ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November

2 Innholdsliste 1 Innledning Høgskolens kvalitetspolitikk Studier og studieproduksjon Studenttall og studiepoengsproduksjon Antall studenter Studiepoengproduksjon Karakterfordeling og strykprosent Strykprosent Karakterfordeling (bokstavkarakterer) HiMolde sammenlignet med sektoren Høgskolens kvalitetstiltak Oppfølging av tiltak nevnt i årsrapporten 2010/ Tiltak for studentene Internasjonale studenter Praktisk organisasjonsopplæring for studenttillitsvalgte Studiemiljøpris Tiltak for de ansatte Pedagogisk forum og fagseminarer Kvalitetsutviklingsmidler Pedagogisk opplæringsprogram Pedagogisk pris Generelle kvalitetstiltak Kvalifikasjonsrammeverket Bibliotekets bidrag til studiekvalitet Evaluering av studiekvalitet Kvalitetsteam Prosess for emne- og studieevaluering Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Andre evalueringer Revisjon av kvalitetssystemet Oppsummering og tiltak Referanser Vedlegg Studieprogrammet studieåret 2011/ Kvalitetssikrede studieplaner i 2011/ Emneevalueringer ØIS

3 Liste over tabeller Tabell 3-1: Totalt antall registrerte studenter. Høstsemester Tabell 3-2: Antall registrerte studenter ved HiMolde pr. 1. oktober regnet om til heltidsekvivalenter... 8 Tabell 3-3: Studiepoeng (60-poengsenheter) (kalenderår) Tabell 3-4: Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent) pr kalenderår, Tabell 3-8: Studenter (egenfinansierte) fordelt på studienivå Tabell 3-9: Masterstudier Tabell 3-10: Bachelorstudier HS Tabell 3-11: Bachelorstudier ØIS Tabell 3-12: Gjennomføring og frafall på bachelornivå Tabell 3-13: Gjennomføring og frafall på mastergradsnivå Tabell 3-14: Studenter (heltid) per faglige årsverk Tabell 4-1: Utvekslingsstudenter Tabell 5-1: Nye studiepoeng per student sortert på fagområder Tabell 9-1: Emner evaluert høsten 2011 på ØIS Tabell 9-2: Emner evaluert våren 2012 på ØIS Liste over figurer Figur 3-1 Gjennomsnittlig antall studiepoeng per heltidsekvivalent i perioden Figur 3-2 Strykprosent ved Høgskolen i Molde Figur 3-3 Strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS Figur 3-4 Prosentvis karakterfordelingen i 2011 fordelt på institusjonstype Figur 3-5 Karakterfordeling ved avdeling ØIS og MSc i logistikk Figur 4-1 Andel utenlandske studenter Figur 5-1 Studie- og emneevaluering

4 1 Innledning Utvikling av høgskolens kvalitetssikringssystem er et kontinuerlig arbeid. Den første utgaven av kvalitetshåndboka var ferdig i juni 2005, og revidert første gang i I 2012 ble håndboka revidert på nytt, samtidig som det er gjennomført en omfattende endring i det elektroniske kvalitetssystemet. Kvalitetshåndboka er nå en overordnet beskrivelse av kvalitetssystemet. Arbeidsmåten og prinsippene en arbeider etter i kvalitetssikringsarbeidet gjennom prosessene er: Planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring (jfr. Demings sirkel). Årsrapport om studiekvalitet utarbeides årlig som en del av høgskolens kvalitetsarbeid. Rapporten oppsummerer forrige studieårs arbeid med studiekvalitet både på avdelingsnivået og sentralt. I tillegg gjøres det analyserer av nøkkeltall om interne forhold og sammenliknet med sektoren. Studiesjefen har ansvar for å utarbeide rapporten med innspill fra avdelingene. Rapporten skal oppsummeres med tiltak til kommende studieårs arbeid med studiekvalitet. Studieutvalget gjennomgår rapporten før den legges frem for styret til behandling. 4

5 2 Høgskolens kvalitetspolitikk Høgskolens styre vedtok våren 2012 en ny strategisk plan for perioden Arbeidet med strategisk plan har pågått over en lengre periode med involvering av ansatte, avdelingene og styret. I strategisk plan for står det bl.a. annet under høgskolens formål: Høgskolen i Molde er en statlig vitenskapelig høgskole i logistikk, hvor de faglige basisområdene er helse- og sosialfag, sport- og event, ledelse, logistikk, samfunnsfag og økonomi. Høgskolen skal tilby utdanning, forskning og formidling av høy internasjonal kvalitet, og utføre egen FoU-aktivitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. For hovedområdet Utdanning er bl.a. følgende strategier beskrevet: Høgskolen skal tilby forskningsbasert, fremtidsrettede utdanninger av høy kvalitet og ha særlig fokus på syke- og vernepleieprofesjonsutdanningene, samt vurdere utvikling av nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov. Høgskolen skal sikre god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, tilby internasjonale studier og øke studentutvekslingen. Høgskolen skal sikre opptak av godt kvalifiserte og motiverte studenter samt et godt lærings- og studiemiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid. Høgskolens forskerutdanning skal holde internasjonalt nivå og synliggjøre høgskolens hovedprofiler. Den skal være en integrert del av høgskolens forskningsaktivitet og bidra til rekruttering av høyt kvalifiserte vitenskapelig personell. For hovedområdet Formidling og samfunnskontakt er bl.a. følgende strategier beskrevet: Høgskolen skal sammen med interne og eksterne partnere, videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsbygging, forsterke høgskolens identitet, omdømme og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby. Høgskolen utarbeider årsplaner og setter styringsparametere på grunnlag av strategisk plan. Rapportering gjøres årlig i forbindelse med høgskolens rapport og planer til departementet. Høgskolens arbeid med kvalitetssikringssystemet har gjort det lettere å foreta systematiske evalueringer som kan sammenlignes over tid. Dette gir kunnskap om hva institusjonen både er dyktige på, hva som bør videreutvikles og hva som må forbedres. Studieutvalget Studieutvalget har fått ansvar for å følge opp kvalitetssikringsarbeidet. I tillegg til de oppgaver studieutvalget har i følge kvalitetshåndboka, er studieutvalgets møter en arena for informasjonsutveksling og dialog på tvers av avdelingene. Dette er viktig for å få innsikt og kunnskap om det som er felles for avdelingene og det som er avdelingenes egenart. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemet har vært med på å bygge bro mellom avdelingene og gjennom dette arbeidet har vi fått til et felles system for hele institusjonen. Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget (LMU) har i følge Lov om universiteter og høgskoler ( 4-3, tredje ledd) et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av læringsmiljøet ved høgskolen. LMU rapporterer direkte til styret, og de lager en årsrapport hver høst. Læringsmiljøutvalget er avhengig av å få tilbakemelding fra studentene om hva de mener må forbedres, og dialogknappen er en av de mulighetene studentene har til å gi både ros og ris. 5

6 Alle universiteter og høgskoler er pålagt å tilfredsstille kravene til universell utforming. Universell utforming betyr at institusjonene skal tilrettelegge slik at studenter med nedsatt funksjonsevne kan kunne delta i undervisning/studietilbud på lik linje med andre. Dette prinsippet er nedfelt i høgskolens strategiplan. LMU har blant annet som oppgave å se til av høgskolen oppfyller disse kravene for studenter som har behov for det. Våren 2010 utarbeidet LMU ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne , som ble vedtatt av styret i april

7 3 Studier og studieproduksjon I studieåret tok høgskolen opp studenter til 6 masterstudier, 11 bachelorstudier, 12 årsstudier og videreutdanninger og ett phd-studium. Oversikt over studiene finnes i vedlegg Studenttall og studiepoengsproduksjon Studenttallet ved HiMolde fortsetter å stige, og høsten 2012 er det høgeste tallet registrert noen gang ved høgskolen. Per 1. oktober 2012 er det registrert totalt 2432 studenter ved HiMolde. Dette er en økning på 18,7 % i forhold til studenttallet høsten I tallet har vi inkludert studenter som deltar på studiepoenggivende betalingsstudier i regi av EUV. Det er også studenter tilknyttet EUV som står for den største økningen i studenttallet i forhold til høsten Det er blant annet satt i gang et bachelorstudium i rettsvitenskap i samarbeid med Folkeuniversitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø med totalt 295 studenter. Høsten 2012 er det i tillegg registrert 32 doktorgradsstudenter i logistikk Antall studenter Tabell 3-1 viser totalt antall registrerte studenter (antall hoder) ved Høgskolen i Molde høsten I tabellen er studenter på både internt- og eksternt finansierte studier (for eksempel videreutdanning i psykososialt arbeid barn/unge og betalingsstudier under EUV) inkludert. Tabell 3-1: Totalt antall registrerte studenter. Høstsemester Avdeling Avdeling HS Avdeling ØIS Emnestudenter, utvekslingsstud. og EVU stud Sum HIM kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. underlagt ØIS, men er her skilt ut fra avdelingen. NB! De fleste emnestudenter, EVU-studenter og utvekslingsstudenter er studenter ved Tabell 3-1 viser at vi i oddetallsårene fram til 2009 totalt har en liten nedgang i studenttallet i forhold til tallet foregående år. Dette skyldes at vi på de fleste videreutdanninger og deltidsutdanninger ved avdeling HS har opptak av studenter kun annet hvert år. Av samme grunn er det nedgang i studenttallet ved avdeling HS høsten På grunn av stort opptak ved avdeling ØIS økte likevel det totale studenttallet ved høgskolen høsten 2011 i fht. tallet Høsten 2012 ble det igjen tatt opp studenter til videreutdanninger og masterstudiet ved avdeling HS. Til tross for at antall nye opptatte studenter ved avdelingen økte fra 272 høsten 2011 til 445 høsten 2012, så er det totale antall studenter ved avdelingen lavere enn det en skulle forvente ut fra tidligere års "topper" i oddetallsår med opptak på videreutdanningene. Nedgangen skyldes nedgang i tallet på antall studenter på heltidsstudiet i sykepleie, og avviklingen av deltidsstudiet i sykepleie der de siste studenter ble uteksaminert våren Ved avdeling ØIS er det registrert en jamn økning i studenttallet fra høsten 2007 til høsten 2011 med en utflating i Studenttallet på bachelor i logistikk har hatt størst økning de 7

8 siste årene. Høsten 2007 var det registrert bare 38 studenter på dette studiet, mens studenttallet høsten 2012 var på 130. En stor andel av de som er registrert som emnestudenter er studenter fra Høgskolen i Ålesund som tar emner fra studiet i internasjonal logistikk som valgfag. De fleste emnestudenter, EVU-studenter og utvekslingsstudenter er knytta til studier og emner som er underlagt avdeling ØIS. Legger vi dette til grunn er det en betydelig økning av studenttallet ved denne avdelingen i forhold til høsten En del av studieprogrammene ved Høgskolen i Molde er lagt opp som deltidsstudier. For at studenter på disse studiene ikke skal telle på lik linje med heltidsstudentene når det gjelder for eksempel studiepoengproduksjon per student, blir deltidsstudentene regnet om til heltidsekvivalenter. Deltid vernepleie over 4 år har 75 % progresjon i forhold til heltidsstudiet, og en student på dette studiet tilsvarer da 0,75 heltidsekvivalent. Tabell 3-2 viser tallet på heltidsekvivalenter ved Høgskolen i Molde per 1. oktober. Tabell 3-2: Antall registrerte studenter ved HiMolde pr. 1. oktober regnet om til heltidsekvivalenter Avdeling Avdeling HS Avdeling ØIS Emnestud., utvekslingsstud. og EVU stud Sum kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Studiepoengproduksjon Antall studiepoeng som studentene produserer er et viktig bidrag i finansieringen av høgskolen. Tabell 3-3 viser total studiepoengproduksjon (målt i antall 60-studiepoengh enheter) for studentene ved HiMolde i årene I tallene inngår også studiepoengproduksjon for eksternt finansierte studier. Tabell 3-3: Studiepoeng (60-poengsenheter) (kalenderår). Avdeling / År Avdeling HS 436,5 432, ,3 451,8 476,3 Avdeling ØIS , ,7 709,6 735,9 797,7 Emnestud., utvekslingsstud. 6,8 10,2 0,5 9,6 2,4 14,2 og EVU student SUM HIM 1103,3 1149,2 1126,6 1076,3 1230,9 1190,1 1288,1 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. NB! Emnestudenter og utvekslingsstudenter er lagt under HSM Uspesifisert enhet til Fra 2009 har DBH lagt disse inn under den avdeling hvor emnene de avlegger eksamen i hører til). I 2011 ble det totalt produsert 1288,1 nye 60-studiepoengenheter ved Høgskolen i Molde. Dette er en økning på 8,2 % i fht den totale produksjonen i I tabellen er produksjonen ved eksternt finansierte studier inkludert. Ser vi på studiepoengproduksjonen for internt finansierte studenter, så økte den fra 1179,5 60-studiepoengs enheter i 2010 til 1247,3 enheter i Dette gir en økning i produksjonen på 5,7 %. 8

9 3.1.2 Studiepoengproduksjon per student Dersom vi ser på studiepoengproduksjonen i forhold til studenttallet, så vil dette kunne gi et bilde for hvor effektive studentene ved Høgskolen i Molde er. En fulltidsstudent skal normalt avlegge i gjennomsnitt 60 studiepoeng per år dersom han/hun skal kunne fullføre studiet på normert tid. Skal vi kunne sammenligne slike tall over tid, må vi se på noenlunde sammenlignbare tall. Dette kan til en viss grad gjøres ved å se på studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent student i perioden. I Tabell 3-4 har vi sett på den totale studiepoengproduksjon hvert kalenderår dividert med gjennomsnittlig antall heltidsekvivalenter høst/vår det aktuelle kalenderåret. Vi må uansett være klar over at ulike forhold kan gjøre det vanskelig fullt ut benytte studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent som et mål for kvalitet og effektivitet. Vi vet f.eks. at selv om mange studenter er registrert på et heltidsstudium, så er de i praksis deltidsstudenter fordi de jobber ved siden av studiene. Dette gjelder spesielt studenter ved avdeling ØIS. Tabell 3-4: Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent) pr kalenderår, Avdeling / År Avdeling HS 56,2 51,6 54,6 48,4 57,4 50,6 52,3 Avdeling ØIS 43,2 45,7 46,4 45,7 47,7 47,2 47,8 SUM HIM 48,2 48,2 49,8 46,8 51,3 48,0 47,8 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-4 viser en gjennomsnittlig produksjon per student på mellom 45 og 51 i perioden. Mens det for studenter ved avdeling ØIS er en relativt stabil poengproduksjon per student, er det stor variasjon ved avdeling HS. En del av forklaringen er studieopplegget på en del av studiene ved avdeling HS der studiepoengene ikke er likt fordelt for vår- og høstsemesteret. På flere studier er det større poenguttelling i vårsemesteret enn i høstsemesteret. Siden dbhstatistikken ovenfor viser studiepoengproduksjon per kalenderår i stedet for per studieår, vil dette kunne gi slike utslag, spesielt for deltidsstudiene. I tabellen er emnestudenter og EVU holdt utenfor pga av at disse ikke kan omregnes til heltidsekvivalenter. 9

10 Avd. HS Avd. ØIS HiMolde totalt Figur 3-1 Gjennomsnittlig antall studiepoeng per heltidsekvivalent i perioden Ideelt sett burde studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent per år vært tilnærmet lik 60. Som nevnt ovenfor kan det være mange sammensatte årsaker til at studiepoengproduksjonen ikke er større enn det tabellen ovenfor viser. I tillegg til stryk og problemer med å følge studieopplegget, kan det være både sykdom og jobb ved siden av studier som gjør at studentene ikke følger "normal" studieprogresjon. For å kunne analysere de faglige problemene som studentene har, er det derfor viktig også å se på strykprosenter og karakterfordeling på de eksamener studentene melder seg opp til. 3.2 Karakterfordeling og strykprosent Strykprosent I denne delen skal vi se nærmere på strykprosenter ved Høgskolen i Molde sammenlignet med strykprosenter totalt for universitets- og høgskolesektoren og sammenlignet med de statlige vitenskapelige høyskolene totalt. Videre vil vi også gi en oversikt over utviklingen av strykprosent innenfor avdelingene. 10

11 ,7 9,5 8 8,58,4 8 8,5 7,6 7,5 7,47,5 7,4 7, ,8 4,8 4,6 4,8 3,7 4,1 Statlige vitenskapelige høyskoler HiMolde Alle institusjoner Figur 3-2 Strykprosent ved Høgskolen i Molde Figur 3-2 viser at strykprosenten ved Høgskolen i Molde har vært litt høgere enn gjennomsnittet for alle institusjoner sett under ett fram til De to siste årene har strykprosenten vært så vidt under gjennomsnittet for alle institusjoner. Som oversikten ovenfor viser så har strykprosenten ved HiMolde i hele perioden vært mye høyere enn strykprosenten ved de statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett. Sammenlignet med de statlige høgskolene kommer vi bedre ut. Strykprosenten ved de statlige høgskolene har de to siste årene vært på hhv. 7,8% og 8,2% En årsak til at Høgskolen i Molde tidligere har hatt høyere strykprosent enn gjennomsnittet for sektoren, kan være at det i perioden fram til våren 2010 ikke har vært begrensninger for antall ganger en student kan melde seg til eksamen. Dette kan ha ført til at terskelen for å melde seg til eksamen uten å ha lest pensum tilstrekkelig har vært lavere enn for høgskoler med begrensing på antall forsøk. Fra våren 2010 er det innført begrensning på 3 eksamensforsøk per emne ved Høgskolen i Molde. Det ser derfor ut til at ordningen med begrenset antall eksamensforsøk har fått en positiv virkning på strykprosenten siden studenter som ikke har tilstrekkelig kunnskaper trolig vil trekke seg før eksamen og dermed trekke strykprosenten ned. 11

12 , ,5 9,7 8,5 9,2 9,3 9,6 8,1 6,7 7,8 6,2 8,2 Avdeling for helse og sosialfag Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Figur 3-3 Strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS Figur 3-3 angir strykprosent ved avdeling HS og avdeling ØIS i årene Strykprosenten ved avdeling HS har variert en del de siste årene, mens prosenten ved avdeling ØIS har vært relativt stabil. Det er vanskelig å gi en god forklaring på dette. I 2009 var strykprosenten ved de to avdelingene tilnærmet lik. Spesielt ved avdeling HS er det stor variasjon i strykprosent mellom de ulike studietilbud. Det er størst strykprosent på bachelor i sykepleie. Her var strykprosenten på 9,3 % i Det er spesielt eksamen i anatomi, fysiologi og anatomi og eksamen i medikamentregning som bidrar til høy strykprosent på dette studiet. På de fleste av videreutdanningene ved avdeling HS er strykprosenten lav. 12

13 3.2.2 Karakterfordeling (bokstavkarakterer) I denne delen skal vi se på karakterfordelingen ved HiMolde sett i sammenheng med andre høgere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Molde hadde både i 2010 og 2011 har en karakterfordeling som er tilnærmet lik fordelingen i universitets- og høgskolesektoren totalt. Dersom vi studerer karakterfordelingen nærmere, vil vi finne store variasjoner mellom de ulike utdanningstyper, mellom de enkelte institusjoner, og også innen de enkelte avdelinger ved den enkelte institusjon. Sum 11,5 26,7 30,9 15,6 7,4 8 Universiteter 12,3 26,7 31,7 15 6,9 7,4 Statlige vitenskapelige høyskoler 15,3 34,3 29,9 11,9 4,73,9 Karakter a Karakter b Statlige høyskoler 10,5 25, ,5 7,7 8,5 Karakter c Karakter d Private vitenskapelige høyskoler 10,9 25,3 27,7 16,1 9,2 10,8 Karakter e Karakter f Private høyskoler 10, ,1 15,5 5,45,5 Kunsthøyskoler 8,8 34,4 40,9 14,9 0, Figur 3-4 Prosentvis karakterfordelingen i 2011 fordelt på institusjonstype Figur 3-4 viser at statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett har en fordeling med større andel A og B enn sektoren totalt. Sammenlignet med de statlige vitenskapelige høyskolene sett under ett, så har HiMolde også en mindre andel A og B. Oversikter over karakterfordeling for den enkelte institusjon finner en på hjemmesidene til DBH. 13

14 Karakterfordelingen ved Høgskolen i Molde Som nevnt ovenfor er det forskjeller i karakterfordelingen for de enkelte institusjoner, og også innen de ulike avdelinger ved den enkelte institusjon. Det er stor forskjell mellom avdelingen når det gjelder fordelingen av karakterer. Avdeling ØIS benytter øvre del av karakterskalaen i større grad enn avdeling HS. Igjen er det variasjon også på karakterfordelingen innen det enkelte studieprogram. Ved Høgskolen i Molde er det masterstudiet i logistikk som skiller seg ut når det gjelder bruk av øvre del av karakterskalaen. Figur 3-5 viser karakterfordelingen ved master i logistikk sammenlignet med fordelingen ved avdeling ØIS totalt. Hele 70,9 % av studentene ved master i logistikk ble tildelt karakterene A eller B (71,4% i 2010). Ved avdeling ØIS sett under ett var det til sammen 38 % som fikk disse karakterer. Avd ØIS 12,8 25,9 27,5 16,8 8,7 8,3 Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Master of Science in Logistics 31,2 39,7 21,1 3,8 1,9 2, Figur 3-5 Karakterfordeling ved avdeling ØIS og MSc i logistikk

15 3.3 HiMolde sammenlignet med sektoren Tilstandsrapporten for høyere utdanning, med fokus på Høgskolen i Molde Departementet har de siste årene utarbeidet en tilstandsrapport for høyere utdanning. I DBH (Database for høyere utdanning) og NOKUT-portalen kan man sammenligne institusjoner, og egen institusjon mot sektoren for øvrig. I det påfølgende har vi sammenlignet HiMolde med alle institusjoner, universiteter, statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Tabell 3-5: Studenter (egenfinansierte) fordelt på studienivå 2011 Alle Universiteter Statlige Vitenskapelige HiMolde høgskoler høgskoler Antall studenter Andel kvinnelige studenter 0,60 0,58 0,65 0,51 0,61 Andel bachelor studenter 0,53 0,39 0,70 0,44 0,59 Andel kvinnelige bachelor 0,60 0,59 0,63 0,49 0,62 studenter Andel master studenter 0,27 0,44 0,08 0,41 0,12 Andel kvinnelige master studenter 0,56 0,55 0,67 0,50 0,53 Andel Phd studenter , Andel kvinnelige Phd studenter 0,50 0, ,50 0,31 Andel utenlandske studenter , ,11 0,08 Andel kvinnelige utenlandske studenter 0,56 0,55 0,60 0,53 0,56 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Høgskolen i Molde har nær 2000 egenfinansierte registrerte studenter, og som vi ser i Tabell 3-5 utgjør disse 25% av alle studenter registrert ved de vitenskapelige høgskolene. HiMolde har høyere andel kvinnelige studenter og bachelorstudenter, og lavere andel master-, phd- og utenlandske studenter enn de vitenskapelige høgskolene. Mens HiMolde har høyere andel master-, phd- og utenlandske studenter enn de statlige høgskolene. Tabell 3-6: Masterstudier 2011 Alle Vit.h Master ØIS Master logistikk Master SOL Master Event Team Sport Master HS Studentopptak ,0 63,0 27 * 11 * Registrerte studenter ,0 113, Kvinneandel studenter 58,2 42,6 50,9 51,3 65,2 77,8 9,1 100 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 46,6 48,5 50,5 58,3 34,0 62,7 34,5 32,0 Studentutveksling andel innreisende 2,6 8,3 10,8 22,1 Studentutveksling andel utreisende 2,6 11,0 Strykprosent 5,5 1,7 2,7 2,5 2,1 5,6 3,7 6,7 Andel eksamenskarakterer A + B 55,5 62,0 67,8 72,7 50,4 72,4 26,9 Ferdige kandidater Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning *Ikke opptak høsten

16 Tabell 3-6 viser at HiMolde i 2011 rekrutterte 8,5% av studentene og har nær 10% av de registrerte masterstudentene ved de vitenskapelige høgskolene. Kvinneandelen er noe høyere enn ved de vitenskapelige høgskolene, men lavere enn ved alle institusjonene. Høgskolens masterstudenter avlegger i snitt 49,9 studiepoeng, mens snittet i hele sektoren er 46,6 og ved de vitenskapelige høgskolene 48,5. Av egne masterstudier er det Master i Event som ligger høyest med 62,7 stp per heltidsekvivalent studenter, mens Master i helse- og sosialfag er lavest med 32 stp per heltidsekvivalent. Det er vanskelig å trekke konklusjoner vedrørende studiepoengproduksjon bare på grunnlag av et studieår, siden dette spesielt for deltidsstudiene vil være avhengig av plassering av poenggivende eksamener i utdanningsplanen. Ved Master i logistikk er 22 % av studentene internasjonale utvekslingsstudenter, mens snittet blant de vitenskapelige høgskolene er 8,3. Ved de vitenskapelige høgskolene reiser 11 % av studentene ut på utveksling, mens ingen av våre masterstudenter reiser ut. Strykprosenten ved HiMolde ligger under sektoren, men ett prosentpoeng over de vitenskapelige høgskolene. Det er studenter ved Master i helse- og sosialfag og Master i Event Management som har høyest strykprosent, og Master i samfunnsendring som har lavest. HiMolde produserte 4,7 % av de ferdige kandidatene ved de vitenskapelige høgskolene. Tabell 3-7: Bachelorstudier HS 2011 Alle Statlige høgskoler Vit. Høgskoler HS Sykepleie Vernepleie Karakterpoeng blant nye studenter 40,5 39,0 43,2 36,0 35,8 37,7 Kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1,6 1,6 3,1 1,0 0,8 1,6 Studentopptak Registrerte studenter Kvinneandel - studenter 59,4 61,6 48,7 92,0 94,2 87,7 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 47,0 49,6 50,1 50,3 46,2 58,6 Studentutveksling - andel innreisende 0,4 0,8 0,2 Studentutveksling - andel utreisende 3,0 2,5 4,7 1,1 0,7 2,8 Strykprosent 9,2 9,4 4,9 7,8 9,3 4,7 Andel eksamenskarakterer A + B 37,5 37,6 47,3 22,0 21,4 25,8 Ferdige kandidater , ,0 783,0 101,0 71,0 30 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning 16

17 Tabell 3-8: Bachelorstudier ØIS 2011 Bachelor 2011 ØIS Int.log IT/log Jussadm Logistikk Petlog Revisjon Sport økadm Siv.øk Karakterpoeng blant nye studenter 37,0 35,9 34,4 36,4 36,0 39,8 36,2 36,2 38,0 39,2 Kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1,1 0,5 1,0 0,9 1,7 2,8 0,3 1,2 0,9 1,6 Studentopptak Registrerte studenter Kvinneandel - studenter 44,2 43,5 18, ,0 41,7 56,8 20,0 62,6 41,2 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 48,0 45,1 38,4 48,4 49,7 49,4 38,7 49,6 44,3 47,7 Studentutveksling - andel innreisende 4,5 Studentutveksling - andel utreisende 0,5 3,3 Strykprosent 10,2 5,9 16,9 3,5 9,9 8,4 15,2 8,0 13,7 6,2 Andel eksamenskarakterer A + B 34,8 45,7 27,4 42,6 38,7 38,1 25,6 31,3 28,2 44,0 Ferdige kandidater 129,0 13, Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-7 og Tabell 3-8 viser at nye studenter i snitt har 36,0 i karakterpoeng på HS og 37,0 ved ØIS. Snittet i sektoren er 40,5, mens det for de vitenskapelige høgskolene er på 43,2. Ved HiMolde er det nye studenter på bachelor i IT og logistikk som har lavest snitt med 34,4, mens bachelor i petroleumslogistikk har høyest med Det er bachelor i sykepleie som har flest registrerte studenter ved HiMolde med 276 studenter, etterfulgt av bachelor i økonomi og administrasjon (163 studenter) og bachelor i logistikk og SCM (121). De studiene med færrest registrerte studenter er siviløkonom 1.avd. (34 studenter), bachelor i revisjon (44 studenter) og IT og logistikk (48 studenter). Både siviløkonom 1. avd. og IT og logistikk er vedtatt avviklet, mens revisjonsstudiet er samkjørt med bachelor i økonomi og administrasjon. Ved HiMolde avlegger hver heltidsekvivalent bachelorstudent 48,8 studiepoeng, fordelt med 50,3 på HS og 48 på ØIS. Dette er i snitt mindre enn de vitenskapelige høgskolene (50,1) og de statlige høgskolene (49,6), mens det er litt høyere enn for universitetene. Det er vernepleiestudentene som har flest antall studiepoeng med 58,6, mens IT- og logistikkstudentene er lavest med 38,4 studiepoeng. I sektoren er det 37,5 % av bachelorstudentene som får A+B-karakterer, mens på HiMolde er det 32,4% (34,8% på ØIS og 22% på HS). Det er studenter på bachelor i internasjonal logistikk som har høyest andel av A+B-karakterer med 45,7 %, mens det på sykepleie bare er 21%. I tilstandsrapport for høyere utdanning er det er det sett på gjennomføringstall basert på individdata. Tallene tar utgangspunkt i hvor mange studenter som møtte til studiene som gjennomførte på normert tid. Studenter som bytter institusjon regnes som frafall, men ikke de som bytter studium internt. Departementet tar forbehold om datakvaliteten i tabellen, og departementet mener den reelle frafallsprosenten er noe lavere enn i tabellen. 17

18 Tabell 3-9: Gjennomføring og frafall på bachelornivå Institusjon Høst 2008 Vår 2011 Opptakskull (møtt) Fullført grad %fullført grad Fortsatt student %fortsatt student Frafall % frafall Statlige høgskoler , , ,6 Universiteter ,5* , ,2 Statlige vitenskapelige , , høgskoler Høgskolen i Molde , , ,6 Norges handelshøgskole , , ,9 *) Feilkilde ved at studenter går direkte videre på masterstudier uten å bli registrert som fullført bachelor Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012 Tabell 3-9 viser at HiMolde har lavere andel som fullfører en bachelorgrad på normert tid enn snittet for de statlige høgskolene og de vitenskapelige høgskolene, og en høyere frafallsprosent. Tabell 3-10: Gjennomføring og frafall på mastergradsnivå Institusjon Høst 2009 Vår 2011 Opptakskull Fullført grad %fullført grad Fortsatt student %fortsatt student Frafall % frafall Statlige høgskoler , , ,4 Universiteter , , ,3 Statlige vitenskapelige , ,6 63 7,8 høgskoler Høgskolen i Molde , , ,1 Norges handelshøgskole (NHH) , ,3 37 6,3 Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012 Tabell 3-10 viser at 57,9 % av HiMoldes masterstudenter fullfører graden på normert tid, som er betydelig høyere enn de statlige høgskolene og noe høyere enn de vitenskapelige høgskolene. Frafallsprosenten ved HiMolde er litt lavere enn ved høgskolene, men betydelig høyere enn ved de vitenskapelige høgskolene. Sammenlignet med Norges handelshøgskole har HiMolde høyere fullføringsgrad, men over tre ganger så høyt frafall. NHH har mer enn 10 ganger så mange masterstudenter som HiMolde, og den laveste frafallsprosenten blant de statlige institusjonene. Tabell 3-11: Studenter (heltid) per faglige årsverk Studenter per faglige årsverk Andel administrative ansatte Faglige årsverk (inkl stip) totalt Alle institusjoner 14,8 0, ,4 Statlige høgskoler 16,7 0, ,4 Universiteter 12,1 0, ,3 Statlige vitenskapelige 12,7 851,9 høgskoler Høgskolen i Molde 17,1 0,21 120,1 Norges handelshøgskole 21,6 0,27 229,9 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning Tabell 3-11 viser at HiMolde har 17,1 studenter per faglige årsverk. Dette er høyere enn gjennomsnittet for alle de tre institusjonskategoriene, men sammenlignet med NHH er det lavere. HiMolde har 120 faglige årsverk og en administrasjonsandel på 0,21 som er blant det laveste i sektoren. 18

19 4 Høgskolens kvalitetstiltak I løpet av studieåret gjennomføres flere tiltak for å øke kvaliteten ved ulike sider av høgskolens virksomhet. Tiltakene rettes mot både studenter og ansatte, og de evalueres etter gjennomføring. Høgskolen forholder seg også aktivt til de mer generelle føringer som omfatter UH-sektoren, noe som belyses under punktet Generelle tiltak. 4.1 Oppfølging av tiltak nevnt i årsrapporten 2010/11 Avdeling HS har fulgt opp tiltakene som skal bidra til økt rekruttering og gjennomstrømning. Avdelingen har beskrevet dette i kapitel Høgskolen kvalitetssystemet er evaluert av NOKUT og godkjent i august Studieutvalget har gjennomgått og oppdatert prosessen for studie- og emneutvikling, med fokus på hvordan nye og eksisterende studieplaner skal kvalitetssikres. Den overordnede beskrivelsen av kvalitetssystemet er oppdatert. I forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan fra 2012 er det utarbeidet strategier og målsettinger for å styrke utdanningskvaliteten og utviklet målbare parametere for utdanningsområdet. Det er startet opp et arbeid med å gjøre Årsrapport om studiekvalitet mer analytisk. Studentundersøkelser høsten 2011 er gjennomført med fokus på studentenes engasjement og aktiviteter utenom studiene. Det ble arrangert en fagdag for vitenskapelig ansatte våren Studieutvalget har kvalitetssikret at alle nye og eksisterende studieplaner er beskrevet iht. til kravene i kvalifikasjonsrammeverket. 4.2 Tiltak for studentene En del av tiltakene knytter seg til høgskolens årshjul, det vil si de mer administrative oppgavene som gjentas hvert studieår. Eksempler på slike repeterende oppgaver vi stadig prøver å forbedre, er forhold rundt studiestart, dvs. opptak og mottak av de nye studentene våre. Høgskolen jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til de nye studentene. Alle nye studenter mottar et infohefte som er fylt med relevant informasjon som studiekatalog, brukernavn etc. Studentene må selv aktivt ta i bruk de elektroniske studentsystemene (StudentWeb, Fronter) fra første dag. De registrerer seg, melder seg på emner og eksamen på egenhånd gjennom disse systemene. Den elektroniske løsningen har den store fordelen for studentene at de til enhver tid kan søke opp den informasjonen de trenger Internasjonale studenter Handlingsplan for internasjonalisering ble vedtatt av høgskolestyret høsten I handlingsplanen er det satt som mål at 10 % av høgskolens studenter skal ha minst ett semester ved et av våre samarbeidsinstitusjoner. I studieåret 2011/12 var det 11 studenter som hadde et utvekslingsopphold som en del av sine studier, selv om dette er en økning fra 2010/11 (4) er det fremdeles langt fra målet. Som vi ser i tabellen nedenfor har HiMolde en andel utreisende utvekslingsstudenter på 0,4, som er mye lavere enn sektoren for øvrig. Høgskolen har som mål å ta i mot 80 utvekslingsstudenter per år. Studieåret 2011/12 hadde vi 39 innkomne utvekslingsstudenter, hvorav 10 i to semester. Det var totalt 24 utvekslingsstudenter i høstsemesteret og 25 på våren. I Tabell 4-1 ser vi at HiMolde har en 19

20 andel innreisende utvekslingsstudenter på 3,3 som er litt høyere enn andelen i sektoren, men lavere enn andelen for de vitenskapelige høgskolene. Høgskolen har som mål at fagansatte skal reise på utvekslingsopphold ved en samarbeidsinstitusjon. I 2011/12 var det 3 ansatte som reiste på utvekslingsopphold. Tabell 4-1: Utvekslingsstudenter 2011 Andel innreisende utvekslingsstudenter Andel utreisende utvekslingsstudenter Alle institusjoner 2,6 2,4 Statlige høgskoler 1,5 1,7 Universiteter 3,5 2,8 Statlige vitenskapelige 5,5 5,8 høgskoler Høgskolen i Molde 3,3 0,4 Norges handelshøgskole 8,2 11,2 Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning For å nå målet om flere studenter ut på utveksling er det viktig å få på plass flere attraktive avtaler om utveksling. Fagmiljøene har startet dette arbeidet og det er inngått flere nye samarbeidsavtaler. Bl.a. er det inngått en ny Erasmusavtale med ICN Business School, Nancy i Frankrike, hvor vi allerede har hatt flere studenter på utveksling både innenfor logistikk og økonomi. Det er også inngått nye avtaler med institusjoner i Tyskland og Italia, hvor det kommer utvekslingsstudenter innenfor logistikk. Avdeling HS har vært på institusjonsbesøk i Etiopia, og det er inngått en avtale med Addis Abeba University (AAU). I februar reiste 6 sykepleierstudenter til Etiopia på praksisopphold i 4 uker. Avtalen omfatter også samarbeid om kvoteordningen, og det ble tatt opp en student fra AAU på MSc Logistics høsten 2011 som følge av denne avtalen. I tillegg til gode avtaler, er det nødvendig med bedre informasjon til studentene om muligheten for utenlandsopphold. Studentundersøkelsen gjennomført høsten 2010 viser også at 62 % av studentene sier at dette er viktig informasjon som må være tilgjengelig på høgskolens nettsider. Internasjonal dag har fokus på utveksling, og det ble holdt to informasjonsmøter om utveksling for de norske studentene i løpet av studieåret. De internasjonale studentene ble involvert i arrangementet ved at de hadde stand hvor de informerte om sin hjemmeinstitusjon og serverte mat fra sine hjemland. Arrangementet bør videreutvikles til i større grad involvere de faglige ansatte og også samarbeidsinstitusjoner. Bl.a. kan vi invitere gjesteforelesere fra samarbeidsinstitusjoner som også kan bidra til å informere om sin hjemmeinstitusjon og deres studietilbud. Høgskolen fikk etter søknad til SiU høsten 2010 tildelt 18 årsplasser finansiert under kvoteordningen for perioden Studentene blir rekruttert fra høgskolens samarbeidsinstitusjoner i Sør og Øst. Høsten 2011 ble det tatt opp 7 nye studenter fra Sør og 5 nye fra Øst på MSc i Logistics, og en på PhD in Logistics. Øvrige plasser er videreføring av studenter som allerede tatt opp. Nye samarbeidsinstitusjoner er St. Petersburg State University, Russian State Social University, Moskva og Addis Ababa University (AAU), Etiopia. Høgskolen fikk våren 2011 etter søknad til SIU tildelt 4 stipendplasser under det nye Eurasia programmet for samt videreføring. De nye studentene er fordelt på følgende studieprogrammer: 1 PhD in Logistics, 2 MSc in Logistics og 1 sandwich MSc in Logistics 20

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning...4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk...5 3 Studier og studieproduksjon...7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2012/13 November 2013 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2014/15

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2014/15 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2014/15 November 2015 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2015/16

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2015/16 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2015/16 November 2016 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengproduksjon...

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2008/09

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2008/09 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 28/9 Oktober 29 1 Innholdsliste 1. Innledning... 4 2. Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3. Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2007/08 Oktober 2008 Fil: KS_STK020.doc Side 1 av 26 Innholdsliste 1. Innledning... 3 2. Høgskolens kvalitetspolitikk... 4 3. Studier og studieproduksjon... 5 3.1.

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2006-2007 Oktober 2007 Fil: KS_STK031.doc Side 1 av 28 Innholdsliste 1 INNLEDNING... 3 2 HØGSKOLENS KVALITETSPOLITIKK... 4 3 STUDIER OG STUDIEPRODUKSJON... 5 3.1

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011 Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3 1.2 Antall registrerte

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer