi skal følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité sine bestemmelser om barneidrett når det gjelder deltagelse i utlandet. Vi skal være kjent med NKFs ståsted og følge de etiske retningslinjer for NKF. Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Flere av våre utøvere står ovenfor vanskelige spørsmål knyttet opp til videre utdanning. Hva skal jeg studere? Hva vil jeg jobbe med? En av samarbeidspartnere til NKF er Smart Karriere og de kan hjelpe til med å finne svar på disse spørsmålene. Smart Karriere har 40 karrieresentre og 200 konsulenter/coacher som er spesialister til å bistå enkelt personer i disse viktige spørsmål. Smart Karriere skreddersyr program for enkelt mennesker. Noen av de viktigste valg vi gjør er: Hvilken utdanningsretning skal jeg velge? Hvilke yrke/jobb skal jeg satse på og hva er viktig for at jeg skal trives i den jobben jeg har eller ønsker. Å bruke Smart Karriere er en meget smart investering i din egen fremdrift og trivsel i hverdagen. Trivsel gir resultater både i jobb og toppidrett. Ta kontakt om et uforpliktende møte. Send kodeord SMART til Smart Karriere

20 Norges Kampsportforbund, 0840 Oslo Telefon 9820 KAMP (5267)

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:... ARBEIDSAVTALE om midlertidig tilsetting av trener for perioden / 20. til / 20. Avtalepartene Trener (arbeidstaker) Navn:. Person nr:... Adresse:. Klubb/forbund (arbeidsgiver) Navn:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse)

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) Midlertidig tilsetting av trener NB. Det er kun klubb/organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund som kan stå som arbeidsgiver for trener og som kan

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Rennreglement NSF Langrenn

Rennreglement NSF Langrenn Rennreglement NSF Langrenn Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement, side 2-36 Vedtatt i Skistyret 31.10.2012 med etterfølgende justeringer Godkjent av Lovutvalget 17.10.2012 Del II: Rennreglement Langrenn,

Detaljer

Rennreglement NSF Alpint

Rennreglement NSF Alpint Rennreglement NSF Alpint Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 11.04.2014 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 25.09.2014 Del II: Rennreglement Alpint Godkjent av Lov- og påtaleutvalget

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side 452 Fotball- håndball- og ishockeyoverenskomsten Utløp 30.04. 2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Disse bestemmelsene ble senest vedtatt av Forbundstinget 29.03.2014, og samler bestemmelsene fra følgende dokument:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer