ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November

2 Innholdsliste 1 Innledning Høgskolens kvalitetspolitikk Studier og studieproduksjon Studenttall og studiepoengsproduksjon Antall studenter Studiepoengproduksjon Karakterfordeling og strykprosent Strykprosent Karakterfordeling (bokstavkarakterer) HiMolde sammenlignet med sektoren Høgskolens kvalitetstiltak Oppfølging av tiltak nevnt i årsrapporten 2010/ Tiltak for studentene Internasjonale studenter Praktisk organisasjonsopplæring for studenttillitsvalgte Studiemiljøpris Tiltak for de ansatte Pedagogisk forum og fagseminarer Kvalitetsutviklingsmidler Pedagogisk opplæringsprogram Pedagogisk pris Generelle kvalitetstiltak Kvalifikasjonsrammeverket Bibliotekets bidrag til studiekvalitet Evaluering av studiekvalitet Kvalitetsteam Prosess for emne- og studieevaluering Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Andre evalueringer Revisjon av kvalitetssystemet Oppsummering og tiltak Referanser Vedlegg Studieprogrammet studieåret 2011/ Kvalitetssikrede studieplaner i 2011/ Emneevalueringer ØIS

3 Liste over tabeller Tabell 3-1: Totalt antall registrerte studenter. Høstsemester Tabell 3-2: Antall registrerte studenter ved HiMolde pr. 1. oktober regnet om til heltidsekvivalenter... 8 Tabell 3-3: Studiepoeng (60-poengsenheter) (kalenderår) Tabell 3-4: Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent) pr kalenderår, Tabell 3-8: Studenter (egenfinansierte) fordelt på studienivå Tabell 3-9: Masterstudier Tabell 3-10: Bachelorstudier HS Tabell 3-11: Bachelorstudier ØIS Tabell 3-12: Gjennomføring og frafall på bachelornivå Tabell 3-13: Gjennomføring og frafall på mastergradsnivå Tabell 3-14: Studenter (heltid) per faglige årsverk Tabell 4-1: Utvekslingsstudenter Tabell 5-1: Nye studiepoeng per student sortert på fagområder Tabell 9-1: Emner evaluert høsten 2011 på ØIS Tabell 9-2: Emner evaluert våren 2012 på ØIS Liste over figurer Figur 3-1 Gjennomsnittlig antall studiepoeng per heltidsekvivalent i perioden Figur 3-2 Strykprosent ved Høgskolen i Molde Figur 3-3 Strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS Figur 3-4 Prosentvis karakterfordelingen i 2011 fordelt på institusjonstype Figur 3-5 Karakterfordeling ved avdeling ØIS og MSc i logistikk Figur 4-1 Andel utenlandske studenter Figur 5-1 Studie- og emneevaluering

4 1 Innledning Utvikling av høgskolens kvalitetssikringssystem er et kontinuerlig arbeid. Den første utgaven av kvalitetshåndboka var ferdig i juni 2005, og revidert første gang i I 2012 ble håndboka revidert på nytt, samtidig som det er gjennomført en omfattende endring i det elektroniske kvalitetssystemet. Kvalitetshåndboka er nå en overordnet beskrivelse av kvalitetssystemet. Arbeidsmåten og prinsippene en arbeider etter i kvalitetssikringsarbeidet gjennom prosessene er: Planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring (jfr. Demings sirkel). Årsrapport om studiekvalitet utarbeides årlig som en del av høgskolens kvalitetsarbeid. Rapporten oppsummerer forrige studieårs arbeid med studiekvalitet både på avdelingsnivået og sentralt. I tillegg gjøres det analyserer av nøkkeltall om interne forhold og sammenliknet med sektoren. Studiesjefen har ansvar for å utarbeide rapporten med innspill fra avdelingene. Rapporten skal oppsummeres med tiltak til kommende studieårs arbeid med studiekvalitet. Studieutvalget gjennomgår rapporten før den legges frem for styret til behandling. 4

5 2 Høgskolens kvalitetspolitikk Høgskolens styre vedtok våren 2012 en ny strategisk plan for perioden Arbeidet med strategisk plan har pågått over en lengre periode med involvering av ansatte, avdelingene og styret. I strategisk plan for står det bl.a. annet under høgskolens formål: Høgskolen i Molde er en statlig vitenskapelig høgskole i logistikk, hvor de faglige basisområdene er helse- og sosialfag, sport- og event, ledelse, logistikk, samfunnsfag og økonomi. Høgskolen skal tilby utdanning, forskning og formidling av høy internasjonal kvalitet, og utføre egen FoU-aktivitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. For hovedområdet Utdanning er bl.a. følgende strategier beskrevet: Høgskolen skal tilby forskningsbasert, fremtidsrettede utdanninger av høy kvalitet og ha særlig fokus på syke- og vernepleieprofesjonsutdanningene, samt vurdere utvikling av nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov. Høgskolen skal sikre god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, tilby internasjonale studier og øke studentutvekslingen. Høgskolen skal sikre opptak av godt kvalifiserte og motiverte studenter samt et godt lærings- og studiemiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid. Høgskolens forskerutdanning skal holde internasjonalt nivå og synliggjøre høgskolens hovedprofiler. Den skal være en integrert del av høgskolens forskningsaktivitet og bidra til rekruttering av høyt kvalifiserte vitenskapelig personell. For hovedområdet Formidling og samfunnskontakt er bl.a. følgende strategier beskrevet: Høgskolen skal sammen med interne og eksterne partnere, videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsbygging, forsterke høgskolens identitet, omdømme og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby. Høgskolen utarbeider årsplaner og setter styringsparametere på grunnlag av strategisk plan. Rapportering gjøres årlig i forbindelse med høgskolens rapport og planer til departementet. Høgskolens arbeid med kvalitetssikringssystemet har gjort det lettere å foreta systematiske evalueringer som kan sammenlignes over tid. Dette gir kunnskap om hva institusjonen både er dyktige på, hva som bør videreutvikles og hva som må forbedres. Studieutvalget Studieutvalget har fått ansvar for å følge opp kvalitetssikringsarbeidet. I tillegg til de oppgaver studieutvalget har i følge kvalitetshåndboka, er studieutvalgets møter en arena for informasjonsutveksling og dialog på tvers av avdelingene. Dette er viktig for å få innsikt og kunnskap om det som er felles for avdelingene og det som er avdelingenes egenart. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemet har vært med på å bygge bro mellom avdelingene og gjennom dette arbeidet har vi fått til et felles system for hele institusjonen. Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget (LMU) har i følge Lov om universiteter og høgskoler ( 4-3, tredje ledd) et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av læringsmiljøet ved høgskolen. LMU rapporterer direkte til styret, og de lager en årsrapport hver høst. Læringsmiljøutvalget er avhengig av å få tilbakemelding fra studentene om hva de mener må forbedres, og dialogknappen er en av de mulighetene studentene har til å gi både ros og ris. 5

6 Alle universiteter og høgskoler er pålagt å tilfredsstille kravene til universell utforming. Universell utforming betyr at institusjonene skal tilrettelegge slik at studenter med nedsatt funksjonsevne kan kunne delta i undervisning/studietilbud på lik linje med andre. Dette prinsippet er nedfelt i høgskolens strategiplan. LMU har blant annet som oppgave å se til av høgskolen oppfyller disse kravene for studenter som har behov for det. Våren 2010 utarbeidet LMU ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne , som ble vedtatt av styret i april

7 3 Studier og studieproduksjon I studieåret tok høgskolen opp studenter til 6 masterstudier, 11 bachelorstudier, 12 årsstudier og videreutdanninger og ett phd-studium. Oversikt over studiene finnes i vedlegg Studenttall og studiepoengsproduksjon Studenttallet ved HiMolde fortsetter å stige, og høsten 2012 er det høgeste tallet registrert noen gang ved høgskolen. Per 1. oktober 2012 er det registrert totalt 2432 studenter ved HiMolde. Dette er en økning på 18,7 % i forhold til studenttallet høsten I tallet har vi inkludert studenter som deltar på studiepoenggivende betalingsstudier i regi av EUV. Det er også studenter tilknyttet EUV som står for den største økningen i studenttallet i forhold til høsten Det er blant annet satt i gang et bachelorstudium i rettsvitenskap i samarbeid med Folkeuniversitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø med totalt 295 studenter. Høsten 2012 er det i tillegg registrert 32 doktorgradsstudenter i logistikk Antall studenter Tabell 3-1 viser totalt antall registrerte studenter (antall hoder) ved Høgskolen i Molde høsten I tabellen er studenter på både internt- og eksternt finansierte studier (for eksempel videreutdanning i psykososialt arbeid barn/unge og betalingsstudier under EUV) inkludert. Tabell 3-1: Totalt antall registrerte studenter. Høstsemester Avdeling Avdeling HS Avdeling ØIS Emnestudenter, utvekslingsstud. og EVU stud Sum HIM kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. underlagt ØIS, men er her skilt ut fra avdelingen. NB! De fleste emnestudenter, EVU-studenter og utvekslingsstudenter er studenter ved Tabell 3-1 viser at vi i oddetallsårene fram til 2009 totalt har en liten nedgang i studenttallet i forhold til tallet foregående år. Dette skyldes at vi på de fleste videreutdanninger og deltidsutdanninger ved avdeling HS har opptak av studenter kun annet hvert år. Av samme grunn er det nedgang i studenttallet ved avdeling HS høsten På grunn av stort opptak ved avdeling ØIS økte likevel det totale studenttallet ved høgskolen høsten 2011 i fht. tallet Høsten 2012 ble det igjen tatt opp studenter til videreutdanninger og masterstudiet ved avdeling HS. Til tross for at antall nye opptatte studenter ved avdelingen økte fra 272 høsten 2011 til 445 høsten 2012, så er det totale antall studenter ved avdelingen lavere enn det en skulle forvente ut fra tidligere års "topper" i oddetallsår med opptak på videreutdanningene. Nedgangen skyldes nedgang i tallet på antall studenter på heltidsstudiet i sykepleie, og avviklingen av deltidsstudiet i sykepleie der de siste studenter ble uteksaminert våren Ved avdeling ØIS er det registrert en jamn økning i studenttallet fra høsten 2007 til høsten 2011 med en utflating i Studenttallet på bachelor i logistikk har hatt størst økning de 7

8 siste årene. Høsten 2007 var det registrert bare 38 studenter på dette studiet, mens studenttallet høsten 2012 var på 130. En stor andel av de som er registrert som emnestudenter er studenter fra Høgskolen i Ålesund som tar emner fra studiet i internasjonal logistikk som valgfag. De fleste emnestudenter, EVU-studenter og utvekslingsstudenter er knytta til studier og emner som er underlagt avdeling ØIS. Legger vi dette til grunn er det en betydelig økning av studenttallet ved denne avdelingen i forhold til høsten En del av studieprogrammene ved Høgskolen i Molde er lagt opp som deltidsstudier. For at studenter på disse studiene ikke skal telle på lik linje med heltidsstudentene når det gjelder for eksempel studiepoengproduksjon per student, blir deltidsstudentene regnet om til heltidsekvivalenter. Deltid vernepleie over 4 år har 75 % progresjon i forhold til heltidsstudiet, og en student på dette studiet tilsvarer da 0,75 heltidsekvivalent. Tabell 3-2 viser tallet på heltidsekvivalenter ved Høgskolen i Molde per 1. oktober. Tabell 3-2: Antall registrerte studenter ved HiMolde pr. 1. oktober regnet om til heltidsekvivalenter Avdeling Avdeling HS Avdeling ØIS Emnestud., utvekslingsstud. og EVU stud Sum kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Studiepoengproduksjon Antall studiepoeng som studentene produserer er et viktig bidrag i finansieringen av høgskolen. Tabell 3-3 viser total studiepoengproduksjon (målt i antall 60-studiepoengh enheter) for studentene ved HiMolde i årene I tallene inngår også studiepoengproduksjon for eksternt finansierte studier. Tabell 3-3: Studiepoeng (60-poengsenheter) (kalenderår). Avdeling / År Avdeling HS 436,5 432, ,3 451,8 476,3 Avdeling ØIS , ,7 709,6 735,9 797,7 Emnestud., utvekslingsstud. 6,8 10,2 0,5 9,6 2,4 14,2 og EVU student SUM HIM 1103,3 1149,2 1126,6 1076,3 1230,9 1190,1 1288,1 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. NB! Emnestudenter og utvekslingsstudenter er lagt under HSM Uspesifisert enhet til Fra 2009 har DBH lagt disse inn under den avdeling hvor emnene de avlegger eksamen i hører til). I 2011 ble det totalt produsert 1288,1 nye 60-studiepoengenheter ved Høgskolen i Molde. Dette er en økning på 8,2 % i fht den totale produksjonen i I tabellen er produksjonen ved eksternt finansierte studier inkludert. Ser vi på studiepoengproduksjonen for internt finansierte studenter, så økte den fra 1179,5 60-studiepoengs enheter i 2010 til 1247,3 enheter i Dette gir en økning i produksjonen på 5,7 %. 8

9 3.1.2 Studiepoengproduksjon per student Dersom vi ser på studiepoengproduksjonen i forhold til studenttallet, så vil dette kunne gi et bilde for hvor effektive studentene ved Høgskolen i Molde er. En fulltidsstudent skal normalt avlegge i gjennomsnitt 60 studiepoeng per år dersom han/hun skal kunne fullføre studiet på normert tid. Skal vi kunne sammenligne slike tall over tid, må vi se på noenlunde sammenlignbare tall. Dette kan til en viss grad gjøres ved å se på studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent student i perioden. I Tabell 3-4 har vi sett på den totale studiepoengproduksjon hvert kalenderår dividert med gjennomsnittlig antall heltidsekvivalenter høst/vår det aktuelle kalenderåret. Vi må uansett være klar over at ulike forhold kan gjøre det vanskelig fullt ut benytte studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent som et mål for kvalitet og effektivitet. Vi vet f.eks. at selv om mange studenter er registrert på et heltidsstudium, så er de i praksis deltidsstudenter fordi de jobber ved siden av studiene. Dette gjelder spesielt studenter ved avdeling ØIS. Tabell 3-4: Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent) pr kalenderår, Avdeling / År Avdeling HS 56,2 51,6 54,6 48,4 57,4 50,6 52,3 Avdeling ØIS 43,2 45,7 46,4 45,7 47,7 47,2 47,8 SUM HIM 48,2 48,2 49,8 46,8 51,3 48,0 47,8 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-4 viser en gjennomsnittlig produksjon per student på mellom 45 og 51 i perioden. Mens det for studenter ved avdeling ØIS er en relativt stabil poengproduksjon per student, er det stor variasjon ved avdeling HS. En del av forklaringen er studieopplegget på en del av studiene ved avdeling HS der studiepoengene ikke er likt fordelt for vår- og høstsemesteret. På flere studier er det større poenguttelling i vårsemesteret enn i høstsemesteret. Siden dbhstatistikken ovenfor viser studiepoengproduksjon per kalenderår i stedet for per studieår, vil dette kunne gi slike utslag, spesielt for deltidsstudiene. I tabellen er emnestudenter og EVU holdt utenfor pga av at disse ikke kan omregnes til heltidsekvivalenter. 9

10 Avd. HS Avd. ØIS HiMolde totalt Figur 3-1 Gjennomsnittlig antall studiepoeng per heltidsekvivalent i perioden Ideelt sett burde studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent per år vært tilnærmet lik 60. Som nevnt ovenfor kan det være mange sammensatte årsaker til at studiepoengproduksjonen ikke er større enn det tabellen ovenfor viser. I tillegg til stryk og problemer med å følge studieopplegget, kan det være både sykdom og jobb ved siden av studier som gjør at studentene ikke følger "normal" studieprogresjon. For å kunne analysere de faglige problemene som studentene har, er det derfor viktig også å se på strykprosenter og karakterfordeling på de eksamener studentene melder seg opp til. 3.2 Karakterfordeling og strykprosent Strykprosent I denne delen skal vi se nærmere på strykprosenter ved Høgskolen i Molde sammenlignet med strykprosenter totalt for universitets- og høgskolesektoren og sammenlignet med de statlige vitenskapelige høyskolene totalt. Videre vil vi også gi en oversikt over utviklingen av strykprosent innenfor avdelingene. 10

11 ,7 9,5 8 8,58,4 8 8,5 7,6 7,5 7,47,5 7,4 7, ,8 4,8 4,6 4,8 3,7 4,1 Statlige vitenskapelige høyskoler HiMolde Alle institusjoner Figur 3-2 Strykprosent ved Høgskolen i Molde Figur 3-2 viser at strykprosenten ved Høgskolen i Molde har vært litt høgere enn gjennomsnittet for alle institusjoner sett under ett fram til De to siste årene har strykprosenten vært så vidt under gjennomsnittet for alle institusjoner. Som oversikten ovenfor viser så har strykprosenten ved HiMolde i hele perioden vært mye høyere enn strykprosenten ved de statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett. Sammenlignet med de statlige høgskolene kommer vi bedre ut. Strykprosenten ved de statlige høgskolene har de to siste årene vært på hhv. 7,8% og 8,2% En årsak til at Høgskolen i Molde tidligere har hatt høyere strykprosent enn gjennomsnittet for sektoren, kan være at det i perioden fram til våren 2010 ikke har vært begrensninger for antall ganger en student kan melde seg til eksamen. Dette kan ha ført til at terskelen for å melde seg til eksamen uten å ha lest pensum tilstrekkelig har vært lavere enn for høgskoler med begrensing på antall forsøk. Fra våren 2010 er det innført begrensning på 3 eksamensforsøk per emne ved Høgskolen i Molde. Det ser derfor ut til at ordningen med begrenset antall eksamensforsøk har fått en positiv virkning på strykprosenten siden studenter som ikke har tilstrekkelig kunnskaper trolig vil trekke seg før eksamen og dermed trekke strykprosenten ned. 11

12 , ,5 9,7 8,5 9,2 9,3 9,6 8,1 6,7 7,8 6,2 8,2 Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Figur 3-3 Strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS Figur 3-3 angir strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS i årene Strykprosenten ved avdeling HS har variert en del de siste årene, mens prosenten ved avdeling ØIS har vært relativt stabil. Det er vanskelig å gi en god forklaring på dette. I 2009 var strykprosenten ved de to avdelingene tilnærmet lik. Spesielt ved avdeling HS er det stor variasjon i strykprosent mellom de ulike studietilbud. Det er størst strykprosent på bachelor i sykepleie. Her var strykprosenten på 9,3 % i Det er spesielt eksamen i anatomi, fysiologi og anatomi og eksamen i medikamentregning som bidrar til høy strykprosent på dette studiet. På de fleste av videreutdanningene ved avdeling HS er strykprosenten lav. 12

13 3.2.2 Karakterfordeling (bokstavkarakterer) I denne delen skal vi se på karakterfordelingen ved HiMolde sett i sammenheng med andre høgere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Molde hadde både i 2010 og 2011 har en karakterfordeling som er tilnærmet lik fordelingen i universitets- og høgskolesektoren totalt. Dersom vi studerer karakterfordelingen nærmere, vil vi finne store variasjoner mellom de ulike utdanningstyper, mellom de enkelte institusjoner, og også innen de enkelte avdelinger ved den enkelte institusjon. Sum 11,5 26,7 30,9 15,6 7,4 8 Universiteter 12,3 26,7 31,7 15 6,9 7,4 Statlige vitenskapelige høyskoler 15,3 34,3 29,9 11,9 4,73,9 Karakter a Karakter b Statlige høyskoler 10,5 25, ,5 7,7 8,5 Karakter c Karakter d Private vitenskapelige høyskoler 10,9 25,3 27,7 16,1 9,2 10,8 Karakter e Karakter f Private høyskoler 10, ,1 15,5 5,45,5 Kunsthøyskoler 8,8 34,4 40,9 14,9 0, Figur 3-4 Prosentvis karakterfordelingen i 2011 fordelt på institusjonstype Figur 3-4 viser at statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett har en fordeling med større andel A og B enn sektoren totalt. Sammenlignet med de statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett, så har HiMolde også en mindre andel A og B. Oversikter over karakterfordeling for den enkelte institusjon finner en på hjemmesidene til DBH. 13

14 Karakterfordelingen ved Høgskolen i Molde Som nevnt ovenfor er det forskjeller i karakterfordelingen for de enkelte institusjoner, og også innen de ulike avdelinger ved den enkelte institusjon. Det er stor forskjell mellom avdelingen når det gjelder fordelingen av karakterer. Avdeling ØIS benytter øvre del av karakterskalaen i større grad enn avdeling HS. Igjen er det variasjon også på karakterfordelingen innen det enkelte studieprogram. Ved Høgskolen i Molde er det masterstudiet i logistikk som skiller seg ut når det gjelder bruk av øvre del av karakterskalaen. Figur 3-5 viser karakterfordelingen ved master i logistikk sammenlignet med fordelingen ved avdeling ØIS totalt. Hele 70,9 % av studentene ved master i logistikk ble tildelt karakterene A eller B (71,4% i 2010). Ved avdeling ØIS sett under ett var det til sammen 38 % som fikk disse karakterer. Avd ØIS 12,8 25,9 27,5 16,8 8,7 8,3 Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Master of Science in Logistics 31,2 39,7 21,1 3,8 1,9 2, Figur 3-5 Karakterfordeling ved avdeling ØIS og MSc i logistikk

15 3.3 HiMolde sammenlignet med sektoren Tilstandsrapporten for høyere utdanning, med fokus på Høgskolen i Molde Departementet har de siste årene utarbeidet en tilstandsrapport for høyere utdanning. I DBH (Database for høyere utdanning) og NOKUT-portalen kan man sammenligne institusjoner, og egen institusjon mot sektoren for øvrig. I det påfølgende har vi sammenlignet HiMolde med alle institusjoner, universiteter, statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Tabell 3-5: Studenter (egenfinansierte) fordelt på studienivå 2011 Alle Universiteter Statlige Vitenskapelige HiMolde høgskoler høgskoler Antall studenter Andel kvinnelige studenter 0,60 0,58 0,65 0,51 0,61 Andel bachelor studenter 0,53 0,39 0,70 0,44 0,59 Andel kvinnelige bachelor 0,60 0,59 0,63 0,49 0,62 studenter Andel master studenter 0,27 0,44 0,08 0,41 0,12 Andel kvinnelige master studenter 0,56 0,55 0,67 0,50 0,53 Andel Phd studenter , Andel kvinnelige Phd studenter 0,50 0, ,50 0,31 Andel utenlandske studenter , ,11 0,08 Andel kvinnelige utenlandske studenter 0,56 0,55 0,60 0,53 0,56 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Høgskolen i Molde har nær 2000 egenfinansierte registrerte studenter, og som vi ser i Tabell 3-5 utgjør disse 25% av alle studenter registrert ved de vitenskapelige høgskolene. HiMolde har høyere andel kvinnelige studenter og bachelorstudenter, og lavere andel master-, phd- og utenlandske studenter enn de vitenskapelige høgskolene. Mens HiMolde har høyere andel master-, phd- og utenlandske studenter enn de statlige høgskolene. Tabell 3-6: Masterstudier 2011 Alle Vit.h Master ØIS Master logistikk Master SOL Master Event Team Sport Master HS Studentopptak ,0 63,0 27 * 11 * Registrerte studenter ,0 113, Kvinneandel studenter 58,2 42,6 50,9 51,3 65,2 77,8 9,1 100 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 46,6 48,5 50,5 58,3 34,0 62,7 34,5 32,0 Studentutveksling andel innreisende 2,6 8,3 10,8 22,1 Studentutveksling andel utreisende 2,6 11,0 Strykprosent 5,5 1,7 2,7 2,5 2,1 5,6 3,7 6,7 Andel eksamenskarakterer A + B 55,5 62,0 67,8 72,7 50,4 72,4 26,9 Ferdige kandidater Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning *Ikke opptak høsten

16 Tabell 3-6 viser at HiMolde i 2011 rekrutterte 8,5% av studentene og har nær 10% av de registrerte masterstudentene ved de vitenskapelige høgskolene. Kvinneandelen er noe høyere enn ved de vitenskapelige høgskolene, men lavere enn ved alle institusjonene. Høgskolens masterstudenter avlegger i snitt 49,9 studiepoeng, mens snittet i hele sektoren er 46,6 og ved de vitenskapelige høgskolene 48,5. Av egne masterstudier er det Master i Event som ligger høyest med 62,7 stp per heltidsekvivalent studenter, mens Master i helse- og sosialfag er lavest med 32 stp per heltidsekvivalent. Det er vanskelig å trekke konklusjoner vedrørende studiepoengproduksjon bare på grunnlag av et studieår, siden dette spesielt for deltidsstudiene vil være avhengig av plassering av poenggivende eksamener i utdanningsplanen. Ved Master i logistikk er 22 % av studentene internasjonale utvekslingsstudenter, mens snittet blant de vitenskapelige høgskolene er 8,3. Ved de vitenskapelige høgskolene reiser 11 % av studentene ut på utveksling, mens ingen av våre masterstudenter reiser ut. Strykprosenten ved HiMolde ligger under sektoren, men ett prosentpoeng over de vitenskapelige høgskolene. Det er studenter ved Master i helse- og sosialfag og Master i Event Management som har høyest strykprosent, og Master i samfunnsendring som har lavest. HiMolde produserte 4,7 % av de ferdige kandidatene ved de vitenskapelige høgskolene. Tabell 3-7: Bachelorstudier HS 2011 Alle Statlige høgskoler Vit. Høgskoler HS Sykepleie Vernepleie Karakterpoeng blant nye studenter 40,5 39,0 43,2 36,0 35,8 37,7 Kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1,6 1,6 3,1 1,0 0,8 1,6 Studentopptak Registrerte studenter Kvinneandel - studenter 59,4 61,6 48,7 92,0 94,2 87,7 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 47,0 49,6 50,1 50,3 46,2 58,6 Studentutveksling - andel innreisende 0,4 0,8 0,2 Studentutveksling - andel utreisende 3,0 2,5 4,7 1,1 0,7 2,8 Strykprosent 9,2 9,4 4,9 7,8 9,3 4,7 Andel eksamenskarakterer A + B 37,5 37,6 47,3 22,0 21,4 25,8 Ferdige kandidater , ,0 783,0 101,0 71,0 30 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning 16

17 Tabell 3-8: Bachelorstudier ØIS 2011 Bachelor 2011 ØIS Int.log IT/log Jussadm Logistikk Petlog Revisjon Sport økadm Siv.øk Karakterpoeng blant nye studenter 37,0 35,9 34,4 36,4 36,0 39,8 36,2 36,2 38,0 39,2 Kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1,1 0,5 1,0 0,9 1,7 2,8 0,3 1,2 0,9 1,6 Studentopptak Registrerte studenter Kvinneandel - studenter 44,2 43,5 18, ,0 41,7 56,8 20,0 62,6 41,2 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 48,0 45,1 38,4 48,4 49,7 49,4 38,7 49,6 44,3 47,7 Studentutveksling - andel innreisende 4,5 Studentutveksling - andel utreisende 0,5 3,3 Strykprosent 10,2 5,9 16,9 3,5 9,9 8,4 15,2 8,0 13,7 6,2 Andel eksamenskarakterer A + B 34,8 45,7 27,4 42,6 38,7 38,1 25,6 31,3 28,2 44,0 Ferdige kandidater 129,0 13, Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-7 og Tabell 3-8 viser at nye studenter i snitt har 36,0 i karakterpoeng på HS og 37,0 ved ØIS. Snittet i sektoren er 40,5, mens det for de vitenskapelige høgskolene er på 43,2. Ved HiMolde er det nye studenter på bachelor i IT og logistikk som har lavest snitt med 34,4, mens bachelor i petroleumslogistikk har høyest med Det er bachelor i sykepleie som har flest registrerte studenter ved HiMolde med 276 studenter, etterfulgt av bachelor i økonomi og administrasjon (163 studenter) og bachelor i logistikk og SCM (121). De studiene med færrest registrerte studenter er siviløkonom 1.avd. (34 studenter), bachelor i revisjon (44 studenter) og IT og logistikk (48 studenter). Både siviløkonom 1. avd. og IT og logistikk er vedtatt avviklet, mens revisjonsstudiet er samkjørt med bachelor i økonomi og administrasjon. Ved HiMolde avlegger hver heltidsekvivalent bachelorstudent 48,8 studiepoeng, fordelt med 50,3 på HS og 48 på ØIS. Dette er i snitt mindre enn de vitenskapelige høgskolene (50,1) og de statlige høgskolene (49,6), mens det er litt høyere enn for universitetene. Det er vernepleiestudentene som har flest antall studiepoeng med 58,6, mens IT- og logistikkstudentene er lavest med 38,4 studiepoeng. I sektoren er det 37,5 % av bachelorstudentene som får A+B-karakterer, mens på HiMolde er det 32,4% (34,8% på ØIS og 22% på HS). Det er studenter på bachelor i internasjonal logistikk som har høyest andel av A+B-karakterer med 45,7 %, mens det på sykepleie bare er 21%. I tilstandsrapport for høyere utdanning er det er det sett på gjennomføringstall basert på individdata. Tallene tar utgangspunkt i hvor mange studenter som møtte til studiene som gjennomførte på normert tid. Studenter som bytter institusjon regnes som frafall, men ikke de som bytter studium internt. Departementet tar forbehold om datakvaliteten i tabellen, og departementet mener den reelle frafallsprosenten er noe lavere enn i tabellen. 17

18 Tabell 3-9: Gjennomføring og frafall på bachelornivå Institusjon Høst 2008 Vår 2011 Opptakskull (møtt) Fullført grad %fullført grad Fortsatt student %fortsatt student Frafall % frafall Statlige høgskoler , , ,6 Universiteter ,5* , ,2 Statlige vitenskapelige , , høgskoler Høgskolen i Molde , , ,6 Norges handelshøgskole , , ,9 *) Feilkilde ved at studenter går direkte videre på masterstudier uten å bli registrert som fullført bachelor Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012 Tabell 3-9 viser at HiMolde har lavere andel som fullfører en bachelorgrad på normert tid enn snittet for de statlige høgskolene og de vitenskapelige høgskolene, og en høyere frafallsprosent. Tabell 3-10: Gjennomføring og frafall på mastergradsnivå Institusjon Høst 2009 Vår 2011 Opptakskull Fullført grad %fullført grad Fortsatt student %fortsatt student Frafall % frafall Statlige høgskoler , , ,4 Universiteter , , ,3 Statlige vitenskapelige , ,6 63 7,8 høgskoler Høgskolen i Molde , , ,1 Norges handelshøgskole (NHH) , ,3 37 6,3 Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012 Tabell 3-10 viser at 57,9 % av HiMoldes masterstudenter fullfører graden på normert tid, som er betydelig høyere enn de statlige høgskolene og noe høyere enn de vitenskapelige høgskolene. Frafallsprosenten ved HiMolde er litt lavere enn ved høgskolene, men betydelig høyere enn ved de vitenskapelige høgskolene. Sammenlignet med Norges handelshøgskole har HiMolde høyere fullføringsgrad, men over tre ganger så høyt frafall. NHH har mer enn 10 ganger så mange masterstudenter som HiMolde, og den laveste frafallsprosenten blant de statlige institusjonene. Tabell 3-11: Studenter (heltid) per faglige årsverk Studenter per faglige årsverk Andel administrative ansatte Faglige årsverk (inkl stip) totalt Alle institusjoner 14,8 0, ,4 Statlige høgskoler 16,7 0, ,4 Universiteter 12,1 0, ,3 Statlige vitenskapelige 12,7 851,9 høgskoler Høgskolen i Molde 17,1 0,21 120,1 Norges handelshøgskole 21,6 0,27 229,9 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-11 viser at HiMolde har 17,1 studenter per faglige årsverk. Dette er høyere enn gjennomsnittet for alle de tre institusjonskategoriene, men sammenlignet med NHH er det lavere. HiMolde har 120 faglige årsverk og en administrasjonsandel på 0,21 som er blant det laveste i sektoren. 18

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer