MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. november 2011 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 43/11-54/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones, Marte (A) Rasmussen, Rasmus Laupsa (A) Stangeland, Jane Kirsti (A) Stenseide, Roald (FRP) Fosse, Rosalind (FRP) Femoen, Dan Stian (H) Kjellby, Hans Nyvold (H) permisjon f.o.m. sak 53/11 kl Reitan, Ingrid (H) Hellesøy, Aslaug (KRF) Andersen, Alexander Fosse (SP) Hamre, Bjørnar (V) Valle, Mette (A) Dybvik, Anette Netteland (H) FORFALL Mikkelsen, Toralv (A) Moberg, Gunn Mari (H) DESSUTAN MØTTE Opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder Leiar administrasjonsseksjonen Berit Roksvåg Leiar pedagogisk seksjon Marianne Haaland Leiar drift og utviklingsseksjonen Birthe Haugen Fagopplæringssjef Inge Alver Rådgjevar Tor Ivar S. Sandvik Rådgjevar Monica Håkonsli Fylkestannlege Arne Åsan Rådgjevar regional avdeling Thord Bakke Seniorrådgjevar fylkesbiblioteket Siri Sjursen MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjend utan merknader 1

2 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ 4. OKTOBER Møteboka send til forrige opplærings- og helseutval godkjend av utvalsleiar. YMSE Dokument utdelt i møtet: Innstillingar frå Yrkesopplæringsnemnda sitt møte ; sakene 45, 46 og 47 Innstillingar frå Hordaland Fagskulestyre sitt møte ; sak 49 Innstillingar frå Kultur- og ressursutvalet sitt møte ; sakene 51, 52 og 53. Skulebibliotek for kunnskap og trivsel Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland Orienteringar Helse 2020 strategi for helseregionen v/per Karlsen, finans- og økonomidirektør i Helse Vest Status skulebruksplanen v/saksordførar Rosalind Fosse Plan for kompetanseutvikling v/rådgjevar Monica Håkonsli Justering av undervisningstilbodet v/opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder Budsjett 2012 v/leiar drift og utviklingsseksjonen Birthe Haugen og fylkestannlege Arne Åsan OPEN TIME Marte Malones sette fram følgjande spørsmål: Ber om utgreiing rundt utleige/utlån av fylkeskommunale bygg til politiske ungdomsorganisasjonar. Opplæringsdirektøren svara på spørsmålet. Dan Femoen sette fram følgjande spørsmål: HFK har blitt tilført 18,3 mill i ekstra midler frå staten til opplæring i bedrift. Vi har i brev av 13.sept. fått informasjon om at 14,150 mill kr er tenkt fordelt som insentivmidlar overfor bedrifter som tek inn lærlinger som framleis ikkje har fått læreplass/opplæringsplass. OPHE ønskjer ei tilbakemelding på om desse intensivmidlane har fungert etter sin hensikt. OPHE ønskjer også ei sak på korleis dei resterande ekstra midlane er tenkt brukt. Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Rosalind Fosse sette fram følgjande spørsmål: Ønskjer sak/orientering frå samferdsel vedk. skoleskysstilbodet inn mot skolane. Har dei vidaregåande skolene eit tilfredsstillende tilbod i dag? 2

3 Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar i neste møte. Anette N. Dybvik sette fram følgjande spørsmål: Sak fra elevrådsleder v/fana Gymnas Jacob Mæhle. Innføringselever (utenlandske elever) ved Fana Gymnas blir nødt til å kjøpe skole-pc for å få tilgang til skolenettet på skolen. De betaler samme pris for pc-ene, men får utdaterte modeller. I år fikk de modellen som ble utlevert til elever for 3 år siden. Skolens administrasjon sier det er fylkeskommunen som ikke vil gi nye pc-er. Det er ønskelig å få en redegjørelse på denne situasjonen. Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Rasmus A. Rasmussen sette fram følgjande spørsmål: Barn og ungdom under statlig omsorg er blant de mest sårbare. Utdanning er en avgjørende faktor for å mestre livet på sikt. Dessverre ser vi at mange av barnevernsbarna mistrives på skolen, at de ikke opplever mestring, og at en relativt stor andel ikke går på skolen hver dag. 1. Har plan for samarbeid med barnevernet fra 2009 vert evaluert? 2. Er det eventuelt planlagt å starte opp en evaluering i lys av det som kommer frem i den nye brukerundersøkelsen? 3. Hvilket systematisk samarbeid har fylkeskommunen med BUF-etat for oppfølging av barn og unge under statlig omsorg? Administrasjonen kjem tilbake med munnleg svar til neste møte. Aslaug Hellesøy sette fram følgjande spørsmål: Ber om informasjon om situasjonen ved Nordahl Grieg videregående skole. Opplæringsdirektøren svara på spørsmålet. 3

4 MELDINGAR Periode: 05. oktober november 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 69/ Global Dignity Day / Høyring - forslag til endringar i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å senda inn høyringsutkast innan fristen 3. januar Høyringsutkastet vert førelagt som melding til Opplærings- og helseutvalet sitt møte 17. januar Eventuelle endringsforslag vert ettersendt. 71/ Reiserekning - praktisk kurs 72/ Ny organisering av opplæringssektoren 73/ Opplæringen for ungdom som er berørt av tragedien 22. juli 74/ Tilbodsstruktur for fagskulane i Hordaland Vedtak: Meldinga utgår, jfr. sak 49/11 75/ Bruk av ekstratilskot og oppstart av alternativt Vg3-tilbod 4

5 SAKNR. 43/11 NYE SATSAR FOR KOST OG LOSJI VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: 1. Så lenge Statens Lånekasse sine stipend- og lånesatser ikke indeksjusteres, indeksjusteres heller ikke satser for kost og losji ved de videregående skolene. 2. Satsene for kost og losji ved de videregående skolene holdes i 2012 på samme nivå som i Det forutsettes at kostnader til internatdrift ikke skal gå utover skolens øvrige drift. Malones sitt forslag fekk 5 røyster (AP + SP) og fall. Fylkesrådmannen sitt forslag vart vedteke med 8 røyster (H, FRP, V, KRF). VEDTAK 1. Dei nye retningsgjevande betalingssatsane ved elevinternata for dei vidaregåande skolane er frå 1. januar 2012 prisjustert til å vera: I. Voss vidaregåande skule -Vatletun Enkeltrom pr. person kr pr. mnd. Dobbeltrom pr. person " " II. Voss jordbruksskule 1 person i enkeltrom kr pr mnd 1 person i dobbeltrom kr pr mnd 2 personar i dobbeltrom. Pris per person kr pr mnd Internatet er stengt 2. kvar helg. III. Rubbestanes yrkesskule Enkeltrom pr. person med kost 5 dagar skoleveke kr pr mnd Internatet er som hovudregel stengt kvar helg Dersom 2 elevar bur i lag, vert prisen redusert med kr 610 pr person pr mnd. IV Hjeltnes vidaregåande skule Enkeltrom pr person m/full kost (ikkje kost i helgane) kr pr. mnd V. For kostbetaling for tilsette ved skolane vert desse satsane å leggje til grunn: 2 måltid pr. dag kr pr. mnd. 1 måltid pr. dag " " " Dersom eit fleirtal av elevane og skoleutvalet går inn for at internatet har ope berre kvar 3. helg, som ei fast ordning, vert den månadlege leiga redusert med kr 165. VI. Elevar som bur på internat, skal ikkje betale for kost på skolen dersom dei fullt ut får kost og rom på internatet VII. Manger folkehøgskule følgjer same satsar for kost og losji som dei andre folkehøgskolane i Hordaland. VIII. Ved internatskolar vert det ikkje gjeve frådrag i kostpengane for heimreise i dei helgane internata er ope. Dersom ein elev sluttar eller flytter ut frå internatet utan tvingande grunn, må han/ho betale hybelleige ut skolehalvåret og kostpengar til første 5

6 månadsskifte. Hybelleiga vert sett til 1/3 og kost til 2/3 av samla kost- og innhysingspengar pr. månad. IX. Satsane gjeld frå og med 1. januar 2012 og fram til neste prisjustering av satsane, tidlegast hausten /11 HØYRING - NYTT NAMN PÅ UTDANNINGSPROGRAMMET HELSE- OG SOSIALFAG Hordaland fylkeskommune støttar forslaget om å endre namnet på utdanningsprogrammet helse- og sosialfag til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. 45/11 JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET Aslaug Hellesøy sette fram følgjande forslag på vegner av KRF og SP: 1. Vg2- Design og tekstil ved Knarvik vgs vert ikkje nedlagt. 2. Det vert oppretta TAF-linje ved Kvinnherad og/eller Stord vgs i nært samarbeid med relevant næringsliv. Tilbodet må marknadsførast aktivt. Jane K. Stangeland sette fram følgjande forslag: OPHE vedtar å opprette Vg2 Akvakultur ved Austevoll vgs. Fiskeri og havbruk er nasjonalt satsingområde. Nærlingslivet kan tilby lærlingsplassar. Fylket er i samarbeid med grunnskule, vidaregåande i prosjekt med rekruttering til næringa. Vg1 Naturbruk har 30 elevar og det bør vere grunnlag for Vg2 Akvakultur ved skulen. Hellesøy sitt forslag fekk 2 røyster (KRF, SP) og fall. Stangeland sitt forslag fekk 4 røyster (AP) og fall Oppretting hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn 12 BA Vg2 BAKEM2---- Klima-/enegi/miljøtekn 665 Stord vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 665 Stord vgs 5 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs 8 TP Vg1 TP Gruppe m/redusert elevtal 665 Stord vgs 7 EL Vg3 ELELE4P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 648 Austevoll 15 ID Vg1 IDRET1---- Idrettsfag 660 Etne vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 660 Etne vgs 15 ST Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering 660 Etne vgs 6 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (4) 630 Kvinnherad v.g. skule 12 RM Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 630 Kvinnherad v.g. skule 6

7 15 HS Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 630 Kvinnherad v.g. skule 27 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 628 Odda vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 628 Odda vgs NA Vg1 Klima-/enegi/miljøfag 659 Voss jorbruksskule 15 ST Vg2 STFOR2---- St,spesialiserende Formgjeving 650 Voss Husflidskule 180 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 663 Nordahl Grieg vgs 27 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 663 Nordahl Grieg vgs 30 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 663 Nordahl Grieg vgs 13 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 658 Stend vgs 27 ST Vg2 STUSP2---- St,spesialiserende 626 Sandsli vgs 15 Vg1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 621 Bergen katedralskole 15 MK Vg2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg vgs 27 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 636 Laksevåg videregående skole 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 661 Olsvikåsen vgs 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 645 Sotra vgs 4 ST Vg1 Gruppe m/redusert elevtal 617 Tertnes vgs 15 SS Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 617 Tertnes vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vgs 12 EL Vg2 ELAUT2---- Automatisering 641 Austrheim vgs 579 Oppretting hausten 2012 Nedlegging hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn -5 TP Vg2 TPTIP3P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs -7 EL Vg2 ELELE3P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs -6 TP Vg2 TPTIP2P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (2) 630 Kvinnherad v.g. skule -27 ID Vg3 IDRET1---- Idrettsfag 628 Odda vgs -15 ST Vg3 STFOR3---- Studiespesialisering-formgjevingsfag 650 Voss Husflidskule -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 612 Fana gymnas -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 626 Sandsli vgs -27 ST Vg2 STUSP2---- Studiespesialisering 654 Bjørgvin vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 639 Årstad vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 634 Knarvik vgs -12 EL Vg3 ELAUT3---- Automatisering 641 Austrheim vgs -177 Nedlegging hausten Endring hausten /11 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAK 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: OPHE ber om at følgende punkter tas med ved neste rullering av saken: 1. En konkret oversikt over status for hvert enkelt satsingsområde med status for hver skole og tilsvarende for lærlinger, lærebedrifter og prøvenemnder. 2. En oversikt over hvor stor andel av skolelederne som har skolelederkompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng. 7

8 Malones sitt oversendingsforslag vart samrøystes oversendt administrasjonen. Fylkestinget sluttar seg til Plan for kompetanseutvikling Strategi og tiltak /11 HØYRING: FORSLAG TIL ENDRING I FAG- OG TIMEFORDELING I ENGELSK OG NORSK FOR ELEVAR PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM Dan Femoen sette fram følgjande oversendingsforslag: Nytt punkt i innstillingen: Fylkesutvalget ber om at det vurderes å gi anledning til å redusere timetallet i norsk sidemål i fag- og timefordelingen Jane K. Stangelend sette fram følgjande oversendingsforslag: OPHE ser at det er utfordrande å yrkesrette eksamen når den er sentralgitt og stiller seg difor bak at ein får ei ordning med lokalt gitt eksamen. For å unngå for store geografiske skildnader ynskjer ein samstundes at det vert utarbeidd eit sett sentrale retningslinjer. Femoen og Stangeland sine forslag vart samrøystes oversend fylkesutvalet. 1 Fylkesutvalet støttar forslaget om å auke timetalet i norsk på yrkesfag med 56 timar, og tilsvarande redusere timetalet i engelsk med 56 timar 2 Fylkesutvalet sluttar seg til alternativ 2 som det totalt sett beste alternativet 48/11 HØYRING - KRYSSLØP FRÅ VG2 AMBULANSEFAG TIL VG3 HELSEARBEIDARFAGET Fylkesutvalet støttar forslaget om å innføre eit ordinært kryssløp frå Vg2 Ambulansefag til Vg3 Helsearbeidarfaget, under føresetnad av at elevane i læretida får opplæring i læreplanmål frå helsearbeidarfaget som ikkje er nok dekte i ambulansefaget. 49/11 TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 Alexander Fosse Andersen sette fram følgjande forslag: Det er utfordringar med å skaffa praksisplassar innan helsefagskuleutdanningane. Opplærings- og helseutvalet ber administrasjonen om å gå i dialog med skulane og Helse Vest for å sikra god tilgang til praksisplassar innen helsefaga. Marte Malones sette fram følgjande forslag: 8

9 Opplærings- og helseutvalet ber om at det fremmes en sak for utvalet ang. strategi for rekruttering i helsefagene ved fagskolene i Hordaland. Andersen og Maslones sine forslag vart samrøystes oversend Hordaland Fagskulestyre. Fylkesutvalet vedtek tilbodsstruktur for fagskulane i Hordaland for skuleåret 2012/13: Studenttala og budsjett for helsefagskulane. Forventa studenttal 1. år Studenttala og budsjett for dei tekniske og maritime fagskulane. Forventa Heilårsekvivalenter studenttal 2. År Delkurs Delkurs Sum OPPSUMMERT 1. år 1 år heiltid 2.år 3.år Total Budsjett BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE ,82 129,5 84,933 65, , VOSS TEKNISKE FAGSKULE AUSTEVOLL MARITIME FAGSKOLE ,7 0 53, BERGEN MARITIME FAGSKOLE HJELTNES FAGSKULE Totalt Tekniske fag ,82 303,5 91,633 65, , Heilårsekvivalenter 1 år Delkurs Sum OPPSUMMERT 2.år Total Budsjett Fitjar ,5 20, Fusa AOF Hordaland 25 12, , NKS Nettstudier ,5 33, Totalt helsefag , , /11 NEDLEGGING AV TANNKLINIKKEN SÆBØVIK. Fylkesrådmannen tilrår at tannklinikken Sæbøvik vert lagt ned frå /11 KLIMAPLANENS HANDLINGSPROGRAM 2012 Marte Malones sette fram følgjande forslag: Fylkestinget vedtar klimaplanens handlingsprogram for 2012 slik det går frem av saken, men med følgende tillegg: 1. Det etableres et samarbeid med Høgskolen, Husbanke og næringen for å styrke opplæringen i energieffektiv boligbygging (bygg- og elfag). 2. Det prioriteres å opprette tyverisikkre sykkelparkeringsmuligheter under tak ved alle videregående skoler. 9

10 3. Gjennom samarbeid med kommunene utarbeides det en handlignsplan på hvordan men skal nå nålet fra NTP om at 80% av barn og unge i grunnskolen i Hordlaand går eller sykler til skolen Endringsforslag til Fylkesrådmannen sin innstilling, pkt. 3: Oljefyring skal ikke brukes til oppvarming av fylkeskommunale bygg, men oljefyringsanleggene kan beholdes som beredskap. Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag: Føresler følgjande endringsforslag: Pkt. 5.10: Det bør etableres. Pkt. 5.14: Utgår Pkt. 8.4: Retningslinje 3 (side 18) og tiltak 8.4 og 8.5 utgår. Dette er kommunen sitt ansvar og HFK kan lett bli en uønsket overkommune. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke Malones og Fosse sine forslag vart samrøystes oversend fylkesutvalet. 1. Fylkestinget vedtek Klimaplanens handlingsprogram for 2012 slik det går fram av saka. 2. Økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i 2012 blir å ta stilling til i samband med handsaming av fylkesbudsjettet Olje skal ikkje vere førstevalet for oppvarming av fylkeskommunale bygg, sjølv om det i periodar kan vere det billegaste alternativet. Vi må likevel behalde oljefyringsanlegg som beredskap og for topplast. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i handlingsprogrammet 52/11 ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag på vegner av FRP/H/V: Drift. OPHE har merket seg nedtrekket i budsjettgrunnlaget for de videregående skolene på 11 mill. Ut fra dette ber OPHE fylkesutvalget være oppmerksom på følgende innen driftsbudsjettet: OPHE ber fylkesutvalget vurdere budsjettet angående økning av elevtallet OPHE ber fylkesutvalget være oppmerksom på økningen i de faste kostnadene for de videregående skolene Bibliotekene bør tilføres mer midler jmf. Strategisk plan Fagopplæringen må ha nødvendige ressurser Fagskolen har et økende søknadstall. I den grad det skal tas inn flere studenter må rammene økes. Voksenopplæringen sitt budsjett bør vurderes ihht aktiviteten. Investering: OPHE er tilfreds med at det fortsatt er ført opp 35 mill. til utstyr i skolene. Disse midlene har de senere år bidratt til at flere skoler har kunnet oppgradere/fornye utstyret. Da det fortsatt er stort behov for oppgradering/fornying ber OPHE fylkesutvalget vurdere å øke denne budsjettposten. Mindre utbyggingsprosjekter har de siste år blitt løst av budsjettposten på 40 mill. OPHE ber fylkesutvalget å vurdere en økning av også denne budsjettposten. 10

11 Arbeidet mot uønsket frafall er viktig. Derfor oppfordrer OPHE til at fylkesutvalget vurderer å sette av ressurser til: satsing på sommerskole/leksehjelp satsing på skolehelsetjenesten satsing på yrkesopplæring og kompetansehevning samarbeid mellom skole og arbeidsliv Aslaug Hellesøy sette fram følgjande oversendingsforslag: I tillegg til fyleksrådmannen si innstilling vil OPHE leggje til: Auke midlane til spesialundervisning/særskilt tilpassa opplæring Tilskot til drift av internata ved Kongshaug vgs og Framnes Kr. vgs Utvide tilbodet om sommerskule Fylkesrådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke. Fosse og Hellesøy sine forslag vart samrøystes vedteke oversend fylkesutvalet 1 a) Investeringsbudsjettet for 2012 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2012 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Fondsavsetjingar netto Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto

12 Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (frå investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 209,97 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 500 mill. kr. 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 5 % frå Kollektivtakstane Prisen for alle typar kort vert uendra. Minstetaksten for einskildbillett vert auka frå kr 25 til kr 27. Tilsvarande prosentvise auke vert gjort for høgare takstsoner. Ferjetakstane følgjer riksregulativet. Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. Protokollmerknad frå AP v/marte Malones: Arbeiderpartiets opplæringsfraksjon frammar sitt alternative budsjett i fylkesutvalets budsjettmøte. Protokollmerknad frå SP v/alexander Fosse Andersen: 12

13 Senterpartiet kjem attende med eit alternativt budsjettforslag i fylkesutvalet. 53/11 REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART Det var 12 representantar til stades. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling pkt. 1 og pkt 2 vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen sitt forslag til pkt. 3 vart samrøystes oversend fylkesutvalet for innstilling. 1. Fylkestinget vedtek oppstart av regional planstrategi for Hordaland slik det går fram av saka. 2. Det vert oppretta ei politisk styringsgruppe (planstrategigruppe) som består av 2 representantar for fylkeskommunen, 2 representantar for kommunane oppnemnt av KS og ein frå Bergen kommune. Fylkesmannen i Hordaland blir invitert til å delta i arbeidet. 3. Fylkestinget oppnemner.. som leiar for styringsgruppa og. som medlem. 54/11 STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKULAR I HORDALAND STATUSRAPPORT Det var 12 representantar til stades. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Utvalet tek statusrapport for Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland til orientering. Inger Øvsthus Tønder Roald Stenseide Øydis Rydland Ziem opplæringsdirektør utvalsleiar utvalsekretær 13

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 16. november 2010 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Stend vidaregåande skole Saknr.: 62/10-68/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. desember 2012 Kl.: 09.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 61/12-68/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08

Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 30. september 2008 Kl.: 11.00-14.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 36/08-42/08 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen 3. etg., Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 20100926184 Arkivnr. 807 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 14. september 2010 Kl.: 08.30-10.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 11/10-14/10 MØTELEIAR Hatlem, Svein (NHO) DESSE

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP John Helge Gullaksen Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Rosalind Fosse Medlem FRP John Helge Gullaksen Medlem H Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Scandic Byparken, Christiesgt. 5-7 Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00-12:55 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Emil

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Pressemelding 5. desember 2013

Pressemelding 5. desember 2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 5. desember 2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 5. desember 2013 i Bergen: Justert klassetilbod følgjer opp skulebruksplanen Hordaland fylkesutval

Detaljer

Sjå elles pressemeldingar om ein del av sakene som var oppe i møtet 29. nov.

Sjå elles pressemeldingar om ein del av sakene som var oppe i møtet 29. nov. Pressemelding HORDAL AND FYL KESKOMMUNE O rganis as jons avdelinga Informa sjon ss ek sjon en 5 02 0 Bergen Tel efon E-pos t: 5 5 23 9 9 42 i nformasj on @p os t.hfk.no Steinsland, Sund, 29. november 2011

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør:

4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør: Fylkesutvalet 20.02.13 Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Endring/tilleggsforslag: 2a. Arna vgs og Garnes tillegg: Vidarefører dagens TiP-tilbod og ST-tilbod (2 parallellar). Det vert oppretta ei klasse

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 22. mai 2013 201112128-15/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 22. mai 2013 201112128-15/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplæringsavdelinga Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 22. mai 2013 201112128-15/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag:

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Fylkestinget 11.12.12 Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Nytt framlegg til punkt 1b: Fagtilbodet og dimensjonering av

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Seniorrådgjevar, økonomi- og organisasjonsavdelinga. Sigrid Helene Aardal. sekretær

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Seniorrådgjevar, økonomi- og organisasjonsavdelinga. Sigrid Helene Aardal. sekretær Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: 10.02.2016 Hyssingen produksjonsskule, Møllendalsveien 63, 11.02.2016 Fylkesutvalsalen, 3. et., Fylkeshuset Dato: 10.02.-11.02.2016 Tidspunkt:

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 5. desember 2013 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 5. desember 2013 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 5. desember 2013 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 278/13-292/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Hordaland fylkeskommune Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Relevant regelverk...

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Grand Hotel Terminus/Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013

Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013 Fylkesordføraren Fylkestinget Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 19. februar 2013 201110269-8/015.T14/MBER Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013 Medlemene i fylkestinget vert

Detaljer