MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 16. november 2010 Kl.: Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad, Hans Otto (A) Haraldsen, Guro Fosse (A) til kl Stenseide, Roald (FRP) Fosse, Rosalind (FRP) Aakvaag, Bjørn Arne (FRP) Schjelderup, Cathrine E. (H) Hellesøy, Aslaug (KRF) Sørland, Even Oleson (R) Oen, Aud Karin (SV) Beckham, Christopher Ray (A) Brunsvik, Linda Rongved (H) Gabrielli, Monika Soltveit (SP) FORFALL Johnson, Jan (A) Nilssen, Jan Arthur (H) Sylta, Lene Fløysand (SP) Femoen, Dan Stian (H) DESSUTAN MØTTE Opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld Leiar for drift og utviklingsseksjonen Inger Øvsthus Tønder Fylkestannlege Inge Bruvik Siri Sjursen, fylkesbiblioteket Utvalssekretær Øydis Rydland Ziem MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjend utan merknader GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader 1

2 GODKJENNING AV MØTEBOKA Møteboka vart godkjend utan merknader YMSE Dokument utdelt i møtet: Utdanningsbrosjyre Vidare utdanning for vaksne Plakat Naturfag på ein spennande måte (jfr. sak 64/10). Orienteringar: Rektor v/stend vidaregåande skule skole Bjørn Lyngedal orienterte om skolen si verksemd og viste rundt på skoleområdet. Kirkens Bymisjon v/ Bodil Grønnevik Hansen, fagansvarlig familieterapeut på V13, presenterte ein søknad om å oppretta Bergen skoleverksted. Tore Sværen, daglig leder for Vibemyr skoleversted, informerte om denne verksemda i regi av Kirkens Bymisjon i Stavanger. Olympiatoppen v/roger Gjelsvik informerte om Toppidrettslina Olympiatoppen Vest-Norge Leiar i Opplærings- og helseutvalet Roald Stenseide orienterte utvalet om eit møte i Stavanger mellom leiarane i opplærings- og helseutvala i Rogaland og Hordaland, opplæringsdirektørane i Rogaland og Hordaland, samt rektorane ved Ølen og Etne vidaregåande skule. OPEN TIME Cathrine E. Schjelderup stillte følgjande spørsmål: Ønsker en oversikt over lærlinger i offentlige etater, hvor mange lærlinger i hver etat, og hvor mange fagområder de er godkjent for. Er det for krevende å hente inn informasjon fra alle Hordalands relevante etater, ønskes oversikt på dem fra vedlagte liste. Hordaland Politidistrikt Gulating Lagmannsrett Bergen Tingrett Midthordland Tingrett Sunnhordland tingrett Nordhordland tingrett Fylkesmannen i Hordaland Fylkeskattesjefen Bergen likningskontor Fylkestrygdekontoret NAV UDI Konkurransetilsynet Fiskeridirektoratet Arbeidstilsynet 2

3 Avinor Kystverket Høyskolen i Bergen UiB Fylkesjordskiftekontoret Spørsmålet vart oversend administrasjonen. 3

4 MELDINGAR Periode: 21. september november 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 69/ Fem vellukka EU-finansierte ungdomsprosjekt i Hordalandskommunar 70/ Søknad om vidareføring av forsøksordninga "Studiespesialisering organisert som toårig utdanningstilbod" som eit permanent tilbod 71/ Melding om godkjenning for utdanningsstøtte - elevar i Vg2 ved internasjonal line i helsearbeidarfaget 72/ Ny GIV Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring 73/ Om foreldresamarbeid i vidaregåande skole 74/ KONKURRANSEUTSETJING AV REINHALD Cathrine E. Schjelderup stillte følgjande spørsmål: Hvor mange renholdere var fylkeskommunalt ansatt ved Årstad og Bjørgvin vgs da Metode Renhold AS overtok? Spørsmålet vart oversend administrasjonen. 75/ Fagopplæringskontoret - ansvarsområde og ressursar 76/ Budsjett for forslag i Yrkesopplæringsnemnda 4

5 SAKNR. 62/10 NY TANNKLINIKK I EIKELANDSOSEN. NEDLEGGING AV TANNKLINIKKANE HATLESTRAND OG BALDERSHEIM. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. Det blir bygt ny tannklinikk i lokala til den vidaregåande skulen i Fusa. Den noverande tannklinikken i Eikelandsosen og biklinikkane Hatlestrand og Baldersheim blir lagt ned. Pasientane som soknar til biklinikkane blir overført til den nye klinikken i Eikelandsosen, eventuelt til tannklinikken Rosendal 63/10 NEDLEGGING AV TANNKLINIKKANE UTNE OG RØLDAL. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart vedteke mot 1 røyst ( R ). Tannklinikkane Utne og Røldal blir lagt ned i Det frie klientellet som soknar til tannklinikkane vert overført til tannklinikken Odda. 64/10 SATSING PÅ REALFAG I VIDAREGÅANDE SKOLE I HORDALAND Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Det vert rådd til at samlinga for elevar som er interesserte i naturfag vert gjennomført i samarbeid med VilVite-senteret og slik det er skissert i saka. 65/10 STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND Even Oleson Sørland sette fram følgjande forslag til nytt pkt. 4: Alle vidaregåande skular i Hordaland bør ha fagutdanna bibliotekarar Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke saman med Sørland sitt forslag til nytt pkt Arbeidet med utvikling av gode bibliotektenester i vidaregåande skolar skal halde fram slik den nye strategiplanen skisserer. 5

6 2. Årlege handlingsplanar skal følje opp intensjonane i strategiplanen. 3. Finansiering av nye stillingar må avklarast fortløpande i årsbudsjett og økonomiplan. 4. Alle vidaregåande skular i Hordaland bør ha fagutdanna bibliotekarar 66/10 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag på vegner av FRP/H/KRF: OPHE henviser til rådmannen sitt grunnlagsdokument hvor skolebudsjettet har et nedtrekk på 15 mill. kroner. OPHE vil påpeke følgende utfordringer som opplæringsavdelingen står overfor: Skolene har en økning på over 200 elever utover prognosene. Disse må finansieres. OPHE minner også om Nordahl Grieg vg skole som startet opp i høst med 300 elever. For å møte utfordringen vedrørende frafall i den videregående skolen er tilpasset opplæring en viktig faktor. Tallet på elever som fikk stryk i enkelte fag er redusert med 7 %. Denne positive trenden bør satses videre på. Satsingen på sommerskolen er en viktig faktor i så måte. For de som velger å satse på å forberede sine eksamensresultater i enkelte fag som privatist, bør kostnaden ved eksamen vurderes. Forvaltningsrapporten vedr. OT/PPT blir å følge opp. Tilpasset opplæring er også å satse på de elever som har evner og som søker faglige utfordringer. For å styrke realfagene, bør tilbudet og ressurser til disse elevene vurderes inn mot budsjettet. Ressursene til bibliotekene bør styrkes. Utlån av faglitteratur i skoler som har utdannende bibliotekarer i full stilling er økende mot de skolebibliotek som har liten stillingsressurs. Fagopplæringskontoret må ha tilstrekkelig ressurser for å ivareta oppgaver og kontrollfunksjoner. Det bør vurderes å bruke RUP-midler til kjøp av tyngre utstyr i skolene. Dette for å bidra til en bedre tilpasning til næringslivets behov. Her bør kompetansesenteret på Osterøy være en naturlig satsning. Det må settes av ressurser til arbeid med ny prioriteringsplan for skoler og større tilbygg. Christopher Beckham sette fram følgjande forslag på vegner av AP/SV/R/SP: Det settes av tilstrekkelige midler i budsjettet for 2011 som setter fagopplæringskontoret i stand til å gjennomføre lovpålagte oppgaver, og ha en god oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Det må settes av tilstrekkelige midler slik at utstyrsituasjonen i den videregående skole blir bedre. Fylkesutvalet er uroet over nedskjæringene på 15 milllioner i 2011-budsjettet. Det vil svekke tilbudet til elevene i den videregående skolen i Hordaland og kan ikke aksepteres. Opplærings- og helseutvalet tek fylkesrådmannen sitt forslag til årsbudsjett førebels til orientering. Fosse sitt forslag følgjer saka utan votering. Beckham sitt forslag følgjer saka utan votering. Y-nemda sitt forslag frå møte Budsjett 2011 Melding 76/10 - vart samrøystes vedteke oversendt Fylkesutvalet. 6

7 1 a) Investeringsbudsjettet for 2011 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2011 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Fondsavsetjingar netto Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på totalt 1 158,3 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 300 mill kr. 7

8 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 7 % frå Kollektivtakstane Takstane for bil- og båtruter vert auka med 2,5% frå Minstetaksten for einskildbillett (kr 25) vert likevel ikkje endra. Ferjetakstane følgjer riksregulativet (3,1%). Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. 67/10 FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA Aslaug Hellesøy sette fram følgjande forslag på vegner av KRF/H/FRP: Hordaland Fylkeskommune har ikkje innvendingar når det gjeld nytt opplæringstilbod ved Akademiet Bergen A/S. Opplærings- og helseutvalet vil påpeika at det i Bergen vil vere for mange elevplassar i åra framover. Det er og oppretta om lag 180 toppidrettstilbod innan studieførebuande og yrkesfag i Hordaland. Dette er ein samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Olympiatoppen Vest-Norge. Hellesøy sitt forslag til innstilling vart vedteke med 6 røyster (2 H, 3 FRP, KRF) mot 5 røyster (2 AP, SV, R, SP) Hordaland Fylkeskommune har ikkje innvendingar når det gjeld nytt opplæringstilbod ved Akademiet Bergen A/S. Opplærings- og helseutvalet vil påpeika at det i Bergen vil vere for mange elevplassar i åra framover. Det er og oppretta om lag 180 toppidrettstilbod innan studieførebuande og yrkesfag i Hordaland. Dette er ein samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Olympiatoppen Vest- Norge. 68/10 HØRING - RUSMIDDELFOREBYGGENDE OG HELSEFREMMENDE ARBEID I SKOLEN 8

9 Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet tek saka til etterretning Svein-Erik Fjeld Roald Stenseide Øydis Rydland Ziem opplæringsdirektør utvalsleiar utvalssekretær 9

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer