Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier."

Transkript

1 2009 årsberetning 1

2 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag Eiker Eiendomsutvikling AS er en personorientert virksomhet, og alle våre prosjekter og tiltak skal være i harmoni med følgende kriterier: Prosjektene skal fokusere optimalt på den enkeltes personlige behov Prosjektene skal fokusere optimalt på samfunnsnytten av tiltaket Det skal være økonomisk bærekraft i alle prosjekter og tiltak 2

3 innhold 2009 i korte trekk 4 Boligmarkedet 5 Nøkkeltall 6 Prosjekter 8 Styrets årsberetning, EEU 11 Resultatregnskap, EEU 12 Balanse, EEU 13 Noter, EEU 15 Revisjonsberetning, EEU 19 Årsberetning Stasjonsgata Resultatregnskap Stasjonsgata Balanse Stasjonsgata Noter for Stasjonsgata Revisjonsberetning Stasjonsgata Årsberetning Nævraløkka 27 Resultatregnskap Nævraløkka 28 Balanse Nævraløkka 29 Noter for Nævraløkka 30 Revisjonsberetning Nævraløkka 33 Årsberetning for Hokksund Utvikling AS 34 Resultatregnskap Hokksund Utvikling AS 35 Balanse Hokksund Utvikling AS 36 Noter for Hokksund Utvikling AS 37 Revisjonsberetning Hokksund Utvikling AS 40 3

4 2009 i korte trekk Året 2009 var preget av finans-krise. Dette påvirket selskapet i beskjeden grad, men har bidratt til at selskapet fikk et underskudd på ,- (For konsernet var underskuddet ,-). En annen viktig medvirkende årsak til underskuddet er at selskapet har måttet gjøre større avsetninger enn budsjettert i forbindelse med husleietap og hærverk i boligene. Driften av utleieboligene var bedre enn budsjettert. Fra selskapet overtok boligene fra Øvre Eiker kommune i mai 2003 har disse gått med underskudd. Denne trenden ble snudd i august 2009 og har siden hatt en positiv resultatutvikling. Når det gjelder finansiering av nye prosjekter gjennomførte selskapet i 2008 en anbudskonkurranse, noe som sikret selskapet en meget tilfredstillende finansieringssituasjon ved en rammeavtale med Modum Sparebank1. I 2009 kom ca 90 % av selskapets salgsinntekter fra utleieboligene. Det ble gjennomført få salg av eksisterende boliger og det ble ikke igangsatt nye prosjekter for salg. Selskapet har allikevel startet utvikling av en rekke nye prosjekter. Dette for å følge opp boligsosial handlingsplan for Øvre Eiker kommune samt selskapets strategiske handlingsplan. Med unntak av utvidelsen av omsorgsboligene i Vestfossen har aktiviteten med realisering av nye prosjekter vært lavere enn tidligere, men selskapet har fortsatt arbeidet aktivt på søk etter nye og gode prosjekter. Vårt største prosjekt i 2009 var utvidelsen av omsorgsboligene i Vestfossen. Prosjektet til 40 mill ble på det nærmeste ferdigstilt i løpet av året. Det er lagt vekt på kvalitet og trygghet for brukerne. Andre prosjekter selskapet har arbeidet med er boliger for rusavhengige i Hokksund, utvidelse av omsorgsboligene på Haugløkka i Skotselv, utleie-boliger i Smedgata i Hokksund og tomte-feltet Roaskogen på Røren. På Ormåsen har det ikke vært mulig å gjennomføre selskapets planlagte aktiviteter. Dette har svekket selskapets inntjening. Hovedutfordringen ligger innenfor de reguleringsmessige forhold, og i forhold til usikkerhet vedrørende fremtidig vegstruktur og adkomstforhold. Selskapet er med i en arbeidsgruppe sammen med kommunen, grendeutvalg og andre utbyggere. Arbeidsgruppas innstilling vedrørende fremtidig vegstruktur skal foreligge våren Selskapet fortsetter reguleringsarbeidet i 2010 slik at anleggsarbeidene kan starte i Selskapet har i strategisk forretningsplan definerte mål innenfor områdene kunder/ marked, omdømme, kvalitet, medarbeidere og økonomi. Planen legger opp til vekst på flere av selskapets forretningsområder. Planen danner et godt fundament for den videre utviklingen av selskapet. 4

5 Boligmarkedet 2009 ble et krevende år for norske boligbyggere, og markedet falt markant over hele landet. Dette medførte at boligbyggingen på landsbasis falt med 24 % i snitt. I Buskerud falt igangsettingen fra igangsettinger i 2008, til 999 igangsettinger i 2009, helt på linje med landsgjennomsnittet. Flere av fylkene rundt oss hadde markert større nedgang, med eksempelvis 32 % i Vestfold, 45 % i Akershus og 56 % i Oslo. Totalt igangsettinger i 2009 var på boliger, mens det er en forholdsvis bred oppfatning at det reelle behovet for fornyelser i boligmassen ligger på ca pr år. Dette gapet vil antagelig føre til at vi får en sterk prisvekst i de kommende årene, og at de boligutviklere som makter å realisere prosjekter med de nåværende gunstige byggekostnader, for deretter å realisere i et stigende marked, vil kunne oppleve solide prosjektmarginer. I forhold til boligprisutviklingen vil det lave rentenivået trekke i samme retning. Utfordringene går langs følgende to hovedakser. Den ene aksen er den demografiske endringen i befolkningssammensetning. For OECD landene samlet er andelen av befolkningen som er over 65 år sterkt økende. I år 2000 var andelen over 65 år på 13 %, mens den forventes å være 25 % i Dette vil kunne gi voldsomme utfordringer for både helsevesen og boligbyggere. De kommuner som makter å møte denne utfordringen med ekstremt godt tilrettelagte boliger vil kunne oppnå betydelige gevinster. Dette sett i forhold til den samlede utfordringen den demografiske endringsprosess medfører. Ikke minst med at tilrettelagt bokvalitet for denne del av befolkningen økes, slik at kostnadene til bemannet omsorg reduseres. Den andre aksen er at vi må utvikle vesentlig mer effektive boliger, både med hensyn til energiforbruk og arealeffektivitet. Eiker Eiendomsutvikling har betydelig strategisk fokus på utfordringer og muligheter i boligmarkedet, og på de fortløpende endringer i dette. 5

6 Nøkkeltall Eiker Eiendomsutvikling AS eier 220 boenheter som løpende blir tilpasset brukernes behov. I 2004, samt i 2008 ble det laget en boligpolitisk handlingsplan. Planen danner grunnlaget for utviklingen av selskapets eiendomsportefølje. Boligutleie Utleie boenheter Forvaltning ØE kommune boliger ble innflytningsklare i februar , , ,00 Ledighet i boligene ,00 Gjennomsnittlig ledighet gjennom året ,00 Res. før skatt Res. etter skatt Egenkapitaldekning (%) EK-dekning (%) EK-dekning (%) EK inkl. ansvarlig lån Tabellen viser selskapets EK-dekning. Eier har plassert et ansvarlig lån på kr i selskapet VEK (mill) Balanseført EK 6

7 Verdijustert egenkapital (mill. kr) VEK (mill) Balanseført EK Hvert år blir det gjennomført en vurdering av eiendomsporteføljen til Eiker Eiendsomsutvikling AS. Vurderingen brukes for beregning av verdijustert egenkapital. Tabellen viser verdijustert egenkapital (VEK) og balanseført egenkapital Resultatutvikling , , , , ,00 Res. før skatt Res. etter skatt Resultat etter skatt Eiker Eiendomsutvikling AS EK-dekning (%) Hokksund Utvikling AS St.gt. 30 AS Nævraløkka AS Sum 35 Sammenstilling Eiker Eiendomsutvikling AS m/ datterselskaper , , , , , , , , , , , , EK-dekning (%) Tomtereserver EK inkl. ansvarlig lån 10 5 Det er en oppgave for selskapet å kunne bidra til en fremtidig EK-dekning vekst (%) i kommunene gjennom tilrettelegging av nye tomtearealer og gjennomføring av byggeprosjekter i kommunal- og privat regi, bl.a. for å tiltrekke 0 5 seg 2006 unge familier Eiker 2008 Eiendomsutvikling 2009 AS driver en kontinuerlig utvikling av nye tomtefelt og boligprosjekter Selskapet har betydelige tomtereserver på Ormåsen, (Vestfossen). Reserven utgjør ca. 435 dekar bebyggbart areal (friområder kommer i tillegg). Det er ingen byggeklare tomter pr i dag. EEU har også under utvikling et ca 25 dekar stort tomteområde i Roaskogen, Hokksund. Selskapet har også et utviklingspotensiale gjennom eierskap til 3 tomter i Hokksund sentrum, samt Nævraløkka i Skotselv VEK (mill) VEK (mill Balanseført 7 EK

8 Prosjekter i regi av Eiker Eiendomsutvikling Vestfossen Trygdepensjonat ble tatt i bruk i februar Foto: Roys Pressetjeneste. Vestfossen Trygdepensjonat Byggingen av 22 omsorgsboliger startet i desember 2008 og i februar 2010 var alt klart til innflytting. Tildeling skjer gjennom Øvre Eiker kommune. Vestfossen Trygdepensjonat er for mennesker med behov for spesielt tilrettelagte boliger. Det er bygd sammen med det øvrige «Trygdepensjonatet» med døgnbemannet omsorgsbase. Beboerne i det nye prosjektet mottar tilsyn etter behov. Boso - boliger for rusavhengige Dette prosjektet i Haugveien i Hokksund har vi arbeidet med lenge for å få til en optimal løsning. Vi regner nå med at prosjektet får en byggestart i juni 2010 og en ferdigstillelse i mars Det er Kirkens Sosialtjeneste som skal drifte de til sammen ni boligene, som er fordelt på to boliger for samboere/par, to boliger for akutte boligbehov og de resterende fem for enslige rusavhengige. Rammetillatelsen er nå på plass sammen med en intensjonsavtale om drift med Kirkens Sosialtjeneste. Byggeprosjektet er kostnadsberegnet til 7,3 mill. kroner inkl. mva. Det er kommunen som skal tildele boligene etter behov. 8

9 Illustasjon Hokksund sentrum vest En helt ny bydel Planleggingen av en helt ny bydel i Hokksund kan starte opp i Den planlagte åpningen under jernbanen både ved stasjonen og i forbindelse med den nye ungdomsskolen, gjør at vestsiden av Hokksund kan bli et meget attraktivt bolig- og næringsområde. Samtidig kan satsingen her løse et tiltagende parkeringsproblem for Hokksund sentrum. En tomt er allerede ervervet og selskapet har opsjon på tre nye tomter. Det betyr at EEU vil kunne disponere hele 32 mål sentralt beliggende i Hokksund sentrum. Ved å stimulere til høyere vekst samt økt satsning på kollektivtransport, vil den planlagte utviklingen av Hokksund sentrum vest kunne være et betydelig bidrag til å nå målene for prosjektet Buskerudbyen - som er en del av det nasjonale prosjektet Fremtidens byer. Utbyggingen fortsetter på Ormåsen Planleggingen av de ulike feltene på Ormåsen fortsetter sakte, men sikkert. Det pågår nå en diskusjon om veiløsning. Dette vil finne sin endelige løsning i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. En akseptabel veiløsning er helt nødvendig for utviklingen av stedet. Selskapet vil nå regulere felt B4 videre med ca. 100 boligenheter. Planleggingen av feltet vil fortsette i Vi regner med en byggestart av feltet i første del B4 vil bestå av en kombinasjon mellom eneboliger med store variasjoner på tomtestørrelsen, samt rekkehus og 4-6 manns boliger. Tomtene vurderes solgt til selvbyggere og entreprenører, for å utvikle ulike boligtyper. Haugløkka i Skotselv Etter en vellykket flytting av «Skomakerhuset», er alt klart for en utvidelse av Haugløkka omsorgsboliger i Skotselv. Eiker Eiendomsutvikling bidro med kr til Düvelgårdens venner for å flytte dette gamle og verneverdige bygget til sin nye plass ved Düvelgården. Her skal bygget restaureres og brukes som et museum. Utvidelsen av omsorgsboligene på Haugløkka med fire boenheter vil begynne i august Det betyr en ferdigstillelse før sommeren neste år. Prosjektet er kostnadsberegnet til 4,3 mill. kroner. Det er en omsorgsbase på stedet som også skal betjene beboerne i de fire nye leilighetene. Det er kommunen som står for tildeling av leilighetene. 9

10 Roaskogen Arbeidet med reguleringen av dette feltet er i full gang, og det legges opp til eneboliger og rekkehusbebyggelse med til sammen 25 til 30 enheter. Det arbeides nå med vegløsningen inn til feltet. Det beregnes en byggestart i Regulering er planlagt ferdigstilt i Smedgata 16 - utleieleiligheter Dersom alt går etter planen vil vi starte byggingen av 10 utleieleiligheter i Smedgata 16 like i nærheten av Eiker Videregående skole. Det er for tiden stor etterspørsel etter utleieleiligheter. Noen av leilighetene vil bli forbeholdt ungdom i etableringsfasen. Samarbeidspartner Trond Morlandstø sammen med noen av dem som jobber i Kirkens Sosialtjeneste med ulike vedlikeholdsoppgaver for Eiker Eiendomsutvikling. (Foto: Roys Pressetjeneste) Hjelp til en meningsfull hverdag Kirkens Sosialtjeneste i Hokksund har de siste årene blitt en viktig samarbeidspartner for Eiker Eiendomsutvikling. Samtidig som vedlikeholdsoppgaver blir utført rimelig og raskt, betyr det en meningsfull hverdag for mennesker som ofte faller utenom det ordinære arbeidslivet. Maling, oppussing og generelt vedlikehold er bare noen av oppgavene som Kirkens Sosialtjeneste står for i samarbeidet med Eiker Eiendomsutvikling. Med egne fagfolk som veiledere, sikres arbeidet den nødvendige fremdrift og kvaliteten. Nytt for 2010 er at Kirkens Sosialtjeneste skal ha ansvaret for vedlikehold av uteanlegget for EEU. Med en stor boligmasse betyr det mye arbeid på de 12 som nå er engasjert i dette arbeidet. Eiker Eiendomsutvikoing og Kirkens Sosialtjeneste har et forretningsmessig basert formål. Kirkens Sosialtjeneste har i tillegg kommunen, NAV, Helse- og sosialdepartementet og Justisdepartementet som sine samarbeidspartnere 10

11 Styrets årsberetning for 2009 Eiker Eiendomsutvikling AS er et eiendomsselskap som er eid av Øvre Eiker kommune. Selskapet har følgende forretningsområder for sin virksomhet: Utleieboliger, tomter og boliger for salg og næringseiendom. Foruten Eiker Eiendomsutvikling AS (heretter benevnt EEU) består selskapet av Nævraløkka AS (Skotselv), Stasjonsgata 30 AS (Hokksund) og Hokksund Utvikling AS. Selskapets visjon, samt styrets strategi-, mål- og handlingsplan for 2009 har vært basis for styrets og administrasjonens prioriteringer. Selskapet hadde ved årets utløp 4 fulltidsansatte. Styret anser arbeidsmiljøet som godt i administrasjonen og ser optimistisk på virksomhetens fremtid. Arbeidsmiljøet i selskapet er preget av motiverte medarbeidere som yter god innsats. Sykefraværet i 2009 har vært 3,5 %. Det har ikke vært skader og ulykker. Selskapet vil fortsette å arbeide for et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Styret har i 2009 bestått av Elisabeth Bjøre (leder), Knut Lande, Einar Mathiesen, Arve Wang og Ann Elisabeth Gunnulfsen. Daglig leder for selskapet er Torgeir Finnnerud. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette, overholdes. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2009 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Selskapet har høy fokus på bærekraftig utvikling og søker løsninger som ikke forurenser det ytre miljø. Selskapets eiendomsmasse kan forårsake forurensning av det ytre miljø. Dette gjelder i hovedsak forurensing av grunn som følge av tidligere miljøskadelige utslipp på eiendommer som selskapet besitter. Eiker Eiendomsutvikling AS er ikke kjent med at dette har skjedd til nå. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Hokksund, den 31. desember 2009 / 3. juni 2010 Årets resultat viser et underskudd på NOK ,- som belastes egenkapitalen. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Knut Lande Arve Wang 11 Ann Elisabeth Gunnulfsen Torgeir Finnerud Daglig leder

12 Resultatregnskap Note Driftsinntekter OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen rentekostnad ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT disponering (dekning) av årsresultat Avsatt til annen egenkapital SUM disponert (dekket)

13 Balanse Pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer SUM fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 100) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, 4, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Hokksund, 3. juni 2009 Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Knut Lande Arve Wang Ann Elisabeth Gunnulfsen Torgeir Finnerud Daglig leder 14

15 Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse. Salgsinntekter Inntekter blir resultatført når de er opptjent (opptjeningsprinsippet). Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasing av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden. Tomtearealer Ved opparbeidelse av tomteområder (egenregi), blir historisk kostpris for arealet, med tillegg av opparbeidelseskostnader, fordelt på den enkelte tomt. Gevinst ved salg av tomtene føres som annen (ordinær) driftsinntekt. Historisk kostpris på gjenværende arealer, står som anleggsmidler i balansen. Bebygde eiendommer I mars 2003 overtok selskapet det meste av Øvre Eiker kommunes boliger til antatt markedsverdi kr Eiendomsmassen består stort sett av boliger og institusjoner som kommunen leier tilbake etter forretningsmessige prinsipper. De fleste boliger, og institusjonene avskrives ikke, da de har nødvendig vedlikehold og tilsyn til at verdien ikke forringes. Anleggskontrakter Tilvirkningskontrakter som løper over flere regnskapsperioder (anleggskontrakter), bokføres etter løpende avregnings metode i henhold til Norsk regnskapsstandard nr 2. Balanseverdien av anleggskontrakter som forventes å blir realisert innen ett år etter balansedato, klassifiseres som omløpsmidler (prosjekter under utførelse). Opparbeidet fortjeneste (netto prosjektinntekter) klassifiseres som ordinære driftsinntekter i resultatregnskapet. 15

16 REGNSKAPSPRINSIPPER (forts.) Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning balanseføres ikke, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). NOTE 2: VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bolig og eiendom Utstyr/ inventar Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Offentlig tilskudd 0 0 Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Antatt levetid se note år Boliger og institusjoner som ble overtatt fra Øvre Eiker kommune i 2003 for kr , er ikke overskjøtet til selskapet og grunnbokshjemmelen står således fortsatt på kommunen. Det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommene. 16

17 NOTE 3: Aksjer i datterselskap Eiker Eiendomsutvikling AS har eierandeler i følgende selskap: Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Egenkapital siste år 100% Resultat siste år 100% Datterselskap: Nævraløkka AS Skotselv 100% Stasjonsgata 30 AS Hokksund 100% Hokksund Utvikling AS Hokksund 100% NOTE 4: FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld i regnskapet på totalt kr er i sin helhet gjeld til selskapets eier. Lånet består av to låneavtaler. Den ene låneavtalen som gjelder kr gikk ut i Fomannskapet i Øvre Eiker kommune har vedtatt å forlenge lånet i ytterligere 5 år. Ny formell låneavtale mellom kommunen og selskapet forventes å være på plass i første halvdel av På denne bakgrunn presenteres lånet som langsiktig gjeld i regnskapet. MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Fordringer Lån til andre foretak Foretak i samme konsern NOTE 5: BUNDNE MIDLER Bankinnskudd som er bundet på konto for skattetrekk NOTE 6: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer a kr 100. Alle aksjer har like rettigheter. Øvre Eiker kommune er eier av alle aksjene. NOTE 7: PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing) 0 0 Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Tomter, bygninger Varer 0 0 Sum

18 NOTE 8: SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28%) Herav ikke balanseført Utsatt skattefordel i regnskapet Fordeling av skattekostnaden Sum betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) NOTE 9: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Sysselsatte årsverk 4 4 Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller disse kravene. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital Revisor Kostnadsført godtgjørelse eks mva til revisor fordeler seg slik : - revisjon - andre tjenester Sum godtjørelse til revisor NOTE10: GARANTIFORPLIKTELSER M.V. Selskapet har ikke stilt garantier overfor andre utover det som følger av leasing- og husleieavtaler. NOTE 11: EGENKAPITAL Selskap Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt EK Annen opptjent egenk. Egenkap Feil i tidligere års regnskap Årets resultat Sum Avsatt utbytte Egenkap

19 Revisjonsberetning 19

20 Styrets årsberetning for 2009 Stasjonsgata 30 AS Organisasjonsnummer Stasjonsgata 30 AS er et eiendomsselskap som er eid av Eiker Eiendomsutvikling AS. Selskapet består av en ubebygget tomt sentralt i Hokksund. Styret har i 2009 bestått av Elisabeth Bjøre (leder), Knut Lande, Einar Mathiesen, Arve Wang og Ann Elisabeth Gunnulfsen. Daglig leder for selskapet er Torgeir Finnerud. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2009 med tilhørende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årets resultat viser et underskudd på NOK ,- som belastes egenkapitalen. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet hadde ved årets utløp ingen ansatte. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette, overholdes. Selskapet har høy fokus på bærekraftig utvikling og søker løsninger som ikke forurenser det ytre miljø. Hokksund, den 31. desember 2009 / 28. april 2010 Elisabeth Bjøre Styreleder Einar Mathiesen Knut Lande Arve Wang Ann Elisabeth Gunnulfsen Torgeir Finnerud Daglig leder 20

21 Resultatregnskap Stasjonsgata 30 AS Note LØNNskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad ÅRsRESULTAT Disponering (dekning) av årsresultatet Overført fra annen innskutt egenkapital SUM DISPONERT (dekket)

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 09 ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 2 3 Årsrapport 2009 Styresammensetninger KNAS Styrets beretning 2009 KNAS Regnskap 2009 KNAS Noter til regnskapet 2009 04 08

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer