MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. november 2011 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 43/11-54/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones, Marte (A) Rasmussen, Rasmus Laupsa (A) Stangeland, Jane Kirsti (A) Stenseide, Roald (FRP) Fosse, Rosalind (FRP) Femoen, Dan Stian (H) Kjellby, Hans Nyvold (H) permisjon f.o.m. sak 53/11 kl Reitan, Ingrid (H) Hellesøy, Aslaug (KRF) Andersen, Alexander Fosse (SP) Hamre, Bjørnar (V) Valle, Mette (A) Dybvik, Anette Netteland (H) FORFALL Mikkelsen, Toralv (A) Moberg, Gunn Mari (H) DESSUTAN MØTTE Opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder Leiar administrasjonsseksjonen Berit Roksvåg Leiar pedagogisk seksjon Marianne Haaland Leiar drift og utviklingsseksjonen Birthe Haugen Fagopplæringssjef Inge Alver Rådgjevar Tor Ivar S. Sandvik Rådgjevar Monica Håkonsli Fylkestannlege Arne Åsan Rådgjevar regional avdeling Thord Bakke Seniorrådgjevar fylkesbiblioteket Siri Sjursen MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjend utan merknader 1

2 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ 4. OKTOBER Møteboka send til forrige opplærings- og helseutval godkjend av utvalsleiar. YMSE Dokument utdelt i møtet: Innstillingar frå Yrkesopplæringsnemnda sitt møte ; sakene 45, 46 og 47 Innstillingar frå Hordaland Fagskulestyre sitt møte ; sak 49 Innstillingar frå Kultur- og ressursutvalet sitt møte ; sakene 51, 52 og 53. Skulebibliotek for kunnskap og trivsel Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland Orienteringar Helse 2020 strategi for helseregionen v/per Karlsen, finans- og økonomidirektør i Helse Vest Status skulebruksplanen v/saksordførar Rosalind Fosse Plan for kompetanseutvikling v/rådgjevar Monica Håkonsli Justering av undervisningstilbodet v/opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder Budsjett 2012 v/leiar drift og utviklingsseksjonen Birthe Haugen og fylkestannlege Arne Åsan OPEN TIME Marte Malones sette fram følgjande spørsmål: Ber om utgreiing rundt utleige/utlån av fylkeskommunale bygg til politiske ungdomsorganisasjonar. Opplæringsdirektøren svara på spørsmålet. Dan Femoen sette fram følgjande spørsmål: HFK har blitt tilført 18,3 mill i ekstra midler frå staten til opplæring i bedrift. Vi har i brev av 13.sept. fått informasjon om at 14,150 mill kr er tenkt fordelt som insentivmidlar overfor bedrifter som tek inn lærlinger som framleis ikkje har fått læreplass/opplæringsplass. OPHE ønskjer ei tilbakemelding på om desse intensivmidlane har fungert etter sin hensikt. OPHE ønskjer også ei sak på korleis dei resterande ekstra midlane er tenkt brukt. Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Rosalind Fosse sette fram følgjande spørsmål: Ønskjer sak/orientering frå samferdsel vedk. skoleskysstilbodet inn mot skolane. Har dei vidaregåande skolene eit tilfredsstillende tilbod i dag? 2

3 Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar i neste møte. Anette N. Dybvik sette fram følgjande spørsmål: Sak fra elevrådsleder v/fana Gymnas Jacob Mæhle. Innføringselever (utenlandske elever) ved Fana Gymnas blir nødt til å kjøpe skole-pc for å få tilgang til skolenettet på skolen. De betaler samme pris for pc-ene, men får utdaterte modeller. I år fikk de modellen som ble utlevert til elever for 3 år siden. Skolens administrasjon sier det er fylkeskommunen som ikke vil gi nye pc-er. Det er ønskelig å få en redegjørelse på denne situasjonen. Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Rasmus A. Rasmussen sette fram følgjande spørsmål: Barn og ungdom under statlig omsorg er blant de mest sårbare. Utdanning er en avgjørende faktor for å mestre livet på sikt. Dessverre ser vi at mange av barnevernsbarna mistrives på skolen, at de ikke opplever mestring, og at en relativt stor andel ikke går på skolen hver dag. 1. Har plan for samarbeid med barnevernet fra 2009 vert evaluert? 2. Er det eventuelt planlagt å starte opp en evaluering i lys av det som kommer frem i den nye brukerundersøkelsen? 3. Hvilket systematisk samarbeid har fylkeskommunen med BUF-etat for oppfølging av barn og unge under statlig omsorg? Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Aslaug Hellesøy sette fram følgjande spørsmål: Ber om informasjon om situasjonen ved Nordahl Grieg videregående skole. Opplæringsdirektøren svara på spørsmålet. 3

4 MELDINGAR Periode: 05. oktober november 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 69/ Global Dignity Day / Høyring - forslag til endringar i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å senda inn høyringsutkast innan fristen 3. januar Høyringsutkastet vert førelagt som melding til Opplærings- og helseutvalet sitt møte 17. januar Eventuelle endringsforslag vert ettersendt. 71/ Reiserekning - praktisk kurs 72/ Ny organisering av opplæringssektoren 73/ Opplæringen for ungdom som er berørt av tragedien 22. juli 74/ Tilbodsstruktur for fagskulane i Hordaland Vedtak: Meldinga utgår, jfr. sak 49/11 75/ Bruk av ekstratilskot og oppstart av alternativt Vg3-tilbod 4

5 SAKNR. 43/11 NYE SATSAR FOR KOST OG LOSJI VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: 1. Så lenge Statens Lånekasse sine stipend- og lånesatser ikke indeksjusteres, indeksjusteres heller ikke satser for kost og losji ved de videregående skolene. 2. Satsene for kost og losji ved de videregående skolene holdes i 2012 på samme nivå som i Det forutsettes at kostnader til internatdrift ikke skal gå utover skolens øvrige drift. Malones sitt forslag fekk 5 røyster (AP + SP) og fall. Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke med 8 røyster (H, FRP, V, KRF). VEDTAK 1. Dei nye retningsgjevande betalingssatsane ved elevinternata for dei vidaregåande skolane er frå 1. januar 2012 prisjustert til å vera: I. Voss vidaregåande skule -Vatletun Enkeltrom pr. person kr pr. mnd. Dobbeltrom pr. person " " II. Voss jordbruksskule 1 person i enkeltrom kr pr mnd 1 person i dobbeltrom kr pr mnd 2 personar i dobbeltrom. Pris per person kr pr mnd Internatet er stengt 2. kvar helg. III. Rubbestanes yrkesskule Enkeltrom pr. person med kost 5 dagar skoleveke kr pr mnd Internatet er som hovudregel stengt kvar helg Dersom 2 elevar bur i lag, vert prisen redusert med kr 610 pr person pr mnd. IV Hjeltnes vidaregåande skule Enkeltrom pr person m/full kost (ikkje kost i helgane) kr pr. mnd V. For kostbetaling for tilsette ved skolane vert desse satsane å leggje til grunn: 2 måltid pr. dag kr pr. mnd. 1 måltid pr. dag " " " Dersom eit fleirtal av elevane og skoleutvalet går inn for at internatet har ope berre kvar 3. helg, som ei fast ordning, vert den månadlege leiga redusert med kr 165. VI. Elevar som bur på internat, skal ikkje betale for kost på skolen dersom dei fullt ut får kost og rom på internatet VII. Manger folkehøgskule følgjer same satsar for kost og losji som dei andre folkehøgskolane i Hordaland. VIII. Ved internatskolar vert det ikkje gjeve frådrag i kostpengane for heimreise i dei helgane internata er ope. Dersom ein elev sluttar eller flytter ut frå internatet utan tvingande grunn, må han/ho betale hybelleige ut skolehalvåret og kostpengar til første 5

6 månadsskifte. Hybelleiga vert sett til 1/3 og kost til 2/3 av samla kost- og innhysingspengar pr. månad. IX. Satsane gjeld frå og med 1. januar 2012 og fram til neste prisjustering av satsane, tidlegast hausten /11 HØYRING - NYTT NAMN PÅ UTDANNINGSPROGRAMMET HELSE- OG SOSIALFAG Hordaland fylkeskommune støttar forslaget om å endre namnet på utdanningsprogrammet helse- og sosialfag til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. 45/11 JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET Aslaug Hellesøy sette fram følgjande forslag på vegner av KRF og SP: 1. Vg2- Design og tekstil ved Knarvik vgs vert ikkje nedlagt. 2. Det vert oppretta TAF-linje ved Kvinnherad og/eller Stord vgs i nært samarbeid med relevant næringsliv. Tilbodet må marknadsførast aktivt. Jane K. Stangeland sette fram følgjande forslag: OPHE vedtar å opprette Vg2 Akvakultur ved Austevoll vgs. Fiskeri og havbruk er nasjonalt satsingområde. Nærlingslivet kan tilby lærlingsplassar. Fylket er i samarbeid med grunnskule, vidaregåande i prosjekt med rekruttering til næringa. Vg1 Naturbruk har 30 elevar og det bør vere grunnlag for Vg2 Akvakultur ved skulen. Hellesøy sitt forslag fekk 2 røyster (KRF, SP) og fall. Stangeland sitt forslag fekk 4 røyster (AP) og fall Oppretting hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn 12 BA Vg2 BAKEM2---- Klima-/enegi/miljøtekn 665 Stord vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 665 Stord vgs 5 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs 8 TP Vg1 TP Gruppe m/redusert elevtal 665 Stord vgs 7 EL Vg3 ELELE4P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 648 Austevoll 15 ID Vg1 IDRET1---- Idrettsfag 660 Etne vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 660 Etne vgs 15 ST Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering 660 Etne vgs 6 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (4) 630 Kvinnherad v.g. skule 12 RM Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 630 Kvinnherad v.g. skule 6

7 15 HS Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 630 Kvinnherad v.g. skule 27 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 628 Odda vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 628 Odda vgs NA Vg1 Klima-/enegi/miljøfag 659 Voss jorbruksskule 15 ST Vg2 STFOR2---- St,spesialiserende Formgjeving 650 Voss Husflidskule 180 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 663 Nordahl Grieg vgs 27 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 663 Nordahl Grieg vgs 30 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 663 Nordahl Grieg vgs 13 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 658 Stend vgs 27 ST Vg2 STUSP2---- St,spesialiserende 626 Sandsli vgs 15 Vg1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 621 Bergen katedralskole 15 MK Vg2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg vgs 27 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 636 Laksevåg videregående skole 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 661 Olsvikåsen vgs 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 645 Sotra vgs 4 ST Vg1 Gruppe m/redusert elevtal 617 Tertnes vgs 15 SS Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 617 Tertnes vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vgs 12 EL Vg2 ELAUT2---- Automatisering 641 Austrheim vgs 579 Oppretting hausten 2012 Nedlegging hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn -5 TP Vg2 TPTIP3P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs -7 EL Vg2 ELELE3P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs -6 TP Vg2 TPTIP2P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (2) 630 Kvinnherad v.g. skule -27 ID Vg3 IDRET1---- Idrettsfag 628 Odda vgs -15 ST Vg3 STFOR3---- Studiespesialisering-formgjevingsfag 650 Voss Husflidskule -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 612 Fana gymnas -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 626 Sandsli vgs -27 ST Vg2 STUSP2---- Studiespesialisering 654 Bjørgvin vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 639 Årstad vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 634 Knarvik vgs -12 EL Vg3 ELAUT3---- Automatisering 641 Austrheim vgs -177 Nedlegging hausten Endring hausten /11 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAK 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: OPHE ber om at følgende punkter tas med ved neste rullering av saken: 1. En konkret oversikt over status for hvert enkelt satsingsområde med status for hver skole og tilsvarende for lærlinger, lærebedrifter og prøvenemnder. 2. En oversikt over hvor stor andel av skolelederne som har skolelederkompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng. 7

8 Malones sitt oversendingsforslag vart samrøystes oversendt administrasjonen. Fylkestinget sluttar seg til Plan for kompetanseutvikling Strategi og tiltak /11 HØYRING: FORSLAG TIL ENDRING I FAG- OG TIMEFORDELING I ENGELSK OG NORSK FOR ELEVAR PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM Dan Femoen sette fram følgjande oversendingsforslag: Nytt punkt i innstillingen: Fylkesutvalget ber om at det vurderes å gi anledning til å redusere timetallet i norsk sidemål i fag- og timefordelingen Jane K. Stangelend sette fram følgjande oversendingsforslag: OPHE ser at det er utfordrande å yrkesrette eksamen når den er sentralgitt og stiller seg difor bak at ein får ei ordning med lokalt gitt eksamen. For å unngå for store geografiske skildnader ynskjer ein samstundes at det vert utarbeidd eit sett sentrale retningslinjer. Femoen og Stangeland sine forslag vart samrøystes oversend fylkesutvalet. 1 Fylkesutvalet støttar forslaget om å auke timetalet i norsk på yrkesfag med 56 timar, og tilsvarande redusere timetalet i engelsk med 56 timar 2 Fylkesutvalet sluttar seg til alternativ 2 som det totalt sett beste alternativet 48/11 HØYRING - KRYSSLØP FRÅ VG2 AMBULANSEFAG TIL VG3 HELSEARBEIDARFAGET Fylkesutvalet støttar forslaget om å innføre eit ordinært kryssløp frå Vg2 Ambulansefag til Vg3 Helsearbeidarfaget, under føresetnad av at elevane i læretida får opplæring i læreplanmål frå helsearbeidarfaget som ikkje er nok dekte i ambulansefaget. 49/11 TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 Alexander Fosse Andersen sette fram følgjande forslag: Det er utfordringar med å skaffa praksisplassar innan helsefagskuleutdanningane. Opplærings- og helseutvalet ber administrasjonen om å gå i dialog med skulane og Helse Vest for å sikra god tilgang til praksisplassar innen helsefaga. Marte Malones sette fram følgjande forslag: 8

9 Opplærings- og helseutvalet ber om at det fremmes en sak for utvalet ang. strategi for rekruttering i helsefagene ved fagskolene i Hordaland. Andersen og Maslones sine forslag vart samrøystes oversend Hordaland Fagskulestyre. Fylkesutvalet vedtek tilbodsstruktur for fagskulane i Hordaland for skuleåret 2012/13: Studenttala og budsjett for helsefagskulane. Forventa studenttal 1. år Studenttala og budsjett for dei tekniske og maritime fagskulane. Forventa Heilårsekvivalenter studenttal 2. År Delkurs Delkurs Sum OPPSUMMERT 1. år 1 år heiltid 2.år 3.år Total Budsjett BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE ,82 129,5 84,933 65, , VOSS TEKNISKE FAGSKULE AUSTEVOLL MARITIME FAGSKOLE ,7 0 53, BERGEN MARITIME FAGSKOLE HJELTNES FAGSKULE Totalt Tekniske fag ,82 303,5 91,633 65, , Heilårsekvivalenter 1 år Delkurs Sum OPPSUMMERT 2.år Total Budsjett Fitjar ,5 20, Fusa AOF Hordaland 25 12, , NKS Nettstudier ,5 33, Totalt helsefag , , /11 NEDLEGGING AV TANNKLINIKKEN SÆBØVIK. Fylkesrådmannen tilrår at tannklinikken Sæbøvik vert lagt ned frå /11 KLIMAPLANENS HANDLINGSPROGRAM 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: Fylkestinget vedtar klimaplanens handlingsprogram for 2012 slik det går frem av saken, men med følgende tillegg: 1. Det etableres et samarbeid med Høgskolen, Husbanke og næringen for å styrke opplæringen i energieffektiv boligbygging (bygg- og elfag). 2. Det prioriteres å opprette tyverisikkre sykkelparkeringsmuligheter under tak ved alle videregående skoler. 9

10 3. Gjennom samarbeid med kommunene utarbeides det en handlignsplan på hvordan men skal nå nålet fra NTP om at 80% av barn og unge i grunnskolen i Hordlaand går eller sykler til skolen Endringsforslag til Fylkesrådmannen sin innstilling, pkt. 3: Oljefyring skal ikke brukes til oppvarming av fylkeskommunale bygg, men oljefyringsanleggene kan beholdes som beredskap. Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag: Føresler følgjande endringsforslag: Pkt. 5.10: Det bør etableres. Pkt. 5.14: Utgår Pkt. 8.4: Retningslinje 3 (side 18) og tiltak 8.4 og 8.5 utgår. Dette er kommunen sitt ansvar og HFK kan lett bli en uønsket overkommune. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke Malones og Fosse sine forslag vart samrøystes oversend fylkesutvalet. 1. Fylkestinget vedtek Klimaplanens handlingsprogram for 2012 slik det går fram av saka. 2. Økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i 2012 blir å ta stilling til i samband med handsaming av fylkesbudsjettet Olje skal ikkje vere førstevalet for oppvarming av fylkeskommunale bygg, sjølv om det i periodar kan vere det billegaste alternativet. Vi må likevel behalde oljefyringsanlegg som beredskap og for topplast. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i handlingsprogrammet 52/11 ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag på vegner av FRP/H/V: Drift. OPHE har merket seg nedtrekket i budsjettgrunnlaget for de videregående skolene på 11 mill. Ut fra dette ber OPHE fylkesutvalget være oppmerksom på følgende innen driftsbudsjettet: OPHE ber fylkesutvalget vurdere budsjettet angående økning av elevtallet OPHE ber fylkesutvalget være oppmerksom på økningen i de faste kostnadene for de videregående skolene Bibliotekene bør tilføres mer midler jmf. Strategisk plan Fagopplæringen må ha nødvendige ressurser Fagskolen har et økende søknadstall. I den grad det skal tas inn flere studenter må rammene økes. Voksenopplæringen sitt budsjett bør vurderes ihht aktiviteten. Investering: OPHE er tilfreds med at det fortsatt er ført opp 35 mill. til utstyr i skolene. Disse midlene har de senere år bidratt til at flere skoler har kunnet oppgradere/fornye utstyret. Da det fortsatt er stort behov for oppgradering/fornying ber OPHE fylkesutvalget vurdere å øke denne budsjettposten. Mindre utbyggingsprosjekter har de siste år blitt løst av budsjettposten på 40 mill. OPHE ber fylkesutvalget å vurdere en økning av også denne budsjettposten. 10

11 Arbeidet mot uønsket frafall er viktig. Derfor oppfordrer OPHE til at fylkesutvalget vurderer å sette av ressurser til: satsing på sommerskole/leksehjelp satsing på skolehelsetjenesten satsing på yrkesopplæring og kompetansehevning samarbeid mellom skole og arbeidsliv Aslaug Hellesøy sette fram følgjande oversendingsforslag: I tillegg til fyleksrådmannen si innstilling vil OPHE leggje til: Auke midlane til spesialundervisning/særskilt tilpassa opplæring Tilskot til drift av internata ved Kongshaug vgs og Framnes Kr. vgs Utvide tilbodet om sommerskule Fylkesrådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke. Fosse og Hellesøy sine forslag vart samrøystes vedteke oversend fylkesutvalet 1 a) Investeringsbudsjettet for 2012 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2012 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Fondsavsetjingar netto Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto

12 Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (frå investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 209,97 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 500 mill. kr. 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 5 % frå Kollektivtakstane Prisen for alle typar kort vert uendra. Minstetaksten for einskildbillett vert auka frå kr 25 til kr 27. Tilsvarande prosentvise auke vert gjort for høgare takstsoner. Ferjetakstane følgjer riksregulativet. Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. Protokollmerknad frå AP v/marte Malones: Arbeiderpartiets opplæringsfraksjon frammar sitt alternative budsjett i fylkesutvalets budsjettmøte. Protokollmerknad frå SP v/alexander Fosse Andersen: 12

13 Senterpartiet kjem attende med eit alternativt budsjettforslag i fylkesutvalet. 53/11 REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART Det var 12 representantar til stades. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling pkt. 1 og pkt 2 vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen sitt forslag til pkt. 3 vart samrøystes oversend fylkesutvalet for innstilling. 1. Fylkestinget vedtek oppstart av regional planstrategi for Hordaland slik det går fram av saka. 2. Det vert oppretta ei politisk styringsgruppe (planstrategigruppe) som består av 2 representantar for fylkeskommunen, 2 representantar for kommunane oppnemnt av KS og ein frå Bergen kommune. Fylkesmannen i Hordaland blir invitert til å delta i arbeidet. 3. Fylkestinget oppnemner.. som leiar for styringsgruppa og. som medlem. 54/11 STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKULAR I HORDALAND STATUSRAPPORT Det var 12 representantar til stades. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Utvalet tek statusrapport for Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland til orientering. Inger Øvsthus Tønder Roald Stenseide Øydis Rydland Ziem opplæringsdirektør utvalsleiar utvalsekretær 13

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 18. april 2012 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 22. januar 2013 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 1/13-6/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet

Opplærings- og helseutvalet Møteprotokoll Opplærings- og helseutvalet Utval: Møtestad: Sunnhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 11:00-12.30. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Rasmus

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 61/12-68/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: Kl.: Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: Kl.: Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12 MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 14. 11. 2012 Kl.: 09.00 15.30 Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Rasmussen, Rasmus Laupsa (A) Mikkelsen,

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 06. november 2012 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 8/12-12/12 MØTELEIAR Pilskog, Roger (LO) DESSE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Dato: 01. desember 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 69/10-80/10

Dato: 01. desember 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 69/10-80/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 01. desember 2010 Kl.: 11.00 15.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 69/10-80/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen 3. etg., Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Bergen tekniske fagskole Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 04. mai 2010 Kl.: 08.30 10.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR Hatlem, Svein (NHO) DESSE MØTTE

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 18. september 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 18. september 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 18. september 2012 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 36/12-47/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: Tidspunkt: 10:00-12:30

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: Tidspunkt: 10:00-12:30 Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: møterom Stadsporten, 8. etg, Wigandgården Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tom Knudsen

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Marte Malones. Medlem Medlem. FRP A Tom Knudsen Edel Teige

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Marte Malones. Medlem Medlem. FRP A Tom Knudsen Edel Teige Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 8.etg. Forskjønnelsen, Wigandgården Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 10:00-11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roger Pilskog

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Medlem (permisjon frå kl ) Børge Lunde Medlem H Aslaug Hellesøy Medlem KRF Alexander Fosse Andersen Medlem FL SP/MDG Bjørnar Hamre Medlem V

Medlem (permisjon frå kl ) Børge Lunde Medlem H Aslaug Hellesøy Medlem KRF Alexander Fosse Andersen Medlem FL SP/MDG Bjørnar Hamre Medlem V Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Skulebesøk i Oslo 16.09.14 Saksførehaving 17.09.14 Hotel Scandic Ørnen Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11. Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 20100926184 Arkivnr. 807 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Jane Kirsti Stangeland Medlem A

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Jane Kirsti Stangeland Medlem A Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Øystese gymnas/fylkesutvalsalen 3 etg, Øystese gymnas (dag 1), Fylkeshuset (dag 2) Dato: 14042015 Tidspunkt: 07:00 18:30 (dag 1) 10:00 11:30 (dag

Detaljer

Dato: 14. februar 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 8/12-14/12

Dato: 14. februar 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 8/12-14/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 14. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen, rom 367 Hordaland Saknr.: 8/12-14/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Dato: 16. juni 2009 Kl.: :45 Stad: Os vidaregåande skule, Os gymnas Saknr.: 28/09-38/09

Dato: 16. juni 2009 Kl.: :45 Stad: Os vidaregåande skule, Os gymnas Saknr.: 28/09-38/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 16. juni 2009 Kl.: 11.00 15:45 Stad: Os vidaregåande skule, Os gymnas Saknr.: 28/09-38/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Yrkesopplæringsnemnda Utval: Møtestad: Forskjønnelsen 8.etg., Wigandgården Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Marte Malones

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. august 2011 Kl.: 11.00 13.30 Stad: Møterom Sunnhordland 4. etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 31/11-37/11 MØTELEIAR Femoen, Dan Stian

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Fylkesutvalsalen 3. etg, Fylkeshuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Emil

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Dato: 6. april 2011 Kl.: Stad: 6. april: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 16/11-21/11

Dato: 6. april 2011 Kl.: Stad: 6. april: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 16/11-21/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 6. april 2011 Kl.: 09.00 11.45 Stad: 6. april: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 16/11-21/11 MØTELEIAR Stenseide,

Detaljer

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen.

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Saksprotokoll i fylkestinget - 04.10.2016 Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Roald Kvamme (A) sette på vegner av gruppeleiarane fram slikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 11/10-14/10 MØTELEIAR Hatlem, Svein (NHO) DESSE

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Pressemelding 5. desember 2013

Pressemelding 5. desember 2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 5. desember 2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 5. desember 2013 i Bergen: Justert klassetilbod følgjer opp skulebruksplanen Hordaland fylkesutval

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Mari-Kristine Morberg (Mobbeombod) Rådgjevar, opplæringsavdelinga

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Mari-Kristine Morberg (Mobbeombod) Rådgjevar, opplæringsavdelinga Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Sunnhordland, 4. et., Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 10:00-15:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 201303576-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP John Helge Gullaksen Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP John Helge Gullaksen Medlem H Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Scandic Byparken, Christiesgt. 5-7 Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00-12:55 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Emil

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200907698-68 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Haugen Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Sjå elles pressemeldingar om ein del av sakene som var oppe i møtet 29. nov.

Sjå elles pressemeldingar om ein del av sakene som var oppe i møtet 29. nov. Pressemelding HORDAL AND FYL KESKOMMUNE O rganis as jons avdelinga Informa sjon ss ek sjon en 5 02 0 Bergen Tel efon E-pos t: 5 5 23 9 9 42 i nformasj on @p os t.hfk.no Steinsland, Sund, 29. november 2011

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem R

Namn Funksjon Representerer Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem R Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: 10:00-15:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 27. januar 2009 Kl.: Stad: Bergen Handelsgymnasium, Kalfarveien 2, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 27. januar 2009 Kl.: Stad: Bergen Handelsgymnasium, Kalfarveien 2, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. januar 2009 Kl.: 11.00 15.00 Stad: Bergen Handelsgymnasium, Kalfarveien 2, Bergen Saknr.: 1/09-13/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen. Leiar Medlem

Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen. Leiar Medlem Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer